Sunteți pe pagina 1din 15

DECLARAȚIE DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE

I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SUBIECTUL DECLARĂRII

1. 1. Numele, prenumele, patronimicul, anul (data) nașterii și numărul de identificare:

Gaibu Sergiu, ******** (*************)

2. Domiciliul, numărul de telefon și adresa electronică:

*******************************************************************************************************
******

3. Funcția ocupată (organizația publică în care activează, tipul şi numărul actului de numire/angajare/eliberare):

MINISTRU în cadrul MINISTERUL ECONOMIEI, Conducereadin data de , numit(ă)/angajat(ă) prin Decret (704-IX),
eliberat(ă) din data de 2022-11-16prin Decret (704-IX)

4. Tipul declaraţiei:

Declarație la eliberarea/ încetarea mandatului pentru anul 2022 inițială

5. Numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei:

************

6. Numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii și numărul de identificare ale copiilor minori:

***************************

7. Numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii și numărul de identificare ale persoanelor aflate la întreținere:

-
II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, MEMBRII DE FAMILIE,
CONCUBIN/CONCUBINĂ, ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE,
PE PARCURSUL PARCURSUL ANULUI ANULUI 2022
Nr. Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Suma venitului
crt. (numele/denumirea generator de venit
persoanei fizice/juridice)
1. Venitul obținut la locul de muncă de bază
1.1 Gaibu Sergiu Salariu Salariu 236632.00 MDL
1.2 ************ Salariu Salariu 98429.00 MDL
2. Venitul obținut din activitatea didactică, științifică și de creație
-
3. Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare
3.1 Gaibu Sergiu Depuneri banesti Dobanda bancara 5000.00 MDL
3.2 ************ Depuneri bancare Dobanda bancara 800.00 MDL
II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, MEMBRII DE FAMILIE,
CONCUBIN/CONCUBINĂ, ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE,
PE PARCURSUL PARCURSUL ANULUI ANULUI 2022
4. Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societățile comerciale
-
5. Venitul obținut din donații și moșteniri
-
6. Venitul obținut din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare și a cotei-părți în capitalul social al societăților comerciale
-
7. Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile
-
8. Venitul obținut din alte surse (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de proprietate intelectuală etc.)
8.1 ************ Declar indemnizatie, arenda, vanzare 853358.00 MDL
marfuri

