Sunteți pe pagina 1din 19
ChM ne. 65 aia ‘04 iunie 2020 Parlamental Republic! Moldova Deputat in Parlamentul Republicii Moldova CURTEA CONSTITUTIONALA A REPUBLIC ste Alexandr Lp Chisinks M0 2004, Republics Meldove SESIZARE revert in conforma catia gi) din Legen ne. 9-8 in 5 Aecembvie 199 epi a Cates Cantante 98 ain. (Ie ‘39 in Col rise Constitutional ar 502-XII din 6 nie 995 200. ‘CORTER CONSTITUTIONAL Rrenmerypoon are a inept Republi Mls, 11200, Cigna ‘ee amet a fn el Mare S105 I~ AUTORUL SESIZARIL 1. Name MOTPAN 2, Prenume CHIRIE. 23, Functa Deputat in Parlament 11 OBIECTUL SESIZARIE 12, Prezenta sesizare are ca obiect controlul constitutionalitati «= prevederilor art. 20 lit. k) al Legli nr. 212 din 24.06.2004 privind regimul stiri de urgent, de asediu si de rizboi, ,Pe durata stirii de urgent, in functie de situatia conereti, pot aplicate urmitoarele mésurt: KY aplicarea altor masuri necesare”; prevederilor art, 22 ali. (1) lit j) al Legit ne. 212 din 24.06.2004 privind regimul stiri de urgent, Comisia pentru Situatii Exceptional a Republieii Moldova are urmatoarele atributi i) exereita alte atributii necesare’; ~ provederilor art. 24 lt. g) al Legit nr. 212 din 24.06.2004 privind regimul statii de urgent, de asediu gi de rizboi, ,Serviciul Protectiei Civile si Situatilor Exceptionale are urmitoarele atributi g) exereita alte atributii necesare”; stiri de urgent, de asediu gi de rizboi, ,Pe dus - prevederilor art, 25 Ti. j) al Legli nt. 212 din 24.06.2004 privind regimul sticii de urgent, de asediu si de rzboi, ,Ministerul Afacorilor Interne are urmatoarele atvibutit) exereiti alte atributii neeesare’ In opinia autor ssi preveerite rt. 20 it 1), art. 2 alin (1) Ft. at 24 It) sha. 25 It.) ale Lait nt. 212 din 24.06.2004 privind regimul stint de tngent, de asi side ribo, contravin prevederilor at. 4 alin. (2) din Consiatie combina eu ar. at. 1, 7,15, 17118 din CEDO, art. art. Valin (3), 4, 6,7, 285 54% 60, 66,72, 7, 96, 102 dn Const Prevederile contestate mi indeplinese standard calitiit lei, contravin principutut statlui de drept si separatiei puterlor in stat ete, find contre prevederllor art. 4 alin. (2) din Constttiecombinat cu art. at. 471517 3118 din CEDO, at art. alin (3) 4, 6, 7, 23:5, 60, 66, 7,76, 96, 102 din Constitute, or contestale confer autortatilor eare le explicd si aplic& 0 marj excesiv de diseretie, iar Comisia pentru Situatii Exceptionale a Republicit Moldova, Servic Protectici Civile gi. Situatilor Exceptionale si Ministerul Afaeerilor Interne, prevalindu-se de aceaste norme incerte, isi arog competonte de legiuitor pe perioada starii de urgenté, adoptind norme cu caracter primar, general obligatoril contrat art 60 alin. (2) din Constitutie, nepublicdnd asemenea acte in Monitorul Oficial al Republiii Moldova, restringdnd drepturile slibertitile fundamentale ale omului in afara limitelor previzute de lege, contrar art. 54 din Constitutie, inclusiv drepturi si libertitifundamentale eare nu pot face obiectul derogarilor. ‘Textul normativ exeretd alte atributit necesare" este neclar, care lasi 0 putere diseretionarl exagerats gi nelimitat, iar neclartatea acestoi norme ee ereearA confit cu privire la competentele acestor autorititi executive a si determinat Comisia pentra Situatii Exeeptionale a Republic Moldova si ereada ci are drepturi nelimitate in ps suuspenda aetiunes normelor legale adoptate de Parlament find inlocuite acestea