Sunteți pe pagina 1din 3

CMM154/2003

ID intern unic: 326757 Fişa actului juridic


Версия на русском

Republica Moldova

PARLAMENTUL

COD Nr. 154


din 28.03.2003

CODUL MUNCII
AL REPUBLICII MOLDOVA (extras)

Publicat : 29.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 159-162 art Nr : 648

MODIFICAT
LP93 din 29.05.14, MO174-177/04.07.14 art.399
LP62 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.282
LP310 din 20.12.13, MO14-16/21.01.14 art.30
LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14
LP264 din 01.11.13, MO276-280/29.11.13 art.764; în vigoare 01.01.14
LP139 din 14.06.13, MO152-158/19.07.13 art.477
LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13
LP169 din 11.07.12, MO160-164/03.08.12 art.545
LP91 din 26.04.12, MO113-118/08.06.12 art.375
LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12
LP254 din 09.12.11, MO25-28/03.02.12 art.79
LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297
LP168 din 09.07.10, MO160-162/07.09.10 art.586
LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
LP61 din 23.04.10, MO61/26.04.10 art.179
LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35
LP242-XVI din 20.11.08, MO237-240/31.12.08 art.860
LP60-XVI din 21.03.08, MO115-116/01.07.08 art.441
LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417
LP115-XVI din 22.05.08, MO106/17.06.08 art.407
LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art. 349
LP104 din 20.04.07, MO90-93/29.06.07, art.397
LP269-XVI din 28.07.06, MO120/04.08.06 art.574
LP8-XVI din 09.02.06, MO83-86/02.06.06 art.362
LP294-XV din 28.07.04, MO138-146/13.08.04 art.747
LP28-XV din 13.02.04, MO39-41/05.03.04 art.226
RMO204 din 26.09.03, MO204/26.09.03 pag.6
NOTĂ:
În cuprinsul codului, sintagma „Inspecţia Muncii” se substituie cu sintagma „Inspectoratul de
Stat al Muncii” prin LP139 din 14.06.13, MO152-158/19.07.13 art.477
În cuprinsul codului, sintagmele „protecţia şi igiena muncii” şi „protecţia muncii” se
înlocuiesc cu sintagma „securitatea şi sănătatea în muncă” prin LP254 din 09.12.11, MO25-
28/03.02.12 art.79
În cuprinsul codului, sintagma „Ministerul Economiei şi Comerţului” se substituie prin
sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei” prin LP109 din 04.06.10, MO131-
134/30.07.10 art.443
În cuprinsul codului, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se înlocuieşte cu
sintagma “Ministerul Sănătăţii”, iar sintagma “Departamentul Situaţii Excepţionale” - cu
sintagma “Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale" prin LP60-XVI din 21.03.08,
MO115-116/01.07.08 art.441

Parlamentul adoptă prezentul cod.

……
Capitolul II
DISCIPLINA MUNCII
Articolul 201. Disciplina muncii
Disciplina muncii reprezintă obligaţia tuturor salariaţilor de a se subordona unor reguli de
comportare stabilite în conformitate cu prezentul cod, cu alte acte normative, cu convenţiile
colective, cu contractele colective şi cu cele individuale de muncă, precum şi cu actele normative
la nivel de unitate, inclusiv cu regulamentul intern al unităţii.
Articolul 202. Asigurarea disciplinei de muncă
Disciplina de muncă se asigură în unitate prin crearea de către angajator a condiţiilor
economice, sociale, juridice şi organizatorice necesare prestării unei munci de înaltă
productivitate, prin formarea unei atitudini conştiente faţă de muncă, prin aplicarea de stimulări
şi recompense pentru muncа conştiincioasă, precum şi de sancţiuni în caz de comitere a unor
abateri disciplinare.

