Sunteți pe pagina 1din 9

Cetățenie activă.

Participarea cetățenilor la luarea deciziilor publice și la controlul


aplicării acestora

Să rezolvăm exercițiile de mai jos pentru a răspunde la întrebările următoare.

 Ce este cetățenia activă?


 Care sunt principalele caracteristici ale alegerilor și ale votului?
 Ce reprezintă societatea civilă?
 Care sunt relațiile societății civile cu autoritățile publice?
 Ce reprezintă mass-media?
 Care sunt funcțiile mass-media?

1. Selectați din lista de mai jos termenul care numește modalitatea de implicare a cetățenilor
pentru rezolvarea diferitelor probleme ale societății, de participare la luarea deciziilor publice
înfățișată în fiecare din imaginile de mai jos. Model de răspuns: a 6.
Listă de modalități: 1) asociere în organizații neguvernamentale, 2) trimiterea unei petiții, 3)
asociere în sindicate, 4) asocierea în partide politice, 5) participarea la alegeri, 6) voluntariat,
7) participarea la referendum.

a)

1
b)

c)

2
d)

e)

f)

3
g)

2. Completați textul de mai jos cu informația corectă:


În România, mult timp, conducătorii statului precum Ferdinand, Carol II, Mihai I au ajuns în
fruntea acestuia prin (1) ................................. . În zilele noastre, președintele, asemenea
deputaților, senatorilor, primarilor, consilierilor locali și județeni este stabilit de către cetățeni
prin (2) ........................................., folosind nu metoda tragerii la sorți, ci aceea a
(3) .................................... .

3. Treceți în coloana B numele caracteristicii votului încălcată în fiecare dintre situațiile


menționate în coloana A. Caracteristici ale votului: universal, egal, direct, secret, liber
exprimat.

Coloana A Coloana B
1. Cetățenii își selectează reprezentanții, iar A.
reprezentanții cetățenilor îl aleg pe
președintele țării
2. Cetățenii votează așezându-se la o masă, B.
în fața comisiei de la care au obținut
ștampila și buletinul de vot
3. Cetățenii sunt obligați să meargă la vot și C.
nu pot alege decât dintre candidații unui
singur partid
4. Doar cetățenii bogați au dreptul de vot D.
5. Un cetățean are dreptul să voteze de două E.
ori, iar altul doar o singură dată

4
4. Explicați, folosind informațiile din imaginile de mai jos, diferența dintre:
a) alegerile parlamentare, prezidențiale și locale,

b) votul uninominal și plurinominal.

5. Cetățenii în mod spontan sau organizat (constituindu-se într-un grup independent de guvern
care are lideri aleși, un scop anume, idei comune, un nume, simboluri, care respectă anumite
reguli înscrise într-un document numit statut, se întâlnește și ține ședințe în anumite locuri,
numite sedii, care si-a înscris organizația la tribunal), desfășoară diferite acțiuni voluntar, în
interes general, pentru rezolvarea unor probleme ale comunității, ale grupului din care fac
parte.
Ei reprezintă societatea civilă:
Inițiative cetățenești: acțiuni ale cetățenilor care au o anumită problemă, încearcă să o rezolve
singuri ori sprijinind autoritățile, o discută, o aduc la cunoștința publicului prin intermediul
televiziunii, radioului, ziarelor, internetului, trimit scrisori autorităților și cer adoptarea unor
măsuri, propun ori cer Parlamentului modificarea unor legi, iar ConsiliIlor Locale a unor
hotărâri,
Organizații neguvernamentale (ONG-uri)- asociații, societăți, fundații, cluburi

5
Sindicate – asociații ale salariaților dintr-una sau mai multe întreprinderi ori instituții care au
drept scop să obțină din partea patronilor, a statului salarii și condiții de muncă mai bune
pentru membrii lor.

Completați cu informația corectă tabelul de mai jos referitor la societatea civilă analizând
imaginile de la punctul 1 e- f.

