Sunteți pe pagina 1din 6

II.

PLANUL PROIECTULUI ANTEPRENORIAL


COPILᾸRIE, ZȂMBET ŞI CULOARE

PROIECT EDUCAŢIONAL

ARGUMENT

Din fericire există pe lume COPILĂRIA.


Este vârsta marilor superlative pe care le merită viaţa, vârsta celei mai pure sincerităţi, a
celei mai depline libertăţi, vârsta viselor fără graniţă, vârsta care trăieşte prin flori şi se exprimă
prin exclamaţii, vârsta în care toţi suntem frumoşi.
Copilăria este un tărâm feeric, în care trăim deplin şi înţelegem tainele existenţei mult
mai uşor.
Prin intermediul activităţilor artistico-plastice copiilor li se dă libertatea să combine
culorile într-un fel aparte, reuşind să facă dintr-o simplă imagine ceva special, surprinzător.
Activitaţile practice desfaşurate în gradiniţă sunt de obicei, realizate de copii cu mult
interes şi placere. Prin intermediul acestora se formeaza priceperile, deprinderile şi abilitaţile
practice specifice varstei.
Rolul grădiniţei este de a calauzi fiecare copil spre manifestarea activă a libertaţii
personale de a gândi, simţi şi acţiona potrivit nevoilor si înclinaţiilor. De aceea, a fost identificată
nevoia copiilor de a-şi manifesta creativitatea şi originalitatea în lucrări artistico-plastice, în
realizarea unor machete şi colaje în cadrul activităţilor practice. Copiii îşi doresc să încerce
diferite tehnici de lucru, să combine materale sintetice şi materiale din natură, să prelucreze
materialele oferite pentru a realiza lucrări sau obiecte originale, găsind utilitatea acestora.
Acest concurs îşi propune să folosească creativitatea şi imaginaţia copiilor, pentru a
aduce magia copilăriei în culori şi fotografii, descoperind, astfel, viitorii mari artişti.

DESCRIEREA PROIECTULUI :

TITLUL PROIECTULUI: “COPILĂRIE, ZÂMBET ŞI CULOARE”

DOMENIUL ŞI TIPUL DE EDUCAŢIE: Domeniul cultural-artistic, arte vizuale     

TIPUL PROIECTULUI: CONCURS JUDEŢEAN

TEMA  CONCURSULUI:  COPILĂRIA

GRUP ŢINTĂ: preşcolarii din grădiniţele din judeţ

BENEFICIARI:
 Direcţi: copii, cadre didactice;
 Indirecţi: părinţi, comunitatea locală
 TERMEN DE DERULARE: IANUARIE 2020 - IULIE 2020

RESURSE:
 Umane: preşcolari, cadre didactice, părinţi, vizitatori, comunitatea locală;
 Temporale: 15 ianuarie – 31 iulie 2017;
 Materiale: lucrări ale copiilor, panouri pentru expoziţie, cameră video, aparat foto,
diplome, adeverinţe,  invitaţii.

BUGETUL ESTIMATIV:
Bugetul este stabilit în funcţie de resursele proprii. Pentru organizarea în bune condiţii a
concursului, suma necesară este de 300 de ron.

PARTENERI IMPLICAŢI ÎN PROIECT:

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa;


 U.A.T. Pucioasa;
 Biblioteca “Ghe. N. Costescu” Pucioasa;
 Centrul “Europe Direct” Târgovişte;
 Centrul Cultural “I. Al. Brătescu-Voineşti” Pucioasa.

ROLUL PARTENERILOR IN CADRUL PROIECTULUI:


 să informeze membrii comunităţii despre proiectul derulat, despre sistemul acestuia,
despre parteneriatul dintre cele doua părţi;
 să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
 să participe, în calitate de invitat sau gazdă la activităţile derulate în proiect;
 să disemineze informaţii despre grădiniţă în comunitatea locală.

SCOP:

Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistico-plastic si practic-aplicativ al


copiilor din învăţământul preşcolar.

OBIECTIVELE SPECIFICE:
 Iniţierea proiectului
 Mediatizarea proiectului;
 Organizarea concursului;
 Desfăşurarea concursului şi evaluarea rezultatelor;
 Diseminarea rezultatelor proiectului.

OBIECTIVELE (privind preşcolarii şi cadrele didactice):


 Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor şi cadrelor didactice;
 Depistarea preşcolarilor cu reale aptitudini artistice;
 Atragerea în competiţii specifice vârstei şi evenimentului a unui număr cât mai mare de
preşcolari;
 Realizarea unei expoziţii cu cele mai reuşite lucrări ale copiilor;
 Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat între unităţi şcolare.

ACTIVITĂŢI:

 Lansarea oficială a proiectului/concursului “Copilărie, zâmbet şi culoare”- 16-30


ianuarie 2020, la Şcoala Gimnazială nr 1 Târgu Ocna. Participanţii vor fi cadrele
didactice din unitate, copiii şi părinţii din grădiniţă, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi
parteneri ai unitaţii. Proiectul/concursul va fi prezentat invitaţilor, cu accent pe argument,
scop, obiectivele urmărite şi acţiunile specifice. Se vor împărţi flyere cu informaţii despre
proiect şi va fi organizată activitate distractivă pentru preşcolarii prezenţi.
 Promovarea proiectului/concursului în cadrul Cercului Pedagogic şi pe emailurile
grădiniţelor din judeţ – februarie-aprilie 2020. Locul de desfăşurare este la Şcoala
Gimnazială nr 1 Târgu Ocna. Participanţii vor fi cadrele didactice din partea de nord a
judeţului, şi, indirect, cadrele didactice din judeţul Dâmboviţa. Proiectul va fi prezentat în
format PPT, în cadrul Cercului Pedagogic. On-line, va fi transmis regulamentul
concursului către toate grădiniţele din judeţ.
 Etapa locală a concursului, în aprilie 2020, la grădiniţele participante din judeţ. Vor
participa preşcolarii şi cadrele didactice din grădiniţele respective. Selecţia preşcolarilor
pentru faza judeţeană va fi organizată la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preşcolar.
 Înscrierea participanţilor – mai 2020, la Şcoala Gimnazială nr 1 Târgu Ocna, având ca
participanţi copiii şi cadrele didactice din grădiniţele participante. Formularul de înscriere
şi acordul de parteneriat vor fi completate şi trimise împreună cu lucrările copiilor. În fişă
se va specifica adresa pentru  trimiterea  diplomelor şi termenul limită.
 Desfăşurarea Concursului judeţean “Copilărie, zȃmbet şi culoare” – 1 iunie 2020, la
Şcoala Gimnazială nr 1 Târgu Ocna, având ca participanţi copiii şi cadrele didactice din
grădiniţele din judeţ. Lucrările participante sunt colectate de către echipa de proiect. Se
verifică corectitudinea datelor şi respectarea regulamentului.
 Jurizarea lucrărilor – între 1 iunie şi 15 iunie 2020, având ca participanţi cadrele
didactice din echipa de proiect. Vor fi jurizate lucrările şi membrii comisiei vor stabili
punctajul final al fiecărui participant conform grilei de evaluare din regulament.
 Expedierea diplomelor – în perioada iunie – iulie 2020, pe adresele cadrelor didactice 
participante. Cadrele didactice din echipa de proiect vor expedia diplomele. Diplomele
completate, cu avizul ISJ BC, vor fi expediate prin poştă la adresele corespunzătoare.
 Realizarea expoziţiei cu lucrările participante, în iulie 2020. Vor participa copiii,
cadrele didactice din grădiniţă, dar şi reprezentanţi ai autorităţilor locale sau parteneri
locali, judeţeni. Diseminarea proiectului se va realiza printr-o expoziţie cu lucrările
copiilor participanţi. Vor fi expuse lucrări artistico-plastice şi fotografii ale machetelor şi
colajelor realizate.
REZULTATELE CALITATIVE ŞI CANTITATIVE AŞTEPTATE:

 Identificarea copiilor cu real talent artistic şi exersarea deprinderilor însuşite în cadrul


activităţilor artistico-plastice şi activităţilor practice;
 Comunicarea de către copiii participanţi a propriilor emoţii, trăiri, sentimente, prin
creaţiile lor;
 Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice;
 Creşterea interesului cadrelor didactice pentru participarea la un concurs din domeniul
artelor vizuale;
 Facilitarea schimbului de experienţă între cadrele didactice din judeţ;
 Realizarea unor articole sau prezentări ale proiectului pentru mediatizarea sau
diseminarea activităţilor din cadrul acestuia, prezentate în cadrul cercurilor pedagogice a
simpozioanelor, a lectoratelor cu părinţii.
 Implicarea continuă a cadrelor didactice în atragerea efectivă a preşcolarilor în
organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, activităţi ce vor conduce la
creşterea calitativă şi cantitativă a acestora;
 Realizarea a două expoziţii la nivel local şi judeţean pentru diseminarea activităţilor din
cadrul proiectului, cu ajutorul părinţilor grădiniţei şi a partenerilor locali şi judeţeni.

ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE:

Mediatizarea concursului se va face prin articole sau anunţuri în mass-media locală, pe site-ul
şi pe email-ul grădiniţei. Prin intermediul Inspectoratului Şcolar Judeţean, se va populariza
concursul în rândul cadrelor didactice. De asemenea, se va populariza şi se va disemina proiectul
în cadrul cercurilor pedagogice, a simpozioanelor, a întâlnirilor cu părinţii. Se vor împărţi flyere
cu informaţii despre proiect şi va fi organizată o expoziţie cu fotografii ale lucrărilor participante
în anul anterior, pe holul grădiniţei.
Pentru diseminarea activităţilor din cadrul proiectului se vor organiza două expoziţii în
incinta a Centrului Cultural Pucioasa şi a Centrului Europe Direct Târgovişte.
Va fi realizat un CD cu lucrările expuse şi premiate, pentru a putea fi apreciate calitativ şi de
alţi preşcolari/ cadre didactice/ membrii ai comunităţii. Rezultatele vor fi prezentate
Se vor publica articole în revista Grădiniţei Prichindel, în Consiliul Profesoral şi Consiliul de
Administraţie, comisii metodice, cercuri pedagogice. Vor fi transmise e-mailuri de mulţumire
grădiniţelor participante.

IMPACTUL EDUCATIV ASUPRA GRUPULUI ŢINTĂ:

Activitatea principală a concursului va consta în realizarea unor lucrări artistico-plastice şi a


unor machete sau colaje de către copii cu un potenţial artistic dezvoltat, folosind diferite
materiale şi tehnici de lucru.Prin acest proiect, ne propunem să stimulăm creativitatea şi
imaginaţia copiilor preşcolari. Ei îşi vor manifesta originalitatea în alegerea materialelor şi
tehnicilor de lucru, având ca temă “copilăria”. De asemenea, dorim să implicăm un număr cât
mai mare de preşcolari şi cadre didactice în organizarea unui concurs din domeniul artelor
vizuale.
MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE ALE PROIECTULUI:
 Urmărirea periodică a activitatilor derulate:
 Înregistrarea în format electronic a partenerilor şi participanţilor la concurs, preşolari şi
cadre didactice;
 Monitorizarea tuturor lucrărilor copiilor;
 Evaluarea se va realiza de către specialişti ai unităţii organizatoare pe nivele de vârstă;
 Participanţii la activităţile concurs vor primi diplome cu premii sau de participare ce se
vor expedia la adresele menţionate în fişele de înscriere;
 La finalizarea proiectului se vor elibera adeverinţe de participare tuturor cadrelor
didactice implicate în proiect.

Mijloacele prin care se vor realiza monitorizarea şi evaluarea proiectului sunt:


raport iniţial, raport final, întâlniri cu copii, părinţi, cadre didactice şi persoanele implicate,
chestionare.

MODALITĂŢI DE ASIGURARE A CONTINUITĂŢII /SUSTENABILITĂŢII


PROIECTULUI:
 Diseminarea informaţiilor în rândul cadrelor didactice, preşcolarilor, părinţilor,
oficialităţilor locale şi judeţene;
 Crearea unei baze de informare pentru cadrele didactice;
 Includerea activităţilor propuse în proiect în planificările cadrelor didactice, în calendarul
activităţilor extracurriculare;
 Distribuirea de fly-ere în comunitate;
 Schimburi de experienţă între cadrele didactice din judeţ:
 Parteneriate cu autorităţile locale şi reprezentanţi ai unor instituţii culturale din judeţ.

REGULAMENTUL CONCURSULUI

Proiectul  se adresează copiilor şi cadrelor didactice din judeţul Bacău

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Şcoala Gimnaziala nr 1 Târgu Ocna

SECŢIUNI:

I. Lucrări artistico-plastice realizate în diferite tehnici

( desen/pictură)

Tema abordată: “Copilărie, zâmbet şi culoare”

Forma de participare: Indirectă


II. Concurs de fotografie reprezentând machete realizate de copii sub îndrumarea
educatoarelor sau colaje folosind diferite tehnici de lucru (fotografiile vor fi
printate color şi se vor imprima maxim 2 pe o coala A4)

Tema abordată: “Copilăria”

Forma de participare: Indirectă

NU SE SOLICITĂ TAXĂ DE PARTICIPARE!

Vă rugăm să trimiteţi odată cu lucrările şi un plic timbrat şi autoadresat, pentru


trimiterea diplomelor. Lucrările înscrise în concurs nu se restituie, deoarece se vor
organiza expoziţii cu acestea.

Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiune pentru fiecare secţiune, iar cadrele didactice
vor primi adeverinţă de participare. Diplomele şi adeverinţele vor fi expediate prin poştă
împreună cu Acordul de parteneriat semnat şi ştampilat.
Relaţii suplimentare se pot obţine la adresa de e-mail:
gradinitaprichindelpucioasa@yahoo.com
Vă rugăm să respectaţi următoarele cerinţe:

1) Să se trimită lucrări care nu au mai participat la alte concursuri;


2) Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 2 lucrări;
3) Lucrările vor fi etichetate cu datele de identificare ale fiecărui participant. Pentru a
preveni anonimatul lucrărilor, vă rugăm completaţi modelul de etichetă oferit şi ataşaţi pe
fiecare lucrare în colţul din dreapta jos- pe verso.
BIBLIOGRAFIE:
- “Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani)”, MINISTERUL EDUCAŢIEI,
CERCETĂRII ŞI TINERETULUI, 2008
- “Albumul de arta”, Ion Grigore, editura Nemira, 2011
- “Desenul creativ”, Ghid practic, Barrington Barber, editura D’Art, 2014