Sunteți pe pagina 1din 24

8/2/2019 Tehnium 10 1974

http://slidepdf.com/reader/full/tehnium-10-1974 1/24
8/2/2019 Tehnium 10 1974

a m a t o r i c e a s c ă  s-a observa\
1.11 Q , v l l \ " U

1""'1">,01"\1',,,,cu r e a c ţ i e ,  la sensibilitate maxim,


.

de instabil CÎnd etajul ajunge in


de o s c i l a ţ i e .  D i m p o t r i v ă ,  la radiorece
s u p e r r e a c ţ i e ,  cu tub electronic sau
tor, etajul o s c i l e a z ă  singur pe o
A c e a s t ă  o s c i l a ţ i e  proprie
modului specific de construire a , .
anume Între electrodul de c o m a n d ă 
Între g r i l ă  sau b a z ă  m a s ă ) 
o n e g a t i v ă . 
Aceste o s c i l a ţ i i  pornesc de la zgomotu\. b ' \ ă 
de fond, iar amplitudimSla \or este v a ~ l a  1
m ă r i m e a  z o ~ o m o t u \ u i . 
în se a p de l i c ă  semnal ~ ~ ~ e  r a d i o i r e ClOd c v e n ţ ă .\a,  "
amplitudinea o s c i l a ţ i e i  proprii! ~ n i n d e  ,de t e l ~ 
siunea instantanee a semnal", aphca\ t
e s e n ţ ă ,  un receptor cu s u p e r r e a c ţ l . .  ~ t e ,  de ~ ~ e \ 
un detector cu r e a c ţ i e  un o S C I " ~ < l k '  " ~ ~ H Z 
f r e c v e n ţ ă  de o s c i l a ţ i e  este s u p e r i o a r ă  ('ro:,! .
si care se numeste oscilator de blocare.
. S u p e r r e a c ţ i a '  produce o amplificare cu
mai mare cu cît raportul" dintre f r e c v e n ţ a  sem
nalului r e c e p ţ i o n a t  (deCi aplicat la intrarea radio
receptorului) f r e c v e n ţ a  de blocare este mai
mare.
În general, radioreceptoarele cu s u p e r r e a c ţ i e 
se u t i l i z e a z ă  În gama s u p e r i o a r ă  a undelor
scurte ultrascurte din considerentul sus
amintit.
La pornire, un astfel de receptor se c o n s t a t ă 
c ă  f u n c ţ i o n e a z ă  prin f î ş î i t u l  caracteristic, care
dispare În momentul cînd se r e c e p ţ i o n e a z ă  un

II

6,Sn 6,S"

Cu cît semnalul r e c e p ţ i o n a t  este mai


puterniceste
torului cu atît
maizgomotul
mic. propriu al radiorecep
Radioreceptoarele cu s u p e r r e a c ţ i e  nu sînt
c s me n prea selective, t o t u ş i  s e l e c t e a z ă  suficient În
scurte foarte bine În ultrascurte, unde ecar
I trecut al vistei, tul de f r e c v e n ţ e  între d o u ă  posturi este destul
de ridicat.
din radio a lo r De m e n ţ i o n a t  c ă  aceste montaje" f u n c ţ i o n î n d 
În regim de o s c i l a ţ i e ,  vor radia prin a n t e n ă  unde
amplificare d i r e c t ă  electromagnetice, comportindu-se ca un e m i ţ ă -
radioreceptoarele tor pe f r e c v e n ţ a  postulUi r e c e p ţ i o n a t  ş i ,  evident,
vor fi deranjate alte radioreceptoare montate În
cu cele cu s u p e r r e a c ţ i e .  apropiere. Acest dezavantaj poate fi Î n l ă t u r a t 
d a c ă  la intrarea În radioreceptor se m o n t e a z ă 
n u m ă r  p r e z e n t ă m  un amplificator de r a d i o f r e c v e n ţ ă  (unul sau
mai multe etaje).
onare al receptoarelor Receptorul cu s u p e r r e a c ţ i e  este mult utilizat
În telecomanda minimodelelor, deoarece con
are gabarit foarte redus În com
su ru montaje p ce, s u m ă  p u ţ i n 
p a r a ţ i e  cu alte tipuri de radioreceptoare.

http://slidepdf.com/reader/full/tehnium-10-1974 2/24
8/2/2019 Tehnium 10 1974

In figura 1 este p r e z e n t a t ă  schema unui recep


tor s u p e r r e a c ţ i e  cu tub electronic ce poate
r e c e p ţ i o n a  f r e c v e n ţ e  cuprinse intre 50 70
MHz. Tubul folosit este o d u b l ă  t r i o d ă  de tipul
6H3Tf. ECC 85, ECC 88 etc.
Bobina de a n t e n ă  L 1 are 2 spire, iar bobina
L 2 are 6 spire, realizate cu conductor emailat
</J 1 mm. D i s t a n ţ a  Între spirele bobinajului: 1 , 5 - se face cu
2 mm. Ş o c u r i l e  S 1, S 2 S 3 se r e a l i z e a z ă 
corpuri de r e z i s t e n ţ ă  ( d u p ă  ce au fost (' " , : ; . t " , · ~ o 
..

de 0,5-1 W pe care se b o b i n e a z ă  45 de
Pentru S 1, sîrma are diametrul de 0,2
iar pentru S 2 S 3, diametrul sîrmei este de
0,6 mm.
S 4 este de fapt primarul unui transformator
de i e ş i r e .  Ascultarea se face În c ă ş t i . 
"',.."".,.0 .... 1";::0." schema unui etaj
receptoarelor
t e l e c o m a n d ă . 
oscilant este acordat pe 1",..o,('\lon1"<=1
Gama s u p e r i o a r ă  a undelor scurte de radio de 27,125 MHz. Bobina L se
difuziune cît de radioamatori, respectiv 27--30 o c a r c a s ă  de n n " c Ţ . , . - O 
.....

MHz, poate fi r e c e p ţ i o n a t ă  .cu receptorul tran de mm. Se b o b i n e a z ă 


zistorizat din figura 2. Cu-Em 0,3 mm. Ş o c u l  Sare 40 de
Primul etaj echipat cu tranzistorul AF 139 q; 0,15, pe un miez de f e r i t ă  cu
sau AF 516 r e a l i z e a z ă  functia de de 2 mm miez de la o
Pragul de o s c i l a ţ i e  se s t a b i l e ş t e  din n.nt·on1rirL pe f r e c v e n ţ a  e x a c t ă  se face din miez cu con-
metrul de 10 k.o. montat în ramura de emitor a clensatorul de 10 montat Între colectorul
tranzistoarelor T 1. Circuitul acordat este for emitorul 2 SA 340.
mat din bobina L si condensatoarele montate Semnalul de c o m a n d ă  (de j o a s ă  f r e c v e n ţ ă 
În paralel. ' trenuri de impulsuri) se trimite la
Bobina L se c o n f e c ţ i o n e a z ă  pe o c a r c a s ă  cu torul de audio filtrele de cale,
diametrul de 8 mm, pe care se b o b i n e a z ă  12 torul de 5
spire cu s î r m ă  de cupru emailat d> 0.4 mm. Din

radioamatori

fototehnica
- '- Revelatoare diluate
de m ă r i t 
l a b o r a t o r u l electronistului
- Selector de canale
ca . yO
in banda de

n a l ă  cu
Tehnium atelier
- Antene de emisie
- Antene .;;" .. "...... <11. .....

condensatorul semireglabil de 30 pF se r e g l e a z ă 
mijlocul gamei r e c e p ţ i o n a t e ,  iar din condensa - Undele
torul variabil cu capacitatea m a x i m ă  de 8 pF - Filtre Re
se r e a l i z e a z ă  acordul fin În g a m ă .  C o n f o r t casnic
Ş o c u l  S 1 se r e a l . Î z e a z ă  pe o r e z i s t e n ţ ă  de
rulant
O,5W (1 M!1) pe care s e ' b o b i n e a z ă ,  s p i r ă  l î n g ă  - Sisteme de iluminat din
s p i r ă ,  s î r m ă  cu diametrul de 0,2 mm. Semnalul
de j o a s ă  se a p l i c ă  apoi prin conden
satorul de 5 )JF c ă t r e  baza primului tranzistor Incepind cu nr. 11 a.c. al
(T 2) din amplificatorul de j o a S ă  f r e c v e n ţ ă .  revistei noastre vom - M a s ă  - ba r - t o a l e t ă 
Ambele tranzistoare T 2 T 3 sînt de tip EFT zenta Tehnium milgiilzBn
353 sau EFT 323. - Foarfece de t ă i a t  filme
Ascultarea se face În c ă ş t i  cu i m p e d a n ţ a  de cipiul de f u n c ţ i o n a r e ,  co n . cerului
200012 întregul receptor se a l i m e n t e a z ă  de s t r u c ţ i e ,  - Actual itatea c o s m o n a u t i c ă 
la d o u ă  baterii 3 R 12, legate În serie, a d i c ă  cu a radioreceptoll'ului R adio-service
tensiunea de 9 V. -
h e t e r o d i n ă .  P o ş t a 
- Solu i o n ă r i 

R e c e p ţ i o n a r e a  programelor de radiodifuziune
transmise În gama undelor ultrascurte se poate
face cu radioreceptorul s u p e r r e a c ţ i e  din fig. 3.
Este construit dintr-un etaj cu tranzistorul AF

http://slidepdf.com/reader/full/tehnium-10-1974 3/24
8/2/2019 Tehnium 10 1974

Deosebit de util în atelierul o r i c ă r u i  amator,


precum în laboratoarele atelierelor ş c o l a r e , 
aparatul pe care vi-l p r e z e n t ă m 
este destinat t e s t ă r i i 
reglajului radioreceptoarelor
amplificatoare or audio

El este compus din 4 module realizate separat, u ş o r  demontabile u ş o r  de depanat.


Cadrul este executat din t a b l ă  de a l a m ă  î n d o i t ă  în f o r m ă  de cornier cu la-
tura de 10 mm sudate la cu cositor. Cale 4 module îndeplinesc u r m ă t o a r e l e  sarcini:
modulul nr. 1: de AF
- m od ul ul nr. 2:
- modulul nr. 3:

cu o serie de borne de la care se pot alimenta diverse mon-


taje V c. a - 200 V c.c. 152 V c.c. stabilizat). Fiecare modul
este construit are un panou frontaI din t a b l ă  de aluminiu gros de 2 mm, res-
tul fiind din t a b l ă  c o s i t o r i t ă  (cutie de conserve). Dimensiunile se aleg în f u n c ţ i e 
de dimensiunile componentelor utilizate. Alte a m ă n u n t e  constructive revin constructorului,
în de p o s i b i l i t ă ţ i l e  acestuia.

Acest modul c o n ţ i n e  generatorul de j o a s ă  f r e c v e n ţ ă  cu game de lucru:


25 -;-- 300 Hz, 250 ;-- 3 000 Hz, 2 500 -;-- 30 000 Hz.
El are de r e g l e ţ j  aI nivelului brut fin, iar tensiunea la i e ş i r e 

f u n c ţ i o n e a z ă  imediat, l I i d a c ă  este corect executat.


Piesa este p o t e n ţ i o m e t r u l  de 2 kQj5 W. Se poate înlocui cu o
r e z i s t e n ţ ă  b o b i n ă  de tip l.P.R.S., c ă r e i a  i se a l ă t u r ă  stratul de ciment sili
conic de deasupra apei se i m p r o v i z e a z ă  un cursor din t a b l ă .  D u p ă  reglaj
se f i x e a z ă  definitiv în a c e a s t ă  p o z i ţ i e .  Condensatorul variabil va trebui
montat izolat de masa a p a r a t u l u ~  iar axul va fi prelungit cu un tub
izolator. + 200V

Este generatorul de î n a l t ă  f r e c v e n ţ ă .  6 BE 6 (6 H 31) este utilizat ca mixe


Are trei game de lucru.: 130 -+- 800 kHz; separator.
500 +- 2 000 kHz; 5 +- 20 MHz, cu posi Bobinele se construiesc în carcase c
b i l i t ă ţ i  de reglaj aI gradului de m o d u l a ţ i e  ş a n ţ u r i .  Se poate utiliza, de asemene
al nivelului de semnal de i e ş i r e .  orice tip de bobine. Pentru a l ă s a  con
Oscilatorul de IF este de tip Colpittz, structorului posibilitatea de alegere,
ceea ce s i m p l i f i c ă  c o n s t r u c ţ i a  bobine în continuare i n d u c t a n ţ a  bobinelor: pen
lor. Pentru schimbarea gamelor se va tru UL bobina are 160 ,uH, pentru U
utiliza un comutator tip c I a v i a t u r ă .  Tu bobina are 25 ,uH, iar pentru US b
bul utilizat este ECC 82. Prima t r i o d ă  bina are 0,26 ,uH.
este oscilatorul de IF, iar a doua, oscila D u p ă  e x e c u ţ i a  m o n t a j u l u ~  scala
torul de AF. Transformatorul utilizat etaloneazA utilizînd un generator de se
TB este de tip «bloking» de la un tele nal standard ( G S S ~  sau un recepto
vizor. Elementele notate cu s t e l u t ă  se bine etalonat.
ajusteazA în timpul reglajului. Tubul

1S,O 1,5 0,15 121< 152V

un transformator de circa 40 W cu î n f ă ş u r ă r i l e  ca în s c h e m ă . 
Se un stabilizator pentru tensiunea de 152 V.
u t i J i i z e a z ă 
Filamentele tuburi10r vor fi alimentate indiferent de utilizarea apara
tului. Tensiunea a n o d i c ă  se va cupla la fiecare modul cu ajutorul unui co
mutator cu clape independente. AstfeL aparatul poate fi utilizat fie ca ge-
nera tor fie ca generator AF sau ca milivoltmetru.

__ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Q C \ J 2 0 0 V

,21<
o 200V ce
ECC82
10nF
î lk

00 V

400
110 ' J - - - - 4 I - ~ _ r \ 7 1 _ - _ + - - ~ _ _ ( )  152 V

* L -.
STABILIZAT
50nF
}fJF ?Kr"
OJ
MODULAT (' EMOOULAT
a:..
cr-l
, 200 V

http://slidepdf.com/reader/full/tehnium-10-1974 4/24
8/2/2019 Tehnium 10 1974

I - - - - - - - - - + - - - i lI---jf200Vc-..J
55

Este vorba de un milivoltmetru S c ă r i  de m ă s u r ă :  3 V - 30 V


electronic care u t i l i z e a z ă  un tub - 300 V 600 V.
ECC 82. Comutatorul trebuie fie Pentru simplificare se u t i l i z e a z ă 
de b u n ă  calitate, iar r e z i s t e n ţ e l e  cadrul mobil (instrumentul) de la
care compun circuitul de intrare un aparat de m ă s u r ă  tip avometru.
(divizorul) trebuie fie cu toleran Datele din s c h e m ă  sînt valabile pen
te minime. Gamele de m ă s u r ă :  30 mV tru un instrument de tip T 430/1,
300 mV - 3 V - - 30 V. de f a b r i c a ţ i e  s o v i e t i c ă ,  comutat pe
Frecventa de lucru: 20-;.-100 kHz. scara 0,75 V cc. Bornele milivolt
Al d o i l e ~  voltmetru electronic u metrului trebuie ecranate ca ca
t i l i z e a z ă  de asemenea un tub ECC 82. blul de m ă s u r ă . 

eficient circuit de r e a c ţ i e  n e g a t i v ă  preia o parte din semnalul de i e ş i r e  prin


Un
2,2 kn 20 J1F îl transmite bazei lui T 2 pentru tia se o b ţ i n e  minimum de distorsiuni.
Termistorul de 6 kn , montat Între bazele defazoarelor pe radiatorul tranzistoa-
relor finale, a s i g u r ă  «repolarizarea» acestora, în f u n c ţ i e  de m o d i f i c ă r i l e  de tempera-
t u r ă . 
I n d i c a ţ i i  de c o n s t r u c ţ i e  reglaj
Tranzistoarele finale vor fi prinse pe radiatoare separate izolate de acestea
o n i c ă  s c o a s ă  din alte tranzistoare defecte (tipul EF T 212).
prin m i c ă  ş i ·  s o l u ţ i e  s i i i c
Tranzistoarele din etajul defazor vor fi p r e v ă z u t e  cu radiatoare pe c a p s u l ă .  De ase
menea, diodele de redresare, f u n c ţ i e  de tipul lor, vor fi puse pe radiatoare.
Transformatorul de r e ţ e a  va fi p r e v ă z u t  cu ecran electrostatic între primar se
cundar. Alimentarea etajului final cu tensiune c o n t i n u ă  se va face prin s i g u r a n ţ e 
de 2,5 A.
Drag. G R i N E A Cablajul imprimat nu r i d i c ă  probleme, practic am folosit varianta în care p l ă c u ţ a 
cu tot montajul are dimensiunile radiatorului tranzistoarelor finale vine prins
Amplificatorul pe care vi-l p r e z e n t ă m  este realizat conform ultimelor eL
eliminarea transformatorului de i e ş i r e  sau defazare. R e : Z l s 1 t e n ţ e l e din emiter, respectiv colectorul vor fi bobinate din n i c h e l i n ă 
transformator a creat multe probleme radioamatorilor pe un suport de r e z i s t e n ţ ă  de 2 W.
Studiind se o b s e r v ă  este vorba de un montaj COlltr'ltllnp. t o l O S l l l l d u - ~ , e 
«universalul» defaza rea fiind de
BC 161 este
calitate; practic s-au
(pwcurabile din c o m e r ţ ) . 
Montajul f u n c ţ i o n e a z ă  o r e d r e s a t ă  de 52 V, o b ţ i n u t ă  oricare
tra.nsi!orma.tor de cu un secundar de 40 V/4 A (bobinat cu s î r m ă  de Îi) 2,5
m ă t a s e ) . 
B

duce la
D ă m 
canal):
-- tensiunea de alimentare: 52 V
consum în gol: 30 mA
-- consumul la o s a r c i n ă  de n/ 50 W: 2 A
sarcina m i n i m ă : 
- semnalul de i e ş i r e : 4 20 V/2,5
n A În difuzoare) o
m"8+lk
(consum alternativ pe s a r c i n ă 
de 4 n/ 50 W
- r ă s p u n s  în f r e c v e n ţ e :  10 + 50000 Hz 20 dB
- distorsiuni armonice: 0,5% la 1 000 cu un semna l la intrare de 1,5 V
2 0 ) l ~ 2 5 ,  TranZistoare folosite:
Tranzistoarele folosite sînt: TI = BC 147 B; T 2 = 2 N 3053; T 3 , T 4 = BC 141/ <, = SC 147 B (BC 107 B)
RC 161; T sT 6 = 2 N 3055. 0DjJA
Diode redresoare: RA 120 - 4 b u c ă ţ i  diode de polarizare: F 057 - - 4 b u c ă ţ i . 
= 2 N 3053 (BC 107 B)
S1 = de mijloc (26 V)
tensiune
I m p e d a n ţ a  de intrare: 10 kn . S2 = consum În gol (30 mA ) 3 = BC 141
F u n c ţ i o n a r e  de pe s c h e m ă )  'i BC161
~ ' : l  = amplificare T cl
Semnalul de este amplificat de tranzistorul TI montat astfel pentru a asi- t";j = volum
1 T5' T 6 = 2 N 3055
gura o b u n ă  amplificare cu un coeficient de distorsiuni minime.
Pentru un semnal de 1 V pe baza tranzistorului TI se o b ţ i n e  în colector, d u p ă 
D 1 . ·D 4 = BA 148 (F 057)
eff
condensatorul de 0,22 J1F, o tensiune de aproximativ 3 V cu un coeficient de dis D u p ă  realizarea montajului se v e r i f i c ă  corectitudinea l u c r ă r i i  se a l i m e n t e a z ă 
torsiune de 0,1 %. P o t e n ţ i o m e t r u l  S3 r e g l e a z ă  punctul de f & f h c ţ i o n a r e  allui T l pentru cu tensiune; în Jocul s i g u r a n ţ e i  de alimen.tare de la + 52 V se î n s e r i a z ă  un avohm
amplificare m a x i m ă  distorsiune m i n i m ă .  metru pus pe consumul maxim (O -;- 2 A). Se u r m ă r e ş t e  i n d i c a ţ i a  aparatului se re
Din punctul C, în circuitul de emitor se poate culege un semnal care, redresat g l e a z ă  p o t e n ţ i o m e t r u l  semireglabil S2 p î n ă  cînd consumul atinge o valoare de 20-;-

divizat, poate fi folosit la un «ochi» indicator de nivel pentru «balansul» STEREO. 30 mA. (Evident, i e ş i r e a  se c u p l e a z ă  la o s a r c i n ă  de 4 +8 m.Apoi se m ă s o a r ă  ten
Semnalul amplificat a t a c ă  baza lui T 2 prin p o t e n ţ i o m e t r u l  de v.olum P h decuplat siunea m e d i a n ă  între m a s ă  polul pozitiv al condensatorului electrolitic de i e ş i r e 
la m a s ă  cu 15 nF . cu semireglabilul SI se aduce la j u m ă t a t e  din valoarea celui de alimentare, a d i c ă 
punctul
de pentru tranzistoarele
al tranzistorului +2 6 V.
defazoareT T 3
s t a b i l e ş t e  f u n c ţ i o n a r e  2'
de polarizare T 4 este f i x ă ,  stabi O a t e n ţ i e  d e o s e b i t ă  trebuie a c o r d a t ă  negative realizate prin
înserierea a 4 diode cu siliciu v a r i a b i l ă  fin cu semireglabilul S2' de 2,2 k n condensatorului de 20 jlF/25 V i e ş i r e a  condensatorul ui
I m p o r t a n ţ a  acestei tensiuni este c o v î r ş i t o a r e ,  atît în stabilirea consumului eta- tic de 4 ţ t F . 
jului final cît în precizarea distorsiunn «crossover». . Se poate varia r e z i s t e n ţ a  de 2,2 kn în limitele 1,5 +5 kQ, în functie de care se ob-
Semnalul amplificat defazat de tranzistoarele pilot T 3 T 4 a t a c ă  tranzistoarele ţ i n e  un c î ş t i g  de putere, da r cresc distorsiunile. '
din etajul final T s în al c ă r o r  emiter, respectiv colector, se introduc r e z i s t e n ţ e  Pentru acest amplificator de recomand un separat.
de stabilizare 0,5 n/ 2 W. d u p ă  schemele date în r e v i s t ă ,  d u p ă  varianta p e r s o n a l ă 

http://slidepdf.com/reader/full/tehnium-10-1974 5/24
8/2/2019 Tehnium 10 1974

detectia sincron Î n s ă ,  oscilatorul local g e n e r e a z ă 


un se'mnal exact pe f r e c v e n ţ a  p u r t ă t o a r e ,  f r e c v e n ţ a 
i n t e r m e d i a r ă  este zero, iar spectrul de m o d u l a ţ i e  a
f r e c v e n ţ e l o r  se d e p l a s e a z ă  În domeniul f r e c v e n ţ e l o r 
joase. Tranzistorul T 2 g e n e r e a z ă  o s c i l a ţ i i  locale În
montaj Colpitts, folosind circuitul acordat L 1- C V 1
C 4 • Amplitudinea o s c i l a ţ i i l o r  se r e g l e a z ă  cu poten
ţ i o m e t r u l  P • Acest p o t e n ţ i o m e t r u  a s i g u r ă  polarita
1
tea bazei tranzistorului TI ( Î m p r e u n ă  cu Rs )'
Polarizarea bazei lui T 2 este a s i g u r a t ă  de R3'
Folosind o r e a c ţ i e  n e g a t i v ă  p u t e r n i c ă  În C.C., se asi- .
g u r ă  stabilizarea pentru cele d o u ă  tranzistoare de la
circuitul de intrare.
Pentru sunetele joase se f o l o s e ş t e  detectarea cu
dioda O2 care î m p r e u n ă  cu 0 1 f o r m e a z ă  un dublor
de tensiune. Pe condensatorul e g apare astfel audio·
f r e c v e n ţ a  n e c e s a r ă  canalului de sunete joase, format
din tranzistoarele T4 - T 5 piesele aferente.
P o t e n ţ i o m e t r u l  trimer P2 cu cele d o u ă  diode for
m e a z ă  un divizor de tensiune cu care se r e g l e a z ă 
polaritatea bazei la un nivel care a s i g u r ă  un curent
de 500 microamperi În r e z i s t e n ţ a  de colector RIO a
lui T4 •
Tranzistoarele T4 - Ts a m p l i f i c ă  puternic, fiind
R e c e p ţ i o n a r e a  cu mod u l a ţ i e  folosite În s c h e m ă  cu emitorul la m a s ă .  Piesele
f r e c v e n ţ ă  in gama aferente taie f r e c v e n ţ e l e  Înalte permit trecerea
f r e c v e n ţ e  lor joase. Circuitul acordat l2-C1S avînd
UU S p r e z i n t ă  avantajul frecventa de r e z o n a n t ă  Între 50 Hz si 100 Hz accen
t u e a z ă  'amplificarea ia f r e c v e n ţ e l e '  joase.
Transformatorul L2 este Î n f ă ş u r a r e a  s e c u n d a r ă 
a unui transformator de microfon (corespunde cel
de la magnetofonul «Sonet-Duo»).
I e ş i r i l e  celor d o u ă  canale se l e a g ă  la o m u f ă  stan
dard stereo. Astfel se a s i g u r ă  atît ecranarea i e ş i r i i , 
cît cuplarea c o r e s p u n z ă t o a r e  a canalelor de la
N. TURTUREANU preamplificatoare la canalele stereo de redare.

Emisiunile stereofonice În UUS au c a l i t ă ţ i  de care nu p o s e d ă  c a l i t ă ţ i l e  p e r s e v e r e n ţ a  unui cons- r - : - : - - - - - - : - - - - - . , . r - - ~ - - - ~ - - - . - - - _ _ r 


fidelitate si mai bune, Î n s ă  aparatele de emisie folo tructor amator «microbist», Îi r e c o m a n d ă m  anali- f S ( ) b l n a ,
site sînt 'foarte costisitoare, iar receptoarele sînt zeze schema abordeze numai partea de pseudo
p r e v ă z u t e  cu decodificatoare circuite speciale. stereofonie care se poate aplica destul de usor la I ~ . d , . , . " , , , . , + . , , . , , + 
Adaptorul, a c ă r u i  s c h e m ă  o r e d ă m  În fig. 1, vine aparatele comerciale atît în UU S cît În alte game de . ~ - - - - _ " " " _ - - ~ ~ - " ; " ' ' ' ; ' ' ' - 4 - - ' ' ' ' : ' ' ' ' " " , , ; , - ! 
În întîmpinarea amatorilor care, cu mijloace modeste, frecvente. 6 spire 107 7,5
vor asculte sau Înreaistreze emisiunile transmi Analizînd schema din fig. 1, vedem semnalul de 95 10
se pe UUS. Emisiunile mena sînt redate s ~ t e r e o  folo la antena t e l e s c o p i c ă  este aplicat la emitorul tranzis- 87,5 12
sind un artificiu de pseudostereofonie. In vederea t o r u l u i ' ~  care la r a d i o f r e c v e n t ă  l u c r e a z ă  ca amplifi- 78,4 15
reducerii n u m ă r u l u i  de piese necesare,
s i m p l i f i c ă r i i  cator cu baza la m a s ă ,  R 1 fiind r e z i s t e n ţ a  de s a r c Î n ă  73,5 17
s-a aplicat metoda d e m o d u l ă r i i  sincron. Efectul pentru intrare. Semnalul o b ţ i n u t  la colectorul din T, 68,2 20
stereofonic se o b ţ i n e  prin d o u ă  canale separate de este aplicat C 1 la baza lui T 2 la circuitul acor- 65 22,2
preamplificare, În vederea r e d ă r i i  separate 62 25
d e t e c ţ i e  dat format LI e V I ' Tranzistorul T 2 În radio-
CI su.netelor Înalte joase. Folosind un amplificator -1'''0,''''0''''+''' f u n c ţ i o n e a z ă  ca amplificator cu colectorul f . . - - 8 - s - p- i r - e - - - - - - + - -- - - - I - - - - - - +
92 7,5
de putere stereo sau un magnetofon stereo, d a c ă  iar demoduiarea este r e a l i z a t ă  cu dioda 0 1 • 80 10
În canalul «dreapta» se introduc sunetele Înalte, r a r l z j ~ ; t o . : ' I r e l e  - T 2 l u c r e a z ă  Într-un montaj reflex, 73 12
iar la «stînga»
stereofonic
sunetele joase, se o b ţ i n e  un efect
p l ă c u t .  Înainte de a descrie aparatul,
fiind folosite ca amplificatoare de r a d i o f r e c v e n ţ ă  66,5
5
15
15,75
f r e c v e n ţ ă .  Tranzistorul T 2 În
trebuie remarcat Î n s ă  c ă  partea c o n s t r u c t i v ă  re m a s ă . 
a u d i o f r e c v e n ţ ă 
1------------1------11-----1.
9 84 7,5
glarea unui aparat În UUS (în special cu demodulare de la.
73,5 10
sincron) n e c e s i t ă  c u n o ş t i n ţ e  avansate. Din acest baza T1 În AF !u- 65 13,25
motiv, construirea adaptoruiui nu este recomandat2. m a s ă ) .  Semnalele de AF de 62 15
amatorilor constructori î n c e p ă t o r i .  Acelor amatori ti ee ute p rin Ro (pe baza tranzi s- f . . . ~ - - - , - ~ - - - - - - - - - - - - - i l _ - - - - - - + - - - - - i 
11 spire 75,5 7,5
66,4 10
R e z i s t e n ţ a  R6 65 10,5
A N T E N Ă  •
cu capacitatea 55,8 15
TELESCOP/CA eie a tranzistoru 48 20
lui Î n l ă t u r ă  eventualele 37,5 33
reziduale de RF. ~ " " " " = - - ~ - - - - _ - - - ! _ - - - - . . , , . . I I . - - - - . . . . . I . 
T3 l u c r e a z ă 
în schema cu emitorul la
m a s ă  a s i g u r ă  o ampli c o n s t r u c ţ i e i ,  sînt valabile regulile con
ficare mare, suficienta domeniul UUS.
În
pentru o b ţ i n e r e a  unui Tranzistoarele T, -T 2 sînt mai deosebite. Tran
semnal de intrare la un zistorul BF 167, recomandat În s c h e m ă ,  are beta
amplificator de audio 900 si frecventa de t ă i e r e  350 MHz. Carcasa este
f r e c v e n ţ a  (avînd o intrare e c r a n a t ă  prin
cu i m p e d a n ţ ă  mare cu al patrulea terminal.
Circuitul acordat l 1 -C V1 este format din bobina
o sensibilitate mai de intrare UUS s e c ţ i u n e a  c o r e s p u n z ă t o a r e  a
de 100 mV). Piesele afe condensatorului variabil de la receptorul «Mamaia»,
rente tranzistorului T 3 sau se e x e c u t ă  un circuit acordat c o r e s p u n z ă t o r 
sînt calculate favorÎ pentru alte piese. Analizînd tabelul 1, amatorul va
zeze redarea f r e c v e n ţ e  putea alege-valorile În raport de piesele de care dis
lor înalte, iar p o t e n ţ i o  pune. Gama de UUS este Între 65 MHz 73 MHz.
metrul P3 a s i g u r ă  regla Piesele se m o n t e a z ă  pe o p l a c ă  cu circuit imprimat
rea volumului si t o t o d a t ă  (din sticlotextolit) sau se f o l o s e ş t e  sistemul de prin
echilibrarea (balance) a dere cu capse conexiuni cu conductoare, de
canalelor. preferat chiar cu terminalele pieselor. Cutia se
Tranzistorul T 2 mai are poate executa din plastic. în acest caz se r e c o m a n d ă 
si o a l t ă  În a f a r ă  ca axele condensatorului variabil ale p o t e n ţ i o m e -
de cele trelor -P 3 fie prelungite cu cîte o b a r ă  din ma-
f u n c ţ i e  a lui terial pentru evitarea i n f l u e n ţ e i  capacitive la
M
exterioare.
este pentru
la punerea în
pentru
bornele

