Sunteți pe pagina 1din 6

Cuvântul pe care îl va rosti astăzi PS Varsanufie Prahoveanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei

Bucureştilor, în cadrul momentului aniversar prilejuit de împlinirea a doi ani de la întronizarea


celui de-al şaselea patriarh al Bisericii noastre, informează cotidianul 'Ziarul Lumina'. Acesta
punctează activităţile Arhiepiscopiei Bucureştilor în timpul celui de-al doilea an de arhipăstorire
a PF Părinte Patriarh Daniel.

Preafericite Părinte Patriarh,

Înalt Preasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre,

Distinşi şi onoraţi participanţi,

Preacucernici şi Preacuvioşi Părinţi Consilieri ai Administraţiei Patriarhale şi ai Arhiepiscopiei


Bucureştilor,

Se împlinesc astăzi doi ani de când, răspunzând chemării Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi
Colegiului Electoral Bisericesc din luna septembrie a anului 2007, adresată Preafericirii Voastre,
de a sluji Biserica noastră Ortodoxă Română în sfânta şi marea responsabilitate de Arhiepiscop al
Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, aţi
pornit pe acest drum cu dorinţa sinceră de a împlini „cu timp şi fără timp“ misiunea de slujire a
lui Dumnezeu şi a oamenilor, având multă nădejde în milostivirea şi ajutorul Preasfintei Treimi.

La acest ceas aniversar, ne revine aleasa bucurie ca, în numele întregului cler, al tuturor
monahilor şi monahiilor şi al dreptmăritorilor creştini din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor,
să prezentăm un rezumat al bogatei şi pilduitoarei activităţi a Preafericirii Voastre, desfăşurată pe
parcursul celui de-al doilea an, care reflectă dinamismul şi dragostea plină de râvnă sfântă a
Preafericitului nostru Părinte Patriarh, activitate concentrată pe direcţiile: administrativ-
gospodărească, cultural-misionară şi social-filantropică.

8 noi parohii, 16 lăcaşuri de cult sfinţite

Arhiepiscopia Bucureştilor cuprinde unităţile bisericeşti din Bucureşti, judeţul Ilfov şi judeţul
Prahova, organizate în 9 protoierii, 653 de parohii şi 69 de filii. Activitatea neobosită a
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel ca Arhiepiscop al Bucureştilor s-a concretizat, în intervalul
de timp cuprins între septembrie 2008 şi septembrie anul curent, prin înfiinţarea a 8 parohii,
sfinţirea a 6 biserici şi paraclise, două altare de vară, resfinţirea a 10 biserici. De asemenea, s-a
luat act de solicitarea pentru recepţii la 23 de parohii pentru diverse lucrări şi s-au binecuvântat
lucrările de construire pentru 24 de noi lăcaşuri de cult.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, sunt în desfăşurare un număr de 243


de lucrări de consolidare, construire şi reamenajare pentru diverse edificii bisericeşti din
cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, ca Arhiepiscop al Bucureştilor, conlucrează din punct de


vederea administrativ, în cadrul Arhiepiscopiei, cu un număr de 1.321 de clerici şi 1.711 mireni,
angajaţi ai unităţilor de cult din cuprinsul eparhiei noastre, număr în creştere cu 7 procente
comparativ cu perioada 2007-2008. Gradul de ocupare a posturilor clericale şi neclericale aflate
în evidenţele Arhiepiscopiei Bucureştilor este de 98%.

Grija deosebită a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în ceea ce priveşte cele 38 de unităţi
monahale (33 de mănăstiri şi 5 schituri), în perioada 2008-2009, s-a făcut cunoscută prin
demersurile statutare pentru ridicarea la rangul de mănăstire a patru schituri (Caraiman, „Sfântul
Nicolae“ - Chiţorani, Ceptura şi „Sfânta Maria“ - Jercălăi). În intervalul menţionat mai sus, cu
înalta binecuvântare a Preafericirii Sale, au fost închinoviaţi 14 vieţuitori, au fost săvârşite 4
rasoforii, 23 de tunderi în monahism, 2 hirotonii întru diacon şi 6 întru ieromonah.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a îngrijit îndeaproape de lucrările de restaurare,


consolidare şi înnoire a Catedralei patriarhale, care au redat splendoarea sfântului lăcaş, vechi de
350 de ani. Amintim că resfinţirea Catedralei patriarhale a avut loc la 26 octombrie 2008.
Remarcăm, de asemenea, resfinţirea bisericii Mănăstirii Samurcăşeşti (14 octombrie 2008) şi a
paraclisului din Casa Sf. Ierarh Calinic de la Cernica.

