Sunteți pe pagina 1din 12

Modul de calcul şi contabilizare a impozitului pe venit la plata

dividendelor
În scopuri de impozitare, dividendul reprezintă venitul obţinut din repartizarea profitului net
între acţionari (asociaţi), în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, cu
excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic, conform art.57
alin.(2) al CF.

Concluzie:
1. Repartizări în cadrul întreprinderii individuale nu se consideră dividend deoarece nu
există capital social și nu sînt cote-părți în capital.
2. În conformitate cu prevederile art.4 alin.(9) lit.c2) din Legea pentru punerea în aplicare a
Titlului V al Codului fiscal, organul fiscal aplică măsurile de administrare fiscală a
defalcărilor din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale, precum şi a
dividendelor la cota-parte a statului în capitalul social al societăţilor pe acţiuni în modul
stabilit de legislaţia în vigoare.
Respectiv, defalcările din profitul net, realizate de întreprinderile de stat sau municipale,
prin natura sa, nu se asimilează dividendelor – fapt ce scuteşte întreprinderile menţionate de
reţinerea finală a impozitului pe venit din dividende.
Tabelul
Recunoașterea plăților din profit sub formă de dividende în scopuri de impozitare

Forma de organizare juridică a Proprietarii Recunoaștere (+) /


entității care face defalcările din beneficari de dividende nerecunoaștere (–
profitul net defalcărilor din
profitul net ca dividend
Societate pe acțiuni Persoane fizice și/sau juridice, cu +
excepție organelor de stat și
municipale
Organele de stat și municipale –
Societate cu răspundere limitată Persoane fizice și/sau juridice +
Întreprindere de stat sau municipală Organele de stat și municipale –
Cooperativă de întreprinzător Persoane fizice și/sau juridice +
Cooperativă de producţie Persoane fizice +
Socități în nume colectiv sau Persoane fizice și/sau juridice +
comandită
Întreprindere individuală Persoane fizice –
Gospodărie țărănească(de fermier) Persoane fizice –

Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale:

a) înainteaza, pînă la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar, consiliilor


societăţilor pe acţiuni, cu cotă de stat ce depăşeşte 5% din acţiunile cu drept de vot, o
cerere cu privire la includerea pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor a
chestiunii ce ţine de repartizarea profitului net al societăţii pe anul gestionar şi aprobarea
normativelor de repartizare a profitului net pe anul următor celui gestionar;
b) promovează în consiliul societăţilor pe acţiuni cu cotă de stat un număr maxim posibil de
membri din partea statului, iar în societăţile pe acţiuni, în care cota statului depăşeşte 50
la sută din capitalul social, vor include şi reprezentanţi ai:
 Ministerului Finanţelor;
 Ministerului Economiei şi/sau ai organului abilitat cu administrarea şi deetatizarea
proprietăţii publice;
c) promovează, prin intermediul reprezentantului statului, la adunarea generală a
acţionarilor, adoptarea deciziei privind distribuirea, pentru plata dividendelor, a unei părţi
a profitului net obţinut, în proporţie nu mai mică de 50% din valoarea totală a acestuia,
iar pentru societăţile pe acţiuni incluse în Lista bunurilor nepasibile de privatizare –
anexă la Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea
proprietăţii publice, nu mai mică de 25%;
d) asigura, prin intermediul consiliilor de administraţie ale întreprinderilor de stat, pînă la
data de 30 aprilie a anului următor celui gestionar, adoptarea deciziilor cu privire la
defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în proporţie nu mai mică
de 50% din valoarea totală a acestuia, iar pentru întreprinderile de stat incluse în Lista
bunurilor nepasibile de privatizare – nu mai mică de 25 %;
e) nu vor promova decizii cu privire la plata dividendelor/defalcărilor în bugetul de stat, în
cazul în care:

