Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Facultatea Drept

Referat la disciplina “Dreptul


proprietăţii intelectuale”

Tema: Categoriile de
obiecte protejate prin
drept de autor
Student Facultatea Drept/Frecvență redusă:
Leu Nicoleta gr.155
Profesor Master în drept, lector superior universitar:
Demian Elena

Cuprins
Introducere
Chișinău 2020
Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Facultatea Drept

Noțiunea de obiect și criteriile de determinare

Cui aparțin drepturile?

Clasificarea si structura obiectelor dreptului de autor

Care sunt drepturile dobîndite ca rezultat al protecției


obiectelor de proprietate intelectuală?

Obiecte ale dreptului de autor și conexe

Limita de protecție la drepturile de autor

Ce constituie încălcare la dreptul de autor?

Articolul 96. Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor


conexe

Concluzie

Introducere
Dreptul de autor este un termen juridic utilizat pentru a descrie drepturile pe care le
dețin creatorii asupra propriilor opere literare, artistice sau științifice. Operele
protejate prin dreptul de autor și drepturile conexe, variază de la romane, poezii,
Chișinău 2020
Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Facultatea Drept
muzică, picturi și filme, la programe pentru calculator, baze de date, desene
tehnice, sculpturi și alte opere originale.

De exemplu operele artistice se protejează pe întreaga perioadă a vieții autorului și


timp de 70 ani după deces, cu excepția drepturilor asupra operei de artă aplicată,
care se protejează timp de 25 de ani de la data creării ei. 

Protecția dreptului de autor vă asigură că nimeni altcineva nu poate utiliza opera


fără permisiunea dvs.

Noțiunea de obiect și criteriile de determinare


Ştiinţa juridică examinează dreptul de autor ca fiind o instituţie a dreptului civil ce
reglementează relaţiile privind drepturile subiective ale autorilor operelor de artă,
literatură şi ştiinţă. Dreptul de autor este un ansamblu de norme juridice care
reglementează relaţiile dintre autori şi alţi subiecţi ce apar în legătură cu crearea şi
folosirea operelor de artă, literatură şi ştiinţă.
În doctrina juridică dreptul de autor este examinat sub două aspecte: aspectul
obiectiv al dreptului de autor ce presupune o totalitate de norme juridice şi aspectul
subiectiv al dreptului, ce presupune prezenţa unor drepturi concrete ce aparţin unor
persoane concrete.
Dreptul de autor în sens obiectiv este un ansamblu de norme juridice care
reglementează relaţiile ce apar în legătură cu crearea şi exploatarea operelor de
artă, literatură, ştiinţă. Dreptul de autor în sens subiectiv este un ansamblu de
drepturi concrete ce apar odată cu crearea operei.
Pentru a pătrunde mai adînc în esenţa relaţiilor ce izvorăsc din exploatarea
produsului creaţiei intelectuale este necesar de a defini şi a exemplifica semnele
esenţiale ale unei opere.  Opera este o totalitate de idei sau imagini ce au obţinut,
ca rezultat al activităţii creatoare al autorului, o formă obiectivă de exprimare
accesibilă pentru  a fi percepută de organele de simţ ale omului şi cu posibilitatea
de a fi respodusă. De asemenea opera este un produs al stării spirituale omeneşti,
exprimată într-o formă scrisă sau verbală, orientată spre afi folosită de societate.
Analizînd aceste definiţii am putea evidenţia cîteva criterii determinative ale
operei:
Opera este un produs al stării sufleteşti a autorului;
Forma obiectivă de exprimare – (orice formă de exprimare posibilă de a fi
percepută de organele de simţ ale omului);
Opera este orientată, de regulă, pentru a fi folosită de societate.
Dreptul de autor asupra operei nu are puncte de tangenţă cu dreptul de proprietate
asupra obiectului material prin care se exprimă opera, de aceia trasmiterea
dreptului de proprietate asupra unui obiect material sau dreptului de posedare a
obiectului material în care este exprimată opera nu presupune transmiterea
dreptului de autor asupra operei ca obiect nematerial. De aici conchidem că opera