Sfinţirea şi punerea în funcţiune a noii Fabrici de lumânări

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a coordonat lucrările de amenajare şi punere în funcţiune a


noii Fabrici de lumânări a Arhiepiscopiei Bucureştilor, „Făclia Sfinţilor români“, din incinta
Mănăstirii „Duminica Sfinţilor români“ (Popeşti - Leordeni), la a cărei sfinţire au participat, în
2008, 20 de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod, dornici să vadă multiplele calităţi ale acestei
fabrici moderne şi eficiente în privinţa productivităţii şi calităţii lumânărilor.

Din punct de vedere economic-gospodăresc, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a coordonat şi


supravegheat cu responsabilitate activitatea gospodăriilor anexe ale Arhiepiscopiei Bucureştilor.
S-au înfiinţat astfel la Gospodăria Anexă a Centrului Eparhial plantaţii de pomi fructiferi, viţă-
de-vie, precum şi o seră ultramodernă destinată cultivării legumelor, atât pentru uz intern, cât şi
pentru comercializare; la care se adaugă înfiinţarea unei culturi de ciuperci la Mănăstirea
Plumbuita. S-a făcut, de asemenea, reconversia suprafeţelor de viţă-de-vie de la plantaţiile din
Valea Călugărească. Sub supravegherea Preafericirii Sale s-au relizat lucrări de reamenajare la
Parcul „Grădina Maicii Domnului“, din incinta Reşedinţei patriarhale.

Pentru o mai bună administrare a lucrărilor specifice, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a
binecuvântat înfiinţarea SC Chivotul Mare SRL, cu sediul în Bucureşti, având ca obiect de
activitate „lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale“ şi asociat unic
Arhiepiscopia Bucureştilor, precum şi a Cooperativei Agricole Via Domnului (obiect de
activitate: cultivarea strugurilor, fabricarea şi comercializarea vinurilor) şi a SC Ţarina Păstorului
SRL (ultimele două în curs de înfiinţare).

Recuperări de teren la mănăstiri

Sub atenta îndrumare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, sectoarele Juridic şi Bunuri
imobile bisericeşti ale Centrului Eparhial au reuşit recuperarea a 118 ha, baltă Â vatra mănăstirii,
pentru Mănăstirea Ţigăneşti, 5 ha teren agricol pentru Mănăstirea Pasărea, şi s-au întocmit 29 de
contracte de închiriere, 7 contracte de donaţie, 9 contracte de comodat, 1 contract de arendă şi 2
acte de transfer de proprietate. De asemenea, s-a oferit asistenţă de specialitate şi s-au făcut
demersurile pentru ca 100 de unităţi de cult din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor să
primească fonduri europene nerambursabile. Înfiinţarea, în 2008, a Sectorului Bunuri imobile
bisericeşti la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi-a arătat eficienţa în perioada
2008-2009 prin aportul financiar de 360.600 de lei realizat numai din activitatea cadastrală a
sectorului în cauză, pe lângă alte activităţi specifice.

Grija deosebită pentru activitatea administrativ-gospodărească s-a manifestat în anul 2009 prin
înfiinţarea unui noi sector la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, şi anume Sectorul
Fonduri pentru activităţi bisericeşti.

