Sunteți pe pagina 1din 15

DECLARAȚIE DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII


1. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare:

GALERU VITALIE (*************)


2. Domiciliul şi numărul de telefon:

***********************************************************************
3. Funcția ocupată (organizația publică în care activează, tipul şi numărul actului de numire/angajare/eliberare):

procuror în procuratură în cadrul PROCURATURA GENERALĂ A REPUBLICII MOLDOVA, Procuratura


mun.Chișinău din data de 2018-05-02, numit(ă)/angajat(ă)/eliberat(ă) prin Ordin (362-p din 03.04.2018)
4. Tipul declaraţiei:

Anuală
5. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei:

******************************
6. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale copiilor minori:

**********************************************************************
7. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale persoanelor aflate la întreținere:

-
II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, DE MEMBRII FAMILIEI LUI ȘI
DE CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE
PARCURSUL ANULUI 2019
Nr. Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Suma venitului
crt. (numele/denumirea generator de venit
persoanei fizice/juridice)
1. Venitul obținut la locul de muncă de bază
1.1 GALERU VITALIE Procuratura Generală a Salariu 223877.70 MDL
Republicii Moldova
(Procuratura Anticorupție)
1.2 *************************** Activitatea de fermier Venit 567813.40 MDL
1.3 ****************** Agenția Servicii Publice Salariu 105409.53 MDL
2. Venitul obținut din activitatea didactică, științifică și de creație
-
3. Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare
-
4. Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societățile comerciale
-
5. Venitul obținut din donații și moșteniri
-
6. Venitul obținut din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare și a cotei-părți în capitalul social al societăților comerciale
-
II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, DE MEMBRII FAMILIEI LUI ȘI
DE CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE
PARCURSUL ANULUI 2019
7. Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile
7.1 GALERU VITALIE Mîra Ion Chiril Vânzarea automobilului de 80000 MDL
model Skoda Octavia cu n/î
RTL 610
7.2 GALERU VITALIE Doga Andrei Vasile Autoturismul de model 11500 EUR
Nissan Quashqai cu n/î CSH
604
8. Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de autor, brevet, drepturi din proprietatea
intelectuală etc.)
8.1 GALERU VITALIE îndemnizațiile pentru îndemnizație 3900 RON
îngrijirea copilului Romania

