Sunteți pe pagina 1din 27

LICEUL TEORETIC NICOLAE TITULESCU, SLATINA, OLT

Profesor: Gheorghe Cornelia Vizat șef catedră,


Vizat director,

PLANIFICARE ANUALĂ
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
An şcolar 2018-2019
CLASA A IX-A R2

COMPETENŢE GENERALE
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare.
2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică,structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare.
3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.

1
COMPETENŢE SPECIFICE

1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte;


1.2 identificarea elementelor specifice din structura unor tipuri textuale studiate;
1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate;
1.4 redactarea unor texte diverse;
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare;
2.1 aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textelor literare sau nonliterare;
2.2 identificarea temei textelor propuse pentru studiu
2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme literare;
2.4 analizarea componentelor structurale şi expresive ale textelor literare studiate şi discutarea rolului acestora în tratarea temelor;
2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale;
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în analiza şi discutarea textelor literare studiate;
2.7 compararea limbajului cinematografic cu acela al textului scris;
3.1 identificarea structurilor argumentative într-un text dat;
3.2 identificarea elementelor dintr-un text care confirmă sau infirmă o opinie privitoare la textul respectiv;
3.3 argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate

2
PLANIFICARE ANUALĂ
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Clasa a IX-a R2
An şcolar 2018-2019

Curriculum aplicat T.C. 4 ore/ saptămână Profesor: Gheorghe Cornelia

Semestrul Unitatea de învăţare Nr. ore Săptămâna Observaţii


Recapitulare 4 S1

I. COPILARIA 32 S2-S9
Semestrul I
Familia 8 S2-S3

18 săptămâni Aventură, călătorie 8 S4-S5

Joc şi joacă 8 S6-S7

Şcoală 8
S8-S9

Recapitulare 2 S14
Teza 2

3
II. ADOLESCENŢA 32 S10-S18
S10-S11
Aventură și călătorie 8
S12-S13
Familia 8
S 15-S16
Lumi fantastice 8
Școala 7 S17-S18

Evaluare 1

II. ADOLESCENŢA 8 S1-S2


Familia
Semestrul II

III. MATURITATEA 24 S3-S8


16 săptămâni
Confruntări etice 6 S3-S4
Iubirea
6 S4-S5

Lumi fantastice 6 S6-S7

6 S7-S8
Personalități, exemple, modele

4
IV. SENECTUTEA 24 S9-S14

Scene din viața de ieri și de 6 S9-S11 S10 Să știi mai


azi multe, să fii mai bun!

Personalități, exemple, modele


6 S11-S12
Lumi fantastice
6 S13-S14
Familia
6 S14-S16

Recapitulare/ Teza 4 S15

Recapitulare/ Evaluare 2 S16

5
Aria curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Disciplina: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Clasa a IX-a R2/ 4 ore/săptamână
An şcolar 2018-2019
Curriculum aplicat T.C.
Manualul: Eugen SIMION,Florina ROGALSKI,Daniel Cristea-Enache,Andrei GRIGOR,LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ,Editura
CORINT
Profesor: Gheorghe Cornelia

6
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL I
Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr Săpt. Obs.
crt. învăţare ore

1. Recapitula- 1.2.identificarea elementelor Recapitularea cunoştinţelor din clasa a VIII-a:


re  Genul liric: caracteristici, specii literare, elemente de 1
specifice din structura unor
versificaţie, analiză pe text - Lacul, de Mihai Eminescu
tipuri textuale studiate;  Genul epic: caracteristici, specii literare, argumentarea
apartenenţei la gen a unei opere literare studiate în clasa
1.3.exprimarea orală sau în
a VIII-a- Popa Tanda, de Ioan Slavici
scris a propriilor reacţii şi  Genul dramatic: trăsaturi. Comedia – O scrisoare 1
pierdută de I. L. Caragiale - moduri de expunere: dialog, S1
opinii privind textele receptate;
monolog, exclamaţia retorică, interogaţia retorică.
1.4.redactarea unor texte Umorul şi ironia. Alocuţiunea.
 Îmbinarea genurilor: balada populara Mioriţa.Temă,
diverse;
motiv, alegorie.
 Texte nonliterare. Texte funcţionale.
2.1 aplicarea unor tehnici  Sens propriu, sens figurat. Pleonasmul. Normele limbii
vizând înţelegerea textelor romane actuale.
 Test de evaluare iniţială.
literare sau nonliterare;  Discutarea testului. Prezentarea manualului si a 1
2.2 identificarea temei textelor bibliografiei. Portofoliul de evaluare.
1
propuse pentru studiu
2.4.analizarea componentelor

