Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA A IV-A

Anul 178 (XX) — Nr. 4388 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Luni, 25 octombrie 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


Societatea Comercială Prezentul act se va publica în Monitorul Oficial al
ZEIFAST - S.R.L., Oradea, județul Bihor României și se va înregistra la O.R.C. Bihor.
Redactat și tehnoprocesat în 5 (cinci) exemplare
ACT ADIȚIONAL originale la Biroul Notarului Public Ochiș Lucia Doina,
azi, data autentificării.
al S.C. ZEIFAST - S.R.L., cu sediul în Oradea,
bd. Decebal, nr. 41, județul Bihor, înmatriculată la (1/1.841.929)
O.R.C. Bihor sub nr. J 05/1012/2008,
Societatea Comercială
C.U.I. 23688953
LINIA VERDE - S.R.L., Oradea, județul Bihor
Asociatul unic Kallo Albert, în data de 13.10.2010, în
baza hotărârii întocmite și noul asociat Oșlobanu PROIECT DE FUZIUNE
Andreea, au decis următoarele:
1. Cesionarea de către asociatul Kallo Albert a Cuprins:
10 părți sociale, cu valoare nominală de 10,00 lei fiecare, 1. Forma, denumirea și sediul social al societăților
în valoare totală de 100,00 lei, către noul asociat participante la fuziune;
Oșlobanu Andreea. 2. Fundamentul și condițiile fuziunii;
2. În urma acestor modificări, capitalul social al 3. Stabilirea și evaluarea activului și pasivului care se
societății, în valoare totală de 200 lei împărțit în 20 părți transmit S.C. LINIA VERDE - S.R.L. absorbante;
sociale a 10 lei fiecare, va fi deținut astfel: 4. Modalitatea de atribuire a părților sociale și date de
- Kallo Albert - 10 p.s. - 100 lei - 50 % la care acestea dau drept la dividende;
- Oșlobanu Andreea - 10 p.s. - 100 lei - 50 % 5. Raportul de schimb al părților sociale și, dacă este
3. Numirea în funcția de administrator, cu puteri cazul, cuantumul sultei;
depline, pe termen nelimitat, a doamnei Oșlobanu 6. Cuantumul primei de fuziune;
Andreea, cetățean român, CNP 2920713271703, 7. Data situației financiare de fuziune;
domiciliată în Târgu Neamț, str. Ion Creangă nr. 91, 8. Modul de predare respectiv preluare a activelor și
județul Neamț, identificată cu C.I. seria NT nr. 530979 pasivelor;
eliberată de SPCLEP Târgu Neamț la data de 9. Alte date care prezintă interes pentru fuziune.
28.06.2010. Notă introductivă
Subsemnatul Oșlobanu Andreea, declar pe propria În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82
răspundere că sunt în cunoștința situației financiar- din 1991 republicată și a Legii nr. 31/1990 privind
contabile a societății, pe care o accept. societățile comerciale, republicată, precum și a:
Restul prevederilor actului constitutiv al societății hotărârii adunării generale a S.C. LINIA VERDE -
rămâne neschimbat. S.R.L. din data de 30.06.2010 și a hotărârii adunării
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010

generale a S.C. COALTEX - S.R.L. din data de social de 76.750 lei deținut în proporție de 100 % de S.C.
30.06.2010, s-a stabilit fuziunea prin absorbție de către LINIA VERDE - S.R.L.
S.C. LINIA VERDE - S.R.L. a S.C. COALTEX - S.R.L. În urma fuziunii prin absorbție S.C. COALTEX - S.R.L.
1. Forma, denumirea și sediul social al societăților se va dizolva fără lichidare, cu transmiterea universală a
participante la fuziune: patrimoniului acesteia către societatea absorbantă.
Entitățile participante la fuziune sunt: 3. Stabilirea și evaluarea activului și pasivului care
1. S.C. LINIA VERDE - S.R.L., cu sediul social în se transmite S.C. LINIA VERDE - S.R.L., societate
Oradea, strr. Grigore Erofte nr. 18, bl. Q94, sc. A, ap. 1, absorbantă.
înregistrată la ORC sub nr. J 05/646/2003, CUI 15467340 În vederea stabilirii activului și pasivului ce se va
transmite societății absorbante, s-a procedat la
- societate absorbantă.
întocmirea situațiilor financiare ale unității absorbite
2. S.C. COALTEX - S.R.L., cu sediul social în Oradea,
pentru data de 30.06.2010 în baza balanțelor de
str. Erofte Grigore, nr. 1, bl. S60, ap. 3, înregistrată la
verificare și după inventarierea și evaluarea elementelor
ORC sub nr. J 05/315/2002, CUI 14536654 - societate
patrimoniale ale acestora. Situațiile financiare s-au
absorbită. întocmit în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor
2. Fundamentarea și condițiile fuziunii publice nr. 306 din 26.02.2002.
Fundamentul prezentei fuziuni îl constituie prevederile În mod similar s-a procedat și în cazul societății
Legii nr. 82 din 1991, republicată, și a Legii nr. 31/1990, absorbante.
republicată, și urmărește fuziunea celor două societăți. S-a utilizat valoarea de intrare în patrimoniu, respectiv
Fuziunea are loc prin absorbirea de către S.C. LINIA valoarea contabilă pusă de acord cu rezultatele
VERDE - S.R.L. a S.C. COALTEX - S.R.L. Fuziunea inventarierii, din următoarele considerente:
respectă dispozițiile legale privind fuziunea și dispozițiile - reflectă indicatorii economico-financiari în aceleași
dreptului comun privind reorganizarea comercianților unități de măsură și în aceiași termeni de comparație ai
persoane juridice. activității entităților ce fac obiectul prezentului proiect;
S.C. LINIA VERDE - S.R.L. are un capital social de - se respectă principiul prudenței în evaluare.
3.950 lei deținut în proporție de 94,9 % de S.C. LINEA La data bilanțului de fuziune, siutuația activelor și
VERDE SPA ITALIA și 5,1 % de Niculae Dorina, persoană pasivelor entităților participante la fuziune se reprezintă
fizică română, iar S.C. COALTEX - S.R.L. are un capital astfel:
S.C. LINIA VERDE - S.R.L.
Total activ: 2.169.848 Total pasiv: 2.169.848
Acte imobilizate: 2.089.801 Capitaluri Proprii: -614.669
Active Circulante: 79.717 Datorii: 2.784.517
Cheltuieli în avans: 330 Vanituri în avans: -

