Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Elena Negri

Profesor: Basalic Elena

Data: 12.06.2015

Clasa: a VI-a B

Obiectul: Limba și literatura română

Subiectul: Textul epic în proză

Tipul lecției: consolidare și sistematizare

Competențe specifice:

2.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propoziţii;

3.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric;

4.2 utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului, pentru
exprimarea nuanţată

Obiective operaționale:

a) Cognitive: la sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili

O1 să precizeze valoarea expresivă a grupurilor de sunete studiate;


O2 să demonstreze valoarea polisemantică a cuvintelor prin expresii/locuţiuni;
O3 să numească valorile morfologice ale unor părţi de vorbire date;
O4 să recunoască funcţia sintactică a unor termeni indicați;
O5 să valorifice conceptele operaţionale specifice textului epic.
b) Psihomotorii:
 Să utilizeze corect limba română în producerea şi utilizarea de mesaje.

c) Afective:
 Să-şi dezvolte interesul şi afectivitatea pentru receptarea textului epic.

d) Strategia didactică:
 Metode si procedee didactice: lectura expresivă, conversaţia euristică,exerciţiul,explicaţia,expunerea,învăţarea prin
descoperire, fishbowl (tehnica acvariului), jocul perspectivelor;
 Resurse materiale: instrumente de scris,caiete,tabla,creta, fişe de lucru, paşaportul literar, coli A3,markere;
 Resurse umane: capacităţile intelectuale ale elevilor, cunoştinţe anterioare despre analiza textului epic;
 Forme de organizare: activitate frontală,individuală şi pe grupe;

e) Bibliografie:
 Didactica literaturii române, Emanuela Ilie, Editura Polirom, Iaşi, 2008
 Metode de învăţământ, Ioan Cerghit, Editura Polirom, Iaşi, 2006
 Metodica predării limbii şi literaturii române . Ghid pentru susținerea examenelor de definitivare și de acordare a
gradelor didactice., Marilena Pavelescu, Corint, București 2010
 Limba şi literatura română,manual pentru clasa a VI-a, Elena Mazilu-Ionescu, Valentina Jercea, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2008
Scenariul didactic

Etapele Ob Conţinului activităţilor Strategia didactică Evaluare


lecţiei . Resurse
op. Activitatea profesorului Activitatea elevilor timp procedurale Materiale Forma de
organizare
1. Moment Face prezența și asigură cele necesare unei Elevul de serviciu 1’ Conversaţia Catalogul Activitate
organiza- bune desfășurări a lecției. spune absenții. frontală
toric
2. Verifică tema elevilor, făcând observații și Prezintă tema, 5’ Conversaţia Caiete Activitate Observare
Actualiza- aprecieri după caz, antrenând întreaga corectându-se acolo frontală sistematică
rea clasă în discuție. unde e necesar.
cunoştin-
ţelor
3. Captarea O3 Li se înmânează elevilor o fișă conținând un Elevii primesc fișa 3’ Conversaţia Fişe de Activitate Observare
atenţiei text cu respectivă și vor lucru individuală sistematică
O4 sarcini de lucru rezolvate greșit. Li se cere corecta individual
corectarea sarcinile rezolvate.
acestora. (anexa 1) Apreciere
verbală
4. Profesorul enunță tema lecției și notează pe Elevii notează în 1’ Conversaţia Tabla Activitate Observare
Enunțarea tablă: recapitularea genului epic însușit în caiete manifestând frontală sistematică
temei, acest an școlar. Prezintă obiectivele și interes la enunțarea Caiete
competențe sarcinile de lucru pe care elevii le vor sarcinilor de
lor și a realiza pe parcursul orei. învățare.
sarcinilor
de lucru
5. O1 Intrucât activitatea se va desfăşura în După scurgerea 20’ Conversaţia Paşapor- Lucru pe
Dirijarea parteneriat, elevul X și cadrul didactic vor timpului respectiv, tul literar grupe Observare
procesului fi poziţionați strategic astfel încât grupa un elev aparţinând sistematică
de învățare O2 din interior să fie coordonată de elevul X, cercului interior va
iar cea din exterior de către cadru care este, oferi soluţia, urmând Exerciţiul
totodată, observator fidel, apoi comentator ca cel din exterior să Apreciere
O3 al activităţii grupului. o continue la un Explicaţia verbală
Elevii primesc paşaportul literar care nivel superior.
conţine textul epic în proză şi sarcinile de
O4 lucru.
Profesorul îndrumă activitatea grupelor Observare
de elevi, anunţă timpul rezervat Fishbowl- sistematică
soluţionării sarcinilor şi mediază metoda
O5 parteneriatul. Lucrul se realizează pe acvariului
echipe.
Având posibilitatea de a alege rolul
cadrului didactic, elevii sunt încurajaţi să-l Apreciere
vadă pe acesta mai mult ca partener cu verbală
drepturi (oarecum) egale, întrucât
sugerează noi piste ale discuţiei.