 întreprinderea este insolvabilă sau plata dividendelor/defalcărilor în bugetul de stat va


conduce la insolvabilitatea ei;
 valoarea activelor nete, conform ultimului bilanţ al întreprinderii, este mai mică decît
capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plăţii dividendelor/defalcărilor în
bugetul de stat;
 întreprinderea este subiect al unor hotărîri de Guvern sau al unor acorduri în vigoare ale
Republicii Moldova, care prevăd scutirea de plata dividendelor sau defalcărilor în bugetul
de stat;
f) vor promova adoptarea deciziei privind limitarea sumei destinate acţiunilor de filantropie
(binefacere) şi sponsorizării pentru anul de gestiune pînă la 2% din profitul net obţinut în
anul precedent celui gestionar, dar nu mai mult de 400 000 de lei.

Întreprinderile de stat vor transfera în bugetul de stat, pînă la 30 iunie inclusiv a anului
imediat următor anului de gestiune, partea din profitul net stabilită de consiliul de administraţie
al întreprinderii de stat respective. În acelaşi termen, întreprinderile vor prezenta inspectoratelor
fiscale de stat teritoriale darea de seamă privind calculul defalcării din profitul net al acestora. În
caz de neonorare în termen a obligaţiilor aferente profitului net, Serviciul Fiscal de Stat va aplica
majorarea de întîrziere, conform legislaţiei în vigoare.
Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor prezenta Agenţiei Proprietăţii
Publice subordonată Ministerului Economiei (în continuare - Agenţia Proprietăţii Publice):
a) pînă la data de 10 iunie a anului în curs, informaţia privind membrii aleşi/desemnaţi în
consiliile societăţilor pe acţiuni/consiliile de administraţie ale întreprinderilor de stat, conform
anexei la prezenta hotărîre;
b) pînă la data de 15 iulie a anului următor celui gestionar, informaţii detaliate privind
distribuirea profitului net (în lei, %) pentru societăţile pe acţiuni şi întreprinderile de stat
gestionate;
c) pînă la data de 25 decembrie a anului în curs, informaţia privind utilizarea sumelor
corespunzătoare de către societăţile pe acţiuni şi întreprinderile de stat scutite de la plata
dividendelor/defalcărilor în buget, cu anexarea documentelor confirmative.
Modul de impozitare

Orice persoană, care desfăşoară activitate de întreprinzător, orice reprezentanţă, instituţie,


organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţin şi achită la buget un
impozit în mărime de:
Rezidenți
 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente
profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului
nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;

Nerezidenți
Reţinerile din veniturile nerezidentului
 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului
nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
 6% din dividendele specificate la art.71 lit.e).
Prevederile privind dividendele se aplică şi în cazul achitării prealabile a acestora pe
parcursul perioadei fiscale.

Tabelul 2
Cotele impozitului pe venit asupra dividendelor

Plătitor Beneficiarul dividendelor Perioada


dividende
Până la 2008 2008 – 2011 De la
2012
Persoană Persoană fizică – rezident Nu se impozitează 15% 6%
juridică – Art. 20 lit. z10
rezident
Persoană juridică – rezident 6% 15% 6%
Persoană fizică – nerezident 6% 15% 6%
Persoană juridică – nerezident 6% 15% 6%