http://slidepdf.com/reader/full/tehnium-10-1974 6/24
8/2/2019 Tehnium 10 1974

u r m ă  toarele

scara
se vor monta pe
de circa 8
Zener cu un voltmetru
i r ~ ' ' ' ' ' ' ' ' < ' ' ' ' ' ' H  de si cu un
Acesta ne l i v r e a z ă  d o u ă  tensiuni de r - r . , . . 1-", 'n. 11" ,

stabiliza e, care se controlul c u r e n t ~ l u i  ab-


format dintr-un element de r""t,,-,,rl1n'tr,

cu tranzistorul dioda Zener


de eroa re "format
din tranzistoarele cît
elementului regulator
cu tranzistorul D a t o r i t ă  men
ţ i n e r i i  constante a tensiunii în
baza lui T 3 curentul de emitor
cît cel din colectorul lui T 3 vor
avea o valoare c o n s t a n t ă .  Acest
lucru are ca efect un curent
constant r e g l a b i l ă 
Rs. R e z u l t ă  prin modificarea
valorii lui Rs se poate o b ţ i n e  o
tensiune r e g l a b i l ă  de la zero,
deoarece tensiunea de i e ş i r e  este
practic e g a l ă  cu produsul dintre
curentul de colector al tranzis
torului T 3' o valoare c o n s t a n t ă , 
valoarea lui Rs. Se o b s e r v ă 
orice c r e ş t e r e  a tensiunii de
produce o c r e ş t e r e  a ten
i e ş i r e 
siunii pe baza tranzistorului T 2
din amplificatorul de eroare, care
are drept urmare c r e ş t e r e a  cu
rentului de colector al lui T 2'

http://slidepdf.com/reader/full/tehnium-10-1974 7/24
8/2/2019 Tehnium 10 1974

RIT ANSlAIORUl 'IIIHU RADIOIMATORI

-- Puterea (imput) la etajul final al e m i ţ ă t o r u l u i  bazei primului mixer se a p l i c ă  semnalul r e c e p ţ i o n a t 


(pentru un semnal de 2 jlV la intrare): 2 W amplificat de tranzistoarele TI + T 2'
- - I n t e r m o d u l a ţ i a  (între d o u ă  s t a ţ i i  care folosesc si în circuitul de colector al primului mixer este co
multan retranslatorul): 16 -1 8 dB nectat un filtru de b a n d ă  format din trei circuite acor
Ing. G. PI NTI LI E Y03AVE 100 kH z (+ 2 dB) date, cuplate între ele u ş o r  supracritic, pentru a asigura
- - Banda de trecere: 200 kH z (± 20 dB)
-

maes tru al sportului o b a n d ă  de trecere de 100 kHz, acordate pe f r e c v e n ţ a 


- - Eficacitatea sistemului de RAA: pentru o v a r I a ţ I e  de 8,7 MH z ± 50 kHz. Acest filtru de b a n d ă  d i c t e a z ă 
a semnalului la intrare în limitele 2 - 500 jlV, pu banda de trecere a întregului retranslator.
Retranslatoru1 a fost realizat în ideea terea la iesire v a r i a z ă  în li mitele 2 - 2,3 W Semnalul de f r e c v e n ţ ă  de 8,7 MH z este aplicat celui
unor l e g ă t u r i  radio bilaterale
a s i g u r ă r i i  - - Antene folosite: dipoli de lungime ),/2 cu polari de-al doilea mixer (T4)' unde se mai a p l i c ă  semnalul
între radioamatorii p a s i o n a ţ i  de unde zare o r i z o n t a l ă  celui de-al doilea oscilator local, cu f r e c v e n ţ a  de
>

- - Tensiunea de alimentare: 24 V c.c. 20,7 MH z Cel de al doilea oscilator local (T 6) este,


ultrascurte din diferite zone ale ţ ă r i i ,  Schema e l e c t r i c ă  de principiu este p r e z e n t a t ă  în de asemenea, pilotat cu c u a r ţ . 
aflati la distante relativ mari unii de fig. 1. La intrare, retranslatorul este p r e v ă z u t  cu un În circuitul colectorului mixerului 2 (T4) este c O l 1 e ~ . -
a l ţ i ~  cum sînt,' de exemplu, cei din
amplificator realizat cu d o u ă  tranzistoare BF 181, tat un filtru de b a n d ă  format din d o u ă  circuite acor
Transilvania, care vor intre în l e g ă  montate În c a s c a d ă ,  în scopul a s i g u r ă r i i  unui grad date pe f r e c v e n ţ a  c e n t r a l ă  de 29,4 MHz. În continuare
t u r ă  cu cei din sudul C a r p a ţ i l o r  Meri mare de amplificare, f ă r ă  a fi nevoie de neutrodinare, u r m e a z ă  e m i ţ ă t o r u l  pe 10 metri, format din tranzis
dionali. Aparatul a fost elaborat d u p ă  o este acordat pe f r e c v e n ţ a  de 145,8 MHz. Acest am toarele Ti, T s T 9. Etajul final al e m i ţ ă t o r u l u i  (T 9)
s c h e m ă  a s e m ă n ă t o a r e  cu a retranslato plificator este comandat cu un semnal de reglaj auto f o l o s e ş t e  un tranzistor de tipul KT 904, p r e v ă z u t  cu

rului montat pe satelitul pentru radio mat al a m p l i f i c ă r i i  (RAA), care se a p l i c ă  pe baza pri un radiator din duraluminiu (o p l a c ă  de m ă r i m e 
amatori «Oscar»-6. mului tranzistor. 130 x 170 mm - - de a c e e a ş i  m ă r i m e  cu placa cu cir
Primul oscilator local este pilotat cu cristal. Frec cuitul imprimat). A c e a s t ă  p l a c ă - r a d i a t o r  î n d e p l i n e ş t e 
venta f u n d a m e n t a l ă  a cristalului este de 13,71 MHz. rolul de suport mecanic pentru Întregul cablaj im
Principalii parametri electrici ai retranslatorului sînt: Osc'ilatorul este realizat cu un tranzistor BF 167 (T 5) primat.
-- Banda de f r e c v e n ţ e  la intrare ( r e c e p ţ i e ) :  145,8 MH z f u n c ţ i o n e a z ă  În regim Overtone, cu circuitul acor RetranslatoruI este p r e v ă z u t  cu un sistem de RAA
±5 0 kH z dat pe armonica a 5-a a cristalului - - 68,55 MH z În amplificat (T 12)' care are rolul de a mentine în limitele
-- Banda de f r e c v e n ţ e  la i e ş i r e  (emisie): 29,4 MH z continuare u r m e a z ă  un dublor de f r e c v e n ţ ă ,  executat admise puterea m a x i m ă  a etajului final ai e m i ţ ă t o r u l u i . 
±5 0 kH z cu o d i o d ă  varicap de tipul BB 109, de la care se ob Aparatul este p r e v ă z u t  cu circuite de stabilizare a
Sensibilitatea la intrare (pentru o putere n o m i n a l ă  tine un semnal cu frecventa de 137,1 MH7, ce se in tensiunii de alimentare, care a s i g u r ă  u r m ă t o a r e l e  ten
la i e ş i r e ) :  2 jlV j e c t e a z ă  pe baza primului 'mixer (T 3)' Tot În circuitul siuni stabilizate electronic: - 1 8 V pentru etajul de
putere al e m i ţ ă t o r u l u i ;  - 12 V pentru restul e m i ţ ă t o 
rului - 9 V pentru mixere, oscilatoare locale am
plificatorul de intrare.
/1'15,75-145.85 I 18,65 -8,75 I 129,35 -29,451 Retranslatorul a fost Încercat în orasul Bucuresti
cînd au lucrat simultan (prin r e t r a l 1 s l a t ~ r )  6 s t a ţ i i  '(3
l e g ă t u r i  bilaterale f u n c ţ i o n î n d  în duplex; emisie în
banda de 2 metri r e c e p ţ i e  în cea de 10 metri).
În finaL acest aparat este p r e v ă z u t  a fi instalat pe
11'15,75-145,851 munte, probabil, pe vîrful Om u din Bucegi.

2
2 . 1 2 P ; 2 0 P  X BFI81

,2?,O
Gl;HI

10

lMFI. 1{

5.5
1{

8
http://slidepdf.com/reader/full/tehnium-10-1974 8/24
8/2/2019 Tehnium 10 1974

Metol 10,0 g
Sulfit de sodiu anh. 100,0 g
Carbonat de sodiu anh. 50,0 g
l o d u r ă  de potasiu 0,001% 100 mi

IVlllIOIRI Olllli
A p ă  p î n ă  la
+ 19 mip ă r ţ i  a p ă 
D i l u ţ i e :  1 parte revelator 1000
Timp de developare NP1516 minute
0
la 20 C NP20 20 minute
Agitare: prtmul minut continuu, apoi 15 "
la fiecare minut.
Caracteristici: revelator moale

De la bun început trebuie f ă c u t ă  deosebirea


. În aceste revelatoare, aspectul d e v e l o p ă r i i  fil R Metol
Sulfit de sodiu anh.
8,0 g
60,0 g
H i d r o c h i n o n ă  2,0 g
Între sensul care i se În acest articol denumiri; mului se m o d i f i c ă  f a ţ ă  de cele normale. Viteza de A p ă  p î n ă  la 1000 mi
de «revelator diluat» sensul acceptat În gene developare a d e n s i t ă ţ i l o r  mici (detalii În u m b r ă ) 
ral pentru a c e a s t ă  denumire. Prin revelator di este c o n s t a n t ă ,  calitatea de s u b s t a n ţ ă  revela Carbonat de sodiu anh. 90,0 g
luat se î n ţ e l e g e ,  de obicei, un revelator normal toare fiind s u f i c i e n t ă .  B r o m u r ă  de potasiu 2,0 g
A p ă  p î n ă  la 1000 mi
care se d i l u e a z ă  cu a p ă  de un n u m ă r  de ori. Viteza de developare a d e n s i t ă ţ i l o r  mari (de 1p A 1p B
D i l u ţ i e :  + + 15 p a p ă 
Prin m ă r i r e a  c o r e s p u n z ă t o a r e  a timpului de talii În l u m i n ă )  scade apreciabil, deoarece c o n ţ i  NP15 14 minute

B
Timp de developare
developare. revelatorul nou astfel o b ţ i n u t  pre nutul de substante revelatoare este insuficient Agitare: la fel ca mai sus
NP20 16 minute
z i n t ă  o p u t e r n i c ă  a c ţ i u n e  compensatoare, con pentru ele. În c ~ n s e c i n ţ ă ,  contrastul i magin;; Caracteristici: revelator normal
trastul realizat fiind mai mic deCÎt cel o b ţ i n u t  scade, aceste revelatoare avînd o p u t e r n i c ă  ac
cu revelatorul nediluat. ţ i u n e  de uniformizare. D a t o r i t ă  modului de ac Metol 10,0 g

tr uDiluarea negativea unui este normal pen sus, negativele


a p ă 
revelator ţ i u n e  o b ţ i n u t e  A A. p ă sulfit la sodiu anh.
 p î n ă  de 50,0 gmi
filmele cu alb-negru l i m i t a t ă  Î n s ă  prezentaprezentat
o b u n ă mai
 redare a detaliilor din umbre,
vor
B. Bicarbonat de sodiu
10Qil

de a n u m i ţ i  factori. ceea ce e c h i v a l e a z ă  cu o crestere de sensibilitate. anh. 50,0 g


Astfel, un revelator normal c o n ţ i n e  o cantitate În c o n d i ţ i i  normale de i I ~ m i n a r e ,  c r e ş t e r e a  de A p ă  p î n ă  la 1000ml
D i l u ţ i e :  1p A + 1p B + 10 p a p ă
destul de mare de sultit de sodiu o cantitate sensibilitate este de aproximativ o d i a f r a g m ă  Timjil de developare

NP15 18 minute
relativ m i c ă  de alcaliL DiluÎnd de peste 4 ori (3DIN). Valoarea e x a c t ă  se d e t e r m i n ă  de fiecare NP?O
un astfel de revelator, s o l u ţ i a  nou o b ţ i n u t ă  con fotograf În parte, În f u n c ţ i e  de c o n d i ţ i i l e  parti Agitare: ca mai sus
ţ i n e  o cantitate i n s u f i c i e n t ă  de alcalii, fapt care culare. Caracteristici: revelator normal
duce la o developare complet n e s a t i s f ă c ă t o a r e ,  Un alt avantaj ai acestor de revelatoare Sulfit de sodiu anhi 125,0 g
mai ales În umbre. este aceia mereu se f o l o s e ş t e  pentru develo Carbonat de sodiu anh. 60,0 g
Revelatoarele prezentate În continuare au o pare s o l u ţ i e  p r o a s p ă t ă ,  revelatorui fiind aruncat H i d r o c h i n o n ă  16,0 g
c o m p o z i ţ i e  d i f e r i t ă  sub aspect cantitativ f a ţ ă  de d u p ă  î n t r e b u i n ţ a r e .  F e n i d o n ă  1 g
de potasiu
B r o m u r ă  9,0 g
revelatoarele normale. De r e g u l ă ,  un astfel de Se a s i g u r ă  În acest fel o c o n s t a n t ă  foarte mare Benzotriazol 3,0 g
revelator c o n ţ i n e  zecimi de gram de s u b s t a n ţ ă  a d e v e l o p ă r i i .  A p ă  p î n ă  la 1000 mi
revelatoare, o cantitate m i c ă  de sulfit de sodiu Cu e x c e p ţ i a  revelatorului cu f e n i d o n ă ,  D i l u ţ i e :  1 P. revelator + 19 p a p ă 

de b r o m u r ă  de potasiu o cantitate destul lalte revelatoare Timp de develooare NP20 10 minute


NP27 16 minute
de mare de alcalii În c o m p a r a ţ i e  cu c o n ţ i n u t u l  loparea filmelor Agitare: ca mai sus
de s u b s t a n ţ ă  revelatoare b r o m u r ă  de potasiu. de exemplu). Caracteristici: revelator contrast.

