Sunteți pe pagina 1din 4
b. Sistemele motorulut : de alimentare oti motorin’, de supraalimentare cu aer; -de ungere; -de cite si preancitlzire; =depomire cu aer comprimat. 4.1.1 Sistemul de alimentare cu motorina Art.19 Sistemul de alimentare cu motorind este destinat pentru pistrarea, filtrarea, pomparea si injectarea motorinei in cilindrii motorului in ordinea lor de funcfionare, alimentarea cu combustibil a preinc&lzitorului tancului sia instalajiei de fumizare termic’. Compunerea sistemului: - rezervoarele de combustibit: : - Grezecvoare exterioare (3 Ia tancul T-55) = 425 1 (280 1); = rezervorul din mijloc = 55 1 (60 1 la T-55); = 2rezervoare stélaj = 270 1 (3001 la T-55); 2+. “rezétvorul ‘din fafa ~ 280 1 (320 1 la T-55); - robinetul de distributie a motorinei cu 2 pozitii'(4 1d T-55); = porfipa taniiiala de motorin; “~~ n = pomp mecanic& dé motorina; ~ filtrul pentru filtrarea finali a motorinei; ~ pompa mecanica de motorin’;. ~ poinpa de injecjie cu dispozitiy electromagnetic de oprire a motorului i regulato- de ture; ~ conducte de inalt8 presiune; ‘ - injectoare; ~ supapa de evacuare'a aerului din instalatie; ~* “S'stipape unisens, ~-* > ~ conducté de joast presiune si de retur. Principalele lucréiri de intretinere a sistemului: + verificatea, completarea si golirea motorinei din sistem; ~ evacuarea aerului din sistem in vederea pomirii motorului; ientarea cu carburanti, folosind pompa de alimentare de dimensiuni reduse MZ. A-3, And nu se dispune de mijloace fixe de alimentare sau in conditii de campanie, > Spilarea filtrelor de filtrare brut gi find a motorinei; = verificarea $i completarea uleiului in carterul regulatorului de ture al tancul T-55 (TR-580); ~ verificarea reglajului dis nuld si maxima, Pompe: de injecfi la Pozitivului de comand’ al pompei de injectie, In acceleratia 4.1.2 Sistemul de supraalimentare (alimentare) cu acr si evacuare a gazelor arse Art.20 Sisiemul de supraalimentare (alimey destinat pentru filtrarea si debitarea aerului in cilindri gazelor'de ardere'tn exteriorul tancului si ventilarca c Hare) cu der $i evacuere «a gaze-or arse este motorului si la compresorul de cer, evacuarea ‘amerei energetice a carcasei blindate 1» Compnerea sistent Lea teancnl TRS: = 2 filtre de ater, = 2 turbosullante =D racitoure de wer, <2 galerii de admisics ~2 galerii de evacuares, =Dejectoates = 2 clapete de obtura = Zeer tare de evacuate a ral 72 conducte de evacuare a prafului. La taneul 1.55 1R-S8O): ; = | filtru de aer, . -2 galerii de evacuare, 2 galerii de admisic, ~2eonducte de evacuare a prafului. Caracteristici tehnice: c = tipul filtrului de aer: cu dou’ trepte de filtrare; : evacuarea prafului din filtre: forjati prin doug electroventilatoare (pe pri - presiunea de supraalimentare: 1,32 + 0,05 daN/om”, -tipul turbosuflantei; cu turbind centripeta si compresor centrifugal; ~ turatia maximé a turbinei turbosuflantei: 88.000 rovmin Prineipalele lucrari de intrerinere a sistennului: ~ intretinerea filtrelor de aer, - verificarea funcjionarii clectroventilatoarelor de evacuare a prafului Je supraalimentare, acjionate prin cablu, Ke ‘ fului din filtrele de aers * incipiul ejectiei Ia T-55 4.1.3 Sistemul de ungere ulciului sub presiune la elementele in miscare relativa ale motorului (si compresorului de aer Ia 55), asigurand asifel lubrifierea acestora in vederea reducerii procesului de uzura. aes Compunerea sistemului: ~ rezervorul de ulei cu buson de alimentare gi s rpentind de incalzire: = pompa mecanieSide ulei, { “4 - electropompa de ungere: = ricitonul de uli al motorului (radiator de ule; = filtre pentru fltrarea brut gi find a ulejului: + ramp centrala de é i cttal moons Coad Ge welts] 2-55 este constuih din eanaizarenarboretui ~ stropitori de wlei( la TR-85); ~aparatele de masurd si control: man af lometru si tenmomet J + colectoarele de ulei ale carterului inferior al motorulae . - supapa de trecere; a . q = conducte si racoarde Art21. Sisvennud de ungere este destinat pentru pastrarea, filtrarea, racirea si trimitet a Caracteristici tehnice: = fipul instalajiei de ungere: mixt — ungere : HA a 8012 tancul TAS Tega ee OUR, - lipul uleiului folosit; M30 (40) SUPER 3, M2020W Stpre are = presiunea uleiuui in instal + M2020W SUPER 3 (1216 la taneulst + Inreyim nonral dcesploatued S...7daNem(6- (2daNiem’ la tancul 1-55, 1R-580) = laturajia de mers in gol: min 1,5 daNien -85, TR-540), ~ temperatura ulciului 85°— 100°C (70"- 90" C la Principalele lucrart de intrefinere @ sistemulur * verificarea, completarea $i golirea uleiului din sistem; + ~ se verific’ si nu existe pierderi de ulei din sistem, - spilarea filtrelor de ulei, ; = Vorificarca funcliondrii manometrului si termometrului de ulei, ~ inlocuirea uleiului din instalagie: la 150 motoore (6000 km Ia tancul ‘t-55, TR-580). 