Sunteți pe pagina 1din 8

CAPITOLUL 5 IMPOZITUL PE DIVIDENDE

În conexiune directă cu dimensiunea profitului net (PrN), pe baza deciziei Adunării generale a acţionarilor/asociaţilor,
societăţile comerciale distribuie dividendele cuvenite investitorilor persoane juridice şi/sau fizice.
Dividendul (Di) reprezintă orice distribuire în bani şi/sau în natură, în favoarea acţionarilor sau a asociaţilor,
din profitul stabilit pe baza bilanţului contabil anual şi a contului de profit şi pierdere, proporţional cu cota de
participare la capitalul social.
Ca venit de natura câştigului de capital sau din investiţiile de capital, dividendul este impozabil, în care sens,
au fost edictate actele normative care au reglementat acest impozit direct, aşezat în sarcina persoanelor juridice şi
fizice care, în baza participării la constituirea capitalului social al societăţii comerciale, au dreptul la dividende în bani
şi/sau în natură.
Pentru stabilirea mărimii dividendelor distribuite în natură, evaluarea produselor acordate celor în drept se
realizează folosind preţurile de vânzare practicate de societatea comercială pentru produsele de acelaşi fel din producţia
proprie sau preţurile de achiziţie pentru alte produse distribuite, iar în cazul serviciilor, se iau în considerare tarifele
practicate pentru aceste servicii.
Materia impozabilă este reprezentată de dividendul brut (DiB), care se determină în procesul repartiţiei
profitului net, folosind relaţia:DiB = PrN – (Po + PrFPS + CPrM + PrF +PrIrR + ARL ) (5.1 )
în care: PrN = profitul net;
= pierderea de acoperit din perioada precedentă, dacă este cazul;
P PrFPS = partea din profit repartizată la fondul de participare a salariaţilor;
o CPrM = cota-parte de profit ce revine managerului;
PrF = profitul repartizat ca resursă proprie de finanţare (exceptând investiţiile din profitul scutit de la impozitare);
PrIrR = profitul investit în active corporale şi necorporale (precizate expres în lege) şi scutit de la impozitare, care este
repartizat la rezervele statutare şi alte rezerve, dacă este cazul;
ARL = alte repartizări legale din profitul net.
Dividendul brut astfel obţinut se repartizează acţionarilor sau asociaţilor, proporţional cu cota de participare a acestora la
capitalul social.
Începând cu anul fiscal 2004, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 571/22.12.2003 privind Codul fiscal, impozitul pe
dividende este datorat doar de către persoanele juridice române (art. 36). În acest context, dividendele brute
distribuite acţionarilor/asociaţilor persoane fizice sunt considerate venituri din investiţii şi sunt sub incidenţa
impozitului pe venit.
Calcularea, reţinerea şi vărsarea la bugetul administraţiei centrale de stat a impozitelor pe dividende datorate de

1
acţionarii/asociaţii persoane juridice române se efectuează de către societăţile comerciale care repartizează
dividendele.
Impozitul pe dividende este un impozit de tip proporţional, fiind stabilit în lei şi determinat astfel:

Iniţial, cota de impozit a fost stabilită a fi de 10% – în cazul persoanelor juridice cu drept la dividende şi, respectiv de 5% –
în cazul persoanelor fizice.
În cazul persoanelor juridice îndreptăţite să primească dividende, cota de impozitare de 10% a rămas în vigoare până la
finele anului fiscal 2010, iar această cotă s-a aplicat şi asupra sumelor distribuite fondurilor deschise de investiţii de
către persoanele juridice române.
Cu motivaţia intrării sub incidenţa aşa-numitei „cote unice de impozitare” (care a fost sloganul electoral câştigător în
alegerile parlamentare şi prezidenţiale din anul 2004) – după 5 ani de „discriminare fiscală pozitivă” practicată în
favoarea persoanelor juridice române – începând cu anul fiscal 2011, dividendele brute distribuite/plătite unei
persoane juridice române au fost impuse cu cota de 16% (inclusiv pentru anul fiscal 2015).
Începând cu anul fiscal 2016, impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de 5% asupra dividendului brut
plătit unei persoane juridice române.
Termenul de plată/de virare la bugetul de stat a impozitului de dividende este până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare celei în care se realizează plata dividendelor nete cuvenite acţionarilor/ asociaţilor – persoane juridice
române.
Dacă, după repartizarea profitului net, dividendele nete distribuite nu se plătesc efectiv acţionarilor sau asociaţilor până la
finele anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, termenul limită de virare la bugetul administraţiei
centrale de stat a impozitului pe dividende este până la 25 ianuarie din anul următor.
Prevederile legale privind constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea, păstrarea secretului fiscal, cererea de revizuire a
impunerii etc., în contextul realizării inspecţiei fiscale periodice, aferente impozitului pe profit sunt valabile şi în cazul
impozitului de dividende.
Termenul de prescripţie pentru stabilirea impozitului pe dividende este de 5 ani de la data la care a expirat termenul de
plată la bugetul de stat.
Dividendele distribuite de persoanele juridice române unor nerezidenţi nu se impozitează în condiţiile prezentate în acest
subcapitol, întrucât fac obiectul impozitului pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi.
După data aderării României la Uniunea Europeană, dividendele plătite de o persoană juridică română unei alte persoane
juridice române nu se mai impozitează în condiţiile prezentate, dacă beneficiarul dividendelor primite deţine minimum
25% din titlurile de participare ale persoanei juridice distribuitoare de dividende, pe o perioadă de 2 ani împliniţi până

