Sunteți pe pagina 1din 8

Dreptul muncii

Teste grilă
DREPTUL MUNCII

1. La încheierea contractului individual de muncă, persoana trebuie să aibă vârsta


minimă de:
a) 14 ani;
b) 15 ani;
c) 16 ani;
d) 18 ani.

2. Examenul medical:
a) are caracter facultativ la încadrarea în muncă;
b) are caracter obligatoriu numai la încadrarea într-o unitate bugetară;
c) are caracter obligatoriu la încheierea oricărui contract de muncă;
d) are caracter obligatoriu numai la încadrarea salariaţilor care urmează
desfăşoare munca în condiţii speciale.

3. Neîncheierea în forma scrisă a contractului individual de muncă:


a) se sancţionează cu nulitatea absolută a contractului de muncă;
b) se sancţionează cu nulitatea relativă a contractului;
c) nu afectează valabilitate a contractului individual de muncă;
d) atrage rezilierea contractului individual.

4. Perioada de probă se aplică obligatoriu:


a) în cazul funcţionarilor publici;
b) în cazul tuturor categoriilor de personal;
c) în cazul persoanelor cu handicap;
d) în cazul tinerilor sub 21 de ani.

5. Încadrarea în muncă a cetăţenilor străini:


a) este interzisă de lege;
b) este permisă de lege independent de îndeplinirea vreunei formalităţi;
c) este condiţionată de obţinerea permisului de muncă;
d) este permisă numai în cazul persoanelor care au dobândit statutul de refugiat
pe teritoriul României.

6. Încheierea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată:


a) constituie regula;
b) este interzisă de lege;
c) este obligatorie în cazurile expres enumerate de lege;
d) nu este posibilă dacă salariatul refuză.

7. Beneficiază de reducere a timpului de lucru:


a) persoanele cu funcţii de conducere;
b) tinerii în vârstă de până la 18 ani;
c) funcţionarii publici;
d) persoanele care cumulează pensia cu salariul;
1
Dreptul muncii

8. Munca suplimentară:
a) se compensează, de regulă, în bani;
b) se compensează, de regulă, prin acordarea de timp liber corespunzător în
următoarele 30 de zile;
c) se compensează, de regulă, prin acordarea de timp liber corespunzător în
următoarele 60 de zile;
d) se compensează, de regulă, prin acordarea de timp liber corespunzător în
următoarele 90 de zile.

9. Nu pot presta muncă de noapte:


a) tinerii în vârstă de până la 18 ani;
b) salariaţii din sectorul bugetar;
c) funcţionarii publici;
d) persoanele cu funcţii de conducere.

10. Salariatul căruia i se desface contractul de muncă din motive imputabile lui
beneficiază de:
a) un termen de preaviz;
b) o compensaţie bănească;
c) continuitatea vechimii în muncă;
d) dreptul de a contesta în instanţă decizia de desfacere.

11. Suspendarea contractului individual de muncă intervine prin actul unilateral al


angajatorului în următoarele situaţii:
a) în cazul concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani;
b) în cazul concediului de studii;
c) în cazul detaşării salariatului în altă unitate;
d) pe durata concediului pentru incapacitate temporară de muncă.

12. Este admisibilă desfacerea contractului de muncă din iniţiativa angajatorului pe


perioada:
a) concediului de maternitate;
b) îndeplinirii unei funcţii de conducere în sindicat;
c) cât îngrijeşte copilul bolnav în vârstă de până la 3 ani;
d) concediului fără plată.

13. Delegarea poate fi dispusă pe o perioadă de:


a) 60 de zile, fără posibilitatea prelungirii;
b) 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu cel mult încă 60 de zile;
c) 30 de zile, fără posibilitatea prelungirii;
d) 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu cel mult încă 60 de zile.

14. Delegarea:
a) presupune modificarea felului muncii;
b) încetează la cererea salariatului;
c) are caracter facultativ pentru salariat;
d) presupune modificarea locului muncii.

2
Dreptul muncii

15. Decizia salariatului de încetare unilaterală a contractului individual de muncă


(demisia):
a) trebuie motivată;
b) trebuie confirmată de către angajator;
c) trebuie redactată în scris;
d) trebuie notificată angajatorului.

