Sunteți pe pagina 1din 11

Unitatea de învăţare 5 – 2 ore

5. OBIECTIVE SMART

5.1. CERINȚELE OBIECTIVELOR SMART


5.2. BENEFICIILE PLANIFICĂRII UNOR OBIECTIVE
SMART

Cunoştinţe şi deprinderi

La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare vei înţelege:


- ce este un obiectiv SMART;
- care sunt criteriile de evaluare a obiectivelor.

La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare vei putea să:


- definiți un obiectiv SMART;
- precizați specificitatea obiectivelor SMART;
- să precizați beneficiile obiectivelor SMART.

5.1. CERINȚELE OBIECTIVELOR SMART

Obiectivul este un rezultat planificat şi realizat, nicidecum o activitate în sine, el


trebuie definit cu claritate într-un limbaj comun tuturor actorilor interesaţi (conducători,
executanţi, clienţi, furnizori etc.). Obiectivul trebuie să fie rezonabil şi pentru a fi
realizat necesită susţinerea coordonată prin metode, cunoştinţe, abilităţi şi resurse care
trebuie identificate, dimensionate şi gestionate printr-un program complex.
În noiembrie 1981 Management Review conținea o lucrare a lui George T. Doran
numită There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives,
traducerea aproximativă fiind - Există o metodă S.M.A.R.T. de a scrie obiective
manageriale [13].
„Ideal ar fi dacă fiecare corporație, departament și secție ar avea obiective [13]:
 Specifice – țintește o arie specifică pentru dezvoltare.
 Măsurabile – cuantificate sau cel puțin prezintă un indicator de progres.
 Asignate – cine sunt cei responsabili de realizarea lor.
 Realiste – cât mai aproape de adevăr folosindu-se de resursele disponibile.

1
 încadrate în Timp – specificarea timpului când obiectivele vor fi îndeplinite”.
Fiecare literă din SMART se referă la un criteriu diferit de evaluare a
obiectivelor. Diferite surse [13] folosesc literele pentru a se referi la lucruri diferite, însă
criteriile cele mai folosite sunt cele prezentate în tabelul 5.1.
Tabelul 5.1. Semnificația acronimului SMART [13]
Literă Semnificația Alternative
S Specific Strategic și specific
M Măsurabil Motivant
A Accesibil Acceptat, ce poate fi atins, acționabil, ambițios, aliniat cu
obiectivele companiei
R Relevant Realist, cu resurse alocate, rezonabil, (realist și cu
resurse)
T Temporal Implementat într-un termen realist și bine stabilit

SMART [13] este un acronim al caracteristicilor considerate esențiale în


formularea obiectivelor și anume: Specifice, Măsurabile, Accesibile, Relevante și
Temporale.
Utilizarea obiectivelor SMART în scrierea planului proiectului are rolul de
concentra informațiile pe obiectivul general al proiectului. În același timp, obiectivele
realizate corect, oferă repere constante în evaluarea rezultatelor obținute pe parcursul
derulării proiectului.
În continuare se prezintă care este semnificația fiecărui termen referitor la
acronimul SMART și cum este utilizat planul proiectului [12].
Specific – furnizează informații despre caracteristicile specifice unui anumit
obiectiv. Obiectivul indică exact ceea ce se dorește să se obțină și nu lasă loc de
interpretări. Pentru a verifica dacă un obiectiv este sau nu specific, se utilizează întrebări
precum:
– Cine este implicat?
– Ce anume dorim să obținem?
– Când trebuie făcut?
– Unde este realizat?
– Care sunt cerințele și limitările?
– De ce este nevoie să facem acest lucru?
Nu este obligatoriu ca un obiectiv să răspundă la toate întrebările de mai sus în
același timp.
Măsurabil – prezintă aspectele cantitative și calitative ale unui obiectiv care pot fi
măsurate cu unitățile de măsură cunoscute. În general, în cadrul unui proiect cifrele sunt
o parte esențială din afacere, iar atașând cifre concrete obiectivelor avem posibilitatea
monitorizării progresului atingerii acestora.
Pentru a verifica dacă un obiectiv este sau nu măsurabil, se pot utiliza întrebări
precum:
- Cât de mult(a)?
- Cât de mulți(e)?
- Când voi ști că a fost îndeplinit?
Accesibil – înseamnă că un obiectiv poate fi într-adevăr atins cu capacitatea și
resursele disponibile. De multe ori, mai ales în cazul micilor afaceri, întreprinzătorii
sunt cuprinși de entuziasm și își propun obiective nerealizabile, fie din rațiuni de cost,

2
de timp sau de capacitate managerială. Riscul stabilirii unor astfel de obiective, dincolo
de impactul negativ asupra unui potențial investitor, este acela de a demotiva întreaga
echipa implicată în proiect.