2
la data primirii dividendelor.
Între timp, cu scopul exonerării de la impunere a unei părţi mai mari din dividendele distribuite persoanelor juridice
române, condiţia deţinerii a minimum 25% din titlurile de participare ale persoanei juridice distribuitoare de dividende
a fost modificată – începând cu 1 iulie 2010 – prin stabilirea minimului la 10%, minim care este prevăzut şi în Codul
fiscal în vigoare de la 1 ianuarie 2016.
În continuare, extindem tabelul prezentat în paragraful 4.1.7, anterior pentru a rezolva o aplicaţie practică
ipotetică pentru dimensionarea impozitului pe dividende, considerând că datele prezentate sunt valabile atât pentru
anul fiscal 2015 (N), cât şi pentru anul fiscal 2016 (N+1).
În plus, precizăm că cei 6 acţionari persoane fizice au cote egale de participare la capitalul social, iar participarea
la capitalul social a S. C. Venus S.R.L. s-a înregistrat de la 1 ianuarie a anului fiscal 2015/2016 (anul N/N+1).
- mii lei –

Nr. Societatea comercială


Specificaţie Notaţie
crt. Selena S.A. Terra S.A.
Cota de participare la Ziua
1. capitalul social a S.C. Venus- CPCS 61,00 46 , 00
S.R.L. (%)

Profit repartizat la fondul de


2. PrFPS 10% 10 %
participare a salariaţilor ( % din PrN )

Cota de profit ce revine managerului


3. CPrM 5% 5%
(% din PrN)
Profit repartizat pentru
4. majorarea capitalului social PrΔCS 125,87 207,35 3
anunţată pentru plata dividendelor cuvenite acţionarilor pentru anul fiscal 2016 este luni, 15 mai 2017.
Rezolvare
1.Se determină profitul net care urmează să fie repartizat pe destinaţiile legale (preluând datele necesare din aplicaţia
precedentă).
PrN = PrB – IPrd = 849 – 106,8 = 742,2 mii lei

2.Se determină sumele aferente repartizărilor de efectuat din profitul net, care în enunţ sunt date în procente:

3. Se procedează la determinarea dividendului brut (DiB):


DiB = PrN – (Po + PrFPS + CPrM + PrF + PrIrR + ARL)
DiB = 742,2 – (0 + 74,22 + 37,11 + 0 + 145 + 125,87) = 742,2 – 382,2 = 360 mii lei, adică 48,5% din profitul net al anului
fiscal încheiat.
4. Se determină dividendele brute cuvenite acţionarilor:

5. Se calculează impozitul pe dividende datorat de acţionarul S.C. Venus S.R.L. de virat la bugetul de stat (pentru cei 2 ani
fiscali):

4
Virarea la bugetul de stat a impozitului pe dividende datorat de S.C. Venus S.R.L. trebuie să fie efectuată de către S.C.
Selena S.A. până în data de 25 a lunii următoare celei în care se plătesc dividendele nete, adică până în 25 iunie 2017.
Dacă aceste dividende nete nu se distribuie efectiv, ci rămân la dispoziţia societăţii comerciale (ca pasive stabile),
atunci, termenul limită de virare la buget a impozitului pe dividende devine 25 ianuarie din anul 2018.
6. Se determină dividendele nete care revin S.C. Venus S.R.L. în cei 2 ani fiscali luaţi în considerare şi abaterea absolută
înregistrată:

Aşa cum se observă, reducerea cotei de impozitare a dividendelor la 5% are efecte pozitive asupra dividendelor nete ce
revin S. C. Venus S.R.L. (+24,156 mii lei, faţă de dividendele nete calculate pentru anul 2015).
7. Se determină suma totală pe care S. C. Selena S.A. ar trebui să o aibă disponibilă – în data de 15 mai 2017, pentru a o
plăti celor 7 acţionari ai săi:
St = DiN + DiBpf = 208,62 + 140,4 (23,4X6)= =349,02 mii lei

5
6
7
8