Chișinău 2020
Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Facultatea Drept
nu este un obiect ci un produs al activităţii creatoare exprimată într-o formă
obiectivă. Nu toate operele sunt protejate de normele dreptului de autor, ci doar
acelea care conţin semne caracteristice stabilite de lege.  Legea privind dreptul de
autor şi drepturile conexe, indică acele semne distinctive ce caracterizează opera
protejată de normele dreptului de autor şi anume: “dreptul de autor protejează
operele creaţiei intelectuale în domeniul literaturii, artei şi ştiinţei exprimate într-o
anumită formă obiectivă ce permite a le reproduce atît publicate şi nepublicate
indiferent de forma, destinaţia şi valoarea fiecărei opere, precum şi de procedeul de
reproducere a ei.”
Prin termenul “literatură” înţelegem operele scrise ce se referă la unul din genurile
literare. Termenul “artă” presupune un anumit nivel de măiestrie dintr-un domeniu
de arhitectură, sculptură, muzică, pictură, dans şi etc. Termenul “ştiinţă”  include
o analiză şi sistematizare a cunoştinţelor obiective despre realitatea înconjurătoare.
Opera rezultat al creaţiei intelectuale devine obiect al dreptului de autor din
momentul ce a obţinut o formă obiectivă de exprimare, posibilă de a fi percepută
de organele de simţ ale omului. De aceea, “pentru ca un rezultat al creaţiei
intelectuale să obţină însemnătate socială şi statut de obiect al dreptului de autor, el
trebuie să fie exprimat într-o formă: scrisă (manuscris, dactilografie, note
muzicale), orală (rostire publică, interpretare publică), de imagine (desen, schiţă,
tablou, plan, desen tehnic, video sau fotocadru), volumetrico-spaţială (sculptură,
model, machetă, construcţie)”.
Legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe stabileşte că sunt protejate de
normele dreptului de autor atît operele publicate cît şi cele nepublicate.
Publicarea este editarea sau punerea în circulaţie a operelor sau fonogramelor cu
consimţămîntul autorului, pentru a satisface cerinţele publicului, precum şi
deschiderea accesului legal la opera sau fonograma prin sistemele electronice de
informare.
Opera nepublicată este o operă ce este fixată pe un suport material, însă cu acordul
autorului nu este adusă la cunoştinţa publicului prin publicarea sau rostirea publică
sau alte modalităţi. Exemplu poate servi un manuscris nepublicat, o sculptură
neterminată etc.
Legea Republicii Moldova privind dreptul de autor şi drepturile conexe cît şi
doctrina juridică distinge cîteva categorii de opere şi anume: opere originale şi
opere derivate.
Originale sunt acele opere elementele de bază ale cărora, au fost create de însuşi
autorul operei. Opera este derivată, dacă ea reprezintă un produs al creaţiei
intelectuale bazată pe o altă operă. Din această categorie fac parte: traducerile,
adaptările, prelucrările de opere literare şi artistice, înscenările etc

Cui aparțin drepturile?


• Autorului – persoana prin munca creativă a căreia a fost creat obiectul sau
succesorul de drepturi ale acestuia.

Chișinău 2020
Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Facultatea Drept
• Dreptul exclusive va aparține titularului – persoana căreia autorul ia transmis
drepturile sau căreia iau revenit aceste drepturi în mod legal.

Clasificarea si structura obiectelor dreptului de autor

Dreptul de autor se extinde asupra operelor literare, artistice şi ştiinţifice exprimate