A. CRiSTEA
Foarte m u l ţ i  amatori doresc s ă - ş i  lu mare decît formatul filmului. Ne procu
creze singuri fotografiile (dealtfel, aceasta r ă m  o p l a c ă  de s t i c l ă  f ă r ă  defecte (un
este marea s a t i s f a c ţ i e ) ,  da r nu t o ţ i  c l i ş e u  v e c h ~  s p ă l a t  de g e l a t i n ă )  un
p o s e d ă  un aparat de m ă r i t .  Aparatul pe geam mat, ambele avînd dimensiunile
care vi-I p r e z e n t ă m  este o c o n s t r u c ţ i e  ramei din lemn. Filmul se a ş a z ă  intre
s i m p l ă  poate fi executat de oricine. aceste d o u ă  geamuri. El trebuie stea
chiar d a c ă  nu are o calificare s p e c i a l ă .  cît mai Întins strîns, cu concavitatea APARATUL V Ă Z U T  CI) CAPACUL DESCHIS
C o n f e c ţ i o n ă m  la început o cutie para c ă t r e  placa t r a n s p a r e n t ă .  Geamul mat
l e l i p i p e d i c ă  la dimensiunile 300 x 150 x se va afla orientat spre bec. Cum vom
150 mm care, lateral, p o s e d ă  un capac lucra: deschidem peretele lateral al cu t ă i e m  coada, pe care o vom a ş e z a 
mobil, prins cu d o u ă  balamale. Interio tiei, a ş e z î n d  în interior aparatul de foto între bec cadrul de s t i c l ă ,  cu ajutorul
rul cutiei se va acoperi cu un strat 'de grafiat cu obiectivul introdus în orifi unui suport, tot din lemn. Pentru a nu
vopsea n e a g r ă  mat. ciul f ă c u t  cu diafragma d e s c h i s ă  la avea d e f o r m ă r i  ale imaginii, trebuie
In partea din f a ţ ă  se va face o deschi maximum. Punem filmul Între cele d o u ă  avem g r i j ă  ca sursa de l u m i n ă ,  conden
z ă t u r ă  c i r c u l a r ă  de 3 - 5 cm, în functie p l ă c i  de s t i c l ă ,  închidem capacul ş i - l  satorul obiectivul fotografic fie si
de diametrul pe care îl are o b i e c t i ~ u l  î n d r e p t ă m  c ă t r e  o u ş ă  sau un perete, tuate pe a c e l a ş i  ax, iar nega tivul fie APARATUL
aparatului de fotografiat, ce u r m e a z ă  a pe care a ş e z ă m  hîrtia s e n s i b i l ă  foto, perfect paralel cu planul obiectivului.
fi a ş e z a t  î n ă u n t r u .  În peretele opus, V Ă Z U T  ÎN
p r i n s ă  în pioneze. O p e r a ţ i a  se va face Intrucît e incomod se lucreze cu
facem, de asemenea, o g a u r ă  de 3 - 5 cm, la lumina r o ş i e .  aparatul orizontal, putem s ă - I  întoarcem POZ/TiE
IIERT/CAL.
în care introducem dulia pentru un bec Aprindem becul facem expunerea vertical cu ajutorul unei b u c ă t i  de scîn
mat de 110 V. Pe firul ce l e a g ă  becul cu probe, pentru a determina timpul d u r ă  p r i n s ă  de el, pe care o f i x ă m  într-un
priza vom monta un î n t r e r u p ă t o r  pe expunere corect, apoi facem develo suport de s c î n d u r ă  g r o a s ă  de 3 - 4 cm
cordon, stingerea aprinderea parea o b i ş n u i t ă .  la dimensiunea de 240 x 300 mm, în
becului. un mic soclu din Pentru g r ă b i r e a  timpului de PV'''''''''PT'P
a ş a ,  fel încît aparatul nu se r ă s t o a r n e . 
stabil, f i x ă m  o r a m ă  de lemn din ne vom din comert tJ Construit corect, bune
v o p s i t ă  negru, C;;U o deschidere ceva m ă r e ş t e  3 x, c ă r e i a  rezultate multe s a t l s t ' l C ţ t I . 

http://slidepdf.com/reader/full/tehnium-10-1974 9 9/24
8/2/2019 Tehnium 10 1974

M S
1
le

2
i e ş i R E 

SPRE TV

D u p ă  cum se vede pe schema din


figura 1, trioda a doua f u n c ţ i o n e a 
ca oscilator, în 3 puncte sistem
cu p r i z ă  în ramura induc
t i v ă .  Frecventa oscilatiilor este de
t e r m i n a t ă  de inductanta bobinei Le .250"
- + R:2-511(
capacitatea C 5 • P r ~  capacitatea
dintre electrozii tubului, o s c i l a ţ i a 
ajunge pe grila triode, unde
se î n t î l n e ş t e  cu r e c e p ţ i o -
posesorii nat din a n t e n ă .  anodul primei i E Ş i R E  TV
de televizoare triode se doar între
tipuri mai cele d o u ă  semnale. frec-
echipate oscilatorului local a fost ast
dintre cele iNTAARE
5
A NiENA

care
din

poate asigura o
la 4 - 5 km d i s t a n t ă , 
receptor de t e l e v i z i u ~ e 
medie. P e r f o r m a n ţ a 
deoarece panta de
a montajului realizat cu
dubla t r i o d ă  Ee C 91 (6 6 sau
este de 3 , 5 - 4
Pentru realizarea adaptorului se
În poate folosi un tub p e n t o d ă  de
adaptorul prezentat tipul EF 80,6 )1( 5 sau chiar 6 W 4,
Î n f ă p t u i n d  schema din figura 2. De
În schema din figura 1
m e n ţ i o n a t  este amplifica-
satisface pe deplin rea este ceva m i c ă  si nu toate
telespectatorii. exemplarele din t u b u r i l ~  amintite
mai sus f u n c ţ i o n e a z ă  bine ca oscÎ-
lator -modu lator ecran. Une- 99,75 43,5
le Î n s ă  dau chiar 1,3 17
mitoare. 181,75 125,5 0,16 7
Rezultate mai bune se pot
folosind un tub 0,14 7
gura 3. TubuI

0,08

0,08

http://slidepdf.com/reader/full/tehnium-10-1974 10/24
8/2/2019 Tehnium 10 1974

comutarea

so
transfonnat,oruJ de
U H . I " U H ~ . I L 
retea, condensatoarele electroIitice
si .bobinele LA si LB de co
r e s p u n z ă t o a r e  cânaleIor alese. La-
teral se fjletate
fixarea de
de curent de unde se ali de asemenea
m e n t e a z ă  televizorul. Pentru ali golm1 de r ă c i r e  de mm
mentare se va folosi redresoruI bi- metru 10 mm d i s t a n ţ ă  Între cen
o 4. Tubu} trele g ă u r i I o L 
o o Mufele de cablu intrar e
i e ş i r e  se f i x e a z ă  pe una dintre
o o o
o

o o O o fetele later'ale ale Pe ace-


10 O O O O O . a soclului se aduce COf-
O O O O O O
10
O O O OO
O O O 10 O O O O O O alimentare la r e ţ e a .  La
0
O
d i c ă  va circa se vor respecta toate regu-
OO O O O O O O O Transfonnatorul Tr se va realiza lile cunoscute aparatura
un miez din tole de ferosiliciu UK W. Bobinele canalele
E lOx20 mm IV carcase din
15 o de tole carcase, cu
550 de cupru de 1-1,2 rom
120
diametru.

http://slidepdf.com/reader/full/tehnium-10-1974
11 11/24
8/2/2019 Tehnium 10 1974

cordat din colector realizat cu t'obina L..J. circuitele tranzistorul ui TI ' montat ca
C 6 C 7• Din C 7 se a c o r d ă 
c a p a c i t ă ţ i l e  amplificator de r a d i o f r e c v e n ţ ă  final al
pe j u m ă t a t e a  benzii indicate
o s c i l a ţ i a  puterii de emisie dublor de f r e c v e n ţ ă . 
(145:2 = 72,5 MHz), iar C 6 ar e rolul Tranzistorul T b fiind de a c e e a ş i  n a t u r ă 
de a fixa limitele benzii (între 144 ca precedentul, va fi ales cu f r e c v e n ţ a 
146F r e MHz).
c v e n ţ a  g e n e r a t ă  de T z este m o d u l a t ă 
de t ă etc.)
411 i e r e 
maidemare
p r e f de
e r i n 150
MH z (AF 114.
ţ ă  cu factorul de
pe b a z ă  de c ă t r e  microfonul cu c ă r b u n e  M amplificare cît mai mare (peste 75).
(de tip telefon) alimentat prin divizorul Pentru realizarea unei puteri mari
Y080Z Realizat doar cu d o u ă  tranzistoare, de tensiune c o n t i n u ă  realizat cu R6 Rg. de emisie, se va regla trimerul R care l'

e m i ţ ă t o r u l  pe care vi-l descriem p r e z i n t ă  Nivelul semnalului audio reglat din R g p o l a r i z e a z ă  baza lui T 1 astfel ca se
t o t u ş i  s u f i c i e n t ă  stabilitate în b a n d ă .  ajunge la baza lui T z prin capacitatea C 9 , o b ţ i n ă  o putere u n i f o r m ă  s u f i c i e n t ă . 
Tranzistorul T z de tip ac 614, AF 114, modificînd capacitatea d i n a m i c ă  a lui T 2' Puterea de i e ş i r e  n o r m a l ă  este c u p r i n s ă 
403, 2S A 235 (sau o rice alt tranzis tor, Se obtine astfel o modulatie de frec Între 1 2 m W, a d i c ă  s u f i c i e n t ă  pentru
tip pnp de 50-100 mW, cu f r e c v e n ţ a  de v e n t ă  cu' deviatia de circa 500 kHz, deci p e r f o r m a n ţ e l e  enumerate la începutul
t ă i e r e  mai mare de 80 MHz), l u c r e a z ă  ca f o a ~ t e  b u n ă ,  d e ' ş i  tensiunea de alimentare articolului. De asemenea, în timpul ope
oscilator cu r e a c ţ i a  prin C s, Între emitor este m i c ă .  r a ţ i i l o r  de reglare, se va varia Rl între
colector. F r e c v e n ţ a  o s c i l a ţ i i l o r  este Semnalul de r a d i o f r e c v e n t ă  modulat 4 10 k n pentru realizarea performan
d e t e r m i n a t ă  de parametrii circuitului a- p ă t r u n d e  inductiv prin bobina L3 în ţ e l o r  c ă u t a t e . 

colectorul s ă u ,  prin filtrul Dr l , R9 A, prezentat în schema din fig. 1, nefiind


C 14 \c culege pn n C I ~  sCl1lnalul dt tocmai cel mai economic ( d a c ă  l u ă m  în
care este COI1-
a u d i o f r e c v e n ţ ă  r e c e p ţ i o n a t ,  considerare randamentul lui), se poate
du s la intrarea amplificatorului audio adapta un montaj final audio în contra
c l a s ă  A, realizat cu tranzistoarele T 4 - TI>' timp, ca cel prezentat în fig. 2. Puterea de
Punctul optim de f u n c ţ i o n a r e  al tran i e ş i r e  a acestui montaj, care n e c e s i t ă  doar
De tip s u p e r r e a c ţ i e  realizat în între zistorului T3 ca detector cu s u p e r r e a c ţ i e  un singur tranzistor suplimentar, este de
gime cu tranzistoare pnp, receptorul per se alege prin intermediul trimerului R 12 . 100 mW, iar curentul de repaus în
mite acordarea pe orice f r e c v e n ţ ă  din La mijlocul l a n ţ u l u i ,  amplificatorul a b s e n ţ a  semnalului este neglijabil în ra
banda de 2 m ( r e z e r v a t ă  radioamatorilor), audio este plasat p o t e n ţ i o m e t r u l u i  de port cu curentul maxim de lucru la
prin rotirea condensatorului variabil C 12 . volum audio R14' pe axul c ă r u i a  se a f l ă  puterea n o m i n a l ă . 
In acest scop poate fi folosit un trimer Î n t r e r u p ă t o r u l  tensiunii de alimen Difuzorul poate fi de orice tip, de
pentru acord în gama de UU S de la tare I. m i c ă  putere, da r este preferabil pentru o
radioreceptoarele «Mamaia», «Albatros» Amatorii care doresc, pot combina realizare p o r t a t i v ă  utilizarea difuzorului
etc., cu capacitate m a x i m ă  de 17 pF. acest î n t r e r u p ă t o r  cu comutatorul emisie m i n i a t u r ă  de 100 mW cu impedant,;
Capacitatea C 11 . are a c e l a ş i  rol ca r e c e p ţ i e  K, montînd un carusel cu 3 bobine i mobile de 8 n (de la radio-

capacitatea C 7 • Elementul p o z i ţ i i  distincte ş i ,  cu con-


b i n e î n ţ e l e s , 
rp{"pntnrJIIlIl este tranzlstclrul tacte montate pe un material
TI ' la alegerea izolant adecvat la care l u c r e a z ă  recemoa!re se pot utiliza
factorului de radiotelefonul trolit 30.Q i m p e d a n ţ ă , 
m i c r o c ă ş t i i 
mai factorului static m l i ~ r o c a s ; c a  transformatoarele, contac
care mai mare). Este conecta t 10 mA nece scala cu mecanismul de
s c h e m ă  de autooscilator pentru generarcCl Acest curent de volum
de în În limite mici valoarea necesare reali-
100 kHz. Di n locul montajului c l a s ă  z ă r i i  practice a montajului.