III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE


A. Terenuri
Numele be Nr. ca Categoria Modul de Anul do Supra Cota- Actul care Valoarea Titularul Tipul tit Informații
neficiarului dastra dobîndire bîndirii fața parte confirmă bunului bunului ularului de
efectiv l/ local provenienț identificare
itatea a bunului a
titularului
altul decât
beneficiaru
l efectiv
Extravilan Proprietate 2016 0,29 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** ha vânzare-cu *******
********** ***** mpărare Nr. *******
********* */ 1886 din *******
***** 20.04.2017 *******
***** *
*****
*****
*****
Agricol Proprietate 2018 0,1321 1.0 Certificat 747
********** ***** dre MDL *******
********** ***** moștenitor *******
* */ legal Nr. *******
***** 2139 din
***** 03.05.2018
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2018 0.1293 1.0 Certificat de 1494 Galeru
********** ***** moștenitor MDL Vitalie *******
**** ***** legal Nr. *******
*/ 2139 din *******
***** 03.05.2018 *******
*****
*****
*****
*****
*****
*
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
Agricol Proprietate 2018 0,1321 1.0 Certificat de 1526 Galeru
********** ***** moștenitor MDL Vitalie *******
**** ***** legal Nr. *******
*/ 2139 din *******
***** 03.05.2018 *******
*****
*****
*****
*****
*****
*
Intravilan Proprietate 2018 0,22 1.0 Contract de 19602
********** ***** vânzare-cu MDL ******* *******
********** ***** mpărare Nr. ******* *******
********** */ 2141 din ******* *******
***** 03.05.2018 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
*****
*
Intravilan Proprietate 2018 0,1912 1.0 Certificat de 0 MDL Galeru
********** ***** moștenitor Vitalie *******
**** ***** legal Nr. *******
*/ 2137 din *******
***** 03.05.2018 *******
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2018 0,3204 1.0 Certificat de 3701 Galeru
********** ***** moștenitor MDL Vitalie *******
**** ***** legal Nr. *******
*/ 2139 din *******
***** 03.05.2018 *******
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2018 0,6684 1.0 Certificat de 7721 Galeru
********** ***** moștenitor MDL Vitalie *******
***** ***** legal Nr. *******
*/ 2139 din *******
***** 03.05.2018 *******
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2018 0,5507 1.0 Certificat de 7721 Galeru
********** ***** moștenitor MDL Vitalie *******
**** ***** legal Nr. *******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
*/ 2139 din *******
***** 03.05.2018 *******
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2018 0,1497 1.0 Certificat de 1729 Galeru
********** ***** moștenitor MDL Vitalie *******
**** ***** legal Nr. *******
*/ 2139 din *******
***** 03.05.2018 *******
*****
*****
*****
*****
*****
*
Agricol Proprietate 2018 0,2874 1.0 Contract de 0 MDL
********** ***** vânzare-cu ******* *******
********** ***** mpărare Nr. ******* *******
********* */ 3297 din ******* *******
***** 04.07.2018 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
Intravilan Proprietate 2008 0,1153 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** ha vânzare-cu ******* *******
********** ***** mpărare Nr. ******* *******
********* */ 2863 din ******* *******
***** 18.07.2008 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
*****
*
Extravilan Proprietate 2008 0,2103 1 Contract de 0 MDL *
********** ***** ha vânzare-cu ******* *******
********** ***** mpărare Nr. ******* *******
********* */ 2863 din ******* *******
***** 18.07.2008 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
*****
*
Intravilan Proprietate 2005 0,06 1.0 Titlu de 0 MDL *
********** ***** ha autentificare ******* *******
********** ***** a dreptului ******* *******
********* */ deținătorulu ******* *******
***** i de teren ******* *******
***** Nr. *
***** 0142101069
***** din
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
***** 10.08.2005
**
Extravilan Proprietate 2011 0,60 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** ha vânzare-cu ******* *******
********** ***** mpărare Nr. ******* *******
********* */ 3220 din ******* *******
***** 29.11.2011 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
Extravilan Proprietate 2013 0,1199 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** ha vânzare-cu ******* *******
********** ***** mpărare Nr. ******* *******
********* */ 5090 din ******* *******
***** 05.12.2013 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
Extravilan Proprietate 2013 0,60 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** ha vânzare-cu ******* *******
* ***** mpărare Nr. ******* *******
*/ 5221 din ******* *******
***** 16.12.2013 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
Extravilan Proprietate 2013 0,30 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** ha vânzare-cu ******* *******
********** ***** mpărare Nr. ******* *******
********* */ 5221 din ******* *******
***** 16.12.2013 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
Extravilan Proprietate 2013 0,1307 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** ha vânzare-cu ******* *******
********** ***** mpărare Nr. ******* *******
********* */ 5221 din ******* *******
***** 16.12.2013 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
Extravilan Proprietate 2013 0,122 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** ha vânzare-cu *******
********** ***** mpărare Nr. *******
********* */ 5087 din *******
***** 05.12.2013 *******
***** *
*****
*****
*****
Extravilan Proprietate 2013 0,122 1.0 Contract de 0 MDL *
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
********** ***** ha vânzare-cu ******* *******
********** ***** mpărare Nr. ******* *******
********* */ 5291 din ******* *******
***** 19.12.2013 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
Extravilan Proprietate 2013 0,1221 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** ha vânzare-cu ******* *******