Sub supravegherea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Cancelaria Centrului Eparhial s-au
primit 12.730 de lucrări care au fost distribuite către sectoarele Centrului Eparhial. Au fot
transmise 12.730 de răspunsuri şi 3.836 de ordine circulare; s-au întocmit 45 de comunicări pe
diverse probleme, 29 de procese-verbale de şedinţă pentru Permanenţa Consiliului Eparhial,
două procese-verbale de şedinţă pentru Sinodul Mitropolitan şi 2 procese-verbale de şedinţă
pentru Adunarea Eparhială. Au fost eliberate, de asemenea, 246 de adeverinţe la solicitarea
salariaţilor Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Cu înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, întregul aparat administrativ al


Arhiepiscopiei Bucureştilor s-a aflat şi se află într-un continuu proces de înnoire şi eficientizare
pentru a răspunde mai bine cerinţelor păstoriţilor şi ale unei societăţi în continuă schimbare.

14 titluri în patru colecţii, la Editura „Cuvântul vieţii“

Prin îndrumarea Preafericirii Sale, activitatea cultural-misionară a Arhiepiscopiei Bucureştilor a


cunoscut împliniri de seamă începând cu cele editoriale. Astfel, Editura „Cuvântul vieţii“, în
ciuda dificultăţilor create de criza financiară prin care trece România, a reuşit să tipărească 14
titluri în patru colecţii: colecţia Vita Aeterna - Colina Bucuriei, Duhul Sfânt a înnoit-o, Biserica
Ortodoxă Română şi Unirea Principatelor, Semnificaţia clopotului în viaţa Bisericii; colecţia
Vieţi de Sfinţi - Sinaxarul Sfinţilor Capadocieni, Cântări la Vecernie, Utrenie şi Sfânta Liturghie,
Slujba Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti, Slujba Sfântului Cuvios Dionisie
Exiguul, Slujba Sfântului Neagoe Basarab, Intrarea Domnului în Ierusalim - Rânduiala
Pelerinajului de Florii, Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Pavel în România; colecţia Bucuria
credinţei - Singurătatea lui Vlad Ţepeş, Lumina din viaţa oamenilor; colecţia Lumina Credinţei -
Îndrumător Administrativ Bisericesc; precum şi alte publicaţii (calendare bisericeşti, ilustrate,
cărţi poştale, mape de prezentare, monografii etc.).

Activitatea cultural-misionară s-a manifestat şi în organizarea cursurilor pentru pregătire


profesională în domeniul patrimoniului cultural, cu programe destinate formării muzeografilor,
custozilor de sală, supraveghetorilor, ghizilor, la nivelul Arhiepiscopiei Bucureştilor fiind atestaţi
un număr de 15 muzeografi şi 10 gestionari custode de sală. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
şi-a manifestat grija deosebită pentru păstrarea, conservarea şi îmbogăţirea patrimoniului cultural
al Arhiepiscopiei Bucureştilor, concretizată în cele 164 de şantiere de pictură sau restaurare a
picturii, restaurarea a numeroase icoane, obiecte de patrimoniu, realizarea unui număr de 4 racle
pentru sfinte moaşte şi organizarea expoziţiei-concurs „Icoana din sufletul copilului“ (16-26
iunie 2009).

Printre alte împliniri pe tărâm cultural-misionar, amintim: organizarea concertului Colindul sfânt
şi bun (Sala Polivalentă, 11 decembrie 2008), coordonarea celor 9 formaţii de muzică
bisericească din cadrul protoieriilor Arhiepiscopiei Bucureştilor, reorganizarea Conferinţelor
pastoral-misionare semestriale, susţinerea activităţilor Centrului de Presă BASILICA al
Patriarhiei Române („Ziarul Lumina“, TV TRINITAS şi Radio TRINITAS), tipărirea
monografiilor Mănăstirilor Radu Vodă, Samurcăşeşti, Snagov, Plumbuita, a volumului
Pridvoarele Împărăţiei Cerurilor şi a volumelor comemorative cuprinzând activitatea
Arhimandriţilor Sofian Boghiu şi Gavriil Stoica.