III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE


A. Terenuri
Numele b Nr. c Categor Modul de Anul Supraf Cota- Actul Valoarea Valoarea Motivul Titularu Tipul tit Inform
eneficiaru adast ia dobîndire dobîndirii ața parte care bunului de piață a diferenței l ularului ații de
lui efectiv ral/ l confirmă bunului dintre bunului identifi
ocalit provenien valoarea care a
atea ța bunului și titular
bunului valoarea ului
de piață a altul
bunului decât b
enefici
arul
efectiv
******** **** Agricol Proprietat 2022 0.53 100% Contract 13000 13000 nu este *******
**** ***** e MDL MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2013 0.5442 50% Contract 4082.00 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2013 0.6805 50% Contract 5100 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2015 0.3797 50% Contract 2849 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2013 1.2722 50% Contract 9525 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2020 0.34 100 Contract 5100 *******
**** ***** e MDL *****
**
*/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2017 0.3172 100% Contract 4792 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2017 0.1594 100% Contract 2408 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2020 0.4818 100% Contract 12000 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2016 0.5606 100% Contract 9530 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2016 0.6193 100% Contract 12525 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2015 0.48 50% Contract 3574 *******
**** ***** e MDL *****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2015 0.4789 50% Contract 3592 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2016 0.4759 50% Contract 3525 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2015 0.2608 33% Contract 1300.00 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2015 0.488 50% Contract 3600 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2016 0.1175 50% Contract 999.00 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2017 0.9958 100% Contract 9958.00 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2020 0.1624 100% Contract 2500.00 *******
**** ***** e MDL *****
**
*/
*****
*****
*****
*****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
*****
******** **** Agricol Proprietat 2017 1.1172 100% Contract 13738 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2013 1.2216 50% Contract 9150 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2017 1.0859 100% Contract 13353 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2013 1.1353 50% Contract 8515 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2014 0.7091 50% Contract 5325 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2014 0.7656 50% Contract 5742.00 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2014 0.778 50% Contract 5835.00 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2015 0.8022 50% Contract 6017.00 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2013 0.9559 50% Contract 7169.00 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2013 0.8725 50% Contract 6544.00 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2013 0.9498 50% Contract 7124.00 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2016 1.0645 50% Contract 8000 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2014 1.186 50% Contract 8895 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2014 1.2121 50% Contract 9091 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2013 1.2429 100% Contract 9322.00 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2013 1.2647 50% Contract 9485 *******
**** ***** e MDL *****
**/
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2015 1.2434 50% Contract 9300 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2014 0.5654 50% Contract 4200.00 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2013 0.5361 50% Contract 4021.00 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2015 0.5209 100% Contract 6405.00 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2013 0.5217 100% Contract 3913.00 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2013 0.5428 50% Contract 4071.00 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2015 0.5234 50% Contract 3950.00 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2017 0.54 100% Contract 6640.00 *******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
Gaibu **** Agricol Proprietat 2007 0.1501 100% Contract 23720.00 Gaibu
Sergiu ***** e MDL Sergiu
**/
*****
*****
*****
*****
*****
***
******** **** Agricol Proprietat 2015 0.4781 50% Contract 3587.00 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2007 0.5432 100% Contract 87717.00 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
***
******** **** Agricol Proprietat 2016 0.1175 50% Contract 999.00 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2015 0.2185 33% Contract 1090.00 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2017 0.572 100% Contract 7033.00 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2013 0.1206 100% Contract 905.00 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2015 0.252 33% Contract 1090.00 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2013 0.541 100% Contract 4058.00 *******
**** ***** e MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****
******** **** Agricol Proprietat 2021 0.5173 100% Contract 18000.00 18000.00 0 *******
**** ***** e MDL MDL *****
**/
*****
*****
*****
*****
*****

Numele beneficiarului efectiv : numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria : (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil.

Modul de dobîndire : (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

Valoarea bunului : prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia

Valoarea de piață a bunului : valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua dobândirii bunului.

Titularul bunului : numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului : (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv : în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: localitatea(fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobîndire; anul
dobîndirii; suprafaţa şi titularul bunului.

B. Clădiri și construcții
Numele b Adresa/ Categor Modul Anul d Suprafa Cota- Actul Valoarea Valoarea Motivul Titular Tipul tit Informa
eneficiaru număru ia de dobîn obîndi ța parte care bunului de piață a diferenței ul ularului ții de ide
lui efectiv l cadastr dire rii confirmă bunului dintre bunulu ntificare
al provenien valoarea i a titular
ța bunului și ului
bunului valoarea altul
de piață a decât be
bunului neficiar
ul
efectiv
******** */ Apartam Propriet 2012 68.8 100 Contract 439279.0 ******
**** ******* ent ate 0 MDL ******
*******
*
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
******** */ Casă de Propriet 2020 35.1 100 Contract 100000.0 ******
**** ******* locuit ate 0 MDL ******
*******
******** */ Apartam Propriet 1982 29.8 100 Carte de 201921.0 ****** Persoană
**** ******* ent ate imobil 0 MDL ****** fizică
******* rezidentă
*
******** */ Apartam Propriet 1982 76.5 100 Carte de 481965.0 ****** Persoană
**** ******* ent ate imobil 0 MDL ****** fizică
******* rezidentă
*

Numele beneficiarului efectiv : numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria : (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spațiu comercial sau de producție; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate.

Modul de dobîndire : (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitație; (6) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

Valoarea bunului : prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia

Valoarea de piață a bunului : valoarea la care bunuri similare erau vândute în ziua dobândirii bunului.

