Sunteți pe pagina 1din 3

Cuprins

Introducere 2
1.REPERE TEORETICE PRIVIND INFIDELITATEA CA FACTOR DE DISTOESIONARE A RELAȚIILOR
FAMILIARE
1.1Delimitări conceptuale privind aspectele infidelității în cadrul relațiilor familiale
1.2. Analiza cauzelor,efectelor infidelității asupra calității relațiilor familiale
1.3.Funcțiile familiei și relațiile dintre soți
2.STRATEGII ȘI METODE DE PREVENIRE A INFIDELITĂȚII ÎN CADRUL RELAȚIILOR FAMILIALE
2.1.Identificarea dificultăților ce apar în relațiile familiale în urma infidelității
2.2.Programul de consiliere a familiilor afectate de infidelitate
2.3.Impactul consilierei psihopedagogice asupra armonizării relațiilor familiale
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI............................................................
BIBLIOGRAFIE...........................................................................................
ANEXE............................................................................................................

Introducere
Actualitatea cercetării și importanța problemei abordate
Familia contemporană este caracterizată de o serie de probleme și de situații care ne suscită
să-i reanalizăm coordonatele,să le căutăm soluții și să o sprijinim tot mai adecvat pentru a le
rezolva.Problemele familiei contemporane nu diferă de cele ale familiei de acum 10,20 sau
30 ani.S-a schimbat dinimica socială,normele și valorile sociale,fapt care a generat și o
schimbare la nivelul modului în care familia își exprimă disfuncționalitățile.Aceste
disfuncționalități variază de la familie la familie ca :durată,mod de manifestare și depășirea
acestora.Există majore probleme care pot apărea într-o familie,iar printre ele se numără și
infidelitatea.Cuplurile care se confruntă cu această problemă se simt devastați emoțional,își
pierd,în primul rînd,încrederea în partener,apoi și în el însuși.
Deliminaterea netă a formelor de manifestare a infidelității este dificil de
realizat,întrucît deseori acestea nu sunt exteriorizate în cuplu.Prin urmare,este importantă
obsrvarea atentă și indentificarea acestei probleme de către un specialist și să încercăm să-i
ajutăm.Infidelitatea poate fi văzută ca o fugă din relație nu sunt aici pentru tine,nu
construim înpreună.Evident, impactul consilierei psihopedagogice are un rol important
asupra armonizării relațiilor familiale.
Odată dezvăluită și cunoscută infidelitatea este traită ca o formă imensă de trădare:a
relației,a încrederii,a așteptărilor,a viselor,a trecutului etc.
Din aceste considerente,în cercetările științifice se acordă o atenție deosebită
psihologiei relației de cuplu Cupercă,Mitrofan I.[1],cuplul conjugal-armonie și dizarmonie
Mitrofan I[2],cum sa fii fericit in cuplu, între fidelitate și infidelitate Leleu G ,consilierea și
educația familiei Cuznețov L.
În acest context, trebuie să remarcăm că în R.Moldova conceptul de infidelitate a fost
abordat de L.Cuznețov .
După cum am relatat anterior, în R.Moldova nu există numeroase cercetări în domeniul
infidelității,pînă în prezent nu a fost realizată o analiză a impactul consilierei
psihopedagogice asupra armonizării relațiilor familiale din perspectiva implicării consilierilor
educaționali în depășirea infidelității ,fapt ce a determinat motivul alegerii temei de
cercetare .
În acest sens,analiza abordărilor teoretice și practice ale cercetărilor enunțate ca suport
științific,ne-au permis evidențierea următoarelor contradicții:
- contradicția dintre diferențele anterioare de model al familiei,mai ales la începutul propriei
familii;
- contradicția dintre necesitatea acordarării sprijinului în depășirea dificultăților de
infidelitate.
- contradicția dintre obligația consilierilor educaționali de a organiza un program de
consiliere a familiilor afectate de infidelitate

Contradicțiile de mai sus au condus la definirea problemei cercetării,care se


conturează prin faptul că infidelitatea este factorul primordial care duce la destrămarea
familiilor tinere.
Scopul cercetarii rezidă în indetificarea factorilor ,cauzelelor,efectelor și
consecințelor infidelității.

În acest scop,ne-am propus următoarele obiective:


1.Studierea conceptelor privind aspectele infidelității în cadrul relațiilor familiale.
2.Analiza cauzelor,efectelor infidelității asupra calității relațiilor
3.Identificarea dificultaților ce apar în relațiile familiale în urma infidelității
4.Proiectarea, pe baza analizei rezultatelor cercetării a unui Program de consiliere a
familiilor afectate de infidelitate.
Metodologia cercetării a cuprins următoarele metode:documentarea
științifică,sinteza,compararea și sintetizarea conceptelor,experimentul de constatare
,metoda observației,chestionarea,prelucrarea și interpretarea statistică a datelor din punct
de vedere cantitativ și calitativ.
Lotul experimental antrenat în cercetare a fost alcătuit din 5 familii din orașul Chișinău.
Baza metodologică a cercetării au constituit-o cercetările cu referire la :
 psihologiei relației de cuplu :Cupercă,Mitrofan I.;
 cuplul conjugal-armonie și dizarmonie Mitrofan I;
 cum sa fii fericit in cuplu, între fidelitate și infidelitate: Leleu G ;
 consilierea și educația familiilor Cuznețov L. etc.

Importanța teoretică și practică a lucrării constă în sistematizarea conceptelor


științifice privind importanța identificării dificultăților de infidelitate a relațiilor
familiale.Rezultatele obținute pot fi utile consilierilor educaționali,psihologilor.

Sumarul tezei :Teza conține .... pagini ca text de bază și este structuratădin
introducere,două capitole,concluzii generale,bibliografie și anexe.

În Introducere este argumentată actualitatea și importanța problemei abordate,este


prezentată situația în domeniul de cercetare,sunt formulate scopul și obiectivele,este
enunțat suportul conceptual și metodologic al cercetării,sunt descrise semnificația teoretică
și practică.Obiectivele cercetării sunt subordonate scopului,orientate spre identificarea
dificultăților ce apar în relațiile familiale în urma infidelității.
În capitolul 1,Repere teoretice privind infidelitatea ca fostor de distorsionare a
relațiilor familiale este prezentat delimitările conceptuale privind aspectele infidelității,sunt
analizate cauzele,efecte și funcțiile familiei.
În capitolul 2,Strategii și metode de prevenire a infidelității în cadrul relațiilor
familiale sunt identificate dificultațile ce apar în relațiile familiale,este prezentate și
analizate rezultatele experimentului de constatare și este programul de consiliere a
familiilor afectate de consiliere.
Concluzii generale și recomandările: reflectă rezultatele obținute în cadrul prezentei
cercetări și pune în evidență impactul consilierei psihopedagogice .


1.Repere teoretice privind infidelitatea ca factor de distorsionare a relațiilor familiale
1.1.Delimitări conceptuale privind aspectele infidelității în cadrul relațiilor familiale