Activul net al S.C. LINIA VERDE - S.R.L. este de 614.669 lei


S.C. COALTEX - S.R.L.
Total activ: 211.838 Total pasiv: 211.838
Active imobilizate: 198.469 Capitaluri proprii: 160.784
Active circulante: 12.511 Datorii: 51.054
Cheltuieli în avans: 858 Venituri în avans: -

Activul net al S.C. COALTEX - S.R.L. este de 160.784 lei

Activul net s-a determinat de fiecare entitate administratorilor celor două entități privind stingerea
absorbantă conform Ordinului ministrului finanțelor pasivului.
publice nr. 306 din 2002 pentru aprobarea 4. Modalitatea de distribuire a părților sociale și
Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu data de la care acestea dau dreptul de dividende.
directivele europene. Predarea părților sociale a societății absorbite se va
Stingerea pasivului societății absorbite se face prin face în momentul înregistrării la O.R.C. a actului adițional
preluarea acestuia de către societatea absorbantă ca de modificare a actului constitutiv al S.C. LINIA VERDE -
efect al fuziunii în conformitate cu declarația S.R.L., entitate absorbantă.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010 3

5. Raportul de schimb al părților sociale și Societatea absorbantă LINIA VERDE - S.R.L., prin
cuantumul sultei. preluarea patrimoniului de la societatea absorbită
În baza activului net determinat conform Ordinului COALTEX - S.R.L., va continua activitatea, dobândind
ministrului finanțelor publice nr. 306 din 26.02.2002 drepturile și obligațiile entității absorbite, care la data
pentru aprobarea reglementărilor contabile simplificate, fuziunii se dizolvă fără lichidare.
armonizate cu directivele europene, entitățile participante Stabilirea activului și pasivului unităților care
la fuziune au procedat la calculul valorii contabile a unei fuzionează se face pe baza situațiilor financiare
părți sociale, rezultând următoarele: întocmite la 30.06.2010.
S.C. LINIA VERDE - S.R.L.: 1.556 lei/parte socială În evaluarea elementelor patrimoniale ale unităților
S.C. COALTEX - S.R.L.: 20,95 lei/parte socială care fuzionează s-a ales ca metodă de evaluare
Având în vedere valorile contabile ale entităților evaluarea contabilă.
participante la fuziune, precum și valoarea nominală a 9. Diverse.
unei părți sociale de 10 lei raportul de schimb al părților Fuziunea va avea loc în momentul în care la ORC se
sociale este de 1:1. va înregistra actul adițional de modificare a actului
Nu este necesar a se plăti sulta. constitutiv al S.C. LINIA VERDE - S.R.L. Denumirea
Capitalul social al societății absorbite va fi transmis societății absorbante se păstrează ca S.C. LINIA VERDE -
societății absorbante. În urma acestei operațiuni, S.R.L., sediul social al acesteia rămânând neschimbat.
capitalul social deținut în S.C. COALTEX - S.R.L. de către (2/1.841.930)
S.C. LINIA VERDE - S.R.L. va aparține în continuare S.C.
LINIA VERDE - S.R.L. Societatea Comercială
La data de 30.06.2010 situația capitalului social al GIULEANU CONSTRUCT - S.R.L.
participantelor la fuziune este următoarea: satul Cernișoara, comuna Cernișoara
județul Vâlcea
SITUAȚIA CAPITALULUI SOCIAL
Nr. ACT ADIȚIONAL
Societate Nr. părți VN PS Val. cap. soc.
Crt.
din data de 4.10.2010
1 LINIA VERDE 395 10 3.950
al S.C. GIULEANU CONSTRUCT - S.R.L.
2 COALTEX 7.675 10 76.750 Subsemnatul Giuleanu Ion, cu cetățenie română,
domiciliat în satul Cernișoara, comuna Cernișoara,
6. Cuantumul primei de fuziune județul Vâlcea, CNP 1560201384205, identificat cu C.I.
Întrucât s-a hotărât ca raportul de schimb al părților seria VX nr. 137226 eliberată de Poliția Horezu, la data
sociale să fie de 1:1, nu este necesar a se plăti prima de de 13.08.2003, deținând un număr de 20 părți sociale,
fuziune. reprezentând 100 % capitalul social al societății decid:
7. Data bilanțului de fuziune Art. 1 Retragerea din societate a domnului Giuleanu
Bilanțul de fuziune se va întocmi conform situațiilor Ion prin donarea unui număr de 20 părți sociale, cu
financiare existente la data de 30.06.2010 și în valoare nominală de 10 lei/parte socială, în valoare totală
conformitate cu Ordinului ministrului finanțelor nr. 306 din de 200 lei, doamnei Giuleanu Aurora, cu cetățenie
2002 pentru aprobarea reglementărilor contabile română, domiciliată în satul Cernișoara, comuna
simplificate, armonizate cu directivele europene. Cernișoara, județul Vâlcea, CNP 2610327384182,
8. Modul de predare respectiv de preluare a identificată cu C.I. seria VX nr. 327625 eliberată de
activelor și pasivelor. SPCLEP Horezu, la data de 10.07.2008, care devine
Unitatea absorbită transmite întregul patrimoniu astfel nou asociat, conform contractului de donație nr.
unității absorbante în starea și structura în care este 1238 din data de 27.09.2010, autentificat în cadrul BNP
Dan-Mihai Mitroi.
reflectat în situația financiară întocmai pentru data de
Art. 2 În urma donației, capitalul social total al
30.06.2010. Transmiterea patrimoniului se va face
societății este de 200 lei fiind împărțit într-un număr de 20
printr-un protocol de predare-primire.
părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte
Eventualele modificări patrimoniale apărute în socială și deținut în întregime de către asociatul unic
perioada cuprinsă între proiectul de fuziune și protocolul Giuleanu Aurora, astfel:
de predare-primire și impuse de procesul de fuziune se a. Giuleanu Aurora aport la capitalul social 100 %
vor consemna în protocolul respectiv. reprezentând un număr de 20 părți sociale, cu o valoare
Transmiterea patrimoniului unității absorbite se va nominală de 10 lei/parte socială și în valoare totală de
face după hotărârea adunării generale de fuziune 200 lei, participare la profit 100 % și poarticipare la
propriu-zise. pierderi 100 %.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010