16. În cazul demisiei, salariatul care ocupă o funcţie de conducere trebuie să-i acorde
angajatorului un termen de preaviz de:
a) 30 de zile;
b) 15 zile;
c) 30 de zile, cu excepţia cazului în care în contractul colectiv de
muncă nu s-a prevăzut un termen mai îndelungat;
d) 30 de zile, cu excepţia cazului în care în contractul individual de muncă nu s-a
prevăzut un termen mai îndelungat.

17. În cazul demisiei, salariatul care ocupă o funcţie de execuţie trebuie să-i acorde
angajatorului un termen de preaviz de:
a) 30 de zile;
b) 15 zile;
c) 30 de zile, cu excepţia cazului în care în contractul colectiv de muncă nu s-a
prevăzut un termen mai îndelungat;
d) 30 de zile, cu excepţia cazului în care în contractul individual de muncă nu s-a
prevăzut un termen mai îndelungat.

18. Pe perioada satisfacerii serviciului militar în termen:


a) contractul de muncă al salariatului în cauză încetează prin voinţa părţilor;
b) contractul de muncă încetează la iniţiativa angajatorului;
c) contractul de muncă se suspendă de drept;
d) contractul de muncă se suspendă prin actul unilateral al angajatorului.

19. Încadrarea prin concurs:


a) nu mai este obligatorie, în condiţiile legislaţiei actuale, pentru nici o categorie
de salariaţi;
b) este obligatorie în cazul salariaţilor din sectorul bugetar;
c) este obligatorie pentru ocuparea unei funcţii de conducere, atât în sectorul privat, cât şi
în unităţile bugetare;
d) este obligatorie în cazul salariaţilor din sectorul privat.

20. Concedierea membrilor în conducerea organului sindical:


a) este admisibilă numai pentru motive neimputabile;
b) nu poate interveni pentru motive imputabile;
c) nu poate interveni pentru nici un motiv;
d) poate interveni pentru motive disciplinare.

21. Suspendarea contractului individual de muncă intervine prin actul unilateral al


salariatului:
a) în cazul concediului paternal;
b) în cazul detaşării;
c) în cazul delegării;
d) ca sancţiune disciplinară.

3
Dreptul muncii

22. Dacă salariatul nu corespunde, sub aspect profesional, postului în care a fost încadrat:
a) contractul de muncă al acestuia se suspendă de drept;
b) contractul de muncă încetează de drept;
c) contractul de muncă se anulează;
d) contractul de muncă se poate desface, din iniţiativa angajatorului.

23. Desfacerea contractului de muncă pentru necorespundere profesională poate


interveni:
a) dacă salariatul săvârşeşte acte de indisciplină;
b) dacă salariatul a săvârşit o faptă penală, în legătură cu munca sa;
c) dacă salariatul refuză să urmeze unitatea, la noul sediu al acesteia;
c) dacă salariatul, fără a fi vinovat, nu face faţă obligaţiilor sale de serviciu.

24. Intrarea în vigoare a unui act normativ care pretinde, pentru executarea atribuţiilor de
serviciu corespunzătoare postului, condiţii de studii superioare celor îndeplinite de
salariat atrage:
a) suspendarea de drept a contractului de muncă;
b) încetarea de drept a contractului de muncă;
c) concedierea pentru necorespundere profesională;
d) anularea contractului de muncă.

25. Contractul colectiv de muncă se încheie:


a) pe o perioadă determinată, ce nu poate fi mai mică de 12 luni, sau pe durata
unei lucrări determinate;
b) pe o durată determinată, ce nu poate fi mai mare de 12 luni, sau pe durata unei
lucrări determinate;
c) pe o durată determinată de cel puţin 2 ani;
d) pe o durată nedeterminată.

26. Reprezentativitatea partenerilor sociali stabilită în condiţiile legii este valabilă pentru orice
contracte colective de muncă încheiate în termen de:
a) 5 ani de la data îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate;
b) 4 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de constatare a
reprezentativităţii;
c) 2 ani de la data desfăşurării negocierii anterioare;
d) 3 ani de la data îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate.

27. Contractele colective de muncă îşi produc efectele:


a) de la data semnării;
b) de la data înregistrării;
c) de la momentul în care s-a creat acordul de voinţă între partenerii sociali;
d) după 60 de zile de la momentul încheierii negocierii.