Titularul bunului : numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului : (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv : în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În
cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare
fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana
juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: adresa(fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobîndire; anul dobîndirii;
suprafaţa şi titularul bunului.

IV. BUNURI MOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE


A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, maşini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte
mijloace de transport supuse înmatriculării
Numele ben Tipul/ Anul de Locul Anul d Modul de Valoarea Valoarea Motivul Titularul Tipul Informați
eficiarului modelul fabricație înregistrării/ obîndi dobîndire bunului de piață a diferenței bunului titularulu i de identi
efectiv numărul de rii bunului dintre i ficare a
înmatricular valoarea titularulu
e bunului și i altul
valoarea decât ben
de piață a eficiarul
bunului efectiv
********** Autoturis 2006 ********** 2012 Proprietate 10000.00 ********
** m/Merced ***/****** EUR ****
es R500
********** Autoturis 2004 ********** 2012 Proprietate 4000.00 ********
** m/Dodge ***/****** EUR ****
Dakota
********** Autoturis 2005 ********** 2009 Proprietate 5000.00 Gaibu
** m/SAAB ***/****** EUR Sergiu
92xAero

Numele beneficiarului efectiv : numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Modul de dobîndire : (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

Valoarea bunului : prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația lui.

Valoarea de piață a bunului : valoarea la care bunuri similare erau vândute în ziua procurării bunului.
Titularul : numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului : (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv : în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

B. Bunuri sub formă de metale și/sau pietre prețioase, obiecte de artă și de cult, obiecte ce fac parte din patrimoniul
cultural național sau universal, a căror valoare unitară depășește suma a 15 salarii medii lunare pe economie
Nr. Numele ben Descriere sumară Anul Valoarea Valoarea de Motivul Titularul Tipul Informații
crt. eficiarului dobîndirii bunului piață a diferenței bunului titularului de
efectiv bunului dintre identificare
valoarea a titularului
bunului și altul decât
valoarea de beneficiarul
piață a efectiv
bunului

Numele beneficiarului efectiv : numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Valoarea bunului : prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația lui.

Valoarea de piață a bunului : valoarea la care bunuri similare erau vândute în ziua procurării bunului.

Titularul bunului : numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului : (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv : în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

C. Colecții de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a căror valoare depăşeşte suma a 20 de salarii
medii lunare pe economie
Nr. Numele ben Descriere sumară Anul Valoarea de Valoarea de Motivul Titularul Tipul Informații
crt. eficiarului dobîndirii cumpărare a piață a diferenței bunului titularului de
efectiv bunului bunului dintre identificare
valoarea a titularului
bunului și altul decât
valoarea de beneficiarul
piață a efectiv
bunului

Numele beneficiarului efectiv : numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Valoarea de cumpărare a bunului : prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia.

Valoarea de piață a bunului : valoarea la care bunuri similare erau vândute în ziua procurării bunului.

Titularul bunului : numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului : (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv : în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină, unor
persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma a 10 salarii medii lunare pe
economie
Nr. Descrierea bunului Modul de transmitere Data transmiterii Persoana căreia i-a Valoarea bunului Titularul bunului
crt. transmis bunului fost transmis transmis
-

Titularul bunului transmis : numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

E. Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii lunare pe economie
Nr. Numele ben Descrierea Modul de Data Valoarea Valoarea Motivul Titularul Tipul Informații
crt. eficiarului bunului dobîndire dobîndirii bunului de piață a diferenței bunului titularului de
efectiv bunului dintre identificare
valoarea a titularului
bunului și altul decât
valoarea de beneficiarul
piață a efectiv
bunului
-

Numele beneficiarului efectiv : numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Valoarea bunului : prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația lui.

Valoarea de piață a bunului : valoarea la care bunuri similare erau vândute în ziua dobândirii bunului.