Art. 3 Revocarea din funcția de administrator a modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.
domnului Giuleanu Ion și numirea în funcția de 31/1990, republicată, cu modificările și completările
administrator a doamnei Giuleanu Aurora, cu datele de ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de
identificare de mai sus, pe o perioadă nelimitată. depunere menționare acte.
Art. 4. Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
neschimbat.
(3/1.843.214) Admite cererea de depunere și menționare acte așa
cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul
Societatea Comercială comerțului a depunerii următoarelor acte: contract de
MIRIFIC - S.R.L., Râmnicu Vâlcea închiriere din data de 1.10.2009.
județul Vâlcea Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a următoarelor acte: Rezoluție
director/persoană desemnată.
ROMÂNIA
Executorie de drept.
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Tribunalul Vâlcea, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ modificări și completări din Legea nr. 84/2010.
TRIBUNALUL VÂLCEA Pronunțată în ședința din data de 6.10.2010.
(4/1.843.215)
DOSAR NR. 24871/2010
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 11342360 Societatea Comercială
ALERIM IMPEX - S.R.L., Râmnicu Vâlcea
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI județul Vâlcea
J 38/539/1998
ROMÂNIA
REZOLUȚIA NR. 23737/6.10.2010 MINISTERUL JUSTIȚIEI

Pronunțată în ședința din data de 6 octombrie 2010 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Director delegat
la Oficiul Registrului OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
Comerțului de pe lângă TRIBUNALUL VÂLCEA
Tribunalul Vâlcea - Geamănu Maria
Referent în cadrul DOSAR NR. 24958/2010
Oficiului Registrului COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 15599570
Comerțului de pe lângă
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
Tribunalul Vâlcea - Mihai Marian Ionuț
J 38/583/2003
Pe rol, soluționarea cererii de depunere și menționare
acte formulate de petenta MIRIFIC - S.R.L., cu sediul REZOLUȚIA NR. 26759/7.10.2010
ales în Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian, nr. 144, bloc 4,
pronunțată în ședința din data de 7 octombrie 2010
sc. C, ap. 9, cod unic de înregistrare 11342360, număr de
ordine în registrul comerțului J 38/539/1998, prin care se Director delegat
solicită înregistrarea în registrul comerțului a la Oficiul Registrului
următoarelor acte: contract de închiriere din data de Comerțului de pe lângă
1.10.2009. Tribunalul Vâlcea - Geamănu Maria
Referent în cadrul
DIRECTORUL DELEGAT Oficiului Registrului
Asupra cererii de față: Comerțului de pe lângă
Prin cererea înregistrată sub nr. 24871 din 4.10.2010 Tribunalul Vâlcea - Mihai Marian Ionuț
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a Pe rol, soluționarea cererii de depunere și menționare
depunerii următoarelor acte: contract de închiriere din acte formulate de petenta ALERIM IMPEX - S.R.L., cu
data de 1.10.2009. sediul ales în Râmnicu Vâlcea, Str. Dacia, nr. 6, bloc 86,
Examinând înscrisurile menționate directorul delegat, sc. A, et. 4, ap. 16, cod unic de înregistrare 15599570,
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în număr de ordine în registrul comerțului J 38/583/2003,
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 116/2009, prin care se solicită înregistrarea în registrul comerțului a
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. următoarelor acte: contract de comodat din data de
84/2010, cu dispozițiile Legii nr. 26/1990, republicată, cu 15.12.2009.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010 5

DIRECTORUL DELEGAT Referent în cadrul


Oficiului Registrului
Asupra cererii de față:
Comerțului de pe lângă
Prin cererea înregistrată sub nr. 24958 din 5.10.2010
Tribunalul Vâlcea - Mihai Marian Ionuț
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
depunerii următoarelor acte: contract de comodat din Pe rol, soluționarea cererii de depunere și menționare
data de 15.12.2009. acte formulate de petenta LIXCONSTRUCT - S.R.L., cu
Examinând înscrisurile menționate directorul delegat, sediul ales în Râmnicu Vâlcea, Goranu, punctul
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în „Lespezi”, nr. 72, cod unic de înregistrare 15658099,
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 116/2009, număr de ordine în registrul comerțului J 38/643/2003,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. prin care se solicită înregistrarea în registrul comerțului a
84/2010, cu dispozițiile Legii nr. 26/1990, republicată, cu următoarelor acte: contract de comodat din data de
modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 2.08.2008.
31/1990, republicată, cu modificările și completările
DIRECTORUL DELEGAT
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de
depunere menționare acte. Asupra cererii de față:
Prin cererea înregistrată sub nr. 24974 din 5.10.2010
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune: s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
Admite cererea de depunere și menționare acte așa depunerii următoarelor acte: contract de comodat din
cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul data de 2.08.2008.
comerțului a depunerii următoarelor acte: contract de Examinând înscrisurile menționate directorul delegat,
comodat din data de 15.12.2009. constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 116/2009,
Oficial al României, Partea a IV-a. aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
Executorie de drept. 84/2010, cu dispozițiile Legii nr. 26/1990, republicată, cu
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.
Tribunalul Vâlcea, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și 31/1990, republicată, cu modificările și completările
următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de
modificări și completări din Legea nr. 84/2010. depunere menționare acte.
Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010.
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
(5/1.843.216)
Admite cererea de depunere și menționare acte așa
Societatea Comercială cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul
LIXCONSTRUCT - S.R.L., Râmnicu Vâlcea comerțului a depunerii următoarelor acte: contract de
județul Vâlcea comodat din data de 2.08.2008.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
ROMÂNIA Oficial al României, Partea a IV-a.
MINISTERUL JUSTIȚIEI Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Tribunalul Vâlcea, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ modificări și completări din Legea nr. 84/2010.
TRIBUNALUL VÂLCEA Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010.
(6/1.843.217)
DOSAR NR. 24974/2010
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 15658099 Societatea Comercială
TAXI METEOR - S.R.L., Râmnicu Vâlcea
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI județul Vâlcea
J 38/643/2003
ACT ADIȚIONAL
REZOLUȚIA NR. 26760/7.10.2010
la actul constitutiv al S.C. TAXI METEOR - S.R.L.
Pronunțată în ședința din data de 7 octombrie 2010 Subsemnații
Director delegat Scorneică Gheorghe, cetățean român, născut la data
la Oficiul Registrului de 23.04.1947, în municipiul București, sectorul 5, CNP
Comerțului de pe lângă 1470423384200, cu domiciliul în municipiul Râmnicu
Tribunalul Vâlcea - Geamănu Maria Vâlcea, str. General Gheorghe Magheru, nr. 12, bl. S2,
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010

