Sunteți pe pagina 1din 6

Nr. înreg ........./......................... Nr. înreg ........./.........................

PROIECT EDUCAŢIONAL
„ȘI PĂMÂNTUL ARE NEVOIE DE
PRIETENI”

Inițiator proiect: Prof. Negrila Ionela

Director , Director,
Prof. ŢEPEŞ CARMEN Prof. Dr.MARINESCU DAN ŞTEFAN

ARGUMENT:
Omul a fost dintotdeauna cel mai bun prieten al naturii. El este cel care o cântă și o slăvește
în versuri, dar tot el, mânat de dorința de a o domina, este cel mai mare dușman al ei, pregătind cu
propria-i nesăbuire, stingerea vieții pe planeta noastră. Degradarea continuă a mediului datorită
influenței nefaste a omului, ne obligă să luăm atitudine pentru puritate, candoare, frumusețe căci,
unica speranță a omenirii rămâne natura. Natura este cea mai mare bogăţie a unui popor, nu numai
a noastră- generaţia actuală, ci şi a celor viitoare, de aceea se impune ca fiecare tânăr cetăţean al ţării
să cunoască şi să ţină seama de realităţile ecologice ale ţării. Respectul şi grija faţă de natură
reprezintă o parte importantă din educaţia tineretului şi a întregii populaţii.
Copiii sunt cea mai mare resursă umană a oricărei culturi. În ceea ce priveşte educaţia
mediului, copiii sunt un grup foarte important deoarece sunt gestionarii şi consumatorii de mâine ai
resurselor naturale. Iată de ce se impune încă de la vârsta preşcolară educaţia ecologică!
Preşcolarii sunt la vârsta descoperirilor: învaţă culorile privind cerul, iarba, florile, micile
vietăţi şi animalele sunt personajele din poeziile, poveştile şi cântecele preferate, toate lucrurile din
mediul înconjurător au o poveste pentru ei.
Copiii trebuie să se apropie cu dragoste de natură şi să înveţe s-o ocrotească. La această
vârstă se pun bazele primelor cunoştinţe, deprinderi, în ceea ce priveşte cunoaşterea omului, a
mediului înconjurător şi a relaţiei dintre aceştia, având convingerea că putem să trezim interesul
copiilor pentru tot ce-i înconjoară şi să le formăm o atitudine pozitivă faţă de mediu.
În acest context, în cadrul activităţilor din grădiniţă, un rol important îi revine cadrului
didactic. Este bine să-i învăţăm pe copii să-şi menţină curiozitatea pentru tot ceea ce ne înconjoară,
să o transformăm în interes de cunoaştere, permanent dezvoltat prin crearea de situaţii care să le
permită şi să-i stimuleze spre noi căutări, noi experienţe, întrebări.

SCOPUL PROIECTULUI:

Cunoaşterea şi înţelegerea unor componente şi procese ale lumii vii; stimularea motivaţiei pentru
protecţia naturii şi formarea comportamentului ecologic adecvat şi derularea de acţiuni concrete de
protecţie a mediului înconjurător.
Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului înconjurător prin stimularea
curiozității pentru investigarea acestuia; formarea unor atitudini pozitive, active, de protecție și
responsabilitate în relaționarea cu mediul înconjurător; conștientizarea raportului direct dintre mediu
și sănătatea individului și cultivarea atitudinilor responsabile implicate în protejarea mediului.
Educarea capaciţăţii de a exprima mesaje ecologice prin diverse tehnici specifice abilităţilor
practice şi plastice.

OBIECTIVE:

 Educarea capacităţii de a ocroti, proteja şi respecta natura printr-o abordare proactivă față d


mediu;
 Însuşirea unor norme de comportament ecologic specific asigurării echilibrului dintre
sănătatea individului, a societăţii şi mediului;
 Responsabilizarea tuturor participanţilor în îmbunătăţirea calităţii mediului şi implicit a
calităţii vieţii;
 Antrenarea copiilor în îngrijirea plantelor şi animalelor;
 Identificarea acţiunilor negative ale omului asupra naturii (pericolul poluării şi efectele ei);
 Cunoaşterea regulilor de minimă protecţie a naturii.

