Sunteți pe pagina 1din 9

REPUBLICA MOLDOVA

REPUBLIC OF MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAŢIEI, COLEGIUL NAŢIONAL DE COMERŢ AL ASEM


CULTURII ȘI CERCETĂRII Republica Moldova, 2005, Chişinău,
Ministry of Education, str. Petru Rareş, 18
Culture and Research tel.: (37322), 402791, (37322) 402719
URL: www.cnc.ase.md e-mail: cnc.uf.asem@gmail.com
NATIONAL COLLEGE OF TRADE OF AESM
Republic of Moldova, 2005, Chişinău,
18 Petru Rareș Street
tel.: (37322), 402791, (37322) 402719
URL: www.cnc.ase.md e-mail: cnc@ase.md

SUPLIMENT LA DIPLOMĂ
DIPLOMA SUPPLEMENT
valabil la prezentarea diplomei seria
PTP nr. 000004993
valid with diploma series

numărul de înregistrare
416001232045
registration number

Acest Supliment la Diplomă urmează modelul elaborat de către This Diploma Supplement model is in accordance with the model that was
Comisia Europeană, Consiliul Europei şi UNESCO/CEPES. developed by the European Commission, Council of Europe and
Scopul Suplimentului este de a furniza suficiente date personale UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient
despre deţinător, precum şi de a spori gradul de “transparenţă” independent data about the holder, to improve the international
internaţională, dar şi recunoaşterea academică şi profesională a “transparency” and fair academic and professional recognition of
calificărilor (diplome, grade, certificate). Suplimentul este qualifications (diplomas, degrees, certificates). It is designed to provide a
orientat să furnizeze o descriere a naturii, nivelului, contextului, description of the nature, level, context, content and status of the studies
conţinutului şi statutului studiilor urmate şi finalizate cu succes that were pursued and successfully completed by the holder.
de către deţinătorul acestuia.

1. INFORMAŢII DESPRE TITULARUL DIPLOMEI


INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION
1.1 Nume 1.2 Prenume
Family name(s) Given name(s)

Mardare Severina

1.3 Data naşterii (ziua, luna, anul) 1.4 Anul înmatriculării


Date of birth (day, month, year) Year of enrollment

16/06/1999 2015

1
2. INFORMAŢII PRIVIND CALIFICAREA
INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION

2.1 Denumirea calificării conferite 2.2 Domeniul de studii (specialitatea/specializarea)


Name of qualification (if applicable) conferred Qualification main field(s) of study

MANAGER Servicii
MANAGER Services

2.3 Denumirea şi statutul instituţiei care acordă diploma (în limba română)
Name and status of awarding institution (in original language)
COLEGIUL NAŢIONAL DE COMERŢ AL ASEM,
Instituție publică, unitate funcțională a Academiei de Studii Economice a Moldovei
National College of Trade of AESM
Public Institution, functional unity of Academy of Economic Studies of Moldova
2.4 Denumirea şi statutul instituţiei (dacă diferă de 2.3) care administrează studiile (în limba română)
Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language)

2.5 Limba (limbile) de predare / examinare


Language(s) of training/ examination

Română/ Romanian

3. INFORMAŢII PRIVIND NIVELUL DE CALIFICARE


INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION
3.1 Nivelul calificării
Level of qualification
Învăţământ profesional tehnic postsecundar,
nivelul 4 - ISCED-2011
Post - Secondary tehnical Professional
Education, equivalent to level 4, ISCED-2011
3.2 Durata oficială a programului de formare profesională
Official length of the programme
Durata studiilor -4 ani:
În total s-au realizat 5520 ore de activitate în auditoriu. Pe parcursul studiilor s-a realizat stagii de practică: instructivă – 5
săptămâni, tehnologică I – 5 săptămâni, tehnologică II – 2 săptămâni şi de diplomă - 9 săptămâni.
Total number of hours work in the classroom - 5520. During his/her studies the student has carried out the
instructive practical training – 3 weeks, the production practical training I - 4 weeks, the production practical
training - 3 weeks, and diploma practical training - 8 weeks.

