Sunteți pe pagina 1din 2

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale


Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local,
reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi
Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele
sărace și izolate
Operațiunea B – Centre comunitare integrate
Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/B/1/7 regiuni

Anexa 18
Studiul de oportunitate
-model orientativ-

Pentru Studiul de oportunitate nu se va stabili un model-cadru obligatoriu a fi respectat prin prezentul


Ghid specific, însă în elaborarea acestui document se vor avea în vedere următoarele aspecte, ce vor face
subiectul evaluării tehnico-economice:

Nr. Aspecte Sectiune formular cerere


de finanțare
 Este prezentată situația existentă relevantă pentru Context
investițiile propuse prin proiect (caracteristicile
infrastructurii/dotărilor/echipamentelor folosite la
momentul actual pentru diagnoză sau tratament, condiţii
de utilizare, analiza facilităţilor de întreţinere necesare,
resurse umane calificate, disponibile care sunt necesare
utilizării acestora etc).
 Sunt identificate și detaliate problemele/nevoile specifice
cărora le va răspunde proiectul, iar necesitatea şi
oportunitatea achiziționării dotărilor/echipamentelor
alături de promovărea investiției este justificată
 Se va detalia motivația alegerii echipamentelor/dotărilor Justificare
selectate în urma ofertelor de preț solicitate
(eg.standarde de cost, directive europene, ordine ale
ministrului Sănătății, altă legislație națională aplicabilă în
vigoare etc), necesitatea și oportunitatea achiziționării
 Numărul echipamentelor/dotărilor și tipul acestora sunt
adecvat justificate, luând în calcul:
- Legislația națională aplicabilă în vigoare
- Indicatorii specifici domeniului care stau la baza
alegerii echipamentelo/dotărilor (eg. Numărul de
pacienți pe zi/luna/an care utilizează acele
echipamente/dotări, numărul de prezentări/de
cazuri/numar servicii care necesită utilizarea acelor
echipamente/dotări/an etc)
- Costurile de operare și resursele financiare
disponibile/alocate în vederea întreținerii și
funcționării dotărilor/echipamentelor pe durata
ciclului de viaţă în cazul fiecărui tip de
dotare/echipament/durata de durabilitate a
proiectului
- Resursele umane calificate și disponibile
 Sunt prezentate date generale privind investiția propusă, Descrierea Investiției
precum denumirea obiectivului de investiţii, localizarea,
beneficiarul investiţiei etc.
 Se va descrie modul de întreţinere a noilor
1
Programul Operaţional Regional 2014-2020
Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local,
reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi
Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele
sărace și izolate
Operațiunea B – Centre comunitare integrate
Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/B/1/7 regiuni

Anexa 18
echipamente/dotări pe întreaga perioadă de viaţă a
acestora/perioada de durabilitate a proiectului, care să
identifice problemele şi riscurile aferente si să propună
soluţii pentru acestea.

 Sunt prezentate caracteristicile echipamentelor/dotărilor Descriere tehnică


ce urmează a fi achiziţionate, precum și, după caz, ale
serviciilor achiziționate aferente acestora (eg. Montaj,
garanție, servicii post garanție etc)
Completarea secțiunii nu este obligatorie. Secțiunea va fi Descrierea produsului
completată doar în cazul în care descrierea investiției sau
descrierea tehnică a investiției nu a fost finalizată în cadrul
secțiunii aferente. 

 Solicitantul poate alege detalierea studiului de oportunitate în cadrul secțiunilor din cadrul
aplicației MySmis sau în cadrul unui document word, care va fi ulterior depus ca și anexă la
formularul cererii de finanțare, cu respectarea prevederilor ghidului specific în ceea ce
privește modalitatea de depunere/completare a anexelor.
 Solicitantul va avea grijă să nu dubleze informațiile din cadrul formularului cererii de finanțare
cu cele din cadrul studiului de oportunitate.

S-ar putea să vă placă și