Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE


DEPARTAMENTUL FINANTE SI BANCI

Buhureac Emilia

Lucru individual
la disciplina BAZELE CONTABILITĂȚII
STUDIU DE CAZ

Conducătorul științific: Zaharco Silvia


Autorul: Buhureac Emilia, gr. FB1901

Chișinău, 2019
Sarcina 1. În baza informației prezentate în studiul de caz (p. I și II), se cere:
a. identificați modul de formare al costului de intrare al activului:
Costul de intrare al activului din punctul I al acestei probleme (cuptorul) este format din
prețul de cumpărare și costuri direct atribuibile pentru a-l aduce în locul și în starea necesară
destinat utilizării, cum ar fi serviciile de transport, salariile lucrătorilor ce au descărcat activul,
salariile muncitorilor ce au participat la instalare și serviciile secției auxiliare.
b. calculați costul de intrare al cuptorului:
Cost de intrare = 15 008+1 008+808+608+308 = 17740 (lei)
c. înregistrați în contabilitatea SRL ”Modeco Prim” operațiile economice cu privire la
procurarea cuptorului și materiei prime:
I. Procurarea cuptorului „Tunel”:
Nr. Conținutul operațiunii economice Suma, lei Debit Credit
1. S-a procurat cuptorul „Tunel” în valoare de 18 008 15006.66 121 521
lei (inclusiv TVA) 3001.33 534 521
2. S-a reflectat costul serviciilor pentru transportarea 1008 121 521
utilajului, fără TVA (20%) 201.60 534 521
3. S-a calculat salariul angajaților entității ce au 808 121 531
descărcat utilajul
4. Costurile aferente punerii în funcțiune:
- salariul muncitorilor care au participat la instalare 608 121 531
- serviciile secției auxiliare 308 121 812

II. Procurarea materiei prime:


Suma,
Data Conținutul operațiunii economice Debit Credit
lei
02.1 Aprovizionare de la furnizori cu achitarea ulterioară
6283.2 211 521
0 308 kg * 20,40 lei/kg
06.1 Aprovizionare de la entitatea asociată
10414 211 522
0 508kg * 20.50 lei/kg
Aprovizionare prin intermediul titularului de avans
13.1
cu acordarea avansului 21470.4 211 226
0
1008 kg * 21.30 lei/kg
Aprovizionare de la furnizor din contul avansului
19.1
acordat 12524.80 211 224
0
608 kg * 20.60 lei/kg
27.1 Aprovizionare de la furnizor cu achitarea ulterioară
16321.6 211 521
0 808kg * 20.20 lei/kg
Aprovizionare prin intermediul titularului de avans
30.1
fără acordarea avansului 14584.8 211 532
0
708 kg * 20.6 lei/kg
d. calculați soldul final al contului 211 ”Materiale”, cunoscând că stocul inițial la 01
octombrie 2018 constituia 508kg la prețul de 20lei/kg:

Dt 211„Materiale Ct
Sin= 10160
02.10) 6283.20 02.11)82725.12
06.10) 10414
13.10) 21470.40
19.10) 12524.80
27.10) 16321.60
30.10) 14584.80
Rd=81598.80 Rct=82725.12
Sfin=9033.68

Sarcina 2. Înregistrați operațiile economice ce au avut loc în trimestrul IV al


anului curent conform informației din p. III al studiului de caz.
Nr
Conținutul operațiunii economice Suma, lei Debit Credit
.
1. S-a dat în exploatare cuptorul ”Tunel” 17 708 123 121
S-a calculate amortizarea utilajului pentru luna 208,67 821 124
noiembrie
2. S-a consumat materie primă pentru producerea 82725.12 811 211
franzelelor: 4 008kg * 20,64 lei/kg
3. S-au calculat salariile:
a. muncitorilor care fabrică produse 30 108 811 531
b. administratorului secției de producție 18 008 821 531
c. personalului administrativ al entității 42 508 713 531
d. vânzătorilor 15 608 712 531

4. S-a acceptat factura pentru energie electrică


consumată pentru:
a. scopuri tehnologice 3 908 811 521
b. necesități generale ale secției de producție 2 758 821 521
c. iluminarea oficiului 1 088 713 521
d. iluminarea magazinului 2 108 712 521
5. S-a acceptat factura prezentată de către SA
”Respect” pentru paza:
a. secției de producție 1 438 821 521
b. oficiului entității 758 713 521
c. magazinului 998 712 521
6. Consum haine speciale utilizate în secția de 1 308 811 213
producție

7. S-au vândut franzele contra numerar prin magazinul 145 908 241 611
propriu 145908lei, fără TVA (8%) 11672.64 241 534
8 - S-a înregistrat vânzarea calculatorului la preț de 8 8508 234 621
508 lei, cu plata ulterioară
- Casarea sumei amortizării acumulate 908 124 123
- Casarea valorii contabile a calculatorului vândut: 5900 721 123
6808-908 = 5900 (lei)
9 În urma inventarierii s-a stabilit:
a) Plusuri de instrumente la inventariere 678 213 612
b) Lipsa de numerar 68 714 241
- Recunoașterea vinei casierului 68 226 535
- Reținerea din salariu a sumei depistate lipsă 68 531 226

Notă la operațiunea 1. Calculul amortizării:


