Sunteți pe pagina 1din 14

TITLUL CAPITOL PCT. / ALIN. PAG.

DATA
Norma metodologică nr.231/2005 1 19 martie 2007
privind creditarea persoanelor fizice

CASA DE ECONOMII ŞI CONSEMNAŢIUNI C.E.C. S.A.


CABINET PREŞEDINTE

NORMA METODOLOGIC Ă N R. 231/2005

P R I V I N D CREDITAREA

PERSOANELOR FIZICE

Formă integral revizuită, cuprinzând modificările şi completările aprobate de


Consiliul de Administraţie al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. S.A.
în şedinţa din data de 19 martie 2007.

ESTE INTERZISA REPRODUCEREA ACESTEI NORME METODOLOGICE


PRIVIND CREDITAREA PERSOANELOR FIZICE FĂRĂ ACORDUL
CASEI DE ECONOMII ŞI CONSEMNAŢIUNI C.E.C. S.A.

Prin prezenta CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA


pagină nouă
se înlocuieşte
TITLUL CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA
Norma metodologică nr.231/2005 2 19 martie 2007
privind creditarea persoanelor fizice
Pag CAPITOLULI CUPRINS
.
CAPITOLULII
33 Baza legală a activităţii de creditare Principii şi
CAPITOLULII
condiţii generale de creditare
I
Categorii de credite
Durata de creditare
Nivelul creditului
CAPITOLULIV 6 Documentaţia necesară aprobării creditelor

CAPITOLUL V 7 Garanţiile creditelor Analiza cererii de credit

CAPITOLUL VI Competenţele de aprobare a creditelor


97 Perfectarea contractelor de credit şi de garanţii
CAPITOLUL VII
99
Asigurarea bunurilor admise în garanţie/
9
CAPITOLUL VIII Dobândite cu credit Asigurări de viaţă
Utilizarea şi controlul utilizării aportului

CAPITOLULIX

CAPITOLUL X
CAPITOLUL XI

CAPITOLUL XII
CAPITOLUL XIII

CAPITOLUL XIV
CAPITOLUL XV
CAPITOLUL XVI
proprm şi a creditului aprobat 10
Rambursarea creditelor şi plata dobânzilor 10
Transferul creditelor Suplimentări 11
şi diminuări de credite

Verificarea garanţiei creditelor 11

Acordarea creditelor pe bază de 12


protocol de colaborare
Taxe şi comisioane 12
Păstrarea şi arhivarea dosarelor de credit 12
Dispoziţu fmale 12

Prin prezenta CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA


pagină nouă
se înlocuieşte
TITLUL CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA
Norma metodologică nr.231/2005 3 19 martie 2007
privind creditarea persoanelor fizice

CAPITOLULI
BAZA LEGALĂ A ACTIVITĂTII DE CREDITARE

pct.l . (1) Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. S.A., societate bancară pe


acţiuni, îşi organizează întreaga activitate de creditare a persoanelor fizice în conformitate
cu regulile unei practici bancare prudenţiale.
(2) In activitatea de creditare a persoanelor fizice se vor respecta prevederile
reglementărilor privind activitatea bancară, ale normelor, instrucţiunilor şi regulamentelor
emise de Banca Naţională a României, orice alte reglementări legale incidente, statutul
propriu de funcţionare, precum şi reglementările interne ale Casei de Economii şi
Consemnaţiuni C.E.C. S.A.

CAPITOLULII
PRINCIPH ŞI CONDIŢH GENERALE DE CREDITARE

pct.2. Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. S.A. acordă persoanelor fizice


credite de consum şi credite pentru investiţii imobiliare, inclusiv credite ipotecare.

pct.3. (1) In condiţiile prevăzute de prezenta normă de creditare, Casa de Economii


