Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA Nr.

7 la norme
ANGAJATOR/CASA DE ASlGURĂRł DE ŠĂNÄTATE

Nr. de inregistrare . data .

ADEVERINȚÃ
Prin prezenta se cerõfică cã domnuPdoamna.........., CNP.........., act de identitate. ,
seûa.......... nr..........., eliberat de.......... la data de.........., cu domiciliul in.........., str...........
nr..........., bl..........., ap..........., sectarul/județul..........,. ae calitate .de persoanś dsigurată
pentru concedii şi indemnizațÏi de asigurări sociale de săńătate in sistemul de asiguråń
sociale de sãnàtate și îndeplinește stagiul de asigurałe”), pævăzut la .art 7 din Ordonanța
de urgență a Guvemului rir. 158/2005 pûvind .cöncediilB Si İndemnîzäãile. de asigurăń
sociale de sănãtate, aprabstă cu mõdifîcărî și completéri prin Legeă nr 309/2Œł6, cu
mõdificărîle șî completăûłe ulteñoare.
”) Adëver •!• se êłibefaază și persoanełor afiate in concediu medical pentru situaüile prevăzute
la art 0 și 31 din Ordananța de urgență a Guvemului nr. 158/2005, ağrabätă ču rnodificări
și
completăń prin Leqea nr. 3R9/2006, cu modificările și campletările ulterioare, in vederea
qestionăriî numèrulúi de zile de œncediu medical acordste pentru acestü afectiunr
Prezenta adeveñntă are o peûoadă de valabilîtate de 30 de õle de la data emîterii.
Sub sancțîunile apIicate.faptei de fals in acte publiče, declar cB datele diû adeveńntă sunt
œrecte și complete.
Numărul de zile de œncediü medical de cæe persoana asigurată a beneficîat in ultîmełe. 12/24
luni este de . . . . . . . . . . ziłe pãrîă la.data de............, aferenæ äecărui coa õe.ińdemnizatie in
parte, fîecdrei saróni, precum.si fiecărui copil bolnav, după cum urmeazś:

Œxlul de. Nœïiărul de zile Seria și numărid cerlaicatului de concediu


ăidœinîzatłe concediu mediczd in medical ), penbu coOJ de Magnetic
izîtanełe 1W]7Z4 lung) .. . .. ., . yalatźl păriã Ø . . .

") Së utîlizeazã pentru evident,iërea ziłelar de concediu medical acordatê peritru sarõnă și
Iăuzié, ïñgrîjirea copîłułui bolnav, peribu reducerea tîrnpului de rnuûcă,. pentru risc maternal,
precum și pentru incapacitate..temporarg de muncă pentru afectiunï, altele decăt cele
prevăzute la art. 13 alin .f3) din Ordonanta de urgen!a a Guvemului nr. 158/2Q05, aprabată cu
moğîfîcăn și completăñ pñn Legeë ńr 390/2006; cu modîfîcăûle și.compfetăûle ukêûoare.
"”) Še utilizează pentru evidentiaiea zilelor de incapacitate temparaiă de.muncã acordate.peritru
.afect,iunile prevăzute la art. 13 ałiri (3) din Ordananta de urgență a Guvemului nr.
158/2DD5, aprabàtă cu rnadifîcărî și completări prin Legea nr 399/2Œłñ; cu madîfîcărîlë
și completănlë ulterîoare.
"“”) Se utîÏizează pentru situațiile in care certificatele de œncediu medical In continuum"
urmează a fi elibürete de. medici, akiî decăt cei care au eiiberat cerõficstele de concediu
medical pè același c‹ol de.diagnostic pănå la.data eliberărîi noului certîfîcat..

Reprezentant legal anqajator/Presedinte — director


general,