3.3 Criterii de admitere


Access requirements
Admis în anul 2015, prin concurs, în baza certificatului de studii gimnaziale, după criteriile generale
stabilite de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.
Admitted in 2015, passing aut a competition, based on secondary school leaving certificates: „Certificate of
gymnasium education”, according to the general criteria established by the Ministry of Education of the
Republic of Moldova.

4. INFORMAŢII PRIVIND PROGRAMUL DE STUDII ŞI REZULTATELE OBŢINUTE


INFORMATION ON THE CONTENTS AND ACQUIRED RESULTS
4.1 Forma de învăţământ
Mode of study
Învăţământ cu frecvenţă la zi
Full time studies

2
4. 2 Cerinţele, obiectivele şi finalităţile programului de studii1
Programme requirements, objectives and outputs
Pentru a obţine diploma de studii profesionale In order to obtain a Post- Secondary Technical and
este necesară realizarea integrală a planului de Vocational Education and Training Diploma it is
învăţământ şi promovarea probelor de evaluare necessary to complete fully the integral curriculum
(inclusiv examenele de absolvire şi/sau a susţinerii studies and to pass all tests and exams (including
lucrării (proiectului) de diplomă cu cel puţin nota the Thesis Defence and Final examinations) on not
”5”. less than „5”
Obiectivele programului: The Objectives of the program:
 formarea profesională a specialiștilor calificați  Training of qualified specialists in the
în domeniul turismului capabili: field of tourism capable:
- Să desfășoare activitate în structurile de
primire turistică cu funcțiune de cazare, - To work in hosting tourist structures, state
instituții de stat sau private și în special în institutions, especially in hotels and guest
hoteluri și pensiuni; houses
- Să asigure gestionarea eficientă a - To provide the efficient management of the
resurselor financiare; financial resources;
- Să identifice soluții optime pentru diverse - To identify optimal solutions for different
probleme ce țin de procesul de vânzare și problems which are linked to the process of
prestare a serviciilor către clienți. selling and providing services to clients.
 formarea și dezvoltarea unui sistem de  Training and developement of a system of
competențe generale și profesionale care îi vor general and professional competences that will
permite absolventului specialității turism să allow the graduate of tourism speciality to
devine competent și competitiv pe piața muncii become competent and competitive on the labor
în domeniul de formare solicitat market in the requested field of training

4.3 Detalii privind programul de studii (ex.: module sau unităţi de curs) şi asupra calificativelor/notelor/creditelor
obţinute
Programme details: (e.g. modules or units studied), and the invidual grades/marks/credits obtained:
Numărul de Numărul de ore Nota Nr. de
Denumirea disciplinei ore contact direct credite
Name of the discipline Number of Number of hours Mark ECTS
2
hours of direct contact grade

DISCIPLINE DE CULTURĂ GENERALĂ


GENERAL SUBJECTS
Limba şi literatura română 5,75(cinci,75)
360 360 5,75(five,75)
Romanian Language and Literature
Limba străină 5,70(cinci,70)
270 270 5,70(five,70)
Foreign Language
Limba străină nr. II 7,22(şapte,22)
90 90 7,22(seven,22)
Foreign Language nr. II
Literatura universală 5,55(cinci,55)
90 90 5,55(five,55)
Word Literature
Istoria Românilor și Universală 5,36(cinci,36)
270 270 5,36(five,36)
Romanian and Universal History
Geografie 5,22(cinci,22)
150 150 5,22(five,22)
Geography
Matematică 5,43(cinci,43)
270 270 5,43(five,43)
Mathematics
Fizica/Astronomie 5,41(cinci,41)
120 120 5,41(five,41)
Physics/Astronomy
Chimia 8,01(opt,01)
90 90 8,01(eight,01)
Chemistry
Biologia 5,63(cinci,63)
90 90 5,63(five,63)
Biology
Informatică 6,11(şase,11)
90 90 6,11(six,11)
Informatics
Educaţia fizică 6,62(şase,62)
Physical Training 90 90 6,62(six,62)