şi Consemnaţiuni C.E.C. S.A. poate acorda credite persoanelor fizice majore, cu cetăţenie
română, cu domiciliul în România, denumite în continuare "clienţi". Prin excepţie,
creditele se pot acorda şi persoanelor fizice majore, cu cetăţenie română, cu domiciliul
într-una dintre ţările Uniunii Europene, în următoarele condiţii:
- persoana fizică face dovada reşedinţei în România;
- creditul se acordă de către o unitate teritorială C.E.C. din judeţul pe raza căruia se
află reşedinţa;
- creditul se garantează cu ipoteci şi/sau cu depozite colaterale cu destinaţie specială
de garantare a creditelor
(2) Clienţii pot fi reprezentaţi în relaţia cu Casa de Economii şi Consemnaţiuni
C.E.C. S.A. şi de persoane mandatate în acest scop prin procură autentificată de notarul
public.

pct.4 . Creditele se acordă prin unităţile teritoriale ale Casei de Economii şi


Consemnaţiuni C.E.C. S.A., denumite în continuare "C.E.C.".

pct.5. (1) Decizia de acordare a creditelor va fi luată de către C.E.C. numai dacă
potenţialii clienţi prezintă credibilitate pentru rambursarea acestora şi plata dobânzilor
aferente şi a altor costuri dacă este cazul. In acest scop, la analiza, aprobarea şi acordarea
creditelor se va avea în vedere influenţa factorilor externi şi se va urmări ca toate
operaţiunile de credit şi de garanţie să fie consemnate în documente contractuale încheiate
cu respectarea reglementărilor interne de creditare şi a dispoziţiilor cuprinse în
reglementări speciale aplicabile.
Prin prezenta CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA
pagină nouă
se înlocuieşte
TITLUL CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA
Norma metodologică nr.231/2005 4 19 martie 2007
privind creditarea persoanelor fizice

(2) Din contracte trebuie să rezulte cu claritate toate condiţiile respectivelor


tranzacţii, după cum urmează:
1) părţile contractante şi elementele de identificare a acestora;
2) destinaţia creditului;
3) durata de creditare;
4) garanţiile creditului, dacă este cazul;
5) clauze privind asigurarea bunurilor mobile şi imobile admise în garanţie/
dobândite cu credit/asigurarea de viaţă;
6) rata dobânzii şi nivelul comisioanelor, inclusiv pentru sumele neachitate la
scadenţă;
7) dobânda anuală efectivă (DAE), dacă este cazul;
h) condiţiile de rambursare a creditului şi de plată a dobânzilor şi a altor costuri
dacă este cazul;
i) condiţii de exigibilitate anticipată a creditului;
j) orice alte clauze de natură să asigure o derulare corespunzătoare a raportului de
creditare.
(3) C.E.C. are obligaţia să analizeze şi să verifice, iar clientul să pună la dispoziţie,
toate documentele din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a creditelor.

pct.6 . Activitatea de creditare se bazează, în primul rând, pe identificarea şi


evaluarea cât mai exactă a veniturilor nete realizate de client şi familia acestuia, ca sursă de
rambursare a creditului şi de plată a dobânzilor şi a altor costuri dacă este cazul.

)ct.7 . Creditele se acordă numai pentru destinaţia stabilită prin contractele de


credit.

pct.8. în derularea procesului de creditare a clienţilor, C.E.C. percepe dobânzi, taxe,


comisioane şi alte cheltuieli aferente creditelor.
pct.9. Creditele vor fi garantate cu garanţii reale şi/sau cu garanţii personale, dacă
este cazul. C.E.C. are dreptul şi obligaţia să verifice la clienţii săi existenţa permanentă şi
integritatea garanţiilor asiguratorii pe întreaga durată de creditare, până la achitarea
integrală a obligaţiilor ce decurg din contractul de credit.

pct.10. Contractele de credit, precum şi garanţiile reale şi/sau personale, constituite


în scopul garantării creditelor, constituie titluri executorii.

pct.ll . Creditele nerambursate şi dobânzile neplătite la scadenţele prevăzute în


contractele de credit se înregistrează în conturi bilanţiere, fiind considerate credite restante
şi, respectiv, dobânzi restante.