INIȚIATOR PROIECT :
Prof. NEGRILĂ IONELA MARIA

COORDONATOR PROIECT :
Prof. NEGRILĂ IONELA MARIA
Prof. ŢEPEŞ CARMEN NICOLETA

ECHIPA PROIECTULUI :
Prof. NEGRILĂ IONELA MARIA
Prof. ŢEPEŞ CARMEN NICOLETA
Prof. POPA ROXANA
Prof. PRODAN SIMONA

INSTITUŢII IMPLICATE :
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1/ structură Grădiniţa cu Program Normal Nr. 6 Hunedoara
Colegiul Național „Iancu de Hunedoara”/ structură Grădiniţa cu Program Normal Hăşdat Hunedoara

DURATA: Anul şcolar 2018 – 2019

GRUP ŢINTĂ:
 Beneficiarii direcţi: copiii cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani și părinţii acestora;
 Participanţi: copiii, colectivul cadrelor didactice, personalul nedidactic, partenerii.

RESURSE UMANE:
 educatoare, preşcolari, părinţi.

RESURSE MATERIALE:
 Colţul ecologic dotat cu materiale corespunzătoare: enciclopedii, materiale din natură, lupă,
plante, flori;
 Materiale reciclabile pentru activităţile practice.

IV. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR


LUNA TEMA MODALITĂŢI DE LOCUL
REALIZARE DESFĂŞURĂRII PARTICIPANŢI

Octombrie „Toamna ce ne-a - Conservarea legumelor Sala de grupă Educatoare


dat în cămară am și fructelor; Copii
adunat” - Depozitarea în spații Părinți
special amenajate.
Decembrie „Magia - Confecționare podoabe Curtea grădiniței Educatoare
sărbătorilor ECO” de brad din materiale Copii
reciclabile/ din natură. Părinți

Martie „Apa - izvor de - Marcarea Zilei Mondiale Curtea grădiniţei Educatoare


sănătate” a Apei; Copii
Concurs Părinţi
- Prezentare Power Point Sala de grupă
„Flopi și apă”.
Aprilie ,,Terra, casa Diverse actiuni: Curtea grădiniței Educatoare
noastră” - Schimb de mesaje ECO Copii
între copii; Părinţi
- Prezentarea „Imnului
ecologiștilor”;
- Hora Pământului.

Mai ,,Prietenii naturii” - Participarea la spectacol Curtea grădiniței Educatoare


interactiv; Copii
- Realizarea evaluării Părinți
proiectului.

FINALITĂŢILE PROPUSE ÎN URMA DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI:


Proiectul va avea un impact deosebit asupra copiilor preşcolari şi şcolari datorită:
- utilizării metodelor interactive, a procedeelor şi tehnicilor de lucru, care le-a sporit
încrederea în forţele proprii;
- apropierii lor de mediul înconjurător;
- însuşirii unor norme de comportament eco-civic;
- formării unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă normele ecologice.

EVALUAREA PROIECTULUI se va realiza prin:


1. Realizarea unei prezentări PowerPoint cu fotografiile care să ilustreze momente
semnificative din timpul activităţilor;
2. Expoziţie de fotografii realizate în timpul desfăşurării proiectului;
3. Portofoliul şi Jurnalul proiectului - cu lucrări artistico-plastice (desene, picturi, modelaje) şi
practice realizate de copii în timpul proiectului;
4. Înregistrări audio-video din timpul derulării proiectului.

MEDIATIZARE:
Avizierul grădiniței, pagina Facebook a grădiniței, popularizarea proiectului în sesiuni de
comunicări ştiinţifice, simpozioane, publicaţii pentru preşcolari, pe site-ul „Didactic.ro”.

BIBLIOGRAFIE:
 Ghid metodologic „Activităţi opţionale în gradiniţă”, Editura Alfa CCD Neamţ 2002;
 Ionescu, Al., Săhleanu, V.Bandiu, „Protecţia mediului înconjurător şi educaţia ecologică”,
Bucureşti, Editura Ceres, 1989;
 Marcela Meraru, Valeria Oprişorean, „Scrisoarea pământului către copii”, Editura Emia,
2004;
 Mariana Dragomir „Managementul activităţilor didactice - Eficienţă şi calitate”, Editura
Eurodidact, Magister MAD, 2001;
 „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Ediţia a II a revizuită şi
adăugită, București, 2005.