Sunteți pe pagina 1din 3

08.04.

2020
Sarcina1

Principii referitor la administrarea în domeniul social-economic:


i. economia Republicii Moldova este o economie de piaţă, de orientare socială, care are la
bază proprietatea privată şi proprietatea publică antrenate în concurenţă liberă (adică condiţii
egale pentru toate formele de proprietate);
ii. asigurarea libertăţii comerţului şi activităţii de întreprinzător;
iii. asigurarea protecţiei concurenţei loiale şi crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor
factorilor de producţie;
iv. protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară;
v. stimularea cercetărilor ştiinţifice (inclusiv economice);
vi. exploatarea raţională a pământului şi a celorlalte resurse naturale în concordanţă cu
interesele naţionale;
vii. refacerea şi protecţia mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic;
viii. sporirea de locuri de muncă;
ix. inviolabilitatea investiţiilor persoanelor fizice şi juridice, inclusiv străine;
x. protejarea intereselor naţionale în activitatea economică externă, promovarea liberului
schimb sau politicii protecţioniste pornind de la interesele naţionale.

Sarcina 2

Categorii de autorităţi ale administraţiei publice care exercită funcţii de administrare în


domeniul economic:
1. Guvernul Republicii Moldova care exercită atribuţiile prevăzute în Legea cu privire la
Guvern, nr. 136 din 07.07.2017, alte legi şi acte normative.
2. Unele organe ale administraţiei publice centrale de specialitate care activea¬ză în
domeniul social-economic, cum ar fi:
i. Ministerul Economiei și Infrastructurii;
ii. Ministerul Finanţelor;
iii. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
iv. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
v. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică;
vi. Agenția de Investiții;

Sarcina 3
Atribuțiile autorităților publice cu atribuții în domeniul economic:
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ȘI SECURITATEA ENERGETICĂ
 Consultarea și promovarea proiectului de lege aferent inițiativei Președintelui Republicii
Moldova cu privire la instituirea funcției de Avocat al antreprenorilor;
 Restabilirea funcționalității mecanismului de evaluare a impactului de reglementare pentru a
evita sporirea presiunii administrative asupra mediului de afaceri;
 Implementarea unui set de măsuri menite să reducă povara administrativă asupra mediului de
afaceri;
 Asigurarea funcționalității sectorului termoenergetic pentru perioada rece a anului;
 Întreprinderea măsurilor menite să asigure aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor
din Republica Moldova după 1 ianuarie 2020.
FINANȚELE PUBLICE
 Elaborarea și consultarea cu reprezentanții businessului a proiectului politicii bugetar-fiscale
pentru anul 2020, care ar stimula creșterea economică și atragerea investițiilor;
 Asigurarea executării bugetului public național pentru anul 2019, inclusiv valorificarea
surselor de finanțare a deficitului bugetar;
 Elaborarea, consultarea și aprobarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020;
 Consultarea și aprobarea proiectului de modificare a Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar
de salarizare în sectorul bugetar;
 Elaborarea și adoptarea cadrului normativ pentru asigurarea redistribuirii mijloacelor bugetare
și achitării salariilor în sectorul bugetar, inclusiv pentru angajații din cadrul autorităților publice
locale

SECTORUL AGRAR
 Deblocarea exporturilor de produse agroalimentare pe piața Federației Ruse și extinderea
listei exportatorilor de produse proaspete, băuturi alcoolice și produse conservate;
 Modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea
agriculturii și mediului rural, pentru a stimula investițiile în sectorul de post-recoltare și
procesare a producției agricole (excluderea condiției de 50% prezență a materiei prime proprii);
 Revizuirea regulamentului de subvenționare în agricultură și aprobarea acestuia pînă la
sfîrșitul anului.