Tipărirea „Îndrumătorului Administrativ Bisericesc“

Referitor la educaţia religioasă creştin-ortodoxă, prin purtarea de grijă a Preafericitului Părinte


Patriarh Daniel s-au realizat: întâlniri de lucru cu protoiereii şi responsabilii desemnaţi pentru
implementarea programelor catehetice Hristos Împărtăşit Copiilor şi Alege Şcoala!; desfăşurarea
programului Serile Catehetice (la Catedrala mitropolitană „Sfântul Spiridon - Nou“ şi Biserica
„Sfânta Ecaterina“); consfătuiri metodice generale anuale cu profesorii de Religie; organizarea şi
desfăşurarea Olimpiadei de Religie; organizarea cursurilor preoţeşti pentru obţinerea gradelor
profesionale în preoţie; participarea la diverse concursuri şcolare, simpozioane şi congrese, între
care amintim: Olimpiada naţională pentru Seminariile Teologice, Simpozionul Statutul Religiei
şi instrucţia şcolară, Congresul Naţional Hristos împărtăşit copiilor; modernizarea şi dotarea cu
mobilier nou a Centrului cultural-social Justinian Patriarhul şi amenajarea şi dotarea sălii pentru
arhivă în clădirea Facultăţii de Teologie Justinian Patriarhul.

Ca realizare de seamă în domeniul cultural-misionar, remarcăm tipărirea Îndrumătorului


Administrativ Bisericesc, o lucrare complexă ce se constituie într-un adevărat ghid practic, nu
numai pentru aspiranţii la preoţie, ci şi pentru administrarea parohiei şi a mănăstirii.

14 noi programe social-filantropice

Grija faţă de lucrarea social-filantropică a fost una din principalele activităţi ale Preafericirii
Sale, susţinută cu multă jertfelnicie, astfel încât putem spune că, în anul care s-a scurs, în
Arhiepiscopia Bucureştilor s-a intensificat această activitate prin derularea a 14 noi programe,
acordarea de ajutoare financiare în caz de urgenţă în valoare de 61.400 de lei; organizarea de
colecte şi primirea de donaţii totalizând 30.879 de lei şi 52.500 de euro; desfăşurarea unui număr
de 56 de acţiuni şi participarea la 10 seminarii, conferinţe şi întâlniri de lucru pe tematică social-
filantropică. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel funcţionează în
Arhiepiscopia Bucureştilor 46 de aşezăminte şi centre sociale.

Sub îndrumarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în cadrul Sectorului Social-filantropic al


Centrului Eparhial îşi desfăşoară activitatea 126 de preoţi de caritate (56 în spitale, 11 în şcoli, 7
în aziluri, 6 în orfelinate, 7 în aşezăminte, 22 în armată, 5 în penitencia-re, 12 în cadrul
Ministerului de Interne), care slujesc în 31 de biserici şi 55 de capele amenajate, 3 dintre ele fiind
sfinţite în perioada 2008-2009 şi 10 în diferite faze de construire. Pentru coordonarea activităţii
preoţilor de caritate din Arhiepis-copia Bucureştilor s-au organizat şi desfăşurat 8 sesiuni ale
Cercului pastoral Comunicare şi comuniune şi 2 sesiuni ale Cercului pastoral Rugăciune şi
frăţietate.

Activitatea desfăşurată în anul pe care îl evocăm nu va rămâne fără răspuns în cel care urmează,
pentru că organismul viu pe care îl reprezintă Biserica trebuie să fie activ, indiferent de greutăţile
pe care timpul le aşază pe umerii creştinilor.

De aceea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a insuflat colaboratorilor Preafericirii Sale din
Arhiepiscopia Bucureştilor sentimentul strădaniei pentru ducerea la bun sfârşit a celor începute
în perioada 2008-2009 şi pentru continuarea şi îmbunătăţirea activităţilor specifice în direcţiile
amintite la început, şi anume: administrativ-gospodărească, cultural-misionară şi social-
filantropică.