********** ***** mpărare Nr. ******* *******
********* */ 5291 din ******* *******
***** 19.12.2013 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
Extravilan Proprietate 2014 0,3051 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** ha vânzare-cu ******* *******
********** ***** mpărare Nr. ******* *******
********* */ 637 din ******* *******
***** 12.03.2014 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
Extravilan Proprietate 2014 0,3051 1.0 Contractul 0 MDL *
********** ***** ha de vânzare- ******* *******
********** ***** cumpărare ******* *******
********* */ Nr. 639 din ******* *******
***** 12.03.2014 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
Extravilan Proprietate 2014 0,3814 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** ha vânzare-cu ******* *******
********** ***** mpărare Nr. ******* *******
********* */ 4253 din ******* *******
***** 05.12.2014 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
Extravilan Proprietate 2014 0,0885 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** ha vânzare-cu ******* *******
********** ***** mpărare Nr. ******* *******
********* */ 2411 din ******* *******
***** 24.10.2014 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
Extravilan Proprietate 2014 0,4867 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** ha vânzare-cu ******* *******
********** ***** mpărare Nr. ******* *******
********* */ 2411 din ******* *******
***** 24.10.2014 ******* *******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
***** * **
*****
*****
*****
Extravilan Proprietate 2016 0,15 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** ha vânzare-cu ******* *******
********** ***** mpărare Nr. ******* *******
********* */ 646 din ******* *******
***** 11.03.2016 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
Extravilan Proprietate 2016 0,2985 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** ha vânzare-cu ******* *******
********** ***** mpărare Nr. ******* *******
********* */ 651 din ******* *******
***** 11.03.2016 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
Extravilan Proprietate 2016 0,3001 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** ha vânzare-cu ******* *******
********** ***** mpărare Nr. ******* *******
********* */ 8333 din ******* *******
***** 07.12.2016 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
Extravilan Proprietate 2016 0,3001 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** ha vânzare-cu ******* *******
********** ***** mpărare Nr. ******* *******
********* */ 8335 din ******* *******
***** 07.12.2016 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
Extravilan Proprietate 2016 0,2985 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** ha vânzare-cu ******* *******
********** ***** mpărare Nr. ******* *******
********* */ 5817 din ******* *******
***** 14.09.2016 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
Extravilan Proprietate 2016 0,2985 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** ha vânzare-cu ******* *******
********** ***** mpărare Nr. ******* *******
********* */ 5817 din ******* *******
***** 14.09.2016 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
Extravilan Proprietate 2016 0,2985 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** ha vânzare-cu ******* *******
********** ***** mpărare Nr. ******* *******
********* */ 1821 din ******* *******
***** 21.04.2016 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
Extravilan Proprietate 2018 0,29 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** ha vânzare-cu ******* *******
********** ***** mpărare Nr. ******* *******
********* */ 1161 din ******* *******
***** 07.03.2018 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
Extravilan Proprietate 2018 0,20 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** ha vânzare-cu ******* *******
********** ***** mpărare Nr. ******* *******
********* */ 689 din ******* *******
***** 09.02.2018 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
Extravilan Proprietate 2018 0,08 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** ha vânzare-cu ******* *******
********** ***** mpărare Nr. ******* *******
********* */ 689 din ******* *******
***** 09.02.2018 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
Extravilan Proprietate 2017 0,28 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** ha vânzare-cu ******* *******
********** ***** mpărare Nr. ******* *******
********* */ 3923 din ******* *******
***** 10.08.2017 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
Extravilan Proprietate 2017 0,28 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** ha vânzare-cu ******* *******
********** ***** mpărare Nr. ******* *******
********* */ 4839 din ******* *******
***** 04.09.2017 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
Extravilan Proprietate 2018 0,28 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** ha vânzare-cu ******* *******
********** ***** mpărare Nr. ******* *******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
********* */ 396 din ******* *******
***** 25.01.2018 ******* *******
***** *
*****
*****
*****
Intravilan Proprietate 2013 0,0359 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** donație Nr. ******* *******
**** ***** 414 din ******* *******
*/ 15.02.2013 *******
***** *******
*****
**
Intravilan Proprietate 2013 0,0359 1.0 Contract de 0 MDL *
********** ***** donație Nr. ******* *******
**** ***** 412 din ******* *******
*/ 15.02.2013 *******
***** *******
*****
**
Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil.