28. Contractele colective de muncă nu vor fi înregistrate dacă:


a) lipseşte semnătura unor asociaţii patronale reprezentative care au fost invitate
la negociere şi nu s-au prezentat;
b) lipseşte semnătura unor organizaţii sindicale reprezentative care au fost
invitate la negociere şi nu s-au prezentat;
c) sunt încheiate fără să se fi precizat unităţile în care se aplică clauzele
negociate;
d) unele asociaţii patronale reprezentative au participat la negocieri, au fost de
acord cu clauzele negociate, dar refuză ulterior semnarea contractelor, situaţie
care rezultă din actele depuse de părţi.

4
Dreptul muncii

29. Pe durata desfăşurării grevei, contractul colectiv de muncă:


a) se suspendă, dacă nu este posibilă continuarea activităţii de către salariaţii care
nu participă la grevă;
b) încetează în orice situaţie;
c) se renegociază în mod obligatoriu;
d) se întrerupe.

30. Sunt supuse obligatoriu publicităţii prin Monitorul Oficial:


a) contractele colective de muncă la nivel de unitate;
b) contractele colective de muncă la nivel de subunităţi;
c) contractele colective de muncă la nivel de ramură;
d) nici un contract colectiv.

31. Nu are caracter obligatoriu negocierea contractului colectiv de muncă:


a) la nivelul instituţiilor publice, indiferent de numărul de salariaţi;
b) la nivelul societăţilor comerciale cu capital privat cu un număr mai mic de 50
de salariaţi;
c) la nivelul angajatorilor persoane fizice;
d) la nivelul societăţilor comerciale cu unic asociat investitor străin, indiferent de
numărul de salariaţi.

32. Durata negocierii colective nu poate depăşi:


a) 30 de zile;
b) 6 luni;
c) 3 luni;
d) 60 de zile.

33. Contractul individual de muncă este:


a) bilateral, cu titlu gratuit şi care presupune obligaţia salariatului de a face;
b) intuitu personae, afectat de condiţie rezolutorie şi cu executare succesivă;
c) cu titlu gratuit, afectat de condiţie rezolutorie şi bilateral;
d) sinalagmatic, cu titlu oneros şi comutativ.

34. Au obligaţia obţinerii permisului de muncă:


a) străinii care şi-au stabilit, potrivit legii, domiciliul pe teritoriul României;
b) străinii care au dobândit statutul de refugiat pe teritoriul României;
c) străinii care desfăşoară activităţi didactice pe o perioadă care nu depăşeşte 30
de zile;
d) cetăţenii din Republica Moldova.

35. Permisul de muncă este valabil:


a) pentru un interval de un an, cu posibilitate a prelungirii la cererea titularului pe
noi intervale de câte 6 luni;
b) pentru un interval de o lună, cu posibilitatea prelungirii la cererea titularului pe
noi intervale de câte o lună;
c) pentru un interval de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii la cererea titularului pe
noi intervale de câte 6 luni;
d) pentru un interval de doi ani, cu posibilitatea prelungirii la cererea titularului
pe noi intervale de câte 1 an.

5
Dreptul muncii

36. Indemnizaţia anuală de concediu de odihnă nu se restituie în situaţia în care salariatul


a beneficiat integral de ea dacă:
a) contractul de muncă s-a desfăcut ca urmare a demisiei salariatului;
b) contractul de muncă s-a desfăcut ca urmare a arestării salariatului mai mult de
60 de zile, iar ulterior a intervenit achitarea;
c) contractul de muncă s-a desfăcut pentru motive disciplinare;
d) contractul de muncă a încetat deoarece salariatul a fost condamnat printr-o
hotărâre definitivă pentru o infracţiune în legătură cu munca sa.

37. Reprezintă cauză de suspendare de drept a contractului individual de muncă:


a) concediul fără plată;
b) concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani;
c) detaşarea;
d) concediul de maternitate.

38. În cazul în care un funcţionar nu promovează examenul de atestare pe post pentru


funcţia publică de conducere:
a) va fi numit într-o funcţie de execuţie;
b) va fi suspendat din funcţie;
c) i se va desface disciplinar contractul de muncă;
d) va fi demis din funcţie.

39. Reprezintă cauză de suspendare a contractului individual de muncă prin actul


unilateral al salariatului:
a) greva, în ce priveşte salariaţii grevişti;
b) forţa majoră;
c) suspendarea contractului pe durata întreruperii activităţii în construcţii datorită
condiţiilor meteorologice;
d) şomajul tehnic.

