Sunteți pe pagina 1din 9

DECLARAȚIE DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII


1. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare:

Muntean Andrei Vasile (*************)


2. Domiciliul şi numărul de telefon:

***********************************************************************************
3. Funcția ocupată (organizația publică în care activează, tipul şi numărul actului de numire/angajare/eliberare):

DIRECTOR ADJUNCT în cadrul AGENTIA NATIONALA PENTRU REGLEMENTARE IN COMUNICATII


ELECTRONICE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI din data de 2017-11-21, numit(ă)/angajat(ă)/eliberat(ă) prin Hotărîre
de Guvern (991)
4. Tipul declaraţiei:

Anuală
5. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei:

**************************************
6. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale copiilor minori:

*******************************************
7. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale persoanelor aflate la întreținere:

-
II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, DE MEMBRII FAMILIEI LUI ȘI DE
CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE PARCURSUL ANULUI
2020
Nr. Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Suma venitului
crt. (numele/denumirea generator de venit
persoanei fizice/juridice)
1. Venitul obținut la locul de muncă de bază
1.1 Muntean Andrei Vasile ANRCETI salariu 981074.32 MDL
1.2 *********************** S.R.L. ”Agro-Papuros” salariu 55015.92 MDL
1.3 *********************** S.R.L. ”Donmar” salariu 714.00 MDL
1.4 *********************** S.A. "ICAM" salariu 59387.88 MDL
2. Venitul obținut din activitatea didactică, științifică și de creație
2.1 *********************** Academia de Studii salariu 8663.2 MDL
Economice
3. Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare
-
4. Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societățile comerciale
-
5. Venitul obținut din donații și moșteniri
-
6. Venitul obținut din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare și a cotei-părți în capitalul social al societăților comerciale
-
7. Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile
7.1 Muntean Andrei Vasile Lazăr Anatolie vînzare a autoturismului 500000.00 MDL
II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, DE MEMBRII FAMILIEI LUI ȘI DE
CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE PARCURSUL ANULUI
2020
8. Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de autor, brevet, drepturi din proprietatea intelectuală
etc.)
8.1 Muntean Andrei Vasile CNAS îndemnizaţie pentru 11281.88 MDL
incapacitate temporară de lucru
achitată de CNAS
8.2 Muntean Andrei Vasile ANRCETI îndemnizaţie pentru 7430.15 MDL
incapacitate temporară de lucru
achitată de la locul de muncă
8.3 *************** Meniailenco Liudmila locațiune 48000 MDL
8.4 *********************** S.A. ”Ocide Construccion”, locațiune 175943.27 MDL
reprezentanță permanentă
Chișinău
8.5 *********************** S.A. "ICAM" îndemnizaţie pentru 2994.60 MDL
incapacitate temporară de lucru
achitată de la locul de muncă

III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE


A. Terenuri
Numele ben Nr. ca Categoria Modul de Anul Supraf Cota- Actul care Valoarea Titularul Tipul Informații
eficiarului dastral dobîndire dobîndirii ața parte confirmă bunului bunului titularulu de
efectiv / locali proveniența i identificare
tatea bunului a titularului
altul decât
beneficiarul
efectiv
********** ****** Extravilan Proprietate 2014 0.541 1.0 contract de v 6450 ******** *
**** * ha înzare/cumpă MDL ******
** rare nr. 1883
**/ din
****** 25.03.2014
******
******
******
***
Muntean ****** Intravilan Proprietate 2007 0.0621 1.0 contract de v 64709.00 Muntean *
Andrei * ha înzare/cumpă MDL Andrei
Vasile ** rare nr. 8076 Vasile
**/ din
****** 27.12.2007
******
******
******
******
***
Muntean ****** Intravilan Proprietate 2016 0.2985 1/2 contract de v 1218973. Muntean *
Andrei * ha înzare/cumpă 00 MDL Andrei
Vasile ** rare nr. 3893 Vasile
**/ din
****** 24.11.2016
******
*
********** ****** Extravilan Proprietate 2014 0.541 1.0 contract de v 6450 ******** *
***** * ha înzare/cumpă MDL *******
** rare nr. 1883
**/ din
****** 25.03.2014
******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
******
***
********** ****** Intravilan Proprietate 2007 0.0621 1.0 contract de v 64709.00 ******** *
*********** * ha înzare/cumpă MDL ********
* ** rare nr. 8076 ******
**/ din
****** 27.12.2007
******
******
******
******
***
********** ****** Intravilan Proprietate 2016 0.2985 1/2 contract de v 1218973. ******** *
*********** * ha înzare/cumpă 00 MDL ********
* ** rare nr. 3893 ******
**/ din
****** 24.11.2016
******
*
********** Intravilan Proprietate 2016 0.0015 1.0 contract de 7350.00 ******** *
*********** ha rezervare nr. EUR ********
* 63 din ******
/ 29.08.2016 şi
****** contract de vî
****** nzare-
****** cumpărare
****** nr. 2119 din
***** 27.08.2020
Muntean Intravilan Proprietate 2016 0,0015 1.0 contract de 7350.00 Muntean *
Andrei ha rezervare nr. EUR Andrei
Vasile 63 din Vasile
/ 29.08.2016 şi
****** contract de vî
****** nzare-
****** cumpărare
****** nr.2119 din
***** 27.08.2020