Educaţia civică 90 8,30(opt,30)


90 8,30(eight,30)
Civic Education

1
Dacă informaţia este accesibilă pe site-ul instituției de învățământ se indică adresa
2
Ibidem
3
Media de promovare 6,17(şase,17)
Average mark 6,17(six,17)
UNITĂȚI DE CURS DE FORMARE A ABILITĂȚILOR ȘI COMPETENȚELOR PROFESIONALE
GENERALE
COURSE UNITS OF GENERAL PROFESSIONAL SKILLS TRAINING
Numărul Numărul de Nota Nr. de
Codul Denumirea disciplinei de ore ore contact credite
Code Name of the discipline Number direct Number Mark ECTS
of hours of hours of grade3
direct contact
Limba străină aplicată în activitatea hotelieră I 6,11(şase,11)
G.07.O.001
Applied Foreign Languages in Accommodation I
180 90 6,11(six,11) 6
Limba străină aplicată în activitatea hotelieră II 9,05(nouă,05)
G.08.O.002
Applied Foreign Languages in Accommodation II
120 60 9,05(nine,05) 4
UNITĂȚI DE CURS DE ORIENTARE SOCIO – UMANISTICĂ
COURSE UNITS IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Bazele antreprenoriatului 5,00(cinci,00
U.01.O.001
Basics of entrepreneurship 90 45 ) 3
5,00(five,00)
Dreptul afacerilor 7,15(şapte,15)
U.03.O.002 90 60 7,15(seven,15) 3
Business law
Filosofia 7,02(şapte,02)
U.08.O.003 120 60 7,02(seven,02) 4
Philosophy
UNITĂȚI DE CURS FUNDAMENTALE
FUNDAMENTAL COURSE UNITS
Corespondența economică 6,96(şase,96)
F.04.O.001
Economic correspondence 90 60 6,96(six,96) 3
Fundamentele științei serviciilor 5,59(cinci,59
F.02.O.002
Service Science Fundamentals 90 60 ) 3
5,59(five,59)
F.02.O.003 Psihologia și deontologia profesională 7,06(şapte,06)
Professional ethics and psychology 60 45 7,06(seven,06) 2
F.05.O.002 Bazele contabilității 5,65(cinci,65
Accounting basics 90 45 ) 3
5,65(five,65)
F.06.O.005 Managementul 5,60(cinci,60
Management 120 60 ) 4
5,60(five,60)
Economia unităților de cazare 5,00(cinci,00
F.07.O.006
Economy Accommodation Units 180 120 ) 6
5,00(five,00)
Organizarea de evenimente 8,00(opt,00)
F.08.O.007
Organization of events 60 40 8,00(eight,00 2
)
Business – planul 6,18(şase,18)
F.07.O.008 120 60 6,18(six,18) 4
Business-plan
Sistemele de calcul în unitățile de cazare 5,96(cinci,96
F.08.O.009
Computer systems in tourist accommodation 120 60 ) 4
5,96(five,96)
UNITĂȚI DE CURS DE SPECIALITATE
PROFESSIONAL COURSE UNITS
Patrimoniul turistic național 8,00(opt,00)
S.01.O.001
National Tourist Patrimony 120 60 8,00(eight,00 4
)
S.04.O.002 Operațiunile la recepția hotelului 7,85(şapte,85)
120 60 7,85(seven,85) 4
Computer systems in tourist accommodation
S.05.O.003 Turismul internațional 7,99(şapte,99)
60 30 7,99(seven,99) 2
International tourism
Gestiune hotelieră 8,46(opt,46)
S.07.O.004
Hotel Management 210 150 8,46(eight,46 7
)
Tehnicile de promovare a unităților de cazare 5,00(cinci,00
S.02.O.005 Techniques to promote accommodation 60 40 ) 2
establishments 5,00(five,00)
UNITĂȚI DE CURS OPȚIONALE DE DIFERENȚIERE A SPECIALITĂȚII
OPTIONAL COURSE UNITS OF THE DIFFERENTIATION OF SPECIFICATION
Turismul rural și ecoturismul 6,00(şase,00)
S.04.A.001 120 60 6,00(six,00) 4
Rural tourism and eco-tourism