în mai multe forme:  
scrisă (manuscris, text dactilografiat, partitură etc.);
orală (interpretare publică etc.);
imprimare audio sau video (mecanică, magnetică, digitală, optică etc.);
de imagine (desen, schiţă, pictură, plan, fotocadru etc.);
tridimensională (sculptură, model, machetă, construcţie etc.);
în alte forme.
Conform Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, obiecte ale dreptului
de autor sunt:
opere literare (povestiri, eseuri, poezii, romane);
programele pentru calculator care se protejează ca şi operele literare;
operele ştiinţifice;
operele dramatice şi dramatico-muzicale, scenariile, proiectele de scenarii,
libretele, sinopsisul filmului;
operele muzicale cu sau fără text;
operele coregrafice şi pantomimele;
operele audio vizuale;
opere de pictură, sculptură, grafică şi alte opere de artă plastică;
operele de arhitectură, urbanistică şi de artă horticolă;
operele de artă aplicată;
operele fotografice şi operele obţinute printr-un procedeu analog fotografiei;
hărţile, planşele, schiţele şi lucrările tridimensionale din domeniul geografiei,
topografiei, arhitecturii şi din alte domenii ale ştiinţei;
bazele de date;
alte opere.
De menţionat că ocrotirea programelor pentru computer se extinde asupra tuturor
felurilor de programe pentru computer (inclusiv asupra sistemelor operaţionale),
care pot fi exprimate în orice limbaj şi sub orice formă, inclusiv textul iniţial şi
codul obiectivului. De asemenea dreptul de autor se extinde asupra soluţiilor
(operelor) artistico-arhitecturale atît în ansamblu, cît şi asupra părţilor lor
componente, inclusiv asupra operelor create ca urmare a îndeplinirii unei misiuni
de serviciu.
Legea nu limitează numărul obiectelor dreptului de autor, ci stabileşte că obiecte
pot fi şi alte opere care presupunem că ar putea fi create în viitor (adică noi forme

Chișinău 2020
Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Facultatea Drept
de exprimare obiectivă) şi, care, evident, trebuie să corespundă tuturor semnelor
unei opere de artă, literatură şi ştiinţă.
Operele pot fi clasificate în dependenţă de opere literare, ştiinţifice şi operele de
artă.
Structura operei literare reprezintă în sine o însemnătate juridică a fiecărui
element.
Astfel, savantul V. Ionas, stabileşte următoarea structură a operei literare:
tema;
materialul;
ideologia;
sistemul de imagini (imaginea unui erou, imaginea caracterului sau acţiunilor
acestui erou), subiectul, limbajul, titlul).
Tema o putem defini ca o împrejurare a fenomenelor din viaţă, de unde scriitorul
culege subiecte, însă această împrejurare este însoţită de intelectualul creator al
autorului, ce efectuează alegerea sa.
Vorbind despre material, subînţelegem materialul selectat din viaţa de toate zilele
şi anume o totalitate de acţiuni, evenimente, lucruri etc. Dacă, materialul selectat
dintr-o operă va servi doar ca izvor de informaţii pentru crearea altei opere, atunci
aceste acţiuni nu vor fi considerate încălcare a dreptului de autor. Atunci însă cînd
acest material va fi folosit împreună cu epizoade dintr-o operă străină, aceste
acţiuni vor fi considerate încălcare a dreptului de autor.
Conţinutul ideologic al operei literare reflectă atitudinea civică şi spirituală a
autorului faţă de realitatea care ne înconjoară, Am putea spune că ideologia operei
presupune starea sufletească a autorului, care, în mare măsură, este reflectată în
acţiunile personajelor şi în evenimentele descrise în operă. De aceea ideologia
poate fi protejată ca un element al operei, care totodată poate servi şi izvor pentru
crearea altor opere.
Imaginea artistică în opera literară – este descrierea eroilor acestei opere,
caracterul, acţiunile, conflictele dintre ei şi etc. Tot V. Ionas consideră că actul
intelectual de creare a imaginii sau chipului eroilor în operă generează obiect al
relaţiilor juridice de autor.
Putem găsi o denumire, o ideologie, însă aceste elemente nu vor avea însemnătate
juridică la calificarea operei ca obiect al dreptului de autor, deoarece este necesar
să fie prezent un sistem de imagini al operei, care constituie munca intelectuală a
autorului.
Limbajul operei este indisolubil legat de sistemul de imagini. Deoarece limbajul,
dă posibilitate de a îmbrăca imaginea într-o formă obiectivă, ce ar sublinia valoarea
intelectuală a a operei, ce ar sublinia valoarea intelectuală a operei literare. 
Vorbind despre subiect ca element al operei literare, am putea spune că folosirea
lui fără autorizaţia autorului ar duce la încălcarea dreptului de autor şi anume la
plagiat. Este cazul de menţionat că opera poate fi calificată plagiat în cazul cînd
subiectul copiat îmbracă o formă obiectivă de exprimare.

