Sunteți pe pagina 1din 16

PARTEA A IV-A

Anul XI — Nr. 857 Joi, 3 mai 2001


PUBLICAÞII ALE AGENÞILOR ECONOMICI

PUBLICAÞII ALE AGENÞILOR ECONOMICI


Societatea Comercial„ DATA TRANS — S.R.L. 14.02.200, Ón calitate de asociat al Societ„þii numerar ∫i 60.000 lei aport Ón natur„, depus la data
Comerciale CORA COM — S.R.L., ∫i constituirii) – 39,13 %;
ACT ADIÞIONAL St„nescu Aurel-Costel, cet„þean rom‚n, c„s„torit, St„nescu Aurel-Costel – 14 p„rþi sociale x 100.000
fiul lui Constantin ∫i al Ioanei, n„scut la data de lei = 1.400.000 lei (integral Ón numerar) – 60,86 %,
la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
2.07.1960 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd. notariatul, v„z‚nd cererea p„rþii ∫i contractul de
DATA TRANS — S.R.L.
1 Mai nr. 66, sc. B, ap. 1, sectorul 1, identificat cu cesiune autentificat cu nr. 1809/8.11.2000 la Biroul
Subsemnaþii: B.I. seria G.N. nr. 419438, eliberat de Secþia 4 Poliþie notarului public Maria Leanca, cu sediul Ón
Kovacs ™tefan Tiberiu, domiciliat Ón Bucure∫ti, la data de 15.06.1994, cod numeric personal Bucure∫ti, constat„:
Str. Pastorului nr. 4, bl. 4 bis, ap. 1, sectorul 2, 1600702400202, Ón calitate de asociat al Societ„þii Dna St„nescu Mariana-Rodica a cesionat dlui
identificat cu pa∫aportul nr. 02609629, eliberat de Comerciale CORA COM — S.R.L., Ón baza deciziei ∫i St„nescu Aurel-Costel un num„r de 14 p„rþi sociale
Serviciul Pa∫apoarte Bucure∫ti la data de a contractului de cesiune autentificat cu nr. x 100.000 lei = 1.400.000 lei (integral Ón numerar) –
28.01.1997, cet„þean rom‚n, n„scut la data de 1809/8.11.2000 de notarul public Maria Leanca, am reprezent‚nd 60,86 % din capitalul societ„þii, iar Ón
8.02.1950 Ón Oradea, judeþul Bihor, cod numeric
hot„r‚t urm„toarele dup„ cum urmeaz„: urma cesiunii capitalul social r„m‚ne neschimbat ∫i
personal 1500208301991, ∫i
Art. 1. Œn urma contractului de cesiune va avea urm„toarea structur„:
Lazar Petru, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Londra
autentificat cu nr. 1809/8.11.2000 la Biroul St„nescu Mariana-Rodica – 9 p„rþi sociale x
nr. 19, sectorul 1, identificat cu B.I. seria B.X. nr.
notarului public Maria Leanca, cu sediul Ón 100.000 lei = 900.000 lei (din care 840.000 lei Ón
811059, eliberat de Circa 1 Miliþie la data de
Bucure∫ti, sectorul 1, dna Stanescu Mariana Rodica numerar ∫i 60.000 lei aport Ón natur„, depus la data
7.06.1984, cet„þean rom‚n, c„s„torit, n„scut la data
de 13.09.1949 Ón comuna Iojib, judeþul Satu Mare, a cesionat dlui Stanescu Aurel Costel 14 p„rþi constituirii) – 39,13 %;
cod numeric personal 1490913400268, asociaþi ai sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de St„nescu Aurel-Costel – 14 p„rþi sociale x 100.000
Societ„þii Comerciale DATA TRANS — S.R.L., 1.400.000 lei, reprezent‚nd 60,86 % din capitalul lei = 1.400.000 lei (integral Ón numerar) – 60,86 %.
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului cu societ„þii; astfel dl Stanescu Aurel Costel devine Pentru aceste motive, Ón conformitate cu art. 53
nr. J 40/3579/9.04.1998, am hot„r‚t Ón conformitate asociat al Societ„þii Comerciale CORA COM — S.R.L. din Legea nr. 36/1995, dispune:
cu hot„r‚rea adun„rii generale extraordinare nr. 2 Capitalul social r„m‚ne neschimbat, fiind Se rectific„ actul adiþional autentificat cu nr.
din 5.03.2000 modificarea actului constitutiv al Ómp„rþit Ón 23 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, Ón 1811 la data de 8.11.2000 de notarul public Maria
Societ„þii Comerciale DATA TRANS — S.R.L., valoare total„ de 2.300.000 lei – 100 %, fiind deþinut Leanca cu sediul Ón Bucure∫ti, Ón sensul c„ art. 1 va
autentificat cu nr. 3254 la data de 23.03.1998 la de c„tre asociaþi astfel: avea urm„torul conþinut:
Biroul notarului public ™aimovici Ilie, dup„ cum St„nescu Mariana-Rodica: 9 p„rþi sociale x Art. 1. Œn urma contractului de cesiune
urmeaz„: 100.000 lei = 900.000 lei – 39,13 %; autentificat cu nr. 1809/8.11.2000 la Biroul
1. Art. 5 din actul constitutiv va fi completat cu St„nescu Aurel-Costel: 14 p„rþi sociale x 100.000 notarului public Maria Leanca, cu sediul Ón
urm„toarele activit„þi: lei = 1.400.000 lei – 60,86 %. Bucure∫ti, dna St„nescu Mariana-Rodica a cesionat
7220 – realizare ∫i furnizare de programe; Art. 2. Se schimb„ sediul societ„þii din Bucure∫ti, dlui St„nescu Aurel-Costel un num„r de 14 p„rþi
7230 – prelucrarea datelor; Bd. 1 Mai nr. 81, bl. 15 A, parter, ap. 7, sectorul 1, sociale x 100.000 lei = 1.400.000 lei (integral Ón
7260 – alte activit„þi legate de informatic„; Ón Bucure∫ti, bd. Ion Mihalache nr. 66, sc. B, ap. 1, numerar) – reprezent‚nd 60,86 % din capitalul
5164 – comerþ cu ridicata cu ma∫ini ∫i materiale sectorul 1. societ„þii, astfel dl St„nescu Aurel-Costel devine
de birou; Art. 3. Societatea va avea urm„torul domeniu asociat al Societ„þii Comerciale CORA COM — S.R.L.
5248 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine principal, conform clasific„rii CAEN: Capitalul social r„m‚ne neschimbat, fiind
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„ 744 – publicitate. Ómp„rþit Ón 23 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, Ón
parte; Activitatea principal„ va fi: total 2.300.000 lei (din care 2.240.000 lei Ón numerar
7250 – Óntreþinerea ∫i repararea ma∫inilor de 7440 – publicitate. ∫i 60.000 lei aport Ón natur„);
birou, de contabilizat ∫i a calculatoarelor; Societatea va mai putea desf„∫ura ∫i urm„toarele St„nescu Mariana-Rodica – 9 p„rþi sociale x
7414 – activit„þi de consultare pentru afaceri ∫i activit„þi: 100.000 lei = 900.000 lei (din care 840.000 lei Ón
management. 7414 – activit„þi de consultare pentru afaceri ∫i numerar ∫i 60.000 lei aport Ón natur„, depus la data
Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv ∫i management; constituirii) – 39,13 %;
ale actului adiþional r„m‚n neschimbate ∫i 7413 – activit„þi de studiere a pieþei ∫i de sondaj. St„nescu Aurel-Costel – 14 p„rþi sociale x 100.000
obligatorii. Art. 4. Urmeaz„ redactarea actului constitutiv. lei = 1.400.000 lei (integral Ón numerar) – 60,86 %.
Asociaþii decid Óntocmirea actului adiþional ∫i
(2/43.237) (3/43.237)
Óndeplinirea tuturor formalit„þilor de publicitate ∫i
de Ónmatriculare la Oficiul registrului comerþului, ŒNCHEIERE DE RECTIFICARE NR. 6659 *
prin asociatul Lazar Petru.
(1/43.236) din 11 decembrie 2000, la actul adiþional Societatea Comercial„
autentificat cu nr. 1811 la data de 8.11.2000 GENERAL SERVICE TRANS — S.R.L.
* de notarul public Maria Leanca din Bucure∫ti Bucure∫ti
Societatea Comercial„ La cererea p„rþii din data de 11.12.2000, eu,
CORA COM — S.R.L., Bucure∫ti notar public Maria Leanca, cu sediul Ón Bucure∫ti, ACT ADIÞIONAL
am constatat c„ din eroare Ón actul adiþional
autentificat cu nr. 1811 la data de 8.11.2000 la acest la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
ACT ADIÞIONAL GENERAL SERVICE TRANS — S.R.L., cu sediul
birou, dna St„nescu Mariana-Rodica a cesionat dlui
la statutul Societ„þii Comerciale St„nescu Aurel-Costel un num„r de 14 p„rþi sociale Ón Bucure∫ti, str. Drumul G„zarului nr. 18,
CORA COM — S.R.L. x 100.000 lei = 1.400.000 lei (integral Ón nmerar) – bl. 18, sc. 3, et. 4, ap. 59, sectorul 4,
reprezent‚nd 60,86 % din capitalul societ„þii, iar Ón Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului
Subsemnaþii:
urma cesiunii capitalul social r„m‚ne neschimbat ∫i cu nr. J 40/5030/1997, cod fiscal R 9602387
St„nescu Mariana-Rodica, cet„þean rom‚n,
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Ion Mihalache nr. 66, va avea urm„toarea structur„: Subsemnatul Aminai-Popescu Mohammad Reza,
sc. B, ap. 1, sectorul 1, identificat„ cu C.I. seria R.R. St„nescu Mariana-Rodica – 9 p„rþi sociale x cet„þean rom‚n, n„scut la data de 26.04.1962 Ón
nr. 093480, eliberat„ de Secþia 4 Poliþie la data de 100.000 lei = 900.000 lei (din care 840.000 lei Ón Teheran-Iran, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Spini∫ nr.
2 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 857/3.V.2001
5, bl. 48, sc. C, et. 1, ap. 35, sectorul 4, asociat unic domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Candiano Popescu nr. subscriem prezentul act constitutiv:“
al societ„þii menþionate mai sus, hot„r„sc 123, bl. 2, sc. 2 B, et. 8, ap. 74, sectorul 4, posesoare III. Art. 6 va avea urm„torul cuprins:
Óncheierea prezentului act adiþional la actul a B.I. seria G.N. nr. 812294, eliberat la data de îCapitalul social total al societ„þii este de
constitutiv al Societ„þii Comerciale GENERAL 16.09.1994 de Secþia 14 Poliþie Bucure∫ti, 53.000.000 lei, din care 2.000.000 lei Ón numerar ∫i
SERVICE TRANS — S.R.L. toþi trei Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii 51.000.000 lei Ón natur„, Ómp„rþit Ón 20 p„rþi sociale,
Art. 1. Se modific„ activitatea principal„ a Comerciale PANCOLOR — S.R.L., persoan„ juridic„ Ón valoare de 2.650.000 lei fiecare, deþinute de
societ„þii din 6022 – transporturi cu taxiuri, Ón 6024 rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Niþu Vasile nr. asociaþi dup„ cum urmeaz„:
– transporturi rutiere de m„rfuri, diviziunea 60 – 58, bl. 10, sc. 1, parter, ap. 1, Ónmatriculat„ la – Constantinescu Violeta deþine 11 p„rþi sociale,
transporturi terestre; transporturi prin conducte, Oficiul registrului comerþului cu nr. J Ón valoare total„ de 29.150.000 lei, din care
subdiviziunea 602 – alte transporturi terestre. 40/26929/1994, cod fiscal R 6644701/28.12.1994, am 28.050.000 lei aport Ón natur„ ∫i 1.100.000 lei aport
Art. 2. Se completeaz„ obiectul de activitate al decis modificarea actului constitutiv al acestei Ón numerar, reprezent‚nd 55 % din valoarea total„
societ„þii cu urm„toarele activit„þi: societ„þi, autentificat cu nr. 53399 la data de a capitalului social;
6220 – transporturi aeriene ocazionale; 6.12.1994 la Notariatul de Stat al Municipiului – Constantinescu Despot Fabian deþine 7 p„rþi
6311 – manipul„ri; Bucure∫ti, conform procesului-verbal al adun„rii sociale, Ón valoare total„ de 18.550.000 lei, din care
6312 – depozit„ri; generale a asociaþilor societ„þii din data de 17.850.000 lei aport Ón natur„ ∫i 700.000 lei aport Ón
6340 – activit„þi ale altor agenþii de transport. 23.02.2001, a∫a dup„ cum urmeaz„: numerar, reprezent‚nd 35 % din valoarea total„ a
Celelalte prevederi ale statutului societ„þii r„m‚n 1. Se Ónfiinþeaz„ un punct de lucru al societ„þii capitalului social;
neschimbate. Ón Bucure∫ti, calea Floreasca nr. 102, parter, ap. 1, – Marinescu Liliana deþine dou„ p„rþi sociale, Ón
(4/43.238) sectorul 1. valoare total„ de 5.300.000 lei, din care 5.100.000 lei
* 2. Se desfiinþeaz„ punctul de lucru din Bucure∫ti, aport Ón natur„ ∫i 200.000 lei aport Ón numerar,
str. Prof. dr. Georgescu nr. 2–4, sectorul 2. reprezent‚nd 10 % din valoarea total„ a capitalului
Societatea Comercial„ Prezentul act adiþional face parte integrant„ din social.
actul constitutiv al societ„þii. IV. Alin. 1 ∫i 2 ale paragrafului 12.6 se modific„
BTD INTERMED ‘97 — S.R.L., Bucure∫ti
(6/43.240) integral ∫i se Ónlocuiesc cu urm„torul alineat:
ACT ADIÞIONAL ACT ADIÞIONAL îAdunarea general„ a asociaþilor, ordinar„ sau
extraordinar„, decide asupra problemelor de pe
la statutul ∫i contractul Societ„þii Comerciale de modificare a statutului Societ„þii ordinea de zi, inclusiv asupra modific„rilor actului
BTD INTERMED ‘97 — S.R.L., Ónmatriculat„ Comerciale PANCOLOR — S.R.L., autentificat constitutiv, astfel:
la Oficiul registrului comerþului cu nr. cu nr. 53399 la data de 6.12.1994 la Notariatul – Ón prima convocare, cu condiþia prezenþei
J 40/9955/1996, cod fiscal R 8994886 de Stat al Municipiului Bucure∫ti, societate asociaþilor ce deþin cel puþin 3/4 din capitalul social
Subsemnaþii Pan„ Teodor, cet„þean rom‚n, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Niþu Vasile nr. 58, total al societ„þii ∫i cu votul favorabil al majorit„þii
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Pictor Gheorghe bl. 10, sc. 1, parter, ap. 1, sectorul 4, absolute a asociaþilor ∫i a capitalului social total al
Petra∫cu nr. 12, bl. B 8, sc. B, et. 7, ap. 72, sectorul Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului societ„þii.
3, n„scut la data de 6.10.1968 Ón Bucure∫ti, cod cu nr. J 40/26929/1994, cod fiscal Dac„ adunarea legal constituit„ nu poate lua o
numeric personal 1681006433025, nec„s„torit, R 6644701/28.12.1994 hot„r‚re valabil„ Ón prima convocare din cauza
posesor al B.I. seria B.K. nr. 616858, eliberat de Subsemnaþii: neÓntrunirii cvorumului sau majorit„þii cerute,
Circa 12 Miliþie la data de 26.10.1982 ∫i prelungit la – Constantinescu Violeta, cet„þean rom‚n, adunarea convocat„ din nou poate decide asupra
data de 12.11.1992 de Secþia 12 Poliþie, ∫i Angheluþ„ n„scut„ la data de 3.03.1960 Ón Timi∫oara, judeþul ordinii de zi, cu condiþia prezenþei ∫i a votului
Vicenþiu Gabriel, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón Timi∫, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Sergent Niþu favorabil al majorit„þii absolute a capitalului social
Bucure∫ti, str. R„scoala 1907 nr. 8, bl. 13, sc. 1, et. Vasile nr. 58, bl. 10, sc. 1, ap. 1, sectorul 4, posesoare total al societ„þii reprezentat Ón adunare, indiferent
6, ap. 39, sectorul 2, n„scut la data de 3.12.1978 Ón a C.I. seria R.X. nr. 063962, eliberat„ la data de de num„rul de asociaþi prezenþi.“
Bucure∫ti, cod numeric personal 1781203421531, 7.08.1998 de Secþia 15 Poliþie Bucure∫ti; V. Lit. c) de la paragraful 13.3 al art. 13 se va
nec„s„torit, posesor al B.I. seria G.D. nr. 0951164, – Constantinescu Despot Fabian, cet„þean rom‚n, modifica integral, av‚nd urm„toarea formulare:
eliberat la data de 4.03.1993 de Secþia 7 Poliþie, Ón n„scut la data de 10.03.1958 Ón Craiova, judeþul îc) Óncheie, modific„ ∫i reziliaz„ orice contracte
calitate de asociaþi ai Societ„þii Comerciale BTD Dolj, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Pomarla nr. 3, bl. Óncheiate de societate.“
INTERMED ‘97 — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul B 21, sc. 2, ap. 58, sectorul 4, posesor al B.I. seria VI. La paragraful 13.4 de la art. 13 se mai adaug„,
registrului comerþului cu nr. J 40/9955/1996, cu G.D. nr. 0179118, eliberat la data de 15.07.1992 de Ónainte de prima fraz„, urm„toarea:
sediul Ón Bucure∫ti, str. Pictor P„tra∫cu nr. 12, bl. 8, Secþia 15 Poliþie Bucure∫ti, ∫i îAdministratorul unic al societ„þii are cele mai
sc. B, et. 7, ap. 72, sectorul 3, am hot„r‚t Ón baza – Marinescu Liliana, cet„þean rom‚n, n„scut„ la depline puteri de reprezentare a societ„þii Ón
hot„r‚rii adun„rii generale din data de 3.01.2001, data de 10.06.1967 Ón Br„ila, judeþul Br„ila, relaþiile cu terþii, inclusiv cu societ„þile bancare.“
revocarea din funcþia de administrator a dlui Pan„ domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Candiano Popescu nr. VII. Se mai adaug„ un paragraf nou, dup„ 13.16,
Teodor ∫i numirea Ón funcþia de administrator a 123, bl. 2, sc. 2 B, et. 8, ap. 74, sectorul 4, posesoare av‚nd urm„toarea formulare:
dlui Angheluþ„ Vicenþiu Gabriel, cet„þean rom‚n, a B.I. seria G.N. nr. 812294, eliberat la data de îPentru urm„torii 4 ani de la autentificarea
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. R„scoala 1907 nr. 8, bl. 16.09.1994 de Secþia 14 Poliþie Bucure∫ti, prezentului act, administratorul unic al societ„þii
13, sc. 1, et. 6, ap. 39, sectorul 2, n„scut la data de toþi trei Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii este asociatul Constantinescu Violeta, cet„þean
3.12.1978 Ón Bucure∫ti, cod numeric personal Comerciale PANCOLOR — S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n, n„scut„ la data de 3.03.1960 Ón Timi∫oara,
1781203421531, nec„s„torit, posesor al B.I. seria rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Niþu Vasile nr. judeþul Timi∫, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Sergent
G.D. nr. 0951164, eliberat la data de 4.03.1993 de 58, bl. 10, sc. 1, parter, ap. 1, Ónmatriculat„ la Niþu Vasile nr. 58, bl. 10, sc. 1, ap. 1, sectorul 4,
Secþia 7 Poliþie. Oficiul registrului comerþului cu nr. J posesoare a C.I. seria R.X. nr. 063962, eliberat„ la
Restul dispoziþiilor din actele constitutive ale 40/26929/1994, cod fiscal R 6644701/28.12.1994, data de 7.08.1998 de Secþia 15 Poliþie Bucure∫ti.“
societ„þii r„m‚ne neschimbat, prezentul act subscriem prezentul act adiþional modificator al Prezentul act adiþional face parte integrant„ ∫i
adiþional f„c‚nd parte integrant„ ∫i modific‚nd statutului acestei societ„þi, autentificat cu nr. 53399 modific„ Ón mod corespunz„tor statutul societ„þii,
corespunz„tor actele constitutive ale societ„þii. la data de 6.12.1994 la Notariatul de Stat al celelalte dispoziþii p„str‚ndu-∫i valabilitatea.
(5/43.239) Municipiului Bucure∫ti, ca urmare a coopt„rii Ón (7/43.240)
* societate a asociaþilor Constantinescu Despot Fabian
∫i Marinescu Liliana, conform contractelor de *
Societatea Comercial„ cesiune de p„rþi sociale autentificate cu nr.
106/2001 ∫i nr. 107/2001 de notarul public Liuba Societatea Comercial„
PANCOLOR — S.R.L., Bucure∫ti
Alexandrescu, a∫a dup„ cum urmeaz„: M. A. WAHAB IMPORT EXPORT — S.R.L.
ACT ADIÞIONAL I. Se modific„ denumirea statutului societ„þii din Bucure∫ti
îstatut“ Ón îact constitutiv“, ce va cuprinde at‚t
de modificare a statutului Societ„þii dispoziþiile statutului, c‚t ∫i cele ale contractului de ACT ADIÞIONAL
Comerciale PANCOLOR — S.R.L., autentificat societate.
cu nr. 53399 la data de 6.12.1994 la Notariatul la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
II. Se introduce Ónaintea fostului cap. I un nou
de Stat al Municipiului Bucure∫ti, societate M. A. WAHAB IMPORT EXPORT — S.R.L.,
capitol, intitulat îP„rþile“, cu urm„toarea
cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Niþu Vasile nr. 58, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului
formulare:
bl. 10, sc. 1, parter, ap. 1, sectorul 4, cu nr.
îSubsemnaþii
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului J 40/18159/9.07.1992
– Constantinescu Violeta, cet„þean rom‚n,
cu nr. J 40/26929/1994, cod fiscal n„scut„ la data de 3.03.1960 Ón Timi∫oara, judeþul Subsemnaþii:
R 6644701/28.12.1994 Timi∫, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Sergent Niþu 1. Mohamad W. Mahmoud El-Ali, cet„þean
Subsemnaþii: Vasile nr. 58, bl. 10, sc. 1, ap. 1, sectorul 4, posesoare libanez, n„scut la data de 25.03.1965 Ón Freetown,
– Constantinescu Violeta, cet„þean rom‚n, a C.I. seria R.X. nr. 063962, eliberat„ la data de c„s„torit, domiciliat Ón Liban, localitatea Tripoli, str.
n„scut„ la data de 3.03.1960 Ón Timi∫oara, judeþul 7.08.1998 de Secþia 15 Poliþie Bucure∫ti; Azmi nr. 10, identificat cu pa∫aportul nr. 0949703,
Timi∫, c„s„torit„, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. – Constantinescu Despot Fabian, cet„þean rom‚n, eliberat de Ambasada Liban la Bucure∫ti la data de
Sergent Niþu Vasile nr. 58, bl. 10, sc. 1, ap. 1, n„scut la data de 10.03.1958 Ón Craiova, judeþul 16.08.1994, ∫i
sectorul 4, posesoare a C.I. seria R.X. nr. 063962, Dolj, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Pomarla nr. 3, bl. 2. El Ali Valentina, cet„þean rom‚n, n„scut„ la
eliberat„ la data de 7.08.1998 de Secþia 15 Poliþie; B 21, sc. 2, ap. 58, sectorul 4, posesor al B.I. seria data de 27.08.1966 Ón Bucure∫ti, c„s„torit„,
– Constantinescu Despot Fabian, cet„þean rom‚n, G.D. nr. 0179118, eliberat la data de 15.07.1992 de domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Adrian C‚rstea nr. 1,
n„scut la data de 10.03.1958 Ón Craiova, judeþul Secþia 15 Poliþie Bucure∫ti, ∫i bl. 74, ap. 3, sectorul 3, identificat„ cu pa∫aportul
Dolj, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Pomarla nr. 3, bl. – Marinescu Liliana, cet„þean rom‚n, n„scut„ la nr. 02610641, eliberat de autorit„þile rom‚ne la data
B 21, sc. 2, ap. 58, sectorul 4, posesor al B.I. seria data de 10.06.1967 Ón Br„ila, judeþul Br„ila, de 21.04.1997, Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii
G.D. nr. 0179118, eliberat la data de 15.07.1992 de domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Candiano Popescu nr. Comerciale M. A. WAHAB IMPORT EXPORT —
Secþia 15 Poliþie Bucure∫ti, ∫i 123, bl. 2, sc. 2 B, et. 8, ap. 74, sectorul 4, posesoare S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. R‚mnicu V‚lcea
– Marinescu Liliana, cet„þean rom‚n, n„scut„ la a B.I. seria G.N. nr. 812294, eliberat la data de nr. 18, bl. 33, sc. 1, et. 4, ap. 24, sectorul 3, Óncheiem
data de 10.06.1967 Ón Br„ila, judeþul Br„ila, 16.09.1994 de Secþia 14 Poliþie Bucure∫ti, urm„torul act adiþional:
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 857/3.V.2001 3
– se deschide un punct de lucru al societ„þii la 1790707424531, Ón calitate de asociat unic al Activit„þi secundare:
adresa din Bucure∫ti, aleea Adrian C‚rstea (fost„ Societ„þii Comerciale V.I.P. MODELS — S.R.L., am 0130 – activit„þi mixte (cultura vegetal„ ∫i
aleea R„cari) nr. 3, bl. 33 B, sc. 2, parter, ap. 53, hot„r‚t urm„toarele modific„ri la actul constitutiv cre∫terea animalelor).
sectorul 3. al Societ„þii Comerciale V.I.P. MODELS — S.R.L.: Domeniul: 014 – servicii auxiliare (cu excepþia
Celelalte prevederi din actele de constituire a Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate cu activit„þilor sanitar-veterinare).
societ„þii r„m‚n neschimbate. urm„toarele coduri CAEN: Activit„þi secundare:
(8/43.241) 5225 – comerþ cu am„nuntul cu b„uturi. 0141 – servicii pentru mecanizarea, chimizarea
* V‚nz„ri cu am„nuntul prin magazine agriculturii ∫i protecþie fitosanitar„;
specializate de b„uturi care nu se consum„ Ón 0142 – servicii de reproducþie ∫i selecþie Ón
Societatea Comercial„ cadrul unit„þii respective. cre∫terea animalelor;
EMISSION CONTROL — S.R.L. 5226 – comerþ cu am„nuntul cu produse din 0143 – servicii de Ómbun„t„þiri funciare ∫i
tutun. irigaþii;
ACT ADIÞIONAL V‚nz„ri cu am„nuntul prin magazine 0144 – alte servicii pentru agricultur„.
la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale specializate de produse din tutun. Domeniul: 153 – prelucrarea ∫i conservarea
EMISSION CONTROL — S.R.L. (J 5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol fructelor ∫i legumelor.
