Sunteți pe pagina 1din 10

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: LICEUL TEORETIC ”GRIGORE MOISIL” TULCEA Avizat Avizat

PROFESOR: SILVIA PÂRÂU Responsabil comisie metodica, Director,


DISCIPLINA: Chimie
Conform Ordinul Ministrului cu nr. 5099/09.09.2009
CLASA: a XI – a A, B, C
AN ŞCOLAR: 2019 – 2020
Nr.Ore / săptămână:1 ora /Săptămână

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr. Unitatea de învatare Competente Continuturi Nr. de Saptămâ Obser


U.Î. specifice ore na vatii
vizate alocate
. RECAPITULAREA 5.1,3.1 Norme de protecţie a muncii în laboratorul de chimie 2 S1-2
MATERIEI CLASEI Hidrocarburi: exercitii si probleme
A X-A

1 CLASIFICAREA 1.1,1.2,3.2 Compuşi cu grupe funcţionale monovalente: Compuşi halogenaţi. 5


COMPUSILOR 4.1,4.2,5.1 Compuşi hidroxilici. Amine. S3-7
ORGANICI 5.2 Compuşi cu grupe funcţionale di- si trivalente: Compuşi carbonilici
si compuşi carboxilici
Compuşi cu grupe funcţionale mixte: Hidroxiacizi. Aminoacizi.
Zaharide
2. TIPURI DE REACTII 1.1,3.1,4.1 Reacţii de substituţie: Reacţii de halogenare. Importanţa compuşilor 8 S8
CHIMICE 4.2,5.1,5.2 halogenaţi. Reacţii de nitrare. Reacţii de alchilare. S9
Reacţii de adiţie: Adiția halogenilor. Aditia hidracizilor. S10
Hidrogenarea grăsimilor lichide. S13
Reacţii de polimerizare. Aplicaţii ale reacţiei de polimerizare S14
Reacţii de eliminare: Reacţii de eliminare intramoleculară si S15
intermoleculară S16
Reacţii de transpoziţie : Reactii de izomerizare si tautomerizare S17
Randament: Probleme
3. IZOMERIA OPTICĂ 1.3,3.2,4.2 Clasificarea izomerilor 1 S 18
Izomeria optică: carbon asimetric, enantiomeri, amestec racemic;. 2 SEM. II
17 ore
S19-S20
4. COMPUŞI ORGANICI 1.3,2.1,2.2 Hidroxiacizi: Clasificarea şi denumirea hidroxiacizilor. 8 +1 S21
CU FUNCŢIUNI MIXTE Hidroxiacizi aromatici: acidul salicilic. S22
Zaharide: Monozaharide. S23
Dizaharide. S24
Polizaharide S25
Aminoacizi: Denumirea aminoacizilor. S26
Clasificarea aminoacizilor. Proprietăţi fizice. S27
Proprietăţi chimice S28
5 COMPUŞI CU 1.3,2.1,2.2 Proteine: definiţie, clasificare, hidroliză. 4 S33-34-
IMPORTANŢĂ 3.2,4.1,4.2 Acizi nucleici: ADN si ARN 35-36
BIOLOGICĂ 5.1,5.2
RECAPITULARE Exercitii si probleme recapitulative 2 S37,38
FINALĂ
PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
UNITATEA DE ÎNVĂTARE 1
“CLASIFICAREA COMPUŞILOR ORGANICI” – 5 ore

Continuturi Competente Activităti de învătare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Compuşi organici cu 1.1 Scrierea formulelor de structură ale unor compuşi Activitate frontală pentru: Observare
grupe funcţionale 1.2 halogenaţi şi amine,cunoscând denumirile; formularea definitiei, sistematica
monovalente: 3.1 Exersarea nomenclaturii, cunoscând formulele structurale stabilirea structurii si Temă în clasă
compuşi halogenaţi, 3.2 Interpretarea informaţiilor furnizate de mijloace criteriilor de clasificare
amine 4.2 multimedia verificarea corectitudinii
5.1 Emiterea de ipoteze privind criterii potrivit cărora pot fi scrierii formulelor
5.2 clasificați compușii halogenați și aminele structurale si a denumirilor
Dezbaterea privind importanta compusilor halogenați Trusă de modele structurale
Conversatia, modelarea,
explicatia, exercitiul

2
Compuşi organici cu 1.1 Clasificarea compuşilor hidroxilici în funcție de natura Activitate frontală pentru: Observare
grupe funcţionale 1.2 radicalului hidrocarbonat de care se leagă grupa formularea definitiei, sistematica
monovalente: 3.2 hidroxil, -OH, după numărul de grupe -OH stabilirea structurii si Probă practică
compuşi hidroxilici 4.2 Exersarea nomenclaturii, cunoscând formulele structurale criteriilor de clasificare Temă în clasă
5.1 Scrierea formulelor de structură ale unor compuşi verificarea corectitudinii
5.2 hidroxilici scrierii formulelor
Realizarea unor investigaţii privind oxidarea etanolului structurale si a denumirilor
Interpretarea datelor experimentale Activitate în grup pentru
Dezbaterea importanței unor compuși hidroxilici în viața efectuarea experimentului
cotidiană Modele structurale
Fişa de lucru
Substanţe: etanol, K2Cr2O7,
H2SO4, KMnO4
Eprubete
Compuşi organici cu 1.1 Reprezentarea formulelor de structură ale unor compuși Activitate frontală pentru: Observare
grupe funcţionale di 1.2 carbonilici si carboxilici formularea definitiei, sistematica
şi trivalente: compuşi 3.2 Clasificarea compuşilor carbonilici după poziția grupei stabilirea structurii si Probă orală
carbonilici şi 4.2 carbonil criteriilor de clasificare Probă practică
compuşi carboxilici 5.1 Clasificarea compuşilor carboxilici după numărul verificarea corectitudinii Temă în clasă
5.2 grupelor carboxil și natura radicalului scrierii formulelor
Exersarea nomenclaturii, cunoscând formulele structurale structurale si a denumirilor
Interpretarea informaţiilor furnizate de mijloace Activitate în grup pentru
multimedia efectuarea experimentului
Efectuarea unor experimente cu scopul observării Descoperirea prin aplicaţie
proprietăţilor fizice şi chimice ale aldehidei acetice și AEL
acidului acetic Fișa pentru activităti
experimentale
Reactivi si ustensile
Compuşi organici cu 1.1 Reprezentarea formulelor de structură ale unor compuşi Activitate frontală pentru: Observare
grupe funcţionale 1.2 organici formularea definiției, sistematica
mixte: hidroxiacizi, 3.2 Clasificarea unor compuşi după natura grupelor stabilirea structurii și Probă orală
aminoacizi, zaharide 4.2 funcţionale criteriilor de clasificare Probă practică
Interpretarea informaţiilor furnizate de mijloace verificarea corectitudinii Temă în clasă
multimedia scrierii formulelor Temă pt. acasă

3
structurale
CD – lecţii interactive
Modele structurale
Evaluare 1.1;1.2 Rezolvarea testului final; Test final Evaluare sumativă
3.2;4.2

UNITATEA DE ÎNVĂTARE 2
“TIPURI DE REACŢII CHIMICE” – 8 ore

Continuturi Competente Activităti de învătare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Reacţii de 1.1 Clasificarea reacţiilor întâlnite la chimia organică AEL Observare
substituţie: Reacţii 4.1 Scrierea ecuaţiilor unor reacţii chimice de substituție Activitate individuală; sistematica
de halogenare. 4.2 Documentarea asupra temei „ Freoni. Distrugerea Algoritmizare, modelare; Temă în clasă
Importanţa 5.1 stratului de ozon.” Proiect
compuşilor 5.2 Elaborarea unui proiect.
halogenaţi.
Reacţii de 1.1 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice Activitate individuală Observare
substituţie: 4.1 Documentarea pe tema „ Importanţa reacţiei de nitrare” activitate frontală sistematica
Reacţii de nitrare. 4.2 Elaborarea unui proiect Algoritmizare, modelare; Temă în clasă
5.1 Problematizare Proiect
5.2 AEL
Reacţii de 1.1 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice Activitate în grup pentru Observare
substituţie: 3.1 Rezolvarea unor probleme legate de reacţia de substituţie rezolvarea fișei de lucru sistematica
Reacţii de alchilare. 4.1 Organizarea unor grupe de studiu pe tema: Importanţa Problematizare Temă în clasă
4.2 reacţiei de alchilare AEL Temă pt. acasă
5.1
Reacţii de adiţie: 1.1 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice Activitate frontală Observare
Adiţia halogenilor. 4.1 Documentarea asupra importanţei reacţiei de adiţie algoritmizare, modelare; sistematica
Adiţia hidracizilor. 4.2 AEL Temă în clasă
Hidrogenarea 5.1 Discutie si dezbatere Temă pentru acasă
grăsimilor lichide. 5.2
Reacţii de 1.1 Recunoaşterea unităţii structurale comune a unui polimer Activitate frontală Observare