( anexa 2 )
6.Asigu- Activitate Observare
rarea feed- Ascultă atent produsul realizat de elevi, Fiecare elev 10’ Expunerea Paşapor- frontală sistematică
back-ului vizând calitatea exemplelor și a împreună cu tul literar
argumentației, claritatea și corectitudinea partenerul său Conversația Apreciere
exprimării. prezintă produsul euristică verbală
Feedbackul se face pe parcursul realizat la final de
învăţării, prin aprobarea, corectarea sau activitate, lansează Explicația Tabla
nuanţarea răspunsurilor partenerilor. opinii critice, Autoevalu
argumentate despre -area
propriile afirmații
sau despre ale
colegilor ce își
asumă rolul de
participanți activi.
Lucru pe Autoevalu
7. Evaluare Se formează 3 grupe de elevi și primesc Grupele de elevii 7’ Jocul Markere grupe -area
formativă O5 următoarea sarcină de lucru: să realizeze realizează sarcina perspective-
povestea proprie a firului de nisip. dată dezvăluind, lor Coli A3
Produsul realizat va fi prezentat în fața astfel, viziuni
colectivului. (anexa 3) diferite asupra
aspectelor
importante trăite
inițial de scoică.
Fiecare reprezentant
va prezenta povestea
firului de nisip din
perspectiva grupei
sale.

8.Asigu- Profesorul indică tema: Elevii notează pe 3’


rarea Realizează o compunere de 25-30 de caiete tema.
retenţiei şi rânduri în care să povestești o experiență
a transferu- personală din care ai devenit mai
lui înțelept/înțeleaptă.

Anexa 1

Vlad a rezolvat tema primită la școala, dar nu este sigur corectitudine. Ajută-l să descopere eventualele greșeli.

,,În cutia cu pălării vechi, sta un urs de catifea. Dacă nu era galben ca floarea-soarelui, el ar fi fost fioros și podul întreg ar fi
tremurat de frica lui. (…) Dar ursul era galben și culoarea asta micșorează seriozitatea lucrurilor, nu sperie pe nimeni și au luat-o
florile pentru ele. Și mai avea ursul doi ochi de sticlă, care se uitau drept în tavan. ” ( Tudor Arghezi, Cartea cu jucării, Hoțul )

a) Verbele sunt utilizate la conjunctiv, perfect.


b) Adjectivele fioros și galben îndeplinesc funcția sintactică de atribute adjectivale.
c) Substantivul urs îndeplinește funcția sintactică de subiect în text.
d) Se îmbină narațiunea cu monologul.
e) Personajul descris este un urs de catifea.
f) Naratorul este T.Arghezi

Anexa 2
ACORDĂ VIZA

PAŞAPORT
LITERAR

Se dă textul: Într-o zi, vara, scoica ajunsese până aproape de mal:


țărmul cu nisipul cald o îmbia, valurile o îndemnau parcă să
se deschid tot mai mult spre soare, spre cer, spre viață.
Deodată, realiză că un fir de nisip îi pătrunsese în 1. Precizaţi valoarea morfologică a verbului a fi din secvenţa
cochilia ei. Iritată, se retrase în adâncurile oceanului. Apoi era atât de strălucitor. Ce alte valori mai cunoaşteţi? Exemplificați
începu să sufere și se luptă, iar se luptă, dar zadarnic... în enunțuri.
firul de nisip i se înțepenise bine în carne și o făcea să sufere. 2. Precizează modurile și timpurile verbale utilizate în text.
Resemnată, scoica acceptă că nisipul făcea parte din viața ei. 3. Precizează gradul de comparație al ultimului adjectiv din
Și începu să-l transforme, încetul cu încetul, el deveni text.
NIVELUL SINTACTIC
mărgăritar. Abia atunci ea înțelese menirea nisipului.
1. Menţionaţi funcţia sintactică cuvintelor subliniate.
Așa este și omul: prima reacție în fața greutăților este 2. Selectează două complementele directe exprimate prin
să le alunge; se luptă fără rost să respingă o experiență care, pronume personal,formă neaccentuată.
abia atunci când o acceptă, îl poate transforma într-un om mai 3. Precizează funcția sintactică a substantivului scoica din
înțelept. text.
NIVELUL IDEATIC
(după O.M.Aivanhov) 1. Numește genul literar în care se încadrează acest text și
motivează răspunsul dat.
2. Numește modul de expunere predominant și transcrie un enunț
din text pentru a exemplifica.
Cerințe: 3. Transcrie din text un cuvânt/o structură de cuvinte care
reprezintă un indice spațial și un cuvânt/o structură de cuvinte
NIVELUL FONETIC
1. Identificaţi în textul dat două cuvinte care conţin diftongi care reprezintă un indice temporal.
diferiţi şi un cuvânt care conţine hiat. 4. Numește autorul, naratorul și personajul
2. Cuvântul luptă poate fi pronunțat diferit. Numește 5. Selectează din text două figuri de stil diferite și numește-le.
fenomenul gramatica și explică consecințele acestei situații. 6. Găsește un titlu textului dat.
3. Explică de ce nu se formează în cuvintele ocean și făcea
diftong.
NIVELUL LEXICAL
1. Demonstraţi în expresii valoarea polisemntică a
cuvântului a ajunge.
2. Derivează cu sufix diminutival cuvintele fir, cald, și
explică rolul expresiv al acestora.
3. Precizează cum s-au format cuvintele deodată, vara,
greutate.
NIVELUL MORFOLOGIC

Anexa 3
Realizati povestea din perspectiva firului de nisip.

S-ar putea să vă placă și