40/6290/2000), autentificat cu nr. 3180 la data Activitatea de desfacere a b„uturilor cu Activit„þi secundare:
de 4.07.2000 de notarul public Silvia Secula consumarea Ón local, f„r„ program distractiv. 1532 – prepararea sucurilor din fructe ∫i legume;
Œntre: 5542 – cafenele ∫i baruri cu spectacol 1533 – prelucrarea ∫i conservarea fructelor ∫i
– JAMES CADOGAN (OCTG) LIMITED, Activitatea de desfacere a b„uturilor cu legumelor.
Ónregistrat„ Ón Insulele Cayman cu nr. CR-94540, cu consumarea Ón local, cu program distractiv. Domeniul: 155 – fabricarea produselor lactate.
sediul la biroul Citco Trustees (Cayman) SRL – 7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor Activit„þi secundare:
Windward One Building, Corporate Center, West imobiliare proprii sau Ónchiriate 1551 – fabricarea produselor lactate ∫i a
Bay Road, Grand Cayman, Cayman Islands, British Servicii de Ónchiriere sau leasing imobiliar, br‚nzeturilor.
West Indies, prin Biroul Reprezentanþei Europene, inclusiv fondul locativ ∫i fondul imobiliar Domeniul: 157 – fabricarea produselor pentru
P.O.B. 783 Zurich, reprezentat„ prin Joachim nelocuibil particular sau Ónchiriat, ca de exemplu: hrana animalelor.
Sussmann, cet„þean elveþian, domiciliat Ón Elveþia, administraþia pieþelor, t‚rguri, oboare etc. Activit„þi secundare:
Obstgarten 14, 8703 Erlenbach, asociat al Societ„þii 9232 – activit„þi de gestionare a s„lilor de 1570 – fabricarea produselor pentru hrana
Comerciale EMISSION CONTROL — S.R.L.; spectacole animalelor.
– Celac Sergiu, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón Domeniul: 203 – fabricare de elemente de
Activit„þi de gestionare a s„lilor de spectacole,
Bucure∫ti, str. Elena Caragiani nr. 15, bl. 2 I, sc. 1, dulgherie ∫i t‚mpl„rie pentru construcþii.
inclusiv gestionarea instalaþiilor aferente.
et. 2, sectorul 1, asociat al Societ„þii Comerciale
9233 – alte activit„þi de spectacole Activit„þi secundare:
EMISSION CONTROL — S.R.L.;
Organizarea ∫i prezentarea altor activit„þi 2030 – fabricare de elemente de dulgherie ∫i
– Mihu Dumitru, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón
recreative care nu sunt clasificate Ón alt„ parte, cum t‚mpl„rie pentru construcþii.
Bucure∫ti, Str. Panselelor nr. 6, bl. 142, sc. 1, ap. 31,
sectorul 4, asociat al Societ„þii Comerciale sunt: activit„þile s„lilor de dans, discotecilor, Domeniul: 204 – producþia de ambalaje din
EMISSION CONTROL — S.R.L., ∫i ∫colilor de dans, parcurilor de distracþii ∫i ale altor lemn.
– Puric„ Ionuþ, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón forme recreative analoge, spectacole de circ, Activit„þi secundare:
Bucure∫ti, str. George Valentin Bibescu nr. 4, marionete, realizatorilor de desene animate, 2040 – producþia de ambalaje din lemn.
sectorul 1, asociaþi ai Societ„þii Comerciale scenografilor, consultanþilor ∫i ale altor tehnicieni Domeniul: 205 – fabricarea altor produse din
EMISSION CONTROL — S.R.L., din domeniul realiz„rii de spectacole. lemn, plut„, nuiele ∫i alte materiale vegetale.
a intervenit acordul privind Óncheierea Art. 2. Celelalte dispoziþii ale actului constitutiv Activit„þi secundare:
prezentului act adiþional, Ón baza hot„r‚rii adoptate r„m‚n neschimbate. 2051 – fabricarea altor produse din lemn.
Ón adunarea general„ a asociaþilor din data de 26 (10/43.243) Domeniul: 451 – organizare de ∫antiere ∫i
ianuarie 2001, dup„ cum urmeaz„: preg„tirea terenului.
Art. 1. Actul constitutiv al societ„þii se *
Activit„þi secundare:
completeaz„ dup„ cum urmeaz„: 4511 – demolarea construcþiilor, terasamente ∫i
a) se introduce Ón cadrul art. 9 – îP„rþile sociale“ Societatea Comercial„
organizare de ∫antiere;
alin. 9.4 cu urm„toarea redactare: î9.4 – P„rþile ROMTEST ELECTRONIC — S.R.L., Bucure∫ti
4512 – lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru
semnatare ale actului constitutiv Ónþeleg s„ declare
construcþii.
una dintre p„rþile sociale aflate Ón posesia societ„þii ACT ADIÞIONAL
Domeniul: 512 – comerþ cu ridicata cu produse
JAMES CADOGAN OCTG LIMITED drept îo parte
la statutul Societ„þii Comerciale agricole brute ∫i animale vii.
social„ de aur“.“
ROMTEST ELECTRONIC — S.R.L., autentificat Activit„þi secundare:
b) se introduce Ón cadrul art. 10 – îDrepturi ∫i
obligaþii ale posesorului de p„rþi sociale“ alin. 10.9 cu nr. 5212/1991 la Notariatul de Stat 5121 – comerþ cu ridicata cu cereale, seminþe ∫i
cu urm„toarea redactare: î10.9 – Œn situaþia al Municipiului Bucure∫ti furaje.
existenþei unor puncte de vedere divergente Ón Subsemnatul Tudoran Ion, cet„þean rom‚n, Domeniul: 515 – comerþ cu ridicata cu produse
leg„tur„ cu administrarea sau conducerea societ„þii, n„scut la data de 10.07.1954 Ón comuna Nana, intermediare neagricole ∫i de∫euri.
pe probleme privind aspecte statutare sau de judeþul C„l„ra∫i, domiciliat Ón Bucure∫ti, ™os. Activit„þi secundare:
politic„ comercial„, divergenþe manifestate Ón Alexandriei nr. 70, bl. L 9, sc. A, et. 6, ap. 28, 5151 – comerþ cu ridicata cu combustibili solizi,
adoptarea unor hot„r‚ri ale adun„rii generale a sectorul 5, c„s„torit, posesor al B.I. seria G.V. nr. lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produse derivate;
asociaþilor sau Ón cadrul organelor de administrare 049384/1996, eliberat de Secþia 19 Poliþie, cod 5152 – comerþ cu ridicata cu produse ∫i
ale societ„þii, opinia exprimat„ de deþin„torul minereuri metalice;
numeric personal 1540710400401, Ón calitate de
îp„rþii sociale de aur“ prevaleaz„ indiferent de 5153 – comerþ cu ridicata cu material lemnos ∫i
asociat unic al Societ„þii Comerciale ROMTEST
rezultatul votului. Acest privilegiu nu afecteaz„ de construcþii;
ELECTRONIC — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
cotele Ón care asociaþii particip„ la repartizarea 5154 – comerþ cu ridicata cu echipamente ∫i
beneficiilor societ„þii ∫i la acoperirea pierderilor Iacobeni nr. 4, sectorul 5, Ónregistrat„ la Oficiul
registrului comerþului cu nr. J 40/3825/1991, am furnituri de fier„rie, ipsos„rie ∫i Ónc„lzire;
acesteia.“ 5155 – comerþ cu ridicata cu produse chimice;
Art. 2. Prezentul act adiþional devine parte hot„r‚t urm„toarele:
– Ónfiinþarea unui punct de lucru situat Ón 5156 – comerþ cu ridicata cu alte produse
integrant„ a actului constitutiv al Societ„þii
comuna Negoe∫ti, judeþul C„l„ra∫i; intermediare, neclasificate Ón alt„ parte;
Comerciale EMISSION CONTROL — S.R.L.,
– completarea obiectului de activitate al societ„þii 5157 – comerþ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi.
autentificat cu nr. 3180/4.07.2000 de notarul public
Silvia Secula. cu: Domeniul: 524 – comerþ cu am„nuntul, Ón
(9/43.242) Domeniul: 011 – cultura vegetal„. magazine specializate, cu alte produse neclasificate
Activit„þi secundare: Ón alt„ parte.
* Activit„þi secundare:
0111 – cultura cerealelor;
5247 – comerþ cu am„nuntul cu c„rþi, jurnale ∫i
Societatea Comercial„ 0112 – cultura leguminoaselor boabe;
articole de papet„rie;
V.I.P. MODELS — S.R.L., Bucure∫ti 0113 – cultura cartofului, plantelor tehnice,
5248 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine
medicinale ∫i aromatice;
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
ACT ADIÞIONAL 0114 – cultura plantelor de nutreþ;
parte.
0115 – cultura legumelor, bost„noaselor ∫i
la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale Domeniul: 526 – comerþ cu am„nuntul
ciupercilor;
V.I.P. MODELS — S.R.L., cu sediul Ón neefectuat prin magazine.
0116 – cultura florilor ∫i plantelor ornamentale;
Bucure∫ti, str. Bucovina nr. 1 A, bl. L 10, sc. Activit„þi secundare:
1, et. 9, 0117 – pomicultura ∫i cultura altor plante
5261 – comerþ cu am„nuntul prin
ap. 120, sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul fructifere (cu excepþia strugurilor).
corespondenþ„;
registrului comerþului cu nr. J 40/10208/2000, Domeniul: 012 – cre∫terea animalelor.
5262 – comerþ cu am„nuntul prin standuri Ón
cod fiscal R 13510206 Activit„þi secundare:
pieþe;
Subsemnatul Gusu Ionuþ C„t„lin, cet„þean 0121 – cre∫terea bovinelor;
5263 – comerþ cu am„nuntul care nu se
rom‚n, n„scut la data de 7.07.1979 Ón comuna 0122 – cre∫terea ovinelor ∫i caprinelor;
efectueaz„ prin magazine.
Dobroie∫ti, Sectorul Agricol Ilfov, nec„s„torit, 0123 – cre∫terea porcinelor;
Celelalte prevederi din statut r„m‚n
domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Ferdinand nr. 101, bl. P 0125 – cre∫terea p„s„rilor;
neschimbate.
31, sc. 1, parter, ap. 2, sectorul 2, identificat cu B.I. 0126 – apicultura.
Domeniul: 013 – activit„þi mixte (cultura vegetal„ (11/43.244)
seria G.K. nr. 243861, eliberat la data de 29.07.1993
de Secþia 9 Poliþie, cod numeric personal ∫i cre∫terea animalelor). *
4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 857/3.V.2001
Societatea Comercial„ – Teliþoiu Ana, cet„þean rom‚n, n„scut„ la data Prezentul act adiþional modific„ ∫i completeaz„
FRANCIA INDUSTRIES — S.R.L. de 30.07.1960 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón corespunz„tor statutul ∫i contractul Societ„þii
Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 75, bl. A 18 A, sc. A, et. Comerciale REXTON LTD — S.R.L.
ACT ADIÞIONAL 7, ap. 24, sectorul 2, c„s„torit, legitimat„ cu B.I. (14/43.248)
seria G.D. nr. 0608316, eliberat la data de *
la statutul Societ„þii Comerciale
FRANCIA INDUSTRIES — S.R.L., Ónregistrat„ 19.11.1992 de Secþia 11 Poliþie, cod numeric
la Oficiul Registrului Comerþului personal 2600730400151, Societatea Comercial„
al Municipiului Bucure∫ti ambii Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii
ROMCONFORT — S.A., Bucure∫ti
cu nr. J 40/28499/1994 Comerciale NIRANA CONSULT — S.R.L., persoan„
– Charrieras André Raymond, administrator ∫i juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, bd.
ACT ADIÞIONAL
Ómputernicit al Societ„þii Comerciale ITS Inter Basarabia nr. 75, bl. A 18 A, sc. A, ap. 24, sectorul 2,
Trading Services S.R.L., cu sediul Ón Franþa, Paris, 6, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului cu la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
rue Georges Eastman, 75013, n„scut la data de nr. J 40/9439/1998, prin prezentul act aducem ROMCONFORT — S.A., Ónmatriculat„ la Oficiul
6.10.1949 Ón localitatea Brive, Franþa, identificat cu urm„toarele modific„ri la actul constitutiv al registrului comerþului cu nr. J 40/126/1991,
pa∫aportul seria 96 RE 52020; societ„þii: cod fiscal R 159007
– Derrien Arnaud, cet„þean francez, domiciliat Ón a) Referitor la asociaþi: Subsemnatul Andrei Constantin, cet„þean rom‚n,
Franþa, Rue Henri Durant, Batiment 02, et. 6, n„scut Ca efect al contractului de cesiune autentificat cu domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 200, bl.
la data de 12.02.1973 Ón localitatea Morlaix nr. 424 la data de 28.02.2001 la Biroul notarului 103, sc. 1, et. 7, ap. 27, sectorul 3, identificat cu B.I.
Finistere, identificat cu pa∫aportul seria 99 AT public Ciuhan Aurora Br„ila, dna Teliþoiu Ana
00165, eliberat de autorit„þile franceze la data de seria G.K. nr. 660269, eliberat de Secþia 12 Poliþie la
cap„t„ calitatea de nou asociat al firmei, aceasta data de 25.01.1994, Ón baza procesului-verbal din
19.08.1999, valabil p‚n„ la data de 18.08.2004;
urm‚nd a funcþiona cu doi asociaþi: Teliþoiu data de 15.03.2001 ∫i a hot„r‚rilor luate de
– Batet Olivier Jean Noel, cet„þean francez,
domiciliat Ón Franþa, 25 Avenue De La Gare, Trebes, Cristian-Nistor ∫i Teliþoiu Ana. adunarea general„ a acþionarilor Societ„þii
n„scut la data de 26.12.1969 Ón localitatea Beziers, b) Referitor la capitalul social: Comerciale ROMCONFORT — S.A., cu sediul Ón
identificat cu pa∫aportul seria 99 HF 55894, eliberat Capitalul social de 40.000.000 lei (din care: Bucure∫ti, str. Edgar Quinet nr. 8, sectorul 1, am
de autorit„þile franceze la data de 9.09.1999, valabil 1.600.000 lei numerar ∫i 38.400.000 lei natur„), procedat la modificarea actelor constitutive ale
p‚n„ la data de 8.09.2004; capital exprimat Ón 80 p„rþi sociale cu o valoare societ„þii astfel:
– Caro Stephane Alain Marie Lucien, cet„þean nominal„ de 500.000 lei, este deþinut de cei doi Art. 1. Societatea va fi administrat„ de dl Andrei
francez, domiciliat Ón Franþa, 15 Place de l‘Eglise asociaþi astfel: Constantin, cet„þean rom‚n, n„scut la data de
Aubigne-Racant, n„scut la data de 15.03.1969 Ón – Teliþoiu Cristian-Nistor deþine un aport la 26.02.1948 Ón Ploie∫ti, judeþul Prahova, fiul lui Ioan
localitatea Chateau du Loir, identificat cu capitalul social de 20.000.000 lei (din care 800.000 ∫i Melania, nec„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os.
pa∫aportul seria 99 LT 32804, eliberat de lei numerar ∫i 19.200.000 lei natur„), exprimat Ón 40 Mihai Bravu nr. 200, bl. 103, sc. 1, et. 7, ap. 27,
autorit„þile franceze la data de 13.12.1999, valabil p„rþi sociale cu valoare nominal„ de 500.000 lei, sectorul 3, identificat cu B.I. seria G.K. nr. 660269,
p‚n„ la data de 12.12.2004.
ceea ce reprezint„ o cot„ de participare la eliberat de Secþia 12 Poliþie la data de 25.01.1994,
P„rþile au convenit:
profiturile/pierderile societ„þii de 50 %; cod numeric personal 1480226400014, acesta av‚nd
1. Se modific„ valoarea unei p„rþi sociale de la
10.000 la 100.000 lei, precum ∫i num„rul de p„rþi – Teliþoiu Ana deþine un aport la capitalul social puteri depline Ón conducerea ∫i administrarea
sociale de la 1.750 p„rþi sociale la 175 p„rþi sociale. de 20.000.000 lei (din care 800.000 lei numerar ∫i societ„þii.
2. Cesionarea parþial„ de c„tre Societatea 19.200.000 lei natur„), exprimat Ón 40 p„rþi sociale Prezentul act adiþional face parte din actele
Comercial„ ITS INTER TRADING SERVICES — S.R.L. cu valoare nominal„ de 500.000 lei, ceea ce constitutive ale societ„þii pe care le modific„ ∫i le
dup„ cum urmeaz„: reprezint„ o cot„ de participare la completeaz„ corespunz„tor, urm‚nd a fi publicat Ón
– Societatea Comercial„ ITS INTER TRADING profiturile/pierderile societ„þii de 50 %. Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i Ónregistrat la
SERVICES — S.R.L. cesioneaz„ c„tre Derrien Arnaud c) Referitor la obiectul de activitate: Oficiul registrului comerþului.
32 % din p„rþile sociale deþinute la Societatea Obiectul de activitate al societ„þii se completeaz„ (15/43.249)
Comercial„ FRANCIA INDUSTRIES — S.R.L., cu urm„toarele activit„þi:
respectiv 56 p„rþi sociale, cu o valoare nominal„ de *
5118 – intermedieri Ón comerþul specializat Ón
100.000 lei, totaliz‚nd 5.600.000 lei (3.200 $); v‚nzarea produselor cu caracter specific
– Societatea Comercial„ ITS INTER TRADING Societatea Comercial„
neclasificate Ón alt„ parte;
SERVICES — S.R.L. cesioneaz„ c„tre Batet Olivier X – FARM — S.R.L., Bucure∫ti
5119 – intermedieri Ón comerþul cu produse
Jean Noel 32 % din p„rþile sociale deþinute la
Societatea Comercial„ FRANCIA INDUSTRIES — diverse;
ACT ADIÞIONAL
S.R.L., respectiv 56 p„rþi sociale, cu o valoare 6720 – activit„þi auxiliare ale caselor de asigur„ri
nominal„ de 100.000 lei, totaliz‚nd 5.600.000 lei ∫i de pensii; la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
(3.200 $); 7413 – activit„þi de studiere a pieþei ∫i de sondaj; X – FARM — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
– Societatea Comercial„ ITS INTER TRADING 7484 – alte activit„þi de servicii prestate Ón Calea C„l„ra∫ilor nr. 244, bl. S 21, sc. 1, et. 7,
SERVICES — S.R.L. cesioneaz„ c„tre Caro Stephane principal Óntreprinderilor. ap. 30, sectorul 3, Ónregistrat„ la Oficiul
Alain Marie Lucien 32 % din p„rþile sociale deþinute d) Alte dispoziþii registrului comerþului cu nr. J 40/3809/2000,
la Societatea Comercial„ FRANCIA INDUSTRIES — Toate prevederile din actul constitutiv al cod fiscal 12933321, cu capital social subscris
S.R.L., respectiv 56 p„rþi sociale, cu o valoare societ„þii referitoare la îasociatul unic“ se vor ∫i v„rsat de 2.000.000 lei
nominal„ de 100.000 lei, totaliz‚nd 5.600.000 lei Ónlocui cu îadunarea general„ a asociaþilor“, iar cele
(3.200 $). Subsemnaþii Ulianov Ciprian, Dinu Ion ∫i Enache
referitoare la îdecizia asociatului unic“ se vor Mariana, Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii
Dup„ cesionarea de mai sus, cotele de participare
Ónlocui cu îhot„r‚rea adun„rii generale“. Comerciale X – FARM — S.R.L., reprezent‚nd 100 %
la capitalul social vor fi urm„toarele:
Celelalte dispoziþii din actul constitutiv, cu din capitalul social al firmei, proced„m la
– Societatea Comercial„ ITS INTER TRADING
SERVICES — S.R.L. – 4 % – 7 p„rþi sociale = 700.000 excepþia celor de mai sus, r„m‚n nemodificate ∫i pe modificarea actului constitutiv al firmei, conform
lei = 400 $; deplin aplicabile. hot„r‚rii adoptate de adunarea general„ a
– Derrien Arnaud – 32 % – 56 p„rþi sociale = (13/43.246) asociaþilor din data de 12.03.2001, dup„ cum
5.600.000 lei = 3.200 $; * urmeaz„:
– Batet Olivier Jean Noel – 32 % – 56 p„rþi sociale 1. se retrage din funcþia de administrator al
= 5.600.000 lei = 3.200 $; Societ„þii Comerciale X – FARM — S.R.L. dl Dinu Ion
Societatea Comercial„
– Caro Stephane Alain Marie Lucien – 32 % – 56 ∫i se nume∫te Ón aceast„ funcþie, cu puteri depline
p„rþi sociale = 5.600.000 lei = 3.200 $. REXTON LTD — S.R.L., Bucure∫ti
∫i cu un mandat de 4 ani, dna Busuioceanu
3. Se nume∫te administrator, pentru o perioad„ Veronica, cet„þean rom‚n, fiica lui Nicolae ∫i Maria,
de 4 ani, dl Batet Olivier Jean Noel, iar Charrieras ACT ADIÞIONAL
n„scut„ la data de 15.11.1948 Ón comuna Putineiu,
Andre Raymond se retrage din funcþia de
la statutul ∫i contractul Societ„þii Comerciale judeþul Teleorman, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd.
administrator.
REXTON LTD — S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Iuliu Maniu nr. 55, bl. 17, sc. B, et. 4, ap. 59,
Celelalte prevederi din statut r„m‚n
nemodificate ∫i se interpreteaz„ potrivit acestuia registrului comerþului cu nr. J 40/3528/1994 sectorul 6, posesoare a C.I. seria D.P. nr. 003593,
precum ∫i actului adiþional autentificat cu nr. Subsemnaþii Purþuc Victor-Constantin, cet„þean eliberat„ de c„tre I.G.P. – D.E.P. la data de
3058/1.04.1996 la Biroul notarului public Lidia rom‚n, n„scut la data de 8.05.1969 Ón Ploie∫ti, 23.01.1998;
Seceleanu. judeþul Prahova, c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, 2. se Ónfiinþeaz„ un depozit de produse
Problemele financiare au fost rezolvate Óntre Str. Solidarit„þii nr. 1 A, bl. Y 6, sc. 2, et. 1, ap. 26, farmaceutice Ón subsolul imobilului situat Ón
cedenþi conform Ónþelegerii stabilite de ace∫tia. sectorul 3, ∫i Purþuc Anca-Daniela, cet„þean rom‚n, Bucure∫ti, str. T‚rgu Frumos nr. 20, sectorul 4.
(12/43.245) n„scut„ la data de 19.08.1967 Ón Bucure∫ti, Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
* c„s„torit„, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Alma∫ul valabile.
Mic nr. 1, bl. B 6, sc. 2, et. 3, ap. 17, sectorul 4, (16/43.250)
Societatea Comercial„ asociaþi ai Societ„þii Comerciale REXTON LTD — *
NIRANA CONSULT — S.R.L., Bucure∫ti S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Alma∫ul Mic nr.
1, bl. B 6, sc. 2, et. 3, ap. 17, sectorul 4, Ón Societatea Comercial„
ACT ADIÞIONAL conformitate cu cele hot„r‚te Ón adunarea general„ MARIBEL SERV–COM — S.R.L., Bucure∫ti
din data de 25.01.2001, proced„m dup„ cum
la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
NIRANA CONSULT — S.R.L., Ónregistrat„ urmeaz„: ACT ADIÞIONAL
cu nr. J 40/9439/1998, cod fiscal R 11013685, I. Se schimb„ sediul Societ„þii Comerciale
cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 75, REXTON LTD — S.R.L. din Bucure∫ti, str. Alma∫ul la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
bl. A 18 A, sc. A, ap. 24, sectorul 2, Mic nr. 1, bl. B 6, sc. 2, et. 3, ap. 17, sectorul 4, Ón MARIBEL SERV–COM — S.R.L.
capital social 40.000.000 lei Bucure∫ti, bd. Constantin Br‚ncoveanu nr. 14, bl. B Subsemnaþii:
Subsemnaþii: 5, sc. 2, et. 8, ap. 61, sectorul 4. Iftime Grigore, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón
– Teliþoiu Cristian-Nistor, cet„þean rom‚n, Celelalte dispoziþii din statutul ∫i contractul Bucure∫ti, str. Goloviþa nr. 9, sectorul 1, identificat
domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 75, bl. A Societ„þii Comerciale REXTON LTD — S.R.L. r„m‚n cu C.I. seria R.X. nr. 028189, eliberat„ de Secþia 1
18 A, sc. A, et. 7, ap. 24, sectorul 2, ∫i neschimbate. Poliþie la data de 3.03.1998, ∫i
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 857/3.V.2001 5
Iftime Carmen, cet„þean rom‚n, domiciliat„ Ón Adunarea general„ a Societ„þii Comerciale ART Art. 2. Societatea Ónfiinþeaz„ un punct de lucru
Bucure∫ti, str. Goloviþa nr. 9, sectorul 1, identificat„ MUSIC — S.R.L. a avut urm„toarea ordine de zi: situat Ón satul Buc∫ani, comuna Buc∫ani, judeþul
cu B.I. seria G.V. nr. 426483, eliberat de Secþia 15 1. deschiderea unui punct de lucru pentru Giurgiu, conform contractului de comodat nr.
Poliþie la data de 21.08.1996, desf„∫urarea activit„þii de baz„ a societ„þii. 273/16.02.2001.
Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii Comerciale Adunarea general„ fiind statutar constituit„, se Celelalte prevederi ale statutului societ„þii r„m‚n
MARIBEL SERV–COM — S.R.L., cu sediul Ón trece la dezbaterea ordinii de zi. nemodificate.