4
polimerizare. 4.1 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice Activitate în grup sistematica
Aplicaţii ale reacţiei 4.2 Cunoaşterea importanţei practice a temei „Proprietățile și Algoritmizare, modelare; Temă în clasă
de polimerizare 5.1 utilizarile polimerilor” Jocul de rol Temă pentru acasă
5.2
Reacţii de eliminare: 1.1 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice Activitate frontală Observare
Reacţii de eliminare 4.1 Rezolvarea unor probleme legate de reacția de eliminare Activitate în grup pentru sistematica
intramoleculară şi 4.2 rezolvarea fișei de lucru Temă în clasă
intermoleculară 3.1 Algoritmizare, modelare; Temă pentru acasă
problematizare
Reacţii de 1.1 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice Activitate frontală Observare
transpoziţie : Reacţii 4.1 Documentarea pe tema „Alcanii-carburanți” Activitate în grup sistematica
de izomerizare şi 4.2 Algoritmizare, modelare Temă în clasă
tautomerizare 3.1 Temă pentru acasă
Randament: 1.2 Rezolvarea de probleme utilizând expresia matematică a Manual Observare
Probleme 3.1 randamentului Activitate individuală sistematica
4.2 Scrierea și utilizarea corectă a ecuaţiilor reacţiilor Fișă de lucru Temă în clasă
chimice Temă pentru acasă
Evaluare 1.1 Rezolvarea testului Fişa de evaluare Test de evaluare
1.2
3.1
4.2

PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


UNITATEA DE ÎNVĂTARE 3
“ IZOMERIE OPTICĂ ” – 3 ore

Continuturi Competente Activităti de învătare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Izomerie optică 1.3 Clasificarea izomerilor după ordinea de legare a Activitate individuală pentru Observare
3.2 atomilor, natura legăturii chimice și dispoziția atomilor selectarea substanțelor cu sistematica
4.2 în spațiu carbon asimetric și pentru Probă orală
Selectarea formulelor structurale ale unor substanțe cu identificarea enantiomerilor Temă în clasă
carbon asimetric, dintr-un sir de formule structurale modele structurale

5
Identificarea enantiomerilor pe baza informațiilor primite
Explicarea notiunii de amestec racemic pe baza
informațiilor multimedia

UNITATEA DE ÎNVĂTARE 4
“ COMPUŞI ORGANICI CU FUNCŢIUNI MIXTE ” – 8 ore

Continuturi Competente Activităti de învătare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Hidroxiacizi: 1.1 Reprezentarea formulelor de structură Activitate frontală Observare
Clasificarea şi 1.3 Clasificarea hidroxiacizilor Prezentare multimedia sistematica
denumirea 4.1 Interpretarea informaţiilor furnizate de mijloace modele structurale, Probă orală
hidroxiacizilor. 4.2 multimedia Temă în clasă
Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice
Hidroxiacizi 2.1 Realizarea unor investigaţii – hidroliza acidului Substanţe: aspirină, apă -investigare
aromatici: acidul 2.2 acetilsalicilic distilată, FeCl3 experimentală;
salicilic 5.1 Interpretarea datelor experimentale Eprubete -observarea
5.2 Folosirea mijloacelor de informare pentru. studiu de caz: sistematică a
Acţiunea aspirinei în organism elevilor ;
Zaharide 1.1 Clasificarea zaharidelor după structura grupei funcţionale Modele structurale Observare
Monozaharide: 1.3 Reprezentarea formulelor plane şi de perspectivă ale Fişa de lucru sistematica
glucoza şi fructoza 2.1 glucozei şi fructozei Substanţe: glucoză,AgNO3, Probă orală
2.2 Realizarea unor investigaţii – oxidarea glucozei cu NaOH, NH3, soluţie Fehling Probă practică
3.2 reactiv Tollens şi Fehling I şi II Temă în clasă
4.1 Interpretarea datelor experimentale
4.2 Modelarea legăturilor covalente în glucoză şi fructoză
5.1 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice
5.2 Utilizarea corectă şi sistematică a terminologiei
Folosirea mijloacelor de informare pentru motivarea
importanţei produşilor de condensare şi policondensare a
zaharidelor.
Dizaharide: zaharoza 1.1 Clasificarea dizaharidelor Activitate frontală pentru: Observare

