Sunteți pe pagina 1din 4

AUI'ORI'TATE,{ NATIONALA DE INTEGRIT,{.

TE
A REPT]BLICII MOLDOVA

H/\I{HOHATbHbII)I OPIAH fIO


HEn OAK)'fITIOCTI{ PECIIyE,',II{KI4 MOJITIOBA

INSP-EC'TORATUL DE INTEGRTTATE

MD-2005, mun. ChiSindu. str. Mitropolit Gavriil Bdnulesc:u-Bodoni, 26


-fe1.(373
22) 820 601. fax (373 22) 820 602, 1,ylyy-.4.p-i nd, e-mail: info@ani.md

AC:T DE CONSTATARE
Nr. 135/08
murn. Chisiniu 18 iulie 2020

Ion NICOLAEV. inspector superior de integritate al Inspec,toratului de integritate al


Autoritdfii Nalionale de Integritate, e.xeLmindnd materialele dosarului de control privind respectarea
regimului juridic al conflictelor de interese. iniliat in privinta dlui Chirnev Vladimir. IDNP-
II, domiciliat i" I, prirnar al comunei Salcia. r-nul Taraclia,
A CONSTATAT:
La 14 august 2019 in caLncela.ria Autoritalii Nalionale de Integr:itate a fost inregistratd
sesizarea nr. C-25\119 la care a.u first conexate sesizdrile C-255l1!) din 15 august 2019 ;i C-
251ll9lI din 21 august 2019.
La 17 septembrie 2019. in con.formitate cu prer,'ederile arl. 30 din Legea nr.13212016 cu
pri.,'ire la Autoritatea Nalrionald de Integritate, sesizarea a fbst reparLiz:aLii aleatoritt prin sistemul
eler;tronic de distribuire a sesizarilor.
Potrivit sesizdrii, di Chirnev \/ladimir, primar al comunei Salcia. r-nul f-araclia, pi-a angajat
solia. dna I, in ftrnclia de gef al bibliotecii publice comunale Salcia.
La 30 septembrie-2019. in conformitate cu prevederile ar1. 31 CinL Legea m. 13212016 cu
pri,,'ire la Autoritatea Najionalir de {ntegritate, prin procesul-verbal de iniliere a controlului nr.
29:;105. in privinla dlui Chirnev Vladimir, primar al comunei Salcia, r-nul "l'araclia, a fbst iniliat
corLtrolul privind respectarea regimuliui juridic al conflictelor de interese.
Prin scrisoarea ru. 04-05i:2351 din 01 octombrie 2019 dl Chirne:r, 'y'ladimir a fbst informat
despre inilierea in privin{a sa a controlului Ei despre drepturile prevdzute la art. 33 din Legea nr.
13):"12016 cu privire la Autoritateia Na!.ionall de Integritate.
intemeiul arr.20alin.(1)lit.b). art.32alin.(3);ialt.37alin,ri2)dinLegeattr.13212016
cu privire la Autoritatea Nationald de nntegritate inspectorul de integrilate a solicitat infbrmalii Ei
documente necesare destbEurarii controlului de la Prim[ria comunei Salcia.
Prin scrisoarea nr. 118 din 19 d.ecembrie 2019. semnatd de dl Chirnev Vladimir. primar al
conrunei Salcia" inregistrata in cancel,aria ANI la 03 ianuarie 2020 cu nr. 38. au fbst expediate
dispoziliade angajare nr.lZ4-i din 3l rrrai 2018, dispozilianr.32-i din 1'9 august 2019 Ei contractul
individual de muncd nr. 5 din 01 iunie 2018.

Aten{iel Doculnenlulconline date cu caracl3r personaJ. prelucratcdc operatorulinregistratinRe,gist.rul de evidenla al operatorilor de


date cu caractcr personal cu nr. 0000069. Pr,:lucrareaulterioariaacestor date poate ti efectual.dnumaiincondiliileprevdzute de
Lelrcaprir indprotcc{iadatelor cu caraoter pelsonal nr'. 1 33 ilin 08.07.20 1
1
Punctul de vedere al persoanei supusi controlului.
Prin scrisoarea nr, 04-08125,22. din 02 iunie 2020, care confitrm avizului de receplie nr.
DS9350225384AS a fost recep{ionatn la 09 iunie 2020, dl Chirnev Vla,Jimir a fost invitat la sediul
Autoritalii Nationale de Integritate pentru a-gi prezenta punctul de vedere asupra
respectdrii/nerespectdrii regimr-rlrLri juridic al conflictelor de interese. reg,lementat de prevederile
art. 12 qi art. 14 din Legea nr. t33i2016 privind declararea averii $i a intereselor personale, la
emiterea actelor adrninistrative in privinta soliei sale. dnu I.
ExercitAndu-si dreptul prevdzut in ar1. 37 alin.(3) din Legea nr. 13212017 cu privire la
Autoritatea NalionalI de Integritate dl Chirnev Vladimir Ei-a prezentat in scris punctul de r,'edere,
care a fbst expediat la 18 iunie 2:020 de la adresa de email nedioglo.lena@7'andex.com la adresa
de email ion.nicolaev@ani.md, fi.ind inregistrat cu nr. 4517,\acarc au lbsrt anexate dispoziliile 14-
K din 26 martie 2018. 24-i din 3 [ mai 2018 qi 32-i din 19 august 2019,,
Potrivit punctuhri de vedere, dl Chimev Vladimir recunoaqte cd a incillcat regimul juridic
al conflictelor de interese. insa incalcarea nu a fbst admisa inten{ionat ci din cavza necunoaEterii
legislaliei irr dorneniu.
Aprecierea inspectorului de integritate.
Studiind materialele dosarruluirle control, prevederile legale ce gu\/emeazdspela Ei punctul
de vedere al persoanei supuse corrtlolului, inspectorul de integritate constatd cd dl Chirnev
Vladimir, fiind in exerciliul mandal.ului de primar al comunei Salcia, r-nul Taraclia, a incalcat
regimul juridic al conflictelor de interese reglementat de dispoziliile Le13ii nr. 133/2016 privind
declararea averii qi a intereselor personale.
Documentele obtinute in cadlul controlului atestf, ca dl Chimev Vladimir, a exercitat
mandatul de primar al c,lrnunei Saicia. r-nul Taraclia. ca urmare a alegerilor locale generale
org,anizate in anul 2015 ;i continuA sii exercite mandatul ca urmare a alegerilor locale generale
organizate 2019.
in conformitate cu dispoziliile ar1. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133l20l6 privind declararea
averii gi a intereselor personale. ca urrnare a exercitarii a funcgiei de primar, care este o funclie de
dernnitate ;rublicd, dl Chirner' \/ladirnir, are statllt de subiect al declardrii averii gi intereselor
personale.
in corespur-rdere ctr prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr.I9\)120I[) cu privire la statutul
persoanelor cu funclii de clemnitate publica. dl Chirnev Vladimir, in calitarte de primar. este obligat
si respecte intocmai regirnul juridic al conflictului de interese.
in cadrul controlului inspectorul de integritate a stabilit cd dl Chirnev Vladimir, in calitate
de prirnar aI comunei Sali:ia, a ernis dispoziliile 1,1-k din 26 martie 2(]18, 24-i din 3i mai 2018 qi
32-i din 19 august 2019.
Prin dispozilia nr. 14-K,Cin 2'6 martie 2018 semnata de dl Chirnev Vladimir. primar al
cornunei Salcia, Onu I, a fbst angajata temporar si exercite funr:lia de qef al bibliotecii
publice comunale Salcia.
Potrivit dispozilieri nr.24-i din, 31 mai 2018. semnata de dl (lhirner,'Vladimir. primar al
cornunei Salcia. Onu I, a fbst ar-rgaiatd in funclia de Eef al biblirrtecii publice comunale
Salcia. incep6nd cu data de 01 iunie 2018.
Conform dispoziliei nr.32-i din 19 august 2019" semnatide dl Chirmer,'Vladimir, primar
al ,comunei Salcia. a lbst deslicut contractul individual de muncd incheiat cu dna I,
incepdnd cu datat de 19 august 2t)19.

Atcn{ie!Docuttlentulcotl{inedatt:cucarac1'cfpc:rsrnlLl.preucrtl1edc
da.e cu caracter personal cu nr.00000613. Prchrclart-aulterioarf,aacestor clate poate li cfuctuatiinunaiincondiliilcprevizute de
Lcgeaprivindprotccliadatclor cu,.raractcr pcrsonal nr. 133 din 08.07.201 L
conformirate cu dispoziliile art. 29 alin. (1) lit. c) din l-egea :nr. 43612006 privind
in
adrnilistralia publici locald. competenfa de a angaja in funclia de ;ef al bibliotecii publice
comunale Salcia revine primarui,ui cornunei Salcia.
Potrivit infbrmaliilor din declaraJiile de avere ;i interese persronale, capitolr-rl informalii
generale despre subiectul declariirii. s-a constatat cd dna I, IDNP- I este solia dl
Chirnev Vladimir, primar al comunei Salcia.
Inspectorul de integritate obserr,f, cd. in conformitate cu prevedr:rile Legii nr. 13312016
privind declararea averii si a intereselor personale, versiune in vigoare din 12.01.18 in baza
rncdif'rcarilol operate pn.nLegea nr.305/2017 pentru modificarea qi completarea unor acte
legislative, dispoziliile 14-K din 126 ma,rtie 201 8 Ei 24-i din 3 1 mai 2018 vt,zeazd un interes personal
al dlui Chirnet, Vladimir ce rezultd din preferinlele sale, deoarece a pref'erat sd angajeze solia sa
in raport cu alli Eomeri din localitate.
Inspectorul de integritate remarcd cd, in corespundere cu prevederile Legii nr. 13312016
privind declararea averii si a inrtereselor personale. r'ersiune in vigoare din 0l .06.2018 inbaza
mc,difrcarilor operate prin Legea nr. 6612018 pentru modilicarea ;i completarea unor acte
legislative. dispozilia 32-i din 19 august 2019 vrzeazd un interes person.al al dlui Chirnev Vladimir
ce rezultd din relalia cu persoana apropiata. sofia. dttu I.
i1 colformitate cu dispoziliile art. 12 alin. (3)-(4) lit. a)-b) qi alin. (7) din Legea nr.
l3'312016 privind declararea averii ;i il intereselor personale, dl Chir.nev Vladimir. in calitatea de
primar. era obligat. inainte de a. ernite dispoziliile norninalizate supra. sd declare conflictul de
int,erese real la Autoritatea Nalionala cle Integritate qi sa nu emitd actele administrative menJionate
p6ni nu va fi solulionat crlnflictuLl de interese.
in r,'ederea verif-rcarii respectdrii dispoziliile afi.. 72 alin. (3)-(4) lit. a)-b) din Legea nr.
13312016 priyind declararea averii qi a intereselor personale inspectc'rul ,Je integritate a consultat
Registrul declaraliilor privind conf-licte de interese linut de Autoritatea" Nalionala de Integritate.
Potrivit datelor din Registru, dI Chimev Vladimir nu a declarat la Autoritatea Nalionald de
lntegr.itate conflictul de interese real apdrut atunci cdnd a fbst chernat. in calitate de primar al
conunei Salcia sd emita sctele a.dministrative, dispozilia 14-k din 26 ma.ftie 201 8. dispozilia nr.
24-i din 31 mai 2018 Si dispozit.ia rrr. 32-i din 19 august 201,9.in privinla soliei, dnei J,
prin ce a incdlcat prevederile art.72 alin. (,{) lit. a)-b) gi art. 14 alin. r.3) din Legea nr' 13312016
privind deciararea averii ;i inter,:seiol personale deoarece nu a declara conllictul de interese real
la .Autoritalea Nalionala cle Integritate ;i nu a aEtepta soltrlionarea acestuia.
Ref'eritor la punclul de vedere al persoanei supuse controlului inspectorr"rl de integritate
conciuzion eazd citnecunoagterea Legii nll poate servi temei pentru inlf,turarea rdspunderii'
Potrir.,it prevederilor art. 28 alin. 2 din Legea nr. 13612006 privind administralia publicl
locali rnandatul primarul ui inceteazf, linainte de termen in caz de stabilire, priu actul de constatare
r[rnas deflnitiv, a emiterii/adoptrarii de cdtre acesta a unui act administrar[iv, incheierii directe sau
prin intern.rediul unei persoane t(3rte a unui act juridic. ludrii sau participririi la luarea unei decizii
fEra solu{ionarea conflictului c1e interese real in conformitate cu prevederiLe legislaliei privind
reglemeutarea conflictuluLi de interese.
in conformitate cu dispoziliile art.23 alin. (4) din Legea nr. 13312016 privind declararea
a\',3r'ii qi a intereselor personale" lapta subiectului declararii in privinla c,druia s-a constatat ci acesta
a s;olulionat o cerere/un clemers. a emis sau a adoptat un act adminis1.ra1.iv" a incheiat, direct sau
prin intermediul unei persoane terle. un act juridic. a luat o decizie seLu a participat ia luarea unei

tAt"rlt.l D,*r*'rrf"f ..-1inc clate cu cluacter pcr:;onal. prelucratcde operatorulinresistratinRegis;trul de eviden{d al operatorilor de

I
cu
cllLrc ru
u(!lt caractcr
eord\.LUr pcrsrtnal
PLlrr/ttd
L,,,
cu ^.- nnnnrf4lo
nr. 00000€i9. D,..-,,^.----,,1+-"i.--rioo,'rci;rr
Ptclucrareaulterioaraaaccstor date,lota n'\of;'
poate *ill ef-r.r'trrrrnn:r-qiinn^nditiilenrevizltfe
elcctLlatinulnaiincondiliileprevdzute de
' L,:geapri',
I .-'rclrurir inclprotecliadatelor e u caractcr ltersonal nr, 133 din 08.07.201 l.
inrlnloteeliuJatelor cu
decizii cu incdlcarea dispoziliilor legale privind conflictul de interese constituie temei
pentru rdspunderea contravenlionald sau penald Ei pentru revocarea, destituirea sau, dup[ caz,
incetarea mandatului, a raporturilor de muncd ori de serviciu ale subiectului ir:r cauz6'.
in co.espundere cu prer,'ederile ar1. 39 alin. (2) din Legea nr. 13212016 cu privire la
Alrtoritatea National6 de IntegritzLte, din momentul in care actul de constatare a incalcarii regimului
juridic al conf-lictului de jnterese rdmline definitiv, Autoritatea sesiz<:a26, in termen de cel mult 5
zile. conducerea organiza\iei p'ublici: sau a autoritd{ii responsabile de numirea in funclie a
sutriectului declaririi in vederea cleclans[rii procedurii disciplinare sau. clupb caz. in Vederea
incetarii mandatului. a raporturilor de muncd sau de serviciu ale persoanei care a emis/adoptat
actul administrativ sau a inchei'at, direct ori prin persoane ter{e, actul juridic. sau a luat ori a
participat 1a incirlcarea dispoziliilor legale privind c,onflictul de interese.
luarea unei decizii cLr

Din aceste rafionamente. in confbrmitate cu prevederile afi. 19 5i art. 37-39 din Legea
13.2p016 cu privire la Autoritatea Nalionald de Integritate, aft. 12,14" 1 5 si 23 din Legea 1331201'6
privind declararea averii i;i intereselor personale inspectorul de integritate,-

CONCLUZIONEAZA St OnCrnn:

l. dl (lhirnev Vlaclimir:, primar al comunei Salcia, r-nul T'araclia, prin emiterea


Se constata ca
dispoziliilor 14-k din26 martie:2018. 24-tdin 31 mai 2018 Ei 32-i din l9 august 2019 a incalcat
reg,imul juridic al conflictelor de interese reglementat de prevederile ar1.. 12 alin. (4) lit, a)-b) Si art.
l4 alil. (3) din Legea ru'. 133/20 t6 privind declararea averii Ei a intere:;elor personale deoarece nu
a declara in scris cont-lictul de irLterese real la Autoritatea Nalionald de integritate ;i nu a aEtepta
soluf ionarea acestuia.
2. Se sesizeazd instanfa de judecati, in termen de 5 zile din mc,mentul in care actul de
constatare va rdm6ne definitil'. iin ve<lerea incet[rii inainte de tetmen a mandatului de primar al
comunei Salcia. r-nul Taraclia. al dlui Chirnev Vladimir.
3. Si- clecade. dl Chirney Vladimir" din dreptul de a exercita fun,;1ii pr-rblice si functii de
demnitale publica. inclusi'n,fiutclia cle primar. pe o periozrd[ de 3 ani, din data incetirii inainte de
termen a mandatului.
,1. Se inscrie. Clhirnev Vlaclimir', dupd incetarea inainte de temen a mandatului. in
dl
Registrul de stat al persoilnelor r:are aLu interdiclie de a ocupa o funcliLe publica sau de demnitate
publica.
5. Se aduce la cr-rnogtin{a dllui C-hirnev Vladimir actul de constatarer 5i se informeazd despre
dreptLrl de a-l contesta. in termen de 15 zile de ia prirnirea acestuia. in instania de contencios
adrlinistratir,. Judecdtoria Chi;irrdu. sediul Riqcani. amplasati in mun, Chiqindu. str. Kier', 3.

Inspector superior de integritate Ion NICOLAEV

[)t*,rtr-r.ut"f .*finc clate cu caritclcr personal. prclucratecle opcratorulinregistratinR:gistlul de eviclcnli al opcratorilor de


---it.'rl"'.
dxlc cu citra.ter persolal cu rtr. 00000€i9. Prelucrareaulterioaraaacestor date poate ii elcctuillAnumaiincondiliileprer'lzule de
Lcgeaprivindprotccliadatelor cLr caracler personal nr. I 33 din Oti.07.201 l.