7
structurale şi expresive ale
textelor literare studiate şi
discutarea rolului acestora în
tratarea temelor;

Total ore recapitulare şi testare iniţială


4

Tema : COPILARIA are următoarele subteme:


 Familia
 Aventură, călătorie
 Joc, joacă
 Şcoală
înlănţuite în funcţie de ordonarea lecţiilor din manual, după cum urmează:

32

I. COPILĂRIA

2. Familia 1.1- utilizarea adecvată a Ficţiune literară: „Mara”, Ioan Slavici


achiziţiilor lingvistice în înţelegerea Roman realist de factură rurală: S2
şi în producerea diverselor texte;  Date despre viaţa şi opera scriitorului; lectura 1
fragmentului.
2.2- identificarea temei textului  Contextul operei. Tema romanului. Motive. Viziune
despre lume. Construcţia subiectului. Narator/ instanţe 1
2.6- aplicarea conceptelor de narative.

8
specialitate în analiza şi discutarea  Construcţia personajelor – modalităţi de 1
textului caracterizare. Aplicaţii:
1. Cuplu de personaje dintr-un roman: 1
1.3- exprimarea reacţiilor şi - Persida si Naţl (cuplu erotic)
opiniilor proprii la receptarea -Mara şi Persida (cuplu familial)
2. Paralelă între personaje: Mara Bârzovanu şi Vitoria 1 S3
2.6- aplicarea conceptelor de Lipan
specialitate în discutarea textului
L.C. : Exprimarea orală I
1.1- utilizarea adecvată a achiziţiilor Monologul şi formele sale. Exerciţii. Aplicaţii.
lingvistice în receptarea diverselor  Funcţiile comunicării.
texte  Monologul narativ: monolog adresat, monolog 1
interior, monologul recurent.
1.3.- participarea adecvată la  Monologul dramatic:solilocviul, monologul pr.-zis.
 Triada 1
intaracţiuni verbale în diferite
 Monologul ca jurnal în comunicarea scrisă.
situaţii de comunicare 1
 Monologul ca discurs politic, ştiinţific, informativ,
ocazional, monolog sub forma de: prelegere,
conferinţă, toast, alocuţiune, pledoarie.

Literatura şi alte arte:


2.3- compararea ideilor şi a
2. Aventură, atitudinilor diferite în dezvoltarea  Literatura şi cinematografia. Ecranizarea romanului 1 S4
călătorie aceleiaşi teme literare Ciulinii Bărăganului, Panait Istrati.
3.3- exprimarea unui punct de vedere
 Limbaj literar- limbaj cinematografic 1
argumentat
2.7- compararea limbajului  Raportul text- imagine. Concepte specifice 1
cinematografic cu acela al textului cinematografiei.
scris
Ficţiune literară: studiul romanului
 Contextualizare(epocă, curent literar etc. Roman

