Sunteți pe pagina 1din 9

Scenariu didactic:

Strategia didactică
Timp
Momentele
Obiective Conţinutul lecţiei Metode şi Mijloace de Forma de Evaluare
lecţiei
operatio- procedee învăţământ organizare
nale
Moment Se creează condiţiile optime pentru desfăşurarea Conversaţi planşe frontală
organizatoric lecţiei: pregătirea materialului didactic necesar, a caiete,
1 min. stabilirea liniştii, îndrumarea elevilor în activitatea manuale
de pregătire.
Elevii pregătesc manualele, caietele de notiţe,
caietele de teme, instrumentele de scris.
Verificarea Sunt verificate temele efectuate acasă atât Conversați caiete de individuală evaluare
temei calitativ cât și cantitativ. a teme continuă
3 min.

Captarea O1 Captarea atenţiei se va realiza cu ajutorul unei Rebus planşa frontal evaluare
atenţiei fişe de lucru ce conţine un rebus (Anexa 2). Prin Conversați didactică continuă
rezolvarea acestuia se va obţine pe verticala A-B a Fișe de lucru observarea
3 min. cuvântul “RECAPITULARE” sistematică a
elevilor
Anunţarea O1-O5 După descoperirea cuvântului cheie al rebusului, Conversaţi frontal Observarea
temei şi a sunt anunţaţi elevii că vor participa la o lecţie de a sistematică a
obiectivelor 3 recapitulare. Se scrie titlul lecţiei pe tablă. Elevii elevilor
propuse min. scriu titlul lecţiei pe caiete. Sunt anunţaţi elevii că la
sfârşitul orei vor trebui:( se anunţă obiectivele...)

Reactualizar O1 Reactualizarea cunoştinţelor se va face cu Copacul fişe frontală evaluare


ea ajutorul metodei copacului ideilor. Voi prezenta ideilor continuă
cunoştinţelor 2 elevilor o planşă asemănătoare cu fişa lor (Anexa 1). planşa
dobândite în min. Elevii vor completa fișele , dupǎ care vor rǎspunde la didactică
lecţiile întrebările adresate şi eu voi completa pe planșǎ
anterioare răspunsurile corecte. În timpul completării noțiunilor
corecte pe planșǎ elevii vor corecta sau completa
fișele primite.
Conducerea Elevii sunt antrenaţi într-o activitate frontală, Conversaţi caiete frontal evaluare
procesului de individuală cu sarcina de a rezolva exerciţiile din fişa a formativ-
recapitulare 30 de lucru(anexa 3) pe care o vor primi. Exerciţiile vor continuă
şi min. fi rezolvate oral sau la tablă, în funcţie de gradul lor Explicaţia
sistematizare de dificultate. individual
Fişă de lucru
1.Alcătuiţi propoziţii în care subiectele să fie Exercițiul
exprimate prin : pronume personal de politeţe,
O1, O5 numeral ordinal şi un substantiv propriu.
2.Indicaţi ce tipuri de atribute sunt atributele
O1 subliniate , completând spaţiile punctate:
a). Cadoul de la ea m-a binedispus.
….....................................................
b). Aerul de munte este curat.
…......................................................
c). Elevii silitori sunt întotdeauna premiaţi.
…......................................................
d). Rochia Dianei era frumoasă.
…......................................................
3.Scrie ,în spaţiul liber din dreptul fiecărei
cifre, litera corespunzătoare părţii de propoziţie
O2 subliniată:
1)…... Băieţii joacă baschet.
A. Atribut pronominal genitival;
2)…... Andrei scrie frumos.
B. Complement circumstanţial de timp;
3)…... Ieri am fost în excursie.
C. Subiect;
4)…... Nouă ne place să cântăm.
D. Predicat verbal
5)…... Ioana citeşte o carte.
E. Complement circumstanţial de mod;
6)…... Astăzi recapitulăm părţile de propoziţie.
F. Complement indirect;
7)…... Tricoul ei era ud.
G. Complement direct.
O3 4.Alcătuiţi propoziţii în care cuvintele vară
şi primăvară să aibă funcţii sintactice diferite:
subiect şi complement circumstanţial de timp.
5. Alege varianta potrivită pentru a completa
spaţiile goale:
O4 1). Margaretele şi ghioceii sunt.................
a). albi b). albe c). albi şi albe d).
albe şi albi;
2). …......... am ajuns cu bine.
a). el şi familia lui b). noi şi familia lui
c). el şi voi d). voi şi ei;
3) Copiii şi copilele vecinilor sunt..............
a). bucuroşi şi bucuroase b). bucuroase
şi bucuroşi c). bucuroşi d) bucuroase;
4). Nici eu, nici tu nu ….........
a). sunt vinovat b). suntem vinovaţi c).
sunteţi vinovaţi d). sunteţi vinovat
6. Alcătuiți propoziții după schemele
O3 următoare :
a). S + PV
pron. vb.
pers. timp viitor

b). S + A + PV + C
subst. adj vb. adv.
de loc
c). C + PV + C + A
adv. vb. Subst. Subst.
de loc com. propriu

Elevii rezolvă sarcinele de lucru date de profesor.


Rezolvare:
1.a) Dumneavoastră ați venit cu noi ieri.
b) Al doilea a câștigat cupa.
c)Cosmin este prietenul meu.
2. a)Atribut pronomial prepozițional.
b).Atribut substantival prepozițional
c).Atribut adjectival
d). Atribut substantival genitival
3. 1) .C..
2).E.
3).B.
4).F
5).G.
6).D
7).A.
4. a) Vara ne bronzăm. (Complement circumstanțial
de timp)
b) Vara e anotimpul meu preferat. (Subiect)
c) Primăvara apar ghioceii.( Complement
circumstanțial de timp)
d) Primăvara e frumoasă. (Subiect)
5. 1) – a
2) – b
3) – c
4) -b
6. a) El va învăța.
b) Copiii cuminți sunt acolo.
c)Aici este rochia Dianei
Obţinerea O4 Se vor împărţi elevilor fişe de evaluare. (Anexa conversaţi fişe de individual evaluare
performanţei 4 ). Elevii se vor concentra şi vor rezolva exerciţiile. a. evaluare sumativă
. 5 explicaţia
min.
Şotronul
gramatical
Asigurarea Are loc pe parcursul lecţiei, întărirea făcându-se prin
feed-back- aprecieri verbale, precum: Bravo!, Corect!, Da!, etc.
ului
Asigurarea 3 Se precizează tema elevilor pentru acasă. Elevii conversaţi caiete frontal şi observarea
retenţiei şi a min. notează tema în caiete. a individual sistematică a
transferului Se fac aprecieri generale şi individuale asupra elevilor
comportamentului şi asupra participării elevilor la
lecţie.
Sunt notaţi elevii care au participat activ la lecţie.
Fişă de lucru
1.Alcătuiţi propoziţii în care subiectele să fie exprimate prin : pronume personal de politeţe, numeral ordinal şi un substantiv propriu.
2.Indicaţi ce tipuri de atribute sunt atributele subliniate , completând spaţiile punctate:
a). Cadoul de la ea m-a binedispus. ….....................................................
b). Aerul de munte este curat. …......................................................
c). Elevii silitori sunt întotdeauna premiaţi. …......................................................
d). Rochia Dianei era frumoasă. …......................................................
3.Scrie ,în spaţiul liber din dreptul fiecărei cifre, litera corespunzătoare părţii de propoziţie subliniată:
1)…... Băieţii joacă baschet. A. Atribut pronominal genitival;
2)…... Andrei scrie frumos. B. Complement circumstanţial de timp;
3)…... Ieri am fost în excursie. C. Subiect;
4)…... Nouă ne place să cântăm. D. Predicat verbal
5)…... Ioana citeşte o carte. E. Complement circumstanţial de mod;
6)…... Astăzi recapitulăm părţile de propoziţie. F. Complement indirect;
7)…... Tricoul ei era ud. G. Complement direct.
4.Alcătuiţi propoziţii în care cuvintele vară şi primăvară să aibă funcţii sintactice diferite: subiect şi complement circumstanţial de timp.
5. Alege varianta potrivită pentru a completa spaţiile goale:
1). Margaretele şi ghioceii sunt.................
a). albi b). albe c). albi şi albe d). albe şi albi;
2). …......... am ajuns cu bine.
a). el şi familia lui b). noi şi familia lui c). el şi voi d). voi şi ei;
3) Copiii şi copilele vecinilor sunt..............
a). bucuroşi şi bucuroase b). bucuroase şi bucuroşi c). bucuroşi d) bucuroase;
4). Nici eu, nici tu nu ….........
a). sunt vinovat b). suntem vinovaţi c). sunteţi vinovaţi d). sunteţi vinovat
6. Alcătuiți propoziții după schemele următoare :
a). S + PV
pron. vb.
pers. timp viitor
b). S + A + PV + C
subst. adj vb. adv.
de loc
c). C + PV + C + A
adv. vb. subst. subst.
de loc comun propri
Anexa 1

Copacul ideilor

Completați copacul cu ramuri, în așa fel încât sǎ specificați toate pǎrțile de propoziție învǎțate.
Anexa 4

Fişă de evaluare
1). Se dau cuvintele :
1. SCRIE 4. DATĂ 7. TEMA
2.DE PROFESORII 5. FRUMOS 8. DIN ORAS
3.MARIA 6. DE LA ŞCOALA

Se cere:
a). Grupează cuvintele date într-un enunţ;
b). Specifică ce funcţie îndeplineşte fiecare cuvânt in parte.

S-ar putea să vă placă și