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil.

Modul de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală sau 2) valoarea terenului conform documentului care certifică proveniența acestuia, doar în cazul în care terenul nu a fost evaluat de
organele cadastrale

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: localitatea(fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobîndire; anul
dobîndirii; suprafaţa şi titularul bunului.

B. Clădiri și construcții
Numele ben Adresa/ Categoria Modul de Anul Suprafața Cota- Actul Valoarea Titular Tipul Informații
eficiarului numărul dobîndire dobîndirii parte care bunului ul titularului de
efectiv cadastral confirmă bunulu identificare
provenien i a titularului
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
ța altul decât
bunului beneficiarul
efectiv
********** **/ Altă avere Proprietat 2016 59.6 m.p. 1/2 Contract 65374.00 ****** Persoană *
*********** *********** imobilă e de vînzare MDL ****** fizică
* *** -cumpărar ****** rezidentă
e nr. 3893 ****
din
24.11.201
6
********** **/ Altă avere Proprietat 2016 175.8 1/2 Contract 222589.0 ****** Persoană *
*********** *********** imobilă e m.p. de vînzare 0 MDL ****** fizică
* *** -cumpărar ****** rezidentă
e nr. 3893 ****
din
24.11.201
6
********** **/ Altă avere Proprietat 2016 5.5 m.p. 1/2 Contract 2810.00 ****** Persoană *
*********** *********** imobilă e de vînzare MDL ****** fizică
* *** -cumpărar ****** rezidentă
e nr. 3893 ****
din
24.11.201
6
Muntean ********** Casă de Proprietat 2011 101.1 1.0 Proces- 723787.0 Munte Persoană
Andrei ***/ locuit e m.p. verbal de 0 MDL an fizică
Vasile *********** recepţie Andrei rezidentă
*** finală nr. Vasile
35 din
04.05.201
1
Muntean **/ Altă avere Proprietat 2016 180.3 m.p 1/2 Contract 275890.0 Munte Persoană *
Andrei *********** imobilă e de vînzare 0 MDL an fizică
Vasile *** /cumpărar Andrei rezidentă
e nr. 3893 Vasile
din
24.11.201
6
Muntean **/ Altă avere Proprietat 2016 61.3 m.p 1/2 Contract 81872.00 Munte Persoană *
Andrei *********** imobilă e de vînzare MDL an fizică
Vasile *** -cumpărar Andrei rezidentă
e nr. 3893 Vasile
din
24.11.201
6
Muntean **/ Altă avere Proprietat 2016 157.1 1/2 Contract 128513.0 Munte Persoană *
Andrei *********** imobilă e m.p. de vînzare 0 MDL an fizică
Vasile *** -cumpărar Andrei rezidentă
e nr. 3893 Vasile
din
24.11.201
6
Muntean **/ Altă avere Proprietat 2016 5.5 m.p. 1/2 Contract 2810.00 Munte Persoană *
Andrei *********** imobilă e de vînzare MDL an fizică
Vasile *** -cumpărar Andrei rezidentă
e nr. 3893 Vasile
din
24.11.201
6
Muntean **/ Apartame Proprietat 2004 61.5 m.p. 1.0 Contract 372115.0 Munte Persoană *
Andrei *********** nt e de vînzare 0 MDL an fizică
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
Vasile ******* -cumpărar Andrei rezidentă
e nr. 3812 Vasile
din
26.05.200
4
Muntean ********** Apartame Proprietat 2016 58,04 1.0 Contract 65000.00 Munte Persoană *
Andrei ***/ nt e m.p. de EUR an fizică
Vasile *********** rezervare Andrei rezidentă
** nr. 64 din Vasile
29.08.201
6
********** **/ Altă avere Proprietat 2016 180.3 m.p 1/2 Contract 275890.0 ****** Persoană *
*********** *********** imobilă e de vînzare 0 MDL ****** fizică
* *** -cumpărar ****** rezidentă
e nr. 3893 ****
din
24.11.201
6
********** ********** Apartame Proprietat 2016 58.04 1.0 Contract 65000.00 ****** Persoană *
*********** ***/ nt e m.p. de EUR ****** fizică
* *********** rezervare ****** rezidentă
** nr. 64 din ****
29.08.201
6
********** **/ Apartame Proprietat 2004 61.5 m.p. 1.0 Contract 372115.0 ****** Persoană *
*********** *********** nt e de vînzare 0 MDL ****** fizică
* ******* -cumpărar ****** rezidentă
e nr. 3812 ****
din
26.05.200
4
Muntean **/ Altă avere Proprietat 2016 175.8 1/2 Contract 222589.0 Munte Persoană *
Andrei *********** imobilă e m.p. de vînzare 0 MDL an fizică
Vasile *** -cumpărar Andrei rezidentă
e nr. 3893 Vasile
din
24.11.201
6
Muntean */ Apartame Proprietat 2020 59.1 1 contract 35000 Munte
Andrei *********** nt e de vînzare EUR an
Vasile ******* -cumpărar Andrei
e nr. 36/B, Vasile
13.05.202
0
********** */ Apartame Proprietat 2020 59.1 1 contract 35000 ******
*********** *********** nt e de vînzare EUR ******
* ******* -cumpărar ******
e nr. 36/B, ****
13.05.202
0
********** **/ Altă avere Proprietat 2016 61.3 m.p. 1/2 Contract 81872.00 ****** Persoană *
*********** *********** imobilă e de vînzare MDL ****** fizică
* *** -cumpărar ****** rezidentă
e nr. 3893 ****
din
24.11.201
6
********** **/ Altă avere Proprietat 2016 157.1 1/2 Contract 128513.0 ****** Persoană *
*********** *********** imobilă e m.p. de vînzare 0 MDL ****** fizică
* *** -cumpărar ****** rezidentă
e nr. 3893 ****
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
din
24.11.201
6
Muntean **/ Altă avere Proprietat 2016 59.6 m.p. 1/2 Contract 65374.00 Munte Persoană *
Andrei *********** imobilă e de vînzare MDL an fizică
Vasile *** -cumpărar Andrei rezidentă
e nr. 3893 Vasile
din
24.11.201
6
********** ********** Casă de Proprietat 2011 101.1 1.0 Proces- 723787.0 ****** Persoană *
*********** ***/ locuit e m.p. verbal de 0 MDL ****** fizică
* *********** recepţie ****** rezidentă
*** finală nr. ****
35 din
04.05.201
1

