Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE FRANCIZA

Nr…...... Data …………

I. PARTILE CONTRACTANTE:
1.1. S.C. ………………….. S.R.L. cu sediul social in ………….., Str.
………………….., Nr……., ………………………inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului sub numarul ………………………, cod fiscal ………………………., avand
contul nr. …………………………………….., deschis la ………….., reprezentata de
…………………………….., cu functia de Administrator, in calitate de FRANCIZOR, si

1.2. S.C. ……………. S.R.L. cu sediul social in ….…………., Str. …….………,


Nr……, Bl…., Sc….., Et….., Ap….., Jud……….., inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului……………. Sub numarul J …/…../….., cod fiscal ……….., avand contul
nr…………………………………………., deschis la ………………………………..,
reprezentata de ………………………., cu functia de ………………….., in calitate de
BENEFICIAR,
au convenit sa incheie prezentul contract de franciza, in urmatoarele conditii:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


2.1. Francizorul se angajeaza, prin prezentul contract, sa puna la dispozitia beneficiarului
marca …………., proiectul tehnic de amenajare a spatiului si de design interior (conform
anexei nr. 1), know-how-ul (conform anexei nr. 2), consultanta necesara pentru functionarea
bistroului ce urmeaza a fi deschis.
2.2. Beneficiarul se angajeaza sa respecte standardele de design, procesul tehnologic,
retetele, modul de functionare impuse de Francizor si sa plateasca taxele agreate.

III. DURATA CONTRACTULUI


3.1. Contractul se incheie pe o durata de ……………..luni/ani, incepand cu data de
………………… pana la data de ……………..
3.2. Partile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin incheierea, in
scris, a unui act aditional, semnat de ambele parti.

IV. PRETUL CONTRACTULUI


4.1. Beneficiarul va plati francizorului o taxa de intrare in sistem in valoare de 5000 EUR
la semnarea contractului si o taxa de redeventa lunara procentuala, respectiv 5% din incasari.
4.2. Preturile pot fi modificate numai cu acordul scris al partilor contractante. Oricare
parte contractanta care solicita modificarea pretului se obliga sa notifice cealalta parte in
scris, cu 30 de zile inainte de data propusa pentru negociere.
4.3. Redeventa lunara procentuala sa va achita in data de 15 a lunii urmatoare, francizorul
avand dreptul sa verifice incasarile beneficiarului in vederea stabilirii corecte a cuantumului

1
redeventei. Daca beneficiarul nu achita redeventa la termenul stabilit in prezentul alineat,
beneficiaza de un termen de gratie de 15 zile, perioada in care datoreaza francizorului si
penalitati in cuantum de ……………….. pentru fiecare zi de intarziere. La expirarea
termenului de gratie, francizorul are dreptul sa considere contractul reziliat de plin drept, fara
somatie, fara punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata. Chiar si in situatia
in care francizorul opteaza pentru rezilierea contractului, penalitatile curg in continuare pana
la plata integrala a debitului, iar cuantumul lor poate depasi cuantumul debitului principal.
Penalitatile curg de drept fara a mai fi necesara punerea in intarziere cu privire la acestea.

V. OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. Francizorul se obliga:
a) sa puna la dispozitia beneficiarului proiectul de design interior al spatiului de desfacere
(conform anexei nr. 1), instructiunile tehnice necesare privitoare la mobilier (conform anexei
nr. 3) si pentru spatiul de utilitati (conform anexei nr. 4), spatii pe care in prealabil le-a avizat,
b) sa acorde asistenta tehnica in domeniul conducerii si instruirii profesionale pe toata durata
contractuala,
c) sa puna la dispozitia beneficiarului marca de comert, al carei titular este.
d) sa puna la dispozitia beneficiarului know–how–ul unui proces deja existent de functionare
(conform anexei nr. 2).
e) sa furnizeze, la solicitarea beneficiarului facuta in scris cu 30 de zile inainte,
produsele/materia prima necesara produselor conform anexei 5.
f) in decursul fiecarui an, sa instruiasca un numar de maximum 5 salariati ai beneficiarului in
tehnici si metode de distribuire a produselor, la sediul sau, pe o perioada nu mai lunga de 5
zile. Cheltuielile pentru aceasta operatiune (de salarizare, transport si cazare ale personalului
instruit) vor fi suportate de beneficiar.

5.2. Beneficiarul se obliga:


a) sa respecte standardele de design, procesul tehnologic, retetele, modul de functionare
impuse de Francizor si sa plateasca taxele agreate.
b) sa-si desfasoare activitatea numai in spatii avizate in prealabil de catre Francizor
c) sa efectueze investitii, dupa caz, pentru a putea pune in aplicare formula de productie a
francizorului;
d) sa accepte dreptul la control al francizorului;
e) sa desfasoare intreaga activitate sub numele comercial/marca francizorului;
f) sa comande de la francizor si sa utilizeze pentru produsele mentionate in anexa 5 doar
materia prima furnizata de catre francizor
g) sa achite francizorului contravaloarea produselor furnizate, sa plateasca redeventa, in
conditiile stipulate in prezentul contract, si sa suporte contravaloarea cheltuielilor de transport
si asigurare a produselor;
h) sa nu divulge la terte persoane know-how-ul furnizat de catre francizor atat pe toata durata
contractului, cat si ulterior, in caz contrar datorand francizorului daune-interese in cuantum
de 100 000 EUR;

VI. DIVIZAREA CONTRACTULUI


6.1. In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate
nule, clauza/clauzele valide isi vor produce in continuare, efectele, cu exceptia cazurilor in
care clauza/clauzele anulate reprezinta o obligatie esentiala.