Bucure∫ti, str. Ciochin„ nr. 4, bl. 11, sc. 2, et. 4, ap. Adunarea general„ a asociaþilor, constat‚nd Prezentul act adiþional se va depune dup„
29, sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului necesitatea existenþei unui punct de lucru pentru autentificare la Oficiul Registrului Comerþului al
comerþului cu nr. J 40/14034/1992, la data de desf„∫urarea activit„þii de baz„, care const„ Ón
Municipiului Bucure∫ti, unde se vor face ∫i
30.05.1992, Ón baza procesului-verbal Óncheiat la activit„þi de radio ∫i televiziune, a hot„r‚t Ón
menþiunile cuvenite.
data de 22.01.2001, am hot„r‚t schimbarea sediului unanimitate deschiderea unui punct de lucru la
Œncheiat azi, 19 martie 2001.
social din Bucure∫ti, str. Ciochin„ nr. 4, bl. 11, sc. 2, adresa din Bucure∫ti, str. Dumbrava Ro∫ie nr. 13,
et. 4, ap. 29, sectorul 4, Ón Bucure∫ti, str. Goloviþa corp A, parter, ap. 1, sectorul 2. (21/43.255)
nr. 9, sectorul 1. Œncheiat azi, 10 februarie 2001, la sediul social al *
Celelalte articole din statutul societ„þii r„m‚n Societ„þii Comerciale ART MUSIC — S.R.L.
neschimbate. (19/43.253) Societatea Comercial„
(17/43.251) * SOFTCHIM — S.A., Bucure∫ti
*
Societatea Comercial„ ACT ADIÞIONAL
Societatea Comercial„ NIKIM PRODIMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale
STAND–BY SERV — S.R.L., Bucure∫ti
SOFTCHIM — S.A., Ónmatriculat„ la Oficiul
ACT ADIÞIONAL
registrului comerþului cu nr. J 40/904/1991,
DECIZIE
la Societatea Comercial„ cu sediul Ón Bucure∫ti, Splaiul Independenþei
Subsemnata V„rzaru Daniela Ioana, cu cet„þenie NIKIM PRODIMPEX — S.R.L., cu sediul Ón nr. 202A, sectorul 6
rom‚n„, n„scut„ la 28.07.1967 Ón Bucure∫ti, Bucure∫ti, Str. Libelulei nr. 17, sectorul 1, Acþionarii Societ„þii Comerciale SOFTCHIM —
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Alexandru Obregia nr. Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului
33, bl. O-3, sc. 7, et. 2, ap. 250, sectorul 4, S.A., reprezentaþi de Metea Cornel, cet„þean rom‚n,
cu nr. J 40/29581/19.07.1997, cod fiscal
identificat„ cu C.I. seria R.R.R. nr. 120661, eliberat„ n„scut la data de 1.06.1950 Ón comuna Ciugudu de
3540188
de Secþia 15 Poliþie la data de 8.10.2000, Ón calitate Jos, Alba Iulia, judeþul Alba, domiciliat Ón Bucure∫ti,
Ca urmare a hot„r‚rii asociaþilor, din data de ∫os. Mihai Bravu nr. 47–49, bl. P16–P16A, sc. A, et.
de asociat unic al Societ„þii Comerciale STAND–BY
19.03.2001, prin care s-a hot„r‚t majorarea
SERV — S.R.L., am hot„r‚t deschiderea unui punct 7, ap. 26, sectorul 2, posesor al B.I. seria B.Z. nr.
capitalului social al Societ„þii Comerciale NIKIM
de lucru la adresa: Bucure∫ti, str. Dumbrava Ro∫ie 417087, eliberat de Secþia 8 Poliþie la data de
PRODIMPEX — S.R.L. cu suma de 1.900.000 lei,
nr. 13, corp A, parter, ap. 1 bis, sectorul 2, Ón 16.02.1995; Trip∫a Iosif, cet„þean rom‚n, n„scut la
aport Ón numerar ∫i modificarea valorii unei p„rþi
vederea desf„∫ur„rii activit„þii de baz„ a firmei, ce 22.01.1928 Ón Bra∫ov, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
sociale la 100.000 lei,
const„ Ón servicii de intermediere imobiliar„ – Ilie Nicolae, cet„þean rom‚n, n„scut la data de Nanu Muscel nr. 6, sectorul 5, posesor al B.I. seria
(agenþie imobiliar„ care lucreaz„ Ón contul terþilor, 17.10.1948 Ón comuna Costestii din Vale, judeþul G.N. nr. 047197, eliberat de Secþia 17 Poliþie la data
neasum‚ndu-∫i riscuri proprii). D‚mboviþa, c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. de 8.02.1994, ∫i Borcea Alexandru Silviu, cet„þean
Deschiderea punctului de lucru se face Ón urma Libelulei nr. 17, sectorul 1, posesor al C.I. seria R.D. rom‚n, n„scut la data de 17.04.1955 Ón F„g„ra∫,
Ónchirierii spaþiului de la adresa menþionat„ mai nr. 062054, eliberat„ la data de 2.03.1999 de Secþia judeþul Bra∫ov, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. ™erbota
sus, conform contractului de Ónchiriere nr. 5 Poliþie, cod numeric personal 1481017400471; nr. 1, bl. V19, sc. 1, et. 6, ap. 117, sectorul 5, posesor
205401/17.01.2001, Ónregistrat la Administraþia – Ilie Verona, cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de al C.I. seria R.R. nr. 002209, eliberat„ de Secþia 19
Financiar„ a Sectorului 2. 8.08.1949 Ón comuna Pr„je∫ti, judeþul Bac„u, Poliþie la data de 29.07.1991, v„z‚nd extrasul din
Sediul social al societ„þii r„m‚ne la aceea∫i c„s„torit„, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Libelulei procesul-verbal al adun„rii generale a acþionarilor
adres„, adic„, Bucure∫ti, str. Alexandru Obregia nr. nr. 17, sectorul 1, posesor al B.I. seria D.V. nr. din data de 19.12.2000, autentificat cu nr.
33, bl. O-3, sc. 7, et. 2, ap. 250, sectorul 4. 630448, eliberat„ la data de 18.04.1991 de Secþia 2 1423/15.02.2001 la Biroul notarului public Aurelia
Deschiderea punctului de lucru va fi publicat„ Ón Poliþie, cod numeric personal 2490808400934,
Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i se va Ónregistra la ™urubaru, sectorul 4, Bucure∫ti, am hot„r‚t
Ón calitate de asociaþi ai societ„þii, am hot„r‚t urm„toarele:
Oficiul Registrului Comerþului al Municipiului urm„toarele:
Bucure∫ti prin menþiune. 1. preluarea de c„tre Societatea Comercial„
Art. 1. Se majoreaz„ capitalul social al societ„þii
Œncheiat„ azi, 10 februarie 2001. ELTOP ELECTRONICS — S.A. a acþiunilor deþinute
de la 100.000 lei la 2.000.000 lei, aport integral Ón
(18/43.252) de Fondul Propriet„þii de Stat Ón cadrul Societ„þii
numerar ∫i se modific„ valoarea unei p„rþi sociale
Comerciale SOFTCHIM — S.A., conform contractului
* de la 10.000 lei fiecare la 100.000 lei fiecare.
de v‚nzare-cump„rare de acþiuni nr. B100 din
Art. 2. Capitalul social total al societ„þii de
Societatea Comercial„ 2.000.000 lei, v„rsat integral la data prezentului act 30.08.2000, astfel Ónc‚t Societatea Comercial„
adiþional, este Ómp„rþit Ón 20 de p„rþi sociale a ELTOP ELECTRONICS — S.A. devine acþionar al
ART MUSIC — S.R.L., Bucure∫ti
100.000 lei fiecare, care este deþinut integral de societ„þii, deþin‚nd 40 % din acþiunile Societ„þii
asociaþi, astfel: Comerciale SOFTCHIM — S.A., Ón num„r de 396.980,
HOT√R¬RE
– Ilie Nicolae deþine 1.000.000 lei, Ómp„rþit Ón 10 numerotate de la 595.471 la 992.450 inclusiv, av‚nd
a adun„rii generale a asociaþilor p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 50 % o valoare nominal„ de 7.715 lei, ce reprezint„ Ón
Adunarea general„ a asociaþilor Societ„þii din capitalul social al societ„þii; total 3.062.700.700 lei, respectiv 40 % din valoarea
Comerciale ART MUSIC — S.R.L., Ón conformitate cu – Ilie Verona deþine 1.000.000 lei, Ómp„rþit Ón 10 capitalului social al Societ„þii Comerciale
prevederile statutului de funcþionare a societ„þii, p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 50 % SOFTCHIM — S.A., Bucure∫ti. Preþul cu privire la
s-a Óntrunit ast„zi, 10.02.2001, la sediul social din din capitalul social al societ„þii. acþiunile de mai sus a fost de 4.000 lei pentru
Bucure∫ti, Intrarea Legendei nr. 1, ap. 6, sectorul 2. Art. 3. Se completeaz„ obiectul de activitate cu fiecare acþiune, respectiv 1.587.920.000 lei Ón total;
Adunarea a fost convocat„ prin scrisoare obiectul principal de activitate, care este: 2. se modific„ structura consiliului de
recomandat„ adresat„ tuturor asociaþilor societ„þii, 3614 – producþia altor tipuri de mobilier. administraþie, acesta fiind compus din dl Metea
expediat„ Ón data de 22.01.2001. Celelalte articole r„m‚n neschimbate. Cornel, pre∫edinte, dl Trip∫a Iosif, vicepre∫edinte, ∫i
La adunarea general„ au participat urm„torii Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
dl Borcea Alexandru Silviu, secretar.
asociaþi, care reprezint„ num„rul total de asociaþi ∫i statutul societ„þii ∫i contractul de societate ∫i va fi
Celelalte clauze ale actelor constitutive ale
100 % din p„rþile sociale deþinute Ón societate: Ónregistrat la organele competente.
societ„þii r„m‚n nemodificate.
– Carcota Iustin Eduard, cu cet„þenie rom‚n„, (20/43.254)
Prezentul act urmeaz„ prevederile Legii nr.
n„scut la data de 29.12.1967 Ón Foc∫ani, judeþul * 31/1990, republicat„.
Vrancea, domiciliat Ón Foc∫ani, Aleea Florilor nr. 1,
(22/43.256)
sc. 3, ap. 45, judeþul Vrancea, identificat cu B.I. seria Societatea Comercial„
B.G. nr. 720999, eliberat de Miliþia Foc∫ani la data DECOLEMN TM — S.R.L., Bucure∫ti *
de 10.03.1982, deþine 8 p„rþi sociale numerotate de
la 1 la 8, care reprezint„ 40 % din capitalul social al ACT ADIÞIONAL Societatea Comercial„
societ„þii; TIMABORD — S.R.L., Bucure∫ti
– Sunel Teodor Florian, cu cet„þenie rom‚n„, la statutul Societ„þii Comerciale
n„scut la data de 14.02.1979 Ón Foc∫ani, judeþul DECOLEMN TM — S.R.L., autentificat HOT√R¬RE
Vrancea, domiciliat Ón Foc∫ani, str. M„gura nr. 9, cu nr. 4989/17.04.1991
judeþul Vrancea, identificat cu C.I. seria V.N. nr. Œn temeiul Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i al Óncheiat„ ast„zi, 1 martie 2001
011647, eliberat„ de Poliþia Foc∫ani la data de Legii nr. 26/1990, subsemnatul Mirea Florin, asociat Bordeia∫u Dumitru, asociat unic al Societ„þii
18.03.1999, deþine 6 p„rþi sociale numerotate de la unic al Societ„þii Comerciale DECOLEMN TM — Comerciale TIMABORD — S.R.L., cu sediul Ón
9 la 14, care reprezint„ 30 % din capitalul social al S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Traian nr. 236, Bucure∫ti, Str. Secuilor nr. 13A, bl. B46, sc. 1, et. 4,
societ„þii; sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului ap. 17, sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul
– Nobilu Irina, cu cet„þenie rom‚n„, n„scut„ la comerþului cu nr. J 40/5997/1991, cod fiscal registrului comerþului cu nr. J40/8510/1994, cod
3.12.1967 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. R23101, capital social 2.000.000 lei, am hot„r‚t fiscal R5624013, declar deschis un punct de lucru
R‚mnicu V‚lcea nr. 14, bl. 34A, sc. 3, ap. 77, urm„toarele: Ón Bucure∫ti, Str. Arcadiei nr. 145, sectorul 4, av‚nd
sectorul 3, identificat„ cu B.I. seria G.A. nr. 250877, Art. 1. Se schimb„ sediul social al societ„þii din
ca profil de activitate comerþ.
eliberat de Secþia 11 Poliþie la data de 7 mai 1991, Bucure∫ti, str. Traian nr. 236, sectorul 2, Ón
(23/43.257)
deþine 6 p„rþi sociale numerotate de la 15 la 20, Bucure∫ti, str. Fete∫ti nr. 10, bl. V13, sc. E, et. 4, ap.
care reprezint„ 30 % din capitalul social al societ„þii. 49, sectorul 3. *
6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 857/3.V.2001
Societatea Comercial„ Societatea Comercial„ al societ„þii; Óntocmirea de cereri ∫i declaraþii ∫i
SERGIO COM — S.R.L., Bucure∫ti CAMYDOR MONTAGGI — S.R.L., Bucure∫ti semnarea acestora Ón numele ambilor asociaþi,
oriunde nevoia o va cere; precum ∫i deschiderea de
ACT ADIÞIONAL ACT ADIÞIONAL conturi bancare Ón lei ∫i valut„ ∫i efectuarea de
operaþiuni bancare f„r„ limit„ p‚n„ la lichidare.
la statutul Societ„þii Comerciale la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
Celelalte dispoziþii din actul constitutiv al
SERGIO COM — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, CAMYDOR MONTAGGI — S.R.L., cu sediul
societ„þii r„m‚n neschimbate, modificarea se
str. Iordache Golescu nr. 10, bl. 29, sc. A, et. Ón Bucure∫ti, str. Dinicu Golescu nr. 23–25, bl.
produce Ón actul constitutiv al societ„þii ∫i anume Ón
3, ap. 10, sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul B, sc. 4, et. 1, ap. 7, sectorul 1, Ónmatriculat„
contractul de societate la art. 3 — Sediul societ„þii ∫i
registrului comerþului cu nr. J 40/9780/1997 la Oficiul registrului comerþului cu nr.
la art. 6 — Administratori, iar Ón statutul societ„þii
J 40/5653/2000 la Oficiul Registrului
Subsemnatul Serge Moufid Saliba, cet„þean la cap. I – art. 4 ∫i cap. V – art. 14.
Comerþului al Municipiului Bucure∫ti, av‚nd
libanez, domiciliat Ón Liban, Amfe, str. Oriental nr. Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
cod fiscal R11820430
34, av‚nd re∫edinþa Ón Bucure∫ti, Str. Neat‚rn„rii actul constitutiv al societ„þii ∫i va fi Ónregistrat Ón
Subsemnatele: registrul comerþului ∫i publicat Ón Monitorul Oficial
nr. 1, sectorul 1, Ón calitate de asociat unic al
– Vasilescu Dorina, cet„þean italian, c„s„torit„, al Rom‚niei.
Societ„þii Comerciale SERGIO COM — S.R.L., am
domiciliat„ Ón Italia, Via C. Lorenzini nr. 27,
hot„r‚t modificarea statutului societ„þii astfel: (27/43.261)
Livorno, identificat„ cu pa∫aportul seria Y nr.
1. Se schimb„ sediul social al societ„þii din *
002811/11.01.1999, eliberat de autorit„þile italiene;
Bucure∫ti, str. Iordache Golescu nr. 10, bl. 29, sc. A, – Baggiani Helga Vasilescu Camelia Elena,
et. 3, ap. 10, sectorul 1, Ón Bucure∫ti, aleea Avrig nr. cet„þean italian, n„scut„ la 11.07.1968 Ón Fieni, Societatea Comercial„
6, bl. P4, sc. 2, et. 8, ap. 77, sectorul 2. judeþul D‚mboviþa, fiica lui Pierluigi ∫i Dorina, CAMYDOR — S.R.L., Bucure∫ti
Celelalte prevederi ale statutului societ„þii r„m‚n domiciliat„ Ón Londra, Garden Feat, ap. 1, 30,
nemodificate. Coleherne Road, SW10 9BW G.B., ACT ADIÞIONAL
(24/43.258) asociate ale Societ„þii Comerciale CAMYDOR
la contractul de societate ∫i la statutul
* MONTAGGI — S.R.L., ca urmare a cesiunii din data
Societ„þii Comerciale CAMYDOR — S.R.L.,
de 22.01.2001 ∫i a hot„r‚rii adun„rii generale a
asociaþilor din 22.01.2001, am hot„r‚t s„ modific„m cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Dinicu Golescu nr.
Societatea Comercial„ 23–25, bl. B, sc. 4, et. 1, ap. 7, sectorul 1,
actul constitutiv al firmei, dup„ cum urmeaz„:
STCENTER — S.R.L., Bucure∫ti Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului
Capitalul social total de 15.800.000 lei, compus
din 365.000 lei ∫i 1.000 $ (echivalentul a 15.435.000 cu nr. J 40/1525/1993 la Oficiul Registrului
ACT ADIÞIONAL Comerþului al Municipiului Bucure∫ti, av‚nd
lei la cursul de 15.435 lei/1 $), format din 100 p„rþi
sociale a 158.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la cod fiscal R3269721 la Administraþia
la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
100, este deþinut de asociaþi astfel: Financiar„ a Sectorului 1
STCENTER — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
bd. Regina Elisabeta nr. 30, sc. A, et. 2, ap. 15, – Vasilescu Dorina deþine 60 p„rþi sociale a Subsemnatele:
sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului 158.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 58, ∫i, – Baggiani Dorina, cet„þean rom‚n, domiciliat„
Comerþului al Municipiului Bucure∫ti cu nr. respectiv, de la 99 la 100, Ón valoare total„ de Ón Bucure∫ti, str. Radu de la Afumaþi nr. 49, sectorul
J 40/9676/1998 9.164.000 lei (din care 590,5 $, echivalentul a 2, posesor al B.I. seria G.A. nr. 77075/1992, eliberat
9.115.000 lei la cursul de 15.435 lei/1 $ ∫i suma de de Secþia 6 Poliþie;
Subsemnaþii Voicu Romeo, Mihalcea Costinel ∫i
365.000 lei), reprezent‚nd 60 % din capitalul social; – Baggiani Helga Vasilescu Camelia Elena,
Carcea Vadim, Ón calitate de asociaþi, Ón urma – Baggiani Helga Vasilescu Camelia Elena deþine cet„þean italian, n„scut„ la 11.07.1968 Ón Fieni,
hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare a 40 p„rþi sociale a 158.000 lei fiecare, numerotate de judeþul D‚mboviþa, fiica lui Pierluigi ∫i Dorina,
asociaþilor nr. 5/20.03.2001 ∫i a contractului de la 59 la 98, Ón valoare total„ de 6.320.000 lei, depus domiciliat„ Ón Londra, ap. 1, 30, Coleherne Road,
cesiune, am hot„r‚t urm„toarele: Ón valut„ Ón sum„ de 409,5 $, la cursul de 15.435 SW10 9BW,
1. Se retrage din societate Voicu Romeo prin lei/1 $, reprezent‚nd 40 % din capitalul social. asociate ale Societ„þii Comerciale CAMYDOR —
cesiunea tuturor p„rþilor sociale pe care le deþine, ∫i Celelalte dispoziþii din actul constitutiv r„m‚n S.R.L., modific„m statutul societ„þii ∫i contractul
anume 68 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, Ón neschimbate. firmei, dup„ cum urmeaz„:
valoare total„ de 6.800.000 lei, c„tre noul asociat (26/43.260) Ca urmare a cesiunii din data de 22.01.2001 ∫i a
cooptat astfel Ón societate, Carcea Vadim, cet„þean hot„r‚rii adun„rii generale a asociaþilor din
*
rom‚n, n„scut la 8.06.1974 Ón Republica Moldova, 22.01.2001, capitalul social al firmei, de 34.500.000
Telene∫ti, domiciliat Ón Turda, Str. Fabricii nr. 42, Societatea Comercial„ lei (212 $ la cursul de 478 lei/1 $ + 340 $ la cursul
judeþul Cluj, posesor al C.I. seria K.X. nr. 052130, de 8.140 lei/1 $ + 3.000 $ la cursul de 10.500 lei/1 $
PARTNERS CONSULTING — S.R.L., Bucure∫ti
eliberat de Poliþia Turda, valabil„ de la 13.10.1999 + 150.000 lei), Ómp„rþit Ón 345 p„rþi sociale, cu o
p‚n„ la 8.06.2009, cod numeric personal ACT ADIÞIONAL valoare nominal„ de 100.000 lei, numerotate de la
1740608126206. 1 la 345, este deþinut astfel:
2. Se retrage din societate Mihalcea Costinel prin la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale – Baggiani Helga Vasilescu Camelia Elena deþine
cesiunea tuturor p„rþilor sociale pe care le deþine, ∫i PARTNERS CONSULTING — S.R.L., autentificat 342 p„rþi sociale, numerotate de la 1 la 342, cu
anume 32 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, Ón cu nr. 51 din 13 ianuarie 2000 la Biroul valoare total„ de 34.200.000 lei (212 $ la cursul de
valoare total„ de 3.200.000 lei, c„tre noul asociat, notarului public din Bucure∫ti, str. Brezoianu 478 lei/1 $ + 340 $ la cursul de 8.140 lei/1 $ +
Carcea Vadim, care va avea calitatea de asociat unic. nr. 47–49, sectorul 1 2.985,72 $ la cursul de 10.500 lei/1 $), reprezent‚nd
Odat„ cu cesiunea p„rþilor sociale se predau Subsemnaþii: 99,14 % din Óntregul capital al firmei;
c„tre noul asociat actele constitutive ∫i actele Alexe C„lin, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón – Baggiani Dorina deþine 3 p„rþi sociale, cu o
adiþionale, Óntreg activul ∫i pasivul societ„þii, arhiva Bucure∫ti, bd. Gheorghe ™incai nr. 14, bl. 11, sc. A, valoare nominal„ de 100.000 lei, Ón valoare total„ de
de documente financiar-contabile de la Ónfiinþare et. 4, ap. 13, sectorul 4, nec„s„torit, n„scut la 20 300.000 lei, compus din 14,28 $ la cursul de 10.500
p‚n„ Ón prezent, ∫tampila societ„þii ∫i documentele august 1967 Ón Buz„u, fiul lui Gheorghe ∫i Maria, lei/1 $ (echivalentul a 150.000 lei) ∫i 250.000 lei,
fiscale cu regim special (facturi, chitanþiere etc.). de profesie inginer, cod numeric personal numerotate de la 343 la 345, reprezent‚nd 0,86 %
1670820100109, ∫i din capitalul firmei.
Semnarea prezentului act adiþional presupune ∫i
Alexandru-Drago∫ Potolea, cet„þean rom‚n, Celelalte dispoziþii din statutul societ„þii ∫i din
predarea-primirea documentelor menþionate mai
domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Constantin Br‚ncu∫i contractul de societate r„m‚n neschimbate.
sus.
nr. 1, ap. 11, judeþul Cluj, c„s„torit, n„scut la 12 (28/43.262)
3. Capitalul social al societ„þii r„m‚ne 10.000.000
ianuarie 1963 Ón Cluj-Napoca, fiul lui Gheorghe ∫i
lei, Ómp„rþit Ón 100 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare *
Margareta, de profesie inginer, cod numeric
∫i este deþinut 100 % de asociatul unic Carcea personal 1630112120666,
Vadim, care particip„ Ón aceea∫i proporþie ∫i la Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii Comerciale Societatea Comercial„
Ómp„rþirea profitului sau a pierderilor. PARTNERS CONSULTING — S.R.L., cu sediul Ón ELIM IMPORT EXPORT — S.R.L., Bucure∫ti
4. Se schimb„ sediul societ„þii din Bucure∫ti, bd. Bucure∫ti, Str. Parfumului nr. 6, sectorul 3, am
Regina Elisabeta nr. 30, sc. A, et. 2, ap. 15, sectorul hot„r‚t: ACT ADIÞIONAL
5, Ón Bucure∫ti, str. Dr. Staicovici nr. 23, sectorul 5. – schimbarea sediului social al societ„þii din
la statutul Societ„þii Comerciale
5. Se radiaz„ punctul de lucru din Bucure∫ti, bd. Bucure∫ti, Str. Parfumului nr. 6, sectorul 3, Ón
ELIM IMPORT EXPORT — S.R.L., Ónmatriculat„
Regina Elisabeta nr. 30, sc. A, et. 2, ap. 15, sectorul 5. Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 2, sc. 2, et. 2, ap. 11,
la Oficiul registrului comerþului
6. Se retrage din funcþia de administrator sectorul 3;
cu nr. J 40/4985/1991
Mihalcea Costinel ∫i se nume∫te Ón funcþia de – completarea art. 6 — Administratori, cu
administrator Carcea Vadim. urm„toarele atribuþiuni: luarea oric„ror decizii Adunarea general„ a asociaþilor, Óntrunit„ la
Toate prevederile din actul constitutiv pentru buna desf„∫urare a activit„þii Societ„þii sediul Societ„þii Comerciale ELIM IMPORT EXPORT
autentificat de notarul public Anghel Demetrescu Comerciale PARTNERS CONSULTING — S.R.L.; — S.R.L. din Bucure∫ti, str. Anghel Alexandru nr. 10,
cu nr. 6082/23.09.1998, referitoare la doi sau mai Óncheierea de tranzacþii cu orice persoan„ fizic„ sau sectorul 5, a hot„r‚t ∫i consemnat Ón procesul-verbal
mulþi asociaþi, se vor Ónlocui cu prevederile legale, juridic„; Óncheierea de contracte de orice natur„, din 14.02.2001 modificarea actului constitutiv
conform Legii nr. 31/1990, republicat„, referitoare stabilirea condiþiilor de derulare a contractelor, astfel:
termenele ∫i orice este legat de acestea; primirea 1. se Ónchide punctul de lucru din Bucure∫ti, str.
la asociatul unic.
sumelor de bani rezultate din contracte; General Berthelot nr. 22, sectorul 1, punct de lucru
Celelalte prevederi din actul constitutiv al
cump„rarea pentru societate de bunuri mobile ∫i Ón care au funcþionat birouri, depozit ∫i punct de
societ„þii r„m‚n nemodificate.
imobile; modificarea actului constitutiv al societ„þii desfacere produse nealimentare;
Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
prin acte adiþionale cu privire la modificarea 2. se Ónchide punctul de lucru din Bucure∫ti, str.
actul constitutiv al societ„þii.
capitalului social, reducerea acestuia p‚n„ la limita Petru Maior nr. 20, sectorul 1, unde vor funcþiona
(25/43.259)
prev„zut„ de lege, majorarea acestuia Ón natur„ sau birouri, depozit ∫i punct de desfacere produse
* Ón numerar, suplimentarea obiectului de activitate nealimentare.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 857/3.V.2001 7
Prezentul act adiþional face parte integrant„ din 4525 – alte lucr„ri de construcþii inginere∫ti; Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
actul constitutiv al societ„þii pe care le modific„ Ón 4526 – alte lucr„ri specifice pentru construcþii; actele constitutive ale societ„þii, c„rora le aduce
mod corespunz„tor. 4531 – lucr„ri de instalaþii electrice; modificarea corespunz„toare.
