Sunteți pe pagina 1din 2

188 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15/vol.

13

32005L0026

22.3.2005 JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE L 75/33

DIRECTIVA 2005/26/CE A COMISIEI


din 21 martie 2005
de stabilire a unei liste de substanțe sau ingrediente alimentare excluse provizoriu din anexa IIIa la
Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE, ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,


Articolul 1
având în vedere Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European Ingredientele sau substanțele enumerate în anexa la prezenta
și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislații- directivă se exclud din anexa IIIa la Directiva 2000/13/CE până la
lor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea 25 noiembrie 2007.
produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora (1), în
special articolul 6 alineatul (11) al doilea paragraf,
Articolul 2
întrucât: (1) Statele membre adoptă și publică, până la 21 septembrie
2005, actele cu putere de lege și actele administrative necesare
(1) Anexa IIIa la Directiva 2000/13/CE stabilește o listă de pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comu-
ingrediente alimentare care trebuie să fie menționate pe eti- nică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de
chetă, deoarece pot produce reacții adverse la persoanele corespondență între aceste acte și prezenta directivă.
sensibile.
Statele membre aplică aceste dispoziții de la 25 noiembrie 2005.
(2) În conformitate cu Directiva 2000/13/CE, Comisia poate Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o
exclude provizoriu anumite ingrediente sau produse con- trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea
ținând astfel de ingrediente din anexa IIIa la directiva în trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc
cauză, în timp ce producătorii de produse alimentare sau modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
asociațiile acestora efectuează studii științifice pentru a sta-
bili dacă ingredientele sau produsele respective îndeplinesc (2) Comisiei îi sunt communicate de către statele membre textele
condițiile de excludere definitivă din anexa menționată. principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în
domeniul reglementat de prezenta directivă.
(3) Comisia a primit 27 de cereri privind 34 de ingrediente sau
produse care conțin ingredientele respective, dintre care 32
intră sub incidența prezentei directive, și care fac obiectul Articolul 3
unei cereri de avizare științifică adresat Autorității Euro- Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei
pene pentru Siguranța Alimentară (EFSA). publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(4) Pe baza informațiilor furnizate de solicitanți și a altor
informații disponibile, EFSA a considerat că anumite pro- Articolul 4
duse sau ingrediente nu pot provoca sau este puțin proba-
bil să provoace reacții adverse la persoanele sensibile. În Prezenta directivă se adresează statelor membre.
anumite situații, EFSA a stabilit că nu poate ajunge la o
concluzie definitivă, cu toate că nu s-a menționat nici un Adoptată la Bruxelles, 21 martie 2005.
caz declarat.
Pentru Comisie
(5) Produsele sau ingredientele care sunt conforme cu aceste
Markos KYPRIANOU
condiții ar trebui, prin urmare, să fie excluse provizoriu din
anexa IIIa la Directiva 2000/13/CE, Membru al Comisiei

(1) JO L 109, 6.5.2000, p. 29, directivă astfel cum a fost modificată


ultima dată prin Directiva 2003/89/CE (JO L 308, 25.11.2003, p. 15).
15/vol. 13 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 189

ANEXĂ

Lista de substanțe și ingrediente alimentare excluse provizoriu din anexa IIIa la Directiva 2000/13/CE

Ingrediente Produse excluse provizoriu care conțin ingredientele respective

Cereale cu conținut de gluten — Siropuri de glucoză obținute din grâu, inclusiv dextroză (1)
— Maltodextrine obținute din grâu (1)
— Siropuri de glucoză obținute din orz
— Cereale utilizate în distilate pentru obținerea băuturilor alcoolice

Ouă
— Lizozimă (obținută din ouă) utilizată în vin
— Albumină (obținută din ouă) utilizată ca agent de limpezire în vin și cidru

Pește
— Gelatină de pește, utilizată ca bază pentru vitamine și arome
— Gelatină de pește utilizată ca agent de limpezire în bere, cidru sau vin

Soia
— Ulei rafinat și grăsime rafinată de soia (1)
— Tocoferoli naturali combinați (E 306), tocoferol D-alfa natural, acetat de
tocoferol D-alfa natural, succinat de tocoferol D-alfa natural din soia
— Fitosteroli derivați din uleiuri vegetale și esteri de fitosterol obținuți din soia
— Ester de stanol vegetal obținut din steroli din ulei vegetal din soia

Lapte
— Zer utilizat în distilates pentru obținerea băuturilor alcoolice
— Lactitol
— Produse din lapte (cazeină) utilizate ca agenți de limpezire în cidru și vin

Alune
— Fructe cu coajă lemnoasă utilizate în distilate pentru obținerea băuturilor alco-
olice
— Fructe cu coajă lemnoasă (migdale, nuci) utilizate (ca arome) în băuturile alco-
olice

Țelină
— Ulei din frunze de țelină și din semințe de țelină
— Oleorășină (rășină fluidă) din semințe de țelină

Muștar
— Ulei din muștar
— Ulei din semințe de muștar
— Oleorășină (rășină fluidă) din semințe de muștar

(1) Și produsele obținute din acestea, în măsura în care procesul la care sunt supuse nu poate crește nivelul de alergenicitate estimat
de EFSA pentru produsul de bază din care au fost obținute.