Obiective în plan administrativ-gospodăresc

Astfel, ca deziderate în domeniul administrativ-gospodăresc pentru anul ce urmează, amintim:


eficientizarea activităţii administrative bisericeşti şi a celei pastorale prin rearondarea tuturor
parohiilor din oraşele mari din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor, actualizarea Schemelor de
funcţii şi personal ale Centrului Eparhi-al şi unităţilor bisericeşti din subordine, creşterea
numărului de biserici construite în cadrul Proiectului Nici un sat fără biserică, demararea
procesului de proiectare a bisericii din incinta Centrului Olimpic de la Snagov, construirea
cramei de la Mănăstirea „Sfânta Maria“ - Jercălăi, demararea procesului de proiectare şi refacere
a Ansamblului mănăstiresc Chiajna, construirea Centrului pentru tineret din cadrul Mănăstirii
Caraiman, intabularea tuturor proprietăţilor Arhiepiscopiei Bucureştilor, recunoaşterea, pe cale
judecătorească, a dreptului de proprie-tate asupra imobilelor bisericeşti - terenuri şi construcţii -
pentru care nu există titluri de proprietate, sprijinirea unităţi-lor de cult din subordine pentru
obţinerea de decizii de retrocedare favorabile pentru proprietăţile preluate abuziv de stat,
continuarea activităţii de obţinere de fonduri europene nerambursabile pentru uni-tăţile de cult
bisericeşti, folo-sirea cât mai eficientă a terenurilor şi proprietăţilor pe care le deţine
Arhiepiscopia Bucureştilor, finalizarea lucrărilor de restaurare şi amenajare a Reşedinţei
patriarhale şi Palatului patriarhal etc.

Ca obiective cultural-misionare şi social-filantropice amintim: tipărirea volumelor Domnitorii şi


ierarhii Ţării Româneşti. Ctitoriile şi mormintele lor, Bucuria nunţii binecuvântate. Cateheze
despre familia creştină, Iubirea e mai tare decât moartea, 2009 - Anul comemorativ-omagial al
Sfântului Vasile cel Mare şi al Sfinţilor Capadocieni, monografii ale protoieriilor, parohiilor şi
mănăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor; organizarea etapei mitropolitane a
Concursului coral Tineri, lăudaţi pe Domnul, susţinerea examenului de selecţionare pentru
clerici, a examenelor de capacitate şi pentru obţinerea gradelor preoţeşti; realizarea unor pliante
şi cataloage care să cuprindă date despre monumentele de artă religioasă, intensificarea
demersurilor pentru identificarea şi recuperarea obiectelor de patrimoniu ale Bisericii confiscate
de regimul comunist, restaurarea unor icoane, obiecte de patrimoniu, confecţionarea unor racle
pentru moaşte de sfinţi; realizarea unor albume şi monografii ale mănăstirilor din eparhie şi
continuarea tipăririi unor pliante şi monografii pentru mănăstirile şi schiturile din cuprinsul
Arhiepiscopiei Bucureştilor; sprijinirea diferitelor categorii sociale aflate în dificultate, prin
cuvânt şi faptă, intensificarea activităţii social-filantropice şi educaţionale a parohiilor din
cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor prin înfiinţarea de grădiniţe, desfăşurarea de programe gen
after-school, continuarea proiectelor catehetice şi încurajarea familiei creştine în dezvoltarea
spiritului de întrajutorare frăţească.

Preafericite Părinte Patriarh,

Toate realizările prezentate mai sus au fost posibile datorită slujirii „cu timp şi fără timp“ pe care
Preafericirea Voastră a înţeles să şi-o asume încă de la preluarea responsabilităţii de Arhiepiscop
al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Faptele prezentate anterior sunt mai cu seamă de remarcat pe fondul crizei economice prin care
trece ţara noastră. De aceea, îi suntem recunoscători Preasfintei Treimi pentru darul pe care ni l-a
făcut prin chemarea Preafericirii Voastre la acestă slujire întru care ne-aţi ales în calitate de
colaboratori. Vă aducem, pe această cale, şi noi prinosul recunoştinţei şi al dragostei noastre,
rugând pe Bunul Dumnezeu să dăruiască Arhipăstorului nostru sănătate deplină, ani mulţi de
slujire şi dăruire jertfelnică, spre slava Preasfintei Treimi şi spre mântuirea noastră.

† Varsanufie Prahoveanul,

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor