Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT VÂNZARE-CUMPĂRARE

NR. ___ DIN DATA ______

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Art.1. Prezentul Contract este încheiat între:


S.C. ROM DECOR SRL, cu sediul social în Galaţi, str.G-ral Eremia Grigorescu nr. 5 , judeţ
Galaţi, CIF RO 15321998 , ONRC J17 / 410 / 2003, în punctul de lucru
_______________________________, reprezentată de____________________________ , cu
funcţia de agent vânzări, denumită în continuare FURNIZOR,
şi
D-l(Dna)- SC ______________________________ , cu sediul în ________________ , Str.
________________________ Nr. ___ , Judeţ __________ CNP _________________ , Tel.
__________________ CI serie ___ NR: _____________, e-mail_____________________
denumit în continuare BENEFICIAR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2. FURNIZORUL se obligă să livreze tâmplărie PVC profil SALAMANDER.


Elementele de tâmplărie sunt specificate prin cantitate şi sortiment (ferestre, uşi, panouri, etc)
în devizul de lucrări Anexa tehnică, care este parte integrantă a prezentului contract.
Art.3. BENEFICIARUL se obligă să plătească integral şi la termenele convenite în Cap.V.
sumele ce îi revin FURNIZORULUI.
Art.4. (1)BENEFICIARUL întelege ca după semnarea contractului, dimensiunile şi
configuraţia reperelor din Anexă (deviz tehnic) relevate de FURNIZOR, nu mai pot fi
modificate, acestea executându-se la comandă.
Comanda se consideră fermă din momentul semnării prezentului contract și achitarea
prețului integral sau a unui avans urmată de semnarea Anexei Tehnice.
(2)La opţiunea expres manifestată a beneficiarului, furnizorul asigură livrarea
elementelor de tâmplărie confecţionate, în locaţia indicată de către beneficiar, alta decât cea a
sediului indicat la Cap 1, respectiv: _______________________________________.

III. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI

Art.5. FURNIZORUL se obligă să livreze întocmai şi la calitatea standardelor


SALAMANDER toate reperele, la dimensiunile şi în cantitatea stipulată în Anexa Tehnică.
Anexa tehnică va fi semnată de către BENEFICIAR sau reprezentantul acestuia.
Sarcina verificării corectitudinii datelor înscrise în Anexa Tehnică îi revine Beneficiarului,
astfel că orice modificări ulterioare pot fi acceptate de către furnizor doar contra cost. Prin
semnarea Anexei tehnice de către Beneficiar, acesta declară că datele cuprinse în aceasta sunt
corecte, cu aplicarea art.
Nu intră în obligaţiile FURNIZORULUI, îndepărtarea foliilor adezive, etichetelor
precum şi a oricăror alte asemenea aplicaţii de pe suprafaţa profilelor PVC, precum şi curăţarea
sau spălarea acestor suprafeţe.
Art.6. FURNIZORUL se obligă ca la data recepţionării întregii lucrări și doar în cazul
în care Beneficiarul a plătit prețul integral, să acorde un certificat de garanţie astfel :
3 ani pentru reperele livrate
Pentru motive obiective( ex. neconcordanță între datele din Anexa Tehnică),
Beneficiarul are dreptul de a formula obiecțiuni cu privire la caracteristicele reperelor livrate,
care vor fi consemnate în pvb de recepție. Dacă obiecțiunile sunt întemeiate, furnizorul poate
remedia neconcordanțele. refuzul nejustificat al beneficiarului de a semna procesul verbal de
recepție va fi interpretat în mod irevocabil de către ambele părți ca o acceptare fără rezerve a
îndeplinirii integrale de către Furnizor a tuturor obligațiilor sale.
Art.7. FURNIZORUL va suporta penalităţi de 0,1% pe zi lucratoare din valoarea părții de
lucrare ce nu a fost livrata sau nu corespunde standardelor de calitate stabilite, în cazul
depăşirii termenului de livrare specificat în Cap.VI. Prin excepție de la această clauză,
Beneficiarul este de acord că pot exista situații în care termenul de montaj poate depăși
termenul prevăzut la art. 14, caz în care Furnizorul este obligat să îl anunțe pe Beneficiar
despre această întârziere sau despre noul termen.

