Sunteți pe pagina 1din 16

PARTEA A IV-A

Anul XI — Nr. 298 Luni, 12 februarie 2001


PUBLICAÞII ALE AGENÞILOR ECONOMICI

PUBLICAÞII ALE AGENÞILOR ECONOMICI


Societatea Comercial„ cu B.I. seria B.X. nr. 891284, eliberat de Poliþia Ia∫i JUDEC√TORUL DELEGAT
PET CENTER — S.R.L., Ia∫i la data de 13.09.1994, cod numeric personal
Asupra cererii de faþ„:
1600810227791.
Forma juridic„, denumirea, sediul: societate Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/935/6.12.2000 comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„ 17.11.2000 cu nr. 14181, petentul Butiuc Maricel a
juridic„ rom‚n„, cu denumirea PET CENTER, solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
COD SIRUES 223164285 av‚nd sediul Ón Ia∫i, ∫os. Munteni nr. 21, judeþul Societ„þii Comerciale MARCICRYS — S.R.L. Ón
Ia∫i, valabil p‚n„ la data de 28.11.2005. registrul comerþului.
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL IA∫I PE Emblema este complex„, descriere: Numele Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI – societ„þii scris cu litere de tipar de culoare verde Ónscrisuri:
CAMERA DE COMERÞ ™I INDUSTRIE IA™I conturate cu negru ∫i o broasc„ þestoas„ verde. 1) statutul societ„þii nr. 6321 din data de
Codificarea emblemei: 27.5.17 (litere Óngro∫ate); 13.11.2000 eliberat de notar;
ŒNCHEIEREA NR. 930 29.1.3 (verde); 3.11.11 (broa∫te þestoase). 2) contractul de v‚nzare-cump„rare;
Obiectul de activitate: 3) dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
™edinþa public„ din 5 decembrie 2000 Activitatea principal„: 5248 – comerþ cu social;
am„nuntul Ón magazine specializate, cu alte 4) declaraþie pe proprie r„spundere.
Judec„tor delegat — Daniela Pruteanu produse neclasificate Ón alt„ parte (inclusiv animale Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul
Referent O.T.R.C. — Gina SÓrghi de companie, hran„ ∫i accesorii pentru acestea). delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Indre Alte activit„þi: legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
Stefana Stela, privind autorizarea constituirii ∫i 1570; 5123; 5139; 5146; 5231; 8520; import- conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarele
Ónmatricul„rii Societ„þii Comerciale PET CENTER — export. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
Capitalul social: tip participare: privat autohton nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
S.R.L.
100 %; capitalul social subscris ∫i v„rsat:
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
JUDEC√TORUL DELEGAT 2.000.000 lei; num„rul total de p„rþi sociale: 20;
Comerciale MARCICRYS — S.R.L. ∫i dispun‚nd
valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
Asupra cererii de faþ„: Participarea asociaþilor la capitalul social: Ónmatricularea acesteia.
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la 1. Indre Stefana Stela – aport la capital 1.000.000 lei, Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
5.12.2000 cu nr. 15069, petenta Indre Stefana Stela echival‚nd cu 10 p„rþi sociale, reprezent‚nd
a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea 50 % din capitalul social total, cota de participare la Admite cererea formulat„ de Butiuc Maricel,
Societ„þii Comerciale PET CENTER — S.R.L. Ón beneficii ∫i pierderi fiind de 50 %. domiciliat Ón Ia∫i, str. Ciurchi nr. 80, bl. Q2, parter,
registrul comerþului. 2. Vasiliu Edmond Alexandru – aport la capital ap. 16, judeþul Ia∫i, ∫i, Ón consecinþ„:
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele 1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„rþi sociale, Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
Ónscrisuri: reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii
1) contractul de societate nr. 19423 din data de participare la beneficii ∫i pierderi fiind de 50 %. Comerciale MARCICRYS — S.R.L., cu urm„toarele
29.11.2000 eliberat de notar; Administrator: Indre Stefana Stela, cet„þean date:
2) statutul societ„þii nr. 19424 din data de rom‚n, n„scut„ la data de 27.12.1973 Ón Ia∫i, judeþul Asociat: Butiuc Maricel, n„scut la data de
29.11.2000 eliberat de notar; Ia∫i, cod numeric personal 273122722138, 19.04.1959 Ón comuna P„dureni, judeþul Vaslui,
3) contractul de comodat; domiciliat„ Ón Ia∫i, ∫os. Munteni nr. 21, judeþul Ia∫i, domiciliat Ón Ia∫i, str. Ciurchi nr. 80, bl. Q2, parter,
4) declaraþie pe proprie r„spundere; av‚nd puteri depline. ap. 16, judeþul Ia∫i, cod po∫tal 6600, identificat cu
5) dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. C.I. seria M.X. nr. 151947, eliberat„ de Poliþia Ia∫i la
social. Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform data de 22.09.2000, cod numeric personal
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul 1590419372246.
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele Forma juridic„, denumirea, sediul: societate
pronunþare.
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 5 decembrie 2000. comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarele juridic„ rom‚n„, cu denumirea MARCICRYS, av‚nd
(1/21.819)
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii sediul Ón Ia∫i, str. Ciurchi nr. 80, bl. Q2, parter,
nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite * ap. 16, judeþul Ia∫i, valabil pe o durat„ nelimitat„.
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii Nu a declarat emblema.
Comerciale PET CENTER — S.R.L. ∫i dispun‚nd Societatea Comercial„ Obiectul de activitate:
Ónmatricularea acesteia. MARCICRYS — S.R.L., Ia∫i Activitatea principal„: 0141 – servicii pentru
mecanizarea, chimizarea agriculturii ∫i protecþie
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: fitosanitar„.
Admite cererea formulat„ de Indre Stefana Stela, NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/926/6.12.2000 Alte activit„þi:
domiciliat„ Ón Ia∫i, ∫os. Munteni nr. 21, judeþul Ia∫i, 5211; 5262; 5552.
COD SIRUES 223164156
∫i, Ón consecinþ„: Capitalul social: tip participare: privat autohton
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune 100 %; capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL IA∫I PE
Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii lei; num„rul total de p„rþi sociale: 20; valoarea unei
L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI –
Comerciale PET CENTER — S.R.L., cu urm„toarele p„rþi sociale: 100.000 lei.
CAMERA DE COMERÞ ™I INDUSTRIE IA™I
date: Participarea asociatului la capitalul social: Butiuc
Asociaþi: Maricel – aport la capital 2.000.000 lei, echival‚nd
ŒNCHEIEREA NR. 883 cu 20 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul
1. Indre Stefana Stela, n„scut„ la data de
27.12.1973 Ón Ia∫i, judeþul Ia∫i, domiciliat„ Ón Ia∫i, ™edinþa public„ din 22 noiembrie 2000 social total, cota de participare la beneficii ∫i
∫os. Munteni nr. 21, judeþul Ia∫i, identificat„ cu C.I. pierderi fiind de 100 %.
seria M.X. nr. 107213, eliberat„ de Poliþia Ia∫i la Judec„tor delegat — Daniela Pruteanu Administrator: Butiuc Maricel, cet„þean rom‚n,
data de 8.02.2000, cod numeric personal Referent O.T.R.C. — Gina SÓrghi n„scut la data de 19.04.1959 Ón comuna P„dureni,
273122722138; Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Butiuc judeþul Vaslui, cod numeric personal
2. Vasiliu Edmond Alexandru, n„scut la data de Maricel, privind autorizarea constituirii ∫i 1590419372246, domiciliat Ón Ia∫i, str. Ciurchi
10.08.1960 Ón Ia∫i, judeþul Ia∫i, domiciliat Ón Ia∫i, Ónmatricul„rii Societ„þii Comerciale MARCICRYS — nr. 80, bl. Q2, parter, ap. 16, judeþul Ia∫i, cod po∫tal
splaiul Bahlui nr. 35, ap. 2, judeþul Ia∫i, identificat S.R.L. 6600, av‚nd puteri depline.
2 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 298/12.II.2001
Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. care 500 $, participare str„in la capitolul social – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform 12.539.500 lei, echivalentul a 500 $; num„rul total – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. de p„rþi sociale: 100; valoarea unei p„rþi sociale: – num„rul total de p„rþi sociale: 20;
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la 125.395 lei. – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
pronunþare. Participarea asociatului la capitalul social: Participarea asociatului la capitalul social: Iacob
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 22 noiembrie 2000. Brockotter Vincent Lodewicus Hermanus – aport la Petru, aport la capital 2.000.000 lei, echival‚nd cu
(2/21.820) capital 12.539.500 lei, din care 500 $, echival‚nd cu 20 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 % din capitalul
100 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare la beneficii
* social total, cota de participare la beneficii ∫i ∫i pierderi de 100 %.
pierderi fiind de 100 %. Administratorul societ„þii este Iacob Petru,
Societatea Comercial„ Administrator: Vieru Oana Roxana, cet„þean cet„þean rom‚n, n„scut la data de 6.08.1949 Ón
VIPO IMPORT-EXPORT — S.R.L., Ia∫i rom‚n, n„scut„ la data de 21.02.1977 Ón Ia∫i, judeþul localitatea Pris„cani, judeþul Ia∫i, cod numeric
Ia∫i, cod numeric personal 2770221221133, personal 1490806221141, domiciliat Ón Ia∫i, Piaþa
domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Sf. Laz„r nr. 39, bl. B3, sc. A, Voievozilor nr. 8, bl. X6, ap. 2, cod po∫tal 6600,
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/934/6.12.2000
ap. 4, cod po∫tal 6600, judeþul Ia∫i, telefon 145.147. judeþul Ia∫i, telefon 225678, av‚nd puteri depline.
COD SIRUES 223164235 Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL IA™I prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
PE L¬NG√ OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI – Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
pronunþare. pronunþare.
CAMERA DE COMERÞ ™I INDUSTRIE IA™I
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 29 noiembrie 2000. Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 22 noiembrie 2000.
ŒNCHEIEREA NR. 909 (3/21.821) (4/21.822)
* *
™edinþa public„ din 29 noiembrie 2000
Judec„tor delegat — Daniela Pruteanu Societatea Comercial„ Societatea Comercial„
Referent O.T.R.C. — Gina SÓrghi STAR AUTO MIXT — S.R.L., Ia∫i NUR–INTER — S.R.L., Ia∫i
Pe rol, soluþionarea cererii formulate de
Brockotter Vincent Lodewicus Hermanus, privind NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/925/6.12.2000 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/932/6.12.2000
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricul„rii Societ„þii
Comerciale VIPO IMPORT-EXPORT — S.R.L. COD SIRUES 223164144 COD SIRUES 223164211

JUDEC√TORUL DELEGAT JUDEC√TORUL DELEGAT PE L¬NG√ OFICIUL JUDEC√TORUL DELEGAT PE L¬NG√ OFICIUL
Asupra cererii de faþ„: REGISTRULUI COMERÞULUI AL TRIBUNALULUI REGISTRULUI COMERÞULUI AL TRIBUNALULUI
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la IA™I — CAMERA DE COMERÞ ™I INDUSTRIE IA™I IA™I — CAMERA DE COMERÞ ™I INDUSTRIE IA™I
27.11.2000 cu nr. 14685, petentul Brockotter
Vincent Lodewicus Hermanus a solicitat autorizarea ŒNCHEIEREA NR. 885 ŒNCHEIEREA NR. 914
constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale
VIPO IMPORT-EXPORT — S.R.L. Ón registrul ™edinþa public„ din 22 noiembrie 2000 ™edinþa public„ din 29 noiembrie 2000
comerþului. Judec„tor delegat — Daniela Pruteanu Judec„tor delegat — Daniela Pruteanu
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele Referent O.T.R.C. Ia∫i — Gina SÓrghi Referent O.T.R.C. Ia∫i — Gina SÓrghi
Ónscrisuri:
1) statutul societ„þii nr. 6419 din data de Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Iacob Pe rol, soluþionarea cererii formulate de
17.11.2000 eliberat de notar; Petru privind autorizarea constituirii ∫i Abdulmunem Ammarin privind autorizarea
2) dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului Ónmatricularea Societ„þii Comerciale STAR AUTO constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale
social; MIXT — S.R.L. NUR–INTER — S.R.L.
3) contractul de comodat;
JUDEC√TORUL DELEGAT JUDEC√TORUL DELEGAT
4) contractul de v‚nzare-cump„rare;
5) declaraþie pe proprie r„spundere. Asupra cererii de faþ„: Asupra cererii de faþ„:
Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele de 17.11.2000 cu nr. 14237, petentul Iacob Petru a de 28.11.2000 cu nr. 14787, petentul Abdulmunem
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón solicitat autorizarea constiturii ∫i Ónmatricularea Ammarin a solicitat autorizarea constiturii ∫i
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm„toarele Societ„þii Comerciale STAR AUTO MIXT — S.R.L. la Ónmatricularea Societ„þii Comerciale NUR–INTER —
din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii Oficiul registrului comerþului. S.R.L. la Oficiul registrului comerþului.
nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii Ónscrisuri: Ónscrisuri:
Comerciale VIPO IMPORT-EXPORT — S.R.L. ∫i 1. statutul societ„þii autentificat cu nr. 6112 din 1. statutul societ„þii autentificat cu nr. 3219 din
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia. data de 6.11.2000 de un notar; data de 28.11.2000 de un notar;
2. contractul de v‚nzare–cump„rare nr. 499 din 2. contractul de v‚nzare–cump„rare;
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: data de 10.12.1995; 3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
Admite cererea formulat„ de Brockotter Vincent 3. contractul de comodat; social;
Lodewicus Hermanus, domiciliat Ón Olanda, 4. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului 4. declaraþia pe proprie r„spundere.
localitatea Doetinchem, van Hogemdorplaan social; Examin‚nd Ónscrisurile menþionate mai sus,
60,7003 CW, ∫i, Ón consecinþ„: 5. declaraþia pe proprie r„spundere. judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Examin‚nd Ónscrisurile menþionate mai sus, cerinþele legale privind constituirea societ„þii
Ónmatricularea Ón registrul comerþului a Societ„þii judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite comerciale, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 331
Comerciale VIPO IMPORT-EXPORT — S.R.L., cu cerinþele legale privind constituirea societ„þii ∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i
urm„toarele date: comerciale, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 331 cele ale Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a
Asociat: Brockotter Vincent Lodewicus ∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
Hermanus, n„scut la data de 7.05.1960 Ón localitatea cele ale Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a Comerciale NUR–INTER — S.R.L. ∫i dispun‚nd
Groenlo, Olanda, domiciliat Ón Olanda, localitatea admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii Ónmatricularea acesteia.
Doetinchem, van Hogemdorplaan 60,7003 CW, Comerciale STAR AUTO MIXT — S.R.L. ∫i dispun‚nd
identificat cu pa∫aportul nr. 45497417, eliberat de Ónmatricularea acesteia. Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
autorit„þile olandeze. Admite cererea formulat„ de Abdulmunem
Forma juridic„, denumirea, sediul: societate Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: Ammarin, domiciliat Ón Nawa, ∫i, Ón consecinþ„:
comercial„ cu r„spundere limitat„, persoan„ Admite cererea formulat„ de Iacob Petru, Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
juridic„ rom‚n„, cu denumirea VIPO IMPORT- domiciliat Ón Ia∫i, Piaþa Voievozilor nr. 8, bl. X6, Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
EXPORT, av‚nd sediul Ón Ia∫i, Str. Apelor nr. 1, et. 3, ap. 2, judeþul Ia∫i, ∫i, Ón consecinþ„: Societ„þii Comerciale NUR–INTER — S.R.L., cu
bl. 325, sc. A, et. 2, ap. 10, judeþul Ia∫i, valabil p‚n„ Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune urm„toarele date:
la data de 16.11.2001. Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a Asociatul societ„þii este Abdulmunem Ammarin,
Emblema este complex„: descriere: O s„geat„ Societ„þii Comerciale STAR AUTO MIXT — S.R.L., cu n„scut la data de 4.03.1964 Ón localitatea Daraa,
curbat„ av‚nd sub ea denumirea VIPO IMPORT- urm„toarele date: Nawa, domiciliat Ón Republica Arab„ Siria,
EXPORT. Asociatul societ„þii este Iacob Petru, n„scut la localitatea Nawa, identificat cu pa∫aportul
Codificarea emblemei: 24.15.13 (s„geþi form‚nd data de 6.08.1949 Ón localitatea Pris„cani, judeþul nr. 3466249, eliberat de autorit„þile din Siria.
un cerc, un arc de cerc sau un inel); 27.5.17 (litere Ia∫i, domiciliat Ón Ia∫i, Piaþa Voievozilor nr. 8, Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
groase). bl. X6, ap. 2, cod po∫tal 6600, judeþul Ia∫i, telefon r„spundere limiat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
Obiectul de activitate: 225678, identificat cu B.I. seria G.R. nr. 916667, denumirea NUR–INTER, av‚nd sediul Ón Ia∫i, ∫os.
Activitatea principal„: 5147 – comerþ cu ridicata eliberat de Poliþia Ia∫i la data de 13.07.1995, cod P„curari nr. 18, bl. 556, sc. B, et. 2, ap. 1, judeþul
cu alte bunuri de consum nealimentare, numeric personal 1490806221141. Ia∫i, valabil pe o durat„ nelimitat„.
neclasificate Ón alt„ parte. Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu Emblema este complex„: descriere: numele
Alte activit„þi: r„spundere limiat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu societ„þii al„turi de un trifoi.
5010; 5021; 5022; 5030; 5041; 5042; 5050; 5111; denumirea STAR AUTO MIXT, av‚nd sediul Ón Ia∫i, Codificarea emblemei: 27.5.17 (litere Óngro∫ate);
5112; 5113; 5114; 5115; 5116; 5117; 5118; 5119; str. Valea Ad‚nc„ nr. 44, judeþul Ia∫i, valabil p‚n„ la 5.3.6 (frunze de trifoi).
5121; 5122; 5123; 5124; 5125; 5131; 5132; 5133; data de 17.11.2025. Obiectul de activitate
5134; 5135; 5136; 5137; 5138; 5139; 5141; 5142; Nu a declarat emblema. Activitatea principal„: 1512 – producþia,
5143; 5144; 5145; 5151; 5152; 5153; 5154; 5155; Obiectul de activitate prelucrarea ∫i conservarea c„rnii de pas„re ∫i de
5156; 5157; 5161; 5162; 5163; 5164; 5165; 5166; Activitatea principal„: 5021 – Óntreþinerea ∫i alte animale neclasificate Ón alt„ parte.
5170; 5211; 5212; 5221; 5222; 5223; 5224; 5225; repararea autovehiculelor (f„r„ reparaþiile executate Alte activit„þi:
5226; 5227; 5233; 5241; 5242; 5243; 5244; 5245; Ón Óntreprinderi organizate de tip industrial). 0111; 0112; 0113; 5010; 5134; 5135; 5136; 5137;
5246; 5247; 5248; 5250; 5261; 5262; 5263; import- Alte activit„þi: 5142;
export. 5030; 5041; 5042. – import-export.
Capitalul social: tip participare: privat str„in Capitalul social: Capitalul social:
100 %; capitalul social subscris 12.539.500 lei, din – tipul de participare: privat autohton (100 %); – tipul de participare: privat str„in (100 %);
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 298/12.II.2001 3
– capitalul social subscris: 12.635.000 lei, din care 2. Husaru Dumitru, n„scut la data de 7.07.1968 admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
500 $; Ón localitatea Dolje∫ti, judeþul Neamþ, domiciliat Ón Comerciale AMITIE VITAL — S.R.L. ∫i dispun‚nd
– participarea str„in„ la capitalul social: satul Buhonca, comuna Dolje∫ti, judeþul Neamþ, Ónmatricularea acesteia.
12.635.000 lei, din care 500 $; identificat cu B.I. seria G.B. nr. 125370, eliberat de
– capitalul social v„rsat: 12.635.000 lei; Poliþia Roman la data de 6.05.1992. Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
– num„rul total de p„rþi sociale: 100; Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu Admite cererea formulat„ de Iliescu Sorin Paul,
– valoarea unei p„rþi sociale: 126.350 lei. r„spundere limiat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu domiciliat Ón Ia∫i, str. Clo∫ca nr. 6, bl. C1, et. 3,
Participarea asociatului la capitalul social: denumirea SEMES SAT, av‚nd sediul Ón satul Butea, ap. 10, judeþul Ia∫i, ∫i, Ón consecinþ„:
Abdulmunem Ammarin, aport la capital 12.635.000 lei, comuna Butea, judeþul Ia∫i, valabil p‚n„ la data de Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
din care 500 $, echival‚nd cu 100 p„rþi sociale, 29.11.2001. Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd o Emblema este complex„: descriere: o anten„ Societ„þii Comerciale AMITIE VITAL — S.R.L., cu
cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %. parabolic„ orientat„ spre spaþiu ∫i un astru Ón urm„toarele date:
Administratorii societ„þii sunt Abdulmunem dep„rtare, iar la baz„ numele societ„þii; codificarea Asociatul unic al societ„þii este Asociaþia Mutual„
Ammarin, cet„þean sirian, n„scut la data de emblemei: 1.11.15 (corpuri cere∫ti, h„rþi cere∫ti); AMITIE VITAL, cu sediul Ón Ia∫i, ∫os. Arcu nr. 85,
4.03.1964 Ón localitatea Daraa, Nawa, domiciliat Ón 16.1.1 (antene, antene parabolice; piloni, st‚lpi sau bl. CL13, parter, judeþul Ia∫i, actul de Ónfiinþare
Republica Arab„ Siria, localitatea Nawa, av‚nd linii telefonice sau electrice); 27.5.3 (litere Ón relief sentinþa civil„ nr. 9 din data de 23.01.1998
puteri depline, ∫i Ammarin Maria, cet„þean rom‚n, sau cu umbre). pronunþat„ de Tribunalul Ia∫i.
n„scut„ la data de 4.08.1964 Ón localitatea Parincea, Obiectul de activitate Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
judeþul Bac„u, cod numeric personal Activitatea principal„: 6432 – activit„þi de r„spundere limiat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
2640804040055, domiciliat„ Ón Ia∫i, ∫os. P„curari televiziune. denumirea AMITIE VITAL, av‚nd sediul Ón Ia∫i,
nr. 18, bl. 556, sc. B, ap. 1, cod po∫tal 6600, judeþul Capitalul social: str. P„curari nr. 85, judeþul Ia∫i, valabil p‚n„ la data
Ia∫i. – tipul de participare: privat autohton (100 %); de 4.12.2005.
Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. – capitalul social subscris: 2.000.000 lei; Emblema este complex„: descriere: om stilizat
Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei; sub forma literi S (de la cuv‚ntul s„n„tate) ∫i o
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. – num„rul total de p„rþi sociale: 20; cruce de farmacie de culoare verde; codificarea
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei. emblemei: 2.7.23 (grupuri stilizate); 24.13.17 (cruce
pronunþare. Participarea asociaþilor la capitalul social: conþin‚nd un element figurativ); 27.5.17 (litere
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 29 noiembrie 2000. 1. Husariu Adrian Gheorghiþ„, aport la capital
Óngro∫ate); 29.1.1 (ro∫u, roz, oranj).
1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„rþi sociale,
(5/21.823) Obiectul de activitate
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd
* Activitatea principal„: 8512 – activit„þi de
o cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %,
asistenþ„ medical„ ambulatorie.
∫i
Alte activit„þi: 8513; 8514.
Societatea Comercial„ 2. Husaru Dumitru, aport la capital 1.000.000 lei,
Capitalul social:
SEMES SAT — S.R.L., satul Butea echival‚nd cu 10 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 %
– tipul de participare: privat autohton (100 %);
comuna Butea, judeþul Ia∫i din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare
– capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
la beneficii ∫i pierderi de 50 %.
– capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
Administratorii societ„þii sunt:
– num„rul total de p„rþi sociale: 20;
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/942/11.12.2000 1. Husariu Adrian Gheorghiþa, cet„þean rom‚n,
– valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
n„scut la data de 20.05.1980 Ón localitatea Roman,
COD SIRUES 223164314 Participarea asociatului la capitalul social:
judeþul Neamþ, domiciliat Ón satul Rotunda, comuna
Dolje∫ti, judeþul Neamþ, av‚nd puteri depline, ∫i Asociaþia Mutual„ AMITIE VITAL, aport la capital
JUDEC√TORUL DELEGAT PE L¬NG√ OFICIUL
2. Husaru Dumitru, cet„þean rom‚n, n„scut la 2.000.000 lei, echival‚nd cu 20 p„rþi sociale,
REGISTRULUI COMERÞULUI AL TRIBUNALULUI data de 7.07.1968 Ón localitatea Dolje∫ti, judeþul reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, av‚nd
IA™I — CAMERA DE COMERÞ ™I INDUSTRIE IA™I Neamþ, domiciliat Ón satul Buhonca, comuna o cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi de
Dolje∫ti, judeþul Neamþ, av‚nd puteri depline. 100 %.
ŒNCHEIEREA NR. 932 Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. Administratorii societ„þii sunt:
Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform 1. Iliescu Sorin Paul, cet„þean rom‚n, n„scut la
™edinþa public„ din 11 decembrie 2000
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. data de 2.06.1950 Ón Costanþa, cod numeric personal
Judec„tor delegat — Daniela Pruteanu Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la 1500602221138, domiciliat Ón Ia∫i, str. Clo∫ca nr. 6,
Referent O.T.R.C. Ia∫i — Gina SÓrghi pronunþare. bl. C1, et. 3, ap. 10, cod po∫tal 6600, judeþul Ia∫i;
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 11 decembrie 2000. 2. Matei Aurora, cet„þean rom‚n, n„scut„ la data
Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Husariu de 12.02.1963 Ón F„g„ra∫, judeþul Bra∫ov, cod
Adrian Gheorghiþ„ privind autorizarea constituirii (6/21.824)
numeric personal 2630212221131, domiciliat„ Ón
∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale SEMES SAT — * Ia∫i, Str. Pinului nr. 10, cod po∫tal 6600, judeþul
S.R.L. Ia∫i;
Societatea Comercial„ 3. Rusu Stamate Catrinel, cet„þean rom‚n,
JUDEC√TORUL DELEGAT
AMITIE VITAL — S.R.L., Ia∫i n„scut„ la data de 7.09.1956 Ón Ia∫i, cod numeric
Asupra cererii de faþ„: personal 2560907221184, domiciliat„ Ón Ia∫i,
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data str. Decebal nr. 34, bl. D4, sc. A, ap. 9, cod po∫tal
de 6.12.2000 cu nr. 15064, petentul Husariu Adrian NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/948/13.12.2000
6600 judeþul Ia∫i;
Gheorghiþ„ a solicitat autorizarea constiturii ∫i 4. Baltag Doru, cet„þean rom‚n, n„scut la data de
COD SIRUES 223164376
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale SEMES SAT — 19.06.1957 Ón comuna Risca, judeþul Suceava, cod
S.R.L. la Oficiul registrului comerþului. numeric personal 1570619227781, domiciliat Ón
JUDEC√TORUL DELEGAT PE L¬NG√ OFICIUL
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele Ia∫i, bd. Dimitrie Cantemir nr. 2, sc. C, et. 3, ap. 14,
REGISTRULUI COMERÞULUI AL TRIBUNALULUI
Ónscrisuri: cod po∫tal 6600 judeþul Ia∫i;
IA™I — CAMERA DE COMERÞ ™I INDUSTRIE IA™I
1. statutul societ„þii autentificat cu nr. 3934 din 5. Cepoi Vasile, cet„þean rom‚n, n„scut la data de
data de 29.11.2000 de un notar; 27.10.1954 Ón comuna Tudora, judeþul Boto∫ani, cod
2. contractul de societate autentificat cu nr. 3935 ŒNCHEIEREA NR. 936
numeric personal 1541027221134, domiciliat Ón
din data de 29.11.2000 de un notar; ™edinþa public„ din 13 decembrie 2000 Ia∫i, bd. Alexandru cel Bun nr. 6, bl. 1205, sc. Bet.1,
3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului ap. 5, cod po∫tal 6600 judeþul Ia∫i;
social; Judec„tor delegat — Daniela Pruteanu
Referent O.T.R.C. Ia∫i — Gina SÓrghi 6. Paicu Ioan, cet„þean rom‚n, n„scut la data de
4. adeverinþa de la prim„rie; 18.11.1954 Ón Ia∫i, cod numeric personal
5. contractul de Ónchiriere pentru sediul social; Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Iliescu 1541118221161, domiciliat Ón Ia∫i, stradela
6. declaraþia pe proprie r„spundere. Sorin Paul privind autorizarea constituirii ∫i Gr„dinari nr. 35, bl. B4, sc. B, ap. 4, cod po∫tal 6600,
Examin‚nd Ónscrisurile menþionate mai sus, Ónmatricularea Societ„þii Comerciale AMITIE VITAL — judeþul Ia∫i;
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite S.R.L. 7. Mih„escu Dan Ovidiu, cet„þean rom‚n, n„scut
cerinþele legale privind constituirea societ„þii la data de 9.02.1943 Ón sectorul 8, Bucure∫ti, cod
comerciale, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 331 JUDEC√TORUL DELEGAT
numeric personal 1430209221149, domiciliat Ón
∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i Asupra cererii de faþ„: Ia∫i, bd. Tudora nr. 7A, bl. E3, sc. C, et. 1, ap. 8, cod
cele ale Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data po∫tal 6600, judeþul Ia∫i;
admite cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii de 6.12.2000 cu nr. 15132, petentul Iliescu Sorin 8. Florescu Elisa, cet„þean rom‚n, n„scut„ la data
Comerciale SEMES SAT — S.R.L. ∫i dispun‚nd Paul a solicitat autorizarea constiturii ∫i de 7.02.1927 Ón Ia∫i, cod numeric personal
Ónmatricularea acesteia. Ónmatricularea Societ„þii Comerciale AMITIE VITAL 2270207221137, domiciliat„ Ón Ia∫i, stradela
— S.R.L. la Oficiul registrului comerþului. Macazului nr. 6, bl. P, ap. 7, cod po∫tal 6600, judeþul
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele Ia∫i, ∫i
Admite cererea formulat„ de Husariu Adrian Ónscrisuri: 9. Iacob Constantin, cet„þean rom‚n, n„scut la
Gheorghiþa, domiciliat Ón satul Rotunda, comuna 1. statutul societ„þii autentificat cu nr. 6811 din data de 17.01.1943 Ón localitatea Oniceni, judeþul
Dolje∫ti, judeþul Neamþ, ∫i, Ón consecinþ„: data de 5.12.2000 de un notar; Neamþ, cod numeric personal 1430117221145,
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune 2. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului domiciliat Ón Ia∫i, Bd. Independenþei nr. 18, bl. Y1,
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a social; ap. 4, cod po∫tal 6600, judeþul Ia∫i.
Societ„þii Comerciale SEMES SAT — S.R.L., cu 3. contractul de v‚nzare–cump„rare; Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
urm„toarele date: 4. contractul de comodat; Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform
Asociaþii societ„þii sunt: 5. declaraþie pe proprie r„spundere. prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
1. Husariu Adrian Gheorghiþa, n„scut la data de Examin‚nd Ónscrisurile menþionate mai sus, Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
20.05.1980 Ón localitatea Roman, judeþul Neamþ, judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite pronunþare.
domiciliat Ón satul Rotunda, comuna Dolje∫ti, cerinþele legale privind constituirea societ„þii Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 13 decembrie 2000.
judeþul Neamþ, identificat cu B.I. seria G.N. comerciale, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 331
(7/21.825)
nr. 109420, eliberat de Poliþia Roman la data de ∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i
26.04.1994, ∫i cele ale Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a *
4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 298/12.II.2001
Societatea Comercial„ Administratorul societ„þii este Crivoi Oleg, Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
TIREX PETROL — S.R.L., Ia∫i cet„þean moldovean, n„scut la data de 3.10.1974 Ón Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
Republica Moldova, localitatea B„lþi, domiciliat Ón prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Republica Moldova, localitatea B„lþi, Strada Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/924/6.12.2000 R„ze∫ilor nr. 1, av‚nd puteri depline. data pronunþ„rii.
Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 13 decembrie 2000.
COD SIRUES 223164132 Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform (9/21.827)
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la *
REGISTRULUI COMERÞULUI AL TRIBUNALULUI data pronunþ„rii.
IA™I — CAMERA DE COMERÞ ™I INDUSTRIE IA™I Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 29 noiembrie 2000. Societatea Comercial„
(8/21.826) TRANS CHELARIU — S.R.L., Ia∫i
ŒNCHEIEREA NR. 912 *
™edinþa public„ din 29 noiembrie 2000 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/940/11.12.2000
Societatea Comercial„
Judec„tor delegat — Daniela Pruteanu COD SIRUES 223164297
GIUSCA SERV — S.R.L., Ia∫i
Referent O.T.R.C. Ia∫i — Gina SÓrghi
Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Crivoi JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
Oleg privind autorizarea constituirii ∫i NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/947/13.12.2000 REGISTRULUI COMERÞULUI AL TRIBUNALULUI
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale TIREX COD SIRUES 223164364 IA™I — CAMERA DE COMERÞ ™I INDUSTRIE IA™I
PETROL — S.R.L.
JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL ŒNCHEIEREA NR. 937
JUDEC√TORUL DELEGAT
REGISTRULUI COMERÞULUI AL TRIBUNALULUI ™edinþa public„ din 11 decembrie 2000
Asupra cererii de faþ„: IA™I — CAMERA DE COMERÞ ™I INDUSTRIE IA™I
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data Judec„tor delegat — Daniela Pruteanu
de 29.11.2000 cu nr. 14820, petentul Crivoi Oleg a ŒNCHEIEREA NR. 929 Referent O.T.R.C. Ia∫i — Gina SÓrghi
solicitat autorizarea constiturii ∫i Ónmatricularea
Societ„þii Comerciale TIREX PETROL — S.R.L. la ™edinþa public„ din 13 decembrie 2000 Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Chelariu
Oficiul registrului comerþului. Ioan privind autorizarea constituirii ∫i
Judec„tor delegat — Daniela Pruteanu Ónmatricularea Societ„þii Comerciale TRANS
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
Referent O.T.R.C. Ia∫i — Gina SÓrghi CHELARIU — S.R.L.
Ónscrisuri: 1. contractul de v‚nzare-cump„rare
autentificat cu nr. 2529/25.03.1966; 2. statutul Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Giusca JUDEC√TORUL DELEGAT
societ„þii autentificat cu nr. 6521/22.11.2000; Malina privind autorizarea constituirii ∫i
3. contractul de societate autentificat cu Ónmatricularea Societ„þii Comerciale GIUSCA SERV Asupra cererii de faþ„:
nr. 6520/22.11.2000; 4. contractul de comodat; — S.R.L. Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
5. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului de 8.12.2000 cu nr. 15238, petentul Chelariu Ioan a
JUDEC√TORUL DELEGAT solicitat autorizarea constiturii ∫i Ónmatricularea
social; 6. declaraþia pe proprie r„spundere.
Examin‚nd Ónscrisurile menþionate mai sus, Asupra cererii de faþ„: Societ„þii Comerciale TRANS CHELARIU — S.R.L. la
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data Oficiul registrului comerþului.
cerinþele legale privind constituirea societ„þii de 6.12.2000 cu nr. 15098, petenta Giusca Malina a Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
comerciale, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 331 solicitat autorizarea constiturii ∫i Ónmatricularea Ónscrisuri: 1. statutul societ„þii autentificat cu nr.
∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Societ„þii Comerciale GIUSCA SERV — S.R.L. la 19890/7.12.2000; 2. dovada efectu„rii
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite Oficiul registrului comerþului. v„rs„m‚ntului capitalului social; 3. declaraþia pe
cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele proprie r„spundere; 4. contractul de v‚nzare-
Comerciale TIREX PETROL — S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónscrisuri: 1. statutul societ„þii autentificat cu cump„rare.
Ónmatricularea acesteia. nr. 6719/1.12.2000; 2. dovada efectu„rii Examin‚nd Ónscrisurile menþionate mai sus,
v„rs„m‚ntului capitalului social; 3. contractul de judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: comodat; 4. titlul de proprietate; 5. declaraþia pe cerinþele legale privind constituirea societ„þii
proprie r„spundere. comerciale, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 331
Admite cererea formulat„ de Crivoi Oleg,
Examin‚nd Ónscrisurile menþionate mai sus, ∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale
domiciliat Ón Republica Moldova, localitatea B„lþi, judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite
Strada R„ze∫ilor nr. 1, ∫i, Ón consecinþ„: Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
cerinþele legale privind constituirea societ„þii cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune comerciale, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 331
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a Comerciale TRANS CHELARIU — S.R.L. ∫i
∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale
Societ„þii Comerciale TIREX PETROL — S.R.L., cu dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
urm„toarele date: cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Asociaþii societ„þii sunt Crivoi Oleg, n„scut la Comerciale GIUSCA SERV — S.R.L. ∫i dispun‚nd
data de 3.10.1974 Ón Republica Moldova, localitatea Ónmatricularea acesteia. Admite cererea formulat„ de Chelariu Ioan,
B„lþi, domiciliat Ón Republica Moldova, localitatea domiciliat Ón Ia∫i, str. Luca Arbore, nr. 40, bl. 521,
B„lþi, Strada R„ze∫ilor nr. 1, identificat cu B.I. seria Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: sc. E, parter, ap. 2, judeþul Ia∫i, ∫i, Ón consecinþ„:
A nr. 04058703, eliberat de Poliþia din Republica Admite cererea formulat„ de Giusca Malina, Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
Moldova la data de 27.10.2000, ∫i Trocin Ion, n„scut domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Sf. Laz„r nr. 45, bl. A5-6, Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
la data de 7.12.1965 Ón Republica Moldova, sc. A6, et. 2, ap. 7, judeþul Ia∫i, ∫i, Ón consecinþ„: Societ„þii Comerciale TRANS CHELARIU — S.R.L., cu
localitatea Singerei, domiciliat Ón Republica Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune urm„toarele date:
Moldova, localitatea B„lþi, Strada P„cii nr. 29, ap. 1, Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a Asociatul unic al societ„þii este Chelariu Ioan,
identificat cu B.I. seria A nr. 04036691, eliberat de Societ„þii Comerciale GIUSCA SERV — S.R.L., cu n„scut la data de 2.08.1958 Ón localitatea F‚nt‚nele,
Poliþie din Republica Moldova la data de 3.08.1998. urm„toarele date: judeþul Ia∫i, domiciliat Ón Ia∫i, str. Luca Arbore,
Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu Asociata unic„ a societ„þii este Giusca Malina, nr. 40, bl. 521, sc. E, ap. 2, judeþul Ia∫i, identificat
r„spundere limiat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu n„scut„ la data de 5.04.1973 Ón B‚rlad, judeþul cu B.I. seria B.E. nr. 955962, eliberat de Poliþia Ia∫i
denumirea TIREX PETROL, av‚nd sediul Ón Ia∫i, Vaslui, domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Sf. Laz„r nr. 45, la data de 2.04.1992, cod personal 1580802221157.
str. Bacinschi nr. 3, bl. CL4, sc. A, et. 1, ap. 3, judeþul bl. A5-6, sc. A6, et. 2, ap. 7, cod po∫tal 6600, judeþul Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
Ia∫i, valabil p‚n„ la data de 22.11.2001. Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria M.X. nr. 046617, r„spundere limiat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
Emblema este figurativ„; descriere: trei perechi eliberat de Poliþia Ia∫i la data de 26.02.1999. denumirea TRANS CHELARIU, av‚nd sediul Ón Ia∫i,
de linii paralele Óngro∫ate care formeaz„ Ón mijloc Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu str. Luca Arbore, nr. 40, bl. 521, sc. E, parter, ap. 2,
un triunghi; codificarea emblemei: 26.11.9 (linii sau r„spundere limiat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu judeþul Ia∫i, valabil pe o perioad„ nelimitat„.
benzi oblice); 26.3.23 (linii sau benzi care formeaz„ denumirea GIUSCA SERV, av‚nd sediul Ón Ia∫i, Emblema este complex„; descriere: numele
un unghi). str. Sf. Laz„r, nr. 45, bl. A5-6, sc. A6, et. 2, ap. 7, societ„þii scris cu caractere Ón relief ∫i de
Obiectul de activitate judeþul Ia∫i, valabil p‚n„ la data de 30.11.2005. dimensiuni diferite; codificarea emblemei: 27.1.16
Activitatea principal„: 5112 – intermedieri Ón Emblema este complex„; descriere: dou„ litere de (litere sau cifre Ón perspectiv„, descresc„toare spre
comerþul cu combustibili, minerale ∫i produse tipar Ón perspectiva reprezent‚nd iniþialele centru c„tre una sau dou„ extremit„þi); 27.5.3 (litere
chimice pentru industrie. asociatului unic; codificarea emblemei: 27.1.16 Ón relief sau cu umbre).
Alte activit„þi: (litere sau cifre Ón perspectiv„, descresc„toare spre Obiectul de activitate
2010; 5111; 5113; 5114; 5115; 5116; 5117; 5119; centru, c„tre una sau dou„ extremit„þi); 27.5.3. Activitatea principal„: 6021 – alte transporturi
5211; 5212; 5221; 5222; 5223; 5224; 5225; 5226; (litere Ón relief sau cu umbre). terestre de c„l„tori pe baz„ de grafic.
Obiectul de activitate Alte activit„þi:
5227; 5233; 5241; 5242; 5243; 5244; 5245; 5246;
Activitatea principal„: 5231 – comerþ cu 5010; 6022; 6023; 6024.
5247; 5248; 5250; 5261; 5262; 5263; import-export.
am„nuntul cu produse farmaceutice.
Capitalul social: Capitalul social:
Alte activit„þi:
– tipul de participare: privat str„in (100 %); – tipul de participare: privat autohton (100 %);
4521; 5232; 5233; 5248.
– capitalul social subscris ∫i v„rsat: 5.035.200 lei – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei;
Capitalul social:
din care 200 $; – tipul de participare: privat autohton (100 %); – num„rul total de p„rþi sociale: 20;
– participarea str„in„ la capitalul social: – capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei; – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
5.035.200 lei, echivalentul a 200 $; – num„rul total de p„rþi sociale: 20; Participarea asociatului la capitalul social:
– num„rul total de p„rþi sociale: 50; – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei. Chelariu Ioan deþine 20 p„rþi sociale, Ón valoare
– valoarea unei p„rþi sociale: 100.704 lei. Participarea asociatei la capitalul social: total„ de 2.000.000 lei, reprezent‚nd 100 % capital
Participarea asociaþilor la capitalul social: Giusca Malina deþine 20 p„rþi sociale, Ón valoare social, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i
Crivoi Oleg deþine 25 p„rþi sociale, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei, reprezent‚nd 100 % capital pierderi de 100 %.
total„ de 2.517.600 lei, echivalentul a 100 $, social, av‚nd cota de participare la beneficii ∫i Administratorul societ„þii este Chelariu Ioan,
reprezent‚nd 50 % din capitalul social, av‚nd o cot„ pierderi de 100 %. cet„þean rom‚n, n„scut la data de 2.08.1958 Ón
de participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %, ∫i Administratorul societ„þii este Giusca Malina, localitatea F‚nt‚nele, judeþul Ia∫i, cod personal
Trocin Ion deþine 25 p„rþi sociale, Ón valoare total„ cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de 5.04.1973 Ón 1580802221157, domiciliat Ón Ia∫i, str. Luca Arbore,
de 2.517.600 lei, echivalentul a 100 $, reprezent‚nd B‚rlad, judeþul Vaslui, domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Sf. nr. 40, bl. 521, sc. E, ap. 2, judeþul Ia∫i, av‚nd puteri
50 % din capitalul social, av‚nd o cot„ de participare Laz„r, nr. 45, bl. A5-6, sc. A6, et. 2, ap. 7, cod po∫tal depline.
la beneficii ∫i pierderi de 50 %. 6600, judeþul Ia∫i, av‚nd puteri depline. Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 298/12.II.2001 5
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei. denumirea AICI TRUST, cu sediul Ón satul Coste∫ti,
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. Participarea asociaþilor la capitalul social: comuna T‚rgu Frumos, judeþul Ia∫i, valabil pe o
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la Miron Dumitru Ghiocel deþine 2 p„rþi sociale, Ón durat„ nelimitat„.
data pronunþ„rii. valoare total„ de 200.000 lei, reprezent‚nd 10 % din Emblema este figurativ„:
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 11 decembrie 2000. capitalul social, av‚nd o cot„ de participare la Descriere: Litera îh“ stilizat„ Óncadrat„ Óntr-un
(10/21.828) beneficii ∫i pierderi de 10 %, ∫i Miron Mihaela p„trat cu fond de gri mediu;
deþine 18 p„rþi sociale, Ón valoare total„ de Codificarea emblemei: 26.4.18 (Patrulatere
* 1.800.000 lei, reprezent‚nd 90 % din capitalul social, conþin‚nd una sau mai multe litere);
av‚nd o cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi 27.5.6 (Litere compuse printr-o Ómbinare de
Societatea Comercial„ TAGORA — S.R.L., Ia∫i de 90 %. desene).
Administratorul societ„þii este Miron Mihaela, Obiectul de activitate
cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de 17.07.1965 Ón Activitatea principal„:
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/951/13.12.2000
localitatea Podu Iloaiei, judeþul Ia∫i, cod personal 7133 – Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor
COD SIRUES 223164405 2650617221160, domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Nicolae de birou (inclusiv sal„ de jocuri pe calculator ∫i
Iorga, nr. 45, bl. P6, sc. B, ap. 8, cod po∫tal 6600, navigare pe Internet).
JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL judeþul Ia∫i, av‚nd puteri depline. Alte activit„þi:
REGISTRULUI COMERÞULUI AL TRIBUNALULUI Durata de funcþionare a societ„þii este 2215; 4521; 4531; 4532; 4533; 4534; 4541; 4542;
nelimitat„. 4543; 4544; 4545; 5541; 6423; 7220; 7420; 7483;
IA™I — CAMERA DE COMERÞ ™I INDUSTRIE IA™I
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform 7484; 9271.
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. Capitalul social:
ŒNCHEIEREA NR. 947 tipul de participare: privat autohton 100 %;
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
™edinþa public„ din 13 decembrie 2000 data pronunþ„rii. capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 13 decembrie 2000. capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
Judec„tor delegat — Daniela Pruteanu num„rul total de p„rþi sociale: 20;
(11/21.829)
Referent O.T.R.C. Ia∫i — Gina SÓrghi valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
* Participarea asociaþilor la capitalul social:
Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Miron
Dumitru Ghiocel privind autorizarea constituirii ∫i 1. Cirtita Adela, aport la capital 1.000.000 lei,
Societatea Comercial„ echival‚nd cu 10 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 %
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale TAGORA —
S.R.L. AICI TRUST — S.R.L., satul Coste∫ti din capitalul social total, av‚nd cota de participare
comuna T‚rgu Frumos, judeþul Ia∫i la beneficii/pierderi de 50 %;
JUDEC√TORUL DELEGAT 2. Acostoaei Cristian Ioan, aport la capital
1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„rþi sociale,
Asupra cererii de faþ„: NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 22/938/11.12.2000 reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %.
de 12.12.2000 cu nr. 15487, petentul Miron COD SIRUES 223164273 Administrator:
Dumitru Ghiocel a solicitat autorizarea constiturii Acostoaei Cristian Ioan, cet„þean rom‚n, n„scut
∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale TAGORA — JUDEC√TORUL DELEGAT PE L¬NG√ OFICIUL la data de 28.08.1965 Ón comuna T‚rgu Frumos,
S.R.L. la Oficiul registrului comerþului. REGISTRULUI COMERÞULUI AL TRIBUNALULUI judeþul Ia∫i, cod numeric personal 1650828226323,
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele IA™I — CAMERA DE COMERÞ ™I INDUSTRIE IA™I domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Panselelor nr. 2,
Ónscrisuri: 1. contractul de societate autentificat cu bl. 146, sc. 1, ap. 45, sectorul 4, av‚nd puteri
nr. 3762/12.12.2000; 2. statutul societ„þii depline.
autentificat cu nr. 3761/12.12.2000; 3. dovada ŒNCHEIEREA NR. 938 Durata de funcþionare a societ„þii este
efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului social; nelimitat„.
4. contractul de comodat din data de 11.12.2000; ™edinþa public„ din 11 decembrie 2000 Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
5. contractul de v‚nzare-cump„rare; 6. declaraþia pe prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Judec„tor delegat — Daniela Pruteanu
proprie r„spundere. Punct de lucru: punct de lucru cu sediul Ón Ia∫i,
Examin‚nd Ónscrisurile menþionate mai sus, Referent O.T.R.C. Ia∫i: – Gina SÓrghi
bd. Dacia nr. 11, bl. DA8, parter, ap. 3, judeþul Ia∫i.
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Cirtita Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
cerinþele legale privind constituirea societ„þii Adela, privind autorizarea constituirii ∫i pronunþare.
comerciale, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 331 Ónmatricularea Societ„þii Comerciale AICI TRUST — Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 11 decembrie 2000.
∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale S.R.L. (12/21.830)
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
cererea, autoriz‚nd constituirea Societ„þii JUDEC√TORUL DELEGAT *
Comerciale TAGORA — S.R.L. ∫i dispun‚nd Asupra cererii de faþ„:
Ónmatricularea acesteia. Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data Societatea Comercial„
de 8.12.2000 cu nr. 15237, petenta Cirtita Adela a BALTIMORE — S.R.L., Mioveni, judeþul Arge∫
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
Admite cererea formulat„ de Miron Dumitru Societ„þii Comerciale AICI TRUST — S.R.L. la Oficiul
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/32/18.01.2001
Ghiocel, domiciliat Ón Ia∫i, str. Nicolae Iorga, nr. 45, registrului comerþului.
sc. B, et. 1, ap. 8, judeþul Ia∫i, ∫i, Ón consecinþ„: Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele COD SIRUES 033234195
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónscrisuri:
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a 1. contractul de societate autentificat cu JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL ARGE™
Societ„þii Comerciale TAGORA — S.R.L., cu nr. 19808 din data de 5.12.2000 de notarul public; LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI DE PE
urm„toarele date: 2. statutul societ„þii autentificat cu nr. 19809 din L¬NG√ CAMERA DE COMERÞ ™I INDUSTRIE
Asociaþii societ„þii sunt Miron Dumitru Ghiocel, data de 5.12.2000 de notarul public; A JUDEÞULUI ARGE™
n„scut la data de 6.03.1962 Ón Ia∫i, judeþul Ia∫i, 3. dovada efectu„rii v„rs„m‚ntului capitalului
domiciliat Ón Ia∫i, str. Nicolae Iorga, nr. 45, sc. B, social;
DOSAR NR. 152/2001
ap. 8, cod po∫tal 6600, judeþul Ia∫i, identificat cu C.I. 4. contractul de comodat;
seria M.X. nr. 023568, eliberat de Poliþia Ia∫i la data 5. adeverinþ„ prim„rie; ŒNCHEIEREA NR. 152 DIN 18.01.2001
de 22.10.1998, cod personal 1620306221165, ∫i 6. contractul de v‚nzare-cump„rare.
Miron Mihaela, n„scut„ la data de 17.07.1965 Ón Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul Judec„tor delegat — C„pit„nescu Cristian
localitatea Podu Iloaiei, judeþul Ia∫i, domiciliat„ Ón delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele Referent O.R.C. — Florescu Anca
Ia∫i, str. Nicolae Iorga, nr. 45, bl. P6, sc. B, ap. 8, cod legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón Pe rol, soluþionarea cererii nr. 163 din data de
po∫tal 6600, judeþul Ia∫i, identificat„ cu B.I. seria conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din 8.01.2001 privind Ónmatricularea Societ„þii
G.V. nr. 541981, eliberat de Poliþia Ia∫i la data de Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii Comerciale BALTIMORE — S.R.L., cu sediul Ón
31.10.1996, cod personal 2650617221160. nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite Mioveni, Str. Eroilor, bl. G3, sc. B, et. 3, ap. 7,
Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii judeþul Arge∫, (Ónmatriculat„ anterior la Oficiul
r„spundere limiat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu Comerciale AICI TRUST — S.R.L. ∫i dispun‚nd registrului comerþului cu nr. J 17/1773/1991 ∫i
denumirea TAGORA, av‚nd sediul Ón Ia∫i, str. Ion Ónmatricularea acesteia. denumirea BALTIMORE — S.R.L.).
Creang„, nr. 30, judeþul Ia∫i, valabil pe o perioad„ Ca urmare a schimb„rii sediului din Galaþi, Ón
nelimitat„. Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: judeþul Arge∫, formulat„ de Craita Octavian,
Emblema este figurativ„; descriere: patrulater Admite cererea formulat„ de Cirtita Adela, domiciliat Ón Galaþi, str. Milcov nr. 52, bl. Y1, sc. 2,
conþin‚nd holograma unui tigru Ón jurul c„ruia se domiciliat„ Ón satul Coste∫ti, comuna T‚rgu et. 3, ap. 36, judeþul Galaþi, Ón calitate de asociat
insinueaz„ un ∫arpe; codificarea emblemei: 26.4.15 Frumos, judeþul Ia∫i ∫i, Ón consecinþ„: unic.
(patrulatere conþin‚nd reprezent„ri de animale sau Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
p„rþi dintr-un animal sau dintr-o vegetal„); 3.1.4 Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a JUDEC√TORUL DELEGAT
(tigri sau alte feline mari); 3.11.1 (∫erpi). Societ„þii Comerciale AICI TRUST — S.R.L., cu Examin‚nd cererea, constat„ c„ aceasta este
Obiectul de activitate urm„toarele date: Ónsoþit„ de documentele prev„zute de Normele
Activitatea principal„: 5030 – comerþ cu piese ∫i Asociaþi: metodologice P/608–773/1998 privind modul de
accesorii pentru autovehicule. 1. Cirtita Adela, n„scut„ la data de 14.02.1940 Ón þinere a registrelor comerþului ∫i de efectuare a
Alte activit„þi: satul Coste∫ti, judeþul Ia∫i, domiciliat„ Ón satul Ónregistr„rilor, emise de Camera de Comerþ ∫i
5010; 5021; 5022; 5041; 5042; 5050; 5111; 5112; Coste∫ti, comuna T‚rgu Frumo∫, judeþul Ia∫i, Industrie a Rom‚niei ∫i de Ministerul Justiþiei.
5113; 5114; 5115; 5116; 5117; 5119; 5121; 5122; identificat„ cu B.I. seria D.B. nr. 351541, eliberat de Cererea este legal timbrat„.
5123; 5124; 5125; 5131; 5132; 5133; 5134; 5135; Miliþia T‚rgu Frumos la data de 25.12.1986, cod Societatea, potrivit actelor depuse Ón copie
5136; 5137; 5138; 5139; 5141; 5142; 5143; 5144; numeric personal 2400214226323; certificat„ de la Oficiul Registrului Comerþului al
5145; 5147; 5151; 5152; 5153; 5154; 5155; 5156; 2. Acostoaei Cristian Ioan, n„scut la data de Judeþului Galaþi, are urm„toarele elemente de
5157; 5211; 5212; 5221; 5222; 5223; 5224; 5225; 28.08.1965 Ón comuna T‚rgu Frumos, judeþul Ia∫i, identificare:
5226; 5227; 5233; 5241; 5242; 5243; 5244; 5245; domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Panselelor nr. 2, Asociat:
5246; 5247; 5248; 5250; 5262; 5263; 6021; 6022; bl. 146, sc. 1, ap. 45, sectorul 4, identificat cu C.I. Craita Octavian, n„scut la data de 17.03.1951 Ón
6023; 6024; import-export. seria R.T. nr. 101442, eliberat„ de Secþia 15 Poliþie localitatea Tutova, judeþul Vaslui, domiciliat Ón
Capitalul social: la data de 23.06.2000, cod numeric personal Galaþi, str. Milcov nr. 52, bl. Y1, sc. 2, ap. 36, judeþul
– tipul de participare: privat autohton (100 %); 1650828226323. Galaþi, identificat cu B.I. seria G.L. nr. 002538,
– capitalul social subscris ∫i v„rsat: 2.000.000 lei; Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu eliberat de Poliþia Galaþi la data de 23.06.1998, cod
– num„rul total de p„rþi sociale: 20; r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu numeric personal 1510317170388.
6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 298/12.II.2001
Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu Cererea este legal timbrat„. Arge∫, formulat„ de Diafi Margareta Alisa,
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu Societatea potrivit statutului societ„þii domiciliat„ Ón Pite∫ti, str. Gavenii, bl. E3a, sc. A,
denumirea BALTIMORE, cu sediul social Ón autentificat cu nr. 112 din data de 15.01.2001 de et. 1, ap. 5, judeþul Arge∫, Ón calitate de asociat.
Mioveni, Str. Eroilor, bl. G3, sc. B, et. 3, ap. 7, notarul public Gabriela Chiran din Pite∫ti, are
judeþul Arge∫, valabil p‚n„ la data de 27.11.2001. urm„toarele elemente de identificare: JUDEC√TORUL DELEGAT
Obiectul de activitate Asociat: Examin‚nd cererea, constat„ c„ aceasta este
Domeniul principal: ™tefan Cornelia Liliana, n„scut„ la data de Ónsoþit„ de documentele prev„zute de art. 35 alin. 2
515 – comerþ cu ridicata cu produse 9.10.1964 Ón Lupeni, judeþul Hunedoara, din Legea nr. 31/1990 privind societ„þile
intermediare neagricole ∫i cu de∫euri. domiciliat„ Ón Pite∫ti, Str. Craiovei, bl. 41 A, sc. B,
Activitatea principal„: 5153 – comerþ cu ridicata comerciale, republicat„, ∫i de Normele
ap. 20, judeþul Arge∫, cod po∫tal 300, identificat„ cu
cu material lemnos ∫i de construcþii. B.I. seria G.D. nr. 0078462, eliberat de Poliþia Pite∫ti metodologice
Alte activit„þi identice cu cele de la dosarul la data de 22.06.1992, cod numeric personal P 608–773/1998 privind modul de þinere a
mam„. 2641009034966. registrelor comerþului ∫i de efectuare a
Capitalul social: Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu Ónregistr„rilor, emise de Camera de Comerþ ∫i
tipul de participare: privat autohton 100 %; r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu Industrie a Rom‚niei ∫i de Ministerul Justiþiei.
capitalul social subscris: 10.390.732 lei, valoare denumirea JURCOMLEX DE IURE, cu sediul social Cererea este legal timbrat„.
aport Ón natur„ 9.788.532 lei; Ón Pite∫ti, Str. Craiovei, bl. 41 A, sc. B, ap. 20, judeþul Societatea potrivit statutului societ„þii
capitalul social v„rsat: 10.390.732 lei; Arge∫, valabil pe o durat„ nelimitat„. autentificat cu nr. 134 din data de 11.01.2001 de
num„rul total de p„rþi sociale: 4; Obiectul de activitate notarul public Burcea Marius din Pite∫ti, are
valoarea unei p„rþi sociale: 2.597.683 lei. Domeniul principal: 741 – activit„þi juridice, urm„toarele elemente de identificare:
Participarea asociatului la capitalului social: contabilitate ∫i revizie contabil„, consultaþii Asociaþi:
Craita Octavian, aport la capital 10.390.732 lei, referitoare la impunere; activit„þi de studii de piaþ„ 1. Diafi Karim Djamel, n„scut la data de
din care valoare aport Ón natur„ 9.788.532 lei, ∫i de sondaj; consultaþii pentru afaceri ∫i 14.07.1965 Ón localitatea Algiers, Algeria, domiciliat
echival‚nd cu 4 p„rþi sociale reprezent‚nd 100 % management. Ón Marea Britanie, localitatea Dagenham Essex RM9
din capitalul social total, av‚nd cota de participare Activitatea principal„: 6, str. Burdetts nr. 66, identificat cu pa∫aportul
la beneficii/pierderi de 100 %. 7411 – activit„þi juridice.
nr. 0374982, eliberat de Consulatul Algeriei la
Administrator: Alte activit„þi: 7413 – activit„þi de studiere a
Craita Octavian, cet„þean rom‚n, n„scut la data Londra, la data de 21.08.1998;
pieþei ∫i de sondaj;
de 17.03.1951 Ón localitatea Tutova, judeþul Vaslui, 7414 – activit„þi de consultare pentru afaceri ∫i 2. Diafi Margareta Alisa, n„scut„ la data de
cod numeric personal 1510317170388, domiciliat Ón management; 10.06.1979 Ón localitatea Rotunda, judeþul Olt,
Galaþi, str. Milcov nr. 52, bl. Y1, sc. 2, ap. 36, judeþul 7420 – activit„þi de proiectare, urbanism, domiciliat„ Ón Pite∫ti, str. Gavenii, bl. E3a, sc. A,
Galaþi, av‚nd puteri depline. inginerie ∫i alte servicii tehnice. ap. 5, judeþul Arge∫, identificat„ cu C.I. seria A.S.
Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. Capitalul social: nr. 085163, eliberat de Poliþia Pite∫ti la data de
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform tipul de participare: privat autohton 100 %; 20.07.2000, cod numeric personal 2790610035051.
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. capitalul social subscris: 2.000.000 lei; Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
Prin urmare, fiind Óndeplinite cerinþele legii, capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei; r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
cererea va fi admis„ Ón temeiul art. 39 din Legea nr. num„rul total de p„rþi sociale: 20; denumirea MAGIC BLUE EYES, cu sediul social Ón
31/1990, republicat„, ∫i art. 6 din Legea nr. 26/1990, valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei. Pite∫ti, str. R„zboieni nr. 38, judeþul Arge∫, valabil
republicat„. Participarea asociatei la capitalul social: pe o durat„ nelimitat„.
™tefan Cornelia Liliana, aport la capital 2.000.000 Obiectul de activitate
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: lei, echival‚nd cu 20 p„rþi sociale reprezent‚nd Domeniul principal: 748 – alte activit„þi de
Admite cererea nr. 163 din data de 8.01.2000 100 % din capitalul social total, av‚nd cota de servicii prestate Ón principal Óntreprinderilor.
privind Ónmatricularea Societ„þii Comerciale participare la beneficii/pierderi de 100 %. Activitatea principal„:
BALTIMORE — S.R.L., cu sediul Ón Mioveni, Administrator:
7484 – alte activit„þi de servicii prestate Ón
Str. Eroilor, bl. G3, sc. B, et. 3, ap. 7, judeþul Arge∫ ™tefan Cornelia Liliana, cet„þean rom‚n, n„scut„
la data de 9.10.1964 Ón Lupeni, judeþul Hunedoara, principal Óntreprinderilor (inclusiv prezent„ri de
(Ónmatriculat„ anterior la Oficiul registrului
cod numeric personal 2641009034966, Pite∫ti, mod„; impresariat artistic; alte servicii pe baz„ de
comerþului cu nr. J 17/1773/1991 ∫i denumirea
BALTIMORE — S.R.L.), ca urmare a schimb„rii Str. Craiovei, bl. 41 A, sc. B, ap. 20, judeþul Arge∫, tarif sau contract).
sediului din Galaþi Ón judeþul Arge∫, formulat„ de cod po∫tal 300, av‚nd puteri depline. Alte activit„þi: 5511 – hoteluri ∫i moteluri cu
Craita Octavian, domiciliat Ón Galaþi, str. Milcov Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. restaurant;
nr. 52, bl. Y1, sc. 2, et. 3, ap. 36, judeþul Galaþi, ∫i Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform 5530 – restaurante;
dispune Ónmatricularea Societ„þii Comerciale prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. 5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol;
BALTIMORE — S.R.L., ca urmare a schimb„rii Prin urmare, fiind Óndeplinite cerinþele legii, 8042 – alte forme de Ónv„þ„m‚nt;
sediului, la Oficiul Registrului Comerþului al cererea va fi admis„ Ón temeiul art. 39 din Legea nr. 9231 – activit„þi de art„ ∫i spectacole;
Judeþului Arge∫ Ón termen de 24 de ore de la data 31/1990, republicat„, ∫i art. 6 din Legea nr. 26/1990, 9233 – activit„þi de spectacole (discotec„, s„li de
c‚nd prezenta Óncheiere a devenit irevocabil„. republicat„. dans, ∫coli de dans);
O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta 9305 – alte activit„þi de servicii (activit„þi ale
Óncheiere se transmite din oficiu la R.A. Monitorul Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
agenþiilor matrimoniale);
Oficial spre publicare, pe cheltuiala p„rþilor, Admite cererea nr. 482 din data de 12.01.2001 Forma de comercializare: societatea va
precum ∫i la Administraþia financiar„ de pe raza privind autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii comercializa produsele ∫i serviciile en gros ∫i/sau
sediului societ„þii pentru evidenþa fiscal„, cu Comerciale JURCOMLEX DE IURE — S.R.L., cu en détail, Ón lei ∫i/sau Ón valut„, la sediu, Ón spaþi
menþionarea num„rului de Ónmatriculare la Oficiul sediul Ón Pite∫ti, Str. Craiovei, bl. 41 A, sc. B, ap. 20, proprii ∫i/sau puse la dispoziþie de terþi, Ón pieþe,
registrului comerþului. judeþul Arge∫, formulat„ de ™tefan Cornelia Liliana, t‚rguri, oboare, ambulant, comerþ stradal, la
Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data domiciliat„ Ón Pite∫ti, Str. Craiovei, bl. 41 A, sc. B,
pronunþ„rii prezentei Óncheieri. domiciliul (sediul) clientului sau Ón alte forme
ap. 20, judeþul Arge∫, autorizeaz„ constituirea ∫i
Pronunþat„ ast„zi, 18 ianuarie 2001. permise de lege, dup„ caz, Ón nume propriu ∫i/sau
dispune Ónmatricularea Societ„þii Comerciale
R„mas„ definitiv„ ∫i irevocabil„ ast„zi, JURCOMLEX DE IURE — S.R.L. la Oficiul Registrului Ón asociere cu persoane fizice ∫i/sau juridice
18 ianuarie 2001. Comerþului al Judeþului Arge∫ Ón termen de 24 de rom‚ne sau str„ine.
(13/21.831) ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit Capitalul social:
irevocabil„. tipul de participare: privat (autohton + str„in);
* capitalul social subscris: 2.000.000 lei, din care
O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta
Óncheiere se transmite din oficiu la R.A. Monitorul 600.000 lei ∫i 54 $; participare str„in„ la capitalul
Societatea Comercial„ Oficial spre publicare, pe cheltuiala p„rþilor, social: 1.400.000 lei, din care 54 $;
JURCOMLEX DE IURE — S.R.L., Pite∫t precum ∫i la Administraþia financiar„ de pe raza capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
judeþul Arge∫ sediului societ„þii pentru evidenþa fiscal„, cu num„rul total de p„rþi sociale: 20;
menþionarea num„rului de Ónmatriculare la Oficiul valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
registrului comerþului. Participarea asociaþilor la capitalul social:
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/31/18.01.2001 Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data 1. Diafi Karim Djamel, aport la capital
pronunþ„rii prezentei Óncheieri. 1.400.000 lei, din care 54 $, echival‚nd cu 14 p„rþi
COD SIRUES 033234183
Pronunþat„ ast„zi, 18 ianuarie 2001. sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
R„mas„ definitiv„ ∫i irevocabil„ ast„zi, 18 av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL ARGE™ ianuarie 2001.
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI DE PE 2. Diafi Margareta Alisa, aport la capital 600.000
(14/21.832) lei, echival‚nd cu 6 p„rþi sociale reprezent‚nd 50 %
L¬NG√ CAMERA DE COMERÞ ™I INDUSTRIE
A JUDEÞULUI ARGE™ * din capitalul social total, av‚nd cota de participare
la beneficii/pierderi de 50 %.
DOSAR NR. 151/2001 Societatea Comercial„ Administratori:
MAGIC BLUE EYES — S.R.L., Pite∫ti 1. Diafi Karim Djamel, cet„þean algerian, n„scut
ŒNCHEIEREA NR. 151 DIN 18 IANUARIE 2001 judeþul Arge∫ la data de 14.07.1965 Ón localitatea Algiers, Algeria,
Judec„tor delegat — C„pit„nescu Cristian domiciliat Ón Marea Britanie, localitatea Dagenham
Essex RM9 6 XY, str. Burdetts nr. 66, av‚nd puteri
Referent O.R.C. — Guþ„ Loredana
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/35/19.01.2001 depline;
Pe rol, soluþionarea cererii nr. 482 din data de 2. Diafi Margareta Alisa, cet„þean rom‚n, n„scut„
15.01.2001 privind autorizarea ∫i Ónmatricularea COD SIRUES 033234224 la data de 10.06.1979 Ón localitatea Rotunda, judeþul
Societ„þii Comerciale JURCOMLEX DE IURE — Olt, cod numeric personal 2790610035051,
S.R.L., cu sediul Ón Pite∫ti, Str. Craiovei, bl. 41 A, JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL ARGE™ domiciliat„ Ón Pite∫ti, str. Gavenii, bl. E3a, sc. A,
sc. B, ap. 20, judeþul Arge∫, formulat„ de ™tefan LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI DE PE ap. 5, judeþul Arge∫, av‚nd puteri depline.
Cornelia Liliana, domiciliat Ón Pite∫ti, Str. Craiovei, L¬NG√ CAMERA DE COMERÞ ™I INDUSTRIE Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
bl. 41 A, sc. B, ap. 20, judeþul Arge∫, Ón calitate de A JUDEÞULUI ARGE™ Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
asociat.
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
JUDEC√TORUL DELEGAT DOSAR NR. 153/2001 Prin urmare, fiind Óndeplinite cerinþele legii,
ŒNCHEIEREA NR. 153 DIN 18 IANUARIE 2001 cererea va fi admis„ Ón temeiul art. 39 din Legea
Examin‚nd cererea, constat„ c„ aceasta este
nr. 31/1990, republicat„, ∫i art. 6 din Legea nr.
Ónsoþit„ de documentele prev„zute de art. 35 alin. 2 Judec„tor delegat — C„pit„nescu Cristian
din Legea nr. 31/1990 privind societ„þile 26/1990, republicat„.
Referent O.R.C. — ™erb„nescu Natalia
comerciale, republicat„ ∫i de Normele metodologice Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
P 608–773/1998 privind modul de þinere a Pe rol, soluþionarea cererii nr. 466 din data de
registrelor comerþului ∫i de efectuare a 15.01.2001 privind autorizarea ∫i Ónmatricularea Admite cererea nr. 466 din data de 15.01.2001
Ónregistr„rilor, emise de Camera de Comerþ ∫i Societ„þii Comerciale MAGIC BLUE EYES — S.R.L., privind autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii
Industrie a Rom‚niei ∫i de Ministerul Justiþiei. cu sediul Ón Pite∫ti, str. R„zboieni nr. 38, judeþul Comerciale MAGIC BLUE EYES — S.R.L., cu sediul
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 298/12.II.2001 7
Ón Pite∫ti, str. R„zboieni nr. 38, judeþul Arge∫, Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu 4. Marin Maria, cet„þean rom‚n, n„scut„ la data
formulat„ de Diafi Margareta Alisa, cu domiciliul Ón r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu de 22.08.1958 Ón localitatea Cateasca, judeþul Arge∫,
Pite∫ti, str. Gavenii, bl. E3a, sc. A, et. 1, ap. 5, judeþul denumirea MARKET GRUP STILE — S.R.L., cu cod numeric personal 2580822034989, domiciliat„
Arge∫, autorizeaz„ constituirea ∫i dispune sediul social Ón Pite∫ti, str. Prundu, bl. B23, sc. D, et. Ón Pite∫ti, str. Mare∫al Ion Antonescu, bl. PS37a, sc.
Ónmatricularea Societ„þii Comercial„ MAGIC BLUE 6, ap. 24, judeþul Arge∫, valabil pe o durat„ B, ap. 1, cod po∫tal 300, judeþul Arge∫, av‚nd puteri
EYES — S.R.L. la Oficiul Registrului Comerþului al nelimitat„. depline.
Judeþului Arge∫ Ón termen de 24 de ore de la data Obiectul de activitate Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
c‚nd prezenta Óncheiere a devenit irevocabil„. Domeniul principal: 522 – comerþ cu am„nuntul Modul de dizolvare ∫i lichidare al societ„þii este
O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta cu produse alimentare, b„uturi ∫i cu produse din conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Óncheiere se transmite din oficiu la R.A. Monitorul tutun Ón magazine specializate. Prin urmare, fiind Óndeplinite cerinþele legii,
Oficial spre publicare, pe cheltuiala p„rþilor, Activitatea principal„: 5222 – comerþ cu cererea va fi admis„ Ón temeiul art. 39 din Legea
precum ∫i la Administraþia financiar„ de pe raza am„nuntul cu carne ∫i produse din carne. nr. 31/1990, republicat„, ∫i art. 6 din Legea nr.
sediului societ„þii pentru evidenþa fiscal„, cu Alte activit„þi: 26/1990, republicat„.
menþionarea num„rului de Ónmatriculare la Oficiul 5132 – comerþ cu ridicata cu carne ∫i mezeluri;
registrului comerþului. 5133 – comerþ cu ridicata cu produse lactate, ou„, Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data uleiuri ∫i gr„simi comestibile; Admite cererea nr. 25696 din data de 21.12.2000
pronunþ„rii prezentei Óncheieri. 5134 – comerþ cu ridicata cu b„uturi; privind autorizarea funcþion„rii ∫i Ónmatricularea
Pronunþat„ ast„zi, 18 ianuarie 2001. 5135 – comerþ cu ridicata cu tutun; Societ„þii Comerciale MARKET GRUP STILE —
R„mas„ definitiv„ ∫i irevocabil„ ast„zi, 18 5136 – comerþ cu am„nuntul cu zah„r, ciocolat„ S.R.L., cu sediul Ón Pite∫ti, str. Prundu, bl. B23,
ianuarie 2001. ∫i cu produse zaharoase; sc. D, et. 6, ap. 24, judeþul Arge∫, formulat„ de
5137 – comerþ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i Sandu-Alexe Ioana Clemansa, domiciliat„ Ón Pite∫ti,
(15/21.833)
condimente; str. Tudor Vladimirescu, bl. D1, sc. C, ap. 7, judeþul
* 5138 – comerþ cu ridicata, specializat cu alte Arge∫, autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
produse alimentare;
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale MARKET
Societatea Comercial„ 5221 – comerþ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
GRUP STILE — S.R.L. la Oficiul Registrului
MARKET GRUP STILE — S.R.L., Pite∫ti proaspete;
Comerþului al Judeþului Arge∫ Ón termen de 24 de
5223 – comerþ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee
ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit
∫i molu∫te;
irevocabil„.
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/36/19.01.2001 5224 – comerþ cu am„nuntul cu p‚ine, produse
O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta
de patiserie ∫i zaharoase;
COD SIRUES 033234236 Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia
5225 – comerþ cu am„nuntul cu b„uturi;
5226 – comerþ cu am„nuntul cu produse din Autonom„ Monitorul Oficial, spre publicare, pe
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL ARGE™ tutun; cheltuiala p„rþilor, precum ∫i la Administraþia
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI DE PE 5227 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine financiar„ pe raza c„reia Ó∫i are sediul societatea
L¬NG√ CAMERA DE COMERÞ ™I INDUSTRIE specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte, pentru, evidenþa fiscal„, cu menþionarea num„rului
produse lactate, ou„, uleiuri ∫i gr„simi comestibile, de Ónmatriculare din registrul comerþului.
A JUDEÞULUI ARGE™
fructe ∫i legume conservate, cafea; Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
5233 – comerþ cu am„nuntul cu produse pronunþ„rii prezentei Óncheieri.
DOSAR NR. 155/2001 Pronunþat„ ast„zi, 18 ianuarie 2001.
cosmetice ∫i de toalet„;
ŒNCHEIEREA NR. 155 5246 – comerþ cu am„nuntul cu articole de (16/21.834)
fier„rie, vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„; *
din data de 18 ianuarie 2001 5248 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine
Judec„tor delegat — C„pit„nescu Cristian specializate cu alte produse neclasificate Ón alt„
Societatea Comercial„
Referent O.R.C. — ™erb„nescu Natalia parte, cu alte produse de cur„þat, detergenþi, obiecte
sanitare ∫i Óngr„∫„minte; D & G TWO PARTNERS — S.R.L., Pite∫ti
Pe rol, soluþionarea cererii nr. 25696 din data de 7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
21.12.2000 privind autorizarea funcþion„rii ∫i imobiliare proprii sau Ónchiriate. NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/30/2001
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale MARKET Forma de comercializare:
GRUP STILE — S.R.L., cu sediul Ón Pite∫ti, Societatea va comercializa produsele ∫i serviciile COD SIRUES 033234171
str. Prundu, bl. B23, sc. D, et. 6, ap. 24, judeþul de la terþi din þar„, la preþuri ∫i tarife conform
Arge∫, formulat„ de Sandu-Alexe Ioana Clemansa, legilor Ón vigoare. Comercializarea se va face prin JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL ARGE™
domiciliat„ Ón Pite∫ti, str. Tudor Vladimirescu, magazine proprii sau ale altor societ„þi din þar„ cu LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI DE PE
bl. D1, sc. C, ap. 7, judeþul Arge∫, Ón calitate de v‚nzare en gross sau cu am„nuntul la sediu, Ón L¬NG√ CAMERA DE COMERÞ ™I INDUSTRIE
asociat. pieþe, t‚rguri, oboare, locuri special amenajate, Ón A JUDEÞULUI ARGE™
condiþiile legii. Societatea Ó∫i propune ca pe
JUDEC√TORUL DELEGAT parcursul desf„∫ur„rii ∫i pe m„sura c‚∫tig„rii de
experienþ„ s„ deschid„ filiale sau sucursale ∫i Ón alte DOSAR NR. 147/2001
Examin‚nd cererea, constat„ c„ aceasta este
Ónsoþit„ de documentele prev„zute de art. 35, alin. localit„þi din þar„ sau str„in„tate, inclusiv ŒNCHEIEREA NR. 147
2 din Legea nr. 31/1990 privind societ„þile reprezentanþe ∫i case de comenzi, precum ∫i
comerciale, republicat„, ∫i de Normele asocierea, pentru comercializare, cu alte firme sau DIN DATA DE 18 IANUARIE 2001
metodologice nr. P/608–773/1998 privind modul de societ„þi comerciale de profil din þar„ sau
str„in„tate. Judec„tor delegat — C„pit„nescu Cristian
þinere a registrelor comerþului ∫i de efectuare a Referent O.R.C. — Dorobanþu Ioana
Ónregistr„rilor, eliberate de Camera de Comerþ ∫i Capitalul social
Industrie a Rom‚niei ∫i de Ministerul Justiþiei. – tipul de participare: privat autohton 100 %; Pe rol, soluþionarea cererii nr. 437 din data de
Cererea este legal timbrat„. – capitalul social subscris: 2.000.000 lei; 12.01.2001 privind autorizarea funcþion„rii ∫i
Societatea, potrivit actului constitutiv – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei; Ónmatricularea Societ„þii Comerciale D & G TWO
autentificat cu nr. 2898 din data de 21.12.2000 de – num„rul total de p„rþi sociale: 20; PARTNERS — S.R.L., cu sediul Ón Pite∫ti, str. Tudor
notarul public Ana Stan din Pite∫ti, are urm„toarele – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei. Vladimirescu, bl. A2, sc. B, et. 2, ap. 9, judeþul Arge∫,
elemente de identificare: Participarea asociaþilor la capitalul social: formulat„ de Dobre Nicolae C„t„lin, domiciliat Ón
1. Sandu-Alexe Ioana Clemansa, aport la capital comuna M„r„cineni, Ón calitate de asociat.
Asociaþi:
400.000 lei, echival‚nd cu 4 p„rþi sociale,
1. Sandu-Alexe Ioana Clemansa, Ón calitate de
reprezent‚nd 20 % din capitalul social total, av‚nd JUDEC√TORUL DELEGAT
asociat, n„scut„ la data de 22.05.1974 Ón localitatea
cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %, ∫i
C„line∫ti, judeþul Arge∫, domiciliat„ Ón Pite∫ti, Examin‚nd cererea, constat„ c„ aceasta este
2. Alexe Viorica Gabriela, aport la capital
str. Tudor Vladimirescu, bl. D1, sc. C, ap. 7, cod Ónsoþit„ de documentele prev„zute de art. 35, alin.
400.000 lei, echival‚nd cu 4 p„rþi sociale,
po∫tal 300, judeþul Arge∫, identificat„ cu B.I. seria 2 din Legea nr. 31/1990 privind societ„þile
reprezent‚nd 20 % din capitalul social total, av‚nd
G.V. nr. 350266, eliberat de Poliþia Pite∫ti la data de comerciale, republicat„, ∫i de Normele
cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %;
7.08.1996, cod numeric personal 2740520037822; 3. Duþ„ Stela Maria, aport la capital 400.000 lei, metodologice nr. P/608–773/1998 privind modul de
2. Alexe Viorica Gabriela, Ón calitate de asociat, echival‚nd cu 4 p„rþi sociale, reprezent‚nd 20 % din þinere a registrelor comerþului ∫i de efectuare a
n„scut„ la data de 14.06.1967 Ón Pite∫ti, judeþul capitalul social total, av‚nd cota de participare la Ónregistr„rilor, eliberate de Camera de Comerþ ∫i
Arge∫, domiciliat„ Ón satul Sili∫tea, comuna beneficii/pierderi de 20 %; Industrie a Rom‚niei ∫i de Ministerul Justiþiei.
C„teasca, judeþul Arge∫, identificat„ cu B.I. seria 4. Jianu Niculina, aport la capital 400.000 lei, Cererea este legal timbrat„.
B.D. nr. 484222, eliberat de Poliþia Topoloveni la echival‚nd cu 4 p„rþi sociale, reprezent‚nd 20 % din Societatea, potrivit actului constitutiv
data de 17.06.1981, cod numeric personal capitalul social total, av‚nd cota de participare la autentificat cu nr. 56 din data de 12.01.2001 de
2670614037821; beneficii/pierderi de 20 %; notarul public Mihaela Vlad din Pite∫ti, are
3. Duþ„ Stela Maria, Ón calitate de asociat, n„scut„ 5. Marin Maria, aport la capital 400.000 lei, urm„toarele elemente de identificare:
la data de 12.01.1957 Ón Pite∫ti, judeþul Arge∫, echival‚nd cu 4 p„rþi sociale, reprezent‚nd 20 % din Asociaþi:
domiciliat„ Ón Pite∫ti, Bd. Petrochimi∫tilor, bl. B23, capitalul social total, av‚nd cota de participare la 1. Dobre Nicolae C„t„lin, Ón calitate de asociat,
sc. D, ap. 24, cod po∫tal 300, judeþul Arge∫, beneficii/pierderi de 20 %. n„scut la data de 23.07.1973 Ón Bucure∫ti, domiciliat
identificat„ cu B.I. seria D.A. nr. 682985, eliberat de Administratori: Ón localitatea M„r„cineni, judeþul Arge∫, identificat
Poliþia Pite∫ti la data de 20.03.1986, cod numeric 1. Sandu-Alexe Ioana Clemansa, cet„þean rom‚n, cu B.I. seria D.E. nr. 577116, eliberat de Poliþia
personal 2570112034963; n„scut„ la data de 22.05.1974 Ón localitatea Pite∫ti la data de 26.06.1987, cod numeric personal
4. Jianu Niculina, Ón calitate de asociat, n„scut„ C„line∫ti, judeþul Arge∫, cod numeric personal 1730723035023;
la data de 8.09.1954 Ón localitatea Rate∫ti, judeþul 2740520037822, domiciliat„ Ón Pite∫ti, str. Tudor 2. Grecu George-Bogdan, Ón calitate de asociat,
Arge∫, domiciliat„ Ón Pite∫ti, str. Tudor Vladimirescu, bl. D1, sc. C, ap. 7, cod po∫tal 300, n„scut la data de 23.05.1972 Ón C‚mpulung, judeþul
Vladimirescu, bl. P13, sc. A, ap. 14, cod po∫tal 300, judeþul Arge∫, av‚nd puteri depline; Arge∫, domiciliat Ón Pite∫ti, str. Mr. Gheorghe Sontu,
judeþul Arge∫, identificat„ cu B.I. seria G.R. 2. Alexe Viorica Gabriela, cet„þean rom‚n, bl. D6, sc. B, ap. 1, cod po∫tal 300, judeþul Arge∫,
nr. 323155, eliberat de Poliþia Pite∫ti la data de n„scut„ la data de 14.06.1967 Ón Pite∫ti, judeþul identificat cu C.I. seria A.S. nr. 028995, eliberat„ de
14.03.1995, cod numeric personal 2540908035004; Arge∫, cod numeric personal 2670614037821, Poliþia Pite∫ti la data de 12.05.1999, cod numeric
5. Marin Maria, Ón calitate de asociat, n„scut„ la domiciliat„ Ón satul Sili∫tea, comuna C„teasca, personal 1720523035028.
data de 22.08.1958 Ón localitatea Cateasca, judeþul judeþul Arge∫, av‚nd puteri depline; Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
Arge∫, domiciliat„ Ón Pite∫ti, str. Mare∫al Ion 3. Duþ„ Stela Maria, cet„þean rom‚n, n„scut„ la r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
Antonescu, bl. PS37a, sc. B, ap. 1, cod po∫tal 300, data de 12.01.1957 Ón Pite∫ti, judeþul Arge∫, cod denumirea D & G TWO PARTNERS — S.R.L., cu
judeþul Arge∫, identificat„ cu C.I. seria A.S. numeric personal 2570112034963, domiciliat„ Ón sediul social Ón Pite∫ti, str. Tudor Vladimirescu,
nr. 109360, elibeat de Poliþia Pite∫ti la data de Pite∫ti, Bd. Petrochimi∫tilor, bl. B23, sc. D, ap. 24, bl. A2, sc. B, et. 2, ap. 9, judeþul Arge∫, valabil pe o
18.12.2000, cod numeric personal 2580822034989. cod po∫tal 300, av‚nd puteri depline; durat„ nelimitat„.
8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 298/12.II.2001
Obiectul de activitate terþi, Ón pieþe, t‚rguri, oboare, ambulant, comerþ JUDEC√TORUL DELEGAT
Domeniul principal: 515 – comerþ cu ridicata cu asociere cu persoane fizice ∫i/sau juridice rom‚ne
Examin‚nd cererea, constat„ c„ aceasta este
produse intermediare neagricole ∫i cu de∫euri. sau str„ine. Ónsoþit„ de documentele prev„zute de Normele
Activitatea principal„: comerþ cu ridicata cu Capitalul social metodologice nr. P/608–773/1998 privind modul de
material lemnos ∫i de construcþii, inclusiv accesorii – tipul de participare: privat autohton 100 %; þinere a registrelor comerþului ∫i de efectuare a
∫i materiale consumabile; – capitalul social subscris: 2.000.000 lei; Ónregistr„rilor, eliberate de Camera de Comerþ ∫i
5153 – comerþ cu ridicata cu material lemnos ∫i – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei; Industrie a Rom‚niei ∫i de Ministerul Justiþiei.
de construcþii (inclusiv accesorii ∫i materiale – num„rul total de p„rþi sociale: 20; Cererea este legal timbrat„.
consumabile); – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei. Societatea, potrivit actelor depuse Ón copie
• Comerþ. Participarea asociaþilor la capitalul social: certificat„ de la Oficiul Registrului Comerþului al
Alte activit„þi: 1. Dobre Nicolae C„t„lin, aport la capital Municipiului Bucure∫ti, are urm„toarele elemente
2222 – alte activit„þi de tip„rire (inclusiv
1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„rþi sociale, de identificare:
tip„rirea material;
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd Asociaþi:
• Servicii
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %, ∫i 1. Eftimie ™tefan-Cristian, Ón calitate de asociat,
4531 – lucr„ri de instalaþii electrice;
2. Grecu George-Bogdan, aport la capital n„scut la data de 15.08.1967 Ón Ploie∫ti, judeþul
4532 – lucr„ri de izolaþii ∫i protecþie anticorosiv„;
1.000.000 lei, echival‚nd cu 10 p„rþi sociale, Prahova, domiciliat Ón Ploie∫ti, aleea Iezerului nr. 9,
4533 – lucr„ri de instalaþii sanitare ∫i de Ónc„lzire
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd bl. 151A, sc. A, ap. 23, judeþul Prahova, identificat
central„ ∫i de montaj de echipamente ∫i utilaje
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %. cu B.I. seria G.A. nr. 357911, eliberat de Poliþia
tehnologice la cl„diri ∫i construcþii inginere∫ti;
Administratori: Ploie∫ti la data de 9.05.1991, cod numeric personal
4541 – lucr„ri de ipsoserie;
1. Dobre Nicolae C„t„lin, cet„þean rom‚n, n„scut 1670815293209;
4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
la data de 23.07.1973 Ón Bucure∫ti, cod numeric 2. Petre Marian, Ón calitate de asociat, n„scut la
4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare a pereþilor;
personal 1730723035023, domiciliat Ón localitatea data de 15.06.1978 Ón Ploie∫ti, judeþul Prahova,
4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
M„r„cineni, judeþul Arge∫, av‚nd puteri depline; domiciliat Ón satul Chesnoiu nr. 32, comuna
de geamuri;
M„ne∫ti, judeþul Prahova, identificat cu B.I. seria
4545 – alte lucr„ri de finisare (lucr„ri decorative); 2. Grecu George-Bogdan, cet„þean rom‚n, n„scut
P.H. nr. 146574, eliberat de Poliþia Ploie∫ti la data
502 – Óntreþinerea ∫i repararea autovehiculelor la data de 23.05.1972 Ón C‚mpulung, judeþul Arge∫,
de 9.02.2000, cod numeric personal 1780615293193.
(f„r„ reparaþiile executate Ón Óntreprinderi cod numeric personal 1720523035028, domiciliat Ón
Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
organizate de tip industrial); Pite∫ti, str. Mr. Gheorghe Sontu, bl. D6, sc. B, ap. 1,
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
• Comerþ cod po∫tal 300, judeþul Arge∫, av‚nd puteri depline.
denumirea TRADE INTERNATIONAL 2000 — S.R.L.,
5030 – comerþ cu piese ∫i accesorii pentru Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. cu sediul social Ón Pite∫ti, str. Gavana, bl. A4, sc. A,
autovehicule; Modul de dizolvare ∫i lichidare al societ„þii este parter, ap. 3, judeþul Arge∫, valabil p‚n„ la data de
5141 – comerþ cu ridicata cu produse textile; conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. 26.09.2003.
5142 – comerþ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Prin urmare, fiind Óndeplinite cerinþele legii, Obiectul de activitate
Ónc„lþ„minte; cererea va fi admis„ Ón temeiul art. 39 din Legea Domeniul principal: 511 – activit„þi de
5143 – comerþ cu ridicata cu aparate electrice ∫i nr. 31/1990, republicat„, ∫i art. 6 din Legea nr. intermedieri Ón comerþul cu ridicata.
de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i 26/1990, republicat„. Activitatea principal„: 5117 – intermedieri Ón
televizoare;
comerþul cu produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
5144 – comerþ cu ridicata cu produse din Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Alte activit„þi: identice cu cele de la dosarul
ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntreþinere; Admite cererea nr. 437 din data de 12.01.2001 mam„.
5145 – comerþ cu ridicata cu produse cosmetice
privind autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii Capitalul social
∫i de parfumerie;
Comerciale D & G TWO PARTNERS — S.R.L., cu – tipul de participare: privat autohton 100 %;
5147 – comerþ cu ridicata cu alte bunuri de
sediul Ón Pite∫ti, str. Tudor Vladimirescu, bl. A2, – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
sc. B, et. 2, ap. 9, judeþul Arge∫, formulat„ de Dobre – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
5151 – comerþ cu ridicata cu combustibili solizi,
Nicolae C„t„lin, domiciliat Ón localitatea – num„rul total de p„rþi sociale: 20;
lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produse derivate;
M„r„cineni, judeþul Arge∫, autorizeaz„ constituirea – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
5153 – comerþ cu ridicata cu matrial lemnos ∫i de
∫i dispune Ónmatricularea Societ„þii Comerciale D & Participarea asociaþilor la capitalul social:
construcþii (inclusiv accesorii ∫i materiale
G TWO PARTNERS — S.R.L. la Oficiul Registrului 1. Eftimie ™tefan-Cristian, aport la capital
consumabile);
Comerþului al Judeþului Arge∫ Ón termen de 24 de 1.900.000 lei, echivalentul a 19 p„rþi sociale,
5154 – comerþ cu ridicata cu echipamente ∫i
ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit reprezent‚nd 95 % din capitalul social total, av‚nd
furnituri de fier„rie, ipsoserie ∫i Ónc„lzire;
irevocabil„. cota de participare la beneficii/pierderi de 95 %;
5155 – comerþ cu ridicata cu produse chimice;
2. Petre Marian, aport la capital 100.000 lei,
5162 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini pentru O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta
echivalentul unei p„rþi sociale reprezent‚nd 5 % din
construcþii; Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia
capitalul social total, av‚nd cota de participare la
5164 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini ∫i materiale Autonom„ Monitorul Oficial, spre publicare, pe
beneficii/pierderi de 5 %.
de birou; cheltuiala p„rþilor, precum ∫i la Administraþia
Administratorul societ„þii este Eftimie ™tefan-
5166 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i financiar„ pe raza c„reia Ó∫i are sediul societatea, Cristian, cet„þean rom‚n, n„scut la data de
unelte agricole; pentru evidenþa fiscal„, cu menþionarea num„rului 15.08.1967 Ón Ploie∫ti, judeþul Prahova, cod numeric
5170 – comerþ cu ridicata cu alte produse, de Ónmatriculare din registrul comerþului. personal 1670815293209, domiciliat Ón Ploie∫ti,
neclasificate Ón alt„ parte; Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data aleea Iezerului nr. 9, bl. 151A, sc. A, ap. 23, judeþul
5212 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine pronunþ„rii prezentei Óncheieri. Prahova, av‚nd puteri depline.
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de Pronunþat„ ast„zi, 18 ianuarie 2001. Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
produse nealimentare; (17/21.835) Modul de dizolvare ∫i lichidare al societ„þii este
5224 – comerþ cu am„nuntul cu p‚ine, produse conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
de patiserie ∫i zaharoase (inclusiv Óngheþat„); *
Prin urmare, fiind Óndeplinite cerinþele legii,
5241 – comerþ cu am„nuntul cu textile; cererea va fi admis„ Ón temeiul art. 39 din Legea nr.
5242 – comerþ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte; Societatea Comercial„
31/1990, republicat„, ∫i art. 6 din Legea nr. 26/1990,
5243 – comerþ cu am„nuntul cu Ónc„lþ„minte ∫i TRADE INTERNATIONAL 2000 — S.R.L. republicat„.
articole din piele; Pite∫ti
5244 – comerþ cu am„nuntul cu mobil„, cu Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
articole de iluminat ∫i alte articole de uz casnic;
Admite cererea nr. 298 din data de 10.01.2001
5245 – comerþ cu am„nuntul cu articole ∫i NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/34/2001
privind Ónmatricularea Societ„þii Comerciale
aparate electrice de uz casnic;
COD SIRUES 033234212 TRADE INTERNATIONAL 2000 — S.R.L., cu sediul Ón
5246 – comerþ cu am„nuntul cu articole de
Pite∫ti, str. Gavana, bl. A4, sc. A, parter, ap. 3,
fier„rie, vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„;
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL ARGE™ judeþul Arge∫, (Ónmatriculat„ anterior cu nr.
5147 – comerþ cu am„nuntul cu c„rþi, jurnale ∫i
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI DE PE J 40/3895/2000 ∫i denumirea TRADE
articole de papet„rie;
INTERNATIONAL 2000 — S.R.L.), ca urmare a
5248 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine L¬NG√ CAMERA DE COMERÞ ™I INDUSTRIE
schimb„rii sediului din Bucure∫ti, Ón judeþul Arge∫,
specializate cu alte produse neclasificate Ón alt„ A JUDEÞULUI ARGE™
formulat„ de Eftimie ™tefan-Cristian, domiciliat Ón
parte;
Ploie∫ti, aleea Iezerului nr. 9, bl. 151A, sc. A, et. 5,
5262 – comerþ cu am„nuntul prin standuri Ón DOSAR NR. 148/2001 ap. 23, judeþul Prahova, ∫i dispune Ónmatricularea
pieþe;
ŒNCHEIEREA NR. 148 Societ„þii Comerciale TRADE INTERNATIONAL
5263 – comerþ cu am„nuntul care nu se
2000 — S.R.L. ca urmare a schimb„rii sediului la
efectueaz„ prin magazine (comis voiajori, automate
din data de 18 ianuarie 2001 Oficiul Registrului Comerþului al Judeþului Arge∫ Ón
de v‚ndut produse);
termen de 24 de ore de la data c‚nd prezenta
6024 – transporturi rutiere de m„rfuri; Judec„tor delegat — C„pit„nescu Cristian
Óncheiere a devenit irevocabil„.
7440 – publicitate; Referent O.R.C. — Dorobanþu Ioana O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta
7470 – activit„þi de Óntreþinere ∫i cur„þare a
Pe rol, soluþionarea cererii nr. 298 din data de Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia
cl„dirilor;
10.01.2001 privind Ónmatricularea Societ„þii Autonom„ Monitorul Oficial, spre publicare, pe
7484 – alte activit„þi de servicii prestate Ón
Comerciale TRADE INTERNATIONAL 2000 — S.R.L., cheltuiala p„rþilor, precum ∫i la Administraþia
principal Óntreprinderilor (inclusiv intermedieri
cu sediul Ón Pite∫ti, str. Gavana, bl. A4, sc. A, parter, financiar„ pe raza c„reia Ó∫i are sediul societatea,
pentru v‚nzare sau cump„rare pe baz„ de comison;
ap. 3, judeþul Arge∫, (Ónmatriculat„ anterior cu nr. pentru evidenþa fiscal„, cu menþionarea num„rului
servicii de design specializat pentru confecþii,
J 40/3895/2000 ∫i denumirea TRADE de Ónmatriculare din registrul comerþului.
decoraþiuni interioare; alte servicii pe baz„ de tarif
Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
sau contract). INTERNATIONAL 2000 — S.R.L.), ca urmare a
pronunþ„rii prezentei Óncheieri.
Forma de comercializare: schimb„rii sediului din Bucure∫ti Ón judeþul Arge∫,
Pronunþat„ ast„zi, 18 ianuarie 2001.
Societatea va comercializa produsele ∫i serviciile formulat„ de Eftimie ™tefan-Cristian, domiciliat Ón
Ploie∫ti, aleea Iezerului nr. 9, bl. 151A, sc. A, et. 5, (18/21.836)
en gross ∫i/sau en detaille, Ón lei ∫i/sau Ón valut„, la
sediu, Ón spaþii proprii ∫i/sau puse la dispoziþie de ap. 23, judeþul Prahova, Ón calitate de asociat. *
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 298/12.II.2001 9
Societatea Comercial„ 5115 – intermedieri Ón comerþul cu mobil„, 4531 – lucr„ri de instalaþii electrice;
ROVIPREST 2001 — S.R.L., Pite∫ti articole de menaj ∫i de fier„rie; 4532 – lucr„ri de izolaþii ∫i protecþie
5116 – intermedieri Ón comerþul cu textile, anticorosiv„;
confecþii, Ónc„lþ„minte ∫i articole din piele; 4533 – lucr„ri de instalaþii sanitare ∫i Ónc„lzire
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/33/18.01.2001 5117 – intermedieri Ón comerþul cu produse central„ ∫i de montaj de echipamente ∫i utilaje
alimentare, b„uturi alcoolice ∫i r„coritoare, produse tehnologice la cl„diri ∫i construcþii inginere∫ti;
COD SIRUES 033234200
din tutun; 4534 – alte lucr„ri de instalaþii ∫i de construcþii
5118 – intermedieri Ón comerþul specializat Ón auxiliare;
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL ARGE™ v‚nzarea produselor cosmetice efectuate pe baz„ de
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI DE PE 4541 – lucr„ri de ipsoserie;
plat„ sau contract;
L¬NG√ CAMERA DE COMERÞ ™I INDUSTRIE 4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
5119 – intermedieri Ón comerþul pentru v‚nzarea
A JUDEÞULUI ARGE™ 4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare a pereþilor;
m„rfurilor fiind efectuate pe baz„ de plat„ sau
contract; 4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
DOSAR NR. 149/2001 5121 – comerþ cu ridicata cu cereale, seminþe ∫i de geamuri;
furaje, materii prime necesare fabric„rii furajelor; 4545 – alte lucr„ri de finisare;
ŒNCHEIEREA NR. 149 5123 – comerþ cu ridicata cu animale vii; 4550 – Ónchirierea utilajelor de construcþii ∫i
5131 – comerþ cu ridicata cu fructe ∫i legume; demolare, cu personal de deservire aferent;
din data de 18 ianuarie 2001 5330 – restaurante;
5132 – comerþ cu ridicata cu carne ∫i mezeluri;
Judec„tor delegat — C„pit„nescu Cristian 5133 – comerþ cu ridicata cu produse lactate, ou„, 5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol;
Referent O.R.C. — M„rg„rit Cristina uleiuri ∫i gr„simi comestibile; 5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol;
5134 – comerþ cu ridicata cu b„uturi alcoolice ∫i 6022 – transporturi cu taxiuri;
Pe rol, soluþionarea cererii nr. 283 din data de r„coritoare; 6023 – transporturi terestre de c„l„tori,
10.01.2001 privind autorizarea ∫i Ónmatricularea 5135 – comerþ cu ridicata cu produse din tutun; ocazionale;
Societ„þii Comerciale ROVIPREST 2001, cu sediul Ón 5136 – comerþ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i 6024 – transporturi rutiere de m„rfuri Ón trafic
Pite∫ti, calea Bucure∫ti (Livezilor), bl. 8, sc. C, ap. 4, cu produse de cofet„rie zaharoase ∫i f„inoase ∫i intern ∫i internaþional;
judeþul Arge∫, formulat„ de Boghez Ion, domiciliat produse de panificaþie;
Ón Bucure∫ti, str. Nedeleanu Ion nr. 13, bl. U22, 6312 – depozit„ri;
5137 – comerþ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i 7110 – Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor
sc. 2, et. 8, ap. 52, Ón calitate de asociat unic. condimente; de capacitate mic„;
JUDEC√TORUL DELEGAT 5138 – comerþ cu ridicata, specializat cu alte
7482 – activit„þi de ambalare;
produse alimentare (inclusiv pe∫te, produse din
Examin‚nd cererea, constat„ c„ aceasta este 7484 – activit„þi de servicii prestate Ón principal
pe∫te, produse alimentare pentru hrana
Ónsoþit„ de documentele prev„zute de art. 35, alin. animalelor); Óntreprinderilor (inclusiv intermedieri pentru
2 din Legea nr. 31/1990 privind societ„þile 5139 – comerþ cu ridicata, nespecializat, cu v‚nzare sau cump„rare pe baz„ de comision;
comerciale, republicat„, ∫i de Normele produse alimentare, b„uturi ∫i produse din tutun activit„þi de licitaþie; servicii de design; alte servicii
metodologice nr. P/608–773/1998 privind modul de (comerþul cu ridicata include ∫i activitatea de pe baz„ de tarif sau contract);
þinere a registrelor comerþului ∫i de efectuare a import–export); • construcþii
Ónregistr„rilor, eliberate de Camera de Comerþ ∫i 5141 – comerþ cu ridicata cu produse textile; 4521 – lucr„ri de construcþii, inclusiv lucr„ri de
Industrie a Rom‚niei ∫i de Ministerul Justiþiei. 5142 – comerþ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i art„;
Cererea este legal timbrat„. Ónc„lþ„minte; 4522 – lucr„ri de Ónvelitori, lucr„ri de ∫arpante ∫i
Societatea, potrivit actului constitutiv 5143 – comerþ cu ridicata cu aparate electrice ∫i terase la construcþii;
autentificat cu nr. 34 din data de 9.01.2001 de de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i 4526 – alte lucr„ri specifice pentru construcþii.
notarul public Stan Ana, are urm„toarele elemente televizoare; Forma de comercializare:
de identificare: 5144 – comerþ cu ridicata cu produse din Societatea va comercializa produsele ∫i serviciile
Asociaul societ„þii este Boghez Ion, Ón calitate de ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntreþinere; en gros ∫i/sau en detaile, Ón lei/sau Ón valut„, la
asociat, n„scut la data de 3.12.1957 Ón localitatea 5145 – comerþ cu ridicata cu produse cosmetice sediu, Ón spaþii proprii ∫i/sau puse la dispoziþie de
Schitu Gole∫ti, judeþul Arge∫, domiciliat Ón ∫i de parfumerie; terþi, Ón pieþe, t‚rguri, oboare, ambulant, comerþ
Bucure∫ti, str. Nedeleanu Ion nr. 13, bl. U22, sc. 2, 5147 – comerþ cu ridicata cu alte bunuri de stradal, la domiciliul (sediul) clientului sau Ón alte
ap. 52, sectorul 5, identificat cu B.I. seria B.E. consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
forme permise de lege, dup„ caz, Ón nume propriu
nr. 815777, eliberat de Poliþia C‚mpulung la data de 5153 – comerþ cu ridicata cu material lemnos ∫i
∫i/sau Ón asociere cu persoane fizice ∫i/sau juridice
18.12.1981, cod numeric personal 1571203400620. de construcþii;
5154 – comerþ cu ridicata cu echipamente ∫i rom‚ne sau str„ine.
Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu Capitalul social
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu furnituri de fier„rie, ipsoserie ∫i Ónc„lzire ∫i al
instalaþiilor sanitare; – tipul de participare: privat autohton 100 %;
denumirea ROVIPREST 2001, cu sediul social Ón
5155 – comerþ cu ridicata cu produse chimice; – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
Pite∫ti, calea Bucure∫ti (Livezilor), bl. 8, sc. C, ap. 4,
5170 – comerþ cu ridicata cu alte produse – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
judeþul Arge∫, valabil p‚n„ la data de 2.03.2001.
neclasificate Ón alt„ parte; – num„rul total de p„rþi sociale: 20;
Obiectul de activitate:
Domeniul principal: 513 – comerþ cu ridicata cu 5211 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
produse alimentare cu b„uturi ∫i tutun. nespecializate cu v‚nzare predominant„ cu produse Participarea asociatului la capitalul social:
Activitatea principal„: 5139 – comerþ cu ridicata, alimentare, b„uturi alcoolice ∫i r„coritoare, produse Boghez Ion, aport la capital 2.000.000 lei,
nespecializat, cu produse alimentare ∫i produse din din tutun; echival‚nd cu 20 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 %
tutun (comerþul cu ridicata include ∫i activitatea de 5212 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine din capitalul social total, av‚nd cota de participare
import–export). nespecializate cu v‚nzare predominant„ cu produse la beneficii/pierderi de 100 %.
Alte activit„þi: nealimentare; Administratorul societ„þii este Boghez Ion,
• producþie 5221 – comerþ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume cet„þean rom‚n, n„scut la data de 3.12.1957 Ón
0121 – cre∫terea bovinelor; proaspete; localitatea Schitu Gole∫ti, judeþul Arge∫, cod
0122 – cre∫terea ovinelor ∫i caprinelor; 5222 – comerþ cu am„nuntul cu produse din numeric personal 1571203400620, domiciliat Ón
carne;
0123 – cre∫terea porcinelor; Bucure∫ti, str. Nedeleanu Ion nr. 13, bl. U22, sc. 2,
5223 – comerþ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee
0125 – cre∫terea p„s„rilor; ap. 52, sectorul 5, av‚nd puteri depline.
∫i molu∫te;
0221 – exploatare forestier„; Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
5224 – comerþ cu am„nuntul cu p‚ine, produse
1513 – produse pe baz„ de carne (inclusiv din Modul de dizolvare ∫i lichidare al societ„þii este
de patiserie ∫i zaharoase;
carne de pas„re); conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
5225 – comerþ cu am„nuntul cu b„uturi alcoolice
1552 – fabricarea Óngheþatei; Prin urmare, fiind Óndeplinite cerinþele legii,
∫i r„coritoare;
1570 – fabricarea produselor pentru hrana cererea va fi admis„ Ón temeiul art. 39 din Legea nr.
5226 – comerþ cu am„nuntul cu produse din
animalelor; 31/1990, republicat„, ∫i art. 6 din Legea nr. 26/1990,
tutun;
1581 – fabricarea produselor de panificaþie ∫i 5227 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine republicat„.
patiserie; specializate, cu produse lactate, ou„, uleiuri ∫i
1589 – fabricarea altor produse alimentare; gr„simi comestibile, fructe ∫i legume conservate; Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
2010 – prelucrarea brut„ a lemnului ∫i 5233 – comerþ cu am„nuntul cu produse Admite cererea nr. 283 din data de 10.01.2000
impregnarea lemnului; cosmetice ∫i de toalet„; privind autorizarea funcþion„rii ∫i Ónmatricularea
2030 – fabricarea de elemente de dulgherie ∫i 5241 – comerþ cu am„nuntul cu textile; Societ„þii Comerciale ROVIPREST 2001, cu sediul Ón
t‚mpl„rie pentru construcþii; 5242 – comerþ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
2640 – fabricarea c„r„mizilor, þiglelor ∫i a altor Pite∫ti, calea Bucure∫ti (Livezilor), bl. 8, sc. C, ap. 4,
5243 – comerþ cu am„nuntul cu Ónc„lþ„minte ∫i judeþul Arge∫, formulat„ de Boghez Ion, domiciliat
produse pentru construcþii; articole dion piele;
2661 – fabricarea elementelor din beton pentru Ón Pite∫ti, str. Nedeleanu Ion nr. 13, bl. U22, sc. 2,
5244 – comerþ cu am„nuntul cu mobil„, articole
construcþii; et. 8, ap. 52, judeþul Arge∫, autorizeaz„ constituirea
de iluminat, articole de menaj ∫i articole casnice
2663 – fabricarea betonului; ∫i dispune Ónmatricularea Societ„þii Comerciale
neelectrice;
2664 – fabricarea mortarului; ROVIPREST 2001 — S.R.L., la Oficiul Registrului
5245 – comerþ cu am„nuntul cu articole ∫i
• comerþ – comerþul cu ridicata include ∫i aparate electrice de uz casnic; Comerþului al Judeþului Arge∫ Ón termen de 24 de
activitatea de import–export; 5246 – comerþ cu am„nuntul cu articole de ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit
5010 – intermedieri pentru v‚nzarea sau fier„rie, vopsitorie, sticl„ ∫i articole de sticl„; irevocabil„.
cump„rarea autovehiculelor de toate tipurile, at‚t a 5247 – comerþ cu am„nuntul cu c„rþi, jurnale ∫i O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta
celor noi c‚t ∫i a celor uzate sau recondiþionate; articole de papet„rie; Óncheiere se transmite, din oficiu, la Regia
5030 – comerþ cu piese ∫i accesorii pentru 5248 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine Autonom„ Monitorul Oficial, spre publicare, pe
autovehicule; specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„ cheltuiala p„rþilor, precum ∫i la Administraþia
5111 – intermedieri Ón comerþul cu materii parte; financiar„ pe raza c„reia Ó∫i are sediul societatea,
prime agricole, animale vii, materii prime textile ∫i 5250 – comerþ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie pentru evidenþa fiscal„, cu menþionarea num„rului
cu semiproduse; v‚ndute prin magazine de consignaþie; de Ónmatriculare din registrul comerþului.
5112 – intermedieri Ón comerþul cu combustibil, 5262 – comerþ cu am„nuntul prin standuri, Ón Cu recurs Ón termen de 15 zile de la data
minerale ∫i produse chimice pentru industrie; pieþe; pronunþ„rii prezentei Óncheieri.
5113 – intermedieri Ón comerþul cu material 5263 – comerþ cu am„nuntul care nu se Pronunþat„ ast„zi, 18 ianuarie 2001.
lemnos ∫i de construcþii; efectueaz„ prin magazine (comis-voiajori, automate
(19/21.837)
5114 – intermedieri Ón comerþul cu ma∫ini ∫i de v‚ndut produse);
echipamente industriale; • servicii *
10 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 298/12.II.2001
Societatea Comercial„ Capitalul social: 2. Catana Ion, n„scut la data de 10.11.1945 Ón
RAMI ALIMENT 2001 — S.R.L., C‚mpulung – tipul de participare: privat autohoton 100 %; localitatea Draganu, judeþul Arge∫, domiciliat Ón
judeþul Arge∫ – capitalul social subscris: 2.000.000 lei; Pite∫ti, str. Exerciþiu, bl. A6, sc. C, ap. 17, cod po∫tal
– capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei; 300, judeþul Arge∫, legitimat cu C.I. seria AS
– num„rul total de p„rþi sociale: 20; nr. 047237 eliberat de Poliþia Pite∫ti la data de
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/29/18.01.2001 – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei. 7.10.1999, cod numeric personal 1451110034964.
Participarea asociatului la capitalul social: Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
COD SIRUES 033234169 Dumitrescu Gheorghe, aport la capital 2.000.000 lei, r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
echivalentul a 20 p„rþi sociale, reprezent‚nd denumirea CES TOP 2000, cu sediul social Ón
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL ARGE™ 100 % capitalul social total, av‚nd cota de Pite∫ti, Str. Plopilor-Cartierul G„vana nr. 34, judeþul
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI DE PE participare la beneficii/pierderi de 100 %. Arge∫, valabil pe o durat„ nelimitat„.
L¬NG√ CAMERA DE COMERÞ ™I INDUSTRIE Administratorul societ„þii este Dumitrescu Obiectul de activitate
A JUDEÞULUI ARGE™ Gheorghe, cet„þean rom‚n, n„scut la data de Domeniul principal:
23.12.1954 Ón localitatea Arm„∫e∫ti, judeþul V‚lcea, 453 Lucr„ri de instalaþii ∫i izolaþii.
DOSAR NR. 172/2001 cod numeric personal 1541223030014, domiciliat Ón Activitatea principal„:
C‚mpulung, str. George TopÓrceanu nr. 6, bl. C6, sc. 4531 – lucr„ri de instalaþii electrice, inclusiv
ŒNCHEIEREA NR. 172 G, et. 1, ap. 3, judeþul Arge∫, av‚nd puteri depline. lucr„ri pentru sisteme de Ónc„lzire electric„ ∫i
Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. climatizare.
din 18 ianuarie 2001 Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform Alte activit„þi:
Judec„tor delegat — C„pit„nescu Cristian prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. Comerþ intern:
Prin urmare, fiind Óndeplinite cerinþele legii, 5131 – comerþ cu ridicata cu fructe ∫i legume
Referent O.R.C. — Fuiorescu Laura
cererea va fi admis„ Ón temeiul art. 39 din Legea proaspete;
Pe rol, soluþionarea cererii nr. 616 din data de nr. 31/1990, republicat„, ∫i art. 6 din Legea nr. 5132 – comerþ cu ridicata cu carne ∫i mezeluri;
17.01.2001 privind autorizarea ∫i Ónmatricularea 26/1990, republicat„. 5133 – comerþ cu ridicata cu produse lactate, ou„,
Societ„þii Comerciale RAMI ALIMENT 2001 — S.R.L., uleiuri ∫i gr„simi comestibile;
cu sediul Ón C‚mpulung, str. George TopÓrceanu Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune: 5134 – comerþ cu ridicata cu b„uturi alcoolice ∫i
nr. 6, bl. C6, sc. G, et. 1, ap. 3, judeþul Arge∫, r„coritoare;
Admite cererea nr. 616 din data de 17.01.2001,
formulat„ de Dumitrescu Gheorghe, domiciliat Ón 5135 – comerþ cu ridicata cu produse din tutun;
privind autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii
C‚mpulung, str. George TopÓrceanu nr. 6, bl. C6, 5136 – comerþ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i
Comerciale RAMI ALIMENT 2001 — S.R.L., cu sediul
sc. G, et. 1, ap. 3, judeþul Arge∫, Ón calitate de produse zaharoase;
Ón C‚mpulung, str. George TopÓrceanu nr. 6, bl. C6,
asociat, 5137 – comerþ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i
sc. G, et. 1, ap. 3, judeþul Arge∫, formulat„ de
condimente;
JUDEC√TORUL DELEGAT Dumitrescu Gheorghe, domiciliat Ón C‚mpulung,
5138 – comerþ cu ridicata, specializat, cu alte
str. George TopÓrceanu nr. 6, bl. C6, sc. G, et. 1, produse alimentare;
Examin‚nd cererea, constat„ c„ aceasta este ap. 3, judeþul Arge∫, autorizeaz„ constituirea ∫i
Ónsoþit„ de documentele prev„zute de art. 35 alin. 2 5139 – comerþ cu ridicata, nespecializat, cu
dispune Ónmatricularea Societ„þii Comerciale RAMI produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
din Legea nr. 31/1990 privind societ„þile ALIMENT 2001 — S.R.L. la Oficiul Registrului
comerciale, republicat„ ∫i de Normele metodologice 5141 – comerþ cu ridicata cu produse textile;
Comerþului al Judeþului Arge∫ Ón termen de 24 de 5142 – comerþ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
P/608–773/1998, privind modul de þinere a ore de la data c‚nd prezenta Óncheiere a devenit
registrelor comerþului ∫i de efectuare a Ónc„lþ„minte;
irevocabil„. 5145 – comerþ cu ridicata cu produse cosmetice
Ónregistr„rilor, emise de Camera de Comerþ ∫i O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii, prezenta
Industrie a Rom‚niei ∫i de Ministerul Justiþiei. ∫i de parfumerie;
Óncheiere se transmite din oficiu la Regia Autonom„ 5155 – comerþ cu ridicata cu produse chimice;
Cererea este legal timbrat„. Monitorul Oficial, spre publicare, pe cheltuiala
Societatea, potrivit statutului societ„þii 5154 – comerþ cu ridicata cu echipamente ∫i
p„rþilor, precum ∫i la Administraþia financiar„ pe furnituri de fier„rie, ipsos„rie ∫i Ónc„lzire;
autentificat cu nr. 36 din data de 16.01.2001 la raza c„reia Ó∫i are sediul societatea, pentru evidenþa
Biroul notarului public Petrescu Margareta din 5211 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine
fiscal„, cu menþionarea num„rului de Ónmatriculare nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
C‚mpulung, are urm„toarele elemente de Ón registrul comerþului.
identificare: produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la 5212 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine
Asociat: data pronunþ„rii prezentei Óncheieri.
Dumitrescu Gheorghe, n„scut la data de nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
Pronunþat„ ast„zi, 18 ianuarie 2001. produse nealimentare;
23.12.1954 Ón localitatea Arm„∫e∫ti, judeþul V‚lcea,
domiciliat Ón C‚mpulung, str. George TopÓrceanu
(20/21.838) 5221 – comerþ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
nr. 6, bl. C6, sc. G, et. 1, ap. 3, judeþul Arge∫, * proaspete;
legitimat cu C.I. seria AS nr. 047407 eliberat de 5222 – comerþ cu am„nuntul cu carne ∫i produse
din carne;
Poliþia C‚mpulung la data de 11.10.1999, cod Societatea Comercial„ 5224 – comerþ cu am„nuntul cu p‚ine, produse
numeric personal 1541223030014. CES TOP 2000 — S.R.L., Pite∫ti, judeþul de patiserie ∫i zaharoase;
Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
Arge∫ 5225 – comerþ cu am„nuntul cu b„uturi;
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
5226 – comerþ cu am„nuntul cu produse din
denumirea RAMI ALIMENT 2001, cu sediul social Ón
tutun;
C‚mpulung, str. George TopÓrceanu nr. 6, bl. C6, sc. NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 03/26/17.01.2001 5227 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine
G, et. 1, ap. 3, judeþul Arge∫, valabil p‚n„ la data de
specializate, cu produse neclasificate Ón alt„ parte;
16.01.2001. COD SIRUES 033234133
5233 – comerþ cu am„nuntul cu produse
Obiectul de activitate
cosmetice ∫i de toalet„;
Domeniul principal: JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL ARGE™
5241 – comerþ cu am„nuntul cu textile;
521 Comerþ cu am„nuntul, Ón magazine LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI DE PE
5242 – comerþ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
nespecializate. L¬NG√ CAMERA DE COMERÞ ™I INDUSTRIE 5243 – comerþ cu am„nuntul cu Ónc„lþ„minte ∫i
Activitatea principal„: A JUDEÞULUI ARGE™ articole din piele;
5211 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine 5262 – comerþ cu am„nuntul prin standuri, Ón
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de DOSAR NR. 4316/2000 pieþe;
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun. 5263 – comerþ cu am„nuntul care nu se
Alte activit„þi: ŒNCHEIEREA NR. 4316 efectueaz„ prin magazine.
5211 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine Servicii:
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de din 16 ianuarie 2001
4531 – lucr„ri de instalaþii electrice, inclusiv
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun; Judec„tor delegat — Denisa Stoica St„ni∫or lucr„ri pentru sisteme de Ónc„lzire electric„ ∫i
5212 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine Referent O.R.C. — Natalia ™erb„nescu climatizare;
nespecializate, Ón care m„rfurile alimentare nu sunt 4532 – lucr„ri de izolaþii ∫i protecþie anticorosiv„;
preponderente; se v‚nd Ón raioane distincte, dar cu Pe rol, soluþionarea cererii nr. 21048 din data de
4533 – lucr„ri de instalaþii sanitare ∫i de Ónc„lzire
aceea∫i gestiune: Ómbr„c„minte, mobilier, produse 26.09.2000 privind autorizarea ∫i Ónmatricularea
central„ ∫i de montaj de echipamente ∫i utilaje
electrocasnice, articole de fier„rie, de sport, Societ„þii Comerciale CES TOP 2000 — S.R.L., cu
tehnologice la cl„diri ∫i construcþii inginere∫ti;
cosmetice, bijuterii, juc„rii; sediul Ón Pite∫ti, Str. Plopilor-Cartierul G„vana
4534 – alte lucr„ri de instalaþii ∫i de construcþii
5221 – comerþ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume nr. 34, judeþul Arge∫, formulat„ de Catana Ion,
auxiliare.
proaspete; domiciliat Ón Pite∫ti, str. Exerciþiu, bl. A6, sc. C,
Forma de comercializare: societatea va
5222 – comerþ cu am„nuntul cu carne ∫i cu et. 4, ap. 17, judeþul Arge∫, Ón calitate de asociat,
comercializa produsele ∫i serviciile en gros ∫i/sau
produse din carne; en détaille, Ón lei ∫i/sau Ón valut„, la sediu, Ón spaþii
JUDEC√TORUL DELEGAT
5223 – comerþ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee proprii ∫i/sau puse la dispoziþie de terþi, Ón pieþe,
∫i molu∫te; Examin‚nd cererea, constat„ c„ aceasta este t‚rguri, oboare, ambulant, comerþ stradal, la
5224 – comerþ cu am„nuntul cu p‚ine, produse Ónsoþit„ de documentele prev„zute de art. 35 alin. 2 domiciliul (sediul) clientului sau Ón alte forme
de patiserie ∫i zaharoase; din Legea nr. 31/1990 privind societ„þile permise de lege, dup„ caz, Ón nume propriu ∫i/sau
5225 – comerþ cu am„nuntul cu b„uturi; comerciale, republicat„ ∫i de Normele metodologice Ón asociere cu persoane fizice ∫i/sau juridice
5226 – comerþ cu am„nuntul cu produse din P/608–773/1998, privind modul de þinere a rom‚ne sau str„ine.
tutun; registrelor comerþului ∫i de efectuare a Capitalul social:
5227 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine Ónregistr„rilor, emise de Camera de Comerþ ∫i – tipul de participare: privat autohoton 100 %;
specializate, cu produse lactate, ou„, uleiuri ∫i Industrie a Rom‚niei ∫i de Ministerul Justiþiei. – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
gr„simi cosmetibile, fructe ∫i legume conservate; Cererea este legal timbrat„. – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
5233 – comerþ cu am„nuntul cu produse Societatea, potrivit actului constitutiv – num„rul total de p„rþi sociale: 20;
cosmetice ∫i de toalet„. autentificat cu nr. 952 din data de 4.05.2000 la – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
Forma de comercializare: societatea va Biroul notarului public Stan Ana din Pite∫ti, are Participarea asociaþilor la capitalul social:
comercializa produsele ∫i serviciile en gros ∫i/sau urm„toarele elemente de identificare: 1. Catana Elena, aport la capital 1.000.000 lei,
en détaille, Ón lei ∫i/sau Ón valut„, la sediu, Ón spaþii Asociaþi: echivalentul a 10 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 %
proprii ∫i/sau puse la dispoziþie de terþi, Ón pieþe, 1. Catana Elena, n„scut„ la data de 22.09.1948 Ón din capitalul social total, av‚nd cota de participare
t‚rguri, oboare, ambulant, comerþ stradal, la localitatea Draganu, judeþul Arge∫, domiciliat„ Ón la beneficii/pierderi de 50 %;
domiciliul (sediul) clientului sau Ón alte forme Pite∫ti, str. Exerciþiu, bl. A6, sc. C, ap. 17, cod po∫tal 2. Catana Ion, aport la capital 1.000.000 lei,
permise de lege, dup„ caz, Ón nume propriu ∫i/sau 300, judeþul Arge∫, legitimat„ cu C.I. seria AS echivalentul a 10 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 %
Ón asociere cu persoane fizice ∫i/sau juridice nr. 047239 eliberat de Poliþia Pite∫ti la data de din capitalul social total, av‚nd cota de participare
rom‚ne sau str„ine. 7.10.1999, cod numeric personal 2480922034961; la beneficii/pierderi de 50 %.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 298/12.II.2001 11
Administratorii societ„þii sunt: Bordas Romeo Claudiu, n„scut la data de Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
1. Catana Elena, cet„þean rom‚n, n„scut„ la data 4.11.1977 Ón Satu Mare, judeþul Satu Mare, cet„þean Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
de 22.09.1948 Ón localitatea Draganu, judeþul Arge∫, rom‚n, domiciliat Ón Satu Mare, aleea Milcov nr. 1, Societ„þii Comerciale EXTERIOR SOLUTION —
cod numeric personal 2480922034961, domiciliat„ ap. 12, cod po∫tal 3900, telefon 095/949349, judeþul S.R.L., cu urm„toarele date:
Ón Pite∫ti, str. Exerciþiu, bl. A6, sc. C, ap. 17, cod Satu Mare, legitimat cu B.I. seria D.V. nr. 622128 Asociat:
po∫tal 300, judeþul Arge∫, av‚nd puteri depline; eliberat de Poliþia Satu Mare la data de 8.03.1991, Munteanu Lucian Raul, n„scut la data de
2. Catana Ion, cet„þean rom‚n, n„scut la data de cod numeric personal 1771104301961. 15.09.1971 Ón Satu Mare, judeþul Satu Mare,
10.11.1945 Ón localitatea Draganu, judeþul Arge∫, Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu cet„þean rom‚n, domiciliat Ón Satu Mare, str. Diana
cod numeric personal 1451110034964, domiciliat Ón r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu nr. 41, cod po∫tal 3900, telefon 061/716301, judeþul
Pite∫ti, str. Exerciþiu, bl. A6, sc. C, ap. 17, cod po∫tal denumirea SABINA GROUP, cu sediul social Ón Satu Satu Mare, legitimat cu B.I. seria B.R. nr. 097722
300, judeþul Arge∫, av‚nd puteri depline. Mare, Aleea Universului nr. 14, ap. 20, judeþul Satu eliberat de Poliþia Satu Mare la data de 20.03.1995,
Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. Mare. cod numeric personal 1710915301977.
Modul de dizolvare ∫i lichidare este conform Obiectul de activitate: Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. Domeniul principal: r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
Prin urmare, fiind Óndeplinite cerinþele legii, 644 Alte activit„þi de telecomunicaþii denumirea EXTERIOR SOLUTION, cu sediul social
cererea va fi admis„ Ón temeiul art. 39 din Legea nr. neclasificate Ón alt„ parte. Ón Satu Mare, str. Diana nr. 41, judeþul Satu Mare.
31/1990, republicat„, ∫i art. 6 din Legea nr. 26/1990, Activitatea principal„: Obiectul de activitate:
republicat„. Alte servicii de telecomunicaþii, neclasificate Ón Domeniul principal:
alt„ parte. 524 Comerþ cu am„nuntul, Ón magazine
Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune: 6442 – alte servicii de telecomunicaþii, specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
neclasificate Ón alt„ parte. parte.
Admite cererea nr. 21048 din data de 26.09.2000,
Alte activit„þi: conform actului constitutiv Activitatea principal„:
privind autorizarea ∫i Ónmatricularea Societ„þii
Comerþ cu am„nuntul cu c„rþi, jurnale ∫i articole
Comerciale CES TOP 2000 — S.R.L., cu sediul Ón autentificat cu nr. 139 din data de 16.01.2001 la
de papet„rie.
Pite∫ti, Str. Plopilor-Cartierul G„vana nr. 34, judeþul Biroul notarului public Candrea I.C.
5247 – comerþ cu am„nuntul cu c„rþi, jurnale ∫i
Arge∫, formulat„ de Catana Ion, domiciliat Ón Capitalul social:
articole de papet„rie.
Pite∫ti, str. Exerciþiu, bl. A6, sc. C, et. 4, ap. 17, – tipul de participare: privat autohton 100 %;
Alte activit„þi: conform actului constitutiv
judeþul Arge∫, autorizeaz„ constituirea ∫i dispune – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
autentificat cu nr. 6855 din data de 7.11.2000 la
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale CES TOP 2000 — – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
Biroul notarului public Botea D.
S.R.L. la Oficiul Registrului Comerþului al Judeþului – num„rul total de p„rþi sociale: 20; Capitalul social:
Arge∫ Ón termen de 24 de ore de la data c‚nd – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei. – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
prezenta Óncheiere a devenit irevocabil„. Participarea asociatului la capitalul social: – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
O dat„ cu efectuarea Ónmatricul„rii Societ„þii Bordas Romeo Claudiu, aport la capital 2.000.000 lei, – num„rul total de p„rþi sociale: 20;
Comerciale CES TOP 2000 — S.R.L., prezenta echivalentul a 20 p„rþi sociale reprezent‚nd – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
Óncheiere se transmite din oficiu la Regia Autonom„ 100 % capitalul social total, av‚nd cota de Participarea asociatului la capitalul social:
Monitorul Oficial spre publicare, pe cheltuiala participare la beneficii/pierderi de 100 %. Munteanu Lucian Raul, aport la capital 2.000.000 lei,
p„rþilor, precum ∫i la Administraþia financiar„ pe Administrator: echivalentul a 20 p„rþi sociale reprezent‚nd
raza c„reia Ó∫i are sediul societatea, pentru evidenþa Bordas Romeo Claudiu, cet„þean rom‚n, n„scut 100 % capitalul social total, av‚nd cota de
fiscal„, cu menþionarea num„rului de Ónmatriculare la data de 4.11.1977 Ón Satu Mare, judeþul Satu participare la beneficii/pierderi de 100 %.
Ón registrul comerþului. Mare, cod numeric personal 1771104301961, Administrator:
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la domiciliat Ón Satu Mare, aleea Milcov nr. 1, ap. 12, Bercea Timea Lucieta, cet„þean rom‚n, n„scut„ la
data pronunþ„rii prezentei Óncheieri. cod po∫tal 3900, telefon 095/949349, judeþul Satu data de 15.06.1968 Ón Satu Mare, judeþul Satu Mare,
Pronunþat„ ast„zi, 16 ianuarie 2001. Mare, av‚nd puteri depline. cod numeric personal 2680615301995, domiciliat„
(21/21.839) Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. Ón Satu Mare, str. Ganea nr. 18, ap. 2, cod po∫tal
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform 3900, telefon 061/765078, judeþul Satu Mare, av‚nd
* prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. puteri depline de administrator.
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
Societatea Comercial„ pronunþare. Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
SABINA GROUP — S.R.L., Satu Mare Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 18 ianuarie 2001. prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
judeþul Satu Mare R„mas„ irevocabil„ la data de 19 ianuarie 2001, Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
prin nerecurare/renunþare a recurs. pronunþare.
(22/21.840) Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 19 decembrie 2000.
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 30/22/19.01.2001 R„mas„ irevocabil„ la data de 3 ianuarie 2001,
* prin nerecurare/renunþare a recurs.
COD SIRUES 306901842
(23/21.841)
Societatea Comercial„
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SATU EXTERIOR SOLUTION — S.R.L., Satu Mare
*
MARE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
judeþul Satu Mare
Societatea Comercial„
DOSAR NR. 137/16.01.2001 TRANS DANY PREST — S.R.L.
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 30/1/3.01.2001 comuna Certeze, judeþul Satu Mare
ŒNCHEIEREA NR. 75
COD SIRUES 306901634
din 18 ianuarie 2001 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 30/21/19.01.2001
™edinþa din 18 ianuarie 2001 JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SATU
MARE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI COD SIRUES 306901830
Judec„tor delegat — Pop Gheorghe
Referent O.R.C. — Pop Ioan JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SATU
DOSAR NR. 7838/14.12.2000
MARE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Bordas
ŒNCHEIEREA NR. 1488
Romeo Claudiu, privind autorizarea constituirii ∫i
DOSAR NR. 136/16.01.2001
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale SABINA din 19 decembrie 2000
GROUP — S.R.L. ŒNCHEIEREA NR. 74
™edinþa din 19 decembrie 2000
JUDEC√TORUL DELEGAT din 18 ianuarie 2001
Judec„tor delegat — Pop Gheorghe
Asupra cererii de faþ„: Referent O.R.C. — Pop Ioan ™edinþa din 18 ianuarie 2001
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
de 16.01.2001 cu nr. 137, petentul Bordas Romeo Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Judec„tor delegat — Pop Gheorghe
Claudiu a solicitat autorizarea constituirii ∫i Munteanu Lucian Raul, privind autorizarea Referent O.R.C. — Pop Ioan
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale SABINA constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale
EXTERIOR SOLUTION — S.R.L. Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Ciocan
GROUP — S.R.L. la Oficiul registrului comerþului. Petru, privind autorizarea constituirii ∫i
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele Ónmatricularea Societ„þii Comerciale TRANS DANY
JUDEC√TORUL DELEGAT
Ónscrisuri: PREST — S.R.L.
1. actul constitutiv autentificat cu nr. 139 din Asupra cererii de faþ„:
data de 16.01.2001 la Biroul notarului public Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data JUDEC√TORUL DELEGAT
Candrea I.C.; precum ∫i celelalte acte prev„zute de de 14.12.2000 cu nr. 7838, petentul Munteanu
Asupra cererii de faþ„:
lege. Lucian Raul a solicitat autorizarea constituirii ∫i
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul Ónmatricularea Societ„þii Comerciale EXTERIOR
de 16.01.2001 cu nr. 136, petentul Ciocan Petru a
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele SOLUTION — S.R.L. la Oficiul registrului
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón comerþului. Societ„þii Comerciale TRANS DANY PREST — S.R.L.
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din Œn susþinerea cererii a fost depus actul la Oficiul registrului comerþului.
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii constitutiv autentificat cu nr. 6855 din data de Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite 7.11.2000 la Biroul notarului public Botea D. Ónscrisuri:
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul 1. actul constitutiv autentificat cu nr. 134 din
Comerciale SABINA GROUP — S.R.L. ∫i dispun‚nd delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele data de 16.01.2001 la Biroul notarului public
Ónmatricularea acesteia. legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón Todoran T.; precum ∫i celelalte acte prev„zute de
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din lege.
Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune: Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii Examin‚nd Ónscrisurile menþionate, judec„torul
Admite cererea formulat„ de Bordas Romeo nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
Claudiu, domiciliat Ón Satu Mare, aleea Milcov nr. 1, prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
ap. 12, judeþul Satu Mare, ∫i, Ón consecinþ„: Comerciale EXTERIOR SOLUTION — S.R.L. ∫i conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune dispun‚nd Ónmatricularea acesteia. Codul de procedur„ civil„, precum ∫i ale Legii
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
Societ„þii Comerciale SABINA GROUP — S.R.L., cu Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune: prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
urm„toarele date: Admite cererea formulat„ de Munteanu Lucian Comerciale TRANS DANY PREST — S.R.L. ∫i
Asociat: Raul, domiciliat Ón Satu Mare, ∫i, Ón consecinþ„: dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
12 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 298/12.II.2001
Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune: Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune: Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
Admite cererea formulat„ de Ciocan Petru, Admite cererea formulat„ de Pop Simona, Admite cererea formulat„ de Deac Daniel,
domiciliat Ón localitatea Certeze, judeþul Satu Mare, domiciliat„ Ón Satu Mare, Bd. S„n„t„þii, bl. K9, et. 4, domiciliat Ón Negre∫ti-Oa∫, judeþul Satu Mare, ∫i, Ón
∫i, Ón consecinþ„: ap. 9, judeþul Satu Mare, ∫i, Ón consecinþ„: consecinþ„:
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
Societ„þii Comerciale TRANS DANY PREST — S.R.L., Societ„þii Comerciale EUROLINE TELECOM — Societ„þii Comerciale IZOMAT NORD — S.R.L., cu
cu urm„toarele date: S.R.L., cu urm„toarele date: urm„toarele date:
Asociat: Asociatul unic al societ„þii este Pop Simona, Asociaþi:
Ciocan Petru, n„scut la data de 24.06.1960 Ón n„scut„ la data de 4.04.1971 Ón Satu Mare, judeþul 1. Deac Daniel Ioan, n„scut la data de 12.03.1972
localitatea Certeze, judeþul Satu Mare, cet„þean Satu Mare, cet„þean rom‚n, domiciliat„ Ón Satu Ón localitatea Negre∫ti-Oa∫, judeþul Satu Mare,
rom‚n, domiciliat Ón localitatea Certeze nr. 682, Mare, Bd. S„n„t„þii, bl. K9, ap. 9, cod po∫tal 3900, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón localitatea Negre∫ti-
telefon 093/592953, judeþul Satu Mare, legitimat cu judeþul Satu Mare, identificat„ cu C.I. seria SM Oa∫, Str. Victoriei, bl. 10/20, ap. 6, judeþul Satu
B.I. seria B.X. nr. 280941 eliberat de Miliþia Negre∫ti nr. 003361 eliberat de Poliþia Satu Mare la data de Mare, telefon 061/850717, identificat cu B.I. seria
Oa∫ la data de 26.04.1984, cod numeric personal 21.01.2000, cod numeric personal 2710404301972. G.T. nr. 352722 eliberat de Poliþia Negre∫ti-Oa∫ la
1600624301018. Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu data de 6.06.1996, cod numeric personal
Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu 1720312301019;
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu denumirea EUROLINE TELECOM, av‚nd sediul 2. Deac Laura Mariana, n„scut„ la data de
denumirea TRANS DANY PREST, cu sediul social Ón social Ón Satu Mare, Bd. S„n„t„þii, bl. K9, et. 4, 11.10.1975 Ón localitatea Negre∫ti-Oa∫, judeþul Satu
comuna Certeze, str. Cioc„ne∫ti nr. 975, judeþul ap. 9, judeþul Satu Mare. Mare, cet„þean rom‚n, domiciliat„ Ón localitatea
Satu Mare. Obiectul de activitate Negre∫ti-Oa∫, Str. Arenei nr. 15, cod po∫tal 3919,
Obiectul de activitate: Domeniul principal: judeþul Satu Mare, telefon 061/850717, identificat„
Domeniul principal: 642 – telefonie, telegrafie, transmisiuni de date. cu B.I. seria G.R. nr. 500413 eliberat de Poliþia
452 Construcþii de cl„diri ∫i de geniu civil. Activitatea principal„: Negre∫ti-Oa∫ la data de 25.09.1995, cod numeric
Activitatea principal„: – activit„þi de telefonie (inclusiv telefonie personal 2751011301012.
Alte lucr„ri specifice pentru construcþii. mobil„); Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
4526 – alte lucr„ri specifice pentru construcþii. 6421 – activit„þi de telefonie. r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
Alte activit„þi: conform actului constitutiv Alte activit„þi: conform actului constitutiv denumirea IZOMAT NORD, av‚nd sediul social Ón
autentificat cu nr. 134 din data de 16.01.2001 la autentificat cu nr. 137/17.01.2001 de notarul public localitatea Negre∫ti-Oa∫, Str. Victoriei nr. 6, judeþul
Biroul notarului public Todoran T. Donca R. Satu Mare.
Capitalul social: Capitalul social: Obiectul de activitate
– capitalul social subscris: 2.000.000 lei; capitalul social subscris: 2.000.000 lei; Domeniul principal:
– capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei; capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei; 511 – activit„þi de intermediere Ón comerþul cu
– num„rul total de p„rþi sociale: 20; num„rul total de p„rþi sociale: 20; ridicata.
– valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei. valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei. Activitatea principal„:
Participarea asociatului la capitalul social: Participarea asociatului la capital: – comerþ intermediar cu mobil„, articole de
Ciocan Petru, aport la capital 2.000.000 lei, – Pop Simona, aport la capital 2.000.000 lei, menaj ∫i de fier„rie;
echivalentul a 20 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 % echival‚nd cu 20 p„rþi sociale, reprezent‚nd 100 % 5115 – intermedieri Ón comerþul cu mobil„,
capitalul social total, av‚nd cota de participare la din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare articole de menaj ∫i de fier„rie.
beneficii/pierderi de 100 %. la beneficii/pierderi de 100 %. Alte activit„þi: conform actului constitutiv
Administrator: Administratorul societ„þii este Pop Simona, autentificat cu nr. 85/10.01.2001 de notarul public
Ciocan Maria, cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de 4.04.1971 Ón Todoran T.
9.06.1968 Ón localitatea Certeze, judeþul Satu Mare, Satu Mare, judeþul Satu Mare, cod numeric personal Capitalul social:
cod numeric personal 2680609301001, domiciliat„ 2710404301972, domiciliat„ Ón Satu Mare, capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
Ón localitatea Certeze nr. 975, telefon 093/592953, Bd. S„n„t„þii, bl. K9, ap. 9, cod po∫tal 3900, judeþul capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
judeþul Satu Mare, av‚nd puteri depline de Satu Mare, av‚nd puteri depline. num„rul total de p„rþi sociale: 20;
administrator. Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform Participarea asociaþilor la capital:
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. 1. Deac Daniel Ioan, aport la capital 1.100.000 lei,
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la echival‚nd cu 11 p„rþi sociale, reprezent‚nd 55 %
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la pronunþare. din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare
pronunþare. Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 18 ianuarie 2001. la beneficii/pierderi de 55 %;
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 18 ianuarie 2001. R„mas„ irevocabil„ la data de 19 ianuarie 2001, 2. Deac Laura Mariana, aport la capital 900.000 lei,
prin renunþare la recurs. echival‚nd cu 9 p„rþi sociale, reprezent‚nd 45 % din
R„mas„ irevocabil„ la data de 19 ianuarie 2001,
capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare la
prin nerecurare/renunþare a recurs. (25/21.843)
beneficii/pierderi de 45 %.
(24/21.842) * Administratorii societ„þii sunt:
* 1. Deac Daniel Ioan, cet„þean rom‚n, n„scut la
Societatea Comercial„ data de 12.03.1972 Ón localitatea Negre∫ti-Oa∫,
Societatea Comercial„ IZOMAT NORD — S.R.L., Negre∫ti-Oa∫ judeþul Satu Mare, cod numeric personal
EUROLINE TELECOM — S.R.L., Satu Mare 1720312301019, domiciliat Ón localitatea Negre∫ti-
judeþul Satu Mare
Oa∫, Str. Victoriei, bl. 10/20, ap. 16, judeþul Satu
Mare, telefon 061/850717, av‚nd puteri depline;
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 30/23/19.01.2001 NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 30/20/17.01.2001 2. Deac Laura Mariana, cet„þean rom‚n, n„scut„
la data de 11.10.1975 Ón localitatea Negre∫ti-Oa∫,
COD SIRUES 306901854 COD SIRUES 306901828 judeþul Satu Mare, cod numeric personal
2751011301012, domiciliat„ Ón localitatea Negre∫ti-
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL Oa∫, Str. Arenei nr. 15, cod po∫tal 3919, judeþul Satu
SATU MARE LA OFICIUL REGISTRULUI SATU MARE LA OFICIUL REGISTRULUI Mare, telefon 061/850717, av‚nd puteri depline.
COMERÞULUI COMERÞULUI Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
DOSAR NR. 142/17.01.2001 DOSAR NR. 88/11.01.2001 prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
ŒNCHEIEREA NR. 77 ŒNCHEIEREA NR. 52 pronunþare.
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 16 ianuarie 2001.
din 18.01.2001 din 16.01.2001 R„mas„ irevocabil„ la data de 17 ianuarie 2001,
prin renunþare la recurs.
™edinþa din 18 ianuarie 2001 ™edinþa din 16 ianuarie 2001
(26/21.844)
Judec„tor delegat — Pop Gheorghe Judec„tor delegat — Pop Gheorghe *
Referent O.R.C. — Pop Ioan Referent O.R.C. — Pop Ioan
Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Pop Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Deac Societatea Comercial„
Simona, privind autorizarea constituirii ∫i Daniel privind autorizarea constituirii ∫i IMMOBILIARE EGI SIM — S.R.L., Satu Mare
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale EUROLINE Ónmatricularea Societ„þii Comerciale IZOMAT
TELECOM — S.R.L. NORD — S.R.L.
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 30/19/17.01.2001
JUDEC√TORUL DELEGAT JUDEC√TORUL DELEGAT
COD SIRUES 306901816
Asupra cererii de faþ„: Asupra cererii de faþ„:
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
de 17.01.2001 cu nr. 142, petentul Pop Simona a de 11.01.2001 cu nr. 88, petentul Deac Daniel a
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea SATU MARE LA OFICIUL REGISTRULUI
Societ„þii Comerciale EUROLINE TELECOM — S.R.L. Societ„þii Comerciale IZOMAT NORD — S.R.L. la COMERÞULUI
la Oficiul registrului comerþului. Oficiul registrului comerþului.
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele DOSAR NR. 84/11.01.2001
Ónscrisuri: Ónscrisuri:
1. actul constitutiv autentificat cu nr. 37 din data 1. actul constitutiv autentificat cu nr. 85 din data ŒNCHEIEREA NR. 51
de 17.01.2001 de notarul public Donca E., precum de 10.01.2001 de notarul public Todoran T., precum din 16.01.2001
∫i celelalte acte prev„zute de lege. ∫i celelalte acte prev„zute de lege.
Examin‚nd Ónscrisurile menþionate mai sus, Examin‚nd Ónscrisurile menþionate mai sus, ™edinþa din 16 ianuarie 2001
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite Judec„tor delegat — Pop Gheorghe
cerinþele legale privind constituirea societ„þii cerinþele legale privind constituirea societ„þii
Referent O.R.C. — Pop Ioan
comerciale, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 331 comerciale, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 331
∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu ∫i urm„toarele din Codul de procedur„ civil„, Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Forni
cele ale Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a precum ∫i cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicat„, Sergio, prin Ritiu Simona Ómputernicit cu procura
admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea urmeaz„ a admite prezenta cerere, autoriz‚nd nr. 5564/14.11.2000 privind autorizarea constituirii
Societ„þii Comerciale EUROLINE TELECOM — S.R.L. constituirea Societ„þii Comerciale IZOMAT NORD — ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale
∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia. S.R.L. ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia. IMMOBILIARE EGI SIM — S.R.L.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 298/12.II.2001 13
JUDEC√TORUL DELEGAT Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 16 ianuarie 2001. 1. Pasztor Zoltan Bela, aport la capital 1.000.000 lei,
R„mas„ irevocabil„ la data de 17 ianuarie 2001, echival‚nd cu 10 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 %
Asupra cererii de faþ„:
prin renunþare la recurs. din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
(27/21.845) la beneficii/pierderi de 50 %;
de 11.01.2001 cu nr. 84, petentul Forni Sergio a
2. Waldman Istvan, aport la capital 1.000.000 lei,
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea * echival‚nd cu 10 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 %
Societ„þii Comerciale IMMOBILIARE EGI SIM — din capitalul social total, av‚nd o cot„ de participare
S.R.L. la Oficiul registrului comerþului. Societatea Comercial„ la beneficii/pierderi de 50 %.
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele CAFFEE SERVICE — S.R.L., Satu Mare Administratorii societ„þii sunt:
Ónscrisuri: 1. Pasztor Zoltan Bela, cet„þean rom‚n, n„scut la
1. actul constitutiv autentificat cu nr. 5563 din data de 5.11.1969 Ón localitatea Medie∫u Aurit,
data de 14.11.2000 de notarul public Ressler P., NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 30/18/17.01.2001 judeþul Satu Mare, cod numeric personal
precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege. 1691105301972, domiciliat Ón localitatea Odoreu,
Examin‚nd Ónscrisurile menþionate mai sus, COD SIRUES 306901804
Str. Unirii nr. 30, cod po∫tal 3981, judeþul Satu
judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite Mare, telefon 094/704976, av‚nd puteri depline;
cerinþele legale privind constituirea societ„þii JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
2. Waldman Istvan, cet„þean rom‚n, n„scut la
comerciale, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 331 SATU MARE LA OFICIUL REGISTRULUI data de 1.05.1970 Ón localitatea T„∫nad, judeþul Satu
∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu COMERÞULUI Mare, cod numeric personal 1700501304009,
cele ale Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a domiciliat„ Ón localitatea Satu Mare, Str. Corvinilor
admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea DOSAR NR. 102/12.01.2001 nr. 16, ap. 7, cod po∫tal 3900, judeþul Satu Mare,
Societ„þii Comerciale IMMOBILIARE EGI SIM — telefon 093/246494, av‚nd puteri depline.
S.R.L., ∫i dispun‚nd Ónmatricularea acesteia. ŒNCHEIEREA NR. 50 Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
din 16.01.2001 Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune: prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Admite cererea formulat„ de Forni Sergio, ™edinþa din 16 ianuarie 2001 Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
domiciliat Ón Italia, Cesena, prin Ritiu Simona, pronunþare.
Judec„tor delegat — Pop Gheorghe
Ómputernicit, ∫i, Ón consecinþ„: Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 16 ianuarie 2001.
Referent O.R.C. — Pop Ioan R„mas„ irevocabil„ la data de 17 ianuarie 2001,
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Pasztor prin renunþare la recurs.
Societ„þii Comerciale IMMOBILIARE EGI SIM — Zoltan Bela, prin Tarczy Eva, Ómputernicit prin (28/21.846)
S.R.L. cu urm„toarele date: procura nr. 139/11.01.2001, privind autorizarea *
Asociaþi: constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale
1. Andreoli Egisto, n„scut la data de 3.07.1940 Ón CAFFEE SERVICE — S.R.L.
Italia, localitatea Cesena (FO), cet„þean italian, Societatea Comercial„
domiciliat Ón Italia, localitatea Cesena, Via Dei Fiori JUDEC√TORUL DELEGAT VALENTAIN TRANS — S.R.L., Satu Mare
nr. 220, identificat cu pa∫aportul nr. 934080U Asupra cererii de faþ„:
eliberat de autorit„þile din Italia la data de Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 30/17/17.01.2001
5.10.2000; de 12.01.2001 cu nr. 102, petentul Pasztor Zoltan
2. Lorenzetti Pietro Paolo, n„scut la data de Bela a solicitat autorizarea constituirii ∫i COD SIRUES 306901799
29.03.1953 Ón Italia, localitatea Massa, cet„þean Ónmatricularea Societ„þii Comerciale CAFFEE
italian, domiciliat Ón Italia, localitatea Cesena, Via SERVICE — S.R.L. la Oficiul registrului comerþului. JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
Montecchio nr. 180, identificat cu pa∫aportul Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele SATU MARE LA OFICIUL REGISTRULUI
nr. U83229M eliberat de autorit„þile italiene la data Ónscrisuri: COMERÞULUI
de 20.12.1994; 1. actul constitutiv autentificat cu nr. 138 din
3. Forni Sergio, n„scut la data de 28.02.1942 Ón data de 11.01.2001 de notarul public Petruca E., DOSAR NR. 111/15.01.2001
Italia, localitatea Cesena, cet„þean italian, domiciliat precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.
Ón Italia, localitatea Cesena, Via Ciro Menotti nr. 86, Examin‚nd Ónscrisurile menþionate mai sus, ŒNCHEIEREA NR. 49
identificat cu pa∫aportul nr. 318402A eliberat de judec„torul delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite ™edinþa din 16 ianuarie 2001
autorit„þile din Italia la data de 12.04.1991. cerinþele legale privind constituirea societ„þii
Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu comerciale, Ón conformitate cu dispoziþiile art. 331 Judec„torul delegat — Pop Gheorghe
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu ∫i urm. din Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu Referent O.R.C. — Pop Ioan
denumirea IMMOBILIARE EGI SIM, av‚nd sediul cele ale Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a
social Ón Satu Mare, str. I.C. Br„tianu, bl. 5, parter, Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Medve
admite prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea
judeþul Satu Mare. Gheorghe, prin Tarczy Eva Ómputernicit cu procura
Societ„þii Comerciale CAFFEE SERVICE — S.R.L. ∫i
Activitate anterioar„: divizare parþial„. nr. 157/12.01.2001 privind autorizarea constituirii
dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
Obiectul de activitate ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale VALENTAIN
Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune: TRANS — S.R.L.
Domeniul principal:
452 – construcþii de cl„diri ∫i de geniu civil. Admite cererea formulat„ de Pasztor Zoltan, JUDEC√TORUL DELEGAT
Activitatea principal„: domiciliat Ón localitatea Odoreu, judeþul Satu Mare,
– lucr„ri de construcþii, inclusiv lucr„ri de art„; Asupra cererii de faþ„:
∫i, Ón consecinþ„:
4521 – lucr„ri de construcþii, inclusiv de art„. Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
Alte activit„þi: conform actului constitutiv de 15.01.2001 cu nr. 111, petentul Medve Gheorghe
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
autentificat cu nr. 5563/14.11.2000 de notarul a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
Societ„þii Comerciale CAFFEE SERVICE — S.R.L., cu Societ„þii Comerciale VALENTAIN TRANS — S.R.L.
public Ressler P. urm„toarele date:
Capitalul social: Ón registrul comerþului.
Asociaþi: Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
capitalul social subscris: 2.000.000 lei; 1. Pasztor Zoltan Bela, n„scut la data de Ónscrisuri:
capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei, din care: 5.11.1969 Ón localitatea Medie∫u Aurit, judeþul Satu 1. actul constitutiv autentificat cu nr. 156 din
80 $; Mare, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón localitatea data de 12.01.2001, de notarul public Petruca E.;
participare str„in„ la capitalul social: 2.000.000 lei, Odoreu, Str. Unirii nr. 30, cod po∫tal 3981, judeþul precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.
din care: 80 $; Satu Mare, telefon 094/704976, identificat cu B.I. Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul
num„rul total de p„rþi sociale: 20; seria G.D. nr. 0155161 eliberat de Poliþia Satu Mare delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei. la data de 3.11.1992, cod numeric personal legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
Participarea asociaþilor la capital: 1691105301972; conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din
1. Andreoli Legisto, aport la capital 500.000 lei, 2. Waldman Istvan, n„scut la data de 1.05.1970 Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
din care 20 $, echival‚nd cu 5 p„rþi sociale, Ón localitatea T„∫nad, judeþul Satu Mare, cet„þean Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
reprezent‚nd 25 % din capitalul social total, av‚nd rom‚n, domiciliat Ón localitatea Satu Mare, prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
o cot„ de participare la beneficii/pierderi de 25 %; Str. Corvinilor nr. 16, ap. 7, cod po∫tal 3900, judeþul Comerciale VALENTAIN TRANS — S.R.L. ∫i
2. Lorenzetti Pietro Paolo, aport la capital Satu Mare, telefon 093/246494, identificat cu B.I. dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
500.000 lei, din care 20 $, echival‚nd cu 5 p„rþi seria B.T. nr. 955275 eliberat de Miliþia T„∫nad la
sociale, reprezent‚nd 25 % din capitalul social total, data de 14.03.1984, cod numeric personal Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
av‚nd o cot„ de participare la beneficii/pierderi de 1700501304009. Admite cererea formulat„ de Medve Gheorghe,
25 %; Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu domiciliat Ón Satu Mare, prin Tarczy Eva
3. Forni Sergio, aport la capital 1.000.000 lei, din r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu Ómputernicit ∫i, Ón consecinþ„:
care 40 $, echival‚nd cu 10 p„rþi sociale, denumirea CAFFEE SERVICE, av‚nd sediul social Ón Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd localitatea Satu Mare, Str. Corvinilor nr. 16, ap. 7, Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
o cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %. judeþul Satu Mare. Societ„þii Comerciale VALENTAIN TRANS — S.R.L.,
Administratorii societ„þii sunt: Obiectul de activitate cu urm„toarele date:
1. Andreoli Egisto, cet„þean italian, n„scut la data Domeniul principal: Asociaþi:
de 3.07.1940 Ón localitatea Cesena (FO), Italia, 513 – comerþ cu ridicata cu produse alimentare, 1. Medve Gheorghe, Ón calitate de asociat, n„scut
domiciliat Ón Italia, localitatea Cesena, Via Dei Fiori cu b„uturi ∫i cu tutun. la data de 15.02.1948 Ón localitatea Napradea,
nr. 330, av‚nd puteri: membru c.a.; Activitatea principal„: judeþul S„laj, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón Satu
2. Lorenzetti Pietro Paolo, cet„þean italian, – comerþ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i Mare, aleea Milcov nr. 7, ap. 99, cod po∫tal 3900,
n„scut la data de 29.03.1953 Ón localitatea Massa, condimente; judeþul Satu Mare, telefon 061/742588, posesor al
Italia, domiciliat Ón Italia, localitatea Cesena, Via 5113 – comerþ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i B.I. seria H.C. nr. 182385, eliberat de Poliþia Satu
Montecchio nr. 170, av‚nd puteri: membru c.a.; condimente. Mare la data de 14.10.1998, av‚nd codul numeric
3. Forni Sergio, cet„þean italian, n„scut la data de Alte activit„þi: conform actului constitutiv personal 1480215301971;
28.02.1942 Ón localitatea Cesena, Italia, domiciliat Ón autentificat cu nr. 138/11.01.2001 de notarul public 2. Medve Valentin Vasile, Ón calitate de asociat,
Italia, localitatea Cesena, Via Ciro Menotti nr. 86, Petruca E. n„scut la data de 21.01.1982 Ón localitatea Satu
av‚nd puteri: pre∫edinte. Capitalul social: Mare, judeþul Satu Mare, cet„þean rom‚n, domiciliat
Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. capitalul social subscris: 2.000.000 lei; Ón Satu Mare, aleea Milcov, bl. 7, ap. 99, cod po∫tal
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei; 3900, judeþul Satu Mare, telefon 061/742588,
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. num„rul total de p„rþi sociale: 20; posesor al C.I. seria S.M. nr. 004267, eliberat„ de
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei. Poliþia Satu Mare la data de 9.02.2000, av‚nd codul
pronunþare. Participarea asociaþilor la capital: numeric personal 1820121303938.
14 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 298/12.II.2001
Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu Asociaþi: Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu 1. Kurti Bela, n„scut la data de 22.03.1967 Ón delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
denumirea VALENTAIN TRANS, cu sediul social Ón localitatea Cehu Silvaniei, judeþul S„laj, cet„þean legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
Satu Mare, aleea Milcov nr. 7, bl. T.6, ap. 99. rom‚n, domiciliat Ón Satu Mare, Str. Ostrovului conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din
Obiectul de activitate: nr. 17, ap. 51, cod po∫tal 3900, judeþul Satu Mare, Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
• domeniul principal: posesor al B.I. seria D.V. nr. 619340, eliberat de Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
602 – alte transporturi terestre. Poliþia T„∫nad la data de 19.02.1991, av‚nd codul prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
• activitatea principal„: transporturi rutiere de numeric personal 1670322304006; Comerciale PARADOX COMPANY — S.R.L. ∫i
2. Kore Iosif, n„scut la data de 26.08.1966 Ón Satu dispun‚nd Ónmatricularea acesteia.
m„rfuri intern ∫i internaþional
Mare, judeþul Satu Mare, cet„þean rom‚n, domiciliat
6024 – transporturi rutiere de m„rfuri. Ón Satu Mare, bd. Octavian Goga nr. 3, ap. 17, cod Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Alte activit„þi conform actului constitutiv po∫tal 3900, judeþul Satu Mare, telefon 061/737962,
autentificat cu nr. 156/12.01.2001 de notarul public Admite cererea formulat„ de Varga Norbert,
posesor al C.I. seria S.M. nr. 024418, eliberat de
Petruca E. domiciliat Ón localitatea Carei, judeþul Satu Mare, ∫i,
Poliþia Satu Mare la data de 28.09.2000, av‚nd codul
Capitalul social: Ón consecinþ„:
numeric personal 1660826301984.
Capitalul social subscris este Ón valoare de Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
p„rþi sociale – 20; valoarea unei p„rþi sociale fiind denumirea JOBEL CONF, cu sediul social Ón Satu Societ„þii Comerciale PARADOX COMPANY — S.R.L.,
de 100.000 lei. Mare, Str. Ostrovului, bl. 17, ap. 51, judeþul Satu cu urm„toarele date:
Mare. Asociaþi:
Participarea asociaþilor la capitalul social:
Obiectul de activitate: 1. Varga Norbert Ioan, n„scut la data de
1. Medve Gheorghe, aport la capital 1.600.000 lei,
• domeniul principal: 10.07.1980 Ón localitatea Carei, judeþul Satu Mare,
echival‚nd cu 16 p„rþi sociale, reprezent‚nd 80 %
182 – fabricarea de articole de Ómbr„c„minte ∫i cet„þean rom‚n, domiciliat Ón localitatea Carei,
din capitalul social total, av‚nd cota de participare Str. C„plenilor nr. 63, cod po∫tal 3825, judeþul Satu
la beneficii/pierderi de 80 %; lenjerie din materiale textile;
• activitatea principal„: fabricarea altor articole Mare, posesor al B.I. seria G.K. nr. 998432, eliberat
2. Medve Valentin Vasile, aport la capital 400.000 de Poliþia Carei, la data de 27.06.1996, av‚nd codul
de Ómbr„c„minte ∫i accesorii (inclusiv confecþii
lei, echival‚nd cu 4 p„rþi sociale, reprezent‚nd 20 % croitorie Ón serie) numeric personal 1800710303716;
din capitalul social total, av‚nd cota de participare 1824 – fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte 2. Varga Margareta, n„scut„ la data de 13.05.1959
la beneficii/pierderi de 20 %. ∫i accesorii. Ón localitatea Carei, judeþul Satu Mare, cet„þean
Administratori: Alte activit„þi conform actului constitutiv rom‚n, domiciliat Ón localitatea Carei,
1. Medve Livia, cet„þean rom‚n, n„scut„ la data autentificat cu nr. 87/9.01.2001 de notarul public Str. C„plenilor nr. 63, cod po∫tal 3825, judeþul Satu
de 19.05.1957 Ón Satu Mare, av‚nd codul numeric Ressler P. Mare, telefon 061/865127, posesoare a B.I. seria
personal 2570519301998, domiciliat„ Ón Satu Mare, Capitalul social: D.G. nr. 031014, eliberat de Poliþia Carei, la data de
aleea Milcov, bl. 7, ap. 99, cod po∫tal 3900, judeþul Capitalul social subscris este Ón valoare de 1.03.1988, av‚nd codul numeric personal
Satu Mare, telefon 061/742588, av‚nd puteri Ón 2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de 2590513300013.
calitate de administrator. p„rþi sociale – 20; valoarea unei p„rþi sociale fiind Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. de 100.000 lei. r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform Participarea asociaþilor la capitalul social: denumirea PARADOX COMPANY, cu sediul social Ón
prevederilor Legii nr. 31/1990 republicat„. 1. Kurti Bela, aport la capital 1.000.000 lei, localitatea Carei, Str. Caplenilor nr. 63, judeþul Satu
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la echival‚nd cu 10 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 % Mare, valabil p‚n„ la data de 15.10.2005.
din capitalul social total, av‚nd cota de participare Obiectul de activitate:
pronunþare.
la beneficii/pierderi de 50 %; • domeniul principal:
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din data de 16 ianuarie
2. Kore Iosif, aport la capital 1.000.000 lei, 159 – fabricarea b„uturilor;
2001. echival‚nd cu 10 p„rþi sociale, reprezent‚nd 50 %
R„mas„ irevocabil„ la data de 17 ianuarie 2001, • activitatea principal„: fabricarea b„uturilor
din capitalul social total, av‚nd cota de participare alcoolice distilate;
prin renunþare la recurs. la beneficii/pierderi de 50 %.
1591 – fabricarea b„uturilor alcoolice distilate.
(29/21.847) Administratori:
Alte activit„þi conform actului constitutiv
* 1. Kurti Bela, cet„þean rom‚n, n„scut la data de
autentificat cu nr. 1120/7.12.2000 de notarul public
22.03.1967 Ón localitatea Cehu Silvaniei, judeþul
S„laj, av‚nd codul numeric personal Micu E.M.
Societatea Comercial„ 1670322304006, domiciliat Ón Satu Mare, Str. Capitalul social:
JOBEL CONF — S.R.L., Satu Mare Ostrovului nr. 17, ap. 51, cod po∫tal 3900, judeþul Capitalul social subscris este Ón valoare de
Satu Mare, av‚nd puteri depline; 2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de
2. Kore Iosif, cet„þean rom‚n, n„scut la data de p„rþi sociale – 20, valoarea unei p„rþi sociale fiind
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 30/16/17.01.2001 26.08.1966 Ón Satu Mare, judeþul Satu Mare, av‚nd de 100.000 lei.
codul numeric personal 1660826301984, domiciliat Participarea asociaþilor la capitalul social:
COD SIRUES 306901787 1. Varga Norbert Ioan, aport la capital 1.200.000
Ón Satu Mare, bd. Octavian Goga nr. 3, ap. 17, cod
po∫tal 3900, judeþul Satu Mare, telefon 061/737962, lei, echival‚nd cu 12 p„rþi sociale, reprezent‚nd
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL av‚nd puteri depline. 60 % din capitalul social total, av‚nd cota de
SATU MARE LA OFICIUL REGISTRULUI Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. participare la beneficii/pierderi de 60 %;
COMERÞULUI Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform 2. Varga Margareta, aport la capital 800.000 lei,
prevederilor Legii nr. 31/1990 republicat„. echival‚nd cu 8 p„rþi sociale, reprezent‚nd 40 % din
DOSAR NR. 82/11.01.2001 Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la capitalul social total, av‚nd cota de participare la
pronunþare. beneficii/pierderi de 40 %.
ŒNCHEIEREA NR. 48 Pronunþat„ Ón ∫edinþa din data de 16 ianuarie Administrator al societ„þii este Varga Norbert
2001. Ioan, cet„þean rom‚n, n„scut la data de 10.07.1980
™edinþa din 16 ianuarie 2001 R„mas„ irevocabil„ la data de 17 ianuarie 2001, Ón localitatea Carei, judeþul Satu Mare, av‚nd codul
Judec„torul delegat — Pop Gheorghe prin renunþare la recurs. numeric personal 1800710303716, domiciliat Ón
Referent O.R.C. — Pop Ioan (30/21.848) localitatea Carei, Str. C„plenilor nr. 63, cod po∫tal
* 3825, judeþul Satu Mare, av‚nd puteri depline.
Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Kore Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
Iosif, prin Tarczy Eva, Ómputernicit cu procura nr. Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
88/9.01.2001, privind autorizarea constituirii ∫i Societatea Comercial„
prevederilor Legii nr. 31/1990 republicat„.
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale JOBEL CONF PARADOX COMPANY — S.R.L., Carei Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
— S.R.L. pronunþare.
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 30/9/12.01.2001
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din data de 28 decembrie
JUDEC√TORUL DELEGAT 2000.
Asupra cererii de faþ„: COD SIRUES 306901713 R„mas„ irevocabil„ la data de 12 ianuarie 2001,
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data prin nerecurare.
de 11.01.2001 cu nr. 82, petentul Kore Iosif a JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL (31/21.849)
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea SATU MARE LA OFICIUL REGISTRULUI
*
Societ„þii Comerciale JOBEL CONF — S.R.L. Ón COMERÞULUI
registrul comerþului. Societatea Comercial„
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele DOSAR NR. 7794/11.12.2000
ALEX FOREST — S.R.L., comuna Certeze
Ónscrisuri:
ŒNCHEIEREA NR. 1514 judeþul Satu Mare
1. actul constitutiv autentificat cu nr. 87 din data
de 9.01.2001 de notarul public Ressler P., precum ∫i ™edinþa din 28 decembrie 2000
celelalte acte prev„zute de lege. Judec„torul delegat — Pop Gheorghe NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 30/15/17.01.2001
Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul
Referent O.R.C. — Pop Ioan
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele COD SIRUES 306901775
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Varga
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din Norbert, privind autorizarea constituirii ∫i JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Ónmatricularea Societ„þii Comerciale PARADOX SATU MARE LA OFICIUL REGISTRULUI
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite COMPANY — S.R.L. COMERÞULUI
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii JUDEC√TORUL DELEGAT
Comerciale JOBEL CONF — S.R.L. ∫i dispun‚nd DOSAR NR. 104/12.01.2001
Ónmatricularea acesteia. Asupra cererii de faþ„:
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data ŒNCHEIEREA NR. 47
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: de 11.12.2000 cu nr. 7794, petentul Varga Norbert a
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea ™edinþa din 16 ianuarie 2001
Admite cererea formulat„ de Kore Iosif, Societ„þii Comerciale PARADOX COMPANY — S.R.L.
domiciliat Ón Satu Mare, prin Tarczy Eva, Judec„torul delegat — Pop Gheorghe
Ón registrul comerþului. Referent O.R.C. — Pop Ioan
Ómputernicit ∫i, Ón consecinþ„: Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Ónscrisuri: Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Mihoc
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a 1. actul constitutiv autentificat cu nr. 1120 din Grigore, privind autorizarea constituirii ∫i
Societ„þii Comerciale JOBEL CONF — S.R.L., cu data de 7.12.2000, de notarul public Micu E.M., Ónmatricularea Societ„þii Comerciale ALEX FOREST —
urm„toarele date: precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege. S.R.L.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 298/12.II.2001 15
JUDEC√TORUL DELEGAT Societatea Comercial„ 1640125300013, domiciliat Ón Carei, str. Kolcsey
KUSZIROM — S.R.L., Carei, judeþul Satu Mare Ferencz nr. 7, cod po∫tal 3825, judeþul Satu Mare,
Asupra cererii de faþ„: av‚nd puteri depline.
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
de 12.01.2001 cu nr. 104, petentul Mihoc Grigore a NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 30/14/17.01.2001 Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
COD SIRUES 306901763
Societ„þii Comerciale ALEX FOREST — S.R.L. Ón Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
registrul comerþului. pronunþare.
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 16 ianuarie 2001.
Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele SATU MARE LA OFICIUL REGISTRULUI R„mas„ irevocabil„ la data de 17 ianuarie 2001
Ónscrisuri: COMERÞULUI prin renunþare la recurs.
1. actul constitutiv autentificat cu nr. 093, din
(33/21.851)
data de 12.01.2001, de notarul public Donca R., DOSAR NR. 90/12.01.2001
precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.
*
ŒNCHEIEREA NR. 46/16.01.2001
Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul
Societatea Comercial„
delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele ™edinþa din 16 ianuarie 2001
CONTACT BAU — S.R.L., Satu Mare
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón Judec„tor delegat — Pop Gheorghe
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din Referent O.R.C. — Pop Ioan
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 30/372/8.12.2000
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Tempfli
Stefan Eugen, prin Blasko Alexandru Ómputernicit COD SIRUES 306901335
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
cu procura nr. 55/11.01.2001, privind autorizarea
Comerciale ALEX FOREST — S.R.L. ∫i dispun‚nd constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL
Ónmatricularea acesteia. KUSZIROM — S.R.L. SATU MARE LA OFICIUL REGISTRULUI
COMERÞULUI
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: JUDEC√TORUL DELEGAT
Admite cererea formulat„ de Mihoc Grigore, Asupra cererii de faþ„: DOSAR NR. 7632/20.11.2000
domiciliat Ón localitatea Certeze nr. 722, ∫i, Ón Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
de 12.01.2001 cu nr. 90, petentul Tempfli Stefan ŒNCHEIEREA NR. 1392/23.11.2000
consecinþ„:
Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Eugen a solicitat autorizarea constituirii ∫i ™edinþa din 23 noiembrie 2000
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale KUSZIROM —
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a Judec„tor delegat — Pop Gheorghe
S.R.L. la Oficiul registrului comerþului.
Societ„þii Comerciale ALEX FOREST — S.R.L., cu Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele Referent O.R.C. — Pop Ioan
urm„toarele date: Ónscrisuri: Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Kadas
Asociaþi: 1. actul constitutiv autentificat cu Francisc Ómputernicit cu procura nr.
1. Mihoc Grigore, n„scut la data de 22.01.1958 Ón nr. 54/11.01.2001 de notarul public Cherestesiu I., 818/17.11.2000, privind autorizarea constituirii ∫i
localitatea Certeze, judeþul Satu Mare, cet„þean precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege. Ónmatricularea Societ„þii Comerciale CONTACT
rom‚n, domiciliat Ón localitatea Certeze nr. 722, Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul BAU — S.R.L.
judeþul Satu Mare, posesor al B.I. seria G.N. delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón JUDEC√TORUL DELEGAT
nr. 664759, eliberat de Poliþia Certeze la data de
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din
4.06.1995, av‚nd codul numeric personal Asupra cererii de faþ„:
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
1580122301048; Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
2. Mihoc Floare, n„scut„ la data de 2.03.1961 Ón de 20.11.2000 cu nr. 7632, petentul Kadas Francisc
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
a solicitat autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea
localitatea Certeze, judeþul Satu Mare, cet„þean Comerciale KUSZIROM — S.R.L. ∫i dispun‚nd
Societ„þii Comerciale CONTACT BAU — S.R.L. la
rom‚n, domiciliat„ Ón localitatea Certeze nr. 722, Ónmatricularea acesteia.
Oficiul registrului comerþului.
judeþul Satu Mare, posesoare a B.I. seria G.N. Œn susþinerea cererii au fost depuse urm„toarele
Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
nr. 662259, eliberat de Poliþia Certeze la data de Ónscrisuri:
Admite cererea formulat„ de Tempfli Stefan 1. actul constitutiv autentificat cu
1.02.1995, av‚nd codul numeric personal
Eugen, domiciliat Ón Carei, judeþul Satu Mare, prin nr. 817/17.11.2000 de notarul public Avram C.,
2610302301029.
Ómputernicit Blasko Alexandru, ∫i, Ón consecinþ„: precum ∫i celelalte acte prev„zute de lege.
Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune Examin‚nd menþionatele Ónscrisuri, judec„torul
r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a delegat, constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele
denumirea ALEX FOREST, cu sediul social Ón Societ„þii Comerciale KUSZIROM — S.R.L., cu legale privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
comuna Certeze nr. 1033 (722), judeþul Satu Mare. urm„toarele date: conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din
Obiectul de activitate: Asociaþi: Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
• domeniul principal: 1. Tempfli Stefan Eugen, n„scut la data de Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
25.01.1964 Ón Carei, judeþul Satu Mare, cet„þean prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
201 – prelucrarea brut„ a lemnului ∫i
rom‚n, domiciliat Ón Carei, str. Kolcsey Ferencz Comerciale CONTACT BAU — S.R.L. ∫i dispun‚nd
impregnarea lemnului; nr. 7, cod po∫tal 3825, judeþul Satu Mare, identificat Ónmatricularea acesteia.
• activitatea principal„: prelucrarea brut„ a cu C.I. seria SM nr. 026539 eliberat de Poliþia Carei
lemnului ∫i impregnarea lemnului la data de 24.10.2000, cod numeric personal Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
2010 – prelucrarea brut„ a lemnului ∫i 1640125300013; Admite cererea formulat„ de Kadas Francisc,
impregnarea lemnului. 2. Homodi Gizella Maria, n„scut„ la data de domiciliat Ón Halmeu, judeþul Satu Mare,
Alte activit„þi conform actului constitutiv 5.06.1952 Ón Carei, judeþul Satu Mare, cet„þean Ómputernicit, ∫i, Ón consecinþ„:
autentificat cu nr. 093/12.01.2001 de notarul public ungar, domiciliat„ Ón Ungaria, localitatea Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
Letavertes, str. Szilerdo nr. 14, cod po∫tal 4281, Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
Donca R.
identificat„ cu pa∫aport seria ZA nr. 012917 eliberat Societ„þii Comerciale CONTACT BAU — S.R.L., cu
Capitalul social: de autorit„þile din Ungaria la data de 8.09.1998. urm„toarele date:
Capitalul social subscris este Ón valoare de Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu Asociaþi:
2.000.000 lei, v„rsat 2.000.000 lei; num„rul total de r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu 1. Kavocska Imre, n„scut la data de 28.01.1948 Ón
p„rþi sociale – 20, valoarea unei p„rþi sociale fiind denumirea KUSZIROM, cu sediul social Ón Carei, Bekescsaba, Ungaria, cet„þean ungur, domiciliat Ón
de 100.000 lei. str. Cpt. Z„g„nescu, bl. 42, sc. B, ap. 23. Ungaria, localitatea Szeged, str. Baktoi nr. 93,
Participarea asociaþilor la capitalul social: Obiectul de activitate: identificat cu pa∫aport seria ZB nr. 174271 eliberat
1. Mihoc Grigore, aport la capital 1.200.000 lei, • domeniul principal: 151 – producþia, de autorit„þile din Ungaria;
prelucrarea ∫i conservarea c„rnii; 2. Molnar Gyorgy, n„scut la data de 5.04.1946 Ón
echival‚nd cu 12 p„rþi sociale, reprezent‚nd 60 %
• activitatea principal„: producþia, prelucrarea, Bajcsa, Ungaria, cet„þean ungar, domiciliat Ón
din capitalul social total, av‚nd cota de participare conservarea c„rnii, inclusiv comercializarea Ungaria, localitatea Szeged, str. Vajda nr. 20/B,
la beneficii/pierderi de 60 %; acestora; ap. 1, identificat cu pa∫aport seria ZA nr. 911933
2. Mihoc Floare, aport la capital 800.000 lei, 1511 – producþia, prelucrarea ∫i conservarea eliberat de autorit„þile din Ungaria.
echival‚nd cu 8 p„rþi sociale, reprezent‚nd 40 % din c„rnii (exclusiv carnea de pas„re). Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
capitalul social total, av‚nd cota de participare la • alte activit„þi: conform actului constitutiv r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
beneficii/pierderi de 40 %. autentificat cu nr. 54/11.01.2001 de notarul public denumirea CONTACT BAU, cu sediul social Ón Satu
Administrator al societ„þii este Mihoc Grigore, Cherestesiu I. Mare, Drum Carei nr. 148, judeþul Satu Mare,
Capitalul social: valabil p‚n„ la data de 17.11.2001.
cet„þean rom‚n, n„scut la data de 22.01.1958 Ón
– capitalul social subscris: 2.000.000 lei; Obiectul de activitate:
localitatea Certeze, judeþul Satu Mare, av‚nd codul – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei; • domenii declarate:
numeric personal 1580122301048, domiciliat Ón – participarea str„in„ la capitalul social: 455 – Ónchirierea utilajelor de construcþii ∫i
localitatea Certeze nr. 722, judeþul Satu Mare, av‚nd 1.200.000 lei; demolare, cu personal de deservire afrent;
puteri depline. – num„rul total de p„rþi sociale: 20; 511 – activit„þi de intermedieri Ón comerþul cu
Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei. ridicata;
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform Participarea asociaþilor la capitalul social: 602 – alte transporturi terestre;
prevederilor Legii nr. 31/1990 republicat„. 1. Tempfli Stefan Eugen, aport la capital 800.000 lei, • domeniul principal: 451 – organizare de
echival‚nd cu 8 p„rþi sociale, reprezent‚nd 40 % din ∫antiere ∫i preg„tirea terenului;
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
capitalul social total, av‚nd cota de participare la • activitatea principal„: construcþii civile ∫i
pronunþare. beneficii/pierderi de 40 %; industriale;
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din data de 16 ianuarie 2. Homodi Gizella Maria, aport la capital 451 – organizarea de ∫antiere ∫i preg„tirea
2001. 1.200.000 lei, echival‚nd cu 12 p„rþi sociale, terenului;
R„mas„ irevocabil„ la data de 17 ianuarie 2001, reprezent‚nd 60 % din capitalul social total, av‚nd • alte activit„þi: conform actului constitutiv
prin renunþare la recurs. cota de participare la beneficii/pierderi de 60 %. autentificat cu nr. 817/17.11.2000 de notarul public
(32/21.850) Administrator este Tempfli Stefan Eugen, Avram C.
cet„þean rom‚n, n„scut la data de 25.01.1964 Ón Capitalul social:
* Carei, judeþul Satu Mare, cod numeric personal – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
16 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 298/12.II.2001
– capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei; Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune: JUDEC√TORUL DELEGAT
– participarea str„in„ la capitalul social:
Admite cererea formulat„ de Dunca Ioan ∫i, Ón Asupra cererii de faþ„:
2.000.000 lei;
– num„rul total de p„rþi sociale: 20; consecinþ„: Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data
– valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei. Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
de 16.01.2001, cu nr. 247, petentul a solicitat
Participarea asociaþilor la capitalul social: Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii
1. Kavocska Imre, aport la capital 1.200.000 lei, Societ„þii Comerciale EUROES — S.R.L., cu
echival‚nd cu 12 p„rþi sociale, reprezent‚nd 60 % urm„toarele date: Comerciale CIOBI TRANS — S.R.L. la Oficiul
din capitalul social total, av‚nd cota de participare Asociat este Dunca Ioan, n„scut la data de registrului comerþului.
la beneficii/pierderi de 60 %; 17.07.1960 Ón Rozavlea, judeþul Maramure∫, Œn susþinerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
2. Molnar Gyorgy, aport la capital 800.000 lei, domiciliat Ón Sibiu, Calea Cisn„diei nr. 19, ap. 45, legale.
echival‚nd cu 8 p„rþi sociale, reprezent‚nd 40 % din cod po∫tal 2400, judeþul Sibiu, identificat cu B.I. Examin‚nd Ónscrisurile, judec„torul delegat,
capitalul social total, av‚nd cota de participare la
seria G.D. nr. 0261290 eliberat de Poliþia Aiud la constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele legale
beneficii/pierderi de 40 %.
data de 24.03.1993, cod numeric personal privind constituirea societ„þii comerciale, Ón
Administratori
1. Kavocska Imre, cet„þean ungur, n„scut la data 1600717010331. conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din
de 28.01.1948 Ón localitatea Bekescsaba, Ungaria, Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale
domiciliat Ón Ungaria, localitatea Szeged, str. Baktoi r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite
nr. 93, av‚nd puteri depline; denumirea EUROES, cu sediul social Ón Sibiu,
2. Molnar Gyorgy, cet„þean ungar, n„scut la data str. Nicolae Iorga nr. 57, ap. 34, judeþul Sibiu, prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
de 5.04.1946 Ón Bajcsa, Ungaria, domiciliat Ón valabil pe o durat„ nelimitat„. Comerciale CIOBI TRANS — S.R.L. ∫i dispun‚nd
Ungaria, localitatea Szeged, str. Vajda nr. 20/B, • activitatea principal„: Ónmatricularea acesteia.
ap. 1, av‚nd puteri depline. 5118 – intermedieri Ón comerþul specializat Ón
Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. v‚nzarea produselor cu caracter specific Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
neclasificate Ón alt„ parte; Admite cererea formulat„ de Mihutescu Cioaba
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la • alte activit„þi: 2121, 2125, 2522, 2524, 5117, Ion ∫i, Ón consecinþ„:
pronunþare. 5119, 5155, 5156, 5170, 5211, 5212, 5263, 6021, Autorizeaz„ constituirea ∫i dispune
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 23 noiembrie 2000. 6022, 6023, 6024, 7020, 9305.
Ónmatricularea la Oficiul registrului comerþului a
R„mas„ irevocabil„ la data de 8 decembrie 2001 Capitalul social:
Societ„þii Comerciale CIOBI TRANS — S.R.L., cu
prin nerecurare. – tip participare: privat, autohton 100 %;
(34/21.852) – capitalul social subscris: 2.000.000 lei; urm„toarele date:
– capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei; Asociat este Mihutescu Cioaba Ion, n„scut la data
*
– num„rul total de p„rþi sociale: 20; de 1.02.1970 Ón Sibiu, domiciliat Ón Sibiu,
Societatea Comercial„ – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei. Str. Gr‚ului nr. 7, cod po∫tal 2400, judeþul Sibiu,
EUROES — S.R.L., Sibiu Participarea asociatului la capitalul social: identificat cu B.I. seria G.D. nr. 0823645 eliberat de
Dunca Ioan, aport la capital 2.000.000 lei, v„rsat Poliþia Sibiu la data de 22.04.1993, cod numeric
la data de 18.01.2001, echival‚nd cu 20 p„rþi sociale, personal 1700201323967.
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 32/44/2001 reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd cota
Forma juridic„, denumirea, sediul: societate cu
de participare la beneficii/pierderi de 100 %.
COD SIRUES 327021144 r„spundere limitat„, persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
Administrator: Dunca Ioan.
Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„. denumirea CIOBI TRANS, cu sediul social Ón Sibiu,
JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform Str. Gr‚ului nr. 3, judeþul Sibiu, valabil pe o durat„
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„. nelimitat„.
ŒNCHEIEREA NR. 88/19.01.2001 Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la • activitatea principal„:
pronunþare. 6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;
™edinþa din 19 ianuarie 2001
Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 19 ianuarie 2001. • alte activit„þi: 3710, 3720, 5030, 5119, 5136,
Judec„tor delegat — Com„niþa Gheorghe (35/21.853) 5170, 5275, 6021, 6022, 6023.
Referent O.R.C. — Cernea Elena Capitalul social:
*
Pe rol, soluþionarea cererii formulate de Dunca – tip participare: privat, autohton 100 %;
Ioan privind autorizarea constituirii ∫i Societatea Comercial„ – capitalul social subscris: 2.000.000 lei;
Ónmatricularea Societ„þii Comerciale EUROES —
CIOBI TRANS — S.R.L., Sibiu – capitalul social v„rsat: 2.000.000 lei;
S.R.L.
– num„rul total de p„rþi sociale: 20;
JUDEC√TORUL DELEGAT – valoarea unei p„rþi sociale: 100.000 lei.
NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 32/30/2001
Asupra cererii de faþ„: Participarea asociatului la capitalul social:
Prin cererea legal timbrat„, Ónregistrat„ la data COD SIRUES 327021065 Mihutescu Cioba Ion, aport la capital 2.000.000 lei,
de 15.01.2001, cu nr. 324, petentul a solicitat
v„rsat la data de 17.01.2001, echival‚nd cu 20 p„rþi
autorizarea constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii JUDEC√TORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL SIBIU
Comerciale EUROES — S.R.L. la Oficiul registrului sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI
comerþului. av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de
Œn susþinerea cererii au fost depuse Ónscrisurile 100 %.
legale. ŒNCHEIEREA NR. 87/19.01.2001
Administrator: Mihutescu Cioaba Ion.
Examin‚nd Ónscrisurile, judec„torul delegat, ™edinþa din 19 ianuarie 2001 Durata de funcþionare a societ„þii este nelimitat„.
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerinþele legale
privind constituirea societ„þii comerciale, Ón Judec„tor delegat — Com„niþ„ Gheorghe Modul de dizolvare ∫i lichidare: conform
conformitate cu dispoziþiile art. 331 ∫i urm. din Referent O.R.C. — Cernea Elena prevederilor Legii nr. 31/1990, republicat„.
Codul de procedur„ civil„, precum ∫i cu cele ale Cu drept de recurs Ón termen de 15 zile de la
Legii nr. 31/1990, republicat„, urmeaz„ a admite Pe rol, soluþionarea cererii formulate de
Mihutescu Cioaba Ion privind autorizarea pronunþare.
prezenta cerere, autoriz‚nd constituirea Societ„þii
Comerciale EUROES — S.R.L. ∫i dispun‚nd constituirii ∫i Ónmatricularea Societ„þii Comerciale Pronunþat„ Ón ∫edinþa din 19 ianuarie 2001.
Ónmatricularea acesteia. CIOBI TRANS — S.R.L. (36/21.854)

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAÞILOR

Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul ∫i agenþii economici, Bucure∫ti,
∫os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33.
Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 298/12.II.2001 conþine 16 pagini. Preþul 6.976 lei ISSN 1220 — 4889