Sunteți pe pagina 1din 1

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

1 TÂRGOVIȘTE
Str. Căpitan Constantinescu nr .2
Telefon / Fax: 0345100279
e-mail: office@gradinita1targoviste.ro

Anexa 1

Nr. înreg. …..……..… / …..../........./2020

CERERE DE REÎNSCRIERE la grădiniţă


în anul şcolar 2020-2021

Subsemnatul/a____________________________________________________prin prezenta vă rugăm să aprobaţi


reînscrierea la Grădiniţa cu PP nr.1 Târgoviște, în grupa ___________________________ a fiului / fiicei mele

________________________________________CNP

născut/ă în anul_________ luna___________ ziua______ .

DATE DESPRE PĂRINŢI:

TATA
Nume și prenume:
Telefon serviciu:
Telefon acasa:
Mobil:
E-mail:
MAMA
Nume și prenume:
Telefon serviciu:
Telefon acasa:
Mobil:
E-mail:

Anexăm prezentei cereri documentele justificative corespunzătoate criteriilor de reînscriere:

Copie certificat de nastere copil


Copie CI ale ambilor părinți
Copie hotărâre judecătorească de încredințare a copilului (dacă este cazul)
Certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului (dacă este cazul)

___________________________________ _______________________
Numele și prenumele în clar a solicitantului Semnătura

Data :