12
http://slidepdf.com/reader/full/tehnium-10-1974 12/24
8/2/2019 Tehnium 10 1974

În amatorii care vor utilizeze


s f i r ş i t ,  modificarea f r e c v e n ţ e i .  Cuplajul prea
o a n t e n ă  pot elimina din
t e l e s c o p i c ă ,  slab poate duce la întreruperea f u n c ţ i o -
s c h e m ă  bobine de cuplaj cu antena vor n ă r i i  aparatului.

conecta contactele comutatorului K di Droselul de r a d i o f r e c v e n t ă  Dn se va


rect la capetele calde ale bobinelor de realiza pe o b a r ă  de f e r i t ă  1,5 - 3 mm
II acord L2 L6 prin intermediul unor diametru, l u n g ă  de 15 -2 0 mm (sau pe o
condensatoare de b u n ă  calitate (stiroflex c a r c a s ă  de la transformatoarele de medie
sau c e r a m i c ă )  de 2 - 3 pF pentru emisie f r e c v e n ţ ă  din radioreceptorul « M i o r i ţ a » , 
8 -1 0 pF pentru r e c e p ţ i e .  În acest caz, m o n t a t ă  cu blindajul respectiv) sau chiar
p e r f o r m a n ţ e l e  aparatului se reduc în pe miezul o a l ă  al amplificatorului de
truCÎtva. f r e c v e n ţ ă  i n t e r m e d i a r ă  al radioreceptoa
Comutatorul K poate fi c o n f e c ţ i o n a t  relor portative S631T etc.). El contine
de amator din elementele unei chei tele 20 - 30 de spire conductor de cupru i z ~ l a t 
fonice, izolate cu plexiglas, sau dintr-un cu email de 0,3 - 0,5 mm diametru.
comutator de piste de la magnetofoanele Transformatoarele de a u d i o f r e c v e n t ă 
EF T
«Sonet» B 4 (înlocuindu-se placa de tex ale receptorului se vor realiza pe miezu'ri
tolit, care p r e z i n t ă  o i n d u c t a n ţ ă  pro din tole de ferosiliciu, montate întretesut.
3 2 3 ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _+ - ____________________ 9V prie ce nu poate fi n e g l i j a t ă ;  în cazul de l Tr sînt tole tip E 8 x 16 mm gro;imea
f a ţ ă ,  cu o p l a c ă  de plexiglas) sau utilizînd pachetului. Î n f ă ş u r a r e a  1 c o n ţ i n e  800 de
R 14 JAC CASCA + un comutator de unde de la radiorecep spire conductor de cupru email cu dia
30SL torul «Turist», a c ţ i o n a t  direct sau prin metrul de 0,12 mm, iar î n f ă ş u r a r e a  se
intermediul unei borne de textolit, pre c u n d a r ă  II, 64 de spire conductor de
v ă z u t ă  cu 2 carne, care- t r a v e r s e a z ă  cutia cupru emailat de 0,45 - 0,5 mm diametru.
980 aparatului. Se poate utiliza un transformator de Ia
un difuzor de radio ficare de 0,25 W
(eventual cu difuzorul respectiv sau în

= = = I =  = = ~ ~ j l 
a c e l e a ş i  c o n d i ţ i i ) ,  sau transformatorul
de i e ş i r e  de Ia radiomicrofoanele S631T,
S632T, de la care nu se u t i l i z e a z ă  priza
m e d i a n ă  a î n f ă ş u r ă r i i  primare. Tr2 este

fi înlocuit cu o acordat pe f r e c v e n ţ a  de 145 kHz, ca cel un transformator defazor de la radio


receptoare de la un aparat tele prezentat în fig. 3. Acesta se va realiza receptoarele m e n ţ i o n a t e  mai sus, rebo
o b i ş n u i t ,  cu conditia ca cele 2 prin îndoirea unei ţ e v i  de cupru sau alu binat d u p ă  datele de mai jos, sau se
pe care le c o n ţ i n e  fie realizate miniu cu diametrul exterior de 8 - 10 !pm, poate realiza pe tole tip E 6,5 x 13 mm
de cupru izolat cu email de conform datelor din f i g u r ă ,  va fi plasat grosimea pachetului (de la difuzoare de
p î n ă  la umplerea prin intermediul unei p u n ţ i  de plexiglas 0,25 W pentru linie de abonat a retelei
m e d i a n ă  pentru mon pe o b a r ă  din lemn cu mîner la un c a p ă t ,  de radioficare). Î n f ă ş u r a r e a  1 c o n ' ţ i n e 
fig. 2 se o b ţ i n e  din punctul de l u n g ă  de 1-1,5 mm.
500 de spire conductor de cupru emailat
a d i ţ i o n a l  al acestor bobine. L e g ă t u r a  între dipo! aparat se face de 0,12 mm diametru, iar î n f ă ş u r a r e a 
u t i l ă  pentru amatorii care cu o b u c a t ă  de cahlu bifilar cu impe II - 2 x 75 spire a c e l a ş i  conductor (ra
realizeze aparatul pe scheletul d a n ţ ă  de 300 n (de tipul celor folosite Toate bobinele se vor realiza f ă r ă  port de transformare în curent alter
pentru coborîrea la antenele de televi pe un ş a b l o n  cilindric cu dia
c a r c a s ă , 
nativ n = 7).
Tr 3 este transformator de i e ş i r e  Ia
ziune). Amatorii care vor s ă  f o l o s e a s c ă  metrul de 6 mm. Pasul de bobinare fiind
pentru coborîre cablu coaxial cu impe de 1 mm, conductorul de cupru argintat radioreceptoarele amintite anterior sau
se r e a l i z e a z ă  pe tole tip E 8 x 16 mm
d a n ţ a  de 75
polului o b u c nl ă  vor
de monta la bornele
simetrizare l u n g ă  di
de sau
1 mmchiar cositorit
. Bobina LI c o are
n ţ i n diametru!
e  2,5 spire,tot
L 2de
- bobinat pentru î n f ă ş u r a r e a  1 2 x 750 de
690 mm c o n f e c ţ i o n a t ă  din a c e l a ş i  cablu. spire conductor de cupru emailat de
3,5 spire, L3 -3,5 spire, L 4 - 6 spire, 0,12 mm diametru pentru î n f ă ş u r a r e a 
în acest caz se va î n j u m ă t ă ţ i  n u m ă r u l  de L 5 - 25 de spire L6 - 3 spire. Distan II - 100 spire conductor emailat de
spire al bobinelor de cuplaj cu antena ţ e l e  între LI L2, L3 L 4 , Ls L6 sînt
un c a p ă t  al acestora va fi conectat la 0,45 -0,5 mm diametru. Montajul este
de circa 2 mm se r e g l e a z ă  pentru reali- alimentat dintr-o baterie de 9 V, tip
n e c e s i t ă  un dipol simetric în A./4, masa montajului. , zarea etajului precedent, reducerea puterii 6F22, m o n t a t ă  în caseta aparatului.
Practic, montajul se poate realiza u ş o r , 
INDICATOR conform fig. 4, pe CÎte o p l ă c u ţ ă  de plexi
4 S C A L Ă  RECEPTOfl'

-B
glas g r o a s ă  de 2 - 3 mm, în care se f i x e a z ă 
cosele prin nituire.
Amatorii mai e x p e r i m e n t a ţ i  pot monta
piesele componente ale aparatului pe o
s i n g u r ă  p l a c ă :  pe una din f e ţ e ,  piesele
e m i ţ ă t o r u l u i  pe c e a l a l t ă ,  receptorul
(fig. 4b). -
Dimensiunile aparatului depind de pie
sele utilizate. Toate rezistentele fiind de
0,15 W, iar c a p a c i t ă ţ i l e  la ' ensiuni de
12-15 V, montajul încape în caseta
radioreceptorului «Cora», de la care se
poate utiliza scala, b i n e î n ţ e l e s  gra
dînd-o c o r e s p u n z ă t o r  cu ajutorul unui
undametru activ, confonn datelor statiei
c o r e s p u n z ă t o a r e .  De o parte a p l ă c i i '  de
montaj se f i x e a z ă  difuzoruL iar pe partea
o p u s ă ,  simetric, în a c e e a ş i  cutie, se fi
x e a z ă  microfonul.
Este bine ca în interiorul cutiei din
material izolant se l i p e a s c ă  CÎte o
f o i ţ ă  m e t a l i c ă  (din hîrtie m e t a l i z a t ă ~ 
care constituie un ecran general, conectat
din punct de vedere electric la masa
montajului.

T.

http://slidepdf.com/reader/full/tehnium-10-1974
13 13/24
8/2/2019 Tehnium 10 1974

1 Constructorilor care
nunte la articolul
m a n d ă »  in
solicitat a m ă -
de teleco
le

CIHIRf varianta 1, tranzistorul T3


iar C2 are 3-6

CnnOHllOH
decod or 3 al bobinei L 1 este
doar cu terminalele de minus
ale condensatoarelor C5 C6.
Valoarea o p t i m ă  a ax
motor-ax
din

schema c i n e m a t i c ă 
fixarea sa.

SCARA 1
Receptorul (varianta li)

= galben; MF 2 = alb; 3=

BOBINAT 3,3K-r}.

http://slidepdf.com/reader/full/tehnium-10-1974 14/24
8/2/2019 Tehnium 10 1974

În rezumat: informatia u t i l ă  este al cincilea impuls de prima


s e p a r ă  celor d o u ă  m a n ş e  au fost publicate
prin intermediul unei mo u r m ă t o a r e  nu are prea
s e c v e n ţ ă  to t În «Tehnium» nr. 6.

REGLAJUL
de d u r a t ă  a celor patru im  mare i m p o r t a n ţ ă .  Respectarea va Datele pentru realizarea bobi
v a r i a b i l ă  lorilor componentelor multivibra nelor sînt u r m ă t o a r e l e :  L 1 are 12
functie de cursoarelor torului fiind s u f i c i e n t ă ,  el trebuie spire Cu-Em de 0,45 mm, pe o
de 5,1 kD. afe se g ă s e a s c ă  Între limitele de 0,8 mm, p r e v ă z u t ă  cu
c a r c a s ă 
timpul de recuperare ce 5,5-;.-Q mS. miez avînd o lungime a bobina
jului de 7 mm. c o n ţ i n e  2x 2 spire Se va efectua separat pentru
Cu-Em de 0,45 mm, Î n f ă s u r a t e  la propriu-zis (vezi «Teh
e m i ţ ă t o r u l 

centrul lui L 1 • L3 L 4 trebuie rea nium» nr. 6, pag, 7) apoi pentru


lizate foarte îngrijit, pe o c a r c a s ă  modulator oscilogra
( u r m ă r i n d 
11 d u p ă  1, 2, 3, 4, 5).

J
de mm cu cond
miez,uctor bifilar cum mele În punctele

c I O
u r m e a z ă :  cu un
se î n f ă ş o a r ă  2 x8 spire pentru L3'
Realizarea e m i t ă t o r u l u i  va fi mo de 1-::--1,5 mm
p e r e ţ i l o r  dimen avînd g r i j ă  În prealabil s ă - i  l ă s ă m 
p r i z ă ;  d u p ă  aceea s u d ă m  coltarii
de emisie modu siunile de 20 x 15x6 cm, pe panoul
montate una pe una, prin c ă r e i a  se monteaza cele d o u ă  man
de la capete, apoi d e b o b i n ă m '  din
ş e ,  r e z i s t e n ţ e l e  semireglabile pen
c e l ă l a l t  fir, Începînd de la capete
putîndu-se folosi pen
tru fixarea nulului, instrumentul de c ă t r e  centru, astfel ÎnCÎt L4 a i b ă 
r a d i o f r e c v e n ţ ă  mo 
În «Tehnium» nr. 6 control î n t r e r u p ă t o r u l  general. 5 spire plasate la centru, printre
acest an. Una din p o s i b i l i t ă ţ i l e  de realizare spirele lui L 3'
Montajul va fi amplasat Într-o a cutiei e m i t ă t o r u l u i  este d a t ă  În L; se b o b i n e a z ă  to t pe o c a r c a s ă 
aluminiu avînd grosimea 2. Datele de c o n s t r u c ţ i e  ale cu 8 mm , cu fi r Cu-Em 0,45 mm
are rolul de a acorda antena. Pentr u
60
toate bobinele se pot folosi cu
150
succes carcasele unor medii frec
v e n ţ e  TV. Ş o c u l  se b o b i n e a z ă  pe
o o
o r e z i s t e n ţ ă  de 1 Mn/O,5 W (avînd

o o

o o
..

10 o
\' o o
62 2D2 62.
;'1
-

Folosind tranzistoarele indicate


din constructia
a se face
numai o f i n a l ă  cu cele
un letron d o u ă  moduluri asamblate si antena
a c o r d a t ă .  '

Pw

30
40
450
250 003
04
65 100 7,5
65 175 2,5
65 175 13,5
65 400 10
Acordarea circuitului rezonant, respectiv tragerea reziduale ale cablajului. Este deosebit de i m p o r t a n t ă  55 400 1
banda d o r i t ă  (normal Între 65-73 MHz), cere executarea unui cablaî îngrijit cît mai scurt Pentru 62 000 2,5
Circuitul se acordeazzl banda n o r m a l ă  (65-73 MHz) r e c o m a n d ă m  varianta 55 000 1
un Se trage În b a n d ă  cu 6 spire. 20 200 002
Pentru gama de 87,5-104 MHz r e c o m a n d ă m  acee 36 "175 3
tpentru 36 175 10
joase) sau prin reglarea trimerului, legat În a ş i  v a r i a n t ă  -schimbînd Î n s ă  valoarea c a p a c i t ă ţ i i . 
65 175 20
pe condensatorul variabil (pentru f r e c v e n ţ e  Punerea in f u n c ţ i u n e  se face astfel: p o t e n ţ i o m e t r u l 
P1 se r e g l e a z ă  la minimum, p o t e n ţ i o m e t r u l  P3 În
Bobina se poate executa i n f ă ş u r Î n d  s p i r ă  p o z i ţ i e  de mijloc. Se r a c o r d e a z ă  adaptorul la un

s î r m ă  de cupru emailat un creion amplificator stereo se p o r l ) 8 ş t e  alimentarea adap


chimice sau extrage- torului a amplificatorului. In difuzor se va auzi un DEZLEGAREA JOCURILOR A P Ă R U T E  iN
bobina devine de fond slab. NR.
În interiorul
rl NI I f ' U7<: >ra se introduce p o t e n ţ i o m e t r u l  CÎnd zgomotul
burete de plastic, iar d u p ă  acordarea În de un slab. Rotind varia-
se cu c e a r ă  sau o Se r e g l e a z ă  din nou P   În

de N u m ă r u l  semnal f ă r ă 
de t y o ( ' " ţ ; ; ' n t ~  siuni.
Se r e t u ş e a z ă  din nou 1 iar efectul stereo se
p o t e n ţ i o m e t r u l u i 
sÎsîitul rn .." n . n n ; . o l

http://slidepdf.com/reader/full/tehnium-10-1974 15/24
8/2/2019 Tehnium 10 1974

n
EEmlSI
în general, teoria antenelor este foarte
c o m p l e x ă  tratarea lor t e o r e t i c ă 
p l i c ă  vaste c u n o ş t i n ţ e  de m a t e m a t i c ă . 
Antenele se împart în d o u ă  mari cate-
gorii d u p ă  d e s t i n a ţ i a  lor, anume
antene de r e c e p ţ i e  antene de emisie.
D a c ă ,  în genera], antena de emisie
este c o n s t r u i t ă  f ă r ă  a se ţ i n e  cont prea
mult de anumite reguli, în schemele
pentru antenele de emisie trebuie respec-
tate cu s t r i c t e ţ e  dimensiunile fizice ale
conductoarelor, pentru a se asigura frec-
v e n ţ a  de r e z o n a n ţ ă  a antenei, i m p e d a n ţ a 
de intrare, precum o a n u m i t ă  caracte
r i s t i c ă  de directivitate. D a t o r i t ă  acestor
c a l i t ă ţ i ,  antenele de emisie pot fi folosite
la r e c e p ţ i e ,  pe cînd antenele de recep-·.
ţ i e  nu pot fi oricînd folosite la emisie.
Orice tip de a n t e n ă  se impune a fi cît
mai d e g a j a t ă  de masele metalice din jur,
a i b ă  o î n ă l t i m e  cît mai mare f a t ă  de
sol fie cît mai rigid c o n s t r u i t ă  din
punct de vedere mecanic.