Prin prezenta CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA


pagină nouă
se înlocuieşte
TITLUL CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA
Norma metodologică nr.231/2005 5 19 martie 2007
privind creditarea persoanelor fizice

pct.12. Creditele şi dobânzile aferente contractelor de credit pentru care s-a solicitat
executarea silită se înregistrează în conturi bilanţiere, fiind considerate credite îndoielnice
şi, respectiv, dobânzi îndoielnice.

pct.13 . Creditele şi dobânzile aferente se urmăresc în continuare şi se înregistrează


în conturi în afara bilanţului în condiţiile prevăzute de reglementările emise de Banca
Naţională a României.

pct.14 . C.E.C. are dreptul să rezilieze unilateral contractul de credit, de plin drept,
fără a mai fi necesară punerea în întârziere, fără altă formalitate prealabilă şi fără
intervenţia justiţiei (pact comisoriu de ultim grad), să întrerupă creditarea, să retragă
creditul acordat, să declare creditul exigibil şi scadent imediat, cu toate consecinţele ce
decurg şi să procedeze, conform prevederilor procedurilor de creditare emise pentru
punerea în aplicare a prezentei norme, la executarea silită a bunului creditat şi a garanţiei
constituite, pentru recuperarea sumelor datorate, în situaţia nerespectării de către client a
obligaţiilor asumate prin contractul de credit.

pct.15. Creditele se acordă la cererea clienţilor, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute


de procedurile de creditare emise pentru punerea în aplicare a prezentei norme.

CAPITOLULIII
CATEGORH DE CREDITE
DURATA DE CREDITARE
NIVELUL CREDITULUI
DOCUMENTATIA NECESARÂ APROBĂRH CREDITELOR

pct.16 . In funcţie de durata de creditare, C.E.C. acordă clienţilor următoarele


categorii de credite:
8) credite pe termen scurt;
9) credite pe termen mediu;
10) credite pe termen lung.
pct.17. (1) In funcţie de destinaţie, creditele se clasifică în următoarele categorii:
a) credite pentru investiţii imobiliare:
- credite ipotecare;
- alte credite pentru investiţii imobiliare;
b) credite de consum.
(2) C.E.C. acordă şi credite de refinanţare destinate persoanelor fizice care au
credite în derulare.

Prin prezenta CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA


pagină nouă
se înlocuieşte
TITLUL CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA
Norma metodologică nr.231/2005 6 19 martie 2007
privind creditarea persoanelor fizice

pct.18. Durata de creditare se stabileşte prin contractul de credit, în funcţie de


destinaţia creditului solicitat şi de posibilităţile financiare ale clientului de rambursare a
creditului şi de plată a dobânzilor aferente şi a altor costuri dacă este cazul.

pct.19 . (1) Durata de creditare începe de la data stabilită prin contract pentru
punerea creditului la dispoziţia clientului, inclusiv, până la data prevăzută prin contract
pentru rambursarea ultimei rate de credit, inclusiv.
(2) In cadrul duratei de creditare se cuprind:
11) perioada de tragere;
12) perioada de graţie;
13) perioada de rambursare;
14) perioada de întârziere.

pct.20. Nivelul creditului ce poate fi acordat se stabileşte în funcţie de categoria


creditului, necesarul de creditare şi de posibilităţile financiare ale clientului de rambursare a
creditului şi de plată a dobânzilor aferente şi a altor costuri dacă este cazul.

pct.21 . Pentru obţinerea creditului, clienţii trebuie să prezinte documentele


prevăzute de procedurile de creditare emise pentru punerea în aplicare a prezentei norme.

CAPITOLULIV
GARANŢHLE CREDITELOR

pct.22 . Pentru asigurarea executării obligaţiilor contractuale de rambursare a


creditelor şi de plată a dobânzilor şi a altor costuri dacă este cazul, C.E.C. poate solicita
clienţilor garanţii personale şi/sau reale corespunzătoare, după cum urmează:
a) garanţii personale:
- cauţiunea (fidejusiunea);
- asigurarea de risc financiar (asigurarea împotriva riscului de nerambursare a ratelor
de credit şi de neplată a dobânzilor);
- garanţia emisă de fonduri de garantare;
b) garanţii reale:
- ipoteca;
- garanţia reală mobiliară.
pct.23. După achitarea integrală a creditului, dobânzilor aferente, comisioanelor şi
celorlalte obligaţii ce decurg din contractul de credit, bunurile afectate garanţiei vor fi
eliberate de sub garanţie la cererea clientului, în conformitate cu reglementările legale în
vigoare.