Modul de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală sau 2) valoarea terenului conform documentului care certifică proveniența acestuia, doar în cazul în care terenul
nu a fost evaluat de organele cadastrale

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest
cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de
identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu
este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice
nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.

Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: localitatea(fără număr cadastral); categoria bunului; modul de
dobîndire; anul dobîndirii; suprafaţa şi titularul bunului.

B. Clădiri și construcții
Numele be Adresa/ Categori Modul Anul do Suprafaț Cota- Actul Valoarea Titula Tipul Informații
neficiarului numărul a de bîndirii a parte care bunului rul bu titularului de
efectiv cadastral dobîndir confirmă nului identificare
e provenie a
nța titularului
bunului altul decât
beneficiaru
l efectiv
* Casă de 2013 88,7 m2 1.0 Contract 0 MDL * *
********** locuit Proprietat de **********
****/ e donație ********
********** nr. 412
**** din 15.02
.2013
* Casă de 2013 88,7 m2 1.0 Contract 0 MDL * *
********** locuit Proprietat de **********
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
**** e donație ********
**/ nr. 414
********** din 15.02
**** .2013
* 2009 38,44 1/2 Contract 0 EUR * *
********** Apartame Proprietat de vânzar **********
***/* nt e e-cumpăr ****
are nr.
204 din 0
4.06.200
9
Casă de 2018 80,9 1.0 Contract 0 MDL
********** ********** locuit Proprietat de vânzar ***** **********
********** ***/ e e-cumpăr ***** **********
********* ********** are Nr. ***** ********
**** 2141 din *****
03.05.20 *****
18 ****
Altă 2018 46,5 1.0 Contract 0 MDL
********** ********** avere Proprietat de vânzar ***** **********
********** ***/ imobilă e e-cumpăr ***** **********
********** ********** are Nr. ***** ********
**** 2141 din *****
03.05.20 *****
18 ****
Altă 2018 16,6 1.0 Contract 0 MDL
********** ********** avere Proprietat de vânzar ***** **********
********** ***/ imobilă e e-cumpăr ***** **********
********* ********** are Nr. ***** ********
**** 2141 din *****
03.05.20 *****
18 ****
Casă de 2018 178,7 1.0 Certificat 0 MDL Galeru
********** ********** locuit Proprietat de moște Vitalie **********
**** **/ e nitor **********
********** legal Nr. ********
**** 2137 din
03.05.20
18
Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spațiu comercial sau de producție; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate.

Modul de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitație; (6) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală sau 2) valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența acestuia, doar dacă bunul nu a fost
evaluat de organele cadastrale

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest
cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de
identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu
este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice
nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.

Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: adresa(fără număr cadastral); categoria bunului; modul de
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
dobîndire; anul dobîndirii; suprafaţa şi titularul bunului.

IV. BUNURI MOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE


A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, maşini agricole, mijloace de transport naval/aerian,
alte mijloace de transport supuse înmatriculării
Numele be Tipul/ Anul de Locul Anul do Modul de Valoarea Titularul Tipul Informații
neficiarului modelul fabricație înregistrării/ bîndirii dobîndire bunului bunului titularului de
efectiv număr de conform do identificare
înmatriculare cumentului a
care îi titularului
certifică altul decât
provenienț beneficiaru
a l efectiv
* 2019 2019 Posesie 15715 EUR *
Autoturism/ ** ******* **********
Skoda **** ******* **********
Octavia ****/******* ******* **********
*******
***
2019 2019 Posesie 19600 EUR
********** Autoturism/ ** ******* **********
******** Hyunday **** ******* **********
Tucson ****/ ******* **********
******** *******
*
* 2012 2012 Proprietate 0 MDL * *
Remorcă/Re ** **********
morcă **** ****
****/******
Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Modul de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

Titularul: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest
cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de
identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu
este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice
nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.

B. Bunuri sub formă de metale şi/sau pietre preţioase, obiecte de artă și de cult, obiecte ce fac parte din
patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare unitară depășește suma a 15 salarii medii pe
economie
Nr. Numele Descriere sumară Anul dobîndirii Valoarea estimată Titularul Tipul titularului Informații
crt. beneficiarului a bunului bunului de
efectiv identificare
a
titularului
altul decât
beneficiaru
l efectiv

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.
Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest
cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de
identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu
este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice
nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.

C. Colecții de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a căror valoare depăşeşte suma a 20
de salarii medii pe economie
Nr. Numele Descriere sumară Anul dobîndirii Valoarea estimată Titularul Tipul titularului Informații
crt. beneficiarului a bunului bunului de
efectiv identificare
a
titularului
altul decât
beneficiaru
l efectiv

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest
cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de
identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu
este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice
nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.

D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină,
unor persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma a 10 salarii
medii pe economie
Nr. Descrierea bunului Modul de Data transmiterii Persoana căreia Valoarea bunului Titularul
crt. transmis transmitere i-a fost transmis bunului
transmis
-
Titularul bunului transmis: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

E. Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii pe economie
Nr. Numele Descrierea Modul de Data Valoarea Titularul Tipul Informații
crt. beneficiarului bunului dobîndire dobîndirii estimată a bunului titularului de
efectiv bunului identificare
a
titularului
altul decât
beneficiaru
l efectiv
-
Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest
cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.
Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de
identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu
este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice
nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.

V. ACTIVE FINANCIARE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE


A. Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții și/sau în alte forme echivalente de economisire și
investire în țară și/sau în străinătate
Nr. Numele b Denumirea Numărul Categoria Suma și Dobîndă/ Titularul Tipul Informații de
crt. eneficiaru instituției care contului valuta dividende bunului titularului identificare a
lui efectiv administrează bancar/ date titularului
contul despre fondul altul decât
bancar, a de beneficiarul
fondului de investiții/alte efectiv
investiții forme
etc./adresa echivalente de
economisire
-
Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menționînd tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de
investiții sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest
cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de
identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu
este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice
nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.

B. Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau
în valută străină
Nr. Numele be Emitentul Categoria Numărul de titl Dobînda Titularul Tipul Informații de
crt. neficiarului titlului/societatea la uri/cota-parte bunului titularului identificare a
efectiv care persoana este titularului
acționar, fondator altul decât
sau asociat/beneficiar beneficiarul
de împrumut efectiv
-
Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) hîrtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de împrumut; (5) alte forme de investiții directe.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest
cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de
identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu
este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice
nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.

C. Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie
și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi
patrimoniale
Nr. Numele Suma Valuta Titularul bunului Tipul titularului Informații de
crt. beneficiarului identificare a titularului
efectiv altul decât beneficiarul
efectiv
Hasurat integral

VI. COTE-PĂRȚI/ACȚIUNI ÎN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC


Numele Denumirea Sediul, adresa Tipul de Valoarea Cota de Titularul Tipul Informații de
beneficiarului agentului juridică activitate de participare bunului titularului identificare a
efectiv economic cumpărare titularului
altul decât
beneficiarul
efectiv
GȚ „Galeru r-nul. Cimișlia, sat. Agricultură 1 MDL 100 *
************ Ludmila Ion” Hîrtop ********** **********
** **** **********
********
SRL r-ul Basarabeasca, Comerț cu 1 MDL 100
************ ,,Ovidgal” sat. Sadaclia, str. ridicata ********** **********
** Gării. 9 **** **********
********
Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă numerarul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest
cîmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de
identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu
este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice
nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția
respectivă.

VII. DATORII
Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite

Creditor Anul Scadent la Rata dobînzii Suma inițială Valuta Debitor


contractării
B.C. „Moldova 2017 2037 11 510000 Leu moldovenesc Galeru Vitalie
Agroindbank” SRL
ÎCS „BT Leasing 2019 2022 7 11760 Euro Galeru Vitalie
MD” SRL
Vasile Vutcărău 2015 2019 0 138935 Euro Galeru Vitalie
O.C.N. ,,Capital 2019 2022 12,69 10843.35 Euro Galeru Vitalie
Leasing” SRL

VIII. INTERESE PERSONALE


A. Calitatea de asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de
conducere, de administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizaţii necomerciale sau societăți
comerciale ori de membru în cadrul unor organizații necomerciale sau internaționale
Denumirea și adresa organizației/societății Calitatea deținută Documentul care certifică calitatea
respectivă
GȚ „Galeru Ludmila Ion” / r-nul. Cimișlia, s. Administrator Certificatul de înregistrare cu nr.
Hîrtop 503482959 din 26.10.2011
SRL ,,Ovidgal” / r-ul Basarabeasca, sat. fondator Decizia nr. 1 a fondatorului SRL
Sadaclia, str. Gării. 9 ,,Ovidgal” din 15.02.2019

B. Contracte, încheiate sau aflate în derulare de către subiectul declarării, soțul/soția sau
concubinul/concubina acestuia, inclusiv persoanele juridice în care aceștia sînt beneficiari efectivi, care sînt
finanțate de la bugetul de stat, din bugetul local și/sau din fonduri externe ori încheiate cu societăți
comerciale cu capital de stat
Nr. Beneficiarul Instituția/ Tipul contractului Data încheierii Durata Valoarea totală a
crt. contractului organizația contractului contractului
Subiectul declarării
-
Soțul/soția sau concubinul/concubina subiectului declarării
-
Persoanele juridice în care declarantul sau soțul/soția ori concubinul/concubina acestuia sînt beneficiari efectivi
-

Prezenta declaraţie este un act public şi răspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al
datelor prezentate.

Data completării 31 03 2020 Semnătura GALERU VITALIE


semnat digital

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)