Sunteți pe pagina 1din 3

8 MECANICA FLUIDELOR, MAŞINI HIDRAULICE ŞI ACŢIONĂRI

2.7.2. Forţe de presiune pe suprafeţe plane orientate arbitrar .............. 42


2.7.3. Forţe de presiune pe suprafeţe oarecare .................................... 45
2.7.4. Principiul lui Arhimede.................................................................. 47
2.8. Plutirea corpurilor sau flotabilitatea ........................................................ 48
2.8.1. Elemente privind plutirea corpurilor ............................................. 48
2.8.2. Stabilitatea corpurilor plutitoare.................................................... 49
2.8.2.1. Stabilitatea corpurilor scufundate complet ...................... 49
CUPRINS 2.8.2.2. Stabilitatea corpurilor scufundate parţial ......................... 49
2.9. Măsurarea presiunilor ............................................................................ 50
2.9.1. Aparate pentru măsurarea presiunilor ......................................... 50
PREFAŢĂ ............................................................................................................ 5 2.9.1.1. Instrumente cu lichid ....................................................... 51
1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE ........................................................................... 13 2.9.1.2. Instrumente cu element elastic ....................................... 53
1.1. Argument ................................................................................................ 13 2.9.1.3. Instrumente cu piston ...................................................... 55
1.2. Scop ....................................................................................................... 13 2.9.1.4. Traductoare de presiune ................................................. 56
1.3. Scurt istoric ............................................................................................. 14 2.9.1.5. Măsurarea vidului înaintat ............................................... 59
1.4. Noţiunea de fluid .................................................................................... 15 3. CINEMATICA FLUIDELOR ........................................................................... 61
1.5. Ipoteza continuităţii ................................................................................ 16 3.1. Metode pentru studiul mişcării fluidelor. Viteza şi acceleraţia ............... 61
1.6. Unităţi de măsură ................................................................................... 17 3.2. Clasificarea mişcării fluidelor ................................................................. 63
1.7. Proprietăţile fluidelor .............................................................................. 18 3.3. Spectrul cinematic al mişcării. Debitul ................................................... 64
1.7.1. Densitatea .................................................................................... 18 3.4. Analiza mişcării unui element de volum ................................................. 68
1.7.2. Greutatea specifică ...................................................................... 20 3.5. Ecuaţia de continuitate ........................................................................... 70
1.7.3. Compresibilitatea şi elasticitatea .................................................. 20 3.6. Măsurarea vitezelor şi debitelor ............................................................. 72
1.7.4. Vâscozitatea ................................................................................. 20 3.6.1. Măsurarea vitezelor...................................................................... 72
1.7.5. Proprietăţi specifice lichidelor....................................................... 22 3.6.1.1. Cupe, morişti şi clapete ................................................... 72
1.7.5.1. Tensiuni superficiale ........................................................ 22 3.6.1.2. Sonda Pitot-Prandtl ......................................................... 74
1.7.5.2. Tensiunea de aderenţă .................................................... 23 3.6.1.3. Termoanemometre .......................................................... 75
1.7.5.3. Capilaritatea .................................................................... 24 3.6.1.4. Anemometre cu laser ...................................................... 77
1.7.5.4. Cavitaţia în lichide ........................................................... 24 3.6.2. Măsurarea debitelor ..................................................................... 81
Anexa I.................................................................................................... 25 3.6.2.1. Aparate deprimogene ...................................................... 81
3.6.2.2. Aparate cu secţiune variabilă .......................................... 83
2. STATICA FLUIDELOR................................................................................... 27
2.1. Repausul absolut şi relativ ..................................................................... 27 3.6.2.3. Aparate cu turbină ........................................................... 85
2.2. Formarea suprafeţei libere ..................................................................... 27 3.6.2.4. Debitmetre cu maşini volumice ....................................... 85
2.3. Forţe ce acţionează în mediul fluid ........................................................ 30 3.6.2.5. Aparate ultrasonice şi electromagnetice ......................... 85
2.4. Presiunea fluidelor în repaus ................................................................. 32 4. DINAMICA FLUIDELOR ............................................................................... 87