Prin prezenta CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA


pagină nouă
se înlocuieşte
TITLUL CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA
Norma metodologică nr.231/2005 7 19 martie 2007
privind creditarea persoanelor fizice

pct.24. La cererea clientului, garanţia iniţial constituită poate fi stinsă în baza unui
document din care să rezulte acordul C.E.C. pentru eliberarea de sub garanţie a bunurilor
în cauză, cu condiţia ca aceasta să fie înlocuită în prealabil cu altă garanţie prevăzută de
prezenta normă de creditare.

CAPITOLULV
ANALIZA CERERII DE CREDIT

pct.25 . In procesul de analiză a cererilor de credit, se va urmări respectarea


principiilor generale de creditare şi îndeplinirea condiţiilor specifice fiecărei categorii de
credite.

pct.26 . (1) La analiza solicitărilor de credite, se are în vedere parcurgerea


următoarelor etape principale:
15) discuţia preliminară cu clientul, prezentarea ofertei de creditare, inclusiv a
costurilor aferente şi verificarea încadrării solicitării clientului în plafonul disponibil;
16) punerea la dispoziţia clientului a formularelor necesare constituirii dosarului de
credit;
17) verificarea documentaţiei prezentată de client.
(2) In cazul în care clientul se încadrează în prevedenle reglementănlor înterne de
creditare a persoanelor fizice, procesul de analiză continuă cu parcurgerea următoarelor
etape principale:
18) înregistrarea cererii de credit, însoţită de documentaţia solicitată de C.E.C.;
19) interogarea Sistemului Informatic al Biroului de Credit, consultarea bazei de date
a Centralei Riscurilor Bancare şi, după caz, verificarea listelor transmise de societăţile de
asigurare-reasigurare cuprinzând persoanele pentru care s-au acordat despăgubiri urmare
producerii riscului financiar de neplată, consultarea altor baze de date existente la
dispoziţia C.E.C. din care rezultă credibilitatea clientului pentru rambursarea la scadenţă a
creditului şi pentru plata dobânzilor aferente şi a altor costuri dacă este cazul;
20) analiza documentaţiei de credit;
d) întocmirea formularului tip Scoring de stabilire a bonităţii clientului, pe baza
documentaţiei de credit, dacă este cazul;
21) evaluarea garanţiilor;
22) întocmirea referatului de credit.

CAPITOLULVI
COMPETENTELE DE APROBARE A CREDITELOR
pct.27 . (1) Pentru creşterea eficienţei şi operativităţii procesului de analiză şi
aprobare a creditelor, referatul de credit va fi avizat şi aprobat la toate nivelele de
competenţă, în funcţie de expunere. In acest scop, referatul de credit va cuprinde
rubrici special rezervate pentru completare, verificare, avizare şi aprobare de către
Prin prezenta CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA
pagină nouă
se înlocuieşte
TITLUL CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA
Norma metodologică nr.231/2005 8 19 martie 2007
privind creditarea persoanelor fizice

persoanele cu atribuţii în domeniul creditării clienţilor, de la primul nivel până la cel mai
înalt nivel de competenţă.
(2) Analiza referatelor de credit la un nivel de competenţă superior se va face numai
dacă acestea au fost avizate la toate nivelele de competenţă inferioare. Referatele de credit
neavizate favorabil la un anumit nivel de competenţă nu vor mai fi înaintate spre analiză şi
aprobare nivelului de competenţă superior.

