Sunteți pe pagina 1din 6

SUPLIMENT DESCRIPTIV

DESCRIPTIVE SUPPLEMENT
Acest supliment însoțește diploma de master
cu seria nr.
The supplement is for Master diploma
series no.

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI DIPLOMEI


INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE DIPLOMA
Numele de familie la naştere Numele de familie după căsătorie (dacă este cazul)
Family name(s) at birth Family name(s) (after marriage) (if applicable)
1.1a 1.1b
Iniţiala (iniţialele) prenumelui (prenumelor) tatălui/mamei Prenumele
Initial(s) of father’s/mother’s name(s) First name(s)
1.2a 1.2b
Data naşterii (ziua/luna/anul) Locul naşterii
Date of birth (day/month/year) Place of birth
1.3a 1.3b

Numărul matricol Cod numeric personal (CNP) Anul înmatriculării


Student enrollment number Personal identification number Year of enrollment
1.4 1.5

2. INFORMAŢII PRIVIND CALIFICAREA


INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION
Denumirea Calificării si (daca este cazul) titlul acordat (dupa promovarea examenului de finalizare a studiilor)
Name of qualification and (if applicable) title awarded (after passing the final examination)
2.1 Criminologie economico-financiară / Master
Economic and Financial Criminology / Master
Domeniul de studii Programul de studii
Field of study Programme of study
2.2a Contabilitate 2.2b Criminologie economico-financiară
Accounting Economic and Financial Criminology
Numele şi statutul instituţiei de învăţământ superior care
elibereaza diploma (în limba română) Facultatea/departamentul care a organizat examenul de
Name and status of awarding institution Finalizare a studiilor
2.3a Academia de Studii Economice din Bucureşti Faculty administering the final examination
The Bucharest University of Economic Studies
Numele şi statutul instituţiei de învăţământ superior care 2.1b Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune
a organizat scolarizarea (daca difera de 2.3° in limba Faculty of Accounting and Management Information
romana) Systems
Name and status of the institution Facultatea/departamentul care a asigurat scolarizarea
administering studies (if different from Faculty administering studies
2.3a)
2.4a 2.1b Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune
Faculty of Accounting and Management Information
Systems
Limba (limbile) de studiu / examinare
Language(s) of instruction / examination
2.5 Română
Romanian

1/6
3. INFORMAŢII PRIVIND NIVELUL CALIFICĂRII
INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION

Nivelul calificării Durata oficială a programului de studii şi numărul de


Level of qualification credite transferabile (conform Sistemului European de
3.1 Studii universitare de masterat Credite transferabile – ECTS))
Master studies Official length of the programme of study and numbers of
Conditii de admitere ECTS credits
Access requirements(s) 3.2 2 ani / 120 ECTS
3.3 Concurs de admitere 2 years / 120 ECTS
Entrance examination

4. INFORMAŢII PRIVIND CURRICULUMUL ŞI REZULTATELE OBŢINUTE


INFORMATION ON THE CURRICULUM AND REZULTS GAINED
Forma de învăţământ
Mode of study
4.1 Cu frecvenţă
Full time

