Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE
privind revocarea Hotărârii Consiliului
judeţean Buzău nr. 97/2006

Consiliul judeţean Buzău,


Având în vedere:
- Informarea Secretarului judeţului Buzău privind Hotărârea Consiliului
judeţean Buzău nr. 97/2006 pentru stabilirea destinaţiei imobilului
proprietate publică a judeţului Buzău, fost „Spital Brătianu” situat în
municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu, nr. 40;
- Adresa nr. 17962/12.12.2006 a Prefectului judeţului Buzău privind
verificarea legalităţii Hotărârii Consiliului judeţean Buzău nr.
97/2006;
- Prevederile art. 26 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului,
În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 97/2006


pentru stabilirea destinaţiei imobilului proprietate publică a judeţului Buzău,
fost „Spital Brătianu” situat în municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu, nr. 40.
Art. 2. Secretarul judeţului Buzău va asigura comunicarea prezentei
hotărâri instituţiilor şi autorităţilor publice interesate.

PREŞEDINTE,
ec. Victor Mocanu Contrasemnează,

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitra Drăghici
Nr. 119
Buzău, 21.12.2006
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi “pentru”, - voturi “împotrivă” - abţineri