Sarcina de învățare 5.1

Utilizarea obiectivelor SMART în scrierea planului proiectului.


S – specific:
– furnizează informații despre caracteristicile specifice unui anumit obiectiv;
– țintește o arie specifică pentru dezvoltare.

Pentru un proiect de modernizare a unei secții, un obiectiv poate fi creșterea


productivității muncii în sectorul prelucrărilor mecanice. Această prezentare a
obiectivului este ambiguă, deoarece nu permite posibilitatea unei forme de
evaluare. Pentru a fi specific, obiectivul trebuie să fie reformulat: “Creșterea cu
5% a productivității muncii în sectorul prelucrărilor mecanice într-o perioadă
de 3 luni”.

Sarcina de învățare 5.2

Utilizarea obiectivelor SMART în scrierea planului proiectului.


M – măsurabil:
– prezintă aspectele cantitative și calitative ale unui obiectiv care pot fi
măsurate cu unitățile de măsură cunoscute;
– cuantificate sau cel puțin prezintă un indicator de progres;

“Realizarea unor cursuri de instruire/perfecționare pentru specialiști din


industria petrolieră” este un obiectiv general care nu oferă posibilitatea de
evaluare.
În timp ce “Realizarea unor cursuri de instruire/perfecționare timp de 2
săptămâni, în domeniul Managementului proiectelor, pentru 25 de specialiști
din industria petrolieră” este un obiectiv care permite monitorizarea
permanentă a progresului obținut.

Relevant – înseamnă că realizarea obiectivului contribuie la impactul vizat de


proiect. Un proiect prezintă un obiectiv general, care este realizat treptat printr-o serie
de obiective specifice. Realizarea unui obiectiv specific trebuie să contribuie, în mod
esențial la atingerea obiectivului general. Acest lucru înseamnă că obiectivul specific
trebuie să asigure concordanța cu obiectivul general la care proiectul își aduce
contribuția. Relevanța obiectivului specific se evaluează în raport cu acest obiectiv
general. În acest sens, el trebuie să vizeze un anumit impact.

3
Sarcina de învățare 5.3

Utilizarea obiectivelor SMART în scrierea planului proiectului.


A – accesibil:
– un obiectiv poate fi într-adevăr atins cu capacitatea și resursele disponibile;
– acceptat, ce poate fi atins, acționabil, ambițios, aliniat cu obiectivele firmei.

Un obiectiv prin care se propune „să se realizeze probele finale și punerea în


funcțiune a utilajelor/echipamentelor ce dotează secția de prese de utilaj greu,
într-o perioadă de 3 zile” este un obiectiv ambițios, care va necesita sinergia
tuturor eforturilor membrilor echipei de lucru, dar va conduce la neajunsuri
importante (din punct de vedere al beneficiarului) dacă nu va fi realizat la timp.

Sarcina de învățare 5.4

Utilizarea obiectivelor SMART în scrierea planului proiectului.


R – relevant:
– înseamnă ca realizarea obiectivului contribuie la impactul vizat de proiect;
– realist, cu resurse alocate, rezonabil.

Un obiectiv specific pentru un proiect poate fi „crearea a 20 de locuri


de muncă în industria petrolului, în sectorul mentenanța și planificarea
lucrărilor”. Acest obiectiv specific asigură atingerea obiectivului general
„reducerea șomajului în sectorul industrial vizat”.
Acesta este exemplul întâlnit în toate proiectele cu finanțare
nerambursabilă. Finanțatorul stabilește un obiectiv general, iar beneficiarul
este obligat să își aducă contribuția la implementarea acestuia, însă el nu va fi
făcut responsabil de un eventual eșec al obiectivului general.
Ca urmare, a gradului foarte vast de acoperire, respectiv reducerea
șomajului într-o anumit sector industrial sau într-un anumit domeniu de
activitate, proiectul nu poate conduce la atingerea sa în mod individual, ci
împreună cu alte câteva zeci de proiecte similare. Totuși, neatingerea
obiectivului specific de creare a 20 locuri de muncă va fi considerat ca un
eșec al proiectului respectiv.