 Domeniul social

PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI OCROTIREA SĂNĂTĂȚII


 Consultarea și aprobarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020;
 Consultarea și aprobarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru
anul 2020;
 Aprobarea cadrului normativ necesar pentru contractarea prestatorilor de servicii medicale în
cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2020;
 Modificarea cadrului normativ în scopul majorării mărimii ajutorului social pentru perioada
rece a anului;
 Identificarea mijloacelor bugetare pentru alocarea unui suport financiar unic în preajma
sărbătorilor de iarnă pentru pensionari și beneficiarii de alocații sociale de stat;
 Întreprinderea măsurilor necesare pentru amendarea cadrului normativ în vederea majorării
salariilor angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării
obligatorii de asistență medicală;
 Restabilirea programelor cu caracter social anulate de guvernul precedent, inclusiv a
programului „Un doctor pentru tine”, etc

EDUCAȚIA, CERCETAREA, CULTURA


 Avizarea proiectului de lege pentru modificarea Codului cu privire la știință și inovare al
Republicii Moldova;
 Aprobarea Metodologiei de finanțare instituțională a organizațiilor de drept public din
domeniile cercetării și inovării, inclusiv a instituţiilor de învăţămînt superior de stat;
 Demararea consultărilor cu Consiliul Rectorilor din Moldova pentru elaborarea Programului
național de susținere a învățămîntului superior;
 Finanțarea cu prioritate a sporturilor cu potențial de calificare la Jocurile Olimpice de la
Tokyo;
 Finalizarea lucrărilor la complexul Arena Chișinău, Aqua Center & Club de Tenis din
municipiul Chișinău.
Sarcina 4
Sistemul autorităţilor administraţiei publice ce exercită funcţii executive în domeniul social-
cultural sunt următoarele:
1) Guvernul Republicii Moldova ca autoritate publică care promovează o politică de stat
unitară în domeniul social-cultural, care elaborează direcţiile şi programele de dezvoltare a
acestui domeniu şi care coordonează activitatea celorlalte organe ale administraţiei publice în
realizarea atribuţiilor lor ce ţin de domeniul social-cultural;
2) ministerele şi celelalte autorităţi administrative centrale de specialitate ca organe care
activează nemijlocit în ramuri concrete ce ţin de domeniul social-cultural, cum ar fi:
i. Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării;
ii. Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale;
iii. Casa Naţională de Asigurări Sociale;
iv. Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
v. Agenția Națională pentru Cercetare și dezvoltare;
vi. Agenția Relații Interetnice; etc.

Temă pe acasă
Principiile administrării în domeniul social-cultural:
i. autorităţile administraţiei publice creează condiţii pentru dezvoltarea învăţământului de
toate nivelele (general obligatoriu, liceal, profesional, superior şi alte forme de instruire şi de
perfecţionare), iar învăţământul de stat este gratuit (art.35);
ii. autorităţile administrative asigură libertatea creaţiei artistice şi ştiinţifice, şi contribuie la
păstrarea, dezvoltarea şi propagarea realizărilor culturii şi ştiinţei naţionale şi mondiale (art.33);
iii. autorităţile administraţiei publice creează condiţii pentru ocrotirea sănătăţii populaţiei, iar
minimul asistenţei (asigurării) medicale oferit de stat este gratuit (art. 36);
iv. statul, prin intermediul autorităţilor administraţiei publice, ia măsuri pentru ca orice om să
aibă un nivel de trai care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi familiei lui, asigurând
cetăţenilor dreptul la asigurare în caz de şomaj, boală, invaliditate şi alte cazuri de pierdere a
mijloacelor de subzistenţă (art.43 şi 47);
v. autorităţile administraţiei publice creează condiţii privind ocrotirea familiei, maternităţii,
copiilor şi tinerilor (prin măsuri economice şi alte măsuri), iar problemele legate de întreţinerea,
instruirea şi educaţia copiilor orfani revine statului şi societăţii (art.48 şi 49);
vi. autorităţile administrative creează condiţii normale de tratament, de readaptare, de
învăţământ, de instruire şi de integrare socială a persoanelor handicapate şi altor pături sociale
vulnerabile (art.50 şi 51) etc.