pct.28 . Cererea de credit poate fi respinsă chiar dacă sunt îndeplinite condiţiile
formale pentru aprobare, în situaţia în care clientul nu prezintă credibilitate pentru
rambursarea la scadenţă a creditului şi pentru plata dobânzilor aferente şi a altor costuri
dacă este cazul.

pct.29. La aprobarea creditelor se va aplica în toate cazurile principiul prudenţei


bancare. In acest scop, se vor avea în vedere prevederile normelor, instrucţiunilor şi
regulamentelor emise de Banca Naţională a României, ale reglementărilor legale incidente,
ale reglementărilor interne ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. S.A. referitoare
la activitatea de creditare, inclusiv cele privind atribuţiile pe probleme de creditare ale
Direcţiei Administrarea Riscunlor, Comitetului de Administrare a Activelor şi Pasivelor,
Comitetului de Administrare a Riscurilor şi Comitetului de Credite.

pct.30 . (1) Aprobarea creditelor este în competenţa:


• Agentie autorizată să aprobe credite
Comitetului de Credite
Sucursală judeteană şi Sucursala Municipiului Bucureşti
- Comitetului de Credite
• Centrală
- Comitetului de Credite
- Consiliului de Administraţie
23) Personalul de conducere al sucursalei judeţene şi Sucursalei Municipiului
Bucureşti are competenţa de a autoriza unităţile teritoriale din subordine care să primească
şi să întocmească documentaţia necesară acordării de credite şi/sau să aprobe credite.
24) Operaţiunile care conduc la înregistrarea unei expuneri mai prevăzute de
reglementările Băncii Naţionale a României referitoare la supravegherea solvabilităţii şi
expunerilor mari ale instituţiilor de credit, intră în competenţa de aprobare a Consiliului de
Administraţie al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. S.A
25) In cazul care contrapartida este o persoană aflată în relaţii speciale cu Casa de
Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. S.A., Consiliul de Administraţie va putea aproba o
operaţiune care conduce la înregistrarea unei expuneri mari numai în condiţiile în care
decizia este luată de majoritatea întregului Consiliu de Administraţie şi, dacă este cazul,
partea interesată se abţine de la vot.
26) Creditele care din punct de vedere valoric sunt în competenţa de aprobare a
Centralei sunt considerate credite de valoare mare.
Prin prezenta CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA
pagină nouă
se înlocuieşte
TITLUL CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA
Norma metodologică nr.231/2005 9 19 martie 2007
privind creditarea persoanelor fizice

CAPITOLUL VII
PERFECTAREA CONTRACTELOR DE CREDIT ŞI DE GARANŢH

pct.31 . Creditele aprobate se acordă persoanelor fizice în baza contractelor de


credit şi de garanţii, în care se înscriu clauze din care să rezulte clar toţi termenii şi toate
condiţiile respectivelor tranzacţii, care să ducă la diminuarea riscului în activitatea de
creditare.
pct.32 . (1) Contractele se încheie într-un număr corespunzător de exemplare.
(2) Toate exemplarele contractelor sunt exemplare originale, având fiecare aceeaşi
putere juridică.

pct.33 . Orice modificare ulterioară a clauzelor unui contract de credit se va face


numai pe baza unui act adiţional care se va încheia utilizând aceleaşi proceduri cu privire la
modul de întocmire, semnare şi păstrare ca şi în cazul contractului la care se referă.

pct.34 . (1) Pentru a asigura îndeplinirea condiţiilor de formă a contractelor de


garanţii reale, acestea se vor autentifica la un notar public şi se vor face publice prin
înscrierea la biroul de carte funciară al judecătoriei sau la Arhiva Electronică de Garanţii
Reale Mobiliare, dacă este cazul.
(2) Contractele de garanţii reale mobiliare şi contractele de depozit colateral se pot
încheia şi prin înscris sub semnătură privată (fără a fi necesară autentificarea la un notar
public).