4.1.4 emul de riicire 4 ‘Art22 Sistemul de rdcire este destinat pentru mentinerea unui regim termic ct mai constant si in limitele admisibile, regim care si permit& functionarea normal a acestuia Sistemul este de tip inchis, cu circulatic forjaté a lichidului de ricire, vehicularca acestuia ficindu-se de cXtre o pomp’ de lichid de ricire dispusi pe motor si antrenatd de la angrenajele distributiei. Compunerea sistemulut: La tancul TR-85: ~ pompa de lichid de ricire; = Ficitorul de ulei al motoru = nicitorul de ulei al transmi - ricitoare de aer, = trei radiatoare; = ventilator cu cuplaj hidraulic de antrenare; ~ regulatorul termostatic al ventilatorului, +2 termostate; ~2 colectoare de api, - termometrul de apa; ~ yasul de expansiune cu busonul supapelor abur — aer, = robinet de golire a instalatiei;, = conducte si racoarde de legaturd intre elemente; = spatile si cavitijile interioare ale motorului, prin care circula lichidul de rcire La tancurile T-55, TR-580: = radiator, - ventilator; - pompi de api, ~ termometru de api, cs - conducte si racoarde de legéitura intre elemente; ~ spatile $i cavititile interioare ale motorului, prin care circuld lichidul de ricire: = robinetul de golire a instalatiei. Caracteristicile tehnice ale sistemuli ~ tipul lichidului de racire: lichid antigel; ~cantitatea de lichid din instalatie: 157 ~ 160 1(80 | la T-55, TR-580). - temperatura normali de regim: 80°-95° C (70"- 90" C Ia T-55, TR-580). temperatura maxima admis pe timp scurt: 105° C Principalele lucrdri de intrefinere a sistemulut: = verificarea, completarea gi golirea sistemului de racire; = verificarea calitijiilichidului antigel; - verificarea reglirii supapelor abur — aer; ~ verificarea prin aspectare a sitemuluiin vederen determin eventinlelor scurser dels - verificarea momentului de patinare a amnbreiajului ventitatorului (la tancurile TS 4.1.5 Sistemul de preincAlzire gi climatizare Art.23 Sistemul de preincdilzire $i climatizare este destinat pentru inedlzirea motorule: gia lichidelor din sistemele sale iainte de pornite, c€nd temperatura medlilui ambiant exte cy ; 21 Compunerca sistemulttt ~ preincalzitorul sistemului cu tablou de comand’, ~ electromotorul de acfionare a preincalzitorului, ide incdlzire a uleiului din rezervorul de atorul de ulei (1-55, 1 Lao ‘ ~ serpentina cafterului inferior al motorului, pee sci de inchidere a preincdzitorului (T-55, TR-580); = instalagia de climatizare (Ia tancul TR-85) - electromotor, -ventilator ; -acrotermi. -2 distribuitoare de lichid (de intrare si de iegire), -clemente componente ale sistemului de ricire. Vehicularea lichidului de ricire in circuit se realizeazi pe timpul preincdlzitorului, de catre pompa de lichid a acestuia Caracteristici wehnice: - tipul preanedizitorului: cu injector si comanda electricd; - consum de motorina: 7,5 I/h; - temperatura mediului ambiant cand poate fi pus in functiune prenedilzitorul: - 40°C. - temperatura lichidului de racire pe timpul preinealzirii -60°C (30’ functionare),cdnd temperatura exterioari este cuprinsi i Bose azo C: -70°C (maxim 60° functionare) cdnd tempe: =252C.,, -40°C. Principalele lucrari de intrefinere ale sistemului: - verificarea fixirii preinedlzitorului in tance; - verificarea starii bujiilor incandescente si a injectorului; ~ curlifirea cazanului incalzitorului, ulci, funcjio ura exterioard este cuprinsd ¢ 4.1.6 Sistemul de pornire cu aer comprimat Art.24. Sistemul de pornire cu aer comprimat este destinat pentru pornirea motorului ajacorul aerului comprimat, curdarea aparatelor de obsprvare ale mecaniculuii conductor. eurita de prat'a ansamblelor tancului prin suflare cu acr comprimat si punerea in funcliune a mecanigmu hidropneumatic de comanda a ambreiajului principal (In tancurie T-55 si TR-S80) El constituie sistemul principal de pornire a motorului. # Compunerea sistemulut: compresorul de aer cu trei trepte de comprimares = separatorul de apa gi ulei; = filtre de aer din pasta; ~ regulatorul automat de presiune, ~ decantorul; . = 2 butelii de aer; + reductorul de acr; = 2 supape eleetropneut + distribuitorul de aer: = 8 supape de pomire eu aer (12 fa tancurite ~ manometru de aer, = robinetul prizei de acr, ¢ (3 la tancurile 1 TR-580); “55 gi TR-S80),