Durata de Cost de Amortizarea Amortizarea Valoarea
utilizare intrare anuală acumulată contabilă
La momentul
punerii în 17708
_ _ 17708
funcțiune
La finele anului
1 17708 3388 3388 14320
2 17708 3388 6770 10932
3 17708 3388 10164 7544
4 17708 3388 13552 4156
5 17708 3388 16940 768
17 708−768 lei
∑ amortizării lunare = = 282.33 (lei)
5∗12 luni
Notă la operațiunea 2. Evaluarea materiei prime conform Costului mediu ponderat după
fiecare intrare

Intrări Ieșiri STOC


DATA Cantitate Preț Valoare Cantitate Preț Valoare Cantitate Preț Valoare
a, kg , lei , lei a, kg , lei , lei a, kg , lei , lei
Sold 20,0
508 10160
inițial 0
20.1 16443.2
02.10 308 20,4 6283.20 816
5 0
20,2
06.10 508 20,5 10414 1324 26857
8
21470.4 20.7 48327.4
13.10 1008 21,3 2332
0 2 0
12524.8 20,6 60852.2
19.10 608 20,6 2940
0 9 0
16321.6 20.5 77173.8
27.10 808 20,2 3748
0 9 0
14797.2 20,6
30.10 708 20,9 4456 91971
0 3
20.6 82725.1 20.6
02.11 4008 448 9245.88
4 2 3
RULA 20.7 81811.2 39.6 82725.1
3948 4008 X X x
J 2 0 4 2
Sold 20.6
X X x x x X 448 9245.88
final 3

Sarcina 3. Calculați costul efectiv total și unitar de producție al franzelelor,


știind că cantitatea de producție obținută este de 28 408 franzele și înregistrați
în conturile contabile operațiile economice evidenței costurilor de producție.
Nr
Conținutul operațiunii economice Suma, lei Debit Credit
.
10. Repartiția costurilor indirecte de producție în costul 22 469.67 811 821
produselor fabricate
11. Obținerea produselor finite 108329,67 216 811
12. Reflectarea costului produselor vândute 108 329,67 711 216

D 821 ”Costuri indirecte de D


Ct 811 ”Activitatea de bază” Ct
t producție” t
1) 208.67 2) 82725.12
3b) 18008 3a) 30108
10) 22469,67 11) 108329,67
4b) 2758 4a) 3908
6) 1308 32189.12
5a) 1438
10) 22469.67
Rd=22469.67 Rct=22469,67
Rd=140518.79 Rct=140518.79
Sfin=0
Sfin=0

108329.67
Costul unitar al produselor fabricate = = 3.81lei
28408

Sarcina 4. Contabilizați veniturile și cheltuielile recunoscute în trimestrul IV


al anului de gestiune în baza informațiilor prezentate în studiul de caz.

Nr
Conținutul operațiunii economice Suma, lei Debit Credit
.
13. Trecerea veniturilor la rezultatul financiar
- venituri din vânzări 145 908 611 351
- alte venituri din activitatea operațională 670 612 351
- venituri din operațiuni cu active imobilizate 8 508 621 351
14. Trecerea cheltuielilor la rezultatul financiar
- costul vânzărilor 108 329,67 351 711
- cheltuieli de distribuire 18 698 351 712
- cheltuieli administrative 44 338 351 713
- alte cheltuieli din activitatea operațională 68 351 714
- cheltuieli cu active imobilizate 5 908 351 721

Sarcina 5. Argumentați modul de determinare a rezultatului financiar pe


tipuri de activități ale entității SRL ”Modeco Prim” și modul de prezentare a
informației cu privire la poziția financiară în Situațiile financiare.
Rezultatul financiar pe tipuri de activități este înscris în Anexa 2 „Situația de Profit și
Pierdere” la Situațiile Financiare, calculul acestuia se efectuează prin diferența dintre
veniturile și cheltuielile entității pe tipuri de activități.

Rezultatele pe tipuri de activități pentru trimestrul IV la SRL ”Modeco Prim” sunt :

I. Rezultatul din activitatea operațională = 145 908 + 6978– 108 329,67 – 18 698-


- 44 338– 68 = -18547.67 lei
Pe parcursul trimestrului IV al anului curent, entitatea SRL ”Modeco Prim” a înregistrat
pierdere din activitatea operațională în sumă de 18547.67 lei.

Suma obținută se înscrie în rândul 080 al Anexei 2, cu suma în paranteză și rotungită la


întregi, adică (24 886) lei.

II. Rezultatul din alte activități = 85208– 5 908 = 2600 lei

Pe parcursul trimestrului IV al anului curent, entitatea SRL ”Modeco Prim” a


înregistrat profit din alte activități în sumă de 2 600 lei.

Suma obținută se reflectă în rândul 090 al Anexei 2.

Rândul 100 se completează cu suma dintre rândul 080 și rândul 090 (-18547.67+ 2
600).

În rândul 110 se înscrie suma impozitului pe venit calculat, care pentru trimestrul IV
la această entitatea este 0, deoarece entitatea a înregistrat pierdere.

Rândul 120 se completează cu diferența dintre rândul 100 și 110, ce în situația dată
constituie 15947.67

Formula contabilă privind calculul rezultatului financiar se efectueză propriu-zis la


sfârșitul anului de gestiune.