În toate 48 de convenții la 01 ianuarie 2016 se indică că impozitarea poate avea loc în țara
de reeședință cît și în țara plătitorului, iar impozitarea poate avea loc nu mai mult decît la cota
din convenție.
Dacă între RM și ţara de origine a rezidentului este încheiat un acord privind evitarea
dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea acord privind evitarea dublei impuneri pe
venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale, atunci se vor aplica condiţiile de impozitare
a venitului nerezidentului specificate în acest acord. Pentru aplicarea prevederilor tratatelor
internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, până la data achitării
venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă.
Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în
limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă
se prezintă în original pentru fiecare perioadă fiscală în care se achită venitul, indiferent de
numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat. În cazul în care certificatul de
rezidenţă nu a fost prezentat pentru perioada fiscală respectivă, se vor aplica prevederile
legislaţiei fiscale a Republicii Moldova. În cazul în care impozitul a fost reţinut la sursă înainte
de prezentarea certificatului de rezidenţă, suma impozitului reţinut în plus pe parcursul anului
este restituită plătitorului de venit sau nerezidentului, la cererea nerezidentului, în termenul de
prescripţie stabilit de legislaţia fiscală a Republicii Moldova. Cererea de restituire a impozitului
reţinut în plus urmează să fie perfectată şi depusă fie de către plătitorul de venit rezident, fie de
către o altă persoană împuternicită de nerezident. Restituirea impozitului reţinut în plus se
efectuează către solicitant în cazul în care acesta nu are restanţe la buget. Restituirea impozitului
pe venit reţinut la achitarea veniturilor din surse aflate în RM nu se acceptă în cazul în care
venitul (din care a fost reţinut un impozit) a fost obţinut prin intermediul reprezentanţei
permanente a nerezidentului. Documentele ce urmează a fi prezentate de către solicitant
autorităţilor competente pentru restituirea impozitului achitat în plus sunt stabilite de Guvern.
Conform Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă
rezidenţa şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova, nr.101 din
5 februarie 2013 (Monitorul Oficial nr.31-35/150 din 15.02.2013), cu modificările şi
completările ulterioare și Ordinului Nr. 230 din 20.03.2015 cu privire la eliberarea certificatelor
de rezidenţă şi certificatului despre sumele veniturilor obţinute în Republica Moldova şi
impozitele achitate (reţinute), de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale şi DGAMC,
începînd cu 1 mai 2015, inspectoratele fiscale de stat teritoriale şi Direcţia generală
administrarea marilor contribuabili eliberează certificatele de rezidenţă şi certificatele despre
sumele veniturilor obţinute în Republica Moldova şi impozitele achitate (reţinute).
Tabelul
Cota impozitului pe venit aplicată dividendelor conform Convențiilor

Țara Cota impozitului pe venit aplicată


dividendelor
Kuveit, Oman, Turkmenistan, Malta nu mai mult de 5%
Federația Rusă, Romania, Letonia, Lituania, Estonia nu mai mult de 10%
Belorusia, Belgia, Germania, Japonia nu mai mult de 15%
Israel, Irlanda, China, Cipru, Bosnia și Herțegovina, 5% – la o cotă nu mai puțin de 25%,
Maceodnia, Croația, Slovenia, Albania, Portugalia, 10% – în alte cazuri
Tadjikistan
Luxemburg 5% – la o cotă nu mai puțin de 20%,
10% – în alte cazuri
Ucraina, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Turcia, 5% – la o cotă nu mai puțin de 25%,
Italia, Elveția, Olanda, Canada, Austria, Armenia, 15% – în alte cazuri
Grecia, Kîrgîstan, Serbia, Muntenegru, Slovacia,
Finlanda
Uzbekistan 5% – la o cotă nu mai puțin de 10%,
15% – în alte cazuri
Kazahstan 10% – la o cotă nu mai puțin de 25%,
15% – în alte cazuri
Azerbadjan 8% – la o cotă nu mai puțin de 250 mii. $,
15% – în alte cazuri
Marea Britanie și Irlanda de Nord 0% – la o cotă nu mai puțin de 50% și
investiții nu mai puțin de 1mln paunt;
5% – la o cotă nu mai puțin de 20%,
10% – în alte cazuri
Spania 0% – la o cotă nu mai puțin de 50%
5% – la o cotă nu mai puțin de 25%,
10% – în alte cazuri
Decontările cu proprietarii privind dividendele calculate şi achitate se contabilizează cu
ajutorul contului 536 „Datorii faţă de proprietari”.
Calcularea dividendelor anuale ale proprietarilor (asociaţilor, participanţilor, acţionarilor)
din contul profitului nerepartizat al anilor precedenţi în baza deciziei adunării generale a
proprietarilor se reflectă astfel:
Debit 332 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi”
Credit 536 „Datorii faţă de proprietari”
Reţinerea impozitului în mărime de 6% sau 15% din dividendele achitate conform art. 901
este finală şi scuteşte beneficiarul de includerea dividendelor în componenţa venitului brut,
precum şi de declararea acestora (art. 90' alin. (4) din CF) și se reflectă:
Debit 536 „Datorii faţă de proprietari”
Credit 534 „Datorii față de buget”
La achitarea dividendelor, în termen de până la data de 25, de la încheierea lunii în care au
fost efectuate plăţile respective, entitatea va prezenta organului fiscal Darea de seamă privind
suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), în care va completa
coloanele 4 şi 5 de pe rândurile 42 „DIV„ a) – în cazul rezidenților și 52 „DIV„ b) – în cazul
plății dividendelor către nerezidenți.
Achitarea dividendelor proprietarilor cu numerar în baza dispozițiilor de plată de casă,
ordinelor de plată:
Debit 536 „Datorii faţă de proprietari”
Credit 241 „Casa”, 242 „Conturi curente în monedă naţională”, 243 „Conturi curente
în valută străină”

Exemplul . În anul 201N, entitatea „Omega” S.R.L. a obţinut profit contabil (pînă la
impozitare) în sumă de 310 000 lei. Venitul impozabil constiutie – 420 000 lei.Conform deciziei
adunării generale a acţionarilor din 20 februarie 201N+1, pentru plata dividendelor anuale a
fost repartizat profit în sumă de 120 000 lei. În luna septembrie 201N, au fost achitate dividende
în avans în valoare de 35 000 lei. Dividendele anuale au fost achitate în martie 201N+1, din
conturile curente în valută naţională.
În baza datelor din exemplu, în contabilitatea entității „Omega” S.R.L sunt efectuate urmă-
toarele înregistrări contabile:
Tabelul 1.5
Jurnalul de înregistrări cronologice
Nr. Corespondenţa conturilor Suma,
Conţinutul operaţiilor economice
crt. Debit Credit lei
1 2 3 4 5
Septembrie 201N
1. La suma totală a dividendelor intermediare
calculate asociaţilor (fără impozitul pe venit în
334 536 35 000,00
mărime de 12%);
2. La suma impozitului pe venit în mărime de
12% calculată din dividendele intermediare 225.1 534.1 4 772,73
[35 000 lei ×12% : 88%];
3. La suma dividendelor achitate asociaţilor
diminuată cu impozitul pe venit în mărime
536 242 32 900
de 6% reţinut la sursa de plată
[35 000 lei – (35 000 lei ×6%)];
4. Reținerea sumei impozitului în mărime de
6% la plata din dividendele intermediare 536 534.3 2 100
achitate asociaţilor (35000 lei x 6%)
5. Transferarea sumei impozitului pe venit în 534.3 242 2 100
buget 534.1 242 4 772,73
31 decembrie 201N
6. Calcularea impozitului pe venit din
731 534.1 50 400
activitatea de întreprinzător (420 000 x 0,12)
7. Înregistrarea profitului net obţinut în anul de
351 333 259 600,00
gestiune curent (310 000 – 50 400)
8. La suma profitului utilizat al anului de
gestiune decontată la reformarea bilanţului 333 334 35 000,00
contabil
9. La suma profitului net al anului de gestiune
curent decontată la reformarea bilanţului 333 332 224 600,00
contabil (259 600 – 35 000)
10. Trecerea în cont la sfârşitul anului de gestiune
a sumei impozitului pe venit reţinut din
534.1 225.1 4 772,73
dividendele intermediare
20 februarie 201N+1
11. Reflectarea sumei profitului net utilizată
332 536 120 000,00
pentru plata dividendelor anuale
12. Înregistrarea sumei impozitului pe venit
reţinut din dividendele achitate 536 534.3 7 200,00
(120 000 lei × 6%)
13. La suma dividendelor achitate (120 000 –
536 242 112 800,00
7200)
Pînă 25 martie 201N+1
14. Achitarea diferenței privind impozitu pe venit
534.1 242 45 627,27
(50 400 – 4 772,73)
15 Transferarea sumei impozitului pe venit în
534.3 242 7 200,00
buget

Contabilitatea impozitului pe venit achitat și reţinut


la plata dividendelor intermediare

Calcularea impozitului pe venit reţinut la plata dividendelor în avans se efectuează în mod


diferit:
 în cazul deciziei privind stabilirea sumei calculate (cu impozite) a dividendelor intermediare,
cota impozitului se determină prin înmulţire la suma calculată a dividendelor;
 dacă se ia decizia de plată a dividendelor intermediare la suma netă (la mână), impozitul pe
venit se calculează reieşind din faptul că suma dividendelor efectiv achitate constituie 88%,
iar impozitul pe venit la cota de 12% este o constantă de determinat.
Conform art. 80 alin. (1) din CF, agentul economic achită dividende acţionarilor (asociaţilor)
săi din profitul rămas după impozitare. În cazul achitării dividendelor pe parcursul anului,
agentul economic achită, ca parte a impozitului, o sumă egală cu 12% din profitul anului fiscal în
curs, din care se vor achita dividende (art. 801 alin. (1) din CF).
Suma impozitului aferentă dividendelor intermediare, achitată de agentul economic, este
trecută în cont ca impozit aplicat venitului impozabil al agentului economic respectiv, pentru
anul fiscal în care a fost făcută achitarea (art. 801 alin. (2) din CF).
La plata dividendelor intermediare (în avans), în scopuri de impozitare, se procedează
astfel:
a) se calculează impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător 12% de la suma
dividendelor, luând în considerație ca suma îndreptată spre plată reprezintă 88%
(dividendele reprezintă parte din profitul net);
b) se calculează și se reține la sursa de plată impozitul pe venit de la suma îndreptată spre
plată.
La suma impozitului pe venit, în mărime de 12%, calculată din dividendele intermediare
se reflectă:
Debit 225 „Creanţe ale bugetului”
Credit 534 „Datorii față de buget”.
La suma impozitului pe venit achitat:
Debit 534 „Datorii față de buget”
Credit 242 „Conturi curente în monedă națională”.
La suma impozitului pe venit reținut la sursa de plată a dividendelor (6% sau 15%):
Debit 536 „Datorii față de proprietari”
Credit 534 „Datorii față de buget”.
Reţinerea impozitului în mărime de 6% sau 15% din dividendele achitate conform art.
901 este finală şi scuteşte beneficiarul de includerea dividendelor în componenţa venitului brut,
precum şi de declararea acestora.
În contextul celor menționate, doar suma impozitului pe venit achitat la plata
dividendelor intermediare (12%) reprezintă o trecere în cont care la sfârşitul anului fiscal
diminuează suma impozitului pe venit calculată.
La finele anului fiscal, datoria privind impozitul pe venit, reflectată în Declaraţia cu
privire la impozitul pe venit, se micşorează cu sumele permise spre trecere în cont şi se reflectă
prin formula contabilă:
Debit 534 „Datorii față de buget”, subcontul 5341 „Datorii privind impozitul pe venit
din activitatea de întreprinzător şi profesională”
Credit 225 „Creanţe ale bugetului”, subcontul 2251 „Creanţe privind impozitul pe
venit”.
Dacă are loc o depăşire a sumei impozitului pe venit achitat în decursul anului de
gestiune faţă de suma calculată la sfârşitul anului de gestiune, soldul debitor se reflectă în debitul
contului 225 “Creanţe ale bugetului” şi în activul bilanţului.
Tabelul
Modul de reflectare a informației privind dividendele și impozitul pe venit în rapoartele
fiscale la plătitor