……

Articolul 206. Sancţiuni disciplinare


(1) Pentru încălcarea disciplinei de muncă, angajatorul are dreptul să aplice faţă de salariat
următoarele sancţiuni disciplinare:
a) avertismentul;
b) mustrarea;
c) mustrarea aspră;
d) concedierea (în temeiurile prevăzute la art.86 alin.(1) lit.g)-r).
[Art.206 al.(1), lit.d) modificată prin LP8-XVI din 09.02.06, MO83-86/02.06.06 art.362]
(2) Legislaţia în vigoare poate prevedea pentru unele categorii de salariaţi şi alte sancţiuni
disciplinare.
(3) Se interzice aplicarea amenzilor şi altor sancţiuni pecuniare pentru încălcarea disciplinei de
muncă.
(4) Pentru aceeaşi abatere disciplinară nu se poate aplica decît o singură sancţiune.
(5) La aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul trebuie să ţină cont de gravitatea abaterii
disciplinare comise şi de alte circumstanţe obiective.
Articolul 207. Organele abilitate cu aplicarea sancţiunilor
disciplinare
(1) Sancţiunea disciplinară se aplică de organul căruia i se atribuie dreptul de angajare
(alegere, confirmare sau numire în funcţie) a salariatului respectiv.
(2) Salariaţilor care poartă răspundere disciplinară conform statutelor sau regulamentelor
disciplinare şi altor acte normative li se pot aplica sancţiuni disciplinare şi de organele ierarhic
superioare celor indicate la alin.(1).
(3) Salariaţii care deţin funcţii elective pot fi concediaţi (art.206 alin.(1) lit.d)) numai prin
hotărîrea organului de care au fost aleşi şi numai în temeiuri legale.
Articolul 208. Modul de aplicare a sancţiunilor disciplinare
(1) Pînă la aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul este obligat să ceară salariatului o
explicaţie scrisă privind fapta comisă. Refuzul de a prezenta explicaţia cerută se consemnează
într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al salariaţilor.
(2) În funcţie de gravitatea faptei comise de salariat, angajatorul este în drept să organizeze şi
o anchetă de serviciu. În cadrul anchetei, salariatul are dreptul să-şi explice atitudinea şi să
prezinte persoanei abilitate cu efectuarea anchetei toate probele şi justificările pe care le
consideră necesare.
Articolul 209. Termenele de aplicare a sancţiunilor
disciplinare
(1) Sancţiunea disciplinară se aplică, de regulă, imediat după constatarea abaterii disciplinare,
dar nu mai tîrziu de o lună din ziua constatării ei, fără a lua în calcul timpul aflării salariatului în
concediul anual de odihnă, în concediul de studii sau în concediul medical.
(2) Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată după expirarea a 6 luni din ziua comiterii
abaterii disciplinare, iar în urma reviziei sau a controlului activităţii economico-financiare – după
expirarea a 2 ani de la data comiterii. În termenele indicate nu se include durata desfăşurării
procedurii penale.
Articolul 210. Aplicarea sancţiunii disciplinare
(1) Sancţiunea disciplinară se aplică prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre), în care se indică
în mod obligatoriu:
a) temeiurile de fapt şi de drept ale aplicării sancţiunii;
b) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
c) organul în care sancţiunea poate fi contestată.
(2) Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) de sancţionare, cu excepţia sancţiunii disciplinare
sub formă de concediere conform art.206 alin.(1) lit.d) care se aplică cu respectarea art.81
alin.(3), se comunică salariatului, sub semnătură, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la
data emiterii, iar în cazul în care acesta activează într-o subdiviziune interioară a unităţii (filială,
reprezentanţă, serviciu desconcentrat etc.) aflate în altă localitate - în termen de cel mult 15 zile
lucrătoare şi produce efecte de la data comunicării. Refuzul salariatului de a confirma prin
semnătură comunicarea ordinului se fixează într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al
angajatorului şi un reprezentant al salariaţilor..
[Art.210 al.(2) în redacția LP60-XVI din 21.03.08, MO115-116/01.07.08 art.441]
(3) Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) de sancţionare poate fi contestat de salariat în
instanţa de judecată în condiţiile art.355.
Articolul 211. Termenul de validitate şi efectele sancţiunilor disciplinare
(1) Termenul de validitate a sancţiunii disciplinare nu poate depăşi un an din ziua aplicării.
Dacă pe parcursul acestui termen salariatul nu va fi supus unei noi sancţiuni disciplinare, se
consideră că sancţiunea disciplinară nu i-a fost aplicată.
(2) Angajatorul care a aplicat sancţiunea disciplinară este în drept să o revoce în decursul unui
an din proprie iniţiativă, la rugămintea salariatului, la demersul reprezentanţilor salariaţilor sau al
şefului nemijlocit al salariatului.
(3) În interiorul termenului de validitate a sancţiunii disciplinare, salariatului sancţionat nu i se
pot aplica stimulări prevăzute la art.203.

……

S-ar putea să vă placă și