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spațiu comercial sau de producție; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate.

Modul de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitație; (6) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală sau 2) valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența acestuia, doar dacă bunul nu a fost evaluat de organele
cadastrale

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: adresa(fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobîndire; anul dobîndirii;
suprafaţa şi titularul bunului.

IV. BUNURI MOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE


A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, maşini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte
mijloace de transport supuse înmatriculării
Numele ben Tipul/ Anul de Locul Anul Modul de Valoarea Titularul Tipul Informații
eficiarului modelul fabricație înregistrării/ dobîndirii dobîndire bunului bunului titularului de
efectiv număr de conform doc identificare
înmatriculare umentului a titularului
care îi altul decât
certifică beneficiarul
proveniența efectiv
********** Autoturism/ 2014 mun. 2015 Posesie 0 MDL ******** Persoană **********
***** Toyota Chisin *** fizică ***
au/****** rezidentă
********** Autoturism/ 2014 mun. 2015 Alte contracte 0 MDL ******** Persoană **********
**** Toyota Chisin translative de *** fizică ***
au/****** posesie şi de rezidentă
folosinţă

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Modul de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

Titularul: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.
Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

B. Bunuri sub formă de metale şi/sau pietre preţioase, obiecte de artă și de cult, obiecte ce fac parte din patrimoniul
cultural naţional sau universal, a căror valoare unitară depășește suma a 15 salarii medii pe economie

C. Colecții de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a căror valoare depăşeşte suma a 20 de salarii
medii pe economie