(29/43.263) 4532 – lucr„ri de izolaþii ∫i protecþie anticoroziv„; (32/43.266)
* 4533 – lucr„ri de instalaþii sanitare ∫i de Ónc„lzire *
central„ ∫i de montaj de echipamente ∫i utilaje
Societatea Comercial„ tehnologice la cl„diri ∫i construcþii inginere∫ti; Societatea Comercial„
4534 – alte lucr„ri de instalaþii ∫i de construcþii BEST DELIVERY IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
OLIVIA COM 2000 — S.R.L., Bucure∫ti
auxiliare;
4541 – lucr„ri de ipsos„rie; ACT ADIÞIONAL
ACT ADIÞIONAL
4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
Subsemnaþii: 4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare la pereþi; la actele constitutive ale societ„þii comerciale
– ™erban Petre, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. 4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i de Subsemnaþii B„doiu Sorin-Marian, domiciliat Ón
Aviaþiei nr. 13, bl. 4D, sc. 2, ap. 15, sectorul 1, mont„ri de geamuri; Slatina, Aleea Florilor nr. 5, sc. B, ap. 5, judeþul Olt,
identificat cu B.I. seria G.N. nr. 816649, eliberat de 4545 – alte lucr„ri de finisare; ∫i Jidovu Sorin, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str.
Secþia 2 Poliþie la data de 15.09.1994; 4550 – Ónchirierea utilajelor de construcþii ∫i Trapezului nr. 7, bl. G1B, sc. A, ap. 1, sectorul 3, Ón
– ™erban Olivia Mihaela, domiciliat„ Ón demolare cu personal aferent; calitate de asociaþi, am convenit asupra
Bucure∫ti, Str. Aviaþiei nr. 13, bl. 4D, sc. 2, ap. 15, 5010 – comerþ cu autovehicule (inclusiv comerþ urm„toarelor modific„ri ale actelor constitutive ale
sectorul 1, identificat cu B.I. seria G.R. nr. 603291, cu ridicata, cu am„nuntul cu autovehicule); Societ„þii Comerciale BEST DELIVERY IMPEX —
eliberat de Secþia 2 Poliþie la data de 11.05.1995, 5021 – Óntreþinerea ∫i repararea autovehiculelor S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Drumul Murgului nr
asociaþi ai Societ„þii Comerciale OLIVIA COM (inclusiv service auto, sp„l„torie auto etc.); 36, bl. 55A, et. 2, ap. 20, sectorul 3, Ónmatriculat„ la
2000 — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Aviaþiei 5030 – comerþ cu piese ∫i accesorii pentru Oficiul registrului comerþului cu nr. J 40/371/1997:
nr. 13, bl. 4D, sc. 2, ap. 15, sectorul 1, Ónmatriculat„ autovehicule; 1. Asociatul Jidovu Sorin cesioneac„ cota sa de
la Oficiul registrului comerþului cu nr. J 5041 – v‚nzarea motocicletelor, a pieselor ∫i 50 % din capitalul social al societ„þii, respectiv cele
40/1848/1999, Ón conformitate cu hot„r‚rea accesoriilor aferente; 3 p„rþi sociale a 350.000 lei fiecare, Ón valoare total„
adun„rii generale a asociaþilor din data de 5233 – comerþ cu am„nuntul cu produse de 1.050.000 lei, c„tre cel„lalt asociat, B„doiu
25.01.2001, am convenit urm„toarele: cosmetice ∫i de toalet„; Sorin-Marian, care devine asociat unic, deþin„tor a
– se revoc„ din funcþia de administrator al 6 p„rþi sociale a 350.000 lei fiecare, Ón total
5241 – comerþ cu am„nuntul cu textile;
societ„þii dl Ozdemir Suleyman; 2.100.000 lei.
5242 – comerþ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
– se nume∫te Ón funcþia de administrator al 2. Administrarea societ„þii va fi efectuat„ de
5243 – comerþ cu am„nuntul cu Ónc„lþ„minte ∫i
societ„þii ™erban Petre. c„tre asociatul unic B„doiu Sorin-Marian, Ón calitate
articole din piele;
Prevederile din statutul societ„þii privind de administrator unic.
5244 – comerþ cu am„nuntul cu mobil„, articole
persoana administratorului societ„þii se modific„ Ón Œn urma modific„rilor de mai sus, contractul de
de iluminat ∫i alte articole de uz casnic;
mod corespunz„tor. societate devine caduc (pe toat„ durata Ón care
5245 – comerþ cu am„nuntul cu articole ∫i
(30/43.264) aparate electrice de uz casnic (benzi magnetice, societatea va avea asociat unic), iar prevederile
* casete video ∫i audio, compact discuri, aparate de statutului societ„þii se modific„ Ón mod
radio ∫i televizoare, aparate de Ónregistrare audio- corespunz„tor.
Societatea Comercial„ video, echipamente ∫i accesorii de iluminat); Prezentul act adiþional a fost redactat de avocatul
SPEN COM IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti 5246 – comerþ cu am„nuntul cu articole de Laurenþiu Pl„e∫u, care a atestat identitatea p„rþilor
fier„rie, vopsitorie, sticl„ ∫i articole din sticl„; Ón baza art. 3 din Legea nr. 51/1995, conform
ACT ADIÞIONAL 5247 – comerþ cu am„nuntul cu c„rþi, jurnale ∫i Ómputernicirii avocaþiale anexate.
articole de papet„rie; (33/43.267)
la statutul Societ„þii Comerciale
SPEN COM IMPEX — S.R.L.
5248 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine *
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
Subsemnatul C„t„noiu Adrian, cet„þean rom‚n, parte (articole fotografice ∫i optice; ceasuri ∫i Societatea Comercial„ ATRAN — S.R.L.
domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Vicina nr. 5, bl. 3, sc. bijuterii; articole de pescuit, de camping, articole Bucure∫ti
B, et. 4, ap. 39, sectorul 5, asociat unic al Societ„þii moto-velo-sport, accesorii de voiaj, arme ∫i muniþii
Comerciale SPEN COM IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón etc.), cu excepþia celor nepermise de lege; ACT ADIÞIONAL
Bucure∫ti, Str. Ierbii nr. 2, bl. 158, sc. 1, et. 7, ap. 6321 – alte activit„þi anexe transporturilor
36, sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului terestre; la actul constitutiv al
Comerþului al Municipiului Bucure∫ti cu nr. 7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor Societ„þii Comerciale ATRAN — S.R.L.,
J 40/19797/1992, cod fiscal 2775569, am hot„r‚t: imobiliare proprii sau Ónchiriate; Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului
– schimbarea sediului societ„þii de la adresa din 7031 – agenþii imobiliare; cu nr. J 40/4524/1999, cod fiscal R11769302
Bucure∫ti, Str. Ierbii nr. 2, bl. 158, sc. 1, et. 7, ap. 7032 – administrarea imobilelor pe baz„ de tarif Subsemnaþii Soait„ Adrian-Ion, cet„þean rom‚n,
36, sectorul 6, la adresa Bucure∫ti, Str. Verigei nr. 3, sau contract; domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Chi∫in„u nr. 5, bl. 48A,
bl. 1, sc. 4, ap. 169, sectorul 5; 7470 – activit„þi de Óntreþinere ∫i cur„þare a et. 1, ap. 2, sectorul 2, Ionescu Mihai-Dumitru,
– schimbarea denumirii societ„þii; cl„dirilor; cet„þean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
– extinderea obiectului de activitate; 9302 – coafur„ ∫i alte activit„þi de Ónfrumuseþare Grigore Moisil nr. 8, bl. 9, sc. E, ap. 264, sectorul 2,
– cesionarea de c„tre P„tra∫cu Nicoleta-Ramona a Cservenschi Bogdan-Grigore, cet„þean rom‚n,
(inclusiv frizerie etc.).
20 p„rþi sociale, Ón valoare de 2.000.000 lei c„tre domiciliat Ón Bor∫a, str. Decebal nr. 3, bl. PP, sc. B,
Cap. III art. 12 din statut conþine: îSocietatea este
C„t„noiu Adrian; et. 3, ap. 17, judeþul Maramure∫, n„scut la data de
administrat„ ∫i reprezentat„ de C„t„noiu Adrian,
– retragerea din societate ∫i din funcþia de 26.04.1974 Ón Bor∫a, judeþul Maramure∫, cod
acesta av‚nd puteri depline.“
administrator a dnei P„tra∫cu Nicoleta-Ramona; numeric personal 1740426241335, identificat cu B.I.
Celelalte prevederi ale statutului societ„þii r„m‚n
– cooptarea Ón societate ca nou asociat ∫i seria H.C. nr. 765588 eliberat de Poliþia Bor∫a la
neschimbate.
administrator a dlui C„t„noiu Adrian. data de 25.10.1999, ∫i Filip Marin, cet„þean rom‚n,
(31/43.265)
Œn urma hot„r‚rii adoptate au intervenit domiciliat Ón Bucure∫ti, str. L„þea Gheorghe nr. 3,
urm„toarele modific„ri la statutul societ„þii: * bl. C81, sc. A, et. 4, ap. 27, sectorul 6, n„scut la data
Preambulul statutului conþine datele privind de 20.08.1966 Ón Bal∫, judeþul Olt, cod numeric
asociatul unic, C„t„noiu Adrian, cet„þean rom‚n, Societatea Comercial„ personal 1660820280015, identificat cu C.I. seria
n„scut la 17 octombrie 1967 Ón comuna T„t„r„∫ti de XUE FEN 2000 IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti R.D. nr. 071419 eliberat„ de S.E.P. la data de
Sus, judeþul Teleorman, cod numeric personal 26.05.1999, am hot„r‚t modificarea actului
1671017451536, domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea ACT ADIÞIONAL constitutiv al societ„þii dup„ cum urmeaz„:
Vicina nr. 5, bl. 3, sc. B, et. 4, ap. 39, sectorul 5, 1. Se retrage din societate asociaþii Soait„
la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale
posesor al B.I. seria G.A. nr. 740829, eliberat de Adrian-Ion ∫i Ionescu Mihai-Dumitru prin
XUE FEN 2000 IMPEX — S.R.L., cu sediul
Secþia 18 Poliþie la data de 13.11.1991. cesionarea tuturor p„rþilor sociale pe care le deþin
Ón Bucure∫ti, Str. P„∫unilor nr. 8, sectorul 5,
Se Ónlocuie∫te Ón toate articolele statutului c„tre noii asociaþi Cservenschi Bogdan-Grigore ∫i
denumirea Societatea Comercial„ SPEN COM Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului
Filip Marian. Asociaþii retra∫i declar„ c„ nu mai au
IMPEX — S.R.L. cu denumirea Societatea Comercial„ cu nr. J 40/3027/2000 din 30.03.2000,
nici o pretenþie financiar„ faþ„ de societate ∫i au
MMM SOFTIMPEX — S.R.L., conform dovezii cod fiscal R12846462
predat integral actele societ„þii noilor asociaþi.
privind anterioritatea numelui firmei Ónregistrat„ Subsemnatele Zheng Xuefen, cet„þean chinez, 2. Œn urma cesiunii, capitalul social Ón valoare
la Oficiul Registrului Comerþului al Municipiului domiciliat„ Ón China, Zhejiang, identificat„ cu total„ de 2.000.000 lei, Ón numerar, Ómp„rþit Ón 20
Bucure∫ti cu nr. 28310 din data de 2.03.2001. pa∫aportul seria P nr. 147972815, eliberat de p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, va fi deþinut de
Cap. I art. 4 alineatul 1 din statut conþine: autorit„þile din China la data de 16.03.2000, ∫i Li asociaþi dup„ cum urmeaz„:
îSediul societ„þii este Ón Bucure∫ti, Str. Verigei nr. Yaru, cet„þean chinez, domiciliat„ Ón China, Beijing, – Cservenchi Bogdan-Grigore — 10 p„rþi sociale a
3, bl. 1, sc. 4, ap. 169, sectorul 5.“ identificat„ cu pa∫aportul seria P nr. 147218861, 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,
Cap. I art. 3 din statut se completeaz„ cu eliberat de autorit„þile din China la data de Ón numerar, reprezent‚nd 50 % din capitalul social,
urm„toarele activit„þi: 13.09.1999, asociate ale Societ„þii Comerciale XUE cu o participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %;
4511 – demolarea construcþiilor, terasamente ∫i FEN 2000 IMPEX — S.R.L., ca urmare a hot„r‚rii – Filip Marin — 10 p„rþi sociale a 100.000 lei
organizare de ∫antiere; adun„rii generale din 15.03.2001, am hot„r‚t s„ fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei, Ón
4512 – lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru aducem actelor constitutive ale societ„þii numerar, reprezent‚nd 50 % din capitalul social, cu
construcþii; urm„toarea modificare: o participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %.
4521 – lucr„ri de construcþii, inclusiv lucr„ri de îSchimbarea sediului social al societ„þii din 3. Se revoc„ calitatea de administrator a dlui
art„; Bucure∫ti, Str. P„∫unilor nr. 8, sectorul 5, Ón Soait„ Adrian-Ion ∫i se nume∫te Ón funcþia de
4522 – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la Bucure∫ti, Str. G‚rniþei nr. 3, bl. 50, sc. 2, et. 5, ap. administrator unic cu puteri depline asociatul
construcþii; 88, sectorul 4.“ Cservenschi Bogdan-Grigore.
8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 857/3.V.2001
4. Se schimb„ sediul societ„þii din Bucure∫ti, Poliþie la data de 12.07.2000, ∫i Nicolae Silviu, III. Ca urmare a transmiterii p„rþilor sociale
piaþa Alba Iulia nr. 4, bl. I3, sc. 1, et. 11, ap. 54, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Istriei menþionate mai sus ∫i a major„rii capitalului social
sectorul 3, Ón Bucure∫ti, str. Soldat L„þea Gheorghe nr. 9, bl. C7, sc. B, et. 3, ap. 26, sectorul 3, identificat asociaþii au urm„torul aport la capitalul social:
nr. 3, bl. C81, sc. A, et. 4, ap. 27, sectorul 6. cu B.I. seria G.T. nr. 905226 eliberat de Secþia 11 1. Dumitru Dorin — 375 p„rþi sociale a 100.000
Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n Poliþie la data de 13.02.1996, am hot„r‚t de comun lei fiecare, Ón valoare total„ de 37.500.000 lei,
neschimbate. acord continuarea activit„þii Societ„þii Comerciale reprezent‚nd 25 % din totalul capitalului social,
(34/43.268) ROVAL SISTEM — S.R.L. ∫i punerea de acord a precum ∫i din participarea la beneficii ∫i pierderi;
actelor Óncheiate Óntre p„rþi ca asociaþi, cu 2. Grigoriu Sergiu — 1.125 p„rþi sociale a 100.000
*
modificarea actelor constitutive ale societ„þii dup„ lei fiecare, Ón valoare total„ de 112.500.000 lei,
cum urmeaz„: reprezent‚nd 75 % din totalul capitalului social,
Societatea Comercial„
Art. 1. Se declar„ Ónfiinþarea unui punct de lucru, precum ∫i din participarea la beneficii ∫i pierderi.
Studioul Cinematografic SAHIAFILM — S.A.
cu destinaþie de spaþiu de lucru (potrivit obiectului Num„rul p„rþilor sociale Ón valoarea stabilit„ Ón
Bucure∫ti contractul de societate, d„ drepturile ∫i obligaþiile
de activitate autorizat), birouri ∫i depozit de
materiale Ón Bucure∫ti, str. Bucovina nr. 2B, fiec„rui asociat potrivit prevederilor statutului.
HOT√R¬REA NR. 35 IV. Sediul societ„þii se schimb„ din Bucure∫ti,
sectorul 3.
din data de 23 februarie 2001 Art. 2. Se declar„ Ónfiinþarea unui punct de lucru aleea Botorani nr. 2, bl. V80, sc. 2, et. 5, ap. 45,
cu destinaþie de spaþiu anex„ ∫i depozit de sectorul 5, Ón Bucure∫ti, Aleea Botorani nr. 2, bl.
Adunarea general„ extraordinar„ a acþionarilor
materiale Ón Bucure∫ti, bd. Decebal nr. 11, bl. S14, V80, sc. 2, et. 5, ap. 44, sectorul 5.
la Societatea Comercial„ Studioul Cinematografic
sc. 4, et. 8, sectorul 3. P„rþile semnatare ale acestui act au cuno∫tinþ„ de
SAHIAFILM — S.A., convocat„ Ón conformitate cu
Prezentul act adiþional Ón form„ autentic„ va fi obligaþia prezent„rii la Oficiul registrului
prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i cu
Ónregistrat ca menþiune la Oficiul registrului comerþului, Ón vederea Ónscrierii menþiunilor, ca
art. 3 din Ordonanþa de urgenþ„ nr. 20.2001, Ón
urmare a schimb„rilor produse prin actul de
urma dezbaterilor ce au avut loc Ón ∫edinþa din data comerþului, urm‚nd a fi opozabil p„rþilor de la data
cesiune.
de 23.02.2001, hot„r„∫te: Ónscrierii acestor modific„ri.
Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
Art. 1. Œnceteaz„ contractul de administrare nr. (37/43.271)
contractul de societate ∫i statutul acesteia, pe care
49/14.03.2000, Óncheiat Ón conformitate cu * le completeaz„ Ón mod corespunz„tor, Ón rest
Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului nr. 49/1999, al
acestea r„m‚n‚nd neschimbate.
dlui Constantinescu Mihai, privind administrarea
Societatea Comercial„ ROVAD COM — S.R.L. (39/43.273)
societ„þii.
Bucure∫ti *
Art. 2. Œn conformitate cu art. 73 din Legea nr.
31/1990 aprob„ numirea noului consiliu de
HOT√R¬REA HONI GROUP INC. STATUL NEW YORK S.U.A.
administraþie la Societatea Comercial„ Studioul
Cinematografic SAHIAFILM — S.A., Bucure∫ti, Ón din 20 martie 2001 Sucursala Rom‚nia
urm„toarea componenþ„: Subsemnatul Dobra Vasile, Ón calitate de asociat Bucure∫ti
Constantinescu Mihai – pre∫edinte, director unic al Societ„þii Comerciale ROVAD COM — S.R.L.,
general; cu sediul Ón Bucure∫ti, ™os. Giurgiului nr. 117, bl. 4, ACT ADIÞIONAL
Popescu Iuliu – membru;
sc. 1, ap. 11, sectorul 4, hot„r„sc ca, de ast„zi, la statutul sucursalei HONI GROUP INC.
Gheorghe Niculae – membru.
20.03.2001, societatea menþionat„ mai sus s„-∫i STATUL NEW YORK S.U.A., Sucursala Rom‚nia
Art. 3. Se aprob„ modificarea actului constitutiv
suspende orice activitate pe o perioad„ de 3 ani,
(statutului), referitor la administrarea societ„þii, Subsemnatul Horneþ Iuliean, cet„þean rom‚n,
urm‚nd ca aceast„ hot„r‚re s„ o transmit la domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Gheorghe Popescu nr.
dup„ cum urmeaz„:
organele competente, spre Ónregistrare ∫i luare la 7, sectorul 5, director general, administrator ∫i
îSocietatea comercial„ este administrat„ de c„tre
cuno∫tinþ„, respectiv la Camera de Comerþ ∫i reprezentantul cu puteri depline al sucursalei HONI
consiliul de administraþie compus din 3 membri
Industrie a Municipiului Bucure∫ti. GROUP INC. STATUL NEW YORK S.U.A., Sucursala
ale∫i de adunarea general„ a acþionarilor pentru o
(38/43.272) Rom‚nia, cu sediul Ón Bucure∫ti, calea Giule∫ti nr.
perioad„ de 4 ani.“
Art. 4. Se confirm„ comisia de cenzori a societ„þii * 211, sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
compus„ din: comerþului cu nr. J 40/4507/1997, constituit„
Mogo∫ Elena – expert contabil; Societatea Comercial„ conform hot„r‚rii adun„rii generale din data de
Mih„escu Virgil – expert contabil; ASIG CONSULT — S.R.L. 22.03.1997 a societ„þii mam„ HONI GROUP Inc., din
Popescu Gheorghe – economist. Bucure∫ti statutul New York, S.U.A., av‚nd Ón vedere
(35/43.269) contractul de v‚nzare-cump„rare autentificat cu
CONTRACT DE CESIUNE num„rul 259/19 martie 2001 de Biroul notarial G ∫i
* O. V. Rogojanu din Bucure∫ti, Ónchei prezentul act
™I
adiþional, prin care precizez c„ HONI GROUP INC.
Societatea Comercial„ ALMIRA 2000 — S.R.L. ACT ADIÞIONAL
STATUL NEW YORK S.U.A., Sucursala Rom‚nia, a
Bucure∫ti la contractul ∫i statutul societ„þii comerciale devenit HONI GROUP INC. STATUL DELAWARE
Subsemnaþii Dumitriu Dorin, domiciliat Ón S.U.A., Sucursala Rom‚nia, sucursal„ a Societ„þii
ACT ADIÞIONAL Comerciale HONI GROUP Inc., cu sediul Ón S.U.A.,
Bucure∫ti, aleea Valea lui Mihai nr. 2, bl. D2, sc. 2,
la actul constitutiv al societ„þii comerciale ap. 13, sectorul 6, Grigoriu Sergiu, domiciliat Ón statul Delaware 19810, 3511, Silverside Road, Suite
Bucure∫ti, aleea Botorani nr. 2,bl. V80, sc. 2, et. 5, 105, Wilmington, Districtul New Castle, av‚nd
Subsemnaþii Alexandrescu Mihail-Sebastian,
ap. 44, sectorul 5, Iliescu Valentin, domiciliat Ón urm„torul statut:
cet„þean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea
Bucure∫ti, aleea Botorani nr. 2, bl. V80, sc. 2, et. 5, I. Denumirea, forma juridic„, sediul, durata
Griviþei nr. 163, sc. B, et. 2, ap. 37, sectorul 1, ∫i
ap. 45, sectorul 5, Olteanu Daniela, domiciliat„ Ón Art. 1.1. Denumirea sucursalei este aceea∫i cu a
Alexandrescu R„zvan, cet„þean rom‚n, cu acela∫i
C„l„ra∫i, Str. Zefirului nr. 16, bl. H5, sc. D, et. 2, ap. firmei mam„ din statul Delaware S.U.A., HONI
domiciliu, Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii
GROUP Inc. STATUL DELAWARE S.U.A., Sucursala
Comerciale ALMIRA 2000 — S.R.L., cu sediul Ón 8, judeþul C„l„ra∫i, toþi Ón calitate de asociaþi ai
Rom‚nia.
Bucure∫ti, Intrarea Moviliþei nr. 18, sectorul 1, Societ„þii Comerciale ASIG CONSULT — S.R.L., cu
Art. 1.2. Sucursala nu are personalitate juridic„,
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comerþului cu nr. sediul Ón Bucure∫ti, aleea Botorani nr. 2, bl. V80, sc.
ea desf„∫ur‚ndu-∫i activitatea conform legislaþiei
J 40/5478/12.06.2000, cod fiscal R13097186, am 2, et. 5, ap. 45, sectorul 5, Ónregistrat„ la Oficiul
rom‚ne, Ón numele ∫i pentru societatea mam„,
hot„r‚t completarea obiectului de activitate al registrului comerþului cu nr. J 40/2146/2000, din
HONI GROUP Inc.
societ„þii cu urm„toarele: care Iliescu Valentin, Olteanu Daniela, Ón calitate de
Art. 1.3. Sediul sucursalei se afl„ Ón Bucure∫ti,
7414 – activit„þi de consultare pentru afaceri ∫i cedenþi, ∫i Grigoriu Sergiu, Ón calitate de cesionar,
calea Giule∫ti nr. 211, sectorul 6. Sediul poate fi
management; Óncheiem prezentul act adiþional Ón urm„toarele
mutat la orice adres„ din Bucure∫ti ∫i Ón þar„, Ón
7430 – activit„þi de test„ri ∫i analize tehnice. condiþii:
baza hot„r‚rii reprezentantului Iuliean Horneþ.
Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n I. Cu privire la cesiunea de p„rþi sociale
Sucursala are un punct de lucru Ón comuna
neschimbate. Subsemnaþii Iliescu Valentin ∫i Olteanu Daniela, M„r„cineni, E 85, judeþul Buz„u.
(36/43.270) Ón calitatea de cedenþi, ced„m p„rþile sociale ce le Art. 1.4. Durata de funcþionare a sucursalei este
* deþinem la societate Ón num„r de 80 a 100.000 lei nelimitat„, dar nu poate funcþiona mai mult dec‚t
fiecare, Ón valoare total„ de 8.000.000 lei, c„tre firma mam„.
Societatea Comercial„ Grigoriu Sergiu, domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea II. Obiectul de activitate
Botorani nr. 2, bl. V80, sc. 2, et. 5, ap. 44, sectorul Art. 2. Scopul pentru care este Ónfiinþat„
ROVAL SISTEM — S.R.L., Bucure∫ti
5, declar‚nd c„ am primit de la cesionar Óntreaga societatea const„ Ón:
valoare a p„rþilor sociale ce le transmitem prin – import-export cu Statele Unite, teritoriile ∫i
ACT ADIÞIONAL
acest act, ceea ce recunoa∫tem prin Óns„∫i semnarea posesiunile lor, precum ∫i cu toate celelalte state ale
la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale acestuia. lumii, at‚t Ón nume propriu c‚t ∫i Ón calitate de
ROVAL SISTEM — S.R.L., Subsemnatul Grigoriu Sergiu am preluat prin mandatar al unor terþi, en gros sau cu am„nuntul,
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comerþului cesiune de la Iliescu Valentin ∫i Olteanu Daniela de m„rfuri ∫i bunuri de orice fel ∫i cu orice
cu nr. J 40/550/1992 cele 80 de p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, descriere, incluz‚nd (f„r„ ca prin aceasta a limita
Subsemnaþii Stoica Gheorghe, cet„þean rom‚n, devenind, cu data semn„rii ∫i autentific„rii enumerarea) ma∫ini-unelte, echipamente,
domiciliat Ón Bucure∫ti, Drumul Murgului nr. 4, bl. prezentului Ónscris, asociat majoritar Ón cadrul camioane;
C4, sc. 6, et. 3, ap. 68, sectorul 3, identificat cu B.I. Societ„þii Comerciale ASIG CONSULT — S.R.L., – cump„rarea ∫i v‚nzarea (precum ∫i
seria G.X. nr. 159468 eliberat de Secþia 11 Poliþie la declar‚nd c„ am luat cuno∫tinþ„ de conþinutul intermedierea) en gros sau cu am„nuntul de orice
data de 21.03.1997, Dumitru Bogdan, cet„þean contractului ∫i statutului societ„þii, cu care sunt de asemenea bunuri ∫i m„rfuri;
rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Armeni∫ nr. 6, acord. – import-export general;
bl. J3, sc. B, et. 1, ap. 14, sectorul 3, identificat cu II. Capitalul social se majoreaz„ de la 16.000.000 – prestare de servicii de orice fel, tip sau natur„,
C.I. seria R.T. nr. 105613 eliberat„ de Secþia 12 lei la 150.000.000 lei. incluz‚nd (f„r„ ca prin aceasta a limita enumerara)
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 857/3.V.2001 9
turism, agenþii de voiaj, servicii de transport gen autentificate cu nr. 56/24.01.2001 la Biroul Pe cale de consecinþ„, prevederile statutului
taxi etc.; notarului public Virginia Beldea din Bucure∫ti, Ón societ„þii se modific„ astfel:
– prestarea de transporturi interne ∫i calitate de asociat unic al Societ„þii Comerciale 2N Capitalul social r„m‚ne neschimbat, Ón valoare
internaþionale de m„rfuri, bunuri ∫i persoane; COMMUNICATIONS — S.R.L., Ónmatriculat„ la de 2.000.000 lei, Ómp„rþit Ón 20 p„rþi sociale a
– prestarea de servicii de leasing, at‚t pe plan Oficiul registrului comerþului cu nr. J 40/76/2000, 100.000 lei fiecare, toate deþinute de asociatul unic
intern c‚t ∫i internaþional; av‚nd codul de Ónregistrare fiscal„ R12600327, cu Stanca Dumitru.
– producerea de bunuri de orive fel, tip sau sediul Ón Bucure∫ti, str. Ioviþ„ nr. 2, bl. P24, sc. A, Stanca Dumitru este administratorul societ„þii.
natur„; et. 4, ap. 19, sectorul 5, Ón baza hot„r‚rii adun„rii Activitatea principal„ o constituie comerþul cu
– ridicarea de construcþii de orice fel, tip sau generale din data de 5.03.2001, modific„ ∫i produse alimentare ∫i nealimentare (cod CAEN
natur„; completeaz„ actele constitutive ale Societ„þii 5262).
– deschiderea ∫i menþinerea de birouri ∫i Comerciale 2N COMMUNICATIONS — S.R.L. dup„ Celelalte prevederi din statut r„m‚n
sucursale Ón Statele Unite, Rom‚nia, Europa de Est cum urmeaz„: neschimbate.
∫i oriunde Ón lume; 1. Se majoreaz„ capitalul social, prin aportul Ón Contractul de societate devine caduc.
– prestarea oric„rei activit„þi permise de Legea numerar al asociatului unic, cu suma de 224.975 $, (44/43.277)
societ„þilor comerciale a acestui stat; Ón situaþia Ón reprezent‚nd suma de 6.106.200.000 lei, la un curs
*
care prestarea unei asemenea activit„þi reclam„ mediu de 27141,68241 lei/$.
consimþ„m‚ntul sau aprobarea prealabil„ din 2. Œn urma major„rii capitalului social cu suma
Societatea Comercial„
partea unui organ competent, societatea nu va de 224.975 $, capitalul social total va fi de
FINIS CONSULTING — S.R.L., Bucure∫ti
presta activitatea Ón cauz„ dec‚t dup„ obþinerea 6.116.200.000 lei, din care 10.000.000 lei ∫i
consimþ„m‚ntului sau aprob„rii prealabile cerute 224.975 $, aport Ón numerar, divizat Ón 61.162 p„rþi
de lege; ACT ADIÞIONAL
sociale a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd capitalul
– prestarea oric„rei activit„þi pentru care Legea social deþinut de asociatul unic Societatea la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale
societ„þilor comerciale a statului Delaware permite Comercial„ INVARSA — S.A., Spania. FINIS CONSULTING — S.R.L.,
constitutirea unei societ„þi. Celelalte dispoziþii din actele constitutive ale Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului
III. Conducerea, administrarea ∫i controlul societ„þii r„m‚n neschimbate, prezentul act cu nr. J 40/7607/1991,
sucursalei adiþional f„c‚nd parte integrant„ ∫i modific‚nd cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Str„ule∫ti nr. 9,
Art. 3.1. Conducerea sucursalei este asigurat„ de corespunz„tor actele societ„þii. sectorul 1
Horneþ Iuliean, cet„þean rom‚n, c„s„torit, n„scut la (42/43.276) Subsemnaþii Constantin Adriana, cet„þean
data de 18.05.1950 Ón comuna Tudor Vladimirescu,
ACT ADIÞIONAL rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os. Gheorghe
judeþul Br„ila, fiul lui Vasile ∫i al B„la∫ei, domiciliat
Ionescu-Sise∫ti nr. 11B, sectorul 1, ∫i Vlad Ion,
Ón Bucure∫ti, str. Gheorghe Popescu nr. 7, sectorul la actele constitutive ale societ„þii comerciale
cet„þean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
5, identificat cu C.I. seria R.R. nr. 062708 eliberat„ Subscrisa Societatea Comercial„ INVARSA — S.A., D„rm„ne∫ti nr. 47, sectorul 1, Ón calitate de asociaþi
de Secþia 18 Poliþie la 15.01.1999, cod numeric persoan„ juridic„ spaniol„, cu sediul Ón Spania, ai Societ„þii Comerciale FINIS CONSULTING —
personal 1500518400219, care Óndepline∫te ∫i Madrid Paseo Conde de Los Gaitanes nr. 108, S.R.L., am hot„r‚t modificarea ∫i completarea
funcþia de administrator, av‚nd, conform Alcobendas 28100, cod fiscal A80-030380, contractului ∫i statutului societ„þii dup„ cum
prevederilor Legii nr. 31/1990, drepturile ∫i Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comerþului din urmeaz„:
obligaþiie ce decurg din aceast„ calitate. Horneþ Madrid, Spania Ón volumul 1311, fila 42, foaia nr. Art. 1. Asociata Constantin Adriana cedeaz„,
Iuliean este abilitat s„ acþioneze Ón numele M-24603, poziþia 1, reprezentat„ de L„scuþ Pavel, conform contractului de cesiune anexat, toate cele
societ„þii mam„ Ón orice tranzacþie ∫i va semna domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Nicolae Leonard nr. 8, 10 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare
orice document Ón interesul sucursalei ∫i, implicit, sectorul 2, posesor al B.I. seria B.T. nr. 000108 total„ de 1.000.000 lei, v„rsaþi integral Ón numerar,
al firmei mam„. Semn„tura sa va fi valabil„, legal„ eliberat de D.E.P. la data de 10.08.1982 ∫i prelungit asociatului Vlad Ion.
∫i opozabil„ pentru societatea mam„ ∫i cu aceea∫i la data de 22.09.1992 de Secþia 17 Poliþie, Ón baza Drept urmare, contractul de societate devine
valabilitate ∫i efecte de parc„ societatea Óns„∫i le-ar procurii autentificate cu nr. 56/24.01.2001 la Biroul caduc, iar Ón cuprinsul statutului se Ónlocuiesc
Óndeplini. notarului public Virginia Beldea din Bucure∫ti, Ón cuvintele îasociaþii“ sau, dup„ caz, îadunarea
Art. 3.2. Controlul asupra sucursalei revine calitate de asociat unic al Societ„þii Comerciale 2N general„ a asociaþilor“ cu îasociatul unic“, iar art. 6
asociatului unic al societ„þii mam„. Va putea fi COMMUNICATIONS — S.R.L., Ónmatriculat„ la ∫i 7 (cap. III) din statut, privind capitalul social ∫i
numit ∫i un cenzor pentru controlul financiar al Oficiul registrului comerþului cu nr. J 40/76/2000, p„rþile sociale, devin: îCapitalul social este de
sucursalei. av‚nd codul de Ónregistrare fiscal„ R12600327, cu 2.000.000 lei, v„rsaþi integral Ón numerar, Ómp„rþit
IV. Cauþiunea sediul Ón Bucure∫ti, str. Ioviþ„ nr. 2, bl. P24, sc. A, Ón 20 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, toate
Art. 4. Sucursala HONI GROUP Inc. depune, et. 4, ap. 19, sectorul 5, Ón baza hot„r‚rii adun„rii aparþin‚nd asociatului unic Vlad Ion, care va fi
potrivit legii rom‚ne, o cauþiune de 100 $ Óntr-un generale din data de 9.03.2001, completeaz„ actele singurul participant la profituri ∫i pierderi.“
cont deschis la B.R.D. – Group Société Générale – constitutive ale Societ„þii Comerciale 2N Art. 2. Se retrage din funcþia de administrator
Sucursala Decebal. COMMUNICATIONS — S.R.L. dup„ cum urmeaz„: dna Constantin Adriana ∫i se nume∫te Ón aceast„
Prezentul act adiþional urmeaz„ a fi prezentat la 1. Obiectul de activitate al societ„þii, va include funcþie, cu puteri depline, pe o perioad„ de patru
Oficiul registrului comerþului, pentru Ónregistrare. ∫i: ani, Vlad Ion, asociat unic, modific‚ndu-se
(40/43.274) 5248 – comerþ cu am„nuntul, Ón magazine de corespunz„tor cap. V, art. 21, din statut, privind
* specialitate, cu alte produse neclasificate Ón alt„ conducerea societ„þii.
parte; Subsemnatul Vlad Ion declar c„ nu mai am
Societatea Comercial„ 5530 – restaurante; calitatea de asociat unic Ón nici o alt„ societate
ZEN MED CO — S.R.L., Bucure∫ti 5541 – cafenele ∫i baruri f„r„ spectacol. comercial„ Ónfiinþat„ Ón baza Legii nr. 31/1990,
Celelalte dispoziþii din actele constitutive ale republicat„.
HOT√R¬REA societ„þii r„m‚n neschimbate, prezentul act Celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.
adiþional f„c‚nd parte integrant„ ∫i modific‚nd
(45/43.278)
adun„rii generale a asociaþilor corespunz„tor contractul de societate al societ„þii.
din data de 26 ianuarie 2001 (43/43.276) *
Au fost prezenþi urm„torii: *
– Mih„escu Florin-Aurelian; Societatea Comercial„
– Mirescu Monica-Marilena; VILDA IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti
Societatea Comercial„
– Mih„escu Sabina.
GEFTAD ‘94 IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti ACT ADIÞIONAL
Adunarea general„ a asociaþilor de la Societatea
Comercial„ ZEN MED CO — S.R.L. a hot„r‚t s„
ACT ADIÞIONAL la statutul Societ„þii Comerciale
deschid„ un punct de lucru Ón Bucure∫ti, str.
VILDA IMPEX — S.R.L.
Dumitru Zossima nr. 84A, sectorul 1, spaþiu la contractul ∫i statutul societ„þii comerciale Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
Ónchiriat conform contractului de Ónchiriere nr. Subsemnaþii Dinc„ Emilia, domiciliat„ Ón Comerþului al Municipiului Bucure∫ti
8107/26.01.2001. Bucure∫ti, str. Malcoci nr. 3, bl. 46, sc. 2, et. 3, ap. cu nr. J 40/17394/1994 (cu sediul Ón Bucure∫ti,
(41/43.275) 73, sectorul 5, ∫i Stanca Dumitru, cet„þean rom‚n, Bd. Uverturii nr. 83,
* c„s„torit, n„scut la data de 27.10.1956 Ón comuna bl. O15, sc. 2, et. 7, ap. 51, sectorul 6),
V„leni, judeþul V‚lcea, fiul lui Ion ∫i al Elenei, cod fiscal R6243874
Societatea Comercial„ domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Liviu Rebreanu nr. 25, Œntre subsemnaþii
2N COMMUNICATIONS — S.R.L., Bucure∫ti bl. M11, sc. A, et. 4, ap. 18, sectorul 3, identificat cu Dumitrescu Robert-Daniel, domiciliat Ón Curtea
B.I. seria B.G. nr. 016793/1981 eliberat de Circa 12 de Arge∫, str. Cuza Vod„, bl. C6, sc. D, ap. 63, judeþul
ACT ADIÞIONAL Miliþie, cod numeric personal 1561027400408, Ón Arge∫, identificat cu C.I. seria A.S. nr. 080800
calitate de asociaþi ai Societ„þii Comerciale GEFTAD eliberat„ de Poliþia Curtea de Arge∫ la data de
la actele constitutive ale societ„þii comerciale ’94 IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Liviu 15.06.2000, cet„þean rom‚n, nec„s„torit, n„scut la
Societatea Comercial„ INVARSA — S.A., persoan„ Rebreanu nr. 25, bl. M11, sc. A, et. 4, ap. 18, sectorul data de 16.08.1975 Ón Curtea de Arge∫, judeþul
juridic„ spaniol„, cu sediul Ón Spania, Madrid Paseo 3, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului cu Arge∫, ∫i
Conde de Los Gaitanes nr. 108, Alcobendas 28100, nr. J 40/17414/1994, Óncheiem prezentul act Feliu Lucian, domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd.
cod fiscal A80-030380, Ónmatriculat„ la Oficiul adiþional la contractul ∫i statutul societ„þii Uverturii nr. 83, bl. O15, sc. 2, et. 7, ap. 51, sectorul
Registrului Comerþului din Madrid, Spania Ón menþionate mai sus, Ón care preciz„m urm„toarele: 6, identificat cu B.I. seria G.B. nr. 435495 eliberat
volumul 1311, fila 42, foaia nr. M-24603, poziþia 1, Prin actul de cesiune autentificat la Biroul de Secþia 21 Poliþie la data de 25.02.1992, cet„þean
reprezentat„ de L„scuþ Pavel, domiciliat Ón notarului public Enise Eliean cu nr. 252/2001, rom‚n, nec„s„torit, n„scut la data de 14.11.1975 Ón
Bucure∫ti, str. Nicolae Leonard nr. 8, sectorul 2, asociata Dinc„ Emilia s-a retras din aceast„ Bucure∫ti (cunosc‚nd sancþiunile prev„zute Ón art.
posesor al B.I. seria B.T. nr. 000108 eliberat de societate, cesion‚nd subsemnatului Stanca Dumitru 292 Cod Penal, cu privire la falsul Ón declaraþii,
D.E.P. la data de 10.08.1982 ∫i prelungit la data de toate cele 5 p„rþi sociale ale sale, Ón valoare de declar pe proprie r„spundere c„ Óndeplinesc
22.09.1992 de Secþia 17 Poliþie, Ón baza procurii 100.000 lei fiecare, Ón valaore total„ de 500.000 lei. condiþiile legale prev„zute de legislaþia Ón vigoare
10 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 857/3.V.2001
pentru Óndeplinirea ∫i exercitarea calit„þii de asociat 1, Gargalac Loredan, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón 100.000 lei, reprezent‚nd 1 % din capitalul social,
unic ∫i administrator al Societ„þii Comerciale Bucure∫ti, Calea Rahovei nr. 321, bl. 28, sc. 1, et. 10, participarea la beneficii ∫i pierderi este egal„ cu
VILDA IMPEX — S.R.L., c„ nu am suferit nici o ap. 41, sectorul 5, Hagiescu Corneliu, domiciliat Ón procentul deþinut din capitalul social.
condamnare, nu am fost trimis Ón judecat„ Bucure∫ti, str. Bra∫ov nr. 22, bl. Z132A, sc. A, et. 2, Administratori: Zah Ciprian Ioan din partea
niciodat„ ∫i nu s-a Ónceput Ómpotriva mea urm„rire ap. 13, sectorul 6, Antochi Gherghina, domiciliat„ Ón Societ„þii Comerciale COMPANIA ROM¬N√ de
penal„ Ón nici o cauz„), Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 260, bl. 46, sc. 5, et. INVESTIÞII INVESTCO — S.A., ∫i Zaharie Gavril
a intervenit prezentul act adiþional la statutul 2, ap. 184, sectorul 2, ∫i Vida Ionel, domiciliat Ón Marius, asociat care Óndepline∫te ∫i funcþia de
Societ„þii Comerciale VILDA IMPEX — S.R.L., astfel: Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 286, bl. 41, sc. 5, et.
director general.
Art. 1. Dl Dumitrescu Robert-Daniel cedeaz„ cele 10, ap. 199, sectorul 2, Ón calitate de asociaþi ai
Celelalte clauze ale actului constitutiv vor fi
10 p„rþi sociale pe care le deþine Ón societate, a Societ„þii Comerciale ATLANTIDA FOOD
stabilite prin acordul p„rþilor semnatare ale
100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei, COMPANY — S.R.L., ca urmare a hot„r‚rii adun„rii
generale a asociaþilor din data de 21.02.2001 ∫i a acestuia.
reprezent‚nd 50 % din Óntregul capital al societ„þii,
dlui Feliu Lucian ∫i se retrage din societate. contractului de cesiune intervenit Óntre noi, Art. 2. Se mandateaz„ dl Zah Ciprian Ioan,
Art. 2. Ca urmare a cesion„rii, Dumitrescu modific„m actul constitutiv al societ„þii dup„ cum identificat cu C.I. seria R.D. nr. 101996 eliberat„ de
Robert-Daniel se retrage din societate, urm‚nd ca urmeaz„: Secþia 11 Poliþie la data de 17.05.2000, s„ semneze
Feliu Lucian s„ preia toate drepturile ∫i obligaþiile 1. Se retrag din societate asociaþii Jerca Justin ∫i actul constitutiv Ón numele ∫i pe seama Societ„þii
ce revin firmei, Óncep‚nd cu data de ast„zi, data Gargalac Loredan, prin cedarea tuturor p„rþilor Comerciale COMPANIA ROM¬N√ de INVESTIÞII
autentific„rii, Ón calitate de asociat unic ∫i sociale deþinute de ace∫tia dlui Vida Ionel, astfel, INVESTCO — S.A., Ón vederea autentific„rii sale.
administrator. Jerca Justin cedeaz„ 12 p„rþi sociale a 100.000 lei Art. 3 Se Ómputernice∫te dna L„z„rescu Carmen
Art. 3. Toate celelalte prevederi ale actului fiecare, Ón valoare total„ de 1.200.000 lei, iar identificat„ cu C.I. seria R.X. nr. 076538/1998
constitutiv r„m‚n neschimbate. Gargalac Loredan cedeaz„ 12 p„rþi sociale a 100.000 eliberat„ de Secþia 3 Poliþie, s„ Óndeplineasc„
(46/43.279) lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.200.000 lei, dlui formalit„þile legale de constituire ∫i Ónregistrare a
* Vida Ionel. societ„þii la Oficiul Registrului Comerþului al
2. Hagiescu Corneliu cedeaz„ 3 p„rþi sociale (din Municipiului Bucure∫ti.
Societatea Comercial„ totalul de 12 p„rþi sociale deþinute) a 100.000 lei (49/43.283)
CROSS 2000 — S.R.L., Bucure∫ti fiecare, Ón valoare total„ de 300.000 lei, dnei *
Antochi Gherghina.
ACT ADIÞIONAL 3. Capitalul social al Societ„þii Comerciale Societatea Comercial„
ATLANTIDA FOOD COMPANY — S.R.L. este de
la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale UNIVERSAL DISTRIBUTORS — S.R.L.
6.000.000 lei, aport Ón numerar, divizat Ón 60 p„rþi
CROSS 2000 — S.R.L. Bucure∫ti
sociale a 100.000 lei fiecare, deþinute de asociaþi
(cu sediul Ón Bucure∫ti, str. M.I. Glinka nr. 2,
astfel:
sc. B, et. 3, ap. 22, sectorul 3), ACT ADIÞIONAL
– Vida Ionel — 36 p„rþi sociale a 100.000 lei
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comerþului
fiecare, Ón valoare total„ de 3.600.000 lei, la statutul societ„þii comerciale
cu nr. J 40/9819/1997,
cod fiscal R10026520 reprezent‚nd 60 % din capitalul social;
Subsemnatul Murad M. Sh. Shihadeh, cet„þean
– Antochi Gherghina — 15 p„rþi sociale a 100.000
Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale a asociaþilor iordanian, domiciliat Ón Iordania, Ón calitate de
lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.500.000 lei,
din data de 16.03.2001 se modific„ actul constitutiv asociat unic al Societ„þii Comerciale UNIVERSAL
reprezent‚nd 25 % din capitalul social;
al Societ„þii Comerciale CROSS 2000 — S.R.L. dup„ DISTRIBUTORS — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
– Hagiescu Corneliu — 9 p„rþi sociale a 100.000
cum urmeaz„: N. Beldiceanu nr. 12, parter, ap. 1, sectorul 1,
Art. 5 va avea urm„torul cuprins: lei fiecare, Ón valoare total„ de 900.000 lei,
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comerþului
Obiectul de activitate al Societ„þii Comerciale reprezent‚nd 15 % din capitalul social.
Bucure∫ti cu nr. J 40/7369/1996, cod fiscal
CROSS 2000 — S.R.L. se extinde cu urm„toarele: 4. Beneficiile ∫i eventualele pierderi ale societ„þii
R8757928, reprezentat de Moh’D Sh. A. Shihadeh,
2416 – fabricarea materialelor plastice primare; vor fi distribuite asociaþilor astfel:
cet„þean iordanian, domiciliat Ón Emiratele Arabe
2521 – fabricarea pl„cilor, foliilor, tuburilor ∫i Vida Ionel – 60 %;
Unite, Dubai, Ón calitate de mandatar, Ón baza
profilurilor din material plastic; Antochi Gherghina – 25 %;
procurii autentificate de notarul Louis Theze (cu
2522 – fabricarea ambalajelor din material Hagiescu Corneliu – 15 %.
sediul Ón Paris, 140 bd. Haussman), traduse din
plastic; 5. Se revoc„ din funcþia de administrator al
limba francez„ Ón limba rom‚n„, semn„tura
5113 – intermedieri Ón comerþul cu material societ„þii Jerca Justin, fiind numit Ón aceast„ funcþie
traduc„torului fiind legalizat„ cu nr.
lemnos ∫i de construcþii; Vida Ionel.
5117 – intermedieri ∫i import-export Ón comerþul 3232/19.03.2000 de notarul public Raluca Herbay,
Celelalte articole din actul constitutiv al societ„þii
cu produse alimentare, b„uturi ∫i tutun; din Bucure∫ti, Ónchei prezentul act adiþional prin
r„m‚n nemodificate, a∫a cum au fost autentificate.
5118 – intermedieri Ón comerþul specializat Ón Prezentul act adiþional face parte integrant„ din care modific dispoziþiile statutului Societ„þii
v‚nzarea produselor cu caracter specific actul constitutiv al societ„þii, cu modific„rile Comerciale UNIVERSAL DISTRIBUTORS — S.R.L.
neclasificate Ón alt„ parte; ulterioare survenite ∫i Ónregistrate conform legii. autentificat cu nr. 926/30.08.1996 de notarul public
5119 – intermedieri Ón comerþul cu produse Florea Neculai din Bucure∫ti, dup„ cum urmeaz„:
(48/43.282)
diverse (cu excepþia activit„þilor caselor de asigur„ri Obiectul de activitate al Societ„þii Comerciale
∫i de pensii, activit„þilor agenþilor imobiliari, * UNIVERSAL DISTRIBUTORS — S.R.L. se
activit„þilor burselor de comerþ); completeaz„ cu urm„toarele:
5131 – comerþ cu ridicata cu fructe ∫i legume Societatea Comercial„ – transport intern ∫i internaþional
proaspete; COMPANIA ROM¬N√ de INVESTIÞII 6021 – alte transporturi terestre de c„l„tori pe
5147 – comerþ cu ridicata cu alte bunuri de INVESTCO — S.A., Bucure∫ti baz„ de grafic;
consum, nealimentare; 6022 – transporturi cu taxiuri;
5153 – comerþ cu ridicata cu material lemnos ∫i HOT√R¬REA NR. 1 6023 – transporturi terestre de c„l„tori,
de construcþii; ocazionale;
5155 – comerþ cu ridicata cu produse chimice; din data de 20 februarie 2001
6024 – transporturi rutiere de m„rfuri;
5156 – comerþ cu ridicata cu alte produse a adun„rii generale extraordinare
6110 – transporturi maritime ∫i de coast„;
intermediare; a acþionarilor
5221 – comerþ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume 6120 – transporturi pe c„i navigabile interioare;
Adunarea general„ extraordinar„ a acþionarilor 6220 – transporturi aeriene ocazionale;
proaspete; de la Societatea Comercial„ COMPANIA ROM¬N√
6311 – manipul„ri; 6340 – activit„þi ale altor agenþii de transport.
de INVESTIÞII INVESTCO — S.A., Ónmatriculat„ la
6312 – depozit„ri cu excepþia exploat„rii spaþiilor Celelalte dispoziþii ale statutului Societ„þii
Oficiul Registrului Comerþului al Municipiului
de parcare pentru autovehicule). Comerciale UNIVERSAL DISTRIBUTORS — S.R.L.
Bucure∫ti cu nr. J 40/28919/1994, cod fiscal
Art. 7. Se revoc„ din funcþia de administrator al r„m‚n neschimbate.
R6841665, s-a reunit la sediul social, la a doua
societ„þii Titirig„ Ovidiu-Florin ∫i se nume∫te Ón (50/43.284)
convocare, conform anunþului publicat Ón
funcþia de administrator, cu drepturi depline, al *
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 234
societ„þii Dociu Dumitru, posesor al C.I. seria R.X.
nr. 047240 eliberat„ de Secþia 16 Poliþie la data de din data de 2.02.2001, ∫i Ón ziarul Rom‚nia Liber„
din data de 5.02.2001, fiind prezenþi patru Societatea Comercial„ CONSAL — S.A.
2.06.1998, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. B„cia nr. 7,
sectorul 4. acþionari, conform listei de prezenþ„, ce deþin Bucure∫ti
Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n 12.509 acþiuni, reprezent‚nd 68,69 % din capitalul
neschimbate. social, astfel Ónc‚t sunt Óndeplinite condiþiile legale HOT√R¬REA NR. 2
(47/43.280) ∫i statutare.
din data de 15.03.2001 a adun„rii generale
Œn baza prevederilor statutare ∫i ale Legii nr.
* 31/1990, republicat„, cu unanimitate de voturi, se extraordinare a acþionarilor
adopt„ prezenta hot„r‚re: Adunarea general„ extraordinar„ a acþionarilor
Societatea Comercial„ de la Societatea Comercial„ CONSAL — S.A.,
Art. 1. Se aprob„ participarea ca asociat fondator
ATLANTIDA FOOD COMPANY — S.R.L. Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comerþului al
a Societ„þii Comerciale COMPANIA ROM¬N√ de
Bucure∫ti Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/231/1991, s-a
INVESTIÞII INVESTCO — S.A. la constituirea unei
societ„þi comerciale cu r„spundere limitat„, care, Ón reunit la sediul social, la a doua convocare, conform
ACT ADIÞIONAL anunþului publicat Ón ziarul Rom‚nia Liber„ din
principal, va avea urm„toarele date:
la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale Domeniul ∫i activitatea principal„: intermedieri data de 26.02.2001, fiind prezenþi ∫i reprezentaþi
ATLANTIDA FOOD COMPANY — S.R.L. financiare, activit„þi secundare de servicii ∫i comerþ. ∫apte acþionari, ce deþin un total de 482.138 acþiuni,
(cu sediul Ón Bucure∫ti, Durata societ„þii: nelimitat„. Ón valoare total„ de 482.138.000 lei, ce reprezint„
∫os. Pipera nr. 46A, sectorul 2), Capitalul social este de 10.000.000 lei, deþinut de 52,295 % din capitalul social total, astfel Ónc‚t sunt
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului asociaþii fondatori: Societatea Comercial„ Óndeplinite condiþiile legale pentru validitatea
cu nr. J 40/1104/1999, cod fiscal R11447552 COMPANIA ROM¬N√ de INVESTIÞII INVESTCO — hot„r‚rilor.
Subsemnaþii Jerca Justin, cet„þean rom‚n, S.A., cu o contribuþie de 9.900.000 lei, reprezent‚nd Œn temeiul Legii nr. 31/1990, republicat„, se
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Abrud nr. 42, sectorul 99 % din capitalul social, ∫i Zaharie Gavril Marius: adopt„, Ón unanimitate de voturi, prezenta hot„r‚re:
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 857/3.V.2001 11
Art. 1. Se aprob„ iniþierea procesului de Articolul 5 persoan„ fizic„ sau persoan„ juridic„, cu
Ónchidere a Societ„þii Comerciale CONSAL — S.A. de Articolul 6 se va modifica ∫i va avea urm„torul cet„þenia/naþionalitatea statului rom‚n sau a altui
la tranzacþionare, Ón sensul Legii nr. 52/1994. cuprins: stat, ∫i care va reprezenta societatea Ón raporturile
Art. 2. Prezenta hot„r‚re se va depune la Oficiul îArt. 6. Capitalul social cu terþii Ón limita mandatului acordat de adunarea
Registrului Comerþului al Municipiului Bucure∫ti, 6.1. Capitalul social subscris ∫i v„rsat este stabilit general„.
pentru menþionarea Ón registru ∫i publicarea Ón la suma de 229.331.700 lei, echivalentul a 48.089 $,
10.2. Primul administrator unic al societ„þii este
Monitorul Oficial al Rom‚niei. astfel: 14.000 $ la cursul de 1 $ = 2.951 lei; 16.100 $
Opritz Jam cet„þean german, n„scut la data de
(51/43.285) la cursul de 1 $ = 3.177 lei; 14.000 $ la cursul de 1
$ = 7.463 lei; 3.989 $ la cursul de 1 $ = 8.118 lei. 12.03.1946 Ón Poiana Sibiului, judeþul Sibiu,
* domiciliat Ón Germania, Bad Homburg,
Sumele menþionateau fost depuse dup„ cum
urmeaz„: Tanenwaldweg 9b, D61350, identificat cu
Societatea Comercial„ pa∫aportul nr. 409531486 eliberat de autorit„þile
– 31,31 % Ón natur„, reprezent‚nd 77.100.610 lei,
ADCOS SERVICES — S.R.L., Bucure∫ti germane din Bad Homburg, VD Hohe la data de
echivalentul a 15.059 $;
– 68,69 % Ón numerar, reprezent‚nd 152.231.090 16.10.1997.
ACT ADIÞIONAL lei, echivalentul a 33.030 $. 10.3. Durata mandatului este de 4 ani, Óncep‚nd
la statutul Societ„þii Comerciale 6.2. Capitalul social este divizat Ón 100 p„rþi cu data autentific„rii prezentului act constitutiv
ADCOS SERVICES — S.R.L. sociale, cu o valoare nominal„ de 2.293.317 lei. unic. La expirarea mandatului, administratorul
cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 78, bl. 6.3. Capitalul social este deþinut de: poate fi reales.
J2, sc. 2, et. 4, ap. 44, sectorul 3), 6.3.1. Opritz Jan, proprietar a 99 p„rþi sociale,
10.4. Societatea este reprezentat„ faþ„ de terþi de
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului numerotate de la 1 la 99 inclusiv, reprezent‚nd 99
administratorul unic, care poate Óncheia Ón numele
cu nr. J 40/5316/1996, % din capitalul social, Ón valoare de 227.038.383 lei,
echivalentul a 47.608,11 $, din care 77.100.610 lei, ∫i pe socoteala societ„þii orice act juridic, indiferent
cod fiscal R8583090
echivalentul a 15.059 $, aport Ón natur„, ∫i de natur„ ∫i valoare, cu excepþia celor pentru a
Av‚nd Ón vedere c„, c„ror valabil„ Óncheiere, legea ∫i/sau actul
149.937.773 lei, echivalentul a 32.549,11 $, aport Ón
Ón conformitate cu hot„r‚rea din data de
numerar; constitutiv cer imperativ aprobarea adun„rii
27.02.2001 a asociatului unic Opritz Jan, cet„þean
6.3.2. Opritz Joanna Simona, proprietara unei generale a acþionarilor. Administratorul unic poate
german, n„scut la data de 12.03.1946 Ón Poiana
p„rþi sociale, numerotate cu num„rul 100, da procur„ de reprezentare unui alt angajat al
Sibiului, judeþul Sibiu, domiciliat Ón Germania, Bad
reprezent‚nd 1 % din capitalul social, Ón valoare de societ„þii sau unei terþe persoane, pentru
Homburg, Tannenwaldweg 9B, D61350, identificat
2.293.317 lei, echivalentul a 480,89 $, aport Ón reprezentarea societ„þii.
cu pa∫aportul nr. 4095381486 eliberat de
numerar.“ 10.5. Administratorul unic poate Óncredinþa
autorit„þile germane din Bad Homburg, VD Hohe la
Articolul 6
data de 16.10.1997, precum ∫i cu hot„r‚rea adun„rii executarea operaþiunilor societ„þii unuia sau mai
Alineatul 1 al articolului 7 se modific„ ∫i va avea
generale a asociaþilor din data de 27.02.2001, la care multor directori executivi, funcþionari ai societ„þii.
urm„torul cuprins:
a participat ∫i Opritz Joanna Simona, cet„þean 10.6. Dac„ administratorul ia iniþiativa unei
î7.1. Capitalul social va putea fi majorat prin
german, n„scut„ la data de 9.06.1973 Ón Media∫, operaþiuni ce dep„∫e∫te limitele operaþiunilor
crearea de noi p„rþi sociale, reprezent‚nd aport Ón
Rom‚nia, domiciliat„ Ón Germania, Bad Homburg, obi∫nuite pe care le exercit„ societatea, el trebuie s„
natur„ sau numerar din beneficii realizate, conform
Tannenwaldweg 9b, D61350, identificat„ cu Ón∫tiinþeze pe asociaþi, Ónainte de a o Óncheia, sub
prevederilor legale.“
pa∫aportul nr. 4095477778 eliberat de autorit„þile sancþiunea pierderilor ce ar rezulta din aceasta.
Articolul 7
germane din Bad Homburg VD Hohe la data de
Articolul 8 se modific„ ∫i va avea urm„torul 10.7. Remuneraþia administratorului se fixeaz„
26.07.2000, care a devenit al doilea asociat al
cuprins: de c„tre asociaþi ∫i va fi pl„tit„ lunar.“
societ„þii Ón baza contractului de cesiune de p„rþi
îArt. 8. Cesiunea p„rþilor sociale Articolul 10
sociale din data de 27.02.2001, 8.1. Cesiunea p„rþilor sociale este liber„ Óntre
s-a decis: Articolul 12 din statut va avea num„rul 13, se
asociaþi. modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
(i) cesiunea unei p„rþi sociale Ón valoare de 8.2. Cesiunea p„rþilor sociale are loc Óntre
229.331.700 lei, reprezent‚nd 1 % din capitalul îArt. 13. Modificarea formei juridice
asociaþi ∫i terþi numai cu aprobarea asociaþilor
social c„tre Opritz Joanna Simona, cet„þean 13.1. Societatea va putea fi modificat„ Ón alt„
reprezent‚nd cel puþin trei p„trimi din capitalul
german, n„scut„ la data de 9.06.1973 Ón Media∫, social. form„ de societate prin hot„r‚rea adun„rii generale
Rom‚nia, domiciliat„ Ón Germania, Bad Homburg, 8.3. Deþinerea p„rþilor sociale implic„ de drept a asociaþilor, cu obþinerea aprob„rilor necesare
Tannenwaldweg 9B, D61350, identificat„ cu adeziunea la actele constitutive ale societ„þii. conform legislaþiei Ón vigoare.“
pa∫aportul nr. 4095477778 eliberat de autorit„þile 8.4. Transmiterea p„rþilor sociale trebuie Ónscris„ Articolul 11
germane din Bad Homburg, VD Hohe la data de Ón registrul asociaþilor precum ∫i Ón registrul Articolul 13 din statut va avea num„rul 14, se
26.07.2000,; comerþului Ón vederea asigur„rii opozabilit„þii faþ„ modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
(ii) modificarea statutului societ„þii prin act de terþi.“ îArt. 14. Dizolvarea societ„þii
adiþional ∫i redactarea unui nou act constitutiv, Articolul 8 14.1. Societatea se va dizolva conform
se modific„ statutul Societ„þii Comerciale ADCOS Articolul 9 se modific„ ∫i va avea urm„torul
SERVICES — S.R.L., autentificat cu nr. 1095 din data prevederilor legale.“
cuprins: Articolul 12
de 3.06.1996 de notarul public Liuba Scerban, dup„ îArt. 9. Adunarea general„ a asociaþilor
cum urmeaz„: Articolul 14 va avea num„rul 15, se modific„ ∫i
9.1. Societatea este condus„ de adunarea
Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
general„ a asociaþilor.
Titlul actului va fi îact constitutiv al Societ„þii 9.2. Adunarea general„ se Óntrune∫te la sediul îArt. 15. Lichidarea societ„þii
Comerciale ADCOS SERVICES — S.R.L.“, iar Ón tot societ„þii, cel puþin o dat„ pe an, Ón cel mult trei 15.1. Dizolvarea societ„þii are ca efect
cuprinsul actului cuv‚ntul îstatut“ se va Ónlocui cu luni de la Óncheierea exerciþiului financiar ∫i ori de deschiderea procedurii lichid„rii, cu excepþia
îact constitutiv“. c‚te ori este necesar. situaþiilor Ón care are loc divizarea ori fuziunea.
Articolul 2 9.3. Adunarea general„ decide cu privire la orice 15.2. Lichidarea societ„þii ∫i repartizarea
Preambulul actului constitutiv va avea problem„, prin votul reprezent‚nd majoritatea patrimoniului social se fac Ón condiþiile ∫i cu
urm„torul cuprins: absolut„ a asociaþilor prezenþi sau reprezentaþi de respectarea procedurii prev„zute de legea
îOpritz Jan, cet„þean german, n„scut la data de alþi asociaþi, precum ∫i a p„rþilor sociale. societ„þilor comerciale; societatea Ó∫i p„streaz„
12.03.1946 Ón Poiana Sibiului, judeþul Sibiu, 9.4. Dac„ adunarea general„ nu poate lua o personalitatea juridic„ pentru operaþiunile
c„s„torit, domiciliat Ón Germania, Bad Homburg, hot„r‚re din cauza neÓndeplinirii condiþiilor de
Tannenwaldweg 9b, D61350, identificat cu lichid„rii p‚n„ la finalizarea acesteia.“
cvorum menþionate mai sus, dup„ a doua convocare
pa∫aportul nr. 4095381486 eliberat de autorit„þile Articolul 13
asociaþii prezenþi pot s„ delibereze asupra
germane din Bad Homburg, VD Hohe la data de problemelor menþionate pe ordinea de zi a celei Articolul 15 va avea num„rul 16, se modific„ ∫i
16.10.1997, ∫i dint‚i adun„ri. va avea urm„torul conþinut:
Opritz Joanna Simona, cet„þean german, n„scut„ 9.5. Adunarea general„ este prezidat„ de îArt. 16. Litigii
la data de 9.06.1973 Ón Media∫, judeþul Sibiu, administratorul unic, care deschide ∫edinþa. 16.1. Orice neÓnþelegere n„scut„ din executarea
nec„s„torit„, domiciliat„ Ón Germania, Bad. 9.6. Hot„r‚rile adun„rilor generale se iau prin prezentului act constitutiv, Óntre asociaþi sau Óntre
Homburg, Tannenwaldweg 9B, D61350, identificat„ vot deschis; votul secret este obligatoriu numai ace∫tia ∫i societate, va fi soluþionat„ de Curtea de
cu pa∫aportul nr. 4095477778 eliberat de pentru alegerea ∫i revocarea administratorului, Arbitraj Comercial Internaþional de pe l‚ng„
autorit„þile germane din Bad Homburg, VD Hohe la precum ∫i pentru luarea hot„r‚rilor referitoare la Camera de Comerþ ∫i Industrie a Rom‚niei, potrivit
data de 26.07.2000, r„spunderea administratorului. regulilor de procedur„ ale Curþii.“
au convenit s„ Óncheie prezentul act constitutiv.“ 9.7. Asociaþii reprezent‚nd Óntregul capital social Articolul 14
Articolul 3 vaor putea, dac„ nici unul dintre ei nu se opune, s„
Dup„ articolul 16 se introduce articolul 17, care
La articolul 2 se va introduce alineatul 2 care va þin„ o adunare general„ ∫i s„ ia orice hot„r‚re de
avea urm„torul cuprins: va avea urm„torul cuprins:
competenþa adun„rii f„r„ respectarea formalit„þilor
î2.2. Societatea poate Ónfiinþa sucursale, birouri, cerute pentru convocarea ei. îArt. 17. Dispoziþii finale
filiale, agenþii, reprezentanþe, puncte de lucru Ón 9.8. Hot„r‚rile adun„rii generale sunt obligatorii 17.1. Prevederile prezentului act constitutiv se
alte localit„þi din þar„ sau din str„in„tate.“ chiar ∫i pentru asociaþii absenþi, care s-au abþinut completeaz„ cu dispoziþiile legale Ón vigoare,
Articolul 4 sau care au votat contra.“ aplicabile societ„þilor comerciale.“
Articolul 3 se modific„ ∫i va avea urm„torul Articolul 9 Orice dispoziþie contrar„ din vechiul statut al
cuprins: Dup„ articolul 9 din statut, la capitolul III societ„þii, ca ∫i orice referire la asociatul unic al
îArt. 3. Forma juridic„ îConducerea ∫i administrarea societ„þii“, se societ„þii sunt considerate nescrise.
3.1. Societatea este persoan„ juridic„ rom‚n„, introduce art. 10, care va avea urm„torul cuprins: La data redact„rii noului act constitutiv se va
av‚nd forma de societate cu r„spundere limitat„, cu îArt. 10. Administrarea societ„þii proceda la o nou„ numerotare a articolelor.
capital integral str„in, ∫i Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón 10.1. Societatea este administrat„ de un
(52/43.286)
conformitate cu legile rom‚ne∫ti ∫i cu prevederile administrator unic, numit prin hot„r‚rea adun„rii
prezentului act constitutiv.“ generale a asociaþilor, asociat sau neasociat, *
12 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 857/3.V.2001
Societatea Comercial„ G.T. nr. 039164 eliberat de Poliþia Br„ila la data de Se majoreaz„ capitalul social de la 100.000 lei la
MARCOS INTERNAÞIONAL SERVCOM — 8.08.1995, 2.000.000 lei, prin aportul Ón numerar al asociaþilor,
S.R.L. Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale din data de de 1.900.000 lei, respectiv fiecare asociat depune Ón
Bucure∫ti 12.03.2001, modific„ actul constitutiv dep„ care numerar suma de 950.000 lei, de asemenea, se
urmeaz„: majoreaz„ valoarea unei p„rþi sociale de la 5.000 lei
ACT ADIÞIONAL 1. Domeniul principal de activitate r„m‚ne la 100.000 lei, r„m‚n‚nd nemodificat num„rul de
neschimbat. p„rþi sociale, respectiv 20.
la statutul Societ„þii Comerciale Se detaliaz„ obiectul de activitate astfel: Pe cale de consecinþ„ se modific„ articolul
MARCOS INTERNAÞIONAL SERVCOM — S.R.L. 9000 – asanarea ∫i Óndep„rtarea gunoaielor, privind capitalul social astfel:
(cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd. Constructorilor nr. salubritate ∫i activit„þi similare; îCapitalul social este de 2.000.000 lei ∫i se divide
29, bl. 29, sc. 3, ap. 45, sectorul 6), 7440 – publicitate; Ón 20 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, subscris ∫i
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului 7470 – activit„þi de Óntreþinere ∫i cur„þenie a v„rsat integral de c„tre asociaþi. Capitalul este
cu nr. J 40/4913/1996 cl„dirilor; constituit dup„ cum urmeaz„:
Subsemnata Þagl„ Maria, cet„þean rom‚n, 2211 – editarea c„rþilor, bro∫urilor ∫i a altor – Pantazi Marioara deþine 10 p„rþi sociale a
n„scut„ la data de 23.05.1971 Ón Bucure∫ti, publicaþii; 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Bd. Constructorilor nr. 29, 2212 – editarea ziarelor; reprezent‚nd 50 % din capitalul social;
bl. 29, sc. 3, ap. 45, sectorul 6, identificat„ cu C.I. 2213 – editarea revistelor ∫i a periodicelor; – Buduru Petrica deþine 10 p„rþi sociale a
seria R.T. nr. 126533 eliberat„ de Secþia 20 Poliþie la 2214 – editarea suporturilor pentru Ónregistr„ri 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,
data de 3.10.2000, cod numeric personal audio; reprezent‚nd 50 % din capitalul social.“
2710523423010, Ón calitate de asociat unic al 2215 – alte activit„þi de editare; Celelalte dispoziþii din contractul ∫i statutul
Societ„þii Comerciale MARCOS INTERNAÞIONAL 5221 – comerþ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume societ„þii r„m‚n nemodificate. Prezentul act
SERVCOM — S.R.L., am hot„r‚t modificarea proaspete; adiþional face parte integrant„ ∫i completeaz„ Ón
statutului societ„þii astfel: 5222 – comerþ cu am„nuntul cu carne ∫i produse mod corespunz„tor contractul ∫i statutul societ„þii
Se precizeaz„ c„ domeniul principal de activitate alimentare din carne; comerciale.
este cel codificat cu nr. 52 – comerþ cu am„nuntul, 5223 – comerþ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee (56/43.291)
iar activitatea principal„ este cea codificat„ cu nr. ∫i molu∫te;
5224 – comerþ cu am„nuntul cu p‚ine, produse *
5211 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de de patiserie ∫i zaharoase;
5225 – comerþ cu am„nuntul cu b„uturi; Societatea Comercial„
produse nealimentare.
5226 – comerþ cu am„nuntul cu produse din MERAVIA CATERING — S.R.L., Bucure∫ti
Se detaliaz„ activitatea de producþie astfel:
fabricarea elementelor din beton, ciment ∫i ipsos tutun;
5227 – comerþ cu am„nuntul Ón magazine ACT ADIÞIONAL
(2661); activitatea de construcþii include alte lucr„ri
specifice pentru construcþii (4526). specializate cu produse neclasificate Ón alt„ parte; la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale
Prezentul act adiþional face parte integrant„ din 5111 – comerþ intermediar cu materii prime MERAVIA CATERING — S.R.L.
statutul societ„þii; celelalte clauze r„m‚n agricole, animale vii, materii prime textile ∫i (cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Colnicului nr. 9,
nemodificate. semiproduse; sectorul 4), Ónmatriculat„ la Oficiul
(53/43.288) 5112 – comerþ intermediar cu combustibili, Registrului Comerþului al Municipiului
minerale ∫i produse chimice pentru industrie; Bucure∫ti
* 5113 – comerþ intermediar cu material lemnos ∫i cu nr. J 40/7172/1996,
de construcþii; (capital social 58.000.000 lei, echivalentul a
Societatea Comercial„ 5114 – comerþ intermediar cu ma∫ini,
BEST IMPEX INTERNATIONAL — S.R.L. 20.000 $), cod fiscal R8757880
echipamente industriale, nave ∫i avioane;
Bucure∫ti 5115 – comerþ intermediar cu mobil„, articole de Subsemnata Petrovici Anamaria, cet„þean rom‚n,
menaj ∫i de fier„rie; domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Calea Apeductului nr. 11,
ACT ADIÞIONAL 5116 – comerþ intermediar cu textile, confecþii, bl. A4b, sc. 1, parter, ap. 2, sectorul 6, Ón calitate de
Ónc„lþ„minte ∫i alte articole din piele; delegat„ a Societ„þii Comerciale MERAVIA
la contractul ∫i statutul Societ„þii Comerciale CATERING — S.R.L., conform procesului-verbal al
5117 – comerþ intermediar cu produse
BEST IMPEX INTERNATIONAL — S.R.L. adun„rii generale a asociaþilor din data de
alimentare, b„uturi ∫i tutun;
(cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Emil G‚rleanu 24.11.2000, Ónchei prezentul act adiþional, dup„
5118 – comerþ intermediar specializat cu
nr. 11, bl. A8, ap. 29, sectorul 3), cum urmeaz„:
v‚nzarea produselor neclasificate Ón alt„ parte;
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Se desfiinþeaz„ punctul de lucru situat Ón
5119 – comerþ intermediar cu produse diverse.
Comerþului al Municipiului Bucure∫ti Bucure∫ti, str. Valea Cascadelor nr. 21, sectorul 6.
2. Se schimb„ sediul social al societ„þii din
cu nr. J 40/10072/1992, cod fiscal R2627155 Activitatea principal„ va fi cea codificat„ cu nr.
Bucure∫ti, str. Zizin nr. 7, bl. 80B, sc. 1, ap. 4,
Subsemnaþii Petriþ Floare-Cornelia, cet„þean sectorul 3, Ón Bucure∫ti, str. Theodor D. Speranþia 5139 – comerþ cu ridicata, nespecializat, cu produse
rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Lujerului nr. nr. 98, bl. S28, sc. 3, ap. 65, sectorul 3. alimentare, b„uturi ∫i tutun.
2, bl. 22C, sc. D, ap. 179, sectorul 6, ∫i Sarel Silvio, 3. Se deschide un punct de lucru Ón Bucure∫ti, Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale
cet„þean israelian, domiciliat Ón Israel, 101 Complex Agroindustrial Unirii 2, sectorul 3. societ„þii r„m‚n neschimbate.
Weizman St., Kfar Saba, Ón calitate de asociaþi Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n Prezentul act face parte integrant„ din actele
deþin„tori ai Óntregului capital social al Societ„þii neschimbate. constitutive ale societ„þii, urm‚nd a fi depus la
Comerciale BEST IMPEX INTERNATIONAL — S.R.L., (55/43.290) Regia Autonom„ Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i la
am hot„r‚t modificarea contractului ∫i statutului Oficiul registrului comerþului.
societ„þii dup„ cum urmeaz„: * (57/43.292)
Se nume∫te Ón funcþia de administrator dl Sarel *
Silvio, cet„þean israelian, domiciliat Ón Israel, 101 Societatea Comercial„
Weizman St., Kfar Saba, identificat prin pa∫aportul MOBILEX PRODEXIM — S.R.L., Bucure∫ti
Societatea Comercial„
nr. 9005063 eliberat de autorit„þile israeliene la
ACT ADIÞIONAL GEVALEX COM EXIM — S.R.L., Bucure∫ti
data de 3.10.1996, n„scut la data de 26.04.1944 Ón
Bucure∫ti, c„s„torit. la contractul ∫i statutul societ„þii comerciale ACT ADIÞIONAL
Celelalte prevederi din contractul ∫i statutul
Subsemnaþii Pantazi Marioara, cet„þean rom‚n,
societ„þii r„m‚n neschimbate. la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Politehnicii nr. 2, bl.
(54/43.289) GEVALEX COM EXIM — S.R.L.
5A, sc. 1, ap. 14, sectorul 6, n„scut„ la data de
* (cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Z„gazului nr. 18,
25.08.1949 Ón comuna Fr„sinet, judeþul C„l„ra∫i,
bl. 2A, sc. 1, et. 4, ap. 18, sectorul 1),
nec„s„torit„, cod numeric personal 2490825400451,
Societatea Comercial„ posesoare a B.I. seria D.B. nr. 011279 eliberat de Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
Secþia 20 Poliþie (prin mandatar V„duva Silviu, Comerþului al Municipiului Bucure∫ti
PERFECT CURIER — S.R.L., Bucure∫ti
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Lt. A. Paulescu nr. 6, cu nr. J 40/20230/10.11.1994,
sectorul 2, Ón baza procurii autentificate cu nr. cod fiscal 6841533
ACT ADIÞIONAL
2102/24.01.1998 la Biroul notarial public MENTOR), Subsemnatul Ozge Mehmet, cet„þean turc,
la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale ∫i Buduru Petric„, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón domiciliat Ón Turcia, Corun, Sungurlu Cengiztofel
PERFECT CURIER — S.R.L., Ónmatriculat„ la Constanþa, bd. Tomis nr. 324A, bl. DT2, et. 2, ap. 8, Yagcioglu, ap. 1, cu re∫edinþa Ón Bucure∫ti, Str.
Oficiul Registrului Comerþului judeþul Constanþa, n„scut la data de 29 iunie 1953 Z„gazului nr. 18, bl. 2A, sc. 1, et. 4, ap. 18, sectorul
al Municipiului Bucure∫ti Ón Giurgiu, c„s„torit, cod numeric personal 1, n„scut la data de 1.01.1966 Ón localitatea
cu nr. J 40/3425/2000, cod fiscal 12890395, 1530629131215, posesor al B.I. seria G.D. nr. Sungurlu, fiul lui Osman ∫i Emine, c„s„torit,
capital social 2.000.000 lei 0576476 eliberat de Poliþia Constanþa Ón anul 1992 posesor al pa∫aportului nr. 17/111376/91
Asociaþii: (prin mandatar V„duva Silviu, domiciliat Ón (TR-F-382355) eliberat de autorit„þile din Turcia la
– Vasiliu M. Dan-Mihai, cet„þean rom‚n, n„scut Bucure∫ti, str. Lt. A. Paulescu nr. 6, sectorul 2, Ón data de 3 septembrie 1991, ca urmare a contractului
la data de 15.08.1969 Ón comuna Berca, judeþul baza procurii autentificate cu nr. 277/15.03.2001 la de cesiune autentificat cu nr. 925 la data de
Buz„u, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Zizin nr. 7, bl. Biroul notarului public Sandina Tabarana), Ón 8.03.2001 la Biroul notarului public Dan T„taru,
80B, sc. 1, ap. 4, sectorul 3, identificat cu B.I. seria calitate de asociaþi ai Societ„þii Comerciale prin care fostul asociat unic Constantinescu
G.T. nr. 727023 eliberat de Secþia 11 Poliþie la data MOBILEX PRODEXIM — S.R.L., Ónmatriculat„ la Alexandru ∫i-a cesionat Ón totalitate p„rþile sociale,
de 13.12.1995, ∫i Oficiul registrului comerþului cu nr. Ón num„r de 20 a 100.000 lei fiecare, Ón valoare
–. Vasiliu F. Mina-Camelia, cet„þean rom‚n, J 40/27280/1994, cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea total„ de 2.000.000 lei, deþinute Ón Societatea
n„scut„ la data de 26.05.1970 Ón Br„ila, judeþul C„l„ra∫ilor nr. 176, bl. 59, sc. C, et. 1, ap. 6, sectorul Comercial„ GEVALEX COM EXIM — S.R.L.,
Br„ila, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Zizin nr. 7, bl. 3, am hot„r‚t modificarea contractului ∫i statutului subsemnatului Ozge Mehmet, care am devenit
80B, sc. 1, ap. 4, sectorul 3, identificat„ cu B.I. seria societ„þii dup„ cum urmeaz„: asociat unic ∫i administrator al societ„þii, Ónchei
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 857/3.V.2001 13
prezentul act adiþional prin care precizez Societatea Comercial„ C.I. seria R.T. nr. 136232 eliberat„ de Secþia 11
urm„toarele: ZIRVE INTER–COM — S.R.L., Bucure∫ti Poliþie la data de 8.02.2001,
Societatea Comercial„ GEVALEX COM EXIM — asociaþi ai societ„þii comerciale menþionate mai
S.R.L. are un capital total de 2.000.000 lei Ón ACT ADIÞIONAL sus, Ón cadrul adun„rii generale din data de
numerar, divizat Ón 20 p„rþi sociale a 100.000 lei 13.03.2001, am hot„r‚t modificarea actului
la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
fiecare. constitutiv al societ„þii Ón sensul c„ se schimb„
ZIRVE INTER–COM — S.R.L.,
sediul societ„þii din Bucure∫ti, bd. Octavian Goga
Unic asociat ∫i administrator este Ozge Mehmet, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului
cu nr. J 40/8446/1997, nr. 21, bl. M103, sc. 2, ap. 37, sectorul 3, Ón
cet„þean turc, cu o participare la beneficii ∫i Bucure∫ti, piaþa Alba Iulia nr. 7, bl. I6, sc. A, et. 7,
pierderi de 100 %. cod fiscal R9932040
ap. 42, sectorul 3.
Domeniul principal de activitate: 2522 – Subsemnaþii
Celelalte dispoziþii ale actului constitutiv al
fabricarea articolelor de ambalaj din material – Uygur Adnan Naci, cet„þean turc, domiciliat Ón
Turcia, Kirsehir Yenice Ataturk Bul. 4/12, societ„þii r„m‚n neschimbate, prezentul act f„c‚nd
plastic. identificat cu pa∫aportul seria TR-G nr. 265638 parte integrant„ din acesta.
Obiectul de activitate se completeaz„ cu 5111 – eliberat de autorit„þile turce∫ti la data de Prezentul act urmeaz„ a fi depus la Oficiul
intermedieri Ón comerþul cu materii prime agricole, 25.08.1992, posesor al actului de identitate seria F Registrului Comerþului al Municipiului Bucure∫ti.
animale vii, materii prime textile ∫i cu nr. 07-959062 eliberat de Serviciul St„rii Civile din (62/43.297)
semiproduse. Kirsehir la data de 8.06.1998, *
Societatea va funcþiona, Ón baza actului – Tekin Tuygun, cet„þean turc, domiciliat Ón
Turcia, Kirsehir Kindam, identificat cu pa∫aportul
constitutiv al societ„þii, asociat unic fiind dl Ozge Societatea de Administrare a Investiþiilor
seria TR-I nr. 898952 eliberat de autorit„þile turce∫ti
Mehmet, cet„þean turc. la data de 24.10.1996, posesor al actului de MUNTENIA INVEST — S.A.
Ca urmare a revoc„rii din funcþia de identitate seria N nr. 05-498218 eliberat de Serviciul
administrator unic a numitei Constantinescu Elena, St„rii Civile din Kirsehir la data de 23.12.1993, ACT ADIÞIONAL NR. 7
administratorul unic al societ„þii este asociatul asociaþi ai societ„þii menþionate mai sus,
reprezentaþi (prin procura tradus„ de traduc„tor la contractul ∫i statutul societ„þii
unic Ozge Mehmet, cet„þean turc, domiciliat Ón
autorizat, a c„rui semn„tur„ a fost legalizat„ cu nr. Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
Turcia, Corun, Sungurlu Cengiztofel Yagcioglu, ap.
15050/20.10.1998) de c„tre dl Uygur Burhan, ∫i cu hot„r‚rile adun„rilor generale ordinare ∫i
1, cu re∫edinþa Ón Bucure∫ti, Str. Z„gazului nr. 18, cet„þean turc, cunosc„tor al limbii rom‚ne, extraordinare ale acþionarilor Societ„þii de
bl. 2A, sc. 1, et. 4, ap. 18, sectorul 1, n„scut la data domiciliat Ón Turcia, Kirsehir, str. Burhan Ulutan Administrare a Investiþiilor MUNTENIA INVEST —
de 1.01.1966 Ón localitatea Sungurlu, fiul lui Osman nr. 11, identificat cu pa∫aportul seria TR-L nr. S.A. din data de 13.10.2000, contractul ∫i statutul
∫i Emine, c„s„torit, posesor al pa∫aportului nr. 507199 eliberat de autorit„þile turce∫ti la data de societ„þii se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
17/111376/91 (TR–F-382355) eliberat de autorit„þile 11.08.2000, urmeaz„:
din Turcia la 3 septembrie 1991. Ón cadrul adun„rii generale din data de Art. 1. Articolul 30 din statut, modificat prin art.
13.03.2001, am hot„r‚t modificarea actului 5 din actul adiþional nr. 1 la contractul ∫i statutul
Celelalte prevederi din actul constitutiv al
constitutiv al societ„þii, Ón sensul c„ se schimb„
societ„þii r„m‚n neschimbate. Societ„þii de Administrare a Investiþiilor
sediul societ„þii din Bucure∫ti, Piaþa Alba Iulia nr.
Prezentul act adiþional face parte integrant„ din 7, bl. I6, sc. A, et. 7, ap. 38, sectorul 3, Ón Bucure∫ti, MUNTENIA INVEST — S.A., va avea urm„torul
actul constitutiv al societ„þii ∫i va fi supus „iaþa Alba Iulia nr. 7, bl. I6, sc. A, et. 7, ap. 42, conþinut:
formalit„þilor de publicare ∫i Ónregistrare prev„zute sectorul 3. Societatea va fi condus„ de un consiliu de
Celelalte dispoziþii ale actului constitutiv al administraþie compus din 5 membri, numiþi de
de lege.
societ„þii r„m‚n neschimbate, prezentul act f„c‚nd adunarea general„ a acþionarilor, pe o perioad„ de
(58/43.293) 4 ani, ei put‚nd fi reale∫i.
parte integrant„ din acesta.
* Prezentul act urmeaz„ a fi depus la Oficiul Consiliul de administraþie va avea un pre∫edinte
Registrului Comerþului al Municipiului Bucure∫ti. ∫i un vicepre∫edinte. Pre∫edintele va fi ales de
Societatea Comercial„ (60/43.295) adunarea general„ a acþionarilor prin vot secret, iar
MULTIASIG RO — S.R.L. * vicepre∫edintele va fi ales prin vot secret de c„tre
consiliul de administraþie.“
Bucure∫ti
Societatea Comercial„ Componenþa consiliului de administraþie este
PATARA PREST COM — S.R.L., Bucure∫ti urm„toarea:
ACT ADIÞIONAL – Teodor Horia Mih„escu, cet„þean rom‚n,
la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale ACT ADIÞIONAL c„s„torit, n„scut la data de 7.09.1952 Ón localitatea
R„zvad, judeþul D‚mboviþa, domiciliat Ón Bucure∫ti,
MULTIASIG RO — S.R.L., la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale Bd. Libert„þii nr. 22, bl. 102, ap. 118, sectorul 5,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului PATARA PREST COM — S.R.L., legitimat cu C.I. seria R.R. nr. 081258 eliberat de
cu nr. J 40/2814/1999, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului S.E.P. la data de 6.01.2000, cod numeric personal
cod fiscal R11607866, comerþului cu nr. J 40/2916/1998, cod fiscal 1520907400221 – pre∫edinte;
Asociatul Tatic Cristian, cet„þean rom‚n, R10421066 – Laz„r Marian Constantin, cet„þean rom‚n,
domiciliat Ón Ploie∫ti, Str. Bahluiului nr. 10, bl. 147, Subsemnatul Mehmet Nuri Yildiz, cet„þean turc, c„s„torit, n„scut la data de 20.05.1965 Ón Bucure∫ti,
domiciliat Ón Turcia, Istanbul, str. Prof. Naci Sensoy domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Valea Arge∫ului nr. 2,
sc. B, et. 1, ap. 50, judeþul Prahova, identificat cu
nr. 94/3, identificat cu pa∫aportul seria TR-J nr. bl. 522, ap. 49, sectorul 6, legitimat cu C.I. seria D.P.
B.I. seria P.H. nr. 060755 eliberat de Poliþia Ploie∫ti 857430 eliberat de autorit„þile turce∫ti la data de
la data de 3.11.1998, ca urmare a hot„r‚rii adun„rii nr. 034517 eliberat„ de I.G.P.–D.E.P. la data de
7.11.1997, posesor al actului de identitate seria Y nr. 13.01.2000, cod numeric personal 1650520400131 –
generale din data de 10.04.2000 ∫i a contractului de 03-325120 eliberat de Serviciul St„rii Civile din
viecepre∫edinte;
cesiune, aduce urm„toarele modific„ri la actul Fatih la data de 30.11.1989, asociat unic al societ„þii
menþionate mai sus, reprezentat (prin procura – Popescu Constanþa, cet„þean rom‚n, c„s„torit„,
constitutiv al societ„þii: n„scut„ la data de 10.04.1947 Ón localitatea
• Œn baza contractului de cesiune autentificat cu tradus„ de traduc„tor autorizat, a c„rui semn„tur„
a fost legalizat„ cu nr. 2639 din data de 6.03.2001) Moroieni, judeþul D‚mboviþa, domiciliat„ Ón
nr. 741/14.04.2000 de notarul public Meltiade Riba, Bucure∫ti, aleea S„ndule∫ti nr. 1, bl. C1, ap. 27,
de c„tre dl Uygur Burhan, cet„þean turc, cunosc„tor
dl Raeceanu Daniel se retrage din societate prin al limbii rom‚ne, domiciliat Ón Turcia, Kirsehir, str. sectorul 6, legitimat„ cu B.I. seria R.X. nr. 080114
cesionarea capitalului social deþinut, Ón valoare Burhan Ulutan nr. 11, identificat cu pa∫aportul eliberat de Poliþia Municipiului Bucure∫ti la data de
total„ de 1.800.000 lei, Ómp„rþit Ón 18 p„rþi sociale a seria TR-L nr. 507199 eliberat de autorit„þile 12.11.1998, cod numeric personal 2470410400320 –
100.000 lei fiecare, dlui Tatic Cristian, care devine turce∫ti la data de 11.08.2000, am hot„r‚t membru;
asociat unic. modificarea actului constitutiv al societ„þii, Ón – ÞÓrcovnicu Elena, cet„þean rom‚n, c„s„torit„,
sensul c„ se schimb„ sediul societ„þii din Bucure∫ti, n„scut„ la data de 16.09.1948 Ón comuna Cioc„ne∫ti,
• Capitalul societ„þii r„m‚ne la valoarea de
bd. Octavian Goga nr. 21, bl. M103, sc. 2, et. 2, ap. judeþul C„l„ra∫i, domiciliat„ Ón C„l„ra∫i, str. Tudor
3.600.000 lei, Ómp„rþit Ón 36 p„rþi sociale a 100.000 44, sectorul 3, Ón Bucure∫ti, piaþa Alba Iulia nr. 7, Vladimirescu, bl. A13, ap. 5, judeþul C„l„ra∫i,
lei fiecare, deþinute Ón totalitate de asociatul unic bl. I6, sc. A, et. 7, ap. 42, sectorul 3. legitimat„ cu B.I. seria G.N. nr. 765888 eliberat de
Tatic Cristian (100 % participare la beneficii ∫i Celelalte dispoziþii ale actului constitutiv al Poliþia C„l„ra∫i la data de 12.08.1994, cod numeric
pierderi). societ„þii r„m‚n neschimbate, prezentul act f„c‚nd personal 2480916510034 – membru;
• Se revoc„ din funcþia de administrator dl parte integrant„ din acesta.
– Opri∫ Nicolae, cet„þean rom‚n, c„s„torit, n„scut
Raeceanu Daniel ∫i se nume∫te Ón funcþia de Prezentul act urmeaz„ a fi depus la Oficiul
Registrului Comerþului al Municipiului Bucure∫ti. la data de 6.04.1951 Ón localitatea B„icoi, judeþul
administrator cu puteri depline, av‚nd un mandat Prahova, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Nicolae
(61/43.296)
de 4 ani, dl Tatic Cristian. Titulescu nr. 61–71, bl. 11A, ap. 24, sectorul 1,
• Se schimb„ sediul social din Bucure∫ti, str. * legitimat cu B.I. seria B.T. nr. 005476 eliberat de
Malcoci nr. 3, bl. 46, sc. 2, et. 1, ap. 61, sectorul 5, Secþia 4 Poliþie la data de 26.11.1992, cod numeric
Societatea Comercial„ personal 1510406400327 – membru.
Ón Bucure∫ti, str. Anton Pann nr. 2, ap. 1, sectorul
BONJOUR EMANUEL COMEXIM — S.R.L. Art. 2. Articolul 36, alin. 1, din statut, modificat
3.
Bucure∫ti prin art. 6 din actul adiþional nr. 1 la contractul ∫i
• Œn actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
statutul Societ„þii de Administrare a Investiþiilor
MULTIASIG RO — S.R.L., noþiunea îasociaþii“ se ACT ADIÞIONAL MUNTENIA INVEST — S.A., va avea urm„torul
Ónlocuie∫te cu îasociatul unic“, noþiunea îhot„r‚rea conþinut:
adun„rii generale a asociaþilor“ se Ónlocuie∫te cu la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale
BONJOUR EMANUEL COMEXIM — S.R.L., Consiliul de administraþie este constituit dintr-
îhot„r‚rea asociatului unic“, iar noþiunea un pre∫edinte, un vicepre∫edinte ∫i trei membri,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului
îadministratorii“, cu îadministratorul unic“. cu nr. J 40/11388/1994, cod fiscal R5854551 ale∫i de adunarea general„ a acþionarilor.
• Eu, Tatic Cristian, declar pe proprie Subsemnaþii Pre∫edintele consiliului de administraþie
r„spundere c„ nu mai am alt„ societate cu – Uygur Burhan, cet„þean turc, domiciliat Ón Óndepline∫te ∫i funcþia de director general,
r„spundere limitat„ pe teritoriul Rom‚niei, Ón care Turcia, Kirsehir, str. Burhan Ulutan nr. 11, reprezent‚nd deplin societatea Ón relaþiile cu terþii,
s„ fiu asociat unic. identificat cu pa∫aportul seria TR-L nr. 507199, av‚nd dreptul de a lua toate m„surile ce se impun,
Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n eliberat de autorit„þile turce∫ti la data de conform prevederilor legale ∫i prezentului statut,
neschimbate. 11.08.2000, ∫i pentru realizarea obiectului de activitate.
– Dumitrache Adriana, cet„þean rom‚n, Œn lipsa pre∫edintelui consiliului de
(59/43.294)
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. R‚mnicu S„rat nr. 31, administraþie, atribuþiile acestuia sunt exercitate de
* bl. 11B, sc. 1, et. 2, ap. 8, sectorul 3, identificat„ cu vicepre∫edinte.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 857/3.V.2001
14
Art. 3. Articolul 37 paragraful 2, din se 4534 – alte lucr„ri de instalaþii ∫i de construcþii mod corespunz„tor, ∫i va produce efecte juridice cu
reformuleaz„ astfel: auxiliare; respectarea normelor de publicitate prev„zute de
îComisia de cenzori va fi format„ din: 4541 – lucr„ri de ipsos„rie; lege.
– C„rbunescu Virgil, cet„þean rom‚n, n„scut la 4542 – lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie; (64/43.299)
data de 3.05.1926 Ón localitatea Poiana Seciuri, 4543 – lucr„ri de pardosire ∫i placare a pereþilor;
ŒNCHEIEREA DE RECTIFICARE NR. 2787
judeþul Gorj, domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea Griviþei 4544 – lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
nr. 232, bl. 2, ap. 82, sectorul 1, legitimat cu B.I. de geamuri; din 22 martie 2001
seria A.L. nr. 810601 eliberat de Circa 15 Miliþie la 4545 – alte lucr„ri de finisare a cl„dirilor; Eu, Daniela Gorcia, notar public, Ón baza art. 53
data de 1.07.1978; 5021 – Óntreþinerea ∫i repararea autovehiculelor din Legea nr. 36/1995 ∫i a art. 61 din Regulamentul
– Hada Ileana Maria, cet„þean rom‚n, n„scut„ la (cu excepþia reparaþiilor executate Ón Óntreprinderi de punere Ón aplicare a Legii notarilor publici ∫i a
data de 2.10.1953 Ón localitatea Rom‚ne∫ti, judeþul organizate de tip industrial); activit„þii notariale nr. 36/1995,
Dolj, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, calea V„c„re∫ti nr. 7011 – dezvoltare (promovare) imobiliar„;
300, bl. 1B, ap. 37, sectorul 4, legitimat„ cu B.I. 7012 – cump„rarea ∫i v‚nzarea de bunuri Dispun:
seria G.R. nr. 224826 eliberat de Secþia 14 Poliþie la imobiliare;
rectificarea actului adiþional autentificat cu nr.
data de 13.02.1995, cod numeric personal 7020 – Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
389 din data de 6 martie 2001 la Biroul notarului
2531002400160, ∫i imobiliare proprii sau Ónchiriate;
public Daniela Gorcia, astfel:
– Balaure Virgil, cet„þean rom‚n, n„scut la data 7031 – agenþii imobiliare;
Art. 1. Se corecteaz„ adresa unde urmeaz„ s„ se
de 5.09.1937 Ón Drobeta-Turnu Severin, judeþul 7032 – administrarea imobilelor pe baz„ de tarife
schimbe sediul social al Societ„þii Comerciale
Mehedinþi, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. T‚rgu sau contract;
SIGMA GROUP SECURITY REAL ESTATES
Neamþ nr. 9, bl. MIIB8/5, ap. 80, sectorul 6, 7460.12 – servicii de consultaþii Ón domeniul
CONSTRUCT — S.R.L. din Bucure∫ti, Bd. Drumul
legitimat cu B.I. seria G.A. nr. 157403 eliberat de securit„þii bunurilor ∫i persoanelor;
Taberei nr. 16, Ón Bucure∫ti, str. Drumul Taberei nr.
Secþia 22 Poliþie la data de 5.09.1991. 7460.13 – servicii de urm„rire ∫i supraveghere.
16.
Celelalte dispoziþii din contractul ∫i statutul 6. Domeniul principal de activitate este cel
Adresa corect„ a sediului Societ„þii Comerciale
Societ„þii de Administrare a Investiþiilor codificat cu nr. 703 – activit„þi imobiliare pe baz„
SIFMA GROUP SECURITY REAL ESTATES
MUNTENIA INVEST — S.A. r„m‚n neschimbate. de tarife sau contracte.
CONSTRUCT — S.R.L. este Ón Bucure∫ti, str. Drumul
(63/43.298) Activitatea principal„ este cea codificat„ cu nr.
Taberei nr. 16, bl. A1, sc. B, et. 1, ap. 28, sectorul 6.
7031 – agenþii imobiliare.
* Art. 2. Prezenta Óncheiere de rectificare face
7. Calitatea de administrator al societ„þii va fi
parte integrant„ din actul adiþional autentificat cu
deþinut„ Ón continuare de c„tre Domnescu
Societatea Comercial„ nr. 389 din data de 6 martie 2001 la Biroul
Constantin.
DOM SECURITY SERV — S.R.L., Bucure∫ti notarului public Daniela Gorcia.
Prezentul act adiþional face parte integrant„ din
actul constitutiv al Societ„þii Comerciale DOM (65/43.299)
ACT ADIÞIONAL SECURITY SERV — S.R.L., pe care Ól modific„ Ón *
autentificat cu nr. 389/6 martie 2001 Societatea Comercial„ 6.350 acþiuni a 100.000 lei fiecare, din care
la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale COMPANIA DE LEASING ™I INVESTIÞII — S.A. 161.400.000 lei, aport Ón natur„, reprezent‚nd 1.614
DOM SECURITY SERV — S.R.L. acþiuni a 100.000 lei fiecare, ∫i 473.600.000 lei, aport
(autentificat cu nr. 541 din data de 26 ianuarie ACT ADIÞIONAL Ón numerar, reprezent‚nd 4.736 acþiuni a 100.000
1999 la Biroul notarului public Ilie ™aimovici)
la actul constitutiv al societ„þii comerciale lei fiecare, acþionarii subscriu dup„ cum urmeaz„:
Subsemnaþii Domnescu Constantin, domiciliat
Ón Bucure∫ti, str. Dobreni nr. 1, bl. P23, sc. 4, ap. Subsemnatul Neac∫u Constantin, domiciliat Ón Nr. Nume Subscriere
46, sectorul 6, identificat cu C.I. seria R.T. nr. Bucure∫ti, str. B„icule∫ti nr. 7, bl. A2, sc. A, et. 5, ap. crt. acþionar (lei)
074491 eliberat„ de Secþia 21 Poliþie la data de 7 22, sectorul 1, Ón calitate de pre∫edinte al consiliului
1 Neac∫u Constantin 0
martie 2000, ∫i Popescu Virgil, cet„þean rom‚n, de administraþie al Societ„þii Comerciale
2 Neac∫u Elena 0
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Sibiu nr. 10, bl. OS1, sc. COMPANIA DE LEASING ™I INVESTIÞII — S.A. ∫i
D, et. 9, ap. 158, sectorul 6, n„scut la data de 15 3 Trandafirescu Daniel Alexandru 0
Ómputernicit prin hot„r‚rea adun„rii generale
februarie 1957 Ón Bucure∫ti, sectorul 7, fiul lui extraordinare a acþionarilor, Óntrunit„ legal ∫i 4 Trandafirescu Nicoleta 0
™tefan-Du∫ean ∫i a Sultanei, c„s„torit, identificat cu desf„∫urat„ statutar la data de 6.12.2000, am 5 Osaci Anca 135.000.000
C.I. seria D.P. nr. 041303 eliberat„ de Secþia 22 hot„r‚t urm„toarele: 6 Osaci Mihai 0
Poliþie la data de 29 mai 2000, cod numeric 1. Se majoreaz„ capitalul social cu aport Ón Total 135.000.000
personal 1570215400698, Ón calitate de asociaþi ai numerar de 135.000.000 lei, reprezent‚nd 1.350
Societ„þii Comerciale DOM SECURITY SERV — acþiuni a 100.000 lei fiecare, de la suma de Ca urmare, noua valoare a capitalului social este
S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, aleea Valea Florilor 500.000.000 lei, reprezent‚nd 5.000 acþiuni a de 635.000.000 lei, reprezent‚nd 6.350 acþiuni a
nr. 2, bl. P11, sc. C, parter, ap. 44, sectorul 6, 100.000 lei fiecare, din care 161.400.000 lei, aport Ón 100.000 lei fiecare, din care 161.400.000 lei, aport Ón
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comerþului al natur„, reprezent‚nd 1.614 acþiuni a 100.000 lei natur„, reprezent‚nd 1.614 acþiuni a 100.000 lei
Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/1747 din data de fiecare, ∫i 338.600.000 lei, aport Ón numerar fiecare ∫i 473.600.000 lei, aport Ón numerar,
18 februarie 1999, cod fiscal R11615095, ca urmare reprezent‚nd 3.386 acþiuni a 100.000 lei fiecare, la reprezent‚nd 4.736 acþiuni a 100.000 lei fiecare.
a contractului de cesiune autentificat cu nr. 388 nivelul sumei de 635.000.000 lei, reprezent‚nd Capitalul este constituit dup„ cum urmeaz„:
din data de 6 martie 2001 la Biroul notarului
public Daniela Gorcia, am hot„r‚t modificarea ∫i Nr. Nume acþionar Capital social Num„r de acþiuni Pondere (%)
completarea actului constitutiv al societ„þii astfel: crt. deþinut deþinute Ón capitalul social
1. Se introduc datele noului asociat Popescu
Virgiliu, cet„þean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, Ón natur„ Ón numerar total
str. Sibiu nr. 10, bl. OS1, sc. D, et. 9, ap. 158, 1 Neac∫u Constantin 0 125.000.000 125.000.000 1.250 19,69
sectorul 6, n„scut la data de 15 februarie 1957 Ón
2 Neac∫u Elena 0 125.000.000 125.000.000 1.250 19,69
Bucure∫ti, sectorul 7, fiul lui ™tefan-Du∫ean ∫i al
Sultanei, c„s„torit, identificat cu C.I. seria D.P. nr. 3 Trandafirescu Daniel Alexandru 0 2.500.000 2.500.000 25 0,39
041303 eliberat„ de Secþia 22 Poliþie la data de 29 4 Trandafirescu Nicoleta 0 2.500.000 2.500.000 25 0,39
mai 2000, cod numeric personal 1570215400698. 5 Osaci Anca 161.400.000 218.500.000 379.900.000 3.799 59,83
2. Ca urmare a contractului de cesiune, capitalul 6 Osaci Mihai 0 100.000 100.000 1 0,02
social al societ„þii, de 2.000.000 lei Ón numerar,
Ómp„rþit Ón 20 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, Total 161.400.000 473.600.000 635.000.000 6.350 100,00
este deþinut de asociaþi astfel: 2. Se aprob„ noua structur„ a acþionariatului societ„þii, Ón urma cesiunii acþiunii deþinute de c„tre
– Domnescu Constantin – 10 p„rþi sociale a
acþionarul Osaci Mihai, reprezent‚nd 0,02 % din capitalul social, c„tre Osaci Anca, dup„ cum urmeaz„:
100.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 100, Ón
valoare total„ de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % Nr. Nume acþionar Capital social Num„r de acþiuni Pondere (%)
din capitalul social total, ∫i crt. deþinut deþinute Ón capitalul social
– Popescu Virgiliu – 10 p„rþi sociale a 100.000 lei
fiecare, numerotate de la 1 la 100, Ón valoare total„ Ón natur„ Ón numerar total
de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul 1 Neac∫u Constantin 0 125.000.000 125.000.000 1.250 19,69
social total.