9
1.1 utilizarea adecvată a pitoresc si social. Date despre viaţa şi opera scriitorului; 1
achiziţiilor lingvistice în lectura fragmentului.
receptarea diverselor texte;  Temă. Motive. Viziune despre lume. Repere de
interpretare a problematicii romanului. 1 S5
1.2. identificarea elementelor
specifice din structura unor tipuri  Construcţia subiectului: Aventura cunoaşterii de la mit la
textuale studiate; 1
realitate. Încadrare în specie. Narator/ instanţe narative.
1.3. exprimarea orală sau în
scris a propriilor reacţii şi  Construcţia personajelor – modalităţi de caracterizare:
opinii privind textele
Idealizarea feminităţii mature.
receptate; 1
1.4. redactarea unor texte  L.C. Exprimarea scrisă - tipuri de texte. Relatarea unei
diverse;
experienţe personale. Aplicaţii.
1.5. utilizarea corectă şi 1
adecvată a formelor
exprimării orale şi scrise în
diverse situaţii de
comunicare;
2.2- identificarea temei textului
2.6- aplicarea conceptelor de
specialitate în discutarea textului

3. Joc, ioacă
1.1- utilizarea adecvată a Ficţiune literară: Acasă, Fănuş Neagu 1
achiziţiilor lingvistice în înţelegerea Nuvela unei duble experienţe istorico-morale trăite de
şi în producerea diverselor texte; generaţii diferite (reprezentate de bunica şi nepotul ). 1
1
2.2- identificarea temei textului  Contextualizare(epocă, curent literar etc.) Încadrare în
specie. 1 S6
2.6-aplicarea conceptelor de

10
specialitate în analiza şi discutarea  Temă. Motive. Viziune despre lume. Narator/ instanţe
textului narative.

1.3- exprimarea reacţiilor şi  Construcţia subiectului. Construcţia personajelor. 1


opiniilor proprii la receptarea texului
 L.C. : Exprimarea orală II 1
2.6- aplicarea conceptelor de
specialitate în discutarea textului  Dialogul. Tipuri dialogice frecvente: 1
1
1.1- utilizarea adecvată a 1) Conversaţia curentă. S7
2) Discuţia argumentativă. Aplicaţii.
achiziţiilor lingvistice în
receptarea diferitelor texte

3. Şcoala 1.1- utilizarea adecvată a


achiziţiilor lingvistice în înţelegerea
şi în producerea diverselor texte; Grupaj liric: 1
S8
2.2- identificarea temei textului Moină, / Amurg violet, George Bacovia 1
 Genul liric.Trăsături.Eul liric. Încadrare.Titlu. Teme şi
2.4- analizarea componentelor de motive simboliste. Structura de suprafaţă si de adâncime.
structură şi expresive Incipit-final. Relaţii de opoziţie / simetrie. Limbaj poetic. 1

3.3- argumentarea unui punct de  Evaluare. Aplicaţii pe texte la prima vedere: Nocturna,
vedere privind textul. Decembre, Decor, De iarnă. 1

4. Joc, joacă 1.1- utilizarea adecvată a De-a v-aţi ascuns…, Tudor Arghezi
achiziţiilor lingvistice în  Genuri literare. Genul liric.Trăsături.Eul liric. Încadrare 1 S9
înţelegerea şi în producerea în peioadă litarară . Artă poetică modernă. Lirism
subiectiv. 1
diverselor texte;

2.2- identificarea temei textului  Teme. Motive. Structură de suprafaţă si de adâncime. 1

11
2.4- analizarea componentelor Limbaj poetic.
de structură şi expresive 1
 Evaluare. Aplicaţii pe texte la prima vedere: Adam si
3.3- argumentarea unui punct de Eva, Morgenstimmung, Lumină lină.
vedere privind textul.

12
II. ADOLESCENȚA

5. Aventură,
1.1- aplicarea unor tehnici vizând
călătorie Ficţiune şi realitate: 1
înţelegerea textelor literare şi
Deşertul pentru totdeauna, Octavian Paler 1 S10
nonliterare
 Studierea unui text nonficţional. Confesiunea epicizată.
2.2- identificarea temei textului 1
 Lectura textului.Idei principale.Tema. Repere de
2.3- compararea ideilor şi interpretare. 1
atitudinilor diferite în dezvoltarea
aceleiaşi teme
2.5 compararea trăsăturilor Limbă şi comunicare: Tipuri de texte
definitorii ale comunicării în texte 1) Fişa de lectură text liric si epic. 1
ficţionale şi nonficţionale; 2) Jurnalul de lectură. Realizare model S11
1
1.2. identificarea elementelor personalizat prin prezentare power- point.
specifice din structura unor 1
tipuri textuale studiate;
1.3 exprimarea orală sau în 1
scris a propriilor reacţii şi
opinii privind textele
receptate;
1.4 redactarea unor texte
diverse.

