Sunteți pe pagina 1din 6

TEMĂ

1. Datorită caracterului destul de complex al strategiilor, numeroşi specialişti în domeniu sugerează


o serie de aspecte care trebuie avute în vedere la formularea strategiilor din domeniul R.U., care se
regăsesc printre elementele următoare:

1. în cadrul organizaţiei nu există o singură strategie în domeniul R.U.


2. imperativele culturale ale managementului asociate cu schimbările în filosofia organizaţiei
3. strategia globală a organizaţiei poate avea o influenţă importantă asupra strategiilor din
domeniul R.U.
4. implicit / explicit, factorii, care influenţează strategiile din domeniul R.U., evidenţiază o serie
de negocieri şi compromisuri istorice
5. intenţiile de creştere, integrare, diversificare sau concentrare, precum şi de dezvoltare a pieţei
producţiei.

Care dintre combinaţii corespund:

a) 1,3,4
b) 2,4,5
c) 1,2,3
d) 3,4,5
e) 2,3,4

Combinația care corespunde este: d)3,4,5

2. Printre elementele prezentate în continuare se regăsesc şi tipurile de strategii din domeniul R.U.

1. strategii globale, strategii parţiale


2. strategii orientate valoric
3. strategii de redresare, strategii de dezvoltare
4. strategii orientate spre resurse
5. strategii orientate spre investiţii
6. strategii ofensive, strategii defensive

Care din combinaţii corespund:

a) 1,2,3
b) 2,5,6
c) 2,4,5
d) 1,3,4
e) 3,4,6

Combinația care corespunde este: c)2,4,5

3. Luând în considerare mărimea cheltuielilor alocate de o firmă în efortul de dezvoltare a


propriului potenţial uman, specialiştii în domeniu sugerează următoarea clasificare a strategiilor
din domeniul R.U.:

1. strategia de conciliere
2. strategia de supravieţuire
3. strategia globală, strategia partială
4. strategia în salturi
5. strategia investiţională
6. strategia orientată valoric

Care din combinaţii corespund:

a) 2,3,4,5
b) 1,4,5,6
c) 3,4,5,6
d) 2,4,5,6
e) 1,2,4,5

Combinația care corespunde este: e)1,2,4,5

4. Tipurile de strategii de personal diferenţiate în funcţie de decalajul de performanţă acoperit de


activităţile de training şi dezvoltare se află printre elementele de mai jos:

1. strategia corectivă
2. strategia de valorizare
3. strategia proactivă
4. strategia de conciliere
5. strategia procesuală

Care din combinaţii corespund:

a) 1,3,5
b) 2,3,4
c) 3,4,5
d) 1,3,4
e) 2,4,5
Combinația care corespunde este: a)1,3,5

5. Strategiile de training şi dezvoltare diferentiate în funcţie de etapele carierei individuale se


regăsesc printre următoarele elemente:

1. strategia de socializare
2. strategia de valorizare
3. strategia proactive
4. strategia de conciliere
5. strategia de dezvoltare

Care din combinaţii corespund:

a) 1,2,3
b) 2,3,4
c) 3,4,5
d) 1,2,5
e) 1,3,4
Combinația care corespunde este: d)1,2,5
6. Care dintre staregiile din domeniul resurselor umane, menţionate mai jos, sunt diferenţiate în
funcţie de gradul de dependenţă faţă de strategia globală a firmei?

a. strategia orientată valoric


b. strategia de supravieţuire
c. strategia corectivă
d. strategia orientată spre investiţii
e. strategia de specializare

a.strategia orientată valoric


b. strategia orientată spre investiţii

7. Din aspectele enumerate mai jos, care constituie cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească
politicile din domeniul resurselor umane?

a. să fie comunicate, de preferinţă, verbal


b. să fie cât mai transparente
c. să fie larg dezbătute în cadrul colectivelor de angajaţi
d. să aibă o bază reală şi legală, fiind în concordanţă cu prevederile contractului colectiv de muncă
e. să corespundă dorinţelor angajaţilor

b.să fie cât mai transparente


d. să aibă o bază reală şi legală, fiind în concordanţă cu prevederile contractului colectiv de muncă

8. Care tip de strategie diminuează rezistenţa la schimbare a resurselor umane?

a. strategia de personal orientată valoric


b. strategia de personal orientată spre resurse
c. strategia de personal orientată spre investiţii
d. strategia investiţional

c. strategia de personal orientată spre investiţii

9. Care strategie a resurselor umane prtezintă o serie de valori relevante pentru organizaţie?

a. strategia de personal orientată spre resurse


b. strategia de personal orientată valoric
c. strategia de personal orientată spre investiţii
d. strategia investiţională

b. strategia de personal orientată valoric

10. Cele 16 valori relevante pentru organizaţie au fost selectate de către renumita firmă:

a. Mercedes Benz
b. BMW
c. Audi
d. Renault

b)BMW

11. Printre valorile relevante selectate de o organizaţie se pot număra:

a. dorinţa de echitate sau dreptate


b. dorinţa de siguranţă
c. transparenţa
d. relaţiile sociale
e. piaţa muncii
f. legislaţia
g. informarea şi comunicarea

Care dintre combinaţiile formulate sunt corecte?