D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină, unor
persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma a 10 salarii medii pe
economie
Nr. Descrierea bunului Modul de transmitere Data transmiterii Persoana căreia i-a Valoarea bunului Titularul bunului
crt. transmis fost transmis transmis
-

Titularul bunului transmis: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

E. Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii pe economie
Nr. Numele Descrierea Modul de Data dobîndirii Valoarea Titularul Tipul Informații
crt. beneficiarului bunului dobîndire estimată a bunului titularului de
efectiv bunului identificare
a titularului
altul decât
beneficiarul
efectiv
-

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

V. ACTIVE FINANCIARE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE


A. Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții și/sau în alte forme echivalente de economisire și investire în țară
și/sau în străinătate
Nr. Numele be Denumirea Numărul Categoria Suma și Dobîndă/ Titularul Tipul Informații de
crt. neficiarulu instituției care contului valuta dividende bunului titularului identificare a
i efectiv administrează bancar/ date titularului altul
contul bancar, despre fondul decât
a fondului de de beneficiarul
investiții investiții/alte efectiv
etc./adresa forme
echivalente de
economisire
-

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menționînd tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investiții sau forme
echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul
Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

B. Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută
străină
Nr. Numele ben Emitentul Categoria Numărul de Dobînda Titularul Tipul Informații de
crt. eficiarului titlului/societatea la titluri/cota-parte bunului titularului identificare a
efectiv care persoana este titularului altul
acționar, fondator sau decât
asociat/beneficiar de beneficiarul
împrumut efectiv
-

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) hîrtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de împrumut; (5) alte forme de investiții directe.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

C. Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu
face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale

VI. COTE-PĂRȚI/ACȚIUNI ÎN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC


Numele Denumirea Sediul, adresa Tipul de Valoarea de Cota de Titularul Tipul Informații de
beneficiarului agentului juridică activitate cumpărare participare bunului titularului identificare a
efectiv economic titularului altul
decât
beneficiarul
efectiv
************* ”DONMAR” mun. Chișinău str. Comerț 5400 MDL 100 ********** Persoană *
** S.R.L. George Coşbuc, 22 ***** fizică
ap.7 rezidentă
************* S.A.”Intra mun. Chişinău, Fond de 80 MDL 80 acţiuni ********** Persoană *
* Group” str.Ismail ,88/1 investiţii **** fizică
rezidentă
************* S.A. “Mega mun. Chişinău, str. Fond de 80 MDL 20 acţiuni ********** Persoană *
** Prim” Columna, 63 investiţii ***** fizică
rezidentă
************* “Agro- r-nul Făleşti, s. Agricultură 1080 MDL 20 ********** Persoană *
** Papuros” Mărăndeni ***** fizică
S.R.L. rezidentă

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă numerarul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.
VII. DATORII
Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite

Creditor Anul contractării Scadent la Rata dobînzii Suma inițială Valuta Debitor
S.A. Moldova- 2017 2021 9.5 150000 Leu moldovenesc **************
Agroindbank
SRL. "ESTATE 2020 2023 - 35000.00 Euro Muntean Andrei
INVEST Vasile
COMPANY"

VIII. INTERESE PERSONALE


A. Calitatea de asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de
administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizaţii necomerciale sau societăți comerciale ori de membru în
cadrul unor organizații necomerciale sau internaționale
Denumirea și adresa organizației/societății Calitatea deținută Documentul care certifică calitatea
respectivă
S.A.”Intra Group” / mun. Chişinău, str.Ismail,88/1 Acţionar Conform informaţiilor din reestrul
acţionarilor

B. Contracte, încheiate sau aflate în derulare de către subiectul declarării, soțul/soția sau concubinul/concubina acestuia,
inclusiv persoanele juridice în care aceștia sînt beneficiari efectivi, care sînt finanțate de la bugetul de stat, din bugetul
local și/sau din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat
Nr. Beneficiarul contractului Instituția/ Tipul contractului Data încheierii Durata Valoarea totală a
crt. organizația contractului contractului
Subiectul declarării
-
Soțul/soția sau concubinul/concubina subiectului declarării
-
Persoanele juridice în care declarantul sau soțul/soția ori concubinul/concubina acestuia sînt beneficiari efectivi
-

Prezenta declaraţie este un act public şi răspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor
prezentate.

Data completării 29 03 2021 Semnătura Muntean Andrei Vasile


semnat digital

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)