2.5. Ecuaţia de echilibru Euler ...................................................................... 34 4.1. Ecuaţia de mişcare a unui fluid ideal ..................................................... 87
2.5.1. Ecuaţia de echilibru Euler în repausul absolut............................. 34 4.2. Ecuaţia lui Bernoulli................................................................................ 89
2.5.1. Ecuaţia de echilibru Euler în repausul relativ............................... 35 4.2.1. Ecuaţia lui Bernoulli în cazul mişcării permanente ...................... 89
2.6. Echilibrul forţelor în câmp gravitaţional terestru ..................................... 36 4.2.2. Interpretarea ecuaţiei lui Bernoulli ............................................... 91
2.6.1. Principiul vaselor comunicante..................................................... 37 4.2.3. Presiunea statică, dinamică şi totală............................................ 92
2.6.2. Principiul lui Pascal ...................................................................... 38 4.2.4. Ecuaţia lui Bernoulli pentru un tub de curent ............................... 93
2.6.3. Determinarea densităţii cu ajutorul unui tub în formă de U ......... 39 4.2.5. Ecuaţia energiei pentru o vână de fluid real ................................ 95
2.6.4. Reprezentarea grafică a presiunii ................................................ 40 4.3. Ecuaţia de mişcare a fluidelor vâscoase ............................................... 96
2.7. Forţe de presiune hidrostatice................................................................ 41 4.4. Teoremele impulsului ............................................................................. 98
2.7.1. Forţe de presiune pe un perete plan orizontal ............................. 41 4.5. Utilizări ale teoremei impulsului ........................................................... 101
Cuprins 9 10 MECANICA FLUIDELOR, MAŞINI HIDRAULICE ŞI ACŢIONĂRI

4.5.1. Determinarea interacţiunii lichidului cu un cot ........................... 101 6.5.3. Orificiul mare .............................................................................. 146
4.5.2. Acţiunea unui jet de lichid asupra unui perete fix ...................... 102 6.5.3.1. Orificiul mare liber ......................................................... 146
4.5.3. Acţiunea unui jet de lichid asupra unui perete curb mobil ......... 104 6.5.3.2. Orificiul mare înecat ...................................................... 147
5. SIMILITUDINE HIDRODINAMICĂ ŞI ANALIZĂ DIMENSIONALĂ ............. 105 6.5.4. Orificiu sub nivel variabil. Golirea rezervoarelor ........................ 147
5.1. Generalităţi ........................................................................................... 105 6.5.5. Curgerea lichidelor prin ajutaje .................................................. 148
5.2. Condiţii de similitudine ......................................................................... 105 6.5.6. Jeturi fluide ................................................................................. 151
5.2.1. Similitudine geometrică .............................................................. 106 6.5.6.1. Jeturi neînecate ............................................................. 152
5.2.2. Similitudine cinematică ............................................................... 106 6.5.6.2. Jeturi înecate ................................................................. 153
5.2.3. Similitudine dinamică.................................................................. 107 6.6. Mişcări permanente în conducte sub presiune .................................... 154
5.3. Criterii de similitudine ale mecanicii fluidelor ....................................... 108 6.6.1. Calculul conductelor simple ....................................................... 155
5.4. Modelarea în mecanica fluidelor ...........................................................113 6.6.2. Calculul conductelor lungi .......................................................... 156
5.5. Analiză dimensională ............................................................................114 6.6.3. Modulul de rezistenţă al unui tronson de conductă ................... 157
5.5.1. Generalităţi ..................................................................................114 6.6.4. Curbe caracteristice pentru conducte ........................................ 157
5.5.2. Principii fundamentale .................................................................114 6.6.5. Calculul hidraulic al unei conducte compuse din tronsoane...... 158
5.5.3. Teorema Pi ..................................................................................116 6.6.6. Conducte legate în paralel ......................................................... 159
6.6.7. Conducte cu debit uniform distribuit .......................................... 160
6. MIŞCAREA STAŢIONARĂ A FLUIDELOR VÂNSCOASE...........................119 6.6.8. Calculul diametrului economic al conductelor simple ................ 162
6.1. Experienţele lui Reynolds......................................................................119 6.6.9. Probleme tip şi metode de rezolvare ......................................... 163
6.2. Mişcările laminare ................................................................................ 120 6.6.9.1. Probleme de exploatare ................................................ 163
6.2.1. Mişcarea laminară în conducte circulare drepte ........................ 120 6.6.9.2. Probleme de proiectare ................................................. 163