1. a, b, c, f
2. a, b, e, g
3. a, b, d, g
4. c, d, e, g

Combinația corectă este: 3. a,b,d, g

12. În funcţie de mărimea cheltuielilor alocate pentru dezvoltarea propriului potenţial uman, se
regăsesc următoarele tipuri de strategii:

a. strategia corectivă
b. strategia de supravieţuire
c. strategia în salturi
d. strategia procesuală
e. strategia de specializare
f. strategia de conciliere

Care dintre combinaţiile prezentate aparţin criteriului enunţat?

1. b, d, e
2. a, b, f
3. d, e, f
4. b, c, f

Combinația care aparține criteriului enunțat este: 4.b,c,f

13. Strategia proactivă se referă la:

a. urmăreşte reducerea decalajului între performanţa efectivă a angajatului pe un post la un moment


dat şi performanţa care ar fi trebuit obţinută pe postul respectiv la acelaşi moment
b. următeşte eliminarea decalajului între performanţa ocupantului postului la un anumit moment şi
performanţa dorită pe postul respectiv la un alt moment, în viitorul previzibil
c. urmăreşte acoperirea decalajului între performanţa angajaţilor în prezent şi performanţa dorită
într-un viitor mai îndepărtat.
b. următeşte eliminarea decalajului între performanţa ocupantului postului la un anumit moment şi
performanţa dorită pe postul respectiv la un alt moment, în viitorul previzibil

14. Strategia investiţională se aseamănă cu :

a. strategia corectivă
b. strategia de supravieţuire
c. strategia de personal orientată spre investiții
d. strategia de valorizare

c.strategia de personal orientată spre investiții

15. Realizaţi corelaţiile corespunzătoare:

A. În funcţie ce gradul de dependenţă faţă de a.Strategia de personal orientată valoric


strategia firmei
B. În funcţie de mărimea cheltuielilor alocate b.Strategia de conciliere
pentru dezvoltarea propriului potenţial uman
C. În funcţie de decalajul de performanţă c.Strategia proactivă
acoperit de activitatea de trening şi dezvoltare
D. În funcţie de etapele carierei pe care le d. Strategia de socializare
parcurge orice individ în cadrul unei organizaţii
e. Strategia de personal orientată spre investiţii
f.Strategia de supravieţuire
g.Strategia în salturi
h. Strategia corectivă
i. Strategia de specializare
j. Strategia de valorizare
k.Strategia investiţională
l. Strategia de personal orienată spre resurse
m. Strategia procesuală

A-e,a,l
B-b,f,g,k
C-h,c,m
D-d,i,j

16. Politica de angajare se referă la aspecte, precum:

a. tratamentul corect şi echitabil pentru fiecare angajat


b. dezaprobarea fermă faţă de hărţuirea la locul de muncă
c. apecte legate de sindicate
d. motivare

b. dezaprobarea fermă faţă de hărţuirea la locul de muncă


17. Politica relaţiilor cu angajaţii se referă la:

a. raporturile reciproce stabilite între angajaţi


b. locuri de muncă sigure şi sănătoase
c. dreptul angajaţilor de a fi informaţi asupra obligaţiilor lor, inclusiv asupra urmărilor nerespectării
disciplinei
d. asigurările sociale

a. raporturile reciproce stabilite între angajaţi

18. Politica oportunităţilor egale se referă la:

a. tratamentul corect şi echitabil pentru fiecare angajat


b. politica de angajare
c. aspecte speciale ale sănătăţii personalului
d. pensionare

a. tratamentul corect şi echitabil pentru fiecare angajat

19. Politicile de personal au următoarele caracteristici:

a. orizont de timp mai redus şi un grad de detaliere nepronunţat


b. orizont de timp îndepărtat şi un grad de detaliere pronunţat
c. orizont de timp mai redus şi un grad de detaliere mai pronunţat
d. orizont de timp îndepărtat şi un grad de detaliere redus

b. orizont de timp îndepărtat şi un grad de detaliere pronunţat

20. Politica de utilizare indică:

a. egalitatea şanselor la ocuparea unui loc de muncă


b. creşterea productivităţii muncii
c. reducerea costurilor cu personalul
d. evaluarea performanţelor

b.creşterea productivităţii muncii


c.reducerea costurilor cu personalul