«Delta». sau textolit impregnat cu lac siliconic.


forma Racordarea la aparatul de emisie se
::;ei:Hnc:lflâ cu litera g r e a c ă  o face cu cablu coaxial.
a n t e n ă  cu caracteristici remarcabile. Elementele se c a l c u l e a z ă  astfel:
de 8 dB f a ţ ă  de

b a n d ă  î n g u s t ă , 
banda de YI'I,'nn:::.nti\
este d e t e r m i n a t ă 
din care se COlntActinnlp.rI,'f!
(care este egal cu l a n 1 b ( j a l d i a l m E ~ t n u l 
pentru unde scur te este în ju r de 5 acestor cauze
lI,r''''',mo,,, m e c a n i c ă  a conductorului antenei nu este e g a l ă 
""Io f'·tri r'i \
1 \. . 1 1 1 \. . 1 " " " " < ;< aceasta fiind mai m i c ă .  La dimensio
cont de factorul de scurtare
""'""''''''';1'''<2 d a t ă  În literatura de speciali-
tate, v a l a b i l ă  CÎnd f <30 lambda/d este egal " ' n , · " v i , . , . , , ~ _ 
tiv cu 5 000, d e t e r m i n ă  lungimea e f e c t i v ă  În metri
(MHz).
IZOLATOR iZOLATOR
de intrare la un dipol o b i ş n u i t  este în ju r de
I m p e d a n ţ a 
75.n . Nu ne o c u p ă m  de acest gen de a n t E l n ă ,  e x e c u ţ i a  prac
t i c ă  fiind destul de c u n o s c u t ă  În rîndui amatorilor. Vom da SUPORT
Î n s ă  cîteva exemple de antene mai deosebite.

-
CABLU
COAxiAL

n
15,3m

·An
,
r
I i
I I
I I
I
J

Antena G 5RV. Un dipol o b i ş n u i t  r e z o n e a z ă  la o a n u m i t ă  f r e c v e n ţ ă ,  amena din f i g u r ă 
Se poate folosi cu succes În cîteva din benzile de radioamatori. O c u p ă  un loc relativ
î n s ă 
mic, iar raportul de unde s t a ţ i o n a r e  În benzile de 14 MHz este foarte bun, În benzile
7 28 MHz s a t i s f ă c ă t o r ,  iar În 21 MHz n e : s a t i s t i ~ c ă t o r 
Conductoarele radiatoarelor sînt din s î r m ă  de rjJ 2 mm cu o de 2x 15,3 m. Adap-
tarea se r e a l i z e a z ă  cu o b u c a t ă  de 9,5 m cablu de coborîre o a n a l i c ă  pentru antene TV. In
continuare, racordarea la aparatul de emisie se r e a l i z e a z ă  cu coaxial de 7 5 n .

http://slidepdf.com/reader/full/tehnium-10-1974 16/24
8/2/2019 Tehnium 10 1974

antenei
LUJllgU,Uo;;a

trebuie fie un
LA antene au un slab
diI'ec1:iollal, iar c î ş t i g u l  este destul de mic,
Pentru o a n t e n ă  cu lungimea de 6 212,
c î ş t i g u l  ajunge abia la 1,7 dB,
Aceste antene au avantajul se pot
Antena di n f i g u r ă  este În
cupla direct (printr-un condensator) la f o r m ă  de cerc. Este o a n t e n ă 
bobina circuitului oscilant din etajul foarte r i g i d ă  u ş o r  de executat.
final. Dimensiunile, în special la frec
H Antena (ground plane), fig, 2,
v e r t i c a l ă 
vente mai ridicate, sînt mici. Cu
este c o n s t dintr-o ţ e a v ă  de metal
r u i t ă 
toate are un c î ş t i g  mic
m o n t a t ă  v e r t î c a ~  avînd plasate sub ea
p r o p r i e t ă ţ i  d i r e c ţ i o n a l e  reduse,
(izolate) d o u ă  conductoare legate în cruce, d a t o r i t ă  avantajelor m e n ţ i o n a t e , 
paralele cu solul. ' are o r ă s p î n d i r e  destul de mare.
î n ă l t i m e a  H a tevii verticale se calcu
Tabelul i n d i c ă  datele necesare
l e a z ă  cu formula fi (m) = 713,23/f (MHz):
pentru dimensionare. Se va
iar lungimea L a unui rlI din contra avea g r i j ă  ca raportul undelor
greutate este d a t ă  de r e l a ţ i a  L (m) = stationare fie cît mai redus
= 731,5/f (MHz). (acest raport se poate regla la
L e g ă t u r a  cu aparatul de emisie se face
minimum prin r e t u ş a r e a  distan
cu un cablu coaxial cu i m p e d a n ţ a  de ţ e i  X la valoarea o p t i m ă ) . 
n.

. '.
50-75
a n t e n ă  nu are efect directiv.
A c e a s t ă 
DE DiRECTiA Antena V, fig. 3, este b i d i r e c ţ i o n a l ă 
poate lucra pe mai multe benzi. ~ ;80' ; d a 548,64
- r ~ ~ ~ 60,96
l - ~ ~ ~ 12,70
I ~ ~ m ) ~ 30,48 ~ C I T ) ~  ~ 100~ 
~ ~ ~  15,24
ANTENEi Linia de alimentare are i m p e d a n ţ a  de
600 n.
iar î n ă l ţ i m e a  antenei f a ţ ă  de sol
40
20
274,32
137,16
30,48
15,24
6,35
2,54
15,24
7,62
7,62
3,81
75
50
trebuie fie 212 sau Â. A s t f e ~  la o an
15 60,58 11,43 11,27 5,08 2,54 35
care L = 3 A, unghiul
în este r:t.

j
t e n ă 
c î ş t i g u l  de 8 dB. = 58°, _ ~ _  ~ ~ : . . 
__~ ~ ~  . : ~  : : ~ _ _ ~ 

-
AnTEnA
1

[UII[Al qUAD
f ă r ă  reflector
cu reflector O 0;2')..
cu reflector O = 0,15'11.
cu
D"'. r ! ; "'t ... r reflector O = 0,1 ').

A n t e n a «Cubical Quad» este o a n t e n ă  deosebit de b u n ă .  Are efect d i r e c ţ i o n a l , 


cu un cistig de 8- 10 dB f a t ă  de un dipol o b i ş n u i t .  Schema de principiu se vede În
fig. 1 A B, cele d o u ă  variante de racordare a cablu ui de alimentare determinînd
polarizarea o r i z o n t a l ă  sau v e r t i c a l ă  a undelor.
2
În tabelul nr. 1 este c o n s e m n a t ă  i m p o r t a n ţ a  reflectorului în p r i v i n ţ a  c î ş t i g u l u i ,  iar
distanta acestuia f a t ă  de radiator i n f l u e n ţ e a z ă  i m p e d a n ţ a  c î ş t i g u l  antenei. Ad'apta
rea o p t i m ă  se r e a l i z e a z ă  prin m ă s u r a r e a  raportului de unde s t a ţ i o n a r e ,  iar reglajul
se obtine prin mutarea scurtcircuitului în lungul circuitului adaptare. D i s t a n ţ a 
Între aceste fire nu este c r i t i c ă ,  aceste copductoare sînt paralele d i s t a n ţ a t e  Între
ele la aproximativ 5 - 1 5 cm. . •
Conductorul antenei, respectiv al radiatorului, reflectof'Jlui al circuitului de
acord va fi de fii 2 mm.
Realizarea p r a c t i c ă  este s c h i ţ a t ă  În fig. 2. Suportul ramele de s u s ţ i n e r e  se vor
confectiona din material izolant, dimensionate executate rigid, pentru a face f a ţ ă 
intemperiilor Se pot folosi lemn impregnat cu lac siliconic, vinidur sau alte materiale.
La Î n t ă r i t u r i  nu se va folosi metal întrucît se produc pierderi În î n a l t ă  f r e c v e n ţ ă 
(aceste piese i n f l u e n ţ e a z ă  f r e c v e n ţ a  de r e z o n a n ţ ă ) . 
De remarcat antena «Cubical Quad>Î are o b a n d ă  mai l a r g ă  decît o a n t e n ă  de
tip Y AGI. În tabelul nr. 2 se dau datele necesare pentru dimensionare. S-a p r e v ă z u t 
varianta (ultima r u b r i c ă )  CÎnd nu se f o l o s e ş t e  la reflector circuit de acord pentru
adaptare. D i s t a n ţ a  D se alege de obicei de 0,2 lambda. Nu s-au dat valorîle pentru
benzile de 40 80 m din cauza dimensiunilor exagerat de mari ale antenei.

RADiATOR 'REFLECTOR

REFLECTOR
RADiATOR

CiRcuiT
ACORD
REFLECTOR

AliMENTARE B

http://slidepdf.com/reader/full/tehnium-10-1974 17/24
8/2/2019 Tehnium 10 1974

care
ale
nr. 1.

posibilitatea
u n d ă  interesate
tindu-ne de
rioase, compuse din

continuu)
i n f e r i o a r ă  a
sonore pe care le
auditiv uman. Banda
ea diviza în
a audio-
kHz r e p r e z i n t ă 
fre:cvemte care a c o p e r ă  vorbirea
c u r e n t ă .  aici putem face o delimitare
în sensul c ă  f r e c v e n ţ e l e  produse de larin
gele unui b ă r b a t  sînt mai joase Ing. I A N C U ZAHARIA
120 200 Hz) d a t o r i t ă  fonnei d e , ~ v o l t a Î t e 
a laringelui. F r e c v e n ţ e l e  produse de larin intensiv, pentru toarele moderne kHz), f r e c v e n ţ ă .  Un canal de televiziune o c u p ă 
gele unei femei, care se d e o s e b e ş t e  cons gere la malg!leto>t'mme în undele
u n n e a z ă  500 1 500 o I ă t i m e  deb a n d ă  de 8 MH z n e c e s a r ă 
tructiv de cel al b ă r b a ţ i l o r  prin fonna lui de calcul. kHz sînt distribuite circa 110 posturi pentru realizarea dungilor
( ş ~  mai ales, prin lipsa p r o e m i n e n ţ e i .  ani, de 110 kHz de emisie. D u p ă  o g r u p ă  de f r e c v e n ţ e  orizontale verticale care este for-
numite m ă r u l  lui Adam), sînt mai înalte erau drept de de t r a n z i ţ i e ,  undelor scurte cu- m a t ă  imagi nea de linii in sistem
(între 250 400 Hz), de unde r e z u l t ă  intermediare radioreceptoare. circa de posturi între 4 OIR1) sau 7 ( d u p ă  normele COR).
înalt de inteligibilitate al vocii pînd de la 150 kH z 000 metri lungime MHz. O rotire de cîteva f r a c ţ i u n i  de D a c ă  canalele de televiziune ar fi plasate
consoanelor vo- de u n d ă ) , 
i n t r ă m  domeniul frecven- grad a axului condensatorului variabil în gama de unde scurte, un canal ar
calelor este mai d i f e r i t ă  ca timbru ţ e l o r  radio. Banda de r a d i o f r e c v e n ţ ă  de acord î , n s e a m n ă  traversarea peste acoperi p o r ţ i u n e a  d e s t i n a t ă  pentru circa
c o n ţ i n u t  de armonici.) f o l o s i t ă pentru radiodifuziune cu moou zeci de posturi (pe cînd pe unde lungi un 889 de posturi de emisie. În a c e e a ş i  situa
Grupa f r e c v e n ţ e l o r  medii audio se l a ţ i e  în este ea d i v i z a t ă  post 5-6'). De aceea, unele ţ i e  i n t r ă  radiodifuziunea cu m o d u l a ţ i e 
întinde p î n ă  la 8 -1 0 kH z cuprinde diferd. p r e v ă z u t e  cu exten- i n f r e c v e n t ă ,  care n e c e s i t ă  ea o b a n d ă  de
în general toate sunetelor muzicale gru p o s l b l l I t ă ţ . l l e  de mecanice de s c a l ă  extensii de frecvente destul de l a t ă  (de circa 150
pate pe octave, tonuri semitonuri, care b a n d ă  în zonele ca kHz). 1 n m u l ţ i r e a  n u m ă r u l u i  de posturi
practic se deosebesc ele doar prin 25, 31, 41 49 de u n d ă .  de televiziune a releelor de retransmisie
cîteva de f r e c v , ~ n t ă .  judicioase a a impus necesitatea r e a l i z ă r i i  de emisiuni
audio sint limitate benzilor radioamatorii recurg la TV canale superioare celor (12 canale)
de urechii ( ş i  aceasta în artificii de îngustare a benzii în benzile 1 2 3 ale sistemului
f u n c ţ i e  v î r s t ă )  de a sune- emisii cu s i n g u r ă  b a n d ă  întins la 230 MHz. A ş a  au
tele c o r e s p u n z ă t o a r e  p î n ă  la kHz. De Domeniul undelor ultrascurte, spe- emisiile pe canalele superioare
aici înainte i n t r ă m  în domeniul frecven cial grupele de unde metrice decime 27-34 39 ).cuprinse Între 470
ţ e l o r  supraacustice sau al ultrasunetelor, care au loc în g a m ă  trice, este în plin domeniu al undelor
O s c i l a ţ i i I e  sînt folosite pentru pn)dllCerea banda i n t e re
r m e d i a r ă ,  de canalele
ultrasunetelor în unele metode f r e c v e n ţ e  în radiorecep- radiodifuziune Undele centimetrÎce microundele

http://slidepdf.com/reader/full/tehnium-10-1974 18/24
8/2/2019 Tehnium 10 1974

este în Hz, R este în O h m ~  ia r C în micro


F r e c v e n ţ a 
farazi
La un filtru Re bine calculat, linia în d i a g o n a l ă  în
declin a curbei trebuie a d u c ă  o atenuare de 20 kH z
Între decade (de exemplu, Între 10 kH z 100 kHz). ~ " - l ~ c - - - O 
c a l c u l ă m  practic curba a p r o x i m a t i v ă  de r ă s p u n s 
a unei celule de filtraj Re c o m p u s ă  dintr-o r e z i s t e n ţ ă  l E Ş / R E 
1
I N T R AR E