Denumirea raportului Forma Modul de reflectare a Termenul de


raportului și dividendelor și prezentare a
nr. Anexei din impozitului pe venit in raportului
HG 697 raport
Darea de seamă privind suma IPC18 Plata rezidenților – Pînă la data de
venitului achitat şi impozitul pe rd. 42 (cod DIV a)). 25 a lunii
venit reţinut din acesta Plata nerezidenților – următoare lunii
rd. 54 (cod DIV b)) în care au fost
achitate
dividendelor
Nota de informare privind IALS 14 Se reflectă informația Pînă la data de
salariul şi alte plăţi efectuate de despre rezidenți 25 a lunii
către patron în folosul beneficiari a următoare anului
dividendelor, suma cărora fiscal
angajaţilor, precum şi plăţile
întrece scutirea personală
achitate rezidenţilor din alte (se reflectă suma totală)
surse de venit decît salariul şi
impozitul pe venit reţinut din
aceste plăţi
Nota de informare INR 14 Se reflectă informația Pînă la data de
privind impozitul reţinut din alte despre nerezidenți 25 a lunii
surse de venit decît salariul beneficiari a următoare anului
achitate persoanelor nerezidente dividendelor, suma cărora fiscal
întrece scutirea personală
(se reflectă suma totală)

Persoanele indicate la alin.(3) sînt obligate, pînă la 1 martie al anului fiscal imediat
următor celui în care au fost efectuate plăţile, să prezinte beneficiarului acestor plăţi (cu excepţia
celor ce au obţinut venituri conform art.901 şi art.91 alin.(1)) informaţii privind tipul venitului
achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art.33-35, suma deducerilor prevăzute la
art.36 alin.(6) şi (7), precum şi suma impozitului reţinut, în cazul reţinerii.
Astfel, Informația nu se prezintă în cazul achitării dividendelor.
Concomitent cu rapoartele menționate există categorii de entități, precum societățile pe
acțiuni şi întreprinderile de stat şi municipal care trebuie să prezinte dări de seamă conform
ordinului IFPS 455 din 17.05.2016 “Cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă
cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni şi
defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipal”.

Formularul tipizat al Dării de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget


de către societățile pe acțiuni (Forma DPP16) se prezintă conform articolului 49, alineat (11)
din Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni.
Respectiv, societăţile pe acţiuni al căror capital social cuprinde şi o cotă a proprietăţii
publice transferă la bugetul respectiv, până la 30 iunie inclusiv a anului imediat următor anului
de gestiune, dividendele plătite cu mijloace băneşti, calculate în funcţie de rezultatele activităţii
din anul de gestiune, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor şi în conformitate cu
structura capitalului social. În acelaşi termen, raportul privind dividendele calculate în funcţie de
rezultatele activităţii societăţii pe acţiuni se prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial.
Formularul tipizat al Dării de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat
și municipale (Forma DISM16) se prezintă conform articolului 13, alineat (31) din Legea nr. 146
din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat. Prin urmare, până la 30 iunie inclusiv a anului
imediat următor anului de gestiune, întreprinderea transferă defalcările la bugetul de stat,
calculate în funcţie de rezultatele activităţii sale pe anul precedent, şi prezintă inspectoratului
fiscal de stat teritorial raportul privind defalcările calculate.
Tabelul

Formularele dărilor de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de


către societățile pe acțiuni şi defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi
municipale
Categorie contrbuabil Denumirea raportului Forma Termen de
raportului prezentare
Societățile pe acțiuni cu Darea de seamă DPP-16 anual, până la 1 iulie a
cota statului privind dividendele ce anului următor anului
(proprietate publică) urmează a fi achitate la buget de gestiune
de către societăţile pe acţiuni

Întreprinderi de stat şi Darea de seamă DISM-16 anual, până la 1 iulie a


municipale privind defalcările din anului următor anului
profitul net al întreprinderilor de gestiune
de stat şi municipale

Dări de seamă electronice


Orice contribuabil, în conformitate cu art. 81 din CF, are dreptul la treceri în cont ale
impozitului pe venit:
• achitat în avans (conform art.84 din C.F.);
• reţinut la sursa de plată (potrivit art.89 şi 90 din C.F.);
• achitat în cazul plăţii anticipate a dividendelor (conform art.80 din C.F.);
• achitat peste hotarele Republicii Moldova pe venitul obţinut în străinătate (conform art.82 din
C.F.).
Prevederile articolului 801 și 81 nu se aplică agenţilor economici impozitaţi conform
regimului fiscal stabilit la cap.71

Reflectarea dividendelor și a impozitului pe venit de către beneficiari


Entitatea poate beneficia de dividende, fiind beneficiar al acestora, din care este reținut
impozitul pe venit la sursa de plată. În acest caz, suma reţinută a impozitului din dividendele
încasate conform art. 901 este finală şi o scuteşte de includerea dividendelor în componenţa
venitului brut, precum şi de declararea acestora.
Exemplul. Entitatea „Busuioc” SRL este fondator la entitatea „Gama” SRL, care a decis
plata dividendelor în avans, în luna mai 201N, în sumă de 20 000 lei.
În contabilitatea „Busuioc” SRL s-au făcut următoarele înregistrări contabile privind
calcularea dividendelor şi reținerea impozitului pe venit:
Tabelul 4.38
Registrul înregistrărilor cronologice pentru anul 201N la S.R.L. „Busuioc”

Corespondenţa
Nr.
Conţinutul operaţiei economice conturilor Suma, lei
crt.
Debit Credit
1. Calcularea dividendelor de la entitatea Gama SRL 231 622 20 000
2. Reflectarea impozitului pe venit reținut din suma 225 231 1 200
dividendelor (20000 x 6%)
3. Încasarea dividendelor 242 231 18 800
4. Reflectarea impozitului pe venit în componența cheltuielilor 731 225 1 200
privind impozitul pe venit
La întocmirea Declarației cu privire la impozitul pe venit, această sumă reprezintă o
ajustare a venitului, deoarece suma dividendelor nu se mai impozitează, reținerea impozitului
fiind finală.
Tabelul
Notă la rândul 020 „Ajustarea (majorarea/ micşorarea) veniturilor conform prevederilor
legislaţiei fiscale” a anexei 1D

Cod Constatat în Diferenţa


Indicatori coloanei
contabilitatea scopuri 3–
financiară fiscale coloanei
2

A 1 2 3 4
Venitul obţinut sub formă de dividende (art.901 02018 20 000 0 (20 000)
alin.(31) din CF)

Conform art 901 alin (4) la reținerea finală a impozitului pe venit din dividende scuteşte
beneficiarul de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea
acestora. Ca urmare:
 La prezentarea dării de seamă CET15 de către persoanele fizice, nu se indică și nu este
rezervat vreun rînd pentru indicarea dividendelor și impozitului pe venit. În CET15 este
rînd pentru indicarea dividendelor primite de peste hotare ca “Venitul obţinut din surse
aflate în afara Republicii Moldova” (cod C3), „venitul sub formă de dividende” (cod
C3.1.1)
 Agenții economici vor exclude din venitul brut prin corectare (ajustare). Respectiv,
veniturile date urmează a fi ajustate fie prin Anexa 1D „Ajustarea (majorarea/
micşorarea) veniturilor conform prevederilor legislaţiei fiscale”, completînd boxa 02018
„Venitul obţinut sub formă de dividende (art.901 alin.(31) din CF)” din Declaraţia
VEN12 în cazul în care întreprinzătorul individual sau gospodăria ţărănească nu se
conformă prevederilor menţionate în art.92 alin.(8) din Codul fiscal, fie în Darea de
seamă UNIF07, în mod similar.