6.2.1.1. Determinarea distribuţiei de viteze ................................ 120 6.6.10. Calculul reţelelor de distribuţie ................................................. 165
6.2.1.2. Determinarea debitului .................................................. 122
6.2.1.3. Calculul tensiunii de frecare .......................................... 123 7. CURGERI NEPERMENENTE .................................................................... 167
6.2.1.4. Calculul pierderilor hidraulice ........................................ 124 7.1. Generalităţi ........................................................................................... 167
6.3. Mişcări turbulente ................................................................................. 125 7.2. Lovitura de berbec în conducte ........................................................... 167
6.3.1. Descrierea mişcării turbulente.................................................... 125 7.2.1. Descrierea fenomenului ............................................................. 167
6.3.2. Ecuaţia de mişcare Reynolds..................................................... 126 7.2.2. Calculul suprapresiunii la închiderea bruscă a vanei ................ 171
6.3.3. Distribuţia de viteze în vecinătatea unui perete plan ................. 127 7.2.3. Determinarea vitezei de propagare a undei de suprapresiune ... 172
6.3.4. Pierderea hidraulică în mişcarea turbulentă .............................. 131 8. ACŢIUNEA DINAMICĂ A FLUIDELOR ASUPRA CORPURILOR
6.3.5. Experienţa lui Nicuradse ........................................................... 133 IMERSATE .................................................................................................. 175
6.3.6. Formule de calcul pentru coeficientul  ..................................... 134 8.1. Mişcarea fluidelor în jurul corpurilor. .................................................... 175
6.3.6.1. Metodica de calcul pentru coeficientul lui Darcy ........... 135 8.2 Rezistenţa la înaintare şi portanţa ....................................................... 177
6.4. Rezistenţe hidraulice locale ................................................................ 136 8.2.1. Rezistenţa la înaintare .............................................................. 178
6.4.1. Pierderile locale la schimbare bruscă de secţiune..................... 136 8.2.1.1. Rezistenţa de frecare .................................................... 178
6.4.2. Intrarea într-un rezervor foarte mare.......................................... 138 8.2.1.2. Rezistenţa de presiune ................................................. 179
6.4.3. Intrarea într-o conductă .............................................................. 138 8.2.2. Portanţa ..................................................................................... 180
6.4.4. Difuzoare şi confuzoare ............................................................. 139 8.3. Profile aerodinamice ............................................................................ 184
6.4.5. Pierderi hidraulice în cot ............................................................. 139 8.3.1. Caracteristicile profilelor aerodinamice ...................................... 185
6.4.6. Lungimea echivalentă ................................................................ 140
8.3.2. Aripa de anvergură finită ............................................................ 188
6.4.7. Coeficientul de rezistenţă al sistemului ...................................... 141
8.3.3. Reţele de profile aerodinamice .................................................. 189
6.5. Mişcarea fluidelor sub presiune prin orificii şi ajutaje. Jeturi fluide ...... 142
6.5.1. Introducere. Fenomenul de contracţie ....................................... 142 9. MAŞINI HIDRAULICE ................................................................................. 193
6.5.2. Orificiul mic ................................................................................. 143 9.1. Introducere, definiţii, clasificare, parametri funcţionali.............................. 193
6.5.2.1. Orificiul mic liber ............................................................ 143 9.2. Principii de funcţionare, ecuaţii fundamentale, similitudine ................. 195
6.5.2.2. Orificiul mic înecat ......................................................... 145 9.2.1. Transmiterea puterii în turbomaşini ........................................... 195
Cuprins 11 12 MECANICA FLUIDELOR, MAŞINI HIDRAULICE ŞI ACŢIONĂRI

9.2.2. Ecuaţia fundamentală a turbomaşinilor...................................... 198 9.7. Maşini volumice.................................................................................... 259


9.2.3. Similitudinea turbomaşinilor ....................................................... 204 9.7.1. Generalităţi ................................................................................. 259
9.3. Turbopompe ......................................................................................... 206 9.7.2. Pompe volumice......................................................................... 260
9.3.1. Clasificarea turbopompelor ........................................................ 206 9.7.2.1. Pompe cu piston............................................................ 260
9.3.2. Influenţa unghiului  2 asupra înălţimii de pompare................... 207 9.7.2.2. Pompe cu palete alunecătoare ..................................... 264
9.3.3. Variante constructive .................................................................. 210 9.7.2.3. Pompe cu roţi dinţate .................................................... 265