IV. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

Art.8. BENEFICIARUL întelege că o utilizare defectuoasă (forţări ale feroneriei, spargerea


geamului termopan, etc.) duce la anularea garanţiei reperului respectiv. Constatarea se face de
FURNIZOR şi BENEFICIAR în comun acord cu beneficiarul imobilului. Perioada de
garanţie începe de la data semnării Procesului Verbal de predare ce este parte a prezentului
contract şi se semnează de părţi după insuşirea condiţiilor de utilizare de către BENEFICIAR.
Art.9. (1)BENEFICIARUL recepţionează lucrarea personal sau prin intermediul unei persoane
desemnate conform prezentului contract Art. 15 la locaţia de montaj conform articolului 4
aliniatul 2.
(2)BENEFICIARUL este obligat să asigure prezenţa la livrare, orice refuz de a se
prezenta şi/sau semna procesul verbal de recepţie pe secţiuni sau integrală fiind considerat
nejustificat, dacă BENEFICIARUL nu prezintă, în scris, o justificare cu privire la lipsa sa şi
/sau la refuzul de a semna procesul verbal de recepţie.
În această situaţie recepţia se consideră aprobată, fară obiecţiuni, la data împlinirii
termenului de execuţie contractual stabilit, iar contractul finalizat.
(3)Nu sunt considerate obiecţiuni la recepţie, menţiunile BENEFICIARULUI, înserate
în procesul verbal de recepţie precum că montajul vitrajelor, mânerelor, plaselor, capacelor
pentru feronerie, picurătorilor şi pervazelor se va face, la solicitarea BENEFICIARULUI, la o
dată ulterioară celei de recepţie integrală a lucrării.
(4)În situaţia prevăzută la aliniatul precedent, contractul se consideră finalizat la data
recepţiei integrale a lucrării.
Art 10. BENEFICIARUL declară faptul că a luat la cunoştinţă, înţelege şi este de acord cu
specificaţiile tehnice – situaţii dimensionale cu restricţii tehnice, altele decât cele impuse de
statica panourilor (dimensionări, cuplaje panouri) – privind execuţia produselor astfel după
cum urmează:
a) dimensiunile razelor minime de curbură (arcade) acceptate spre execuţie sunt de 400mm
pentru 2D şi 500mm pentru StreamLine.
Pentru solicitări privind execuţia de produse cu dimensiuni ale razelor mai mici decât cele mai
sus specificate, Beneficiarul declară că întelege şi acceptă faptul că în procesul de
confecţionare pot apărea încreţituri şi / sau deformări ale produselor astfel executate;
b) dimensiunile unghiurilor minime ale panourilor cu forme speciale ( unghiuri ascuţite sau în
sectoarele de arcade), sunt după cum urmează:
- pentru bluEvolution si StreamLine ( interval permis 90 – 70 grade)
- pentru 2D ( interval permis 90 – 58 grade)
Pentru solicitări privind execuţia de produse cu dimensiuni ale unghiurilor, mai mici
decât cele mai sus menţionate este necesară intervenţia manuală (decupaj Manual) asupra
cercevelelor, în anumite zone. BENEFICIARUL declară că întelege şi acceptă intervenţia
manuală asupra confecţiei, precum şi eventualele deformări ale produselor ce pot apărea ca
rezultat al acesteia.
c) din considerente tehnice care nu permit debavurarea mecanică, pentru cotele de tâmplărie
(dimensiuni debitare) mai mici sau egale cu 455mm, producătorul execută debavurare manuală.
BENEFICIARUL declară că înţelege şi acceptă faptul că acest tip de prelucrare este
inferior calitativ celei executate mecanic.
BENEFICIARUL recunoaşte dreptul furnizorului de a executa fotografii ale bunurilor
ce fac obiectul prezentului contract, livrate şi montate definitiv la locaţia beneficiarului, aceste
fotografii urmând a fi folosite de furnizor în scop exclusiv de advertising prin intermediul
materialelor publicitare şi broşurilor.

