Sunteți pe pagina 1din 1

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul, __________, cetatean român, născut la data de , în


______________________, domiciliat în ____________________________________,
identificată cu __ seria __ nr. ______ emisa de ______ la data de _______, cod numeric personal
_________, împuternicesc prin prezenta pe dna MATEI ANDREEA-ROXANA, cetățean român,
domiciliată în mun. București, str. Buzoeni nr. 3, bl. M73, et. 1, ap. 50, sector 5, posesoare a
C.I. seria RX nr. 617071 eliberată de SPCEP S5, la data de 12.11.2014, valabilă până la data
de 09.01.2024, cod numeric personal 2830109134167, să mă reprezinte cu depline puteri la
Oficiul Registrului Comerţului, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Administraţia Financiară,
Ministerul Finanţelor, în faţa oricăror persoane fizice sau juridice şi instituţii implicate, pentru
îndeplinirea tuturor formalităţilor legale privind înfiinţarea societăţii şi obţinerea tuturor avizelor
necesare funcţionării acesteia.
Mandatarul meu mă va reprezenta la Oficiul Registrului Comerţului şi la celelalte autorităţi
competente, în vederea semnării şi înregistrării societăţii comerciale mai sus menţionate, va
depune şi va ridica documentele, va semna în numele meu şi pentru mine orice act va fi necesar în
vederea îndeplinirii prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.
De asemenea, mandatarul meu este împuternicit ca, în numele meu şi pentru mine să mă
reprezinte in vederea semnării contractul/ele de închiriere/ comodat sau orice alt tip de contract
privind stabilirea sediului societăţii şi în vederea desfăşurării activităţii societăţii ce se va înfinţa prin
prezenta procură, îndeplinind toate formalităţile necesare. În acest scop mandatarul meu mă va
reprezenta în faţa oricăror persoane fizice sau juridice, va prezenta acte doveditoare, va da relaţii
şi va putea semna, în numele meu şi pentru mine contractul de închiriere/comodat sau orice alt tip
de contract privind stabilirea sediului societăţii şi în vederea desfăşurării activităţii societăţii, fiind
direct răspunzător pentru toate acţiunile sale, în limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-mi
opozabilă.
Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va îndeplini toate
formalitățile legale necesare, se va prezenta oriunde va fi nevoie, va face  orice cereri și declarații,
va solicita și va ridica orice documente/înscrisuri/certificate necesare acestei proceduri, va plăti
orice taxe ar datora societatea, cu orice titlu.
Mandatul se întinde și asupra tuturor actelor necesare executării lui, chiar dacă nu sunt
precizate în mod expres, potrivit dispozițiilor art. 2.016 alin. (3) Cod civil.
Subsemnatul, _______________, declar că am citit prezentul înscris, i-am înțeles pe
deplin sensul și sunt de acord cu conținutul său, ce reprezintă voința mea neviciată. De
asemenea, declar pe proprie răspundere că afirmațiile făcute în prezentul act sunt conforme cu
adevărul.
Prezentul mandat este gratuit, netransmisibil și valabil de astăzi, data autentificării, în
condițiile legii conform art. 2.015 Cod civil, până la îndeplinirea sa sau, după caz, până la
revocarea sa expresă de către mine mandanta, comunicată mandatarului.
Tehnoredactată și autentificată la SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ –
BIROUL NOTARILOR PUBLICI ALBU, într-un exemplar original, care rămâne în arhiva biroului
notarial.
Pentru prezentul act autentic se emit 2 (două) duplicate, din care unul va rămâne în arhiva
biroului notarial, și 1 (unu) exemplar a fost eliberat părții.

MANDANT,

S-ar putea să vă placă și