Sunteți pe pagina 1din 1

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale


Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional
şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile
sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi
Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru
zonele sărace și izolate
Operațiunea B – Centre comunitare integrate
Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/B/1/7 regiuni

Anexa 15
Certificarea aplicaţiei

-model standard-

1. Subsemnatul.................., CNP ..............., posesor al CI seria..........,


nr................, eliberat de..........., în data de ........................., în calitate
de reprezentant legal al.................... (denumire solicitant), confirm că
informaţiile incluse în cererea de finanțare cu titlul .... şi detaliile prezentate în
documentele anexate de către ... (denumire solicitant) sunt corecte, iar asistenţa
financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula
conform descrierii.

2. Confirm că am luat cunoștință de toate prevederile ghidului aplicabil apelului de


proiecte cu nr. ... .

3. Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu


legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a
achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

4. Confirm că nu am cunoştinţă de niciun motiv pentru care proiectul ar putea să nu


se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal
al ..... (denumire solicitant) să asigur resursele financiare necesare implementării
proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

5. Confirm că la prezenta cerere de finanțare sunt anexate următoarele documente,


în copie conformă cu originalul:

Nr.crt. Nume document Descriere


conținut/titlu

6. Înțeleg că dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și


aspectele solicitate, ar putea fi respinsă.

7. Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penal.

Semnătură reprezentant legal


Data

S-ar putea să vă placă și