Sunteți pe pagina 1din 4

AUTORIT,{.

TEA NATIONALA DE INTEGRITATE


A REPUBLICII MOLDOVA

HAUI4OHAIbHbIR OPIAH TIO


HEIIO,IKyfIHOCTI4 PECTIyEJII,IKI4 MOTIOBA

INSI'IICTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2005. mun. ClhiEindu. str. Mitropolit Gavriil Bdnulescu-Bodoni. 26


1'el.(373 22) 82.0 601, fax (373 22) 820 602" raa14u.a!inid, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE
Nr. 133i08
mun. Chiqiniu 18 iulie 2020

Ion ,\ICOLAEV. inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al


Autoritalii Nationale de Integ,ritate, examindnd materialele dosarului de control privind respectarea
regimului juridic al confl.ictelor de interese. iniliat in privinla dlui Cotelea Valeriu, IDNP-
II. domiciliat in r-nul I, ex-primar al comunei Riciula, r-nul Cdliragi,
A CONSTATAT:
La24 mai2019 in carcelaria Autoritatii Nationale de Integritate a fost inregistrata sesizarea
nr. t607.
La04 iunie 2019, in :onformitate cu prevederile art. 30 din Legea nrJ3212016 cu privire
la Autoritatea Na{ionala de Integritate, sesizarea a fost repartizatd,aleatoliu prin sistemul electronic
de clistribuire a sesizdrilor.
Potrivit sesizdrii. d.l tlotelea Valeriu, primar al comunei Rdciurla, ar fi admis incdlcarea
regimului juridic al confliclelor de interese prin emiterea actelor administrative qi incheierea
actelorjuridicecuiI',E,',fondatf,Eiadministrat6deso!iasa.
La 18 iunie 2019" in r:onfc,rmitate cu prevederile art. 31 din Legea nr.13212076 cu privire
la A.utoritatea Nalionala de Integritate, prin procesul-verbal de iniliere er controlului nr. 130/05, in
privinla dlui Cotelea Valeriu, primar al comunei Rdciula, a fost iniliat controlul privind respectarea
regimului juridic al conflictelor de interese.
Prin scrisoarea nr. 04-05/1182 din 21 iunie 2019, care confonn avizului de receplie nr.
DSt1035484063.45 a fost receplionatitla25 iunie 2019, dl Cotelea Vali:riu a fost informat despre
inilierea in privinJa sa a controluluri qi despre drepturile prevdzute la art. 33 din, Legea nr. 13212016
cu prdyils la Autoritatea Nralionalii de Integritate.
in terneiul afi.20 atin. (1) lit. b), art.32 alin. (3) qi art.37 alin. (2) din Legea rtr. 13212016
cu prlif ils la Autoritatea Nalionalii de Integritate inspectorul de integritate a solicitat informalii ;i
documente necesare desflisurdrii controlului de la Primaria comunei Rdciula si a consultat
registrele de stat.
Prin scrisoarea ff. 169 din 28 ausust 2019. semnatd de dl Cotelezr Valeriu" in calitate de
primar al comunei Raciula. inregistrata in cancelaria ANI la 04 septernLbriie 2019 cu nr. 3916. au
fost expediate copia contrar:tului de achizilionare a obiectelor din inox nr.1'.2 din 18 februarie 2019,

nie.ftel Oo.'"n*rtr.,l r.rrlr* drta aa*-"'l,.'r" l.ra*,nul. pr.lr.rut. d. op.rut,trrl itrrcgistrat in lfcg,strul d-ee"idenla al operalorilor
*
] de clate cu caractcr pcrsonal cu nr. 0C00069. Prelucrarea ultcrioarS a acestor date poate fi efec:tuala numai in condiliile prevazute
I de Legea privirrd protectia datelor cu caractcr personal nr. 133 din 08.07.201 1.
02 mai 2019;i
factura fiscald JI02g5956 din 2Cr februarie 20Ig, factura fiscala JI0285958 din
Decizia Consiliului comuna.l R[ciula nr.06102 din 03 decembrie 2018'
Punctul de vedere al persoanei supuse controlului'
prin scrisoarea ff. 04-081?.523 din 02 iunie 2020, care conform avizului de receplie nr'
DS93502253g5AS a fost receplionata la 05 iunie 2020, dl Cotelea Vatreriu a
fost invitat la sediul
Autoritatii Nalionale de Integritate pentru a-9i prezenta punctul de vedere asupra
de prevederile
res.pect6rii/nerespectdrii regimului iuridic al conflictelor de interese, reglementat
personale" la
aft. 12 qi at1. 14 din Leg,ea nr. ll33/2017 privind declararea averii Ei a intereselor
de achizilie de
incheierea contractului de achizilie a obiectelor din inox nr. 12 Ei conrrraotului
valoare micd exprimat prin factura fiscala nr. JI 0285958 eliberatd la 02
mai 2019 cu II
"ll" reprerentata de fcrndatorul ;i administratorul I
privire la
Exercitdndu-Ei dreprtul prevdzut in art.37 alin.(3) din Legea nr. 13212Ct17 cu
Autoritatea Nalionala de Integritate dl Cotelea Valeriu gi-a prezentat in scris
punctul de vedere,
la adresa
care a fost expediat la l8 iunie 2:020 de la adresa de email primariaraciula@)gmail.com
de email ion.nicolaev@arri.rnd, fiind inregistrat cu nr' 4560'
in punctul de vedere, dl Cotelea Valeriu comunicd cd la 18 februarie 2019 a incheiat
co'tractuluide achizitie a otriectelor din inox nr. 12 cu iI "I", insd in ce priveqte factura

fisr:ald nr. JI 02g595g. eliller.at itla02mai 2019. informeazd c[ nu are


nici o legdturd cici directorul
mici pdna la 10000
grirdinilei din localitate a achizi{ionat bunurile deoarece are dreptullaach,tzi\ii
lei cu qtampila ;i semndtttra proprrie'
Aprecierea inspectol'ului de integritate'
spela gi punctul
Studiind materialel,: closar.ului de control, prevederile legale ce gu\/erneazd
de vedere al persoanei supuse co:ntrolului. inspectorul de integritate
constati cd dt Cotelea Valeriu'
t-rirrd in exercitiul manda.tului de prirnar al comunei Raciula,
r-nul CdldraEi, a incdlcat regimul
juridic al conflictelor de inr,:rese reglementat de dispoziliile Legii nr.1TDA16 privind declararea
averii qi a intereselor per:iollale'
Documentele oblinuter in ciadrul controlului atestd cI dl Cotelea
Val:riu, a exercitat mandatul
de primar al comunei Rd';itrla. r-nul Calaragi' ca urmare a
alegerilor loca.le generale organizate in
rLu a fost reales in funclia de
anul 2015, insd urmare a[e5;erilor loczrle generale organizate in20|9
prrmar.
privind declararea
in conformitate cu dispoziliile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 13312CI16
primar, care este o functie de
averii qi a intereselor persc,nale., in perioada exercitarii lunctiei de
al decleLrdrii averii qi intereselor
demnitate publica. dl Cotelea \/aleriu. a avut statut de subiect
perrsonale.
r99l2Lo10 cu privire la stattrtul
corespundere cu preveclerile aft. 11 alin, (2) din Legea nr.
i'
persoanelor cu funcJii de d:mnitate publica, dl Cotelea Valeriu,
in calitate de primar' este obligat
sd respecte intocmai regimul juridic al conflictului de
interese.
comunei Rdciula'
in czrdrul controlului inspr:ctorul de integritate a stabilit ci intre Primdria
r-nul cdldrasi. in calitate dr: autgritate contractanta $i il "I"
au fc'st incheiate contractul
2019 qi contract-ul de achizilie de valoare
de achizilie a obiectelor din inox nr. l2 din l8 februarie
2019.
mic6 exprimat prin factura flscala nr. JI 0285958 din 02 mat
potrivit contractului de achizi{ie a obiectelor din inox nr. 12 din 1,8,02'2019' semnat intre
de prirnarul, dl Cotelea Valeriu'
autoritatea contractanta. primirria comunei Rdciula, reptezentata
;'"il;I,',repIe;:en1'atadefondatorulEiadministratorulI,prim6riacomunei
lei.
Rdciula a achizitionat otriecte din inox in sumd de 34800.29

,1. up.rotorul i*.gi,t'ut in Fiegistrul de evidenta al


operatorilor
L\tentiel Documcntul con{ine date cu caractc, p,r.ron,rl. p*lr.orc condiliile prev6zute
I' date poate fi etectuatii numai in
I ije iiate cu caracter persorial cu nr 0000069. Prelucrarea ulterioari a acestor
i ,l;i;;." privind piotectia datelor cu caracter personal nr' 133 din 08'07 201 1'
Conform contractului de achizilie de valoare micd exprimat prin factura fiscald nr. JI
0285958 din 02 mai 20t9. autoritatea contractant[. primaria comunei Rdciula, a achizilionat
bunuri in sumd de 576 lei rle lu il "I", reprezentata de fbndiatorul si administratorul
lr Conform pct. 3 din Rt:guJamentul cu privire la achiziliile de valoar,3 micd, aprobat prin HG
nr.66512016, un contract cle achizilie publica de valoare micd repre:zintd actuljuridic cu titlu
oneros, intocmit potrivit p,revedenilor prezentului Regulament, exprimat prin contul de platd, daci
valoarea acestuia nu depdEeqte 10 000 lei lird taxa pe valoarea addugatf,, sau prin contractul
incheiat intre autoritatea cortractantd si operatorul economic, dacd valoarea acestuia depageEte 10
000 lei.
Potrivit informaliilor din Registrul de Stat al Popula{iei, dr,. f" IDNP-
II, este solia dl'ui Cotelea Valeriu, primar al comunei Raciula.
De asemenea s-a ,ronstatirt ca dna I este administratorul gi fondatorul iI

Inspectorul de integrit.ate remarcd cd contractul de achizilie a obi.ectelor din inox nr. 12 din
18.t)2.20I9 a fost incheiat pers,cnal de dl Cotelea Valeriu iar contractul de achizilie de valoare
mici exprimat prin factura fLscalii nr. JI 0285958 din 02 mai 2019 a fost incheiat prin intermediul
terlei persoane ;i anume a fost incheiat prin intermediul directoarei grddiniLlei din comuna Rdciula.
Inspectorul de integrri:ate observd c6, in conformitate cu prevederile Legii nr. \3312016
privind declararea averii Ei a irLtereselor personale. la incheierea personald a contractului de
achizilie a obiectelor din ino;< nr. 12 din 18.02.2019 si la incheierea prin intermediul terlei persoane
a contractului de achizilie dr: valoare micd. exprimat prin factura fiscalii nr. JI 0285958 din 02 mar
2019. dl Cotelea Valeriu a avut interesr personal care ar fi putut influerrla exercitarea imparliala a
func!ieideprimar,cerezulti'dirrrela!iircuperSoanajuridicdit,'I,,cateestefondatd;i
administratd de solia tu,I.
in conformitate cu disJroziliile art.12 alin. (3)-(a) lit. a)-b) Ei alin. (7) din Legea nr.13312016
prir,ind declararea averii ;i ir intereselor personale. dl Cotelea Valeriu, in calitatea de primar, era
oblLgat, inainte de a incheia contractele de achizilie de valoare micd, direct sau prin intermediul
persoanei terle, sf, declare conflictul de interese real la Autoritatea Naliona"ld de Integritate gi si nu
incheie contractele men{ionate pdnd nur va 1i solulionat conflictul de interese.
in veclerea verificarii respectdrii dispoziliile afi.. \2 alin. (3)-(zt) lit. a)-b) din Legea nr.
133120116 privind declararea averii gi a intereselorpersonale inspectorurl d.e integritate a consultat
Registrul declara{iilor privind conflicte de interese tinut de Autoritatea NeLlionala de Integritate.
Potrivit datelor din Rergistru. dl Cotelea Valeriu nu a declarat la A.utoritatea Nalionald de
Intergritate c,cnflicte de interese rerale apdrute la incheierea contractelor de a.chizilie de valoare micd
.u il "f", prin ce a incilcat prevederile ar-t.12 alin. (4) lit. a)-b) Ei arl. 14 alin. (3) din
Leg,ea nr. 13312016 privind <leclararea averii Ei intereselor personale.
Refbritor la punctul dr: vedere aI persoanei supuse controlului insp,ectorul de integritate il
aprr:ciazd ca. fiind lipsit de supon legal deoarece dispoziliile art. 12 al'in. (3)-(4) lit. a)-b) qi alin.
(7) din Legea nr. 133 2016 privind deciararea averii qi a intereselor personale stabilesc in mod
imp,glnliv acliunile ce urmea:zd a fi intreprinse de subiectul declararii averii Ei inter"eselor personale
aflat in situalie de conflict de: interese real.
in conformitate cu dispoziliile art. 23 alin. (7) din Legea rtr. 1331i101,6 privind declararea
averii $i a intereselor personale. in cazul in care persoana nu mai ocupd o funclie publicd sau de
demnitate publica la data consl.atdrii ar,'erii nejustificate, a stdrii de incompatibilitate ori a
conflictului de interese. inte rdiclia de 3 ani se apiica potrivit legii. de .la clata la care a rdmas
] Atenliel
..
Docurnentul conline date cu caracter caracte personal. prelucrate de operatorul inregistrat in Registrul de evidenld al operatorilor
de date cu caracter personal cu nr 0000069. 0000069 Prelucrarea ulterioard a acestor date poate i'i ef'e,:tua"ta numai in condiliile previzute
i ,t,- l ,--, -^ --:-,:.^l -r^+,-l---, cu
-.,, caracler personal nr. 133 din 08.07.201 l.
de l-egca prir"ind ----r^--.:,-
proteclia datclor ^-.,-.^r^
deilnitiv actul de constatare sau" respectiv, a rdmas definitivd sj ir.evocabila hotirArea
judeca.toreascd prin care se confirmd existenla averii nejustificate, a
stiirii de incompatibilitate ori
a conflictului de interese.
Din aceste ra{ionamente, iln conformitate cu prevederile arr. 19 tli art. -\7-3g din Legea
l3t!,12016 cu privire la Autoritateer Nalionald de integritate" art. 72, 14,15 pi 23 din Legea 133/2016
prirrind declararea averii Ei intereselor personale inspectorul de integritate,-

coNCLU ZIONE AZA gr OECTUE :


1. Se constatE. cE dl Cotelea Valeriu, ex-primar al comunei Riiciula, r-nul Cdldra;i, prin
inclreierea personald a corLtritctului de achizitie a obiectelor din inox nr. L2 din 18.02.2019 prin
;i
incheierea contractului de achizilie de valoare micd exprimat prin fac1.ur3 fiscala nr. JI 0285958
din 02 mai 2019. prin inlermediul terlei persoane, a incdlcat regimun juridic al conflictelor de
interese reg.lementat de pre.rederile art. 12 alin. (4) lit. a)-b) gi art. 14 alin. (3) din Legea nr.
13312016 pr:ivind declararea avi:rii si a intereselor personale deoarece nu a declara in scris
conflictul de interese real lit Autoritatea Nalionala de Integritate qi nu a a$teptat solulionarea
aces;tuia.
2. Se decade, dl Cotelea \/aleriu, din dreptul de a exercita funclii publice Ei func{ii de
derrrnitate publici. inclusir' firnc{iia de primar. pe o perioada de 3 ani, din data rdmdnerii definitive
a actului de constatare sau din data rdmdnerii definitiv[ qi irevocabild a hor.ardrii
iudecatore;ti prin
care se confirmd existenla conflictului de interese.
3. Se inscrie dl Cotelerr Vaileriu in Registrul de stat al persoanelor care au interdic{ie de a
oculla o funclie publica sau de dernnitale publica dupd rdmAnerea definitivii a actului de constatare
sau rlupd rdmdnerea definitivii qi irevocabilS a hotdrdrii judecdtoresti prin care se confirmd existen{a
conllictului de interese.
'1. Se aduce la cunostirrla dl.ui Cotelea Valeriu actul de constatare s;i se inlbrmeazd despre
dreptul de a-l contesta. in termen de 15 zile de la primirea acestuia, in instanla de contencios
administrati'n'. Judecdtoria {Jhiqinau. secliul Ri;cani, amplasata in mun. Chisinau, str. Kiev, 3.

lnsprector superior de integritate Ion NICOLAEV

i.-..:- __-
Atent,icl Docunlt:ntul conline dale cu caracler persorral. prelucrate de operatorul inregistrai in Rtrytstt"LG;de.tat"p.pto;d-l
ldedatecucaracterpersonal cunr.00C006g.Frelucrareaulterioardaacestorclatepoatefiefectu;ta.nurnai in.""iiiiif.or."arri. i

I de Legea privind proteclia darelor cu caracrer personal nr. 133 din 08.07.201 L i