Temporal – face referire la un anumit interval de timp, bine precizat, privind


stadiul atingerii obiectivului. Cu alte cuvinte, obiectivul trebuie să fie urmărit și
implementat într-un termen realist și bine stabilit. Depășirea termenului va determina o

4
implementare incorectă a proiectului. Pentru a verifica dacă un obiectiv este sau nu
încadrat în timp, se pot utiliza întrebări precum: când? până când?

Sarcina de învățare 5.5

Utilizarea obiectivelor SMART în scrierea planului proiectului.


T – Temporal :
– un obiectiv poate fi atins într-un anumit interval de timp, bine precizat;
– obiectivul trebuie urmărit și implementat într-un termen realist și bine
stabilit.

Se consideră obiectivul specific „crearea a 20 de locuri de muncă în


industria petrolului, în sectorul mentenanța și planificarea lucrărilor”. Pentru
a-l transforma într-un obiectiv SMART deplin, trebuie să stabilim în ce
perioadă de timp ne propunem să îl atingem. Astfel, acest obiectiv specific
devine „crearea a 20 de locuri de muncă în industria petrolului, în sectorul
mentenanța și planificarea lucrărilor, într-un termen de 6 luni de la demararea
proiectului”.
Dacă nu ar fi definit foarte precis un termen până la care obiectivul trebuie
să fie atins, nu am ști dacă proiectul s-a implementat corect sau nu.

5.2. BENEFICIILE PLANIFICĂRII


UNOR OBIECTIVE SMART
Beneficiile planificării unor obiective SMART [14]:
 Motivează echipa de implementare să urmărească gradul de îndeplinire al
obiectivelor asumate.
 Obligă managerul de proiect să evalueze corect progresul înregistrat de proiectul pe
care îl conduce.
 Atunci când există obiective complexe, se pot defini etape intermediare de realizare.
 Se poate urmări alocarea și consumul de resurse pe fiecare obiectiv în parte.
Iată cele mai frecvente greșeli făcute în stabilirea unor obiective specifice:
 Se omite stabilirea perioadei de timp în care dorim ca obiectivul specific să fie atins.
 Nu se stabilește bugetul pe care va fi alocat fiecărui obiectiv specific în parte.
 Se stabilesc obiective ce nu sunt în puterea echipei de implementare sau a
organizației care implementează proiectul.
 Stabilirea unor obiective specifice care nu aduc un plus de valoare organizației.
 Definirea neclară a criteriilor de măsurare a gradului de realizare a acestor obiective
specifice (spre exemplu, crearea de locuri de muncă, fără a fi specificate câte locuri de
muncă se vor realiza).
 Definirea ambiguă: Dezvoltarea unei politici, fără a menționa dacă este vorba de o
politică existentă sau de implementarea unei politici noi în cadrul organizației.

5
STUDIU DE CAZ – SC 5.1.
Firma SC PIESE TURNATE oferă clienților piese turnate din sectorul
coturi și armături industriale. În 2019, departamentul de turnare a
materialelor a efectuat un număr de 20000 de piese și a înregistrat 200
reclamații de la clienți. Pentru a îmbunătăți situația fabricației în secția de
turnătorie, în anul 2020, directorul departamentului de turnare a
materialelor a stabilit următorul obiectiv: „Reducerea numărului de
neconformități cu 10% până la sfârșitul anului”.
Cerința 1: Analizați dacă obiectivul este SMART;
Cerința 2: Dacă nu este definit SMART, reformulați-l ca să devină
SMART.
REZOLVARE
Cerința 1: Analizați dacă obiectivul este SMART.
Se începe analiza verificând îndeplinirea fiecărei condiții impuse prin
literele din acronimul SMART.
a) S – specific. Obiectivul este specific, deoarece se referă la ceva
concret, punctual: reducerea numărului de neconformități din partea
clienților nemulțumiți de calitatea fabricației.
b) M – măsurabil. Obiectivul NU este măsurabil deoarece nu a fost
specificată referința la care se raportează măsurarea, 10% raportat la ce?
10% din cât? Neavând o baza la care se ne raportăm, nu putem măsura
realizarea obiectivului propus. Deci, obiectivul NU este măsurabil.
c) A – accesibil: din moment ce și l-au propus, probabil ca obiectivul
este accesibil și poate fi realizat.
d) R – relevant: obiectivul este relevant deoarece reducerea
numărului de neconformități va îmbunătăți serviciile oferite, lucru
benefic pentru firmă, angajați și clienți.
e) T – temporal: formularea „până la sfârșitul anului” nu respectă
condiția de temporalitate. Ca să fie temporal trebuiau specificate ziua,
luna și anul.
Concluzie: Obiectivul este SAR (Specific, Accesibil și Relevant), dar
NU este MT (Măsurabil și Temporal), deci NU este formulat SMART.
Cerința 2. Pentru a-l transforma în obiectiv SMART, trebuie să-l
facem Măsurabil și Temporal. O posibilă formulare este: „Reducerea
numărului de neconformități cu 10%, comparativ cu anul 2019, până la
31.12.2020 (baza de calcul 2019 = 200 de reclamații”.