Titularul bunului : numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia

Tipul titularului : (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv : în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

V. ACTIVE FINANCIARE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE


A. Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții și în alte forme echivalente de economisire și investire în țară
și/sau în străinătate
Nr. Numele be Denumirea Numărul Categoria Suma și Dobîndă/ Titularul Tipul Informații de
crt. neficiarulu instituției care contului valuta dividende bunului titularului identificare a
i efectiv administrează bancar/ date titularului altul
contul bancar, despre fondul decât
a fondului de de beneficiarul
investiții investiții/alte efectiv
etc./adresa forme
echivalente de
economisire
1 ********* MAIB/mun. *********** Cont curent 7969.43 0 Gaibu Sergiu
*** Chisinau sau echivalen EUR
te(inclusiv
card)
2 ********* Eximbank/mun. ************* Cont curent 10714.39 0 **********
*** Chisinau ********** sau echivalen MDL **
te(inclusiv
card)
3 ********* Victoriabank/m ************* Cont curent 120000.00 0 Gaibu Sergiu
*** un. Chisinau *********** sau echivalen MDL
te(inclusiv
card)
4 ********* Moldovaagroin ********** Cont curent 73.68 MDL 0 Gaibu Sergiu
*** dbank SA/mun. sau echivalen
Chisinau te(inclusiv
card)
5 ********* Moldovaagroin *********** Cont curent 9633.00 0 Gaibu Sergiu
*** dbank SA/mun. sau echivalen MDL
Chisinau te(inclusiv
card)
6 ********* BC ************* Cont curent 98.00 MDL 0 **********
*** Victoriabank *********** sau echivalen **
SA/mun. te(inclusiv
Chisinau card)
7 ********* Eximbank ************* Cont curent 54941.00 0 **********
*** SA/mun. *********** sau echivalen MDL **
Chisinau te(inclusiv
card)
8 ********* Moldovaagroin *********** Depozit 9000.00 0.2 GAIBU
*** dbank SA/mun. bancar sau USD SERGIU
Chisinau echivalente
9 ********* Moldovaagroin *********** Cont curent 10.02 USD 0 Gaibu Sergiu
*** dbank SA/mun. sau echivalen
Chisinau te(inclusiv
card)
10 ********* Moldovaagroin *********** Cont curent 680.39 EUR 0 Gaibu Sergiu
*** dbank SA/mun. sau echivalen
Chisinau te(inclusiv
card)
11 ********* Moldovaagroin *********** Cont curent 26.18 MDL 0 Gaibu Sergiu
*** dbank SA/mun. sau echivalen
Chisinau te(inclusiv
card)
12 ********* Moldovaagroin *********** Depozit 22637.88 2.75 Gaibu Sergiu
*** dbank SA/mun. bancar sau MDL
Chisinau echivalente
13 ********* Moldovaagroin *********** Depozit 1100.00 0.2 Gaibu Sergiu
*** dbank SA/mun. bancar sau EUR
Chisinau echivalente
14 ********* Moldovaagroin *********** Depozit 1000.54 2.75 Gaibu Sergiu
*** dbank SA/mun. bancar sau MDL
Chisinau echivalente

Numele beneficiarului efectiv : numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria : (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menționînd tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investiții sau forme
echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

Titularul bunului : numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului : (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv : în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

B. Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută
străină
Nr. Numele ben Emitentul Categoria Numărul de Dobînda Titularul Tipul Informații de
crt. eficiarului titlului/societatea la titluri/cota-parte bunului titularului identificare a
efectiv care persoana este titularului altul
acționar, fondator sau decât
asociat/beneficiar de beneficiarul
împrumut efectiv
-

Numele beneficiarului efectiv : numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria : (1) hîrtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de împrumut; (5) alte forme de investiții directe.