CAPITOLULVIII
ASIGURAREA BUNURILOR ADMISE ÎN GARANŢIE/
DOBÂNDITE CU CREDIT
ASIGURÂRI DE VIAŢĂ

pct.35 . Pentru diminuarea riscurilor în recuperarea creditelor, clienţii sunt obligaţi


să asigure bunurile mobile şi imobile admise în garanţie/dobândite cu credit sau să
prezinte o asigurare de viaţă, după caz.

pct.36. (1) Poliţele de asigurare vor fi încheiate pe întreaga durata de creditare.


(2) In cazul în care poliţele se încheie pe o perioadă mai mică decât durata de
creditare, asigurarea se va reînnoi înainte de data expirării poliţei de asigurare încheiată
pentru perioada anterioară.

pct.37. Toate drepturile cu titlu de despăgubiri rezultate din poliţele de asigurare


încheiate vor fi cesionate în favoarea C.E.C., scop în care societatea de asigurare-
reasigurare va aplica o ştampilă pe poliţa de asigurare cu menţiunea "CESIONAT IN
FAVOAREA C.E.C." sau va completa poliţa de asigurare cu menţiunea respectivă.

Prin prezenta CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA


pagină nouă
se înlocuieşte
TITLUL CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA
Norma metodologică nr.231/2005 10 19 martie 2007
privind creditarea persoanelor fizice

CAPITOLULIX
UTILIZAREA ŞI CONTROLUL UTILIZÂRH APORTULUI PROPRIU
ŞI A CREDITULUI APROBAT

pct.38. După prezentarea de către client a contractelor de garanţii perfectate şi a


poliţelor de asigurare, C.E.C. va pune creditul la dispoziţia clientului.

pct.39. In cazul în care se constituie aport propriu, plăţile din credit se efectuează
după utilizarea aportului propriu.

pct.40. (1) Plăţile din aportul propriu se efectuează prin virament, iar plăţile din
credit se efectuează prin virament sau în numerar, după caz.

pct.41. (1) In termenul prevăzut în contractul de credit, clientul este obligat să


prezinte la C.E.C. documentele justificative care se referă la utilizarea aportului propriu şi
a creditului aprobat, după caz.
(2) C.E.C. are dreptul să efectueze verificarea pe teren a modului de utilizare a
creditelor.

CAPITOLUL X
RAMBURSAREA CREDITELOR ŞI PLATA DOBÂNZILOR

pct.42. (1) Rambursarea creditelor se face lunar, la scadenţele şi în cuantumul


prevăzut în graficul de rambursare anexat la contractul de credit.
(2) Scadenţele din graficul de rambursare se stabilesc de comun acord cu clientul.

pct.43. La solicitarea clientului se pot efectua şi operaţiuni de reeşalonare,


rescadenţare, rambursare anticipată, diminuare sau creştere a numărului de rate lunare de
rambursat şi modificare a modalităţii de rambursare a creditului şi de plată a dobânzilor.

pct.44. (1) Pentru creditele acordate clienţilor, C.E.C. calculează şi încasează


dobânzi.
(2) Rata anuală a dobânzii practicată la creditele acordate clienţilor poate fi variabilă
şi/sau fixă.

pct.45. Dobânda de achitat la creditele acordate clienţilor se calculează la soldul


contului de credit, de la data angajării creditului (prima tragere, după caz), inclusiv, până la
data rambursării integrale a acestuia, exclusiv.

pct.46. Plata dobânzilor se face lunar, la scadenţele stabilite de comun acord cu


clientul.

Prin prezenta CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA


pagină nouă
se înlocuieşte
TITLUL CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA
Norma metodologică nr.231/2005 11 19 martie 2007
privind creditarea persoanelor fizice
pct.47 . Clientul poate opta pentru una din următoarele modalităţi de rambursare a
creditului şi de plată a dobânzilor:
27) cu rate lunare de credit egale pe toată perioada de rambursare;
28) cu rate lunare totale egale pe toată perioada de rambursare.

pct.48. Rambursarea creditului şi plata dobânzilor se fac prin debitarea automată a


contului curent al clientului, deschis la C.E.C.

pct.49 . Pentru creditele restante, îndoielnice, reziliate şi înregistrate în conturi în


afara bilanţului, C.E.C. calculează şi încasează dobânzi majorate.