40. Reprezintă cauză de suspendare a contractului individual de muncă prin actul


unilateral al angajatorului:
a) absenţele nemotivate;
b) şomajul tehnic;
c) concediul fără plată;
d) detaşarea.

41. Contractul de muncă se poate desface disciplinar:


a) când salariatul este arestat mai mult de 60 de zile;
b) când salariatul produce, fără culpa sa, rebuturi;
c) când salariatul dă dovadă de un comportament necorespunzător în afara
unităţii, indiferent de categoria profesională din care face parte;
d) când salariatul săvârşeşte fapte de concurenţă neloială.

42. Acordarea preavizului de către angajator la desfacerea contractului de muncă are


caracter obligatoriu:
a) în cazul încetării contractului de muncă prin acordul părţilor;
b) în cazul în care instanţa penală a pronunţat interdicţia de exercitare a profesiei,
temporar sau definitiv;
c) în cazul în care salariatul a fost arestat o perioadă mai mare de 60 de zile;
d) în cazul în care salariatul nu corespunde sub aspect profesional postului în care
a fost încadrat.

6
Dreptul muncii

43. Destituirea din funcţie a funcţionarului public intervine în următoarele situaţii:


a) a apărut un motiv legal de incompatibilitate;
b) a pierdut cetăţenia română sau nu mai are domiciliul în România;
c) a fost pus sub interdicţie judecătorească din cauza alienaţiei sau debilităţii
mintale;
d) ca sancţiune disciplinară, în cazul săvârşirii repetate a unor abateri disciplinare.

44. Nu constituie clauze esenţiale ce trebuie cuprinse obligatoriu în contractul individual


de muncă:
a) ora începerii şi terminării programului de lucru;
b) durata contractului;
c) felul muncii;
d) concediul de odihnă.

45. Se consideră că a intervenit concedierea colectivă dacă:


a) sunt disponibilizaţi cel puţin 10% din salariaţi, în măsura în care în unitate sunt
încadraţi între 20 şi 100 de salariaţi inclusiv;
b) sunt disponibilizaţi cel puţin 10% din salariaţi, în măsura în care în unitate sunt
încadraţi peste 300 de salariaţi;
c) sunt disponibilizaţi cel puţin 10% din salariaţi, în măsura în care în unitate sunt
încadraţi între 101 şi 300 de salariaţi inclusiv;
d) sunt disponibilizaţi cel puţin 10 salariaţi, în măsura în care în unitate sunt
încadraţi între 101 şi 300 de salariaţi inclusiv.

46. Decizia de desfacere a contractului de muncă în cazul concedierii colective:


a) îmbracă forma unei decizii colective a angajatorului;
b) se concretizează într-un act anexă la hotărârea consiliului de administraţie care
a aprobat concedierea colectivă;
c) are caracter individual;
d) nu poate fi atacată în instanţă, având caracter definitiv şi irevocabil.

47. Detaşarea reprezintă:


a) modificarea temporară a locului muncii, prin actul unilateral al
salariatului;
b) modificarea temporară a locului muncii, prin actul unilateral al
angajatorului;
c) modificarea definitivă a locului muncii, prin actul unilateral al
salariatului;
d) o cauză de încetare a contractului de muncă.

48. Concediul de odihnă nu se întrerupe automat:


a) când intervine o cauză de incapacitate temporară de muncă;
b) când salariatul este chemat să satisfacă obligaţii militare, altele decât serviciul
militar in termen;
c) când salariatul este chemat să îndeplinească îndatoriri publice;
d) când salariatul încheie un nou contract de muncă în regim de cumul.

7
Dreptul muncii

RĂSPUNSURI CORECTE
Întrebare Răspuns Întrebare Răspuns Întrebare Răspuns Întrebare Răspuns
1 b 13 b 25 a 37 d
2 c 14 d 26 b 38 a
3 c 15 d 27 b 39 a
4 c 16 a 28 c 40 d
5 c 17 b 29 a 41 d
6 a 18 c 30 c 42 d
7 b 19 b 31 c 43 d
8 b 20 d 32 d 44 a
9 a 21 a 33 d 45 c
10 d 22 d 34 d 46 c
11 c 23 d 35 c 47 b
12 d 24 c 36 b 48 d

S-ar putea să vă placă și