9.3.4. Curbe caracteristice ................................................................... 212 9.7.2.4. Pompe cu şuruburi ........................................................ 266
9.3.4.1. Caracteristicile turbopompelor la diferite turaţii ............. 215 9.7.2.5. Pompe cu inel de lichid ................................................. 268
9.3.5. Funcţionarea pompelor centrifuge în reţea ................................ 216 9.7.2.6. Pompe cu membrană .................................................... 269
9.3.6. Cuplarea pompelor în paralel şi în serie .................................... 218 9.7.3. Motoare volumice ....................................................................... 271
9.3.7. Reglarea sistemelor de pompare ............................................... 220 9.7.3.1. Motoare hidraulice oscilante ......................................... 271
9.3.8. Cavitaţia în turbopompe ............................................................. 222 9.7.3.2. Motoare hidraulice liniare .............................................. 273
9.3.8.1. Înălţimea de aspiraţie .................................................... 222 10. ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE ........................................... 277
9.3.8.2. Căderea dinamică de presiune h şi NPSH ................. 223 10.1. Generalităţi ....................................................................................... 277
9.3.8.3. Coeficienţi de cavitaţie .................................................. 224 10.2. Generatoare şi motoare hidrostatice ............................................... 278
9.3.8.4. Determinarea înălţimii maxime de aspiraţie .................. 226 10.3. Aparataj de distribuţie, reglare şi control.......................................... 279
9.3.8.5. Prevenirea cavitaţiei ...................................................... 228 10.3.1. Aparatajul de distribuţie ........................................................ 279
9.4. Ventilatoare .......................................................................................... 229 10.3.1.1. Distribuitoare rotative ............................................ 279
9.4.1. Definiţii şi parametrii funcţionali.................................................. 229 10.3.1.2. Distribuitoare plane ............................................... 280
9.4.2. Clasificarea ventilatoarelor ......................................................... 232 10.3.1.3. Distribuitoare cu supape........................................ 280
9.4.3. Construcţia ventilatoarelor ......................................................... 234 10.3.1.4. Distribuitoare cu sertar cilindric ............................. 280
9.4.3.1. Ventilatoare centrifuge................................................... 234 10.3.1.5. Distribuitoare pneumatice ..................................... 283
9.4.3.2. Ventilatoare axiale ......................................................... 236 10.3.2. Aparataj pentru reglarea şi controlul presiunii ...................... 284
9.4.4. Curbe caracteristice ................................................................... 237 10.3.2.1. Supapele de presiune, siguranţă şi deversare ..... 285
9.4.5. Funcţionarea ventilatoarelor în reţea. Reglarea ventilatoarelor ... 238 10.3.2.2. Supape de sens unic ............................................. 286
9.4.6. Alegerea ventilatoarelor ............................................................. 238 10.3.2.3. Supape şi regulatoare pneumatice de presiune ... 286
9.5. Turbine hidraulice ................................................................................. 240 10.3.3. Aparataj de reglare şi control al debitului ............................. 288
9.5.1. Noţiuni generale. Amenajări hidroenergetice ............................. 240 10.3.3.1. Reglarea rezistivă.................................................. 288
9.5.2. Clasificarea turbinelor hidraulice ................................................ 241 10.4. Aparatura auxiliară ........................................................................... 290
9.5.3. Elemente constructive şi funcţionale ale turbinelor hidraulice ... 242 10.5. Etapele de proiectare a unei instalaţii de acţionare ......................... 292
9.5.3.1. Turbina Pelton ............................................................... 242
9.5.3.2. Turbina Francis .............................................................. 244 BIBLIOGRAFIE ............................................................................................... 293
9.5.3.3. Turbina Kaplan .............................................................. 246
9.5.3.4. Turbina bulb ................................................................... 247
9.5.4. Înălţimea maximă şi admisibilă de aspiraţie .............................. 249
9.5.5. Curbe caracteristice de funcţionare ........................................... 250
9.5.5.1. Curbe caracteristice primare ......................................... 250
9.5.5.2. Curbele de garanţie ....................................................... 252
9.5.5.3. Caracteristicile universale ale turbinelor ....................... 252
9.6. Turbotransmisii ..................................................................................... 253
9.6.1. Noţiuni generale ......................................................................... 253
9.6.2. Probleme constructive şi funcţionale ......................................... 254
9.6.2.1. Turbocuplajul ................................................................. 254
9.6.2.2. Turbotransformatorul hidrodinamic ............................... 257