Sunteți pe pagina 1din 5

eur pass

Alexandru Postica

Data na^terii: ..J | Ceta^enie: romana , moldoveana ! Gen: Masculin I

I alexpostica1@gmail.com I

https://vvww,facebook.com/alexandru.postica.79 i

t ' MD20i Chisinau, Moldova

• EXPERIENJA PROFESIONALA

01/02/2021 - Ы CURS ~ Chisinau


CONSILIER DEZVOLTARE STRATEGICA - ASOCIAJIA PROMO LEX

■ Planificarea, coordonarea, monitorizarea §i evaluarea activitatilor $i rezultatelor Programului Drepturile


Omului;
■ Litigarea in fata instan|elor nationals §i Internationale;
■ Participarea la elaborarea publicatiilordin cadrul Programului;
■ Reprezentarea Programului $i Asociatiei la nivel national §i international;
■ Furnizare de sesiuni de instruire pe domenii de expertize;
■ Identificarea §1 preluarea cauzelor strategice care urmeaza sa fie Judecate In fata CtEDO;
» Tntocmirea observatiilor §i comentariilor asupra dosarelor depute;

06/07/2021 - IN CURS - Chisinau , Moldova


PRE$EDINTE - ASOCIAJIA FO^TILOR DEPORTAJI §1 DEJINUJI POLITIC! DIN REPUBLICA MOLDOVA

Reprezentarea Asociatiei pe plan national ji international. Activitati de gestionare curenta a activitatilor


Asociatiei. Responsabil de coordonarea activitatilor planificate.

15/04/2005 -31/01/2021
DIRECTOR AL PROGRAMULUI DREPTURILE OMULUI - ASOCIAflA PROMO LEX

■ Planificarea, coordonarea, monitorizarea evaluarea activitatilor ji rezultatelor Programului;


■ Managementul general al proiectelor din cadrul Programului, incluslv financier;
■ Managementul resurselor umane a Programului;
■ Litigii tn fa|a instantelor nationale ji Internationale;
■ Participarea la elaborarea publicatiilor din cadrul Programului;
■ Reprezentarea Programului §1 Asociatiei la nivel national ji international;
■ Furnizare de sesiuni de instruire pe domenii de expertize;
■ Identificarea §i preluarea cauzelor strategice care urmeaza sa fie Judecate Tn fata CtEDO;
■ Tntocmirea observatiilor ?i comentariilor asupra dosarelor de|inute;
■ Participarea la §edintele publice in fata Marii Camere a CtEDO Tn cauza Catan ajjii c. Moldova <sl Rusia
(25 ianuarie 2012 https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-114082%22]} ); cauza Mozer
Tmpotriva Moidovei §i Rusiei (04.02.2015);
■ Reprezentant al reclamantilorTn fata CtEDO Tn peste 120 de cauze introduse de Promo LEX,TmpreunS cu
avocat’i din cadrul Asociatiei,Tn peste 70 CtEDO au pronun|at deja hotarari Tn favoarea reclamantilor;
■ Cele mai relevante cauze castigate Tn fata CtEDO impreuna cu echipa Promo LEX: cazul Catan altele
vizeaza Moldova ?i Rusia (cauza jcolilor de limba latina din regiunea transnistreanS); Mozer c. Moldova
Rusia (caz de referinta privind condole de detenfieTn regiune §i arestarea ilegalS); Cauza Sandu ?i a^ii
Tmpotriva Moidovei ,§i Rusiei (cauza privind Tncalcarea dreptului la proprietate a peste 1600 de solicitanji din
raionul Dubasari din Moldova); Pisari c. Moldova §i Rusia (caz privind uciderea unui tanar de cStre un soldat
al fortelor ruse de mentinere a pacii); Cauza Nidelcu Tmpotriva Moidovei, Cauza Calancea (investigarea
cazurilor de torturg din 7 aprilie 2009); Cauza David Tmpotriva Moidovei nr. 41578/05, Tncalcarea art. 5,

7?/1?/-?Л1П- 'Тм riJPS - Chkinaii


■ Participarea la conferinte §tiin|ifice nationale 51 Internationale cu rapoarte;
■ Moderarea conferintelor^i seminariilor.
■ Cercetare pe problems de actualitateTn domeniul libertajilor §i drepturilor omului;

01709/2009- 01/06/2021 -Chisinau


OFIj’ER RELAJil DE COMUNICARE CU ORGANELE ELECTORALE §1 PARTIDELE POLITICS - ASOCI
AJIA PROMO LEX

■ Observator permanent al alegerilorTn Repub tea Moldova din 2009;


■ Elaborates constatarilor §i recomandarilor pe baza actfvita|ii de monitorizare;
■ Stabilirea ?i mentinerea comunirfrii cu organele electorale §i partidele politics Tn numele Promo LEX.
■ Observator international Tn Misiunile de monitorizare a alegerilor din Ucraina Romania (2004, 2005,
2010,2012,2018,2019).

01/07/2007 - IN CURS - Chisinau, Moldova


EXPERT Tn LIBERTATEATNTRUNIRILOR - CABINETUL AVOCATULUi ALEXANDRU POSTICA,
ASOCIAJIA PROMO LEX,

■ 2007 - MernbruTngrupul de lucru pentru elaborarea Legii cu privire laTntruniri;


■ Monitorizarea Tntrunirilor publice;
■ Formarea monitorilorTn domeniul monitorizarii Tntrunirilor publice;
■ Expert principal Tn elaborarea de rapoarte $i stud ii Tn domeniul libertatii de Tntrunire.
■ Reprezentantul reclamantllorfn fata CtEDOTn cauzele de mai jos.
Cauza Brega §i alfii Tmpotriva Moldovei (Cererea nr. 61485/08)
Cauza Hyde Park§i al^ii Tmpotriva Moldovei (nr. 4) (Cererea nr. 18491/07)
Cauza Hyde Park §1 altii Tmpotriva Moldovei (Cererea nr. 33482/06)
Cauza Hyde Park §i al^ii Tmpotriva Moldovei (nr. 2) (Cererea nr. 45094/06)
Cauza Hyde Park §i altii Tmpotriva Moldovei (nr. 3) (Cererea nr. 45095/06)
Cauza Promo LEX §i altiiTmpotriva Moldovei, 42757/09.

29/12/2006 - T-N CURS - Chisinau


AVOCAT - LICENJA 00029

■ Reprezentarea clientilor in fata instantelor nationale si Internationale;


■ Elaborarea de avize Juridice §i cercetare juridicS.
■ Specializare - Drept comercial

01/04/2004 - IN CURS - Chisinau


EXPERTTN EGALITATEA DE GEN §l NEDISCRIMINARE - ASOCIAJIA PROMO LEX

■ Monitorizarea implementaril legislate) specials privind prevenirea $i combaterea violen|eltn familie din
2008;
■ Coordonarea §i elaborarea rapoartelor privind violenta Tn familie furnizate de Promo LEX din 2008 pana
Tn prezent
■ Coordonarea rapoartelor privind Discursul la ura furnizate de Promo LEX din 2016 p3na Tn prezent;
■ Reprezentarea cu succes a douS cauze Tn fata CEDAW - R.L. c, Moldova 58/2013 §i Cretu c. Moldova.
■ Reprezentantul reclamantilonn caz de violenta Tn familie Tn fata CtEDO Cauza T.M. §i CM c. Moldova
(Cererea nr, 26608/11)
■ Reprezentantul reclamantului tn cazul cercetSrii ineficiente a violului I.G. c. Republics Moldova (nr.
53519/07).

01/05/2007 - 01 /03/2011 - Chisinau, Moldova


EXPERT 1N DOMENIUL ACCESULUI LA INFORMAf IE - CENTRUL ACCES INFO, ASOCIAJIA
NAJIONALA A TINERILOR ISTORICI

■ Participarea la elaborarea ghidurilor §i anallzelorTn domeniul accesului la informatie §i al transparentei


decizionale;
___ ________ «4. t- -------------- —*.« -J- i.UU a-.-.,-..—*.
■ Litigii strategics privind declasificarea informattilorde interes public;
■ Litigiu strategic tmpotriva unui numar de 60 de deputa^i din Parlamentul Republic!] Moldova, care nu au a
furnfzat inforrnatii despre colaborarea cu fostele servicii de securitate.

01/01/2004 - 24/12/2006 - Chisinau, Moidova


JURIST - ACADEMIA DE MUZICA, TEATRU $l ARTE PLASTICE DIN MOLDOVA

■ Acordarea de asisten^a juridica Academiei, reprezentanttn fata instantelor judecatorejti a autorita|ilor


administrative;
■ Aprobarea contractelor semnate de catre administratis Academiei;
■ Elaborarea de note informatii privind activitatea Academiei;

01/07/2003 - 31/12/2005 - Chisinau, Moldova


JURIST-LADOM

■ Oferirea de asisten^a juridica beneficiarilor LADOM;


■ Tntocmirea de rapoarte §i note de pozipe cu privire la situajia drepturilor omului tn Republics Moldova;
■ Observator international tn diverse misiuni nationale §i Internationale de observare a alegerilor.

01/01/2003 - 01/07/2003 - Chisinau


ASISTENT, CONSULTANT - NOTAR PRIVAT ALIONA CUTIAN

■ PregStirea actelor notariale

21/05/2000 - 31/12/2002 - Chisinau, Moldova


GREFIER JUDECATORESC -JUDECATORIA SEC. CIOCANA, MUN. CHISINAU,

■ Tntocmirea actelor de procedure tn cauzele gestionate de magistral;


■ Tntocmirea actelor judecatore§ti.

11/02/2022 - IN CURS - Chisinau, Moidova


MEMBRU AL COLEGIULUI DISCIPLINAR, CSM - CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

t EDUCAJIE $1 FORMARE PROFESIONALA

18/01/2016- 22/04/2016
ADVANCED TRAINING IN THE FIELD OF SECURITY AND NATIONAL DEFENSE - “Alexandru cel
Bun" Military Academy of Armed Forces, Chisinau (Republic of Moldova)

10/06/2013-29/05/2013
IVLP CERTIFICATE - International Visitors Leadership Program,

STUDIi DOCTORALE, - Universitatea Academiei de §tiinte a Moldovei

■ Elaboration of the project of the Doctoral thesis “Violation of the right to freedom of assembly".

11/07/2011 - 15/07/2011
HUMAN RIGHTS LITIGATION SHORT COURSE - Central European University (CEU) Summer
University
01/09/2003 - 30/06/2004
MASTERAT-"Stefan cel Mare" Police Academy, Chisinau (Republic of Moldova)

01/09/1998-30/06/2003
STUD1I DE LICENJA - "Stefan cel Mare" Police Academy, Chisinau (Republic of Moldova)

COMPETENCE LINGVISTICE

Limba(i) materna(e): ROMAnA


Alta limbS (Alte limbi):

COMPREHENSIUNE VORBIT SCRIS


Comprehensiune
Citit Exprimare scrisa Conversafie
orala
RU’SA C2 C2 C2 C2 C2

enqlezA C1 C1 B2 B2 Bl

Niveluri:A1 $iA2 Utilizator de baza B1 B2 Utilizator independent C1ftC2 Utilizator experimental

PUBLICAJII

Author, Co-author or contributor

■ Guide on the application of electoral legislation for lawyers, ABA CEELI, Chisinau, 2004;
■ Study on the reintegration of victims of political repression into rights, Chisinau, 2007;
■ Study on corruption prevention - "Absentees are not right", ADR Habitat, Chisinau, 2007;
■ Citizen's Guide, "Defend the right to information", Access Info, 2009;
■ "Access to information step by step", Info Info, 2009;
a Guide for officials "Active information of the public", Access Info, 2009;
■ Study on the right of property in the Transnistrian region of the Republic of Moldova, Promo - LEX, 2010;
■ Reports on the observance of human rights in the Republic of Moldova for the years:
2006,2007,2008,2009, 2011; 2013; 2014 Chisinau, "Promo - LEX";
■ Reports on the observance of human rights in the Transnistrian region, starting with the year
2012-2019;
■ Evaluation report on the implementation of Law no. 45 with regard to the application of the protection
order 2008-
2011;
■ Report on the execution of protection orders for the years 2012-2014;
■ Report | The right to liberty and security in the Republic of Moldova, 2017;
■ Report | The right not to be subjected to torture and ill-treatment, 2017;
■ Report Monitoring the right to freedom of assembly, 2016-2017;
■ Report. Monitoring the right to freedom of assembly, 2018;
and many more

REJELE |l AFILIERI

Membru al Adunarii Generale

Asocia(ia Promo LEX


4* 01/12/2011 - TN CURS
Reprezentant al Asocia^iei Promo-LEXTn Platforma Internafionala "Civic Solidarity
Platform "

■ Reprezentarea Asociayei Tn cadrul „Platformei de Solidaritate Civica". Platforma include peste 80 de


organizatii neguvernamentale din peste 40 de £ari OSCE;
■ Formularea opiniilor ji semnarea declarator de solidaritate;
■ Elaborarea de pozi|ii §i recomandari in cadrul declarayilor anuale facute statelor membreOSCE;
■ Participarea la reuniunite §i evenimentete anuale organizate de „Platforma de Solidaritate Civica”, inclusiv
includerea de informa|ii relevante privind situajia drepturilor omului Tn Republics Moldova §i transmiterea
unui ra port statelor membre OSCE la reuniunile lor anuale;
■ Participarea la conferinte paralele OSCE: Milano 2018; Viena 2017; Hamburg 2016; Belgrad 2015; Basel
2014; Kiev 2013; Dublin 2012; Vilnius 2011. A participat la alte Tntalniri diverse.

01/02/2013-Incurs
Membru al "Torture & Terrorism" OMCT Working group

Geneva

01/05/2021 -IN CURS


Membru al Adunarii Generate

Organizapa Mondiaia contra Torturn

Conri"

Patriarhia Romana, Mitropolia Basarabiei §i Exarhatul Plaiurilor

• ACTIVITATI SOCIALE ?l POLITICK


■ -- - , , .........■ я:.™ -- :" . .x.v,. <. -■ . -

Fondator ai MuzeuluiTn aer liber Tn memoria victimelor represiunilor politico din Moldova

Mereni, Anenii Noi District,


http://deportee-mus.eu/en/

e PERMIS DE CONDUCERE
• :: -.'Ж

Perm is de conducere: В

• DISTINCJII ONORIFICE ?l PREMI I

27/09/2010
Premia! anual "Clopotul de bronz" pentru curaj m promovarea accesului la informatie -
Central Access Info Moldova

25/10/2017
Diploma medalia comemorativa "Justinian Patriarhul", - Patriarhul Daniel al Romaniei

S-ar putea să vă placă și