3
Ibidem
4
Sisteme internaționale de clasificare a
7,85(şapte,85)
S.03.A.003 hotelurilor 90 60 7,85(seven,85) 3
International hotel classification systems
Tehnica negocierii în afaceri 6,90(şase,90)
S.04.A.005 90 60 6,90(six,90) 3
Business negotiation technique
Gestiunea de restaurant 7,30(şapte,30)
S.05.A.007 90 45 7,30(seven,30) 3
Restaurant management
S.06.A.009 Managementul calității 5,00(cinci,00
Quality management 120 60 ) 4
5,00(five,00)
Protecția consumatorului 6,60(şase,60)
S.07.A.012 120 60 6,60(six,60) 4
Consumer protection
Serviciile de alimentație în hotel 6,35(şase,35)
S.08.A.013 90 60 6,35(six,35) 3
Food services in the hotel
Media de formare profesională 6,67(şase,67)
Average Mark 6,67(six,67)
Media generală pe anii de studii 6,42(şase,42)
Average mark for all years of study 6,42(six,42)

În baza mediei generale pe anii de studii, deţinătorul diplomei este pe locul numărul 17 din 22 de
absolvenţi ai specialităţii Servicii hoteliere, învățământ cu frecvenţă la zi.
On the base of average mark for all years of study, the diploma holder is on the place number 17 from 22
graduates of the speciality accounting full time section.

STAGII DE PRACTICĂ
PRACTICAL TRAINING
Practica Numărul de ore Semestrul Nota Nr. de credite
Practical training Number of hours Semester Mark ECTS grade4
Practica de inițiere în
specialitate 150 II
8,00(opt,00)
5
The practice of initiation was held 8,00(eight,00)
in
Practica tehnologică I 150 IV
9,33(nouă,33)
5
Technological Practical Training I 9,33(nine,33)
Practica tehnologică II 60 VI
7,33(şapte,33)
2
Technological Practical Training II 7,33(seven,33)
Practica ce precede probele
de absolvire 270 VIII
9,00(nouă,00)
9
Practice of the preceding samples 9,00(nine,00)
was graduation ceremony
+ Media de promovare 8,41(opt,41)
Average Mark 8,41(eight,41)

A promovat examenul de calificare:


Has passed the qualification exam:

Examen complex
cu nota la specialitate
Complex examination at the specialty

cu nota
6,00 (şase,00)
with the mark
6,00 (six,00)

6,94(şase,94)
Media generală
6,94(six,94)
Average general mark

4
Ibidem
5
Din 22 de absolvenţi ai specialităţii, 8 au media generală de studii cuprinsă între 10.00 şi 8.00, 14 - între
7.99 şi 6.00 şi 0 - între 5.99 şi 5.00

Out of 22 of graduates of the faculty 8 have the average general mark within grades 10.00 and 8.00; 14 -
within 7.99 and 6.00; 0 - within 5.99 and 5.00.

DISCIPLINE LA LIBERĂ ALEGERE


OPTIONAL COURSE UNITS
Numărul Nota Nr. de
de ore
Numărul de
ore contact credite
Codul Denumirea disciplinei Number Mark ECTS
Code direct
Name of the discipline of hours Number of hours grade5
of direct contact
G.03.L.001 Ghidajul turistic 60 30 7,50(şapte,50)
7,50(seven,50) 2
Tourist guide
Geografia turismului 7,00(şapte,00)
G.04.L.003 60 30 7,00(seven,00) 2
Geography of tourism
Finanțele întreprinderii 5,00(cinci,00)
G.05.L.006 60 30 5,00(five,00) 2
Enterprise Finance
Stastistica economică 6,30(şase,30)
G.06.L.007 60 30 6,30(six,30) 2
Economic statistics
Analiza economico – financiară 6,43(şase,43)
G.07.L.009 60 30 6,43(six,43) 2
Economic and financial analysis
Managementul resurselor umane 7,50(şapte,50)
G.08.L.011 60 40 7,50(seven,50) 2
Human resource management