R = 2000 i l C = 0,22 MF. Folosind formula, vom


avea: o~---------------~~·--------o
159000 159000 _ 367 Hz
f = -"'R-c-- = LO"OOXlJ,"LL -
(2)

'1
fOl< 2
1//'
11
Cu datele calculate d u p ă  formula (1) cele m e n ţ i o 
2J
,\

nate în punctul (2) se va construi un grafic, avînd o


c u r b ă  de r ă s p u n s  confonn cu cea din fig. 5. 3,3n

1] O!
W
olosirea p r a c t i c ă  a filtrului i m p l i c ă  Î n s ă  probleme o o o A. F
GENERATOR
mai complexe Întrucît intervin i m p e d a n ţ a  sursei o o
de semnal i m p e d a n ţ a  de s a r c i n ă  a filtrului. Ideal, V ' - - C )
FfLTRlJ DE
. - - - - - ~ j _ 
VOLTMETRU
sursa trebuie a i b ă  o i m p e d a n ţ ă  m i c ă ,  iar sarcina o VERIFICAT ELECTRONIC
i m p e d a n ţ ă  mare. La un raport 1 : 100 nu se influen
Amatorii constructori folosesc frecvent filtre în cir ţ e a z ă  caracteristica filtrului. La nevoie se poate merge
cuitele experimentale. Metoda de proiectare pe care p î n ă  la un raport 1 : 10, în acest caz Î n s ă  curba de
o descriem se poate folosi cu succes în domeniul joasei r ă s p u n s  a filtrului va prezenta d i f e r e n ţ e  f a ţ ă  de cea
f r e c v e n ţ e  în special în a u d i o f r e c v e n ţ ă .  Întrucît în p r o i e c t a t ă  d u p ă  metoda i n d i c a t ă .  În majori-
acest domeniu mai des folosite sînt filtrele «trece JOS», tatea cazurilor î n s ă ,  obtinute cu __ L - ~ L - ~ _ ~  __ - L _ - L _ __ __ I---l
ne vom ocupa de acest gen de filtru. metoda d e s c r i s ă  dau rezultate . 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 J<Hz
Un filtru «trece jos» permite trecerea unui semnal d8
D ă m  un exemplu practic de calcul pentru a elucida
de la o a n u m i t ă  f r e c v e n ţ ă  în jos, iar de la o a n u m i t ă 
f r e c v e n ţ ă  în sus, n u m i t ă  f r e c v e n ţ ă  de t ă i e r e ,  a t e n u e a z ă , 
mai bine metoda de calcul i n d i c a t ă  în prealabil.
Se cere calcularea unui filtru Re, care taie frec-
O ~ - - - - - - - - - - - - - - - - __ _
respectiv taie calea de trecere a semnalului. mai înalte de 3 000 într-un conform
Filtrul RC este cel mai u ş o r  de proiectat se com Schema r e p r e z i n t ă  cuplarea 600 n
pune dintr-o r e z i s t e n ţ ă  o capacitate (vezi fig. de 6 Q a unui "Clr!iA1,·p;·,pnt
Aceste elemente constructive pasive, judicios alese, r e z i s t e n ţ a  R din filtru, se
f o r m e a z ă  o c e l u l ă  de filtraj. Se pot combina mai multe
R= (3) 100f( Hz
î n s ă  c o m p l i c ă ;  vom 70K
celule,
ocupa astfel Îndeacest caz, calculele
proiectarea se
unei singure ne
celule, întrucît, respectiv a sursei. 1000
în majoritatea cazurilor, aceasta satisface nevoile ama cazul exemplului,
t o r i c e ş t i . 
D a c ă  se r e a l i z e a z ă  montajul din fig. 2, se ve r e z u l t ă  R = 6 x 600 =
rifica practic p e r f o r m a n ţ a  respectiv curba r ă s p u n s  lOii se
a unei celule de filtraj. va calcula d u p ă  algebric.
Cu un oscilator se g e n e r e a z ă  în ordine c r e s c ă t o a r e  o b ţ i n e m : 
diferite f r e c v e n ţ e .  Tensiunea generatorului trebuie C = 159000 (4)
fie c o n s t a n t ă .  Tensiunea de i e ş i r e  d u p ă  filtru se m ă s o a r ă 
cu un voltmetru electronic. R e z u l t ă  o c u r b ă ,  pe care Înlocuind valorile din exemplu, vom avea:
o numim c u r b ă  de r ă s p u n s  a filtrului (fig. 3). De obicei
Î n s ă ,  curbele se r e p r e z i n t ă  în decibeli, ca cea din 4.
Curba unui filtru «trece se dintr-o C = 159 0 0 0 = 0,857 MF
la un cade x 62 '
II
o r i z o n t a l ă 
Într-o linie în d i a g o n a l ă ) .  olosind valoarea standard C = MF .
o c ă d e r e  b r u s c ă  se n u m e ş t e  Familiarizîndu-se cu metoda de proiectare
t ă i e r e .  Folosind o f o r m u l ă  amatorul va putea majoritatea fil-
t ă i e r e  este e g a l ă :  nevoie. R e c o m a n d ă m 
metodele

(1) el rul revistei noastre.

cu mo
au intrat în mod
medical. Diagrama
cu r a
î n c h e i a t ă  d i a ţ i i l e  penetrante
de origine n u c l e a r ă .  R e z u l t ă 
d e ş i  a c e e a ş i  n a t u r ă , 
au diferite doar prinundele
electromagnetice, frec
respectiv lungimea lo r de u n d ă ,  Un post de radioemisie este
Se: p r o p a g ă ,  se p r e z i n t ă  cu un receptor su-
r e c e p ţ i o n a t 
cu totul deosebi'te. a c ă r u i  f r e c v e n t ă 
p e r h e t e r o d i n ă 
este 455 kHz. Sti-
i n t e r m e d i a r ă 
ind lungimea de u n d ă  a e;lIi-
t ă t o r u l u i  este 1 935 m si la
Qsci!atorul local se foloseste un
condensator cu valoarea de
500 pF, se determine valoarea
i n d u c t a n ţ e i  bob nei.

Unui amplificator compus


dintr-un etaj ce u t i l i z e a z ă  un tu b
electronic ce are panta
2 i se la intra re un
semnal de la o d o z ă  de
cu valoarea de 30 mV.
,."..,,..,n-r::::l1''''' În anod are
se calculeze tensiunea
i e ş i r e a  :::'0'1"'''''1',(,,,,,"1"1"\''''

http://slidepdf.com/reader/full/tehnium-10-1974 19/24
8/2/2019 Tehnium 10 1974

ELASTIC GROS

ROGlifl HA SAU

~ O O 1 r O O [ ~ O O  ~ O O [ ~ ~ ~ ~ D ~ I S C D E C A R T O N S~PLAC,Q,J flN6AT cu S F O A R Ă  (ÎN CAZUL RO


C A T A R A M Ă  CE GLlSEAZÂ PE PRI'
CUREA PT FIXAREA RU!-OOWI·
TJlR-LA D I S T A N Ţ A  DORITA

Deosebit de util în orice c a s ă ,  fotoliul rulant poate fi realizat din GOJ INil APPRENTEJ MAT TEXTIL ETC.,
suluri de r o g o j i n ă ,  burete din material plastic (sau orice a l t ă  u m p l u t u r ă )  S F O A R Ă G R O A S Ă 
cu un diametru de cea 20 cm, huse divers colorate, cu a p l i c a ţ i i  decorative
(sau l ă s a t e  liber în cazul rogojinilor1 care se pot asambla c ă p ă t î n d  adîn
cimea d o r i t ă ,  în f u n c ţ i e  de n u m ă r u l  de suluri ce i n t r ă  în ansamblu.
Sistemul de asamblare al sulurilor este cel indicat în cele d o u ă  de
talii are avantajul fotoliul se poate m ă r i  sau m i c ş o r a  u ş o r ,  în func
ţ i e  de d e s t i n a ţ i a  m o m e n t a n ă  de d o r i n ţ a  de confort a f i e c ă r u i  individ.
Amplasarea fotoliilor pe podium permite folosirea în p o z i ţ i a  stînd
sau culcat.

,-------
BEC FASUNG DE
NARE
np LUMÎ-

~ E S A  U HETA!...ICÂ
/ PENTRU GLISARE

ASAHBLAREA cu SuRUB Pe friza de lemn a m p l a s a t ă  perimetral, ele- cît estetic.


cu P I U L I Ţ Ă  ' mentele de iluminat de lumînare, ce se Finisarea elementelor poate varia de la o
r e a l i z e a z ă  constructi v ca detaliu, g l i s e a z ă  culoare (tonul genera! a!
u n i c ă  cadru)
p e r m i ţ î n d  p î n ă 
«D»,de vedere utilitar
com verse la accente (unul sau mai
culori. de di-
a î n c ă p e r i i ) 

fRIZA DE LEMN
DE
LA 12 CM
DE PERETE

Simplitate, confort sînt doa r cîteva e l e g a l l ţ ă  f i e c ă r u i  mobi


c a l i t ă t i  care se e v . l . o e l n ţ l ; l z a  aceste trei modali U U . l f J ~ " " ~ ' " ' "  p l t ~ S e l O r  cît si modul armo

t ă ţ i  aranjare a unor destinate atît copiilor nios încadr are a în s p a ţ i u '  r ă s p u n d  carac
cît si celor mari. terului de f u n c ţ i o n a l i t a t e  a interioare lor respective,
A ~ a n i a m e n t e l e  din cele d o u ă  î n c ă p e r i  (1, 2) îmbinat cu s i m ţ u l  pentru frumos e l e g a n ţ ă . 
r ă s p u n d  unor C e r i n ţ e  estetice, dînd în a c e l a ş i  timp

20
http://slidepdf.com/reader/full/tehnium-10-1974 20/24
8/2/2019 Tehnium 10 1974

Pagini reali2:ate de :
arh. A N C A IVA NOVI CI ,
arh. GABRIELA BER. EZEANU

Il 1l_ _ _7l
Un astfel de podium poate constitui piesa p r i n c i p a l ă 
a mobilierului dintr-o î n c ă p e r e ;  c u m u l e a z ă  o serie de

J!
u t i i i t ă ţ i  cum ar fi:
1. Suport. pentru salteaua relaxa, care în ansamblu
PANOURABATABIL
cu b l a t u l - n o p t i e r ă  (suspendat la nivelul relaxei) poate
fi AIn remarcabil pat de dormit. . ''''-..~ _ ------, ....---f-I-f--II
3. Suport
2. pentrudefotoliileobiectedin ca:jurula ş t e barului.
Depozitarea
sertarele dispuse pe laturile libere ale podiumului
r n u t ,  lenjerie în
I ., ." I
în s p a ţ i i l e  p r e v ă z u t e  cu panouri rabatabile. I "'-... ' .
Realizat din elemente constructive de lemn, u ş o r  ~ - - - - - - - · . . . : : : ' > ; . . L " ' - . .  PANOU FIX
asamblabile, podiumul m u l t i f u n c ţ i o n a l  poate fi finisat

~ k u = ~ ~ : ; = = = = ~ = ~ ~  = S ~ : 
pe s u p r a f a ţ a  o r i z o n t a l ă  cu m o c h e t ă  (ca o continuare a
pardoselii) sau vopsit în culoarea p r e d o m i n a n t ă  a I \
I
ansamblului. Pe planurile verticale vizibile se pot
aplica elemente decorative. I I. I
PANOURI R A B A T A ~ I L E  (OEPOZnARE)
i
II
II
I I
"" 1

__ _
I
___
" li
1 ! - - - - - : ~ _ - - _ - I
\J'),g CORP 91 - - - - - H - - -CORP
"
---AH. - - - - - I
I

O
I- II II ÎN INTERIOR SPATfUL
c:(
15
"
,l
I1
: I 1
II
DE DEPOZITARE' SE
CÂPTUSESTE CU FOLIE
I
I
o
WC:( \ ::J
1 'I ", 1III DE POLIE'TILENÂ

" --- :
CI:: __ _

------- ------
t t
'1 SERTAR
:, 1---'
II
.1- __ _ I PLAN
VARIANTA 2

"I
II
II
il
II
II
_____ JV ____ _ CORP A VAR1ANTA 2
CORP,A,
-t ,--
--.,.
--- 1
'1
II
I I
I
:
' ~ . : ~ [ " I
1 I :
SERTAR
I
I
I
I PLAN
LI __ _ VARIANTA 1,
DETALIU NOD

O G L I N D Ă 
CUTIE CU ROL DE T O A L E T Ă ' 
SUPORT CU G Ă U R I 
Pf. FLACOAHE
Se r e a l i z e a z ă din d o u ă  cutii supraetajate, asamblate cu ajutorul a doi m o n t a n ţ i .  Cutia m o b i l ă ,  cu RONDELADE LEMN
CU ROL lE
rol de t o a l e t ă ,  ce se poate roti pentru a c ă p ă t a  înclinarea d o r i t ă  sau d e t a ş a  cu totul de ansamblu, c o n ţ i n e 
SUSTIHERE AX
o o g l i n d ă  m o n t a t ă  în capacul cutiei l ă c a ş u r i  pentru necesarul de t o a l e t ă . 
ROTiTOR AL
. ~ u t i a  f i x ~  cu rol de bar, are d o u ă  laturi ~ o b i l e  ( r a b a t a b i ~ e ) ,  care permit m ă r i r e a  s u p r a f e ţ e i  de b a z ă 
CUTIEI T O A L E T Ă 
( p O Z I ţ I a  deschIs). A m p l a s a t ă  la 8 cm pe v e r t I c a l ă  f a ţ ă  de cutIa t o a l e t ă ,  cutia bar c r e e a z ă  posibilitatea
d e p o z i t ă r i i  de sticle, pahare etc.
MOHTAHT VERTICAL
PT. ASAM BLAREA
~ n . t r e g u ~  ansamblu se c o m p l e t e a z ă  cu patru role de tip b i l ă ,  fixate la talpa i n f e r i o a r ă  a m o n t a n ţ i l o r ,  CELOR r o u Ă  CUTII
p e r r r . ' ţ m d u - I  o u ş o a r ă  deplasare la locul dorit.
ROLE TIP B I L Ă 

S E C Ţ I U N E  1-1

CUTIE CU .
t,.
ROL DE 13AR
....

