Sunteți pe pagina 1din 5

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII


UNIVERSITATEA DE VEST „ VASILE GOLDIŞ” din ARAD
310025 Arad, România Bd. Revoluţiei nr. 94-96, tel./fax
0040/0257/280260,
e-mail: rectorat@uvvg.ro, web: www.uvvg.ro

GHID PRIVIND DESFĂȘURAREA EXAMENELOR, ÎN SEMESTRUL AL DOILEA AL


ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020

Având în vedere următoarele prevederi:

 Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;


 Carta Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad;
 Adresa Ministerului Educației și Cercetării nr. 8880 din 07.04.2020 privind desfă șurarea
activităților didactice, susținerea publică a tezelor de doctorat, organizarea și
desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare, toate
desfășurându-se online pe întreaga perioadă a instituirii stării de urgen ță;
 Ordinul MEC nr. 4020 din 07.04.2020 privind derogarea de la prevederile legale în
domeniul învățământului superior, pe durata stării de urgen ță pe teritoriul României cu
accent pe Metodologia-cadru de organizare și desfă șurare a examenelor de
licență/diplomă și disertație;
 Regulamentul privind activitatea profesională a studen ților și masteranzilor;
 Structura anului universitar 2019-2020, aprobată de Senatul Universitar;

Se aprobă următorul Ghid privind desfășurarea examenelor în semestrul al II-lea al anului


universitar 2019-2020.

DECANII, DIRECTORII DE DEPARTAMENT/DECANI DE ANI/ CEACF și reprezentant DACF

 Aduc la cunoștința tuturor cadrelor didactice prevederile prezentului Ghid;


 Aduc la cunoștința tuturor cadrelor didactice programarea examenelor;
 Transmit tuturor cadrelor didactice șablonul de formatare a examenelor;
 Monitorizează zilnic buna desfășurare a sesiunii de examene și redactează și
semnează fișa de monitorizare zilnică precum și alte rapoarte solicitate de Conducerea
Universității

1
 Vor sprijini reprezentanții CEAC și DAC în realizarea rapoartelor zilnice și a celor
finale.
 Până la începutul sesiunii fiecare decan va lua măsuri încât fiecare an de studii de la
toate programele de studii să susțină minim 2 simulări de examen.
 Decanii facultăților, acolo unde studenții nu au posibilită ți tehnice de sus ținere a
examenelor online, pot organiza aceste examene în cadrul Universită ții, cu respectarea
tuturor cerințelor privind siguranța sănătății studenților și cu asumarea întregii
răspunderi legale. Studenții aflați în această situa ție vor informa în scris, în timp util,
conducerea facultăților pentru a se putea programa examenele respective în cadrul
sesiunii de examene.

CADRELE DIDACTICE:

 Formatează grilele de examen în conformitate cu șablonul ata șat. În șablon se va


preciza clar data și durata examenului;
 Examenele formatate se vor trimite la adresa de email examene@uvvg.ro cu cel puțin
24 de ore înainte de examen; in titlul mailului se va specifica facultatea pentru care se
trimit grilele.
 În procesul de formatare a grilelor se va acorda un timp de maximum 1
minut/întrebare;
 Numărul de întrebări trimise trebuie sa fie cel putin dublu fa ță de numărul de întrebări
din test;
 Vor primi rezultatele examenului pe adresa de email de pe care a fost trimis testul după
finalizarea examenului;
 Toate examenele vor fi desfășurate online pe platforma Universită ții, în sistem grilă. În
cazul studenților care nu promovează examenul on-line de tip grilă, cadrele didactice
au posibilitatea examinării suplimentare a studen ților fie oral prin organizarea în sistem
video-conferință pe platforma cursuri.uvvg.ro sau Google Classroom, a unei sesiuni
video la care participă studenții nepromovați, fie prin alocarea de sarcini de lucru
suplimentare (probleme, studii de caz etc), pe platforma de examene.

2
 Toate examenele practice vor fi desfășurate online pe platformele Universită ții.
Examenele practice vor fi notate cu admis/respins in evidenta cadrelor didactice.
 În cadrul studiilor universitare de masterat examenele se pot desfă șura sub forma de
test grila/referate in funcție de profilului disciplinei.
 Vor ridica de la secretariatul facultății la începutul sesiunii de examene cataloagele de
examinare pentru toate disciplinele la care vor desfă șura examene, de la toate
programele de studii.
 Vor completa catalogul de examen și îl vor preda în termen de 48 de ore la
secretariatele facultăților.

STUDENȚII:

 Vor consulta materialele didactice postate pe platforma https://cursuri.uvvg.ro și vor


completa sarcinile de lucru enunțate în cadrul fiecărei discipline;
 Se vor loga din timp pe platforma de examene https://examene.uvvg.ro și vor accesa
toate  disiciplinele din semestrul 2 pentru verificarea permisiunilor,  iar în cazul unor
probleme tehnice pot trimite email la suport@uvvg.ro;
 La fiecare examen, in descriere va fi postat un număr de telefon de la departamentul IT
pentru a putea solicita ajutor in cazul unor probleme tehnice

SERVICIUL SECRETARIAT

 Aduc la cunoștința tuturor studenților prevederile prezentului Ghid, în ceea ce prive ște
activitatea acestora.
 Aduc la cunoștința tuturor studenților programarea examenelor împreună cu decanii de
ani
 Va realiza împreună cu conducerile facultă ților/filialelor listele cu studen ții care
îndeplinesc criteriile didactice și financiare pentru a putea intra în sesiunea de
examene. Vor comunica aceste liste cadrelor didactice titulare;
 Vor întocmi cataloagele de examen după noul format aprobat de Senatul Universitar.

3
 Va participa alături de decani/directori de departament/directori de filiale și de
responsabilii pe specializare la realizarea programării exemenelor, pe care o vor
comunica în timp util conducerii universității, Departamentului IT, cadrelor didactice și
studenților;
 Va ține legătura cu Serviciul contabilitate pentru a lămuri aspectele legate de situa ția
financiară a studenților;
 Va ține legătura cu studenții, aducându-le la cuno știn ță toate aspectele legate de
desfășurarea sesiunii;
 Va centraliza rezultatele obținute de către studen ți în sesiune și le vor înscrie în UMS și
în registrele matricole;
 Va raporta Decanului și Secretarului șef orice întârzâiere în ceea ce prive ște
comunicarea în inteval de 48 de ore a rezultatelor la examene și completarea
cataloagelor;
 Serviciul secretariat din cadrul Rectoratului va prelua și centraliza programările
examenelor de la nivelul facultăților și filialelor și va centraliza monitorizarea sesiunii de
examene primite de la secretariatele facultăților

DEPARTAMENTUL IT

 Se va asigura că nu se întâmpină dificultăți tehnice în procesul de încărcare/descărcare


a materialor didactice de pe platforma de către profesori/studen ți;
 Va pregăti platforma și va gestiona din punct de vedere tehnic procesul de completare
a chestionarelor de satisfacție și de evaluare a cadrelor didactice, înainte de începerea
sesiunii de examene, în conformitate cu un calendar bine stabilit;
 Va oferi asistență tehnică atât cadrelor didactice, cât și studen ților prin repartizarea
specialiștilor IT din cadrul Departamentului pentru fiecare facultate, cu un număr de
telefon disponibil studenților și cadrelor didactice.
 Va pregăti cadrele didactice, înainte de desfă șurarea sesiunii, în ceea ce prive ște
gesionarea procesului de încărcare a materialelor didactice și a grilelor de examen;

4
 În timpul sesiunii vor asigura buna desfă șurare a exemenelor din punct de vedere
tehnic pe platformă;
 Va colabora cu conducerile facultăților/filialelor, cu reprezentan ții CEAC și DAC și cu
secretariatele facultăților în vederea realizării raportelor privind desfă șurarea sesiunii;

RĂSPUND: Decani, Prodecani, Directori departamente facultă ți, Directori filiale,


CEAC-F, membri DAC-F și Secretar şef facultate/filială.

RECTOR, PREȘEDINTE SENAT,


Prof. univ. dr. CORALIA ADINA COTORACI Conf. univ. dr. PAUL FREIMAN

PRORECTOR, PRORECTOR,
Prof.univ.dr. DARĂU PETRU AUREL Prof.univ.dr. BENȚE CRISTIAN

S-ar putea să vă placă și