4.4 Sistemul de notare și, dacă sunt disponibile, informații privind distribuția statistică a notelor
Grading scheme and, if available, grade distribution guidance

Evaluarea rezultatelor învățării în Republica Moldova se Grading scale in the Republic of Moldova is
face cu note de la „10” la „1”. Nota minimă de from 10 to 1. The minimal passing grade is 5.
promovare este nota 5. Comparability of the recommended qualifications
Echivalarea calificativelor recomandate în Sistemul in the European credit transfer system (A, B, C, D,
european de credite transferabile (A, B, C, D, E, FX, F) E, FX, F) with the national grading scale is as
cu scara naţională de notare se face după cum urmează: follows:
A: 9,01–10,0; A: from 9.01 to 10.0;
B: 8,01–9,0; B: from 8.01 to 9.0;
C: 7,01–8,0; C: from 7.01 to 8.0;
D: 6,01–7,0; D: from 6.01 to 7.0;
E: 5,0–6,0; E: from 5.0-6.0;
FX: 3,01–4,99; FX: from 3.01 to 4.99;
F: 1,0–3,0. F: from 1.0 to 3.0.

4.5 Clasificarea generală a diplomei conferite (nu există gradări la nivel naţional)
Overall classification of the qualification (there is no classification at the national level)

Diplomă de studii profesionale


Diploma of professional studies

5. INFORMAŢII PRIVIND DREPTURILE CONFERITE DE CALIFICARE


INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION
5.1 Acces la continuarea studiilor
Access to further study

Titularul diplomei se poate angaja în câmpul muncii conform calificării obţinute.


The diploma holder has access to the labour market according to the obtained qualification.

5.2 Statutul profesional (dacă este cazul)


Professional status (if applicable)

5
Ibidem
6
Manager / Manager

Manager cu stagiul de muncă în funcţie de manager nu mai puţin de 3 ani. Manager


Class manager with experience of manager not less than 3 years. Manager

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE
ADDITIONAL INFORMATION
6.1 Informaţii suplimentare
Additional information
Practica de inițiere în specialitate a fost desfăşurată în Colegiul Naţional de Comerţ, str. Petru Rareş 18,
Chişinău
The practice of initiation was held in National College of Trade of AESM 18 Petru Rareş Street

Practica tehnologică I a fost desfăşurată la SRL ,,Matimar Impex”, str. A.Hașdeu 79/1, tel. 068814666
Production practical training was held in

Practica tehnologică II a fost desfășurată la SRL ,,MULTI PROIECT”, mun.Chișinău, str. M. Manole ,
tel. 079012848
Technological practical training number II was held in

Practica ce precede probele de absolvire a fost desfăşurată la SRL “Matimar Impex”, mun. Chișinău,
str. Alexandru Hajdeu 79/1, tel. 068031149
Practice of the preceding samples graduation ceremony was held in

6.2 Alte surse de informare


Further information sources
Pagina Web a Colegiului (URL: www.cnc.ase.md e-mail:cnc@ase.md)
The Web-site of the College (URL: www. cnc.ase.md e-mail:cnc@ase.md)

7. LEGALITATEA SUPLIMENTULUI
CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT
7.1 Funcţia semnatarului 7.2 Semnătura
Position Signature

Rector al Academiei de Studii Economice a


Moldovei
G. Belostecinic
Rector of Academy of Economic Studies of
Moldova

Director al Colegiului Naţional de Comerţ al


ASEM L. Pleşca
Director of National College of Trade of AESM

7.3 Data (ziua, luna, anul) 7.4 Ştampila sau sigiliul oficial
Date (day, month, year) Official stamp or seal

27.06.2018

7
8
Descrierea sistemului de învăţământ profesional tehnic postsecundar din Republica Moldova
Description of the Post-Secondary Technical and Vocational Education and Training system of Republic of
Moldova

Informaţii generale privind învăţământul profesional General overview of the Post-Secondary Technical and
tehnic postsecundar Vocational Education and Training