Chișinău 2020
Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Facultatea Drept
Subiecţii dreptului de autor sunt autorii şi titularii de drepturi. Autorul este
persoana fizică prin a cărei muncă creatoare a fost creată opera. Tirularul de
drepturi este persoana fizică (autorul sau altă persoană fizică împuternicită de
autor) sau juridică care, deţine în mod legal, drepturile patrimoniale.
Ultimul element din structura operei de literatură este titlul sau denumirea operei.
Este foarte complicat de stabilit dacă titlul are un caracter original. După părerea
noastră are un caracter original acel titlu care identifică opera, adică există o
legătură stilistică, artistică etc., dintre operă şi titlul.
Operele ştiinţifice sunt definite de literatura juridică, ca fiind un domeniu al
activităţii
omeneşti îndreptate spre elaborarea şi sistematizarea cunoştinţelor obiective despre
realitatea înconjurătoare.
Operele de ştiinţă au multe puncte de tangenţă cu operele de literatură, dar există şi
deosebire: “opera de literatură se adresează sentimentelor, opera ştiinţifică la fel se
adresează sentimentelor, însă rolul operei ştiinţifice nu este acela de a produce şi
impresiona prin valori estetice, ci de a transmite informaţii, într-o formă cât mai
inteligibilă. 
Operele ştiinţifice pot fi scrise şi orale. Operele ştiinţifice scrise sunt acele opere
care au o formă obiectivă de exprimare, cu scopul de a familiariza publicul cu
informaţii utile pentru creşterea lor profesională. Operele ştiinţifice orale au acelaşi
scop, adică de a ridica nivelul profesional însă ele  nu au un suport material, adică
o formă obiectivă de exprimare. Acestea sunt comunicaţiile ştiinţifice, lecţiile,
rostirile publice etc.
Operele de artă. Din categoria operelor de artă fac parte operele dramatice şi
muzical
dramatice, scenariile, proiectele de scenariu, libretele, sinopsisul filmului. Operele
de artă deţin un şir de puncte de tangenţă cu operele literare, deoarecere forma de
exprimare şi calităţile artistice sunt asemănătoare cu cele de la operele literare. Ca
argument pot servi dialogurile şi monologurile personajelor care alcătuiesc opera
dramatică şi forma de exprimare care este rostirea sau interpretarea publică.
Deoarece operele dramatice sunt opere artistice care pot fi incluse în categoria
operelor literare. 

Care sunt drepturile dobîndite ca rezultat al protecției


obiectelor de proprietate intelectuală?

Drepturile se împart în două categorii:


• drepturi morale;
Chișinău 2020
Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Facultatea Drept
• drepturi materiale.

Titularul deține dreptul exclusiv asupra OPI exprimat prin:


• dreptul de a dispune;
• dreptul de a utiliza;
• dreptul de a interzice utilizarea neautorizată.
Drepturile morale aparțin autorului, (dreptul la nume, dreptul la paternitate), sunt
protejate fără termen nu pot face obiectul vreunei renunţări sau cesiuni şi sînt
imprescriptibile, chiar şi în cazul în care autorul cedează drepturile sale
patrimoniale. dreptul la divulgarea operei – dreptul de a decide dacă opera va fi
adusă la cunoştinţa publică, în ce mod şi cînd;

Obiecte ale dreptului de autor și conexe


1) operele literare;
2) operele dramatice;
3) operele ştiinţifice;
4) operele muzicale;
5) operele de artă plastică
6) operele fotografice;
7) operele de artă aplicată;
8) operele de arhitectură, urbanistică şi de artă horticolă;
9) programele pentru calculator;
10) bazele de date;
11) operele integrante;
12) operele derivate;
13) operele audiovizuale;
14) fonogramele;
15) videogramele;
16) interpretările;
17) operele coregrafice şi pantomimele;
18) emisiunile organizaţiilor de difuziune

Limita de protecție la drepturile de autor

• TIMP – toată viața autorului plus 70 de ni după deces;


- 70 de ani de la publicare pentru opera anonimă;
- 25 de ani pentru opera de artă aplicată. (model,desen industrial)

Chișinău 2020
Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Facultatea Drept
• SPAŢIU – teritoriul statelor membre la Convențiile de la Berna și Roma.
• OPERA ÎN SINE – cu toate elementele care o caracterizează.