}; , . ~, . ~ 
.• :.•.• ' ,.,;
. :;.. .• . •.:• . y L A T U R Ă 
"',';"\ ":,':" R A B A T A B I L Ă 

SE C Ţ I U  NE 2-2

,
http://slidepdf.com/reader/full/tehnium-10-1974
r 21
21/24
:
8/2/2019 Tehnium 10 1974

3
Cei care au avut de t ă i a t  film diapozitiv,
cadru cu cadru, în vederea m o n t ă r n  lor pe
rame, au observat cît de d i f i c i l ă  este a c e a s t ă 
o p e r a ţ i e  e f e c t u a t ă  cu un foarfece o b i ş n u i t . 
Pentru a u ş u r a  a c e a s t ă  m u n c ă ,  propunem
un dispozitiv simplu eficace. 1
Suportul, s c h i ţ a t  în fig. 6, se c o n s t r u i e ş t e 
din placaj sau m a s ă  p l a s t i c ă  la dimensiunile
a r ă t a t e ,  avînd d o u ă  zone translucide din
geam mat sau hîrtie de calc. spatele aces
tora se m o n t e a z ă  d o u ă  becuri sorite de
6,3 V, cu ajutorul unor derne. Piesa cea mai
d i f i c i l ă  este roata de antrenare - - fig. 2 - ,
care î n s ă  se poate procura de la un aparat
vechi de fotografiat sau se c o n f e c ţ i o n e a z ă  1
la strung f r e z ă . 

cu ajutorul a patru ş u r u b u r i  M 4 -x-8. Piesele


Pe suport se prind d o u ă  piese fig. 1 -
-- - -- --
M3 - . - r - + - i i ~ H r + 

se r e a l i z e a z ă  din textolit sau m a s ă  p l a s t i c ă , 


prin e x e c u ţ i e  la f r e z ă .  D u p ă  montarea pozi-
ţ i e i  1, se f i x e a z ă  în c a p ă t u l  acestora, cu aju
torul a d o u ă  ş u r u b u r i  M 3 x 8, partea in
f e r i o a r ă  a fo arfecelui (fig. 4). Peste piesele
din fig. 1 se m o n t e a z ă  piesa de plexiglas
- fig. 3 - -, iar peste c a p ă t u l  liber al axului
de antrenare se pune un buton radio cu
ş u r u b .  Se m o n t e a z ă  apoi partea s u p e r i o a r ă 
a foarfecelui cu ajutorul unui ş u r u b  M 4 x 20
cu p i u l i ţ ă  c o n t r a p i u l i ţ ă ,  utilizînd arcul
din p o z i ţ i a  7.
Modul de î n t r e b u i n ţ a r e  este simplu. Se
a l i m e n t e a z ă  cele d o u ă  becuri sorite de la • 91 12.

un transformator de sonerie, apoi se intro


duce c a p ă t u l  filmului în ş a n ţ u r i l e  pieselor
- - poz. 1 -- , p î n ă  ce este antrenat de roata
d i n ţ a t ă .  Se r o t e ş t e  aceasta p î n ă  ce linia de
d e m a r c a ţ i e  între d o u ă  cadre cade în dreptul
reperului marcat pe piesa p o z i ţ i e i  3. Cele
d o u ă  zone translucide luminate u ş u r e a z ă 
o p e r a ţ i a .  Apoi se a c ţ i o n e a z ă  foarfecele.
Acest aparat este extrem de simplu ş i , 
construit cu a t e n ţ i e ,  s a t i s f a c ţ i i . 

62

CARTE DE V I Z I T Ă  (11,4)

Prin anagramare
t o v a r ă ş u l u i  S t e l i c ă 
afla profesia
v e ţ i 
localitatea unde
CHIMISTI ROMÂNI
ş i - o  e x e r c i t ă . 

SI S T R Ă I N I 
MONOVf:RB .•• TEHNIC (7-12)

*** Pe verticala AB una din r e a c ţ i i l e  chimice (pl.), iar


pe o r i z o n t a l ă  numele unor ehi m români
i ş t i 
s t r ă i n i . 

BIVERB .. ELECTRONIC (5, 10)

22
http://slidepdf.com/reader/full/tehnium-10-1974 22/24
8/2/2019 Tehnium 10 1974

nord

l ::s
"S
....

oNC
CERULUI
.....

C 'i :
oN o
'C
o
amatori care p o s e d ă 
o p t i c ă  a d e c v a t ă 
sc a stabili mai exact
unor
.c locul sau pentru
o n s t e l a ţ i i ,  stele
o autoverificare
ce au observat deja,
b l i c ă m  aspectul cerului
luna octombrie, precum
unele i n d i c a ţ i i . 

mbrie începutul lunii


(Cygnius) este foarte
ua c:J.. se g ă s e ş t e  aproape orizontul s ud

de patrulater, se î n d r e a p t ă 
epe coboare spre ori
nea, c o n s t e l a ţ i i l e  Balena
sud-est, iar OPHIUCUS
sub orizont, nici nu se mai

pe cer este aceea a Pleia


de stele mici

A1 111 II COSIONAUliCI
Î n g r ă m ă d i r e 
altele, În sud-estul conste OI". ing. f. Z Ă G Ă N E S C U 
. o b ş e r v ă  mai bine, el
est. In partea de vest a
se apropie de orizont • Zborul s p a ţ i a l  a d o u ă  sonde automate de tip fierbinte» - Mercur. De a c e a s t ă  d a t ă ,  ea s-a aflat la o
. (Boarului)
l a ţ i a  V ă c a r u l u i 
de cca 47000 km. Datele o b ţ i n u t e  de la
«Pioneer», ce vo r fi lansate În anul 1978 spre planeta d e p ă r t a r e 
Ii a începutul lunii noiem- aparatura s t a ţ i e i  sînt În curs de prelucrare la centrul
rsa Mare c o n t i n u ă  co
Venus, va furniza date importante asupra «planetei
furtunilor». Una dintre s t a ţ i i  va fi f r Î n a t ă  astfel ÎnCÎt s p a ţ i a l  Pasadena.
M i c ă  se vede bine conste-
d e v i n ă  satelit artificial al planetei i evoluÎnd pe o • Satelitul de t e l e c o m u n i c a ţ i i  ATS-6, lansat la 30 mai
o r b i t ă  foarte e l i p t i c ă ,  a c e a s t ă  s t a ţ i e  va .transmite timp a.c. de la Ca p Canaveral pe o o r b i t ă  s i n c r o n ă ,  la alti
de un an venusian (cca 8 luni terestre) date despre tudinea de 35 880 km, deasupra ecuatorului (94 de
p l a n e t ă .  Înainte de a intra În densa a t m o s f e r ă  venu grade longitudine v e s t i c ă ) ,  a fost deplasat la j u m ă t a t e a 
s i a n ă ,  cea de-a doua s t a ţ i e  a u t o m a t ă  va larga 4 sonde lunii iulie spre vest, la verticala lacului Victoria din
laborator (dintre care una mai mare), care, timp de Kenya. În cadrul primului s ă u  an de folosire, acest sa·
o o r ă ,  p î n ă  vor atinge solul planetar, vor transmite telit va deservi programul « S ă n ă t a t e ,  e d u c a ţ i e ,  pros
numeroase date despre atmosfera c o n d i ţ i i l e  fizice peritate», t r a n s m i ţ î n d  programe de radio televi
din apropierea planetei. N.A.S.A. a lansat În acest scop ziune În acest scop, destinate. p o p u l a ţ i i l o r  din regiunile
un amplu contract firmei «Hughes» care va studia, î n d e p ă r t a t e  sau mai izolate. In fotografie - f a z ă  a tes·
construi Încerca aceste interesan,te statii automate. telor de simulare a c o n d i ţ i i l p r  s p a ţ i u l u i  la centrul spa
• La 21 septembrie a.c., sonda s p a ţ i a l ă  a u t o m a t ă  ţ i a l  Johnson.
a m e r i c a n ă  «Mariner»-10 a survolat din nou «planeta

• S p e c Î a l i ş t i i  europeni din
cadrul companiilor a e r o s p a ţ i a l e 
afiliate la o r g a n i z a ţ i a  s p a ţ i a l ă 
ESRO vor avea, se pare, ocazia
de a contribui la c o n s t r u c ţ i a 
unor elemente din compunerea
s t a ţ i e i  automate jupiteriene, pe
care N.A.S.A. i n t e n ţ i o n e a z ă  i
o lanseze În u r m ă t o r i i  ani spre
jupiter. Este vorba de una din
tr e s t a ţ i i l e  de tip «Pioneen>
d e s t i n a t ă  i n i ţ i a l  pentru a fi ele
mentul de r e z e r v ă  al s t a ţ i i l o r 
«Pioneer»-10 11, lansate În
anii 1973-1974 spre cea mai
mare p l a n e t ă  a sistemului so
iar. ESRO u r m e a z ă  a primi sar
cina de a elabora motorul-ra
c h e t ă  de fdnare a s t a ţ i e i  pen
tru a-i reduce viteza a o face
d e v i n ă  satelit al planetei, În
scopul de a studia detaliat cei
patru mari s a t e l i ţ i  galileeni:
10, Europa, Ganymede Cal
listo.

23
http://slidepdf.com/reader/full/tehnium-10-1974 23/24
8/2/2019 Tehnium 10 1974

doca'.on _ Sibiu
P u t e ţ i  '
z i s t e n ţ a  R
2,2-1 k n sau.
tubului redresor.
de n i c h e l i n ă  de 1.5-20..

Gheorghina Ş t e f a n  - P l e n i ţ a , 
D u ţ e s c u  R. - B u c u r e ş t i  Iei. pe contactele clapelor, v e ţ i  monta Dolj
a radiorecep
F r e c v e n ţ a  i n t e r m e d i a r ă  condensatoare ( s t a b i l i ţ i  valoarea expe Tranzistoarele Tl , T2. T3 T4
torului amintit ar e valoarea 465 kHz. rimental). Se po t Înlocui cele d o u ă  tran·· de tip EFT 321 sau EFT 323.
P u t e ţ i  construi generatorul de semnale zistoare Între ele. da r aparatul poate Tranzistorul TS este EFT 373, iar i n d i c a ţ i i 
standard conform s c h i ţ e l o r  i n d i c a ţ i i  sluji doar informativ la verificarea tran T6 T7 sînt de tipul EFT 212 sau EFT autorizat.
lor publicate În «Tehnium» nr. 7/1974, zistoarelor. 250. j u d e ţ e a n ,  de la
paB. 2-3. f ă c u t ă  Î n d r u m ă r i 
In am plificatoru l de a n t e n ă  poate fi Vasilescu S. - B u c u r e ş t i  Alimentarea
acumulator poate fi de 12 V.
cu tensiunea dintr-un chiar ai
montat tranzistorul produs de I.P.R.S. Nu p o s e d ă m  prospectul produsului
ti p BF 182. r e c o m a n d ă m  s ă  f o l o s i ţ i  respectiV.
amplificatorul de a n t e n ă  publicat În re
vista n o a s t r ă  nr. 8. Are rezultate exce- Moi ie Ş t e f a n  - B o t o ş a n i 
• lente. Nu a rebobina difu
r e c o m a n d ă m 
zorul. este deosebit de ane
O p e r a ţ i a 
Stan C. - Hunedoara v o i o a s ă ,  iar rezultatele acustice ulte
Dioda RA 220 este d e s t i n a t ă  În special rioare. de s l a b ă  calitate. C u m p ă r a ţ i  altul
a fi u t i l i z a t ă  În redresoarele de putere nou sau m o d i f i c a ţ i  complet etajul final.
ale alternatoarelor pentru automobile, Tubul EL 34 se g ă s e ş t e  În c o m e r ţ . 
avînd tensiunea i n v e r s ă  de 200 V cu- German Sorin - l a ş i 
; rentul mediu redresat de 20 A. În rest, ar e 300 de spire. iar L4 ar e 75
u r m ă r i ţ i  schemele publicate În r e v i s t ă . 
de {pire.
, Morgan Marius - C a r a ş - S e v e r i n 
Ureche Gh. - - Suceava E x i s t ă  cazuri cînd pe un consumator (bec,
A d r e s a ţ i - v ă  unui specialist d:-'l loca baterii de acumulatoare debiteze. Pentru a nu fi În
Este suficient d u b J a ţ i  n u m ă r u l  de litatI'>
spire din bobine totul va f u n c ţ i o n a 
baterii ş i ,  mai ales, pentru cazul În care una dintre
Antohi Vasile --- Gal",.":! ele sînt separate prin montarea a d o u ă  diode. De
perfect. ta 1,s V. Poate fi mon
F u n c ţ i o n e a z ă  trebuie suporte consumul maxim de curent (fig.
t a t ă  u i o d ă . 
Pulbere Ciprian - Sîn petru, B r a ş o v  orice ti p de În cazul În care
Vom publica c o n s i d e r a ţ i i  teoretice re- rator, diodele se m d o o n u t ă e  a baterii
z ă  ca de acumulatoare
În fig. 2. sînt
Po p Ioan _. Turda Acumulatoarele pot fi de c a p a c i t ă ţ i  diferite.
feritoare la astfel de montaje.
Întrebarea dv. nu este c l a r ă ,  r u g ă m 
ne p r e c i z a ţ i  ce anume v ă
1 Dsokebin Attila - B r a ş o v   i n t e r e s e a z ă . 

, Montajul propus de dv. nu poate func- Artene Gheorghe - jud. B a c ă u 


1ţ i o n a .  Primele trei tuburi trebuie
l a i b ă  r e z i s t e n ţ e  de s a r c i n ă  separate eu
P u t e ţ i  folosi doar un singur reflector,
este mai s i m p l ă  c o n s t r u c ţ i a . 
l plate apoi prin grupuri Re de 10 kn
'0,2 }lF. Radu Liviu - B a c ă u 
,GII"OSU Ioan - Por1oleni Se po t folosi transformatoare de la
Pocniturile vor d i s p ă r e a  d a c ă  În para- alte magnetofoane cu tu bu ri.

,i

De mici d i m e n s i u n ~  radioreceptorul \ \ ' - ' V ~ ! H \ l I ' > " 


delor medii. Este echipat cu 7 tranzist
d o u ă  GT 108 A, montate în etajul final
Auditia se face într-ll.l1 difuzor cu i'fnp(!daljfa
Alimentarea se face cu 2,5 V, din acu

/Jllt
r T - J P 1 ~ ' l ' 
IiI- - 1717+
i T - f ~ J A ' 8 

RI;'fPt7x

l+
I -

I
- _ - ___ J
T
I? : S O ~ ! " I . 

http://slidepdf.com/reader/full/tehnium-10-1974 24/24