pe prioada stirii de urgent de disporitile Comisici ete, coea ce este eontrar Constitute, situate ju ida star de urgent, inclusiv de a adopta norme juridice cu earacter primar, dea id inacmisibila intr-o sovietate cu adevarat democrat’, Problema de constitutionalitate pe care © ridiem nu a constituit obiect de examinare anterior la Curtea Constitutionalé, gi astfel echivaleaz’ cu faptul inexisten{ei_unei_hotdrari anterioare a Curtii_ Constituti ‘i ; jonale_aviind ca IIE EXPUNEREA PRETINSEI SAU A PRETINSBLOR INCALCARI ALE CONSTITUTIEL, PRECUM SI. ARGUMENTELOR IN SPRIJINUL ACESTOR AFIRMATIL 1, In opinia noastri, prevederile art. 20 lit. K), art, 22 alin. (2) Hi), art 24 It) st art. 25 lit j) al Legii nr, 212 din 24.06.2004 privind regimul stirii de urgenti, de asedin gi de rizboi, contravin prevederilor contravin prevederilor art. 4 alin, (2) din Constitutie combinat cu art art. 1,7, 15, 17 $118 din CEDO, art. art tain. (3), 44 6,7, 23, 54,60, 66, 72, 76, 96, 102 din Constitute. TRATATE INTERNATIONALE: 1 LEGISLATIA PERTINENTA CONVENTIA EUROPEANA PENTRU APARAREA DREPTURILOR OMULUI $1 LIBERTATILOR FUNDAMENTALE Articolul Obligatia dea respecta drepturile omulut inaltele Parti Contractanto reunose oricirei persoane aflate sub jurisdietia lor Adrepturile gi libertiile definite in Tithul 1 al prezentei Convent Articoll 7 Nicio pedeapsé fara lege 1. Nimeni nur poate fi condamnat pentru 0 aetiune sau o omisiune eare, in momentul sivirsiii, mu constituia o infractiune potrivit dreptului national sau international. De asemenea, nu se poate aplica © pedeapsa mai severa deat accea aplicabilé in momentul sSiviririinfractiuni 2. Prezentul artical nu va aduce atingere judecirii si pedepsirit unei persoane vinovate de o actiune sau de o omisiune care, in momentul sivargini, era considerati infractiune potrvit prineipiilor generale de drept recunoseute de natiunile eWilizate. Articolul 15, Derogarea in eaz de stare de urgent 1. Tneaz de rizhoi sau de alt pericol publie ce ameninta viata natiuni, orice Ina Parte Contractanta poate hia masuri care derogi de la obligatiile previzute de_preventa Convene, in misura strieté in care situatia o impune si cu conditia ca aceste msuri si mu fle incontradictie eu alte obligaiieare decurg din dreptul international 2, Dispozsitia precedent: nu permite nicio derogare de la artieolul 2, eu exceptia cazului de deces tezultnd din acteilcite de rizboi, si nici de la articolele 3, 4 (paragraful ) i 4. __Orioe Hnalti Parte Contractanté oe exercité acest dept de derogare i informeazi ‘pe depiin pe Secretarul General al Consiliului Europei cu privire Ia misurileluate sla motivele tare lau determinat, Aceasta trebuie, de asemenea, <4 informeze Secretarul General al Consiliului Europei si asupra datei la care aceste msuri au tneetat a fn vigoare si dispoziile Conventiel devin din now deplin apicabile. Articolul 17 Interzicerea aburului de drept Nieto disporitie din prezenta Conventie nu poate ft interpretats ca autorizind unui stat, ‘unui grup sau unui individ, un drept oarceare de a desfisura o activitate sau de a indeplini un ‘act oe urmireste distrugerea drepturilor sau libertitilor reeunaseute de prezenta Conventie, sau dea aduce limitiri acestor drepturisilibertiti, decd cele prevrte de aceasta Convent. Articolul 18 Limitarea folosiriirestringerilor dreptutilor Restrictile care, in termenii prezentei Conventi, sunt aduse respectivelor