Ce constituie încălcare la dreptul de autor?


Valorificarea neautorizată a operei, inclusiv prin, reproducere, distribuire,
închiriere, cu excepţia operelor de arhitectură şi a operelor de artă aplicată,
importul în vederea distribuirii, inclusiv al exemplarelor confecţionate cu
consimţămîntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor, demonstrarea
publică, interpretarea publică, comunicarea publică prin eter, inclusiv prin satelit
(teleradiodifuziune), sau prin cablu, retransmiterea simultană şi fără modificări,
prin eter sau prin cablu, punerea la dispoziţie în regim interactiv, traducerea,
transformarea, adaptarea, aranjamentul sau alte modificări ale operei, cu excepţia
cazurilor cînd efectuarea unor acţiuni din cele enumerate nu se încadrează în forma
de exprimare a operei şi pentru care nu pot fi stabilite sancţiuni.

Articolul 96. Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor


conexe
• 218/24.10.2008 Codul contravențional al Republicii Moldova //Monitorul Oficial
3-6/15, 16.01.2009
• (1) Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe prin:
• a) reproducerea operelor ... în scopul comercializării sau oferirii spre
comercializare, importul, exportul, precum şi ... orice altă formă de valorificare ...
în scopul obţinerii profitului, fără acordul titularului de drepturi;
• b) închirierea, schimbul sau altă formă de punere la dispoziţia terţilor ... fără
marcaj de control sau fără permisiunea autorului;

Concluzie
În concluzie pot să spun cu certitudine că obiectul dreptului de autor reprezintă
consecinţa creaţiei intelectuale a persoanei, precum şi forţa prin care individul a
valorificat opera sa. Obiectele beneficiază de protecţie o dată cu crearea acestora,

Chișinău 2020
Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Facultatea Drept
dar şi ca urmare a înregistrării acestora în AGEPI (Agenţia Pentru Protecţie
Intelectuală), fapt prin care sunt recunoscute în societate drept proprietate a
persoanei fizice sau juridice, fiind inviolabilă, adică inadmisibilă de atingere.

Odată cu crearea, fie înregistrarea operelor ştiinţifice, literare şi artistice, acestea se


transformă în obiecte ale dreptului de autor şi obţin recunoaştere că către
persoanele care obţin dreptul de valorificare prin licenţă exclusivă sau neexlusivă.
Astfel, obiectele dreptului de autor, reprezintă elementele esenţiale ale societăţii,
deoarece dezvoltarea acesteia se bazează pe existenţa obiectelor date.

Cărţile, muzica, melodiile, poeziile, sculpturile, tablourile, toate acestea ne


înconjoară în viaţa de zi cu zi, dar nu întotdeauna noi realizăm  că ele sunt creaţii
intelectuale şi beneficiază de protecţie. Utilizîndu-le fără voinţa autorului, noi
prejudiciem creaţia lui, precum şi valorificarea acesteia.

Obiectele dreptului de autor, reprezintă pilonii societăţii. Avînd originea în


gîndurile oamenilor, acestea se materializează prin acţiunile individului şi devin
opere ce se răspîndesc, beneficiind de recunoaştere atît naţională, cît şi
internaţională.

Persoanele fizice şi juridice, care sunt creatoare de obiecte ale dreptului de autor şi
care au intenţia să le valorifice, au dreptul de a fi protejaţi, deoarece fără protecţie
nu există siguranţă în munca pe care o depun şi la rîndul său, nici dorinţă de a crea
ceva nou şi ceva deosebit.

Chișinău 2020