Sunteți pe pagina 1din 1

Declarație

Subsemnatul ……………………………………………………………………………………..………………………………….,
CNP ………………..…………………, declar pe propria răspundere că, în calitate de
................................................, folosesc legal locul de consum situat la
adresa...........................................………………………………………………………………………………………………………...,
pentru care solicit încheierea contractului de furnizare a energiei electrice și, de asemenea, declar pe
proprie raspundere, sub sancțiunea nulității contractului, că acesta nu se afla în litigiu cu tertii, nu face
obiectul vreunei revendicări sau interdicții, iar documentele prezentate în copie, atașate cererii, sunt
conforme cu originalul.

În cazul în care se va dovedi contrariul consimt că, de la data respectivă, contractul de furnizare
al energiei electrice este nul și sunt de acord cu încetarea acestuia de drept, fără nici o înștiințare
prealabilă din partea furnizorului. Această sancțiune nu se aplică pentru pierderea calității de deținător
legal al spațiului ce se va produce ca urmare a unei acțiuni ulterioare prezentei declarații și de care nu
aveam cunoștință la data semnării prezentei.

Data................................

Semnatura,