2
6.2. In conditiile prevazute la pct. 6.1. sunt considerate esentiale obligatiile prevazute la
punctele 5.1. a, c, d, e, 5.2. a, b, c, d, e, f, g, h.

VII. RENUNTAREA LA DREPTURI


7.1. Faptul ca francizorul nu insista pentru indeplinirea stricta a clauzelor prezentului
contract sau nu-si exercita una din optiunile la care are dreptul in baza prezentului contract nu
inseamna ca renunta la drepturile pe care urmeaza sa le dobandeasca in temeiul prevederilor
sale.

VIII. CESIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Beneficiarul nu va putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul


contract unei terte persoane fara acordul expres, dat in scris de catre Francizor.
8.2. Beneficiarul nu-si va putea modifica structura actionariatului/asociatilor fara acordul
expres, dat in scris de catre Francizor.
8.3. Acordul prevazut la pct. 8.1. si 8.2. trebuie comunicat de Francizor in termen de 30
de zile de la data cand Beneficiarul i-a cerut acest acord; in caz contrar, se prezuma ca nu a
consimtit cesiunea contractului sau cesiunea partilor sociale/actiunilor.
8.4. Daca Beneficiarul nu-si respecta obligatiile prevazute in prezentul capitol,
Francizorul are dreptul sa considere contractul reziliat de drept, fara notificare sau punere in
intarziere si fara interventia instantei de judecata, situatie in care Beneficiarul datoreaza in
solidar cu asociatii si administratorii sai semnatari ai prezentului contract daune-interese.

IX. FORTA MAJORA

9.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de
executarea in mod necorespunzator-total sau partial-a oricarei obligatii care ii revine in baza
prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei
respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definite de lege.
9.2 Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 7
zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii
consecintelor lui.
9.3. Daca in termen de 30 de zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza,
partile au dreptul sa-si notifice inceterea de plin drept a prezentului contract fara ca una dintre
ele sa pretinda daune-interese.

X. CONSECINTE ALE INCETARII EFECTELOR


CONTRACTULUI
10.1. In cazul incetarii efectelor prezentului contract, beneficiarul este obligat:
a) sa inceteze imediat sa foloseasca marca ………………, know-how-ul procesului
tehnologic, retetele obtinute in baza prezentului contract, in caz contrar datorand daune-
interese in cuantum de 50 Euro pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea integrala a
obligatiilor din prezentul articol. Daunele-interese curg de drept de la data incetarii
contractului, fara a mai fi necesara punerea in intarziere cu privire la acestea.

3
b) sa plateasca toate sumele datorate francizorului, chiar daca asemenea sume au o
scadenta ulterioara datei incetarii contractului.

XI. CLAUZA PENALA


11.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le
indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati / daune –
interese.

XII. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE


12.1. Beneficiarul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si
documentelor pe care le va detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract, in caz
contrar datorand francizorului daune-interese in cuantum de 300 000 EUR. Confidentialitatea
trebuie pastrata si de catre asociatii, administratorii si angajatii francizorului, beneficiarul
raspunzand in solidar cu asociatii si administratorii sai pentru incalcarea obligatiei de pastrare
a confidentialitatii.

XIII. NOTIFICARILE INTRE PARTI


13.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea
celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva
a prezentului contract.
13.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire, si se considera primita de destinatar la data
mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
13.3. Daca notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se considera primita in prima zi
lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
13.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

XIV. SOLUTIONAREA LITIGIILOR


14.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila,
competenta de solutionare a acestora revine instantelor judecatoresti competente din
……………………..

XV. INCETAREA CONTRACTULUI


15.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei
instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
-nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. 6.2. din prezentul
contract sau isi incalca obligatiile prevazute la capitolele VIII si XII;
-este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de
lichidare(faliment);

4
-in termen de…………zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la
cunostinta ca nu si-a executat ori ca isi executa un mod necoraspunzator oricare dintre
obligatiile ce-i revin.
15.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va
notifica celeilalte parti, cu cel putin 30 de zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si
produca efectele.
15.3 Francizorul are dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract cu un preaviz de 60
de zile.
15.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja
scadente intre partile contractante.
15.5. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a
cauzat incetarea contractului.

XVI. CLAUZE FINALE


16.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre
partile contractante.
16.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul
sau reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara
sau ulterioara incheierii lui.
16.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera
un prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei
respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
16.4. Prezentul contract a fost incheiat la …………………… intr-un numar de 2
exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta, azi, …………………., data
semnarii lui.

FRANCIZOR BENEFICIAR

….………….. ..…………….

Reprezentanti legali Reprezentanti legali

….…………………..… …………………………