CAPITOLUL XI TRANSFERUL CREDITELOR


SUPLIMENTĂRI ŞI DIMINUĂRI DE CREDITE

pct.50 . C.E.C. acceptă în cazul existenţei hotărârilor judecătoreşti, precum şi a


partajului şi succesiunilor voluntare sau judiciare, preluarea de către persoanele fizice
îndreptăţite, a drepturilor şi obligaţiilor rezultate din contractul de credit, cu respectarea
condiţiilor de creditare.

pct.51. La cererea clienţilor, se poate efectua transferul creditelor, cu preluarea de


către o persoană fizică a tuturor drepturilor şi obligaţiilor prevăzute în contractul de credit
iniţial.

pct.52 . La cererea clienţilor, se pot efectua operaţiuni de suplimentare sau


diminuare a creditelor.

CAPITOLUL XII
VERIFICAREA GARANŢIEI CREDITELOR

pct.53. (1) Verificarea faptică a garanţiilor se face periodic sau ori de câte ori este
necesar, după caz.
29) In situaţia în care în urma verificării garanţiilor creditului se constată deficienţe,
acestea se vor consemna într-un proces verbal încheiat cu clientul, în care se vor menţiona
şi măsurile ce urmează a fi luate pentru remedierea deficienţelor.
30) In cazul în care clientul nu remediază deficienţele constatate, C.E.C. are dreptul
să rezilieze unilateral contractul de credit, de plin drept, fără a mai fi necesară punerea în
întârziere, fără altă formalitate prealabilă şi fără intervenţia justiţiei (pact comisoriu de
ultim grad), să întrerupă creditarea, să retragă creditul acordat, să declare creditul exigibil şi
scadent imediat, cu toate consecinţele ce decurg şi să procedeze, conform prevederilor
procedurilor de creditare emise pentru punerea în aplicare a prezentei norme, la executarea
silită a bunului creditat şi a garanţiei constituite, pentru recuperarea sumelor datorate.
Prin prezenta CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA
pagină nouă
se înlocuieşte
TITLUL CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA
Norma metodologică nr.231/2005 12 19 martie 2007
privind creditarea persoanelor fizice

CAPITOLUL XIII
ACORDAREA CREDITELOR PE BAZĂ DE PROTOCOL DE COLABORARE

pct.54. C.E.C. poate acorda credite persoanelor fizice pe baza unor protocoale de
colaborare încheiate cu societăţi care oferă produse şi servicii de genul celor ce pot fi
creditate de C.E.C.

pct.55. Protocolul de colaborare se poate încheia fie la nivel local, fie la nivel
central.

pct.56. In protocolul de colaborare se înscriu clauze negociate cu societatea în


cauză, din care să rezulte clar toţi termenii şi toate condiţiile respectivelor tranzacţii.

CAPITOLUL XIV TAXE


ŞI COMISIOANE

pct.57. In cadrul activităţii de creditare a clienţilor, C.E.C. practică taxe şi


comisioane ce se vor înscrie în contractele de credit.

CAPITOLUL XV
PĂSTRAREA ŞI ARHIVAREA DOSARELOR DE CREDIT

pct.58. (1) Intreaga documentaţie privind creditul acordat se păstrează în condiţii


de securitate, într-un dosar de credit întocmit pentru fiecare client.
(2) Dosarul se completează cu documentele care stau la baza modificărilor ce
intervin, referatele şi procesele verbale întocmite pe întreaga durată de creditare,
corespondenţa purtată şi cu alte documente elaborate ulterior în legătură cu creditul
respectiv.