Competenţe asigurate prin programul de studii


Learning outcomes of the programme of study
4.2 Competenţe profesionale
C1 Utilizarea abordărilor ştiinţifice şi practice ale contabilităţii, auditului şi informaticii de gestiune, în vederea fundamentării deciziilor, proiectării proceselor şi controlului
performanţei afacerilor, prin raportare la combaterea criminalităţii economice C1.1. Cunoaşterea şi aplicarea activităţilor de contabilitate şi audit şi a proceselor de informatică
de gestiune în acord cu raportarea la pactele şi reglementările naţionale şi internaţionale referitoare la combaterea criminalităţii economice C1.2. Interpretarea fenomenelor şi
situaţiilor suspecte ca şi acte de criminalitate economică, în cadrul proceselor de afaceri şi management ale organizaţiilor C1.3. Fundamentarea şi aplicarea principiilor şi
metodelor contabile, a principiilor generale de etică ale auditului şi ale standardelor de calitate din domeniul informaticii de gestiune pentru prevenirea criminalităţii economice
la nivel de organizaţie C1.4. Evaluarea aplicării proceselor de organizare, gestiune financiar-contabilă, audit şi implementare a sistemelor informatice în cadrul organizaţiei prin
raportare la cerinţele de etică şi integritate economico-financiară C1.5.Realizarea de diagnoze şi audituri privind conformitatea cu cerinţele de etică şi integritate economică a
proceselor de organizare, gestiune financiar-contabilă, audit şi implementare a sistemelor informatice în cadrul organizaţiei, prin metode clasice
C2 Dezvoltarea de bune practici de control şi audit intern, aplicate în sistemele integrate de prevenire, detectare şi combatere a fraudelor economice la nivelul organizaţiilor
C2.1. Identificarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare fundamentării proceselor de control şi audit intern aplicate pentru combaterea fraudelor economice C2.2.
Explicarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului de control si audit intern aplicate pentru combaterea fraudelor economice din punct de vedere legal si organizatoric C2.3.
Aplicarea de metode, şi instrumente manageriale de elaborare, implementare a sistemelor integrate de prevenire, detectare şi combatere a fraudelor economice la nivelul
organizaţiilor C2.4. Utilizarea de metode şi criterii de evaluare a sistemelor integrate de prevenire, detectare şi combatere a fraudelor economice la nivelul organizaţiilor C2.5.
Realizarea de modele diferenţiate departamental/structural/operaţional pentru sistemele integrate de prevenire, detectare şi combatere a fraudelor economice la nivelul
organizaţiilor
C3 Fundamentarea pe baza econometrică a riscurilor de fraudă, implementarea programelor de management a riscului de fraudă în organizaţii şi participarea în comitetele de
risc şi de audit din cadrul guvernanţei corporative C3.1. Descrierea conceptelor şi a metodelor specifice sistemului de management al riscului de fraudă la nivelul organizaţiei
C3.2. Explicarea conceptelor, a metodelor specifice şi a instrumentarului de evaluare şi management al riscului de fraudă la nivelul organizaţiei C3.3. Aplicarea principiilor şi
metodelor econometrice pentru eficientizarea procesului de management şi evaluare a riscului de fraudă la nivelul organizaţiei C3.4. Evaluarea critic-constructivă a funcţionării
sistemului de management al riscului de fraudă la nivelul organizaţiei C3.5. Realizarea de diagnoze şi audituri a sistemului management al riscului de fraudă la nivelul
organizaţiei.
C4 Derularea misiunilor de examinare a fraudelor economice asupra proceselor economice şi sistemelor IT prin metode criminalistice şi cu sisteme avansate de business
intelligence C4.1. Cunoaşterea teoriilor, metodologiilor şi stilurilor optime de examinare a fraudelor economice la nivelul organizaţiilor C4.2. Interpretarea critic-constructivă
a unor variate tipuri de situaţii vizând examinarea fraudelor economice la nivelul organizaţiilor, incluzând şi dilemele etice ale examinatorilor C4.3. Aplicarea unor principii,
metode şi modele criminalistice şi utilizarea sistemelor avansate de Business Intelligence în procesele de examinare a fraudelor economice C4.4. Evaluarea cost-rezultat-
răspuns-beneficiu a aplicării proceselor de examinare a fraudelor economice la nivelul organizaţiei C4.5. Auditarea privind eficienţa proceselor de examinare a fraudelor
economice, din punct de vedere al sustenabilităţii juridice
C5 Elaborarea, implementarea şi evaluarea calitativă a sistemelor de guvernanţă corporativă strategică antifraudaă care conduc spre soluţii şi strategii de creştere a competitivităţii
organizaţiilor bazate pe etică C5.1. Definirea principiilor, etapelor implementării sistemelor de guvernanţă corporativă strategică antifraudă C5.2.Interpretarea şi explicarea
variabilelor de influenţă pentru principiile şi etapele de implementare a sistemelor de guvernanţă corporativă strategică antifraudă C5.3. Aplicarea conceptelor, principiilor,
etapelor pentru implementarea unor sisteme de guvernanţă corporativă strategică antifraudă C5.4. Utilizarea de criterii şi metode de evaluare a implementarii sistemelor de
guvernanţă corporativă strategică antifraudă C5.5. Dezvoltarea şi implementarea de modele privind monitorizarea continua a asigurării calităţii (Quality assurance) pentru
sistemele de guvernanţă corporativă strategică antifraudă
C6 Proiectarea de strategii antifraudă la nivel transnaţional, transindustrial şi transprofesional care să asigure conformitatea cu reglementările şi acordurle internaţionale împotriva
criminalităţii economice C6.1. Definirea conceptelor şi metodologiilor agreate la nivel transnaţional, transindustrial şi transprofesional pentru strategiile antifraudă C6.2.
Explicarea conceptelor şi metodologiilor agreate la nivel transnaţional, transindustrial şi transprofesional pentru strategiile antifraudă C6.3. Aplicarea de metode, tehnici şi
proceduri personalizate organizaţional pentru asigurarea conformităţii cu strategiile standard antifraudă C6.4. Selectarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor implementarea la
nivelul organizaţiei a strategiilor antifraudă conforme internaţional C6.5. Realizarea de aplicatii manageriale şi de sisteme de asigurare a calităţii pentru construcţia şi
implementarea la nivelul organizaţiei a strategiilor antifraudă conforme internaţional.
Competenţe transversale
CT1 Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor si realizarea independentă sau în grup a unor sarcini/obiective complexe în dezvoltarea şi
implementarea proiectelor internaţionale CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităților într-o echipă plurispecializată, aplicarea de tehnici de relaţionare si muncă eficientă in
cadrul echipei CT3 Identificarea oportunităților de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

Professional competences

2/6
C1 Using scientific approaches and practical aspects of accounting, audit and IT management, to base decisions, process design and control of business performance, in relation
to combating economic crime C1.1. Knowledge and application of accounting and auditing activities and financial administration processes in accordance with the covenants
and reporting to national and international regulations on combating economic crime C1.2. Interpretation of suspected phenomena and situations as acts of economic crime in
the management of business processes and organizations C1.3 Substantiation and application of accounting principles and methods, the general principles of ethics and standards
of audit quality management of computer science to prevent economic crime at the organization level C1.4 Evaluation of the application processes of organization, financial
management and accounting, audit and implementation of information systems within the organization in relation to economic and financial ethics and integrity requirements
C1.5. Making diagnoses and audits on compliance with ethics and integrity economic organizational processes, financial management and accounting, audit and implementation
of information systems within the organization, by classical methods
C2 Development of best practices for internal control and audit, applied in integrated systems to prevent, detect and combat economic fraud in organizations C2.1. Identification
of concepts, methods and tools necessary to support control and internal audit processes implemented to combat economic fraud C2.2. Explaining the concepts, methods and
instruments of control and internal audit applied to combat economic fraud legally and organizationally C2.3. Applying methods and management tools for developing,
implementing integrated systems to prevent, detect and combat economic fraud in organizations C2-4. Using methods and evaluation criteria integrated systems to prevent,
detect and combat economic fraud in organizations C2.5. Making models differentiated for a departmental / structural / operational integrated systems to prevent, detect and
combat economic fraud in organizations
C3 Reliance on the basis of econometric for the risk of fraud, risk management program implementation in organizations and participation in risk and audit committees in
corporate governance C3.1. Description of concepts and methods of system-specific fraud risk management across the organization C3.2. Explaining the concepts, methods and
tools for specific risk assessment and management across the organization C3.3. Applying the principles and econometric methods for streamlining the management and
evaluation of fraud risk within the organization C 3.4. Evaluating critical-constructive of the management of fraud risk across the organization 3-5. Making diagnoses and audits
for fraud risk management system across the organization.
C4 Conducting missions examination of economic fraud on business processes and IT systems through forensic methods and with advanced business intelligence C4.1.
Knowledge of theories, methodologies and best styles examination of economic frauds in organizations C4.2. Interpretation constructive-critic of various types of situations
concerning the survey of economic frauds in organizations, including the ethical dilemmas of examiners C4.3. The application of principles, methods and forensic models
and use advanced Business Intelligence systems in the examination of economic fraud C4.4. Evaluating cost-benefit results-response-examination of the application processes
within the organization economic fraud C4.5. Efficiency auditing for processes of economic fraud examination, in terms of legal sustainability
C5 Development, implementation and qualitative evaluation of strategic corporate governance systems leading to solutions and strategies to increase competitiveness C5.1
Define the principles, stages of implementation of strategic anti-fraud corporate governance systems C5.2 Explaining variables of influence for the principles and steps of
implementation of strategic antifraud corporate governance systems C5.3. The concept, principles, stages for implementing strategic antifraud corporate governance systems
C5.4 Using criteria and methods of evaluation of implementation of strategic antifraud corporate governance systems C5.5. Development and implementation of models on the
continuous monitoring of quality assurance (Quality assurance) systems of strategic antifraud corporate governance
C6 Design of anti-fraud strategies at transnational, transindustrial and transprofessional level in order to ensure compliance with regulations and international agreements against
economic crime C6.1. Defining concepts and methodologies agreed upon at the transnational, transprofessional and transindustrial level for antifraud strategies C6.2. Explaining
concepts and methodologies agreed upon at the transnational level transprofessional and transindustrial level for antifraud strategies C6.3 The application of methods, techniques
and procedures to ensure compliance with customized organizational antifraud strategies C6.4. Selecting methods, techniques and procedures in the implementation of antifraud
strategies consistent international organization C6.5. Making management applications and quality assurance systems for the construction and implementation of antifraud
strategies across the organization conform to international standards.
Transversal competences
CT1 Applying the rules and values of professional ethics for decision making and independent or group of complex tasks / goals achieving in developing and implementing
international projects CT2 Identifying roles and responsibilities in a team, applying techniques of networking and effective work within CT3 team Identify opportunities for
training and efficient use of resources and learning techniques for their own development

Detalii privind programul absolvit, notele/creditele ECTS obţinute


(conform Registrului matricol al facultăţii/departamentului, volumul nr. / )
Programme details and the individual grades / marks / ECTS credits obtained
(according to Faculty / Department Student Records, volume no. / )

4.3
Nr. Total Ore Nota Nr. credite
No. Denumirea disciplinei Number of Grade
hours Number of
Subject ECTS
credits

C S,L,P Sem I Sem II Sem I Sem II


1st sem 2nd sem 1st sem 2nd sem

Anul I (anul universitar ....-.... )


1st year of study (....-.... academic year)
1 Criminologie Financiară 28 28 8
Financial Criminology
2 Drept procesual penal 28 14 6
Criminal Law
3 Servicii de Audit, Asigurare şi Expertiza Judiciară 28 14 8

3/6
Audit, Assurance and Forensic Accounting Services

4 Guvernanţă şi control în sistemele de 28 28 8


business intelligence
IT Governance and control in BI
systems
5 Guvernanţă antifraudă 28 14 8
Antifraud Governance
6 Examinarea fraudelor 28 28 8
Fraud examination
7 Tehnici de investigare penală 14 28 8
Forensic examination techniques
8 Investigaţii IT 28 28 6
Digital forensic
Promovat cu media Total credite 60
Pass, average grade per academic year Total ECTS 60
credits
Anul II (anul universitar ....-....)
2nd year of study (....-.... academic year)
1 Frauda în sistemele bancare şi 28 28 6
de asigurări
Fraud in bank and assurance
2 Frauda în finanţările 28 28 10
europene
Fraud in EU financing
3 Scheme de corupţie 28 14 6
Corruption Schemes
4 Criminalitate economică internaţională 28 14 8
International Economic Crime
5 Seminar Ştiinţific 28 10
Scientific Seminary
6 Practică de specialitate 224 10
Practics of Speciallity
7 Criminalitatea cibernetică 28 28 5
Cybercrime
8 Probatoriul Criminalistic / Intelligence aplicat în detectarea 28 14 5
fraudelor / Sisteme de securitate IT
Forensic Evidence / Intelligence in fraud detection / IT Security
systems
Promovat cu media Total credite 60
Pass, average grade per academic year Total ECTS
credits 60

Promovat Da Media de promovare a studiilor Total credite


Yes (ponderată cu puncte credit – dacă este cazul) 120
Pass Total ECTS
Overal average grade
credits
(credit-weighted average-if available)

4/6
Sistemul de notare şi, dacă sunt disponibile, informaţii privind distribuţia statistică a notelor
Grading scheme and, if available, grade distribution guidance

Notarea unei discipline se va face pe o scală de la 10 la 1; notele acordate sunt numere întregi; nota minimă de promovare
este 5, iar nota maximă este 10. Media de promovare a examenului de dizertaţie este 6.
Grades are integer numbers and given on a scale from10 (the highest grade) to 1 (the lowest grade); the lowest
4.4 passinggrade is 5. Overall passing average grade is 6.

5. INFORMAŢII SUPLIMENTARE
ADDITIONAL INFORMATION

Informaţii suplimentare Alte surse pentru obţinerea mai multor informaţii


Additional information Further information source
6.1 6.2 www.ase.ro

6. INFORMAŢII PRIVIND DREPTURILE CONFERITE DE CALIFICARE ŞI DE TITLU (dacă este cazul)


INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION AND DEGREE ( if applicable)

Posibilităţi de continuare a studiilor


(după promovarea examenului de finalizare) Statutul profesional
Access to further study (after passing the final examination) Professional status

6.1 Studii universitare de doctorat 6.2 Master în economie


PhD studies Master in economics

7. LEGALITATEA SUPLIMENTULUI
CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT

Funcţia Semnătura Funcţia Semnătura


Position Signature Position Signature
Rector Secretar-şef universitate
Rector University Regsitrar
6.2

Decan/ Director Secretar-şef facultate/ Departament


Dean/ Director Faculty Registrar/ Department Registrar
6.4

Nr. şi data eliberării Stampila sau sigiliul oficial


No., dated Official stamp or seal

Acest document conţine un număr de 6


pagini 6.6 L. S.
This document consists of 6 pages.

5/6
8. INFORMAŢII PRIVIND SISTEMUL NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
INFORMATION OF THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM

Continuing professional training – Formare continuă


31age

PhD studies
29 Ciclul III – Studii universitare de doctorat (Diplomă de doctor )
Master studies

Ciclul II - Studii universitare de masterart (Diplomă de master )


Bachelor studies Post
24 (*) secondary
Ciclul I - Studii universitare de licenţă (Diplomă de licenţă ) education

Upper secondary education Upper secondary education Upper secondary education Vocational

Military, artistic, theological,


General education Technical
sports, pedagogical
education
22
Lower secondary
Primary educationeducation

Kindergarden
18 EDUCATION SYSTEM IN ROMANIA

OVERVIEW OF THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM

Access to higher education is based on the baccalaureat diploma (obtained at the end of upper secondary education) and access to
master programmes
16 is based on the bachelor degree (BA/ BSc/ Beng) .
Bachelor studies (BA/ BSc/ BEng ) presuppose 180 – 240 credit points, calculated in accordance with the European Credit Transfer
System (ECTS).
Master studies (MA/ MSc/ MEng) presuppose 90 – 120 credit points, calculated in accordance with the European Credit Transfer
System (ECTS). Exceptionally, depending on the duration of bachelor studies, the lower ECTS limit can be 60 transferable credits (the
total duration of bachelor and master studies must be at least 300 ECTS).
10
For professions regulated by European norms, regulations or good practices, bachelor ((BA/ BSc/ BEng ) and master studies (MA/ MSc/
MEng) can be provided as part of a 5 to 6 year full-time programme of study, thus diplomas are recognised as master’s degree
certificates(the following fields of study are considered: Medicine – 360 ECTS, Dentistry – 360 ECTS, Pharmacy – 300 ECTS,
Veterinary Medicine – 360 ECTS, Arhitecture – 360 ECTS and Urban Planning – 300 ECTS).
6
PhD studies result in a doctoral research thesis, while successful candidates are awarded a PhD diploma.
The Romanian higher education system is an open system. All Romanian accredited universities use the European Credit Transfer
System (ECTS).
Academic distance learning programmes shall be organized for the authorized and accredited programmes of study.
Universities also provide continuing professional training programmes based on the market demand and on the professional retraining
needs. 4
* În conformitate cu modificările introduse în sistemul de învăţământ superior de Legea nr. 288/ 2004
* According to the changes brought to the higher education system by Law no. 288/ 2004.

6/6