sc. C, ap. 12, județul Vâlcea, în calitate de asociat unic și prezentului act adițional și a noului act constitutiv, ce se
administrator al S.C. TAXI METEOR - S.R.L., cu sediul în va încheia ulterior.
municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru nr. 12, Prezentul act se înregistrează la Registrul comerțului
bl. S2, sc. C, et. 3, ap. 12, județul Vâlcea, înmatriculată la și se publică în Monitorul Oficial al României.
Registrul Comerțului Vâlcea sub nr. J 38/802/23.07.2008, Redactat și autentificat de notarul public Firan Rodica,
având cod unic de înregistrare 24232210, pe de o parte, în cinci exemplare, după semnare.
și (7/1.843.218)
Bădescu Marin, cetățean român, născut la data de
8.11.1957 în satul Dedulești, comuna Morărești, județul Societatea Comercială
Argeș, CNP 1571108384189, cu domiciliul în municipiul CEGIM - S.R.L., Olteni, județul Vâlcea
Râmnicu Vâlcea, str. Grigore Procopiu nr. 36, bl. 61,
sc. B, ap. 11, județul Vâlcea, pe de altă parte, în ROMÂNIA
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu MINISTERUL JUSTIȚIEI
modificările ulterioare, am hotărât modificarea actului
constitutiv al societății, după cum urmează: OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
1. Se cooptează în S.C. TAXI METEOR - S.R.L.
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
domnul Bădescu Marin, cu datele personale precizate
TRIBUNALUL VÂLCEA
mai sus.
2. Domnul Scorneică Gheorghe cesionează cele 20 DOSAR NR. 25063/2010
(douăzeci) părți sociale deținute în societate, în valoare COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 4556450
nominală de 10 lei fiecare și valoare totală de 200 lei,
domnului Bădescu Marin. NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
3. În urma cesionării părților sociale, se retrage din J 38/877/1993
S.C. TAXI METEOR - S.R.L. domnul Scorneică
Gheorghe, care astfel, declară că nu mai are drepturi și REZOLUȚIA NR. 26763/7.10.2010
nici obligații în societate. Pronunțată în ședința din data de 7 octombrie 2010
Subsemnatul Scorneică Gheorghe declar că îmi asum
Director delegat
întreaga răspundere materială, civilă, penală, după caz,
la Oficiul Registrului
pentru actele și faptele societății încheiate până la data
Comerțului de pe lângă
încheierii și autentificării prezentului înscris.
Tribunalul Vâlcea - Geamănu Maria
4. Capitalul social al S.C. TAXI METEOR - S.R.L. în
Referent în cadrul
valoare totală de 200 lei, în numerar, se divide în 20 părți Oficiului Registrului
sociale în valoare nominală de 10 lei, părți sociale ce Comerțului de pe lângă
aparțin asociatului unic Bădescu Marin. Tribunalul Vâlcea - Mihai Marian Ionuț
5. Se schimbă sediul social al societății, de la adresa:
municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru nr. 12, Pe rol, soluționarea cererii de depunere și menționare
bl. S2, sc. C, et. 3, ap. 12, județul Vâlcea, la adresa: acte formulate de petenta CEGIM - S.R.L., cu sediul ales
municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Grigore Procopiu nr. 39, în Olteni, nr. 57bis, cod unic de înregistrare 4556450,
bl. 61, sc. B, et. 2, ap. 11, județul Vâlcea. număr de ordine în registrul comerțului J 38/877/1993,
prin care se solicită înregistrarea în registrul comerțului a
6. Se revocă din funcție administratorul existent al
următoarelor acte: cerere de numire expert-contabil
societății și se numește un nou administrator, în persoana
pentru majorare capital social.
domnului Bădescu Marin.
Durata mandatului administratorului este nelimitată. DIRECTORUL DELEGAT
Subsemnatul Bădescu Marin sunt de acord cu Asupra cererii de față:
cooptarea mea în S.C. TAXI METEOR - S.R.L., precum Prin cererea înregistrată sub nr. 25063 din 5.10.2010
și cu celelalte clauze ale prezentului act adițional pe care s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
mi le însușesc prin însăși semnarea acestuia. depunerii următoarelor acte: cerere numire expert-
7. Actele contabile și extracontabile ale societății vor fi contabil pentru majorare capital social.
predate noului asociat pe bază de proces-verbal, ulterior Examinând înscrisurile menționate directorul delegat,
încheierii prezentului înscris. Situația economico- constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
financiară a firmei va fi prezentată în balanța de verificare conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 116/2009,
la data de 31.08.2010. aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
Actul constitutiv existent își încetează valabilitatea, 84/2010, cu dispozițiile Legii nr. 26/1990, republicată, cu
societatea urmând a funcționa în continuare în baza modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010 7

31/1990, republicată, cu modificările și completările 3. Marica Maria se retrage din societate, declarând că
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de și-a primit toate drepturile materiele cuvenite din partea
depunere menționare acte. societății și nu mai are niciun fel de pretenție față de
aceasta și față de asociați, iar cesionarul declară că și-a
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune: primit părțile sociale cesionate.
Admite cererea de depunere și menționare acte așa 4. Se revocă din funcția de administrator doamna
cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul Marica Maria.
comerțului a a depunerii următoarelor acte: cerere 5. Se numește în funcția de administrator domnul
numire expert-contabil pentru majorare capital social. Mateescu Cristian-Viorel, cu datele de identificare de mai
Alte mențiuni: sus.
Cerere numire expert-contabil pentru majorare capital Durata mandatului administratorului este nelimitată.
social în persoana doamnei Feydieu Floarea Camelia, 6. Societatea va funcționa cu asociat unic și
cetățean român, având CNP 2730226381458, născută în administrator Mateescu Cristian-Viorel.
Drăgășani, Vâlcea, domiciliată în Râmnicu Vâlcea, 7. Capitalul social în valoare de 200 lei se împarte în
Str. Rândunelelor, nr. 2, bl. 15, sc. B, et. 3, ap. 14, județul 20 părți sociale a 10 lei fiecare, aparținând în totalitatea
Vâlcea, posesoare a C.I. seria VX nr. 293780 eliberată de asociatului unic.
SPCLEP Rm. Vâlcea la data de 13.08.2007, carnet Actul constitutiv își încetează producerea efectelor
CECAR 26508/2007. juridice pe viitor, prin libera voință a asociaților, societatea
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul urmând a funcționa în continuare în baza actului
Oficial al României, Partea a IV-a. constitutiv ce se redactează și se semnează odată cu
Executorie de drept. prezentul înscris.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Prezentul act se înregistrează în registrul comerțului și
Tribunalul Vâlcea, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și se publică în Monitorul Oficial al României.
următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu Subsemnații declarăm că, înainte de semnarea
modificări și completări din Legea nr. 84/2010. prezentului înscris, am citit personal cuprinsul acestuia și
Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010. corespunde întocmai acordului nostru de voință.
(8/1.843.219) Act redactat în trei exemplare în data de
15 septembrie 2010 la Râmnicu Vâlcea.
Societatea Comercială (9/1.843.220)
CRISTALIDA - S.R.L., Râmnicu Vâlcea
județul Vâlcea Societatea Comercială
OPTIMISTUL - S.R.L., Râmnicu Vâlcea
ACT ADIȚIONAL județul Vâlcea

la actul constitutiv al Societății Comerciale


ROMÂNIA
CRISTALIDA - S.R.L. MINISTERUL JUSTIȚIEI
Subsemnata Marica Maria, cetățean român, având
CNP 2540220384188, născută în Tomsani, județul OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Vâlcea, domiciliată în Râmnicu Vâlcea, str. Mareșal Ion
Antonescu, nr. 40, bl. N14, sc. C, ap. 17, posesoare a C.I. OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
seria VX nr. 134278/23.07.2003, eliberată de Poliția Rm. TRIBUNALUL VÂLCEA
Vâlcea, în calitate de asociat unic al Societății
DOSAR NR. 25108/2010
Comerciale CRISTALIDA - S.R.L., în conformitate cu
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 13989932
prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificări,
hotărăsc: NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
1. Se cooptează în societate ca asociat: Mateescu J 38/208/2001
Cristian-Viorel, cetățean român, având CNP
1721001384241, născut în Rm. Vâlcea, județul Vâlcea, REZOLUȚIA NR. 26826/8.10.2010
doimiciliat în Râmnicu Vâlcea, str. Henri Coandă nr. 18,
bl. P4, sc. B, ap. 5, județul Vâlcea, posesor al C.I. seria Pronunțată în ședința din data de 8 octombrie 2010
VX nr. 390042/30.06.2010, eliberată de SPCLEP Director delegat
Râmnicu Vâlcea. la Oficiul Registrului
2. Marica Maria cesionează 20 părți sociale a 10 lei Comerțului de pe lângă
fiecare, împreună valorând 200 lei lui Mateescu Cristian- Tribunalul Vâlcea - Stoian Maria
Viorel. Magdalena
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010

Referent în cadrul Societatea Comercială


Oficiului Registrului VEL PITAR - S.A., Râmnicu Vâlcea
județul Vâlcea
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Vâlcea - Linte Rodica ROMÂNIA

Pe rol, soluționarea cererii de depunere și menționare


MINISTERUL JUSTIȚIEI
acte formulate de petenta OPTIMISTUL - S.R.L., cu
sediul ales în Râmnicu Vâlcea, str. Mr. Vasile Popescu OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

nr. 3, bl. P.3, sc. C, ap. 11, cod unic de înregistrare OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
13989932, număr de ordine în registrul comerțului TRIBUNALUL VÂLCEA
J 38/208/2001, prin care se solicită înregistrarea în
DOSAR NR. 25114/2010
registrul comerțului a următoarelor acte: contract de COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 21229091
închiriere din data de 4.01.2010.
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
DIRECTORUL DELEGAT J 38/221/2007

Asupra cererii de față:


REZOLUȚIA NR. 26827/8.10.2010
Prin cererea înregistrată sub nr. 25108 din 6.10.2010
Pronunțată în ședința din data de 8 octombrie 2010
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
Director delegat
depunerii următoarelor acte: contract de închiriere din la Oficiul Registrului
data de 4.01.2010. Comerțului de pe lângă
Examinând înscrisurile menționate directorul delegat, Tribunalul Vâlcea - Stoian Maria
Magdalena
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
Referent în cadrul
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 116/2009, Oficiului Registrului
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. Comerțului de pe lângă
84/2010, cu dispozițiile Legii nr. 26/1990, republicată, cu Tribunalul Vâlcea - Mihai Marian Ionuț
modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. Pe rol, soluționarea cererii de depunere și menționare
acte formulate de petenta VEL PITAR - S.A., cu sediul
31/1990, republicată, cu modificările și completările
ales în Râmnicu Vâlcea, str. Timiș nr. 22, parter, cod unic
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de de înregistrare 21229091, număr de ordine în registrul
depunere menționare acte. comerțului J 38/221/2007, prin care se solicită
înregistrarea în registrul comerțului a următoarelor acte:
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune: act adițional la contractul de închiriere nr. 1/465 din data
de 22.03.2010.
Admite cererea de depunere și menționare acte așa
cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul DIRECTORUL DELEGAT
comerțului a depunerii următoarelor acte: contract de Asupra cererii de față:
Prin cererea înregistrată sub nr. 25114 din 6.10.2010
închiriere din data de 4.01.2010.
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul depunerii următoarelor acte: act adițional la contractul de
Oficial al României, Partea a IV-a. închiriere nr. 1/465 din data de 22.03.2010.
Executorie de drept. Examinând înscrisurile menționate directorul delegat,
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 116/2009,
Tribunalul Vâlcea, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu 84/2010, cu dispozițiile Legii nr. 26/1990, republicată, cu
modificări și completări din Legea nr. 84/2010. modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.
31/1990, republicată, cu modificările și completările
Pronunțată în ședința din data de 8.10.2010. ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de
(10/1.843.221) depunere menționare acte.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010 9

Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune: DIRECTORUL DELEGAT


Admite cererea de depunere și menționare acte așa Asupra cererii de față:
cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul Prin cererea înregistrată sub nr. 25155 din 6.10.2010
comerțului a depunerii următoarelor acte: act adițional la s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
contractul de închiriere nr. 1/465 din data de 22.03.2010. depunerii următoarelor acte: contract de colaborare nr. 9
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul din data de 21.03.2010.
Oficial al României, Partea a IV-a. Examinând înscrisurile menționate, directorul delegat,
Executorie de drept. constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 116/2009,
Tribunalul Vâlcea, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu 84/2010, cu dispozițiile Legii nr. 26/1990, republicată, cu
modificări și completări din Legea nr. 84/2010. modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.
Pronunțată în ședința din data de 8.10.2010. 31/1990, republicată, cu modificările și completările
(11/1.843.222) ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de
depunere menționare acte.
Societatea Comercială
NICOLAUR TOUR - S.R.L., Râmnicu Vâlcea Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
județul Vâlcea Admite cererea de depunere și menționare acte așa
cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul
ROMÂNIA comerțului a depunerii următoarelor acte: contract de
colaborare nr. 9 din data de 21.03.2010.
MINISTERUL JUSTIȚIEI Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
Tribunalul Vâlcea, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
TRIBUNALUL VÂLCEA
următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
DOSAR NR. 25155/2010 modificări și completări din Legea nr. 84/2010.
Pronunțată în ședința din data de 8.10.2010.
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 22658318
(12/1.843.223)
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
Societatea Comercială
J 38/1075/2007
MODIMEX COMPANY - S.R.L., satul Pripoare
REZOLUȚIA NR. 26828/8.10.2010 comuna Perișani, județul Vâlcea

Pronunțată în ședința din data de 8 octombrie 2010 ACT ADIȚIONAL


Director delegat al S.C. MODIMEX COMPANY - S.R.L.
la Oficiul Registrului
Subsemnatul Mohanu Ion, cetățean român, domiciliat
Comerțului de pe lângă
în satul Pripoare, comuna Perișani, județul Vâlcea, CNP
Tribunalul Vâlcea - Stoian Maria
1650729380880, identificat cu C.I. seria VX nr.
Magdalena
087318/7.06.2002, eliberată de Poliția Brezoi, asociat
Referent în cadrul
unic al MODIMEX COMPANY - S.R.L., în conformitate cu
Oficiului Registrului
prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificări și
Comerțului de pe lângă
în temeiul prevederilor art. 35, alin. 1, lit. l) din Legea nr.
Tribunalul Vâlcea - Mihai Marian Ionuț
359/2004, cu completările și modificările ulterioare, am
Pe rol, soluționarea cererii de depunere și menționare hotărât:
acte formulate de petenta NICOLAUR TOUR - S.R.L., cu 1. Se cooptează în societate Mohanu I. Ion, cetățean
sediul ales în Râmnicu Vâlcea, str. Mihai Eminescu român, născut în comuna Perișani, județul Vâlcea,
nr. 41, bl. C10, sc. A, ap. 27, cod unic de înregistrare domiciliat în satul Surdoiu, comuna Perișani, județul
22658318, număr de ordine în registrul comerțului Vâlcea, CNP 1431010380887, idntificat cu B.I. seria D.A.
J 38/1075/2007, prin care se solicită înregistrarea în nr. 867789/30.05.1986, eliberat de Poliția Brezoi.
registrul comerțului a următoarelor acte: contract de 2. Retragerea din societate a domnului Mohanu Ion,
colaborare nr. 9 din data de 21.03.2010. prin cesionarea unui număr de 20 părți sociale, cu
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010

valoarea nominală de 10 lei/parte socială, în valoare 3. Simion Dan declară că și-a primit toate drepturile
totală de 200 lei, la prețul de 10 lei/parte socială, materiale cuvenite din partea societății și nu mai are
domnului Mohanu I. Ion. niciun fel de pretenție față de aceasta și față de asociat,
3. Mohanu Ion declară că și-a primit toate drepturile
iar cesionarul declară că și-a primit părțile sociale
materiale cuvenite din partea societății și nu mai are
niciun fel de pretenție față de aceasta și față de asociat, cesionate.
iar cesionarul declară că și-a primit părțile sociale 4. În urma cesiunii, capitalul social total al societății în
cesionate. valoare de 200 lei este împărțit într-un număr de 20 părți
4. Capitalul social în valoare de 200 lei este împărțit sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și
într-un număr de 20 părți sociale, cu o valoare nominală deținut în totalitate de către asociatul unic, Pătru Marian.
de 10 lei/parte socială și deținut în totalitate de către
5. Se revocă din funcția de administrator al societății
asociatul unic, Mohanu I. Ion.
5. Se revocă din funcția de administrator al societății Simion Dan.
Mohanu Ion. 6. Se numește în funcția de administrator al societății
6. Se numește în funcția de administrator al societății Pătru Marian, cu datele de identificare de mai sus, pe o
Mohanu I. Ion, pe o perioadă nelimitată. perioadă nelimitată.
Actul constitutiv își încetează producerea efectelor 7. Se schimă sediul social din Râmnicu Vâlcea,
juridice pe viitor, societatea urmând a funcționa în
str. Lucian Blaga nr. 7, bl. A33, sc. D, parter, ap. 1, județul
continuare în baza unui nou act constitutiv.
Prezentul act se înregistrează în Registrul Comerțului Vâlcea, în Râmnicu Vâlcea, str. Marin Sorescu nr. 12,
și se publică în Monitorul Oficial al României. bl. A38/3, sc. C, ap. 13, județul Vâlcea.
Subsemnații declarăm că înainte de semnarea 8. Extinderea obiectului de activitate al societății cu
prezentului înscris, am citit personal cuprinsul acestuia și următoarele activități: 4613 - intermedieri în comerțul cu
corespunde întocmai acordului nostru de voință. material lemnos și materiale de construcții; 3811 -
(13/1.843.224)
colectarea deșeurilor nepericuloase; 3832 - recuperarea
Societatea Comercială materialelor reciclabile sortate; 4618 - intermedieri în
SIMVIL - S.R.L., Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter
specific, n.c.a.; 4619 - intermedieri în comerțul cu
ACT ADIȚIONAL produse diverse; 4673 - comerț cu ridicata al materialului
al S.C. SIMVIL - S.R.L. lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor
Subsemnatul Simion Dan, cetățean român, domiciliat sanitare; 4674 - comerț cu ridicata al echipamentelor și
în Râmnicu Vâlcea, str. Lucian Blaga nr. 9, bl. A31/2, furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de
sc. A, ap. 1, județul Vâlcea, CNP 1650320384184, încălzire; 4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și
identificat cu C.I. seria VX nr. 196235, eliberată de Poliția resturilor; 5210 - depozitări.
Râmnicu Vâlcea la data de 22.12.2004, deținând un
9. Se schimbă domeniul și activitatea principală ale
număr de 20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul
social al societății, asociat unic al SIMVIL - S.R.L., în societății și se stabilesc astfel: domeniul principal de
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, activitate este CAEN 467 - comerț cu ridicata specializat
republicată, cu modificări și în temeiul prevederilor al altor produse; activitatea principală este CAEN 4677 -
art. 35, alin. 1, lit. l) din Legea nr. 359/2004, cu comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor.
completările și modificările ulterioare, am hotărât: Actul constitutiv își încetează producerea efectelor
1. Se cooptează în societate Pătru Marian, cetățean
juridice pe viitor, prin libera voință a asociatului unic,
român, născut în Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea,
domiciliat în Râmnicu Vâlcea, Str. Luceafărului nr. 8, bl. societatea urmând a funcționa în continuare în baza unui
A1, sc. A, ap. 17, județul Vâlcea, CNP 1740729384191, nou act constitutiv.
idntificat cu C.I. seria VX nr. 377140/23.02.2010, Prezentul act se înregistrează în Registrul Comerțului
eliberată de SPCLEP Râmnicu Vâlcea. și se publică în Monitorul Oficial al României.
2. Retragerea din societate a domnului Simion Dan, Subsemnații declarăm că înainte de semnarea
prin cesionarea unui număr de 20 părți sociale, cu
prezentului înscris, am citit personal cuprinsul acestuia și
valoarea nominală de 10 lei/parte socială, în valoare
totală de 200 lei, la prețul de 10 lei/parte socială, corespunde întocmai acordului nostru de voință.
domnului Pătru Marian. (14/1.843.225)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010 11

Societatea Comercială conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 116/2009,


ROMLELIE - S.R.L., Râmnicu Vâlcea aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
județul Vâlcea 84/2010, cu dispozițiile Legii nr. 26/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr.
ROMÂNIA 31/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de
MINISTERUL JUSTIȚIEI depunere menționare acte.

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
Admite cererea de depunere și menționare acte, așa
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul
TRIBUNALUL VÂLCEA comerțului a depunerii următoarelor acte: hotărârea
adunării generale a acționarilor din data de 20.08.2010,
DOSAR NR. 25293/2010
traducere, procură specială și autentică de împuternicire
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 14230948
din data de 20.08.2010, traducere, extras din registrul
comerțului (traducere) nr. 2971 din data de 1.07.2010,
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
J 38/372/2001
traducere.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
REZOLUȚIA NR. 26853 Partea a IV-a, a următoarelor acte: rezoluție
director/persoană desemnată.
Pronunțată în ședința din data de Executorie de drept.
11 octombrie 2010 Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Director delegat Tribunalul Vâlcea, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
la Oficiul Registrului următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
Comerțului de pe lângă modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
Tribunalul Vâlcea - Stoian Maria Pronunțată în ședința din data de 11 octombrie 2010.
Magdalena (15/1.843.226)
Referent în cadrul
Oficiului Registrului Societatea Comercială
Comerțului de pe lângă MEGAINVEST - S.R.L., Râmnicu Vâlcea
Tribunalul Vâlcea - Mihai Marian Ionuț județul Vâlcea

Pe rol, soluționarea cererii de depunere și menționare ROMÂNIA


acte formulate de petenta ROMLELIE - S.R.L., cu sediul
ales în Râmnicu Vâlcea, Str. Barajului nr. 36C, cod unic MINISTERUL JUSTIȚIEI
de înregistrare 14230948, număr de ordine în registrul
comerțului J 38/372/2001, prin care se solicită OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
înregistrarea în registrul comerțului a următoarelor acte:
hotărârea adunării generale a acționarilor din data de OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
20.08.2010, traducere, procură specială și autentică de TRIBUNALUL VÂLCEA
împuternicire din data de 20.08.2010, traducere, extras
DOSAR NR. 25319/2010
din registrul comerțului (traducere) nr. 2971 din data de
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 6596426
1.07.2010, traducere.
DIRECTORUL DELEGAT NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
J 38/1441/1994
Asupra cererii de față:
Prin cererea înregistrată sub nr. 25293 din 7.10.2010 REZOLUȚIA NR. 26862
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
depunerii următoarelor acte: hotărârea adunării generale Pronunțată în ședința din data de
a acționarilor din data de 20.08.2010, traducere, procură 11 octombrie 2010
specială și autentică de împuternicire din data de Director delegat
20.08.2010, traducere, extras din registrul comerțului la Oficiul Registrului
(traducere) nr. 2971 din data de 1.07.2010, traducere. Comerțului de pe lângă
Examinând înscrisurile menționate, directorul delegat, Tribunalul Vâlcea - Stoian Maria
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în Magdalena
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010

Referent în cadrul Societatea Comercială


Oficiului Registrului OLIMP COMPANY - S.R.L., Băile Govora
județul Vâlcea
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Vâlcea - Mihai Marian Ionuț ROMÂNIA

Pe rol, soluționarea cererii de depunere și menționare


MINISTERUL JUSTIȚIEI
acte formulate de petenta MEGAINVEST - S.R.L., cu
sediul ales în Râmnicu Vâlcea, str. Gib Mihaescu nr. 8, OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

cod unic de înregistrare 6596426, număr de ordine în OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
registrul comerțului J 38/1441/1994, prin care se solicită TRIBUNALUL VÂLCEA
înregistrarea în registrul comerțului a următoarelor acte:
DOSAR NR. 25329/2010
contract de închiriere nr. 100 din data de 24.11.2009, COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 11029460
schița spațiului.
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
DIRECTORUL DELEGAT J 38/426/1998

Asupra cererii de față:


REZOLUȚIA NR. 26867
Prin cererea înregistrată sub nr. 25319 din 7.10.2010
Pronunțată în ședința din data
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
de 11 octombrie 2010
depunerii următoarelor acte: contract de închiriere nr. Director delegat
100 din data de 24.11.2009, schița spațiului. la Oficiul Registrului
Examinând înscrisurile menționate, directorul delegat, Comerțului de pe lângă
Tribunalul Vâlcea - Stoian Maria
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
Magdalena
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 116/2009, Referent în cadrul
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. Oficiului Registrului
84/2010, cu dispozițiile Legii nr. 26/1990, republicată, cu Comerțului de pe lângă
Tribunalul Vâlcea - Mihai Marian Ionuț
modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr.
Pe rol, soluționarea cererii de depunere și menționare
31/1990, republicată, cu modificările și completările
acte formulate de petenta OLIMP COMPANY - S.R.L., cu
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de sediul ales în orașul Băile Govora, str. Horia, Cloșca și
depunere menționare acte. Crișan nr. 4, județul Vâlcea, cod unic de înregistrare
11029460, număr de ordine în registrul comerțului
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune: J 38/426/1998, prin care se solicită înregistrarea în
registrul comerțului a următoarelor acte: act adițional
Admite cererea de depunere și menționare acte, așa
având dată certă, dată sub numărul 1491 din data de
cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul 7.10.2010 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
comerțului a depunerii următoarelor acte: contract de Tribunalul Vâlcea, contract de închiriere din data de
închiriere nr. 100 din data de 24.11.2009, schița spațiului. 1.01.2010.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul DIRECTORUL DELEGAT
Oficial al României, Partea a IV-a. Asupra cererii de față:
Executorie de drept. Prin cererea înregistrată sub nr. 25329 din 7.10.2010
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
depunerii următoarelor acte: act adițional având dată
Tribunalul Vâlcea, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și certă, dată sub numărul 1491 din data de 7.10.2010 de
următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. Vâlcea, contract de închiriere din data de 1.01.2010.
Examinând înscrisurile menționate, directorul delegat,
Pronunțată în ședința din data de 11 octombrie 2010. constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
(16/1.843.227) conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 116/2009,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010 13

aprobată cu modificări și completări prin Legea de doamna Udrescu Maria, conform titlului de mai sus,
nr. 84/2010, cu dispozițiile Legii nr. 26/1990, republicată, asupra societății), aport în natură, fiind împărțit într-un
cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii număr de 50.000 părți sociale, cu o valoare nominală de
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 10 lei/parte socială, aparținând în totalitate asociatului
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de unic, Udrescu Maria.
depunere menționare acte. Art. 4. Retragerea din societate a doamnei Udrescu
Maria, prin cesionarea unui număr de 50.000 părți
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, în
Admite cererea de depunere și menționare acte, așa valoare totală de 500.000 lei, la prețul de 500.000 lei,
cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul doamnei Dina Elena, cetățean român, născută la data de
comerțului a depunerii următoarelor acte: act adițional 10.09.1958 în comuna Păușești, județul Vâlcea,
având dată certă, dată sub numărul 1491 din data de domiciliată în Băile Govora, str. Horia, Cloșca și Crișan,
7.10.2010 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă nr. 4, județul Vâlcea, CNP 2580910386045, identificată
Tribunalul Vâlcea, contract de închiriere din data de cu C.I. seria VX nr. 069685, eliberată de Poliția Băile
1.01.2010. Govora la data de 8.01.2002, care devine astfel nou
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, asociat.
Partea a IV-a, a următoarelor acte: act adițional nr. 