Sunteți pe pagina 1din 3

ACT CONSTITUTIV AL

SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ


NUMELE FIRMEI S.R.L.

Societatea are ca asociat unic pe POPESCU ION, cetățean român, născut în data de 01.01.1980, în oraș
Iași, jud. Iași, domiciliat in oraș Iași, strada Stefan Cel Mare, nr. 2, bl. 2, sc. A, et. 3, ap. 14, jud. Ia și , identificat cu
C.I. seria MZ, nr. 123456, eliberată de SPCLEP Iași la data de 01.01.2010, CNP 1800123456789.

CAP.I. FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, DURATA SOCIETĂŢII, SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Forma Juridică:

Societate cu răspundere limitată (S.R.L.)

Art. 1.2. Denumirea:

Se constituie o societate a cărei denumire este NUMELE FIRMEI S.R.L.

Art. 1.3. Durata de func ționare a societă ții:

Durata de funcţionare a societăţii este nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul


Comerțului.

Art. 1.4. Sediul social:

Sediul societăţii este în Iași, strada Stefan Cel Mare, nr. 2, bl. 2, sc. A, et. 3, ap. 14, jud. Ia și .
Societatea va putea înfiinţa sedii secundare – sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi
fără personalitate juridică – în baza deciziei asociatului unic, cu respectarea prevederilor legale în materie.

CAP.II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII

Art. 2.1 Obiectul de activitate al societăţii este:


Domeniul principal de activitate este Activitati fotografice, căruia îi corespunde grupa CAEN 742
- activitatea principală: clasa CAEN 7420 – Activitati Fotografice
- activităţi secundare:
1820 Reproducerea înregistrărilor
5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5912 Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
5914 Proiecţia de filme cinematografice
5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
*Nota: Adaugati/Inlocuiti codurile CAEN in functie de domeniul de activitate al firmei.

1
CAP.III. CAPITALUL SOCIAL, PĂRŢILE SOCIALE

Art. 3.1. La constituire, capitalul social subscris şi vărsat al societăţii este de 200 lei, fiind împărţit într-un număr de 20

părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială.

Art. 3.2. Asociatul unic deține toate părțile sociale și participă deplin (100 %) atât la beneficii, cât și la pierderi.

CAP. IV. ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

Art. 4. Administrarea societăţii se face de către asociatul unic, POPESCU ION, cetăţean român, născut la data de
01.01.1980, în Iași, strada Stefan Cel Mare, nr. 2, bl. 2, sc. A, et. 3, ap. 14, jud. Ia și , posesor al C.I., seria MZ, nr.
123456 eliberat(ă) de SPCLEP Iași la data de 01.01.2010, CNP 1800123456789.. Administratorul are drepturi
depline de reprezentare și administrare a societă ții, mandatul său fiind valabil pe o perioadă nelimitată din
momentul semnării prezentului act.

CAP. V. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII

Art. 5.1. Dizolvarea şi lichidarea societăţii se face conform dispozi țiilor Legii societă ților nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

Dacă este cazul, Art.5.2. În cazul decesului asociatului unic, societatea îşi va continua activitatea cu moştenitorii
defunctului.

CAP. VI. SOLU ȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 6.1. Litigiile intervenite pe durata activită ții societă ții și în faza de lichidare se solu ționează de instan țele
romane, conform legislației romane. Litigiile cu personalul angajat de societate pe baza unor contracte de munca
civile, se soluționează în conformitate cu legisla ția muncii sau prevederile Codului Civil.

Art.6.2. Litigiile cu persoane fizice sau juridice străine se supun normelor de drept și sunt de competen ța
instanțelor din Romania.

CAP. VII. DISPOZI ȚII FINALE

Art. 7.1. Prezentul act constitutiv intra in vigoare la data semnării lui de către asociatul unic.

Art.7.2. Modificarea si completările ulterioare ale actului constitutiv se efectueaza in condi țiile prevazute de lege.

2
Art.7.3. Prevederile statutare se completează cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii nr. 31/1990,
republicată, așa cum a fost modificată și legisla ției comerciale in vigoare.

Prezentul act constitutiv a fost redactat sub semnătură privată într-un numar de 2 exemplare.

Realizat astazi, data 01-01-2019

Asociat unic:
POPESCU ION

Semnatura: .....................................