Tabelul
Modul de declarare a dividendelor primite și a impozitului pe venit reținut

Beneficiar de Declarația Modul de declarare a Note


dividende privind dividendelor și a
impozitul impozitului pe venit reținut
pe venit
1 2 3 4
Agent econimic VEN 12 rd. 0101 “Suma totală a Suma dividendelor se reflectă în
- rezident veniturilor constatate totalul veniturilor obținute în
conform datelor contabilităţii contabilitatea financiară
financiare (suma clasei
“Venituri”)
rd. 02018 “Venitul obţinut Se efectuiază ajustarea veniturilor
sub formă de dividende prin reducerea lor cu suma
(art.901 alin.(31) din Codul dividendelor în scopul reducerii
fiscal) anexa 1D” bazei impozabile cu suma acestora
Rd. 1601 “Impozitul pe venit Se completează în baza calcului
achitat în străinătate (anexa efectuat în anexa 7D a Declarației
7D)” în scopul trecerii în cont a
impozitului pe venit din dividende,
achitat peste hotarele RM
UNIF 14 Rd. 0101 “Suma totală a Suma dividendelor se reflectă în
veniturilor constatate totalul veniturilor obținute în
conform datelor contabilităţii contabilitatea financiară.
financiare (suma clasei
„Venituri”)”

Стр. 020 “Ajustarea Se efectuiază ajustarea veniturilor


(majorarea /micşorarea) prin reducerea lor cu suma
veniturilor conform dividendelor în scopul reducerii
prevederilor legislaţiei fiscal” bazei impozabile cu suma acestora
pe rd 0218 din Anexa 6. Ajustarea
(majorarea/micşorarea) veniturilor
conform prevederilor legislaţiei
fiscale
Rd. 160 “Suma trecerilor în În rîndul 160 "Suma trecerilor în
cont a impozitului сonform cont a impozitului conform art.82
art.82 din CF” din CF" se reflectă suma totală a
trecerilor în cont a impozitului
reţinut în baza art.82 din Codul
fiscal, conform anexei 10 la tabelul
nr.1 din Modul de completare a
Declarației unificate.
IVAO 15 Punct 13 “Trecerea în cont a Se completează doar de agenții
impozitului pe venit achitat în economici pentru care primirea
afara Republicii Moldova” dividendelor este activitate de bază
(venit operațional)
Pentru cei care dividendele sînt
venit investițional suma
impozitului pe venit reținută din
dividende și achitată peste hotare
RM nu se trece în cont
Persoana fizică CET 15
– rezident, cu
C. 3 Venitul obţinut din surse În coloana 3 (codul C 3.1.1) se
excepția
aflate în afara Republicii indică suma brută a dividendelor
cetățenilor
Moldova (pînă al rețineri)
străini și celor
C 3.1.1 venitul sub formă de În coloana 4 se indică suma
apatrizi, care a
dividende impozitului reținută din suma
obținut statutul
dividendelor dar nu mai mult decît
de rezident
suma impozitului reținut dacă ar fi
calculat conform cotelor din RM
Cod Е3 “Alte deduceri” Se reflectă suma cheltuielilor
achitat sau suportate în scopul
obținerii dividendelor din
străinătate conform art 36 (4) al
CF
Persoană fizică CET 15 Cod Н8 “Venitul sub formă În coloana 3 se indică suma
- nerezident de dividend” dividendelor achitate de agentul
economic rezident (art. 71 p. e));
În coloana 4 se indică suma
impozitului pe venit, reținut la plata
dividendelor

BIBLIOGRAFIE

 Legea contabilităţii nr. 113-XIII din 4 aprilie 2007. În: Monitorul Oficial nr. 90-93 din
29.06.2007).
 Codul fiscal al Republicii Moldova şi legile pentru punerea în aplicare a titlurilor
acestuia. În: Contabilitate şi audit, 2017, nr.1.
 Contabilitatea impozitelor. Colectiv de autori: Bucur V., Graur A., Manual. Chişinău:
ASEM, 2016
 Hotărîrea Guvernului nr. 110 din 23.02.2011 cu privire la unele aspecte ce ţin de
repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului
şi al întreprinderilor de stat
 Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (republicată în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1),
 Legea nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.9), cu modificările şi completările
ulterioare,
 Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii
publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu
modificările şi completările ulterioare