2 Neac∫u Elena 0 125.000.000 125.000.000 1.250 19,69
3. Se schimb„ denumirea societ„þii din
Societatea Comercial„ DOM SECURITY SERV — 3 Trandafirescu Daniel Alexandru 0 2.500.000 2.500.000 25 0,39
S.R.L. Ón Societatea Comercial„ SIGMA GROUP – 4 Trandafirescu Nicoleta 0 2.500.000 2.500.000 25 0,39
SECURITY REAL ESTATES CONSTRUCT — S.R.L. 5 Osaci Anca 161.400.000 218.600.000 380.000.000 3.800 59,84
4. Se schimb„ sediul social al societ„þii din
Total 161.400.000 473.600.000 635.000.000 6.350 100,00
Bucure∫ti, aleea Valea Florilor nr. 2, bl. P11, sc. C,
parter, ap. 44, sectorul 6, Ón Bucure∫ti, Bd. Drumul Prin aceast„ cesiune, Osaci Mihai nu mai este acþionar al Societ„þii Comerciale COMPANIA DE LEASING
Taberei nr. 16, bl. A1, sc. B, et. 1, ap. 28, sectorul 6. ™I INVESTIÞII — S.A.
5. Se extinde obiectul de activitate al societ„þii
3. Se deschide un punct de lucru Ón comuna Voluntari, ∫os. Pipera-Tunari nr. 100.
cu urm„toarele:
4511 – lucr„ri de demolare a construcþiilor, Ca urmare a prezentului act adiþional, dispoziþiile actului constitutiv al Societ„þii Comerciale
preg„tirea ∫antierelor ∫i terasamente; COMPANIA DE LEASING ™I INVESTIÞII — S.A. se modific„ Ón mod corespunz„tor.
4521 – lucr„ri de construcþii ∫i lucr„ri de art„; Celelalte dispoziþii ale actului constitutiv r„m‚n neschimbate.
4522 – lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante, etan∫eizare Prezentul act adiþional este semnat de c„tre dl Neac∫u Constantin, Ómputernicit prin hot„r‚rea adun„rii
∫i terase la construcþii; generale extraordinare a acþionarilor din data de 6.12.2000 s„ semneze Ón mod valabil actele ce trebuie
4532 – lucr„ri de izolaþii ∫i protecþie autentificate ∫i care au fost Óntocmite Ón baza procesului-verbal al adun„rii generale extraordinare a
anticorosiv„; acþionarilor din data de 6.12.2000.
4533 – lucr„ri de instalaþii interioare de (66/43.300)
Ónc„lzire central„, climatizare ∫i de distribuþie a
apei ∫i gazelor; *
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 857/3.V.2001 15
Societatea Comercial„ Œn sensul celor hot„r‚te la aceast„ dat„ se vor Participarea la beneficii ∫i pierderi se face
ALGAS IMPEX — S.R.L., Bucure∫ti Ónscrie la Oficiul registrului comerþului menþiunile potrivit cotelor de deþinere a capitalului social.
privind Ónfiinþarea biroului ca sediu secundar al 3. Se deschide un punct de lucru Ón Bucure∫ti,
ACT ADIÞIONAL bd. Nicolae Titulescu nr. 10, sectorul 1.
societ„þii, situat la adresa menþionat„ mai sus.
la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale (68/43.302) Celelalte prevederi din actul constitutiv al
ALGAS IMPEX — S.R.L., societ„þii r„m‚n nemodificate.
autentificat cu nr. 2092/18.10.1996 *
(70/43.304)
Subsemnaþii ™tef„niþ„ Alexandru ∫i Dumitrescu
Societatea Comercial„ *
Gabriel, asociaþii Societ„þii Comerciale ALGAS
IMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Emil SAGA TRADING COMIMPEX — S.R.L.
Botta nr. 4, bl. M104, sc. 2, et. 2, ap. 47, sectorul 3, Societatea Comercial„ GYNECOLAND — S.R.L.
Bucure∫ti
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului cu Bucure∫ti
nr. J 40/10436/1996, cod fiscal 9051040 cu un
ACT ADIÞIONAL
capital social 4.000.000 lei, am hot„r‚t urm„toarele: ACT ADIÞIONAL
Art. 1. Se nume∫te Ón funcþia de administrator la contractul ∫i statutul societ„þii comerciale
unic al societ„þii, pe durat„ nelimitat„ de timp, dna la actul constitutiv al societ„þii comerciale
™tef„niþ„ G. Gabriela, cet„þean rom‚n, n„scut„ la Subsemnaþii Subsemnaþii
data de 13.01.1967 Ón Bucure∫ti, sectorul 2, – S„raru Florian, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Gh. Stoian Ion, cet„þean rom‚n, n„scut la data de
c„s„torit„, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea Fete∫ti nr. Dem Teodorescu nr. 45 bis, sectorul 3, ∫i 7.12.1957 Ón comuna Izvoarele, judeþul D‚mboviþa,
14–16, bl. M9, sc. G, parter, ap. 92, sectorul 3,
– S„raru Ana Maria, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. L„m‚iþei nr.
identificat„ cu B.I. seria G.T. nr. 060091 eliberat de
Secþia 11 Poliþie la data de 14 august 1995, cod Gh. Dem Teodorescu nr. 45 bis, sectorul 3, 37, sectorul 4, cod numeric personal
numeric personal 2670113443018. Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii Comerciale 1571207400509, ∫i
Art. 2. Se completeaz„ obiectul de activitate al SAGA TRADING COMIMPEX — S.R.L., cu sediul Ón Stoian Elena, cet„þean rom‚n, n„scut„ la data de
societ„þii cu urm„toarele: Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 390, bl. B2C, sc. 1, 11.03.1960 Ón comuna Runcu, judeþul D‚mboviþa,
– activit„þi de studiere a pieþei ∫i de sondaj c„s„torit„, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. L„m‚iþei
et. 9, ap. 73, sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul
(servicii de cercetare a pieþei, investigarea
registrului comerþului cu nr. J 40/28271/1993, cod nr. 37, sectorul 4, cod numeric personal
potenþialului pieþei, acceptarea ∫i familiarizarea cu
produse noi, comportamentul cump„r„torilor faþ„ fiscal 5061084, Ón baza contractului de cesiune 2600311400608,
de produse ∫i servicii, efectuare de studii ∫i autentificat la Biroul notarilor publici asociaþi Irene Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii Comerciale
prospecþiuni de piaþ„); Florea ∫i Isabella Scrieciu din Bucure∫ti, prin care GYNECOLAND — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
– 741 – activit„þi de consultare pentru afaceri ∫i Gramont nr. 7, sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul
dna Ioniþ„ Stela a cesionat Óntregul capital ce-l
management (acordarea de consultaþii, Óndrumare registrului comerþului cu nr. J 40/3743/1998, cod
sau asistenþ„ operaþional„ pentru afaceri, asistenþ„ deþinea Ón societate, respectiv 400.000 lei, Ómp„rþit
fiscal R10473952, ∫i
de specialitate pentru firme str„ine); Ón 4 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare,
– 9252 – activit„þi ale muzeelor, conservarea Ivan Mirela-Lucia, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.
am hot„r‚t urm„toarele:
monumentelor ∫i cl„dirilor istorice (activit„þile Dr. Iacob Felix nr. 95, bl. 17, sc. B, ap. 62, sectorul
Dup„ cesiune, capitalul social este format astfel:
muzeelor de toate tipurile (muzee de art„, istorice, 1, Ón calitate de declarant,
– S„raru Florian – 1.600.000 lei, 16 p„rþi sociale
tehnice etc.); conservarea ∫i restaurarea bisericilor Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare
∫i operelor de art„; activit„þi de paz„ ∫i conservare a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 80 % din a asociaþilor Societ„þii Comerciale GYNECOLAND —
a cl„dirilor ∫i monumentelor istorice, activit„þi de capitalul social, ∫i S.R.L. ∫i a contractului de cesiune de p„rþi sociale
pictur„ mural„ ∫i restaurare–conservare opere de – Sararu Ana Maria – 400.000 lei, 4 p„rþi sociale Óncheiat Óntre Ivan Mirela-Lucia, Ón calitate de
art„);
a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 20 % din cedent, ∫i Stoian Ion ∫i Stoian Elena, Ón calitate de
– activit„þi de art„ ∫i spectacole; activit„þile
individuale ale creatorilor de art„ (autori) ∫i capitalul social. cesionari, Óncheiem prezentul act adiþional prin
activit„þi conexe ale acestora; restaurare obiecte de Dl S„raru Florian este reconfirmat Ón funcþia de care modific„m actul constitutiv al Societ„þii
art„ etc. administrator. Comerciale GYNECOLAND — S.R.L., autentificat cu
Celelalte prevederi ale actului constitutiv nu se Celelalte articole din contractul ∫i statutul nr. 1222/25.03.1998 de notarul public Elena
modific„. C„p‚lna∫ din Bucure∫ti, cu modific„rile ∫i
societ„þii r„m‚n neschimbate.
Prezentul act adiþional va fi publicat Ón
Prezentul act adiþional produce efecte dup„ complet„rile ulterioare, dup„ cum urmeaz„:
Monitorul Oficial al Rom‚niei; se vor face
menþiunile cuvenite la Oficiul Registrului Óndeplinirea formalit„þilor prev„zute de Legea nr. I. Asociaþi
Comerþului al Municipiului Bucure∫ti. 31/1990. 1. Se retrage din societate, ca efect al contractului
(67/43.301) (69/43.303) de cesiune de p„rþi sociale, Ivan Mirela-Lucia.
Eu, Ivan Mirela-Lucia, declar c„ Ón urma
* * contractului de cesiune de p„rþi sociale ∫i Ón baza
Societatea Comercial„ prezentului act adiþional, calitatea mea de asociat al
Societatea Comercial„ Societ„þii Comerciale GYNECOLAND — S.R.L.
ROMSAN INTERNATIONAL COMPANY — S.R.L.
MIKITTA DESIGN— S.R.L., Bucure∫ti Ónceteaz„ ∫i nu mai am nici un fel de pretenþii,
Bucure∫ti
prezente sau viitoare, nici faþ„ de patrimoniul ∫i
ACT ADIÞIONAL profitul societ„þii ∫i nici faþ„ de asociaþii societ„þii.
HOT√R¬REA NR. 1
la actul constitutiv al Societ„þii Comerciale 2. Intr„ Ón societate prin cesiune de p„rþi sociale
din data de 22 martie 2001
Stoian Elena.
MIKITTA DESIGN — S.R.L. (cu sediul Ón
Subsemnaþii Iliescu Mihai ∫i Iliescu Octavia-Jana, Eu, Stoian Elena, declar pe proprie r„spundere,
Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii Comerciale Bucure∫ti, str. Sandor Petöfi nr. 13, sectorul 1),
cunosc‚nd prevederile art. 292 din Codul penal, c„
ROMSAN INTERNATIONAL COMPANY — S.R.L., ne- Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comerþului
Óndeplinesc condiþiile prev„zute de legislaþia Ón
am Óntrunit ast„zi, data de mai sus, Ón adunarea cu nr. J 40/9385/1999, cod fiscal R12372466
vigoare pentru deþinerea ∫i exercitarea calit„þii de
general„ extraordinar„ a asociaþilor ∫i, constat‚nd Œntre subsemnaþii asociat Ón Societatea Comercial„ GYNECOLAND —
c„ sunt Óndeplinite cerinþele art. 20 ∫i urm. din actul
– Puchiu Radu-Ionel, domiciliat Ón comuna S.R.L.
constitutiv al societ„þii, privind modul de convocare
Chitila, Str. Castanilor nr. 27, judeþul Ilfov, 3. Asociaþii Societ„þii Comerciale GYNECOLAND
∫i participare a asociaþilor, precum ∫i condiþiile de
validitate a hot„r‚rii, Ón unanimitate am hot„r‚t – Hosu Ilie, domiciliat Ón Bra∫ov, str. Baba Novac — S.R.L. sunt Stoian Ion ∫i Stoian Elena.
Ónfiinþarea de c„tre Societatea Comercial„ ROMSAN nr. 38, judeþul Bra∫ov, ∫i II. Structura particip„rii asociaþilor la
INTERNATIONAL COMPANY — S.R.L. a unui birou – Hosu Mihaela, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. constituirea capitalului social ∫i cota de participare
(ca sediu secundar, care nu are statut de sucursal„), Basarabia nr. 24, sectorul 2, la beneficiile ∫i pierderile societ„þii
f„r„ personalitate juridic„, Óntr-una din camerele Ón urma Óncheierii contractului de cesiune Ca efect al contractului de cesiune de p„rþi
apartamentului nr. 59 (respectiv dormitorul, Ón autentificat cu nr. 751/17.03.2001 la Biroul sociale, structura particip„rii asociaþilor la
suprafaþ„ de 10,19 m2), situat Ón Bucure∫ti, bd. notarului public Raluca Draga Baldan, constituirea capitalului social, precum ∫i cota de
Chi∫in„u (fost„ Str. Socului) nr. 24, bl. M14, sc. B, participare a acestora la beneficiile ∫i pierderile se
a intervenit prezentul act adiþional prin care:
et. 3, sectorul 2, proprietatea dnei Iliescu (fost„ prezint„ astfel:
1. Se retrage din societate dl Puchiu Radu-Ionel,
L„ceanu) Octavia-Jana, dob‚ndit Ón baza – Stoian Ion, deþine 15 p„rþi sociale, Ón valoare
contractului de construire nr. 584/3/18.08.1983, cu cesionarea tuturor p„rþilor sociale deþinute,
total„ de 3.000.000 lei, Ón numerar, reprezent‚nd 75
actelor adiþionale la acesta, din data de 10.12.1984 reprezent‚nd 5 % din capitalul social al societ„þii,
% din capitalul social ∫i din beneficiile ∫i pierderile
∫i data de 30.08.1985, contractelor de Ómprumut nr. dnei Hosu Mihaela.
societ„þii;
152040/10.08.1983, nr. 215614/18.08.1983, nr. 2. Capitalul social, Ón valoare de 2.000.000 lei,
– Stoian Elena, deþine 5 p„rþi sociale, Ón valoare
156543/7.12.1984 ∫i nr. 170018/29.08.1985 ∫i Ómp„rþit Ón 20 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, va
total„ de 1.000.000 lei, Ón numerar, reprezent‚nd 25
procesului-verbal de predare–preluare–recepþie a fi deþinut astfel:
locuinþei din data de 26.01.1984. % din capitalul social ∫i din beneficiile ∫i pierderile
– Hosu Ilie, 10 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, societ„þii.
Asociaþii prin deplin acord au hot„r‚t ca toate
Ón valoare total„ de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % III. Administrarea societ„þii
cheltuielile de Óntreþinere ∫i precum ∫i pentru alte
utilit„þi aferente spaþiului Ón care funcþioneaz„ din capitalul social al societ„þii; Administrarea societ„þii va fi asigurat„ Ón
biroul Ónfiinþat prin prezenta s„ fie suportate de – Hosu Mihaela, 10 p„rþi sociale a 100.000 lei continuare de asociatul Stoian Ion, care Ó∫i exercit„
c„tre Societatea Comercial„ ROMSAN fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei, atribuþiile cu puteri depline pe o perioad„
INTERNATIONAL COMPANY — S.R.L. reprezent‚nd 50 % din capitalul social al societ„þii. nelimitat„.
16 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 857/3.V.2001
Celelalte dispoziþii ale actul constitutiv actului 4. Se menþine Ón funcþia de administrator dl str. Cpt. Av. Al. ™erb„nescu nr. 50, sectorul 1,
constitutiv al Societ„þii Comerciale GYNECOLAND — Cionea Cristian-Dobrogeanu, asociat unic al Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comerþului al
S.R.L., Ón condiþiile Ón care nu au fost modificate societ„þii. Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/12487/1998,
prin prezentul act adiþional, r„m‚n neschimbate. Celelalte dispoziþii ale actului constitutiv al
reprezentaþi conform procesului-verbal al
(71/43.305) societ„þii r„m‚n neschimbate.
consiliului de administraþie din data de 16.03.2001,
Prezentul act face parte integrant„ din actul
* prin dl Viorel Cataram„, cet„þean rom‚n, domiciliat
constitutiv al societ„þii ∫i va produce efecte dup„
publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i Ón Bucure∫ti, bd. Lasc„r Catargiu nr. 24-26, et. 1, ap.
Societatea Comercial„
Ónregistrarea la Oficiul registrului comerþului. 5, sectorul 1, legitimat cu C.I. seria R.D. nr. 086699
HOTTO INTERNATIONAL — S.R.L., Bucure∫ti
(72/43.306) eliberat„ de Secþia 1 Poliþie Bucure∫ti la data de
* 15.09.1999, Ón temeiul hot„r‚rii exprimate Ón cadrul
CONTRACT DE CESIUNE
∫edinþei consiliului de administraþie al societ„þii din
∫i Societatea Comercial„ data de 16.03.2001, am decis urm„toarele
TIBERIU BUCUR IMPORT-EXPORT — S.R.L. modific„ri ale actului constitutiv al societ„þii:
ACT ADIÞIONAL
Bucure∫ti 1. P‚n„ la data de 25.04.2001 se desfiinþeaz„
la actul constitutiv al societ„þii comerciale urm„toarele puncte de lucru:
Œntre subsemnaþii ACT ADIÞIONAL
– Moine∫ti, str. Tudor Vladimirescu, bl. A9,
Beca Paul, domiciliat Ón Bucure∫ti, ™os. Iancului la actele constitutive ale Societ„þii Comerciale judeþul Bac„u;
nr. 10, bl. 114 B, sc. B, et. 1, ap. 52, sectorul 2, TIBERIU BUCUR IMPORT EXPORT — S.R.L., – Beiu∫, str. Samuil Vulcan nr. 6-8, judeþul Bihor,
n„scut la data de 19.06.1948 Ón Bucure∫ti, cet„þean Ónmatriculat„ cu nr. J 40/4013/1991, – G„e∫ti, bd. Nicolae Titulescu nr. 1, judeþul
rom‚n, c„s„torit, legitimat cu B.I. seria G.D. nr. cod fiscal R9530
0938192 eliberat de Secþia 9 Poliþie Ón anul 1993, Arge∫;
Ca urmare a hot„r‚rii adun„rii generale din – Or∫ova, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 20, judeþul
cod numeric personal 1480619400011, ∫i
5.10.2000 a asociaþilor de la Societatea Comercial„
Cionea Cristian-Dobrogeanu, domiciliat Ón Mehedinþi;
TIBERIU BUCUR IMPORT EXPORT — S.R.L. ∫i a
Bucure∫ti, bd. Camil Ressu nr. 12, bl. B5 bis, sc. B, – Caransebe∫, str. Mihai Viteazul, bl. AC1, et. 1,
contractului de cesiune autentificat cu nr. 1474 din
ap. 57, sectorul 3, n„scut la data de 27.07.1974 Ón judeþul Cara∫-Severin;
data de 11.08.2000 la Biroul notarului public
Bucure∫ti, cet„þean rom‚n, nec„s„torit, legitimat cu Gheorghe Chivulescu din Bucure∫ti se aduc actelor – B„ile∫ti, str. Becherescu, bl. G18, judeþul Dolj;
C.I. seria R.X. nr. 069856, eliberat„ de Secþia 12 constitutive ale societ„þii urm„toarele modific„ri: – Moldova Nou„, Str. Minerilor nr. 1, judeþul
Poliþie la data de 7.09.1998, cod numeric personal I. Se coopteaz„ ca asociat Bucur Maria, c„reia Cara∫-Severin;
1740727433027, Bucur Tiberiu Ói cesioneaz„ 10 p„rþi sociale a
Ón calitate de asociaþi ai Societ„þii Comerciale – Breaza, Str. Republicii nr. 21, judeþul Prahova;
100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei,
HOTTO INTERNATIONAL — S.R.L., cu sediul Ón – Depozit Mizil, Bd. G„rii nr. 1, judeþul Prahova;
din cele 20 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, Ón
Bucure∫ti, bd. Camil Ressu nr. 12, bl. B5 bis, sc. B, – Turda, Calea Victoriei nr. 102, bl. E125, judeþul
valoare total„ de 2.000.000 lei, deþinute ca asociat al
et. 5, ap. 57, sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul societ„þii menþionate mai sus. Cluj;
registrului comerþului cu nr. J 40/9687/2000, cod II. Capitalul social al societ„þii este de 2.000.000 – C‚mpia Turzii, str. Vasile Goldi∫ nr. 2, judeþul
fiscal R13474049, cu un capital social 2.000.000 lei, lei, Ómp„rþit Ón 20 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare. CLuj;
Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a asociaþilor, Repartizarea capitalului social pe asociaþi, Ón – Reghin, str. Mihai Viteazul, nr. 82-84, judeþul
s-a Óncheiat prezentul act, Ón urm„toarele condiþii: urma contractului de cesiune, este urm„toarea: Mure∫;
1. Subsemnatul Beca Paul declar c„ cesionez 1. Bucur Tiberiu (domiciliat Ón Bucure∫ti, Aleea – P„t‚rlagele, Magazin mixt, bl. A3, judeþul
toate p„rþile sociale, deþinute de mine Ón societatea Teiul Doamnei nr. 10, bl. 24, sc. A, et. 2, ap. 13,
menþionat„ mai sus, respectiv 10 p„rþi sociale a Buz„u;
sectorul 2) deþine 10 p„rþi sociale a 100.000 lei
100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ cesionat„ de fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei, cu o – Adjud, Str. Republicii nr. 3-5, parter, judeþul
1.000.000 lei, dlui Cionea Cristian-Dobrogeanu. participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %; Vrancea;
Totodat„, declar c„ Ón urma cesiunii m-am retras 2. Bucur Maria (cet„þean rom‚n, n„scut„ la data – Videle, Str. Giurgiului, Complex Stejarul,
din societate, am primit de la cesionar toate de 11.03.1955 Ón Bucure∫ti, sectorul 7, c„s„torit„, judeþul Teleorman.
drepturile cuvenite, nu mai am nici un fel de domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Aleea Teiul Doamnei nr. 2. P‚n„ la data de 30.04.2001 se desfiinþeaz„
pretenþii ∫i nici Óndatoriri faþ„ de societate sau faþ„ 10, bl. 24, sc. A, et. 2, ap. 13, sectorul 2) deþine 10 urm„toarele sucursale:
de cesionar ∫i din acest moment Ónceteaz„ orice p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„
– Bra∫ov – Ardeal
raport juridic dintre mine ∫i Societatea Comercial„ de 1.000.000 lei, cu o participare la beneficii ∫i
HOTTO INTERNATIONAL — S.R.L. pierderi de 50 %. – Muntenia – Arge∫
2. Subsemnatul Cionea Cristian-Dobrogeanu, III. R„m‚ne Ón funcþia de administrator Bucur – Transilvania – Banat
declar c„ sunt de acord s„ primesc de la dl Beca Tiberiu. – Bac„u – Napoca
Paul 10 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare IV. Se renunþ„ la emblema societ„þii. Vaslui – Prahova
total„ cesionat„ de 1.000.000 lei, c„ruia i-am achitat Prezentul act adiþional face parte integrant„ din – Dobrogea– – Vrancea.
toate drepturile ce i se cuveneau, ∫i Ónþeleg s„ actul constitutiv al societ„þii, c„ruia Ói aduce 3. Punctele de lucru care aparþin sucursalelor ce
preiau p„rþile sociale din capitalul social al modific„rile corespunz„toare, celelalte prevederi
urmeaz„ a fi desfiinþate vor trece Ón componenþa
Societ„þii Comerciale HOTTO INTERNATIONAL — r„m‚n‚nd neschimbate.
sucursalei Bucure∫ti.
S.R.L., cu situaþia economico-financiar„ existent„ la (73/43.307)
4. Œncep‚nd cu data de 16.03.2001, dna Gabriela
data Óncheierii prezentului act, situaþie pe care o *
cunosc. Tudan este revocat„ din funcþia de Ómputernicit
Cesiunea are drept efect subrogarea cesionarului director al sucursalei Prahova. Œncep‚nd cu aceea∫i
Societatea Comercial„ ELVILA — S.A.
Ón drepturile ∫i obligaþiile cedentului, Ón calitate de Bucure∫ti dat„ este numit director interimar al Sucursalei
asociat, conform legii ∫i actului constitutiv al Prahova dl Florinel Radu, cet„þean rom‚n,
societ„þii, cesionarul care deþinea restul p„rþilor ACT ADIÞIONAL domiciliat Ón Mizil, str. Mihai Bravu nr. 191, bl. 191,
sociale devenind asociat unic. sc. A, et. 1 ap. 5, legitimat cu B.I. seria P.H. nr.
3. Ca urmare a cesiunii Ón condiþiile menþionate la actul constitutiv al societ„þii comerciale,
194866 eliberat de Poliþia Mizil la data de
mai sus, dl Cionea Cristian-Dobrogeanu va deþine autentificat cu nr. 4166 din 24.11.1998
la Biroul notarului public Irina Daniilescu 14.09.2000.
Óntregul capital social, respectiv 2.000.000 lei,
divizat Ón 20 p„rþi sociale a 100.000 lei fiecare, Subsemnaþii Viorel Cataram„ ∫i Diana E∫anu, Ca urmare, dispoziþiile actului constitutiv al
numerotate de la 1 la 20 inclusiv, ∫i va avea o cot„ membri ai consiliului de administraþie ai Societ„þii societ„þii se modific„ Ón mod corespunz„tor.
de participare la pierderi ∫i/sau beneficii de 100 %. Comerciale ELVILA — S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, (74/43.308)

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAÞILOR

Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucure∫ti ∫os Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
E–mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 857/3.V.2001 conþine 16 pagini. Preþul 6.976 lei ISSN 1220 — 4889