V. PREŢUL ŞI MODALITATEA DE PLATĂ

Art.11. Valoarea Contractului este ___________(_________________________) EURO


(TVA-ul inclus) şi se va achita în lei la cursul BNR de 1 EURO = __________ LEI din ziua
semnării contractului, adică suma de
______________(______________________________)LEI.
1. Avans ______________LEI conform factură fiscală seria ________Nr. __________.
2. Rest de plată__________..._____ LEI. Înainte de livrare cu 1 zi lucrătoare.
Art.12. Plăţile se efectuează în contul FURNIZORULUI.
Art.13. BENEFICIARUL devine proprietarul de drept al reperelor cuprinse în prezentul
contract/ Anexa tehnică, numai după achitarea integrală a valorii contractului prevăzute la
Art.11. Plata diferenţei prevăzută la Art.11- 2 se face în termenul maxim de _____ zile
lucratoare de la data semnării contractului.
În cazul livrării parțiale a reperelor de tâmplărie sau în cazul în care unul sau mai multe
dintre elemente nu corespunde standardelor de calitate stabilite, beneficiarul poate proceda in a
opri garanție din valoarea restului de plata către furnizor a unei valori ce corespunde produselor
ce îndeplinesc condițiile mai sus menționate, valoare ce poate fi dedusa din devizul de calcul
anexă contract. Suma oprită ca și garantie nu poate depăși valoarea produselor nelivrate sau ce
nu corespund standardelor de calitate.
În cazul neachitării la termen a diferenţei de plată, BENEFICIARUL va plăti penalităţi
de 0,1% pe zi lucratoare din valoarea lucrării.

VI. TERMENELE DE LIVRARE

Art.14. Livrarea reperelor din Anexa Tehnică se va face în termen de ____ zile lucrătoare de
la data încheierii contractului, efectuarea plăţii avansului şi efectuarea măsurătorii de
execuţie.
Riscurile trec la Beneficiar în momentul livrării, adică după întocmirea
certificatului de garanție și semnarea procesului-verbal de recepție.
Art 15. BENEFICIARUL are obligaţia de a desemna o persoană împuternicită care va semna,
în numele şi pentru el toate documentele contractuale necesare pe parcursul derulării lucrării, la
finalizarea şi recepţia acesteia, în persoana domnului / doamnei
____________________________ legitimat cu ____ Seria ___ Nr. ________ domiciliat în
____________ Str. _______________________ Nr. __ Bl. ____ Sc. ___ Et. ___ Ap. ____ Jud.
___________ CNP _____________________ având calitatea de _________________.

VII. VALABILITATEA CONTRACTULUI

Art 16. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi
încetează cu executarea deplină a tuturor obligaţiilor contractuale sau în condiţiile de forţă
majoră.
Prezentul contract încetează de drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe
judecătorești, în cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește sau încalcă obligațiile asumate
prin prezentul contract, după ce a fost notificat în prealabil despre rezilierea contractului.

VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.17. Dacă FURNIZORUL, în baza contractului procedează la achiziţionarea produselor, iar


beneficiarul renunţă la contract după ce achiziţia a fost efectuată, acesta din urmă se obligă să
suporte cheltuielile realizate de FURNIZOR pentru achiziţia acestor produse.
Art.18. Partea care nu-şi îndeplineşte obligaţiile conform prezentului contract este de drept în
întârziere din momentul scadenţei.

IX. DISPOZIŢII FINALE

Art.19. Nerespectarea condiţiilor prezentului contract datorată unui eveniment fortuit sau de
forţă majoră, având înţelesul prevăzut de legislaţia română în vigoare, exonerează părţile de
răspundere, cu obligația însă de a comunica în scris celeilate părți acest aspect, în termen de 5
zile de la apariție.
Art.20. Fac parte integrantă din prezentul contract, următoarele documente:
La perfectarea contractului:
- Anexa Tehnică
La finalizarea lucrării:
- Proces verbal de instalare – recepţie a lucrării
- Certificat de Garanţie
- Instrucţiuni de utilizare a tâmplăriei PVC
- Ghid de formare a condensului
- Recomandări reparaţii glafuri

Prezentul contract și anexele sale pot fi modificate numai cu acordul ambelor părți prin
încheierea de acte adiționale.
Art.21. Orice litigiu ce decurge din derularea contractului se va soluţiona pe cale amiabilă, iar
dacă acest lucru nu va fi posibil, litigiul va fi soluționat de către instanţele judecătoreşti
competente din municipiul Galați.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, la sediul FURNIZORULUI / Punct de
lucru, câte unul pentru fiecare parte.

FURNIZOR, BENEFICIAR,
S.C. ROM DECOR SRL
Nume- prenume Nume – prenume

Funcţia ATENŢIE – Vă rugăm să ne acordaţi un minut din


timpul dumneavoastră, pentru acordarea
calificativului solicitat ptrin P.V. de recepţie la
momentul finalizării lucrării.

Semnatura Semnatura

S-ar putea să vă placă și