STUDIU DE CAZ – SC 5.2.


Se consideră obiectivul: „Creșterea cu 5% a productivității
prelucrărilor mecanice pentru atelierul Prototipuri și echipamente, până
la 31.12.2019”.
Cerința 1: Analizați dacă obiectivul este SMART;
Cerința 2: Dacă nu este definit SMART, reformulați-l ca să devină
SMART.

6
REZOLVARE
Cerința 1: Analizați dacă obiectivul este SMART.
Se începe analiza verificând îndeplinirea fiecărei condiții impuse prin
literele din acronimul SMART.
a) S – specific. Obiectivul este specific, deoarece se referă la ceva
concret, punctual: creșterea productivității prelucrărilor mecanice pentru
atelierul Prototipuri și echipamente.
b) M – măsurabil. Obiectivul NU este măsurabil deoarece nu a fost
specificată referința la care se raportează măsurarea, 5% raportat la ce?
5% din cât? Neavând o baza la care se ne raportăm, nu putem măsura
realizarea obiectivului propus. Deci, obiectivul NU este măsurabil.
c) A – accesibil: din moment ce și l-au propus, probabil ca obiectivul
este accesibil și poate fi realizat.
d) R – relevant: obiectivul este relevant deoarece creșterea
productivității prelucrărilor mecanice va conduce la creșterea
beneficiului firmei.
e) T – temporal: obiectivul este încadrat în timp prin formularea
„până la 31.12.2019”, respectă condiția de temporalitate.
Concluzie: Obiectivul este SART (Specific, Accesibil, Relevant și
Temporal), dar NU este M (Măsurabil), deci NU este formulat SMART.
Cerința 2. Pentru a-l transforma în obiectiv SMART, trebuie să-l
facem Măsurabil. O posibilă formulare este: „Creșterea cu 5% a
productivității prelucrărilor mecanice pentru atelierul Prototipuri și
echipamente, comparativ cu anul 2018, până la 31.12.2019”.

STUDIU DE CAZ – SC 5.3.


Se consideră obiectivul: „Proiectarea, execuția și livrarea conform
caietului de sarcini, către beneficiar (SC ALFA S.A.) a componentelor
echipamentului de tip skid, conform graficului: 01.12.2019 – proiectare,
31.03.2020 – execuția reperelor, 30.04.2020 – livrare produs”.
Cerința 1: Analizați dacă obiectivul este SMART;
Cerința 2: Dacă nu este definit SMART, reformulați-l ca să devină
SMART.
REZOLVARE
Cerința 1: Analizați dacă obiectivul este SMART.
Se începe analiza verificând îndeplinirea fiecărei condiții impuse prin
literele din acronimul SMART.
a) S – specific. Obiectivul este specific, deoarece se referă la ceva
concret, punctual: proiectarea, execuția și livrarea.
b) M – măsurabil. Obiectivul este măsurabil deoarece proiectarea,
execuția și livrarea se face conform caietului de sarcini.
c) A – accesibil: din moment ce și l-au propus, probabil ca obiectivul
este accesibil și poate fi realizat.
d) R – relevant: obiectivul este relevant, aduce comenzi firmei, va

7
conduce la creșterea beneficiului firmei.
e) T – temporal: obiectivul este încadrat în timp prin formularea
„conform graficului: 01.12.2019 – proiectare, 31.03.2020 – execuția
reperelor, 30.04.2020 – livrare produs”, respectă condiția de
temporalitate.
Concluzie: Obiectivul este SMART

STUDIU DE CAZ – SC 5.4.