6
4.1 Modelarea legăturii covalente formularea definiției, sistematică
5.1 Scrierea ecuaţiei chimice a reactiei de hidroliza a stabilirea structurii și Temă în clasă
5.2 zaharozei criteriilor de clasificare Temă pentru acasă
Documentarea şi elaborarea proiectului: „Obţinerea verificarea corectitudinii
industrială a zahărului” scrierii formulelor
structurale
CD – lecţii interactive
Modele structurale
Polizaharide 1.1 Clasificarea polizaharidelor Activitate frontală pentru: Observare
4.1 Scrierea ecuațiilor reacţiilor chimice criteriilor de clasificare sistematică
4.2 Documentarea şi elaborarea unui proiect cu tema verificarea corectitudinii Temă în clasă
„Fabricarea hârtiei” scrierii ecuațiilor reactiilor Proiect
chimice
CD – lecţii interactive
Aminoacizi 1.1 Reprezentarea formulelor de structură Activitate frontală pentru: Observare
Denumirea 1.3 Modelarea legăturii covalente formularea definiției, sistematica
aminoacizilor. 4.1 Clasificarea aminoacizilor stabilirea structurii si Temă în clasă
Clasificarea 4.2 Interpretarea informaţiilor furnizate de mijloace criteriilor de clasificare Referat
aminoacizilor. multimedia verificarea corectitudinii
Folosirea mijloacelor de informare pt. realizarea scrierii formulelor
referatului „Aminoacizi esenţiali în alimentaţie” structuraleAEL
Proprietăţile 1.3 Explicarea proprietăţilor aminoacizilor pe baza structurii Modele structurale Observare
aminoacizilor 3.2 acestora problematizarea sistematica
4.2 Stabilirea unor strategii de rezolvare a unor probleme Temă în clasă
Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice. Temă pentru acasă
Compararea unor compuşi din punct de vedere a
caracterului acido-bazic
Activitate 2.1 Realizarea unor investigaţii–caracterul amfoter şi Fişa de lucru Observare
experimentală - 2.2 identificarea aminoacizilor Substanţe: aminoacizi, sistematica
aminoacizi 4.2 Interpretarea datelor experimentale. HCLdil, NaOHdil, indicatori, Probă practică
Utilizarea corectă şi sistematică a terminologiei CuSO4sol, FeCl3 Temă în clasă
Eprubete
Evaluare 1.1;1.3 Rezolvarea testului final; Test final Evaluare sumativă
3.2;4.2

7
UNITATEA DE ÎNVĂTARE 5
“ COMPUŞI CU IMPORTANŢĂ BIOLOGICĂ ” – 4 ore

Continuturi Competente Activităti de învătare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Proteine: definiţie, 4.1 Recunoaşterea unităţii structurale comune a unei proteine Activitate în grup Observare
clasificare 4.2 Formularea unor concluzii privind clasificarea Activitate frontală sistematica
5.1 proteinelor Dezbaterea, problematizarea Temă în clasă
5.2 Documentarea pe teme legate de „Importanţa biologică şi Temă pentru acasă
practică a proteinelor”
Proteine: proprietăţi 2.1 Realizarea unor investigaţii–hidroliza proteinelor, reacţii Substanţe: Proteină, NaOH, Probă practică
2.2 de identificare a proteinelor (CH3COO)2Pb, CuSO4,
Interpretarea datelor experimentale HNO3conc,
Eprubete, sursă de încălzire
Fişa de activităti
experimentale
Acizi nucleici: ADN 1.3 Explicarea proprietăţilor pe baza structurii acestora Activitate frontală pentru Observare
şi ARN 3.2 Compararea bazelor azotate din acizii nucleici verificarea corectitudinii sistematica
4.1 Recunoaşterea unităţii structurale comune a unui acid rezolvării sarcinilor Temă în clasă
4.2 nucleic didactice Proiect
5.1 Documentarea pe tema „Acizi nucleici” Activitate în grup
5.2 Elaborarea unui proiect Conversatia, modelarea,
problematizarea
descoperirea prin aplicatie
AEL
Modele structurale
Evaluare 1.3 Recunoaşterea unităţii structurale comune a unei Test de evaluare Evaluare sumativă
3.2 proteine/ acid nucleic
4.1 Explicarea proprietăţilor pe baza structurii acestora
4.2 Compararea bazelor azotate din acizii nucleici
Utilizarea corectă şi sistematică a terminologiei

8
9