Sunteți pe pagina 1din 1

În contextul în care ceremoniile funerare se vor desfășura în perioada

următoare în cadru foarte restrâns, FĂCLIA DE CLUJ continuă să ofere celor


care se despart de cei dragi posibilitatea de a-și exprima condoleanțele prin
intermediul ziarului nostru.

PROGRAM CU PUBLICUL
DE LUNI PÂNĂ VINERI: ÎNTRE ORELE 9-15
DUMINICĂ: ÎNTRE ORELE 15-17
ANUNȚURILE POT FI TRANSMISE
ȘI PE CALE ELECTRONICĂ LA ADRESELE:
PUBLICITATE@ZIARULFACLIA.RO; RECLAMA@ZIARULFACLIA.RO
DETALII LA TEL.: 0264.450707; 0788-476727; 0788-307324

miercuri, 13 mai 2020 • anul XXXI, nr. 8940 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Iohannis Pensionarii nu vor mai avea


și „reflexele
autocratice” transport gratuit între 6.30 și 8.30
Vârstnicii nu vor putea utiliza UDMR și cei ai PNL au venit însă
gratuit transportul în comun, cu amendamente privind orarul în
de luni până vineri, în intervalul care gratuitățile pot fi folosite de
orar 6.30-8.30, decât dacă vârstnici.
Cosmin PURIȘ vor plăti bilet, dar sâmbătă Emil Boc a precizat că acest
și duminică și pe perioada proiect a parcurs toate etape-
vacanței excepția este ridicată. le procedurale și că actualizează
Consilierii locali clujeni au plafoanele de la care se pot acor-

p otrivit ultimelor sondaje de opinie, adoptat un proiect de hotărâre da facilități pentru transportul în
PNL este în a treia lună de scădere în privind aprobarea Regulamen- comun ținând cont de indexarea
sondaje, de la peste 47% în ianuarie tului de acordare a facilităților la pensiilor. „Amendamentul pe care
la 33% în martie. În schimb, după o scăde- transportul public în comun pen- vi-l propun se completează după
re puternică în vara anului trecut, PSD se tru persoanele vârstnice, pensio- cum urmează: facilitățile la trans-
menține acum în jurul a 25 de procente. Se narii cu domiciliul în municipiul port public la persoanele vârst-
pare că acest fapt îl macină Iohannis, de- Cluj-Napoca și pentru cetățenii de nice, pensionari cu domiciliul în
oarece PNL ar putea pierde viitoarele ale- onoare ai municipiului Cluj-Napo- Anca M. Colibășanu
geri locale și parlamentare, iar dacă PSD ca. Primarul Emil Boc, consilierii continuare în pagina a 9-a
revine la guvernare nu-i exclus un demers
de suspendare a președintelui. Evident, el
își dorește să mențină „guvernul meu” la Mai multe focare noi de boli infecțioase de infecție cu E Coli ( EHEC), un
caz de Febra Denga, patru cazuri
Echipele clujene
conducere nu datorită combinațiilor din au încheiat sezonul
Parlament, ci în baza votului cetățenilor. în județul Cluj în ultimul an de Legioneloza, un caz Malarie,
în Liga a 3-a
pentru care au fost luate măsuri
Așa se explică reluarea atacurilor față de Mai multe focare noi de boli focare de hepatită acută virală de specifice.
PSD și reacția avută la adresa Curții Con- infecțioase s-au înregistrat în ul- tip A, din care: două în mediul ur- C.P. PAGINA 7
stituționale a României, după decizia de ne- timul an în județul Cluj, se arată ban și cinci în mediul rural; patru
constituţionalitate privind “amenzile pan- într-un raport al Direcției de Să- focare de rujeolă, din care două
demiei”. De altfel, Iohannis s-a manifestat nătătate Publică. De asemenea, în mediul urban (comunitatea de Floreștiul a devenit
virulent la adresa PSD și după adoptarea mai multe focare de boli contagi- rromi) și două în mediul rural; un
tacită de Camera Deputaților a proiectului comunitate liberă
oase au fost în evoluție. Potrivit focar de febră Q în mediul urban de COVID-19
de lege privind autonomia zonei formată DSP Cluj, pe raza județului Cluj au - 12 focare în evoluţie de hepatită
din județele Mureș, Covasna și Hargita, evoluat următoarele 13 noi focare acută virală de tip A, în special în
prezentată de apostolii hungarismului sub PAGINA 9
de boli infecţioase și 12 focare de colectivităti, din care: cinci în me-
numele de „ținutul secuiesc”. „PSD se luptă boli infecţioase în evoluţie pentru diul urban și șapte în mediul rural.
în birourile secrete din Parlament ca sa dea
Ardealul Ungurilor”, acuza Iohannis. care au fost luate măsurile speci- De asemenea, în cadrul sistemu- Apartamentele
fice fiecăruia, astfel: un focar de lui de alertă precoce și răspuns ra-
continuare îm pagina a 12-a
trichineloză în mediul rural; șapte pid au fost raportate trei suspiciuni clujenilor s-au scumpit
şi în aprilie

Cantităţi importante de biocide retrase de la utilizare PAGINA 10

Sute de litri de biocide au fost retrase Produsele biocide, așa cum sunt definite
de la utilizare iar alte câteva mii au fost de actele normative, sînt substanţele active
oprite la comercializare din cauză că și preparate care conţin una sau mai multe
nu îndeplineau întru totul standardele substanţe active, avînd scopul să distrugă,
naţionale şi europene în domeniu, să împiedice, să facă inofensivă și să previ-
se arată într-un raport al Direcţiei de nă acţiunea oricărui organism dăunător,
Sănătate Publică al Judeţului Cluj. prin mijloace chimice. • TELEFON „VĂ AJUTĂM
Modul defectuos în care se utilizează și DIN CLUJ”: 0364.406.517
Cu ocazia controalelor legate de utili- achiziţionează substantele dezinfectante Livrare alimente și medi-
zarea biocidelor, inspectorii Direcţiei de și sterilizante, adică biocidele constituie camente pentru persoane
Sănătate Publică a Judeţului Cluj au retras una dintre cauzele de îmbolnăviri pe par- vârstnice și vulnerabile.
de la utilizare 614 litri, iar de la comercia- cursul spitalizării. Potrivit DSP Cluj, anul • TELEFONUL PRIMĂRIEI
lizare 3494 litri și 90 kg produse neconfor- trecut, la nivelul unităţilor sanitare din Ju- pentru vârstnicii clujeni:
me. De asemenea, s-au aplicat 12 amenzi deţul Cluj s-au înregistrat un număr total 0372.280.499
în valoare de 195.000 lei și 2 avertismente. de 1762 infecţii asociate asistenţei medi- Sprijin pentru vârstnici.
Amenzile au fost aplicate pentru neconfor- cale, cele mai multe la nivelul secţiilor de • TELVERDE pentru COVID-19:
mitățile constatate privind etichetarea și chirurgie și ATI, de etiologie digestivă și 0800.800.358.
comercializarea unui produs biocid neavi- urinară. Informaţii despre infecţiile cu
zat - repelent TP19. Cosmin PURIȘ COVID-19.

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 9-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324