13
6. Teză Recapitulare pentru teză 2
Teză
Discutarea tezei 1 S14

7. Familia 1.1- aplicarea unor tehnici vizând Ficţiune şi realitate: 30 NOIEM-


înţelegerea textelor literare şi După-amiaza de sâmbătă, Valeriu Cristea. BRIE,
nonliterare Ficţiunea memorialisticii. 1
Lectura textului.Idei principale.Tema. Sf. Andrei
2.2- identificarea temei textului Limbă şi comunicare: Redactarea de text: 1 S12
1) Referatul: etape în realizare. Aplicaţie la zi naţională
2.3- compararea ideilor şi biblioteca scolii. liberă
atitudinilor diferite în dezvoltarea 2) Eseul structurat. Criterii în evaluare.
aceleiaşi teme
Evaluare prin teme de portofoliu:
1.3. exprimarea orală sau în
1. Fişă de lectură pe baza unui text memorialistic, la
scris a propriilor reacţii
şi opinii privind textele alegere.
receptate;
2. Referat: Structura textului narativ: instanţele
1.4. redactarea unor texte
diverse; comunicării (autor, narator,personaj, cititor),
1.5. utilizarea corectă şi perspective narative, construcţia subiectului si a
adecvată a formelor discursului narativ (concepte si aplicaţii pe text, la 1
exprimării orale şi scrise alegere).
în diverse situaţii de
comunicare; 3. Eseu structurat: Asemănări şi diferenţe între poezii din
2.1 aplicarea unor tehnici vizând curente literare diferite: Revedere, Mihai Eminescu
înţelegerea textelor literare sau 1
nonliterare;
3.3- argumentarea unui punct de
vedere privind textul.

14
Ficţiune literară: Donna Alba, Gib I. Mihăescu

2.3.- identificarea trăsăturilor  Romanul de analiză psihologică – absolutul erotic şi


specifice prozei narative, ale intelectual al protagonistului. Prezentare generală.
poeziei şi ale dramaturgiei 1
 Drumul anevoios către paradisul existenţial.
2.2- identificarea temei textului S13
Contextualizare (epocă, curent literar etc.)Temă. Viziune despre
2.6- aplicarea conceptelor de lume. Relaţii spaţiale şi temporale. Rezumatul. Aplicaţii. Moduri 1
specialitate în analiza textului; de expunere. Naraţiunea. Rolul expresiv al părţilor de vorbire.
Limbajul naratorului – limbajul personajelor. Personajul literar.
2.4- analizarea componentelor Modalităţi de caracterizare. 1
structurale şi expresive ale Limbă şi comunicare: Tipuri de texte:
textului 
Caracterizare de personaj. (Etape şi mijloacele sale de 1
1.4- redactarea unor texte realizare)
diverse.
Scene din viaţa de ieri şi de azi: Cartea nunţii, George
Călinescu
 Subteme: şcoala, familia.
 Roman modern obiectiv din perioada interbelică.
Prezentare generală. Structură. Tehnică narativă.
Limbaj artistic anticalofil.
 Romanul idilic-sentimental cu valoare clasicizantă.
 Tipologia personajelor. Contextul receptării critice.
1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Limbă şi comunicare:
2.6.
Niveluri de constituire a mesajului: Nivelul fonetic, ortografic
şi de punctuaţie.Exerciţii. Aplicaţii: silaba, accentul, diftongul,
triftongul, hiatul, principalele reguli ortografice-DOOM 2-,

15
semne de punctuaţie, semne ortografice.

Grupaj liric:
Lasă-ţi lumea..., / Dorinţa, Mihai Eminescu

 Date despre viaţa şi opera poetului;lectura poziei


 Interpretarea textului poetic. Teme şi motive
eminesciene.

Vârsta de aur a dragostei, / Leoaică tânără, iubirea,


Nichita Stănescu
 Date despre viaţa şi opera poetului; lectura poeziei
 Interpretarea textului poetic. O nouă mitologie a
sentimentelor
1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.
2.6., 3.3. L.C. Niveluri ale receptării.
 Nivelul lexico-semantic: arhaisme, regionalisme,
elemente de jargon si de argou, neologisme,
termeni tehnici si stiinţifici.

Nivelul stilistico-textual: registru popular, registru cult,


registrul limbajului scris si oral. Principalele modalităţi de
realizare a registrelor stilistice:încărcătură emoţională, pauze
si izolări sintactice, inversiuni, elipse, digresiuni, clişee

16
Familia 1.1- utilizarea adecvată a Ficţiune literară: Viaţa la ţară, Duiliu Zamfirescu
achiziţiilor lingvistice în  Naturalism şi realism în roman. Prezentare
8. înţelegerea şi în producerea generală. Contextualizare (epocă, curent literar 1
diverselor texte; etc.)
 Temă. Motive. Viziune despre lume 1 S13
2.2- identificarea temei textului
 Construcţia subiectului. Narator/ instanţe narative 1
2.6- aplicarea conceptelor de
specialitate în analiza şi  Construcţia personajelor – modalităţi de
discutarea textului
caracterizare.
1.3- exprimarea reacţiilor şi
opiniilor proprii la receptarea Limbă şi comunicare: Tipuri de texte
1
2.6- aplicarea conceptelor de  Descrierea (ştiinţifică şi expresiv-literară).
specialitate în discutarea textului Exerciţii, aplicaţii.

17
9. Lumi 1.1- utilizarea adecvată a Ficţiune literară: La conac, / La hanul lui Mânjoală, 1
fantastice achiziţiilor lingvistice în I.L.Caragiale. Prezentare generală.
înţelegerea şi în producerea S15.
diverselor texte;  Contextualizare (epocă, curent literar etc.) Temă.
Viziune despre lume. Imaginarul demonic şi 1
2.2- identificarea temei textului
seducţia maleficului. Relaţii spaţiale şi temporale. 1
2.6- aplicarea conceptelor de Moduri de expunere.
specialitate în analiza şi 1
discutarea textului  Rezumatul. Personajul literar. Modalităţi de
caracterizare caracterizare.
3.2 identificarea elementelor
dintr-un text care confirmă sau
infirmă o opinie privitoare la
Limbă şi comunicare: Tipuri de texte 1
textul respectiv;
 Textul argumentativ: caracteristici. Aplicaţii. 1
3.1 identificarea structurilor
argumentative într-un text dat;  Rezumatul - temă pentru portofoliu 1 S16
3.3 argumentarea unui punct  Povestirea – temă pentru portofoliu 1
de vedere privind textele
studiate

18
10.
Ficţiune şi realitate: Jurnal, Titu Maiorescu
Școala  Ipostazele omului şi ale criticului. 1 S17
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5., 2.2, 2.3,
 Mărturisirea ca formă de construcţie interioară. 1
2.4, 2.5. 2.6.
Limbă şi comunicare: Niveluri de constituire a 2
mesajului: Nivelul morfosintactic. Exerciţii.

1 S18

10. Evaluare 1.2. identificarea elementelor Evaluarea temelor din cadrul temelor mari
specifice din structura unor COPILARIA Şi ADOLESCENŢA:
tipuri textuale studiate;  Curente literare. Temă. Genurile şi speciile
1.3. exprimarea orală sau în literare. Viziune despre lume. Relaţii spaţiale şi
temporale. Moduri de expunere. Personajul S18
scris a propriilor reacţii şi
literar.
opinii privind textele receptate;
 Argumentaţia.
1.4. redactarea unor texte 1
TEST SUMATIV
diverse;

3.1, 3.2., 3.3.

19
5. Familia Romanul memorialistic (autobiografic, al experinţei):
Viaţa ca o pradă, Marin Preda
 Roman realist subiectiv din perioada postbelică.
Subteme: şcoala, adolescenţa. Prezentare
generală.
 Structură, perspective narative.
 Aventura formării unei conştiinţe umane într-un
1 S1
roman memorialistic. Contextul receptării critice.
 Lucrare colectivă pentru portofoliu: 1
Grupaj tematic. Teme: Şcoala / Adolescenţa prin referire
la operele literare: ,,Cartea nunţii” de George Călinescu
şi ,,Viaţa ca o pradă” de Marin Preda
1
Limbă şi comunicare: Niveluri de constituire a
mesajului: Nivelul lexico-semantic. 1

S2

20
6. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, Corespondeţa: Scrisori de dragoste, Mihai Eminescu şi
1.5, 2.1, 2.2, 2.3, Veronica Micle
Iubirea 2.4,3.1, 3.2, 3.3, Limbă şi comunicare: Tipuri de texte 1
3.4, 3.5, 3.6, 4.1 1) Ştirile;
2) Anunţurile publicitare;
3) Corespondenţa privată şi oficială 1 S2
4) Formularele tipizate.Exerciţii. Aplicaţii.
5) Evaluare unitatea ADOLESCENŢA

Maternitatea

1. Confruntări etice si civice / Iubirea

21
2. Lumi fantastice / Aventură, călătorie

3. Personalităţi, exemple, modele / Scene din viaţa de ieri si de azi

Ficţiune literară: nuvela


1.1,  „Catastrofa” de Liviu Rebreanu
Confruntări 1.2,  Date despre viaţa şi opera autorului;lectura 1 S3
1. etice și morale fragmentului 2
 Subiectul şi problematica nuvelei: Un erou fără
simţul civic. Antieroismul provocat de absenţa 1
constiinţei.
L.C.
 Niveluri de constituire a mesajului. Nivelul 1
lexico-semantic: prefixe/prefixoide, 1
S4
sufixe/sufixoide. Exerciţii.

Ficţiune literară:
 „Creanga de aur”-„Mihail Sadoveanu 1
2. Iubirea 1.1, 1.2, 1.3,  Lectura fragmentului. S4-S5
1.4, 1.5., 2.2,  Opera memorialistică, veritabilă carte de etică. 1
2.3, 2.4, 2.5. Repere de interpretare: Treptele cunoasterii
2.6. simbolice- cunoasterea profană a lumii
Bizanţului si iniţierea sacră în lumea spiritului
si a erosului.
L.C.
Nivelul lexico-semantic: schimbarea categoriei 1
gramaticale.
1

22
Ficţiune literară:
 „Les trois Grâces”
Lumi fantastice de Mircea Eliade S5-S6
3. 1.1, 1.2, 1.3,  Date despre viaţa şi opera autorului;lectura
1.4,, 1.5, 2.1, fragmentului 1
2.2, 2.3, 2..4,  Subiectul şi problematica nuvelei: Modelul mitic
2.5, 3.1, 3.2, al tinereţii sacre şi degradarea lui în lumea
3.3 actuală profană 1
L.C.
 Niveluri de constituire a mesajului. Sinonimia,
antonimia, polisemia, omonimia. 1
 Exerciţii. 1

4. S6-S7
Personalități, Ficţiune literară: romanul contemporan Feţele 1
modele, exemple 1.1, 1.2, 1.3, tăcerii, Augustin Buzura
1.4, 1.5., 2.2, 1
2.3, 2.4, 2.5. L.C.
2.6. Niveluri de constituire a mesajului. Registre
stilistice. Stilul beletristic. Jargonul. Argoul. 1
Coerenţă si coeziune. Nonverbal si paraverbal.
1

23
5. Aventură, 1.2 Grupaj liric: 1
călătorie Isarlâc, Ion Barbu
1.3 Tânărul Ulise, Dorin Tudoran

1.1, 1.2, 1.3, Ficţiune şi realitate:


Lumi fantastice 1.4, 1.5., 2.2, „Oameni care au fost”-„În amintirea lui
6. 2.3, 2.4, 2.5. Eminescu”, Nicolae Iorga S8
2.6.  Lectura fragmentului. 1
Opera memorialistică, veritabilă carte de etică. Repere de Săptămâna 10-
1
interpretare. Puterea morală a evocării. Să știi mai
Timpul trăirii, timpul mărturisirii, Eugen Simion multe, să fii mai
bun!
Evaluare unitatea MATURITATEA.
1

IV. SENECTUTEA

Ficţiune literară:
1. Bunica se pregăteste să moară, Anton Holban
1. SCENE DIN 1.3 Repere de interpretare. 1 S9
VIAȚA DE IERI 2.1
ȘI DE AZI L.C.
Receptarea diverselor tipuri de mesaje:
 Componentele comunicării 1
1.1, 1.2, 1.3,  Funcţiile actului de comunicare
1.4, 1.5., 2.2, 1
2.3, 2.4, 2.5. 2. „Moromeţii” (II) de Marin Preda
2.6.  Date despre viaţa şi opera scriitorului,lectura
fragmentului

24
 Prezentarea subiectului/a problematicii 1
romanului
 Caracterizarea personajelor S11
 Romanul realist modern dedicat unui personaj
exponenţial pentru clasa rurală românească
actuală
1
L.C.
Receptarea diverselor tipuri de mesaje:
Factori perturbatori/mijlocitori, contextul comunicaţional. 1
Principiile ascultării active.

Literatură şi alte arte:


2. PERSONALITĂ  „Moromeţii”-vizualizare film;noţiuni de artă
ȚI DE IERI ȘI cinematografică
DE AZI L.C.: Niveluri de constituire a mesajului.Nivelul lexico- 1 S11
semantic (utilizarea corectă a derivatelor şi compuselor)
1

Ficţiune literară:
1.1, 1.2, 1.3, 1. Ultimul Berevoi, Vasile Voiculescu 1
1.4, 1.5., 2.2, Repere de interpretare. Tradiţii cinegetice si străvechi
2.3, 2.4, 2.5. 1 S12
ritualuri reînviate.
2.6. L.C.: Niveluri ale receptării: nivelul fonetic, ortografic si de 1
punctuaţie; nivelul morfologic.
1

3. Recapitulare pentru teză 1 S15


LUMI
 Teză
FANTASTICE  Discutarea tezelor 1

25
1

4. FAMILIA 1.1, 1.2, 1.3, 2. Matca, Marin Sorescu. Parabola tragic-comică.


1.4, 1.5., 2.2,
2.3, 2.4, 2.5. 1 S13
L.C.: Niveluri ale receptării: nivelul lexico-semantic si cel
2.6. stilistico-textual I. 1
3.Grupaj liric:
 „Vara Sfântului Mihai (8 noemvrie)” de 1
Lucian Blaga
-date despre viaţa şi opera poetului;lectura poziei 1
-interpretarea textului poetic
L.C. Niveluri ale receptării.Nivelul stilistico-textual II.
Nivelul nonverbal şi paraverbal.

4. Dragoste târzie, Tudor Arghezi


 Repere de interpretare: Lirica erotică de 1
1.1, 1.2, 1.3, senectute
1 S14
1.4, 1.5., 2.2,
Ficţiune şi realitate:
2.3, 2.4, 2.5. 1. Jurnalul unui jurnalist fără jurnal, Ion D.
2.6. Sârbu
Repere de interpretare
1
2. Reflexii despre spiritualitatea poporului
român, Dumitru Stăniloaie 1

3. „Fragmente critice(I). Mica zeitate” de Eugen


Simion

26
 Lectura fragmentului
 Modelul matern dincolo de timp
EVALUARE 3 S16
Evaluare finală
7. 1

Încheierea situaţiei şcolare

27