Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE CUSTODIE CU VANZARE A MARFII Nr. 01/...............

Art. 1. PARTI CONTRACTANTE: 1. SC SEPCO DINAMIC SRL cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca Nr. 169A, Corp A, Et. 4, sector 1 Bucuresti, nmatriculat la Oficiul Registrului Comerului Bucureti sub nr. J40/41/2009, avand CUI RO24918538, CIF RO 24918538, cont IBAN: RO55INGB0000999901377418 deschis la ING Sucursala GRANITUL, reprezentata legal de BUCIN IOANA CRISTINA, in calitate de administrator, denumita in continuare PROPRIETAR i 2. S.C.TOYS LAND SRL Din .TG MURES Str. BODOR PETER, nr. 22 AP. 12., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. .RO 22581060 cont curent, deschis la .RO10BTRL02701202337584 BANCA TRANSILVANIA, reprezentata prin BARABAS ISTVAN in calitate de ADMINISTRATOR, denumita in continuare CUSTODE. Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Proprietarul incredinteaza Custodelui spre pastrare si vanzare, bunurile prevazute in anexa nr. ................................... care face parte integranta din prezentul contract. 2.2. Custodele asigura pastrarea si comercializarea bunurilor in spatiul proprietate/inchiriat situat in localitatea TG MURES MURES MALL MAG WONDERLAND ETJ 2 ................................. . 2.3. Predarea-primirea bunurilor se va face pe baza de aviz de expeditie si proces-verbal, ce constituie parte integranta a prezentului contract. Documentele de insotire a marfii va cuprinde: denumirea, caracteristicile, unitatea de masura, cantitatea, si preturile, precum si mentiuni daca bunurile sunt sau nu perisabile ori alte mentiuni necesare identificarii lor. Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI 3.1. Durata pastrarii bunurilor primite in custodie este de .............. incepand de la data de ................ pana la data de ............... . 3.2. Contractul se considera prelungit cu o perioada similara la intocmirea Procesului Verbal de Predare-Primire a bunurilor livrate in custodie spre vanzare in urma comenzii ferme a Custodelui. 3.3. La incheierea termenului, Proprietarul va ridica bunurile ramase nevandute pe baza de Proces Verbal de predare-primire care va contine

datele prevazute la pct. 2.3 alin. 2. Art. 4. PRETUL SI PLATA CONTRACTULUI 4.1. Pretul de vanzare a bunurilor lasate in custodie spre vanzare va fi stabilit de Proprietar, in procesul verbal de predare-primire a bunurilor livrate pe baza comenzii Custodelui. 4.2. Custodele va face un raport de vanzari la fiecare 2 saptamani pentru bunurile aflate in custodia sa spre vanzare. 4.3. Pe baza raportului de vanzari emis de catre Custode, Proprietarul va emite facturi. 4.4. Custodele va plati contravaloarea facturilor emise de Proprietar in 5 zile lucratoare de la facturare. 4.5. In cazul in care custodele nu va respecta obligatia de plata in termenul de 5 zile lucratoare de la facturare, proprietarul are dreptul sa perceapa penalizari de intarziere de 0.2% pe zi calculata asupra sumei neachitate. 4.6. Neplata a doua facturi consecutive emise de catre Proprietar Custodelui dau dreptul Proprietarului de a nu mai onora alte comenzi de bunuri ale Custodelui. Art. 5. OBLIGATIILE PARTILOR 5.1. PROPRIETARUL este obligat: 1. sa lase in custodie marfa; 2. sa notifice intentia de preluare a marfii de la Custode cu 24 de ore inainte; 3. sa reclame toate lipsurile cantitative si calitative in termen de 24 de ore de la data preluarii marfii; 4. sa respecte programul de lucru al custodelui; 5. sa predea Custodelui bunurile in stare bun de functionare in baza unui proces verbal anexat prezentului contract; 6. sa emita facturi pentru bunurile vandute pe baza listei transmise de catre Custode. 5.2. CUSTODELE este obligat: 1. sa preia si sa comercializeze bunurile; 2. sa trimita Proprietarului o lista cu vanzarile facute la fiecare 2 saptamani, la data de si . ale lunii; 3. sa plateasca contravaloarea facturilor emise de Proprietar in 5 zile lucratoare de la facturare; 4. sa reclame diferentele cantitative si calitative in termen de 24 de ore de la receptia marfii; 5. sa se ingrijeasca de bunurile preluate in custodie ca un bun proprietar, s ndeplineasc toate actele de administrare i conservare; 2

6. sa elibereze marfa la solicitarea proprietarului. Art. 6. RISCUL CONTRACTULUI Riscul pieirii fortuite a bunului ce face obiectul prezentului contract aparine Proprietarului bunurilor. Art. 7. RSPUNDEREA CONTRACTUAL In cazul pieirii sau deteriorarii bunurilor ce fac obiectul prezentului contract, Custodele este obligat sa plateasca Proprietarului despagubiri n functie de valoarea acestora din momentul producerii evenimentului. Art.8. CLAUZA PENALA Neplata de catre Custode a facturilor emise de catre Proprietar cu privire la bunurile aflate in custodie si vandute de catre Custode la termenul stabilit il indreptateste pe Proprietar sa perceapa o penalitate de intarziere de 0.2%, calculata asupra sumei neachitate. Art. 9. REZILIEREA CONTRACTULUI Rezilierea prezentului contract poate fi efectuata inainte de expirarea sa, cu un minim de 15 zile lucratoare, in urmatoarele situatii: - acordul partilor; - lichidarea societatii comerciale avand calitatea de CUSTODE in prezentul contract; - neindeplinirea culpabila a obligatiilor contractuale de catre una dintre parti, in cazul in care situatia in cauza nu a fost remediata in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data notificarii sale in scris de catre cealalta parte cu privire la obligatia neindeplinita; - neplata a doua facturi consecutive emise de catre Proprietar Custodelui, in situatia in care au trecut mai mult de 15 zile de la termenul scadent pentru plata celei de-a doua facturi, fara a mai fi necesara notificarea. Art. 10. LITIGII Litigiile ce decurg din prezentul contract se vor solutiona pe cale amiabila. Daca partile nu ajung la o intelegere in termen de 15 zile lucratoare de la prima incercare de rezolvare a neintelegerii intervenite, atunci litigiile de orice fel se vor deferi instantelor judecatoresti competente. Art. 11. FORTA MAJORA 11.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege. 3

11.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 zile, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 11.3. Daca in termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda dauneinterese. Art. 12. NOTIFICARI 12.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa prevazuta in partea introductiva a prezentului contract. 12.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 12.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. 12.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. Art. 13. CLAUZE FINALE 13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. 13.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 13.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau. 13.4. Prezentul contract a fost ncheiat la Bucuresti, astazi .................., n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte contractant, ambele exemplare avnd aceeai valoare probant. PROPRIETAR, S.C. SEPCO DINAMIC S.R.L. Administrator Bucin Ioana Cristina CUSTODE,