Titularul bunului : numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul
Tipul titularului : (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv : în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

C. Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii lunare pe economie și
care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale
Nr. Numele Suma Valuta Titularul bunului Tipul titularului Informații de identificare
crt. beneficiarului a titularului altul decât
efectiv beneficiarul efectiv

Numele beneficiarului efectiv : numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului : numele persoanei fizice sau juridice care poseda numerarul

Tipul titularului : (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

D. Bunuri virtuale, inclusiv valută virtuală, a căror valoare depășește 10 salarii medii lunare pe economie
Nr. Numele Denumirea Data Cantitatea Valoarea de Titularul Tipul titularului Informații de
crt. beneficiarului bunului dobândirii cumpărare a bunului identificare a
efectiv bunului titularului altul
decât beneficiarul
efectiv
-

Numele beneficiarului efectiv : numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului : numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului : (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv : în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

VI. COTE-PĂRȚI/ACȚIUNI ÎN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC


Numele b Denumirea Sediul, Tipul de Valoarea Valoarea Diferența Cota de Titularul Tipul Informați
eneficiaru agentului adresa activitate bunului de piață a dintre participare titularului i de identi
lui efectiv economic juridică bunului valoarea ficare a
bunului și titularulu
valoarea i altul
de piață a decât ben
bunului eficiarul
efectiv
Gaibu Prospero Albisoara 8, Prestari 5400.00 100 Gaibu Sergiu
Sergiu Comert SRL ap.9, servicii MDL
Chisinau

Numele beneficiarului efectiv : numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Valoarea bunului : prețul real plătit pentru cote-părți/acțiuni

Valoarea de piață a bunului : valoarea la care cote-părți/acțiuni erau vândute în ziua dobândirii lor.

Titularul bunului : numele persoanei fizice sau juridice care posedă cote-părți/acțiuni.

Tipul titularului : (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

VII. DATORII

Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite

Creditorul Anul contractării Scadent la Rata dobînzii Suma inițială Valuta Debitorul
-

VII1. Servicii procurate în perioada de declarare, în țară și în străinătate, a căror valoare cumulativă pe
parcursul unui an depășește 10 salarii medii lunare pe economie
Nr. Descrierea serviciului Numele sau Valoarea Valoarea de Motivul diferenței dintre Data Numele ben
crt. Tipul Descrierea denumirea serviciului piață a valoarea serviciului și procurării eficiarului
Serviciului serviciului prestatorului serviciului valoarea de piață a efectiv
serviciului serviciului
-

Descrierea serviciului : descrierea oricărui serviciu procurat de subiectul declarării, membrii de familie sau concubinul/ concubina acestuia în perioada de declarare, în țară și
în străinătate, a căror valoare cumulativă pe parcursul unui an depășește 10 salarii medii lunare pe economie.

Valoarea serviciului : prețul real plătit pentru serviciu.

Valoarea de piață a serviciului : valoarea la care servicii similare erau vândute în ziua procurării serviciului.

VIII. INTERESE PERSONALE


A. Calitatea de asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de
administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizaţii necomerciale sau societăți comerciale ori de membru în
cadrul unor organizații necomerciale sau internaționale
Denumirea și adresa organizației/societății Calitatea deținută Documentul care certifică calitatea
respectivă
Kaizen Grup AO / Albisoara 8, ap.9, Chisinau Fondator Inregistrare ASP
Prospero Comert SRL / Albisoara 8, ap.9, Fondator Extras ASP
Chisinau

B. Contracte, încheiate sau aflate în derulare de către subiectul declarării, soțul/soția sau concubinul/concubina acestuia,
inclusiv persoanele juridice în care aceștia sînt beneficiari efectivi, care sînt finanțate de la bugetul de stat, din bugetul
local și/sau din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat
Nr. Beneficiarul contractului Instituția/ Tipul contractului Data încheierii Durata Valoarea totală a
crt. organizația contractului contractului
Subiectul declarării
-
Soțul/soția sau concubinul/concubina subiectului declarării
-
Persoanele juridice în care declarantul sau soțul/soția ori concubinul/concubina acestuia sînt beneficiari efectivi
1 ************ Kaizen Grup Contracte finantate 2022-04-11 5 luni 1000.00 USD
din fonduri externe

Prezenta declaraţie este un act public şi răspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor
prezentate.

Data completării 16 12 2022 Semnătura Gaibu Sergiu


semnat digital

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

S-ar putea să vă placă și