Imaginea E F G
Se referă la 1. Inițiativă 2. 3.
activitatea (tipul de cetățenească
organizație)/
reprezintă o
Mijlocului folosit 4. 5. 6. Greva
pentru promovarea
intereselor unor
grupuri
Grupul ale cărui 7. 8. Copiii cu nevoi 9.
interese le speciale
promovează
Scop 10. amenajarea 11. 12.
parcului din centrul
orașului, a unui loc de
recreere pentru toți
locuitorii urbei
Domeniu 13. 14. 15.
(economico-social,
drepturile omului,
administrația locală)

6. Selectați din lista de mai jos acțiuni de cooperare ale societății civile cu autoritățile statului
(sunt și situații în care societatea civilă și autoritățile statului se află în conflict): a) proteste
față de uciderea câinilor vagabonzi de către hingheri, la ordinul primarilor, b) strângerea de
donații pentru spitale, c) greve ale sindicatelor din învățământ față de nivelul redus al
salariilor, d) deszăpezirea spațiilor din fața caselor ori a blocurilor.
7. Care dintre mijloacele (mediile) de informare a populației/ a unei largi audiențe (masei)
reprezentate mai jos utilizează calea: a) scrisului, b) a imaginii și/sau a sunetului, c) a imaginii,
sunetului și a scrisului?

6
8. Analizați enunțurile de mai jos preluate dintr-un ziar oarecare. Indicați o asemănare și o
deosebire între conținutul acestora.
a) Luni, 24 ianuarie 2019, Muzeul X și-a deschis porțile gratis elevilor care au dorit să-i
treacă pragul între orele 8 și 16. Cele 357 de exponate au putut fi văzute pe parcursul zilei
de 631 de elevi.
b) Acțiunea de luni, 24 ianuarie 2019, a Muzeului X a fost una nu tocmai reușită. Elevii au
dat buluc, fiind intrarea gratuită, dar a fost înghesuială, explicațiile ghizilor au fost
acoperite de gălăgia făcută de copii, iar telefonul la care se putea face a programare din
timp a grupurilor nu a funcționat.
c) Acțiunea de luni, 24 ianuarie 2019, a Muzeului X o putem caracteriza drept
extraordinară. Clădirea a fost plină de vizitatori, nu ca altă dată.Toți aceștia au fost
bucuroși de întâlnirea cu atâtea exponate despre care au primit o mulțime de explicații
interesante.

7
9. Care dintre emisiunile de mai jos au în principal rol de: a)formare și influențare a opiniei
publice, b) divertisment, c) informare, d) educație.

Dicționar:

1. Referendum - consultare directă a cetățenilor, chemați să se pronunțe prin vot asupra


unui proiect de lege sau asupra unor probleme de stat de importanță deosebită
2. Petiție - expunere scrisă adresată de o persoană sau de un grup de persoane unei
instituții, unei organizații, unei autorități, în care se formulează o cerere, o revendicare,
o părere

8
3. Inițiativă - faptul de a propune, de a organiza sau de a începe o acțiune, antrenând
după sine și pe alții
4. Voluntariat - activitate desfășurată în folosul altor persoane sau al societății fără a
urmări un câștig material
5. Public - care privește întregul popor, locuitorii unei localități, ai unui județ
6. Universal – care se extinde asupra întregii lumi
7. Uninominal - care conține sau indică un singur nume
8. Plurinominal – care conține sau indică două ori mai multe nume
9. Promovarea – susținerea, sprijinirea
10. Domeniu – sferă de activitate
11. Campanie de presă - mobilizare a opiniei publice prin articole publicate în presă, în
favoarea sau împotriva unei situații, unei cauze, unei persoane
12. Funcție – activitate, rol, sarcină, destinație
13. A informa- a da cuiva informații despre ceva sau despre cineva, a face cunoscut; a
înștiința
14. A educa – a crește, a forma pe cineva prin dezvoltarea însușirilor intelectuale, morale,
fizice etc
15. Divertisment - petrecere ușoară, agreabilă și de scurtă durată; distracție, amuzament
16. Opinie publică – părere a comunității

S-ar putea să vă placă și