Să se precizeze care sunt obiectivele care îndeplinesc
criteriile SMART?
S– M– A– R– T–
specific măsurabil accesibil relevant Temporal

OBIECTIVUL DE ANALIZAT Concret, Specifică o Accesibil Important Termen


punctual cantitate și o ca pentru limită clar
unitate de realizare organizație specificat
măsură și angajat (zi-lună-an)
Realizarea achizițiilor de utilaje Nu Nu Nu Da Nu
la termenul specificat
Reducerea ratei de șomaj cu 2% Nu Da Nu Nu Da
până la 15.08.2020
Reducerea consumului de Da Da Da Da Da
energie electrică, pentru
atelierul de sudură, în anul 2020
față de 2019 cu 10%, până la
31.12.2020.
Menținerea nivelului actual de Nu Nu Nu Nu Nu
calitate a serviciilor oferite de
firma SC ALFA S.A.
Angajarea cât mai curând Da Nu Da Da Da
posibil a încă 5 agenți de
vânzare până la 31.12.2019
Implementarea și utilizarea Da Da Da Da Da
software-ului INVENTOR cu
încadrarea în bugetul alocat de
5000 euro, începând cu data de
01.10.2020
Contactarea telefonică a încă 50 Da Nu Da Da Da
de potențiali clienți și înscrierea
acestora în baza de date până la
30.09.2020.
Valorificarea deșeurilor Da Nu Da Da Da
metalice din cadrul secției
MUPA până la 15.11.2020.
Reducerea cu 10 minute a Da Nu Da Da Nu
timpului de bază la prelucrarea
flanșei de 3 inch

8
TESTE DE AUTOEVALUARE
T.5.1. Utilizarea obiectivelor SMART în scrierea planului proiectului au rolul:
a) de concentra informațiile pe obiectivul general al proiectului; b) de a motiva
personalul în îndeplinirea sarcinilor; c) de a utiliza judicios bugetul alocat; d) de a
finaliza activitățile proiectului conform planificărilor.

T.5.2. SMART este un acronim al caracteristicilor considerate esențiale în


formularea obiectivelor. Semnificația este următoarea: a) Simple, Măsurabile, Actuale,
Referința și Timp; b) Specifice, Mărime, Accesibile, Relevante și Temporale;
c) Simple, Mărime, Actuale, Relevante și Timp; d) Specifice, Măsurabile, Accesibile,
Relevante și Temporale.

T.5.3. Referitor la acronimul SMART să se prezinte semnificație termenului


specific: a) furnizează informații despre resursele specifice alocate unei activități;
b) furnizează informații despre caracteristicile specifice unui anumit obiectiv;
c) furnizează informații despre caracteristicile specifice ale unei activități; d) furnizează
informații despre bugetul alocat unei activități specifice.

T.5.4. Referitor la acronimul SMART să se prezinte semnificație termenului


accesibil: a) înseamnă că un obiectiv poate fi într-adevăr atins cu capacitatea și resursele
disponibile; b) înseamnă că un obiectiv poate fi atins fără nici un efort din partea
organizației; c) înseamnă că un obiectiv poate fi atins numai în parteneriat cu alte
organizații; d) înseamnă că un obiectiv poate fi atins prin grupul țintă al proiectului.

T.5.5. Referitor la acronimul SMART să se prezinte semnificație termenului


măsurabil: a) prezintă aspectele măsurabile ale unui obiectiv prin comparație cu
obiectivul propus; b) prezintă aspectele măsurabile ale unui obiectiv față de baza de
referință aleasă; c) prezintă aspectele cantitative și calitative ale unui obiectiv care pot fi
măsurate cu unitățile de măsură cunoscute; d) prezintă aspectele măsurabile ale unui
obiectiv în comparație cu bugetul alocat.

T.5.6. Referitor la acronimul SMART să se prezinte semnificație termenului


relevant: a) înseamnă că realizarea obiectivului contribuie la impactul vizat de proiect;
b) înseamnă că realizarea obiectivului poate fi făcută numai în parteneriat cu alte
organizații; c) înseamnă că realizarea obiectivului poate fi făcută prin grupul țintă al
proiectului; d) înseamnă că realizarea obiectivului poate fi făcută cu capacitatea și
resursele disponibile.