CAPITOLUL XVI
DISPOZIŢH FINALE

pct.59. Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. S.A. va păstra confidenţialitatea


asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată,
precum şi asupra oricărui fapt, dată sau informaţie, aflate la dispoziţia sa, care privesc
persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale clienţilor
ori informaţii referitoare la conturile clienţilor - solduri, rulaje, operaţiuni derulate - , la
serviciile prestate sau la contractele încheiate cu clienţii. Date şi informaţii despre client,
familia clientului şi giranţi pot fi furnizate numai cu respectarea prevederilor legale.

pct.60. (1) Orice membru al Consiliului de Administraţie al Casei de Economii şi


Consemnaţiuni C.E.C. S.A., angajaţii acesteia şi orice persoană care, sub o formă sau alta,
Prin prezenta CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA
pagină nouă
se înlocuieşte
TITLUL CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA
Norma metodologică nr.231/2005 13 19 martie 2007
privind creditarea persoanelor fizice

participă la conducerea, administrarea ori activitatea sa are obligaţia să păstreze secretul


profesional asupra oricărui fapt, date sau informaţii de care a luat cunoştinţă în cursul
desfăşurării activităţii sale profesionale.
31) Persoanele prevăzute la alin.(l) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui, nici
în timpul activităţii şi nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, dacă ar deveni
publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.
S.A., altei instituţii de credit sau ale unui client al acestora.
32) Prevederile de mai sus se aplică şi persoanelor care obţin informaţii de natura
celor arătate, din rapoarte ori alte documente ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni
C.E.C. S.A.
33) Informaţii de natura secretului profesional pot fi furnizate, în măsura în care
acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, numai în situaţiile
prevăzute de legislaţia în vigoare.

pct.61. Personalul Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. S.A. nu poate


utiliza în folos personal sau în interesul altuia, direct sau indirect, informaţii de natura celor
menţionate mai sus, pe care le deţine sau de care a luat cunoştinţă în orice mod.

pct.62. Personalul de conducere al sucursalei judeţene şi Sucursalei Municipiului


Bucureşti răspunde de documentele întocmite şi înaintate Centralei Casei de Economii şi
Consemnaţiuni C.E.C. S.A. pentru solicitările de credite care depăşesc competenţele sale.

pct.63. Conducerea C.E.C. este obligată să asigure cunoaşterea temeinică şi


respectarea cu stricteţe a prevederilor prezentei norme de creditare de către tot personalul
din subordine, implicat în activitatea de creditare a persoanelor fizice.

pct.64. Incălcarea obligaţiilor de serviciu de către personalul Casei de Economii şi


Consemnaţiuni C.E.C. S.A. privind aplicarea prezentei norme de creditare constituie
abatere disciplinară.

pct.65. Pentru pagubele aduse Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. S.A. din
vina şi în legătură cu munca sa prin nerespectarea prevederilor prezentei norme de
creditare, personalul Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. S.A. răspunde material.

pct.66. Nerespectarea de către personalul Casei de Economii şi Consemnaţiuni


C.E.C. S.A. a prevederilor prezentei norme de creditare poate atrage, pe lângă răspunderea
disciplinară şi materială, răspunderea civilă sau penală, după caz.

*
* *

Prin prezenta CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA


pagină nouă
se înlocuieşte
TITLUL CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA
Norma metodologică nr.231/2005 14 19 martie 2007
privind creditarea persoanelor fizice

Prezenta normă de creditare reprezintă forma integral revizuită a Normei


metodologice nr.231/2005 privind creditarea persoanelor fizice şi cuprinde modificările şi
completările acesteia aprobate de Consiliul de Administraţie al Casei de Economii şi
Consemnaţiuni C.E.C. S.A., inclusiv în şedinţa din data de 19 martie 2007 şi intră în
vigoare la data de...............................

In scopul punerii în aplicare a prevederilor prezentei norme de creditare se vor


emite proceduri de creditare a persoanelor fizice.
Prevederile prezentei norme de creditare se aplică şi în cazul creditelor aprobate
anterior datei intrării în vigoare a acesteia, în măsura în care nu contravin prevederilor
normelor sau instrucţiunilor în baza cărora au fost aprobate şi clauzelor contractelor de
credit încheiate cu clienţii.

Preşedinte, Radu

Graţian Gheţea

Prin prezenta CAPITOL PCT. / ALIN. PAG. DATA


pagină nouă
se înlocuieşte