Învăţământul profesional tehnic postsecundar din In the Republic of Moldova Post-Secondary Technical
Republica Moldova este organizat în colegii și centre de and Vocational Education and Training programmes are
excelență. Învăţământul profesional tehnic postsecundar delivered in colleges and Centres of Excellence. Post-
se realizează în instituţii publice şi private. Secondary Technical and Vocational Education and Training
Admiterea în învăţământul profesional tehnic is provided by both state and private educational institutions.
postsecundar se efectuează prin concurs, în baza The admission to the Post-secondary Technical and
certificatului de studii gimnaziale, a atestatului de studii Vocational Education and Training is organised according to
medii de cultură generală, diplomei de bacalaureat, după the general requirements set by the Ministry of Education,
criterii generale stabilite de Ministerul Educaţiei, Culture and Research. The admission is based on the
Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. following types of secondary school leaving certificates:
Durata studiilor în învăţământul profesional tehnic Certificate of Gymnasium Education Certificate of General
postsecundar este de 2(3)- 3(5) ani. School Education, Baccalaureate Diploma.
Anul de studii începe la 1 septembrie şi are o durată The duration of the Post-secondary Technical and
de până la 42 de săptămâni, repartizate în două semestre Vocational Education and Training programmes varies
relativ egale, care includ două sesiuni de examene şi ranging from 2(3) to 3(5) years.
stagiile de practică. The academic year begins on the 1st of September and
Durata studiilor pentru absolvenţii de gimnaziu este lasts up to 42 weeks. It is divided into two relatively equal
de 3-4 ani, (la profilul Medicină, Farmacie – de 5 ani); semesters including examination sessions and internships.
iar pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ Studies last 3-4 years based on gymnasium education, (in
secundar, ciclul II -2 ani (la profilul Medicină, Farmacie Medicine and Pharmacy studies last 5 years); the duration of
– 3 ani). the studies is 2 years based on upper secondary school
Activitatea didactică în învăţământul profesional education (in Medicine and Pharmacy - 3 years).
tehnic postsecundar se organizează prin învăţământ cu TVET programmes are offered either on a full-time or
frecvenţa şi învăţământ cu frecvenţă redusă. Durata part time. A part-time programme requires one additional year
studiilor în învăţământul cu frecvenţă redusă este mai of study. Only upper secondary school graduates can be
mare cu un an faţă de învăţământul cu frecvenţa. Studiile admitted to part-time students.
cu frecvenţă redusă se organizează doar pentru Post-secondary Technical and Vocational Education and
absolvenţii instituţiilor de învăţământ secundar, ciclul II. Training programmes end with the national non-mandatory
Programele de învățământ profesional tehnic post- Baccalaureate exam and the compulsory final examination
secundar, se finalizează cu susținerea benevolă a and/or Diploma Project defence. A Post-secondary Technical
examenului naţional de bacalaureat şi cu susţinerea and Vocational Education and Training Diploma and
obligatorie a examenului de calificare şi/sau lucrării descriptive supplement to the Diploma are awarded to
(proiectului) de diplomă, la promovare se eliberează candidates who pass the final exams.
Diploma de studii profesionale și suplimentul descriptiv The Post-Secondary Technical and Vocational Education
al diplomei. and Training Diploma allows the employment on the labour
Diploma de studii profesionale oferă acces în market, according to the obtained qualification,
câmpul muncii conform calificării. The award of qualifications is in accordance with the
Calificările în învăţământul profesional tehnic se National Qualifications Framework, in line with the European
atribuie în conformitate cu Cadrul Naţional al Qualifications Framework and labour market needs.
Calificărilor, în corespundere cu Cadrul European al Those who have not passed the final examination can
Calificărilor şi cu necesitatea de calificări pe piaţa get a leaving certificate upon request. (www.edu.gov.md)
muncii.
Absolvenţii care nu au promovat examene de
calificare sau nu au susţinut lucrarea de diplomă
primesc, la solicitare, o adeverinţă. (www.edu.gov.md)

S-ar putea să vă placă și