T.5.7. Referitor la acronimul SMART să se prezinte semnificație termenului


temporal: a) face referire la un anumit interval de timp, privind alocarea bugetului către
activitățile proiectului; b) face referire la un anumit interval de timp, parcurs de la
începutul activității; c) face referire la un anumit interval de timp, bine precizat, privind

9
stadiul atingerii obiectivului; d) face referire la un anumit interval de timp, privind
alocarea bugetului către activitățile proiectului.

LUCRARE DE VERIFICARE

1. Care este semnificația acronimului SMART asociat unui


obiectiv?
2. Care sunt întrebările ce se utilizează pentru a verifica
dacă un obiectiv este sau nu specific?
3. Care sunt întrebările ce se utilizează pentru a verifica
dacă un obiectiv este sau nu măsurabil?
4. Care sunt întrebările ce se utilizează pentru a verifica
dacă un obiectiv este sau nu temporal (încadrat în timp)?
5. Care sunt beneficiile planificării unor obiective
SMART?

RĂSPUNSURILE LA TESTELE DE
AUTOEVALUARE

T.5.1. a; T.5.4. a; T.5.6. a;


T.5.2. d; T.5.5. c; T.5.7. c;
T.5.3. b;

REZUMAT
Obiectivul este un rezultat planificat şi realizat, nicidecum o activitate în sine,
el trebuie definit cu claritate într-un limbaj comun tuturor actorilor interesaţi
(conducători, executanţi, clienţi, furnizori etc.). Obiectivul trebuie să fie rezonabil şi
pentru a fi realizat necesită susţinerea coordonată prin metode, cunoştinţe, abilităţi
şi resurse care trebuie identificate, dimensionate şi gestionate printr-un program
complex.
SMART este un acronim al caracteristicilor considerate esențiale în
formularea obiectivelor și anume: Specifice, Măsurabile, Accesibile, Relevante și
Temporale.
Utilizarea obiectivelor SMART în scrierea planului proiectului are rolul de
concentra informațiile pe obiectivul general al proiectului. În același timp,
obiectivele realizate corect, oferă repere constante în evaluarea rezultatelor obținute
pe parcursul derulării proiectului.

10
Bibliografie
1. *** Manual de managementul proiectelor, Guvernul României, Departamentul de
Integrare Europeană (1998)
2. ASRO SR ISO 10006:2005, Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru
managementul calității în proiecte. Ediția 1, noiembrie 2005
3. Webster's Online Dictionary (2010)
4. DIN 69901-5:2009-01, "Projektmanagement-Projektmanagementsysteme"
5. ASRO SR 13465:2007, Cerințe pentru certificarea personalului în managementul
proiectelor și programelor
6. Youker, Robert (2008), Managing projects financed by international lending agencies.
În vol.: Project manager's handbook: applying best practices across global industries.
Eds. Cleland, D.I., Ireland, L.R., New York, McGraw-Hill, p.92-105
7. Association for Project Management. Glossary of Project Management Terms
8. Asociația Franceză de Managementul Proiectelor - AFITEP, (2001), Dicționar de
managementul proiectelor: român-englez-francez-spaniol. Traducere din limba
franceză de Ion Năftănăilă, Editura Tehnică, București, 2001
9. *** Project Management Institute.(1996), A guide to the project management body of
knowledge, Ediția 1:1996; ediția 2:2000; ediția 3:2004; ediția 4:2008
10. *** Asociația Project Management România (2002), Managementul proiectelor: glosar,
Editura Economică, București
11. Lawrence P.Leach (2000), Critical Chain Project Management (Artech House
Professional Development Library), ISBN 1-58053-074-5
12. https://www.plandeafacere.ro/cum-sa/cum-sa-scrii-un-plan-de-afacere/ce-sunt-
obiectivele-smart/
13. https://ro.wikipedia.org/wiki/Obiective_SMART
14. https://marian-dumitrache.ro/obiective-smart-ce-sunt-si-cum-se-elaboreaza/
15. http://www.rauflorin.ro/obiective-smart-pe-intelesul-tau/

11

S-ar putea să vă placă și