Sunteți pe pagina 1din 2

V .

6/ 2016

Către Biroul de Credit SA

CERERE

S ubs emnat(ul / a) ………. .... .... ... ..………………….………………. , c u dom i ci l iul


î n l oc al it atea… … ……… ……… … …, st r. …….. … ……… ……… . …… ……… ., nr. … …, bl.
……. , sc. ……., ap. ……., sect or/ j udeţ …….………, t elef on.... ... .... .... ... .... c od
numeric pers onal:

CNP

î n t em e i ul pre v ederi l o r art . 1 3 d i n L e g ea nr . 67 7 / 2001 pent ru pro t ec ţ ia pers oanel or


c u pri v i r e l a p r e l uc r a re a d a te l o r c u c ar a c t er per s on al ş i l i b er a c i rc u l aţ ie a ac est or
date, v ă r o g s ă-mi el iberaţ i S i tuaţi a î ns c rier ii l a Bi roul de Cr e di t.

Do r esc sa p ri m esc răsp u n su l dvs. :


 pri n pos t a el ect ronic a, la adres a de e-m ail:
Atenti e !
- transmiterea electronica de informatii nu este pe deplin sigura;
- prin alegerea acestei modalitati de transmitere a cererii si primire a informatiilor de la
Biroul de Credit, solicitantul isi asuma riscurile legate de comunicarea electronica de
informatii (interceptare, modificare, pierdere, distrugere, intarzieri in primirea datelor, etc.)
exonerand astfel Biroul de Credit de orice raspundere cu privire la riscul informatic privind
datele aflate in afara controlului sau operational.
s au

 pri n P oşt a Rom ân ă, l a a d re s a:

Anexez prez en tei :


dov ada pl ăţ i i c ont rav al o r i i s er v i c i ul u i p re s t a t (numa i î n c ep ân d c u a 2 - a
c erere adres at ă e xc l us i v B i roul u i de C r edi t , î n d ec ursul u nu i an
c al endari sti c )

Am luat l a c unoşt inţ ă c eri nţ el e st abil i t e de B i roul de Credit , prec iz at e pe v ers o.


Dec lar pe propri a r ăs pund er e, s ub s ancţ i uni l e prev az ut e de art. 322 s i art .323 Cod
P e n al pri v i n d f a l s ul î n î ns c r i s ur i s ub s em năt u ră pri v at ă si uz ul de f als, c ă
i nf or m aţ i il e î n s c r is e î n ac e as t ă c er ere ş i d oc um en t e l e an exa t e s u n t c om pl e t e,
real e, exact e ş i pers onal e.

Dat a, S em năt ura,


V . 6/ 2016

Stimate solicitant!

În conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001, orice persoană fizică are dreptul să


obţină la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că
datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de Biroul de Credit.
Pentru a putea beneficia de acest drept este necesar ca cererea dvs. să fie scrisa
lizibil, completă, datată şi semnată olograf.
De asemenea, trebuie sa aveti in vedere ca incepand cu a 2-a solicitare inclusiv,
adresată Biroului de Credit pe parcursul aceluiaşi an calendaristic, trebuie să plătiţi
contravaloarea serviciului prestat în sumă de 6 lei şi să anexaţi dovada plăţii la
solicitarea scrisă. Plata se va face la orice unitate BCR, folosind următoarele
instrucţiuni:
 suma: 6 lei;
 beneficiar: S.C. Biroul de Credit S.A. (cod fiscal RO 16140132);
 cont: RO93 RNCB 0090 0005 8898 0001
 deschis la banca: BCR Lipscani.
În cazul în care doriţi să verificaţi dacă sunteţi la a doua cerere în decursul unui an,
puteţi solicita o confirmare telefonică de la Biroul de Credit:
tel. 021 3151017, 021 3142064.
Situaţia cerută va fi transmisă către dvs. prin e-mail sau prin Poşta Română în
conformitate cu solicitarea exprimată.
Adresa de corespondenţă trebuie sa fie lizibilă, de corectitudinea completării ei
depinzând transmiterea şi recepţionarea răspunsului.
În cazul în care nu precizați adresa de corespondență (poștală sau e-mail),
răspunsul va fi transmis, prin Poşta Română, la adresa de domiciliu !

Vă mulţumim!