Sunteți pe pagina 1din 14
SUNISTERUL —ADMuISTRATIA. —_FEDERATIA ——FEDERATIA. ——_PeDERATI JUSTITIE — “NATIONAAL” SINDICATBLOR —SINDICATELOR DIN SINDICATELOR PENTTENCIARELOR ‘Div ADMINISTRATLA DINSISTEMUL apminastearia “sariondtda—PENITENCIAR PUBLICA pENrYENCIARELOR puiBLisin wflivlen — redohit Cio tn BIE yh (Fan Seatieig SEE, Miho mele ty NL ae ACORD COLECTIV PRIVIND RAPORTURILE DE SERVICIU LA NIVELUL GRUPULUL ‘DE UNITATI- SISTEMUL ADMINISTRATIEI PENITENCIARE In temeiuldispozittor at. 37 din Legea nt, 2932004, republicat, privind Strut funejonailor publi eu satut special din Administraja Nasional a Penitenciaelor, se icheie prezenul Acordprvind raporturile de servic, ttre urmtourele pt 8) Ministeral Juste —reprezentat de init juste in calitate de ordonstrprnepal 4e crite (denumit in cuprnsul acordului MI) si Administaia Nafonalé a Penitenciareb (hy numele grupului de uni) reprezentata de directorul general al Administrajiet Nationale Peniteneiarelor in ealtate de ordonator secundar de eredite (demimit in cuptinsul acoxdlu ANI ) Organiza sinicae eprezentative la nivel sistamulu administra penitence: = Fadecafia Sinicatelor din Admisistatia Publics PUBLISIND reprezental. de presedintleorganizaies = Feder Sindeselor din Administra National a Peniteneirelorrepezentat prin pregedintle organiza, = FederaiaSindicatelor din Sistemul pentenciar, reprezentati de preyedntele organiza, <éenuriteincontinuare organizailesinicale sematae CAPITOLUL 1 Dispositi generale ART. (1 Pale semnatarereeunose gi accept pe depin eX sunt egale i libere in nogcirea acordulu privind raporurle de servis se obligi si respecte in ttaltateprevederile acesuia, (@) Prin angajator tn grupul de unit -sistemul penitenciar se inologe: Minister Juste, Adminstratia National a Penitencireor sau uniilesubordonate, dup cx. (@) Prezentu acor, conform prevedrilor at. 37 din Legea nr. 293/2008, republeat, privind Statuul fanctionailor publici cu stata special din Administatia Najionali a Penitenciaelor euprindedispzitrefeitoare la: 1) conttvrea gi folositea fondurilordestinateimbundtrit condiilor de muned; 1) siitatea 5 securtatea muneis ©) programulzilnie de munis 6) perfectonarea profesional: alte misuri dct cele previzte de lege, refrtoare Ia proectiacelor ali th organele din stivitat, la cereresFoncionarului publi cu statu special, poate ft inclusiin Grafieul anal al rept’ continue a personallui numai cb aprobareaangalatoului si cu consltares ‘eprezentanilor organizailorsndialesemmnatare ale pezentuliAcordcolctv. (4) Angsatrul va urmsi ca cel puin 50% din personal si paricipe la wctvig programe de progitir i perfectionare profesional in iecate an, (5) Pale convin ea oferta i calendarul de prize si pefectionae profesionala fe accesible itregulu pesonal (6) Presities si perfecionaea profesionala @ tturor eategorilor de sala este ‘organiza si suporaté pe cheluila angsatoralu, fn limita fonduilor fnanciarealocate sin ‘onformitate u prevedetile legal incidene care stabilese obliga in sarinaangajtorlu ‘ART. 37 ({) Funejionai public cu staut special definitivi now angajalt tn unitate vor uma, tn ‘uitatea in care sunt incadeai, un eur de pefecionare corespunzitor postu th care a fost umiti care are ca seop Tamilarizarea angjailor cu noile condiit de mune’ din unitate filtres acomodiri acestora cu cernfele postul gi cu domenial de eetivitate. {@) Preveerile ali, (1) se aplicl funcjionaritr public cu statu special defnitvi afta I prima angajae,furctionaritpublii eu statu special defintvi eae au ucrat into unite eu Specific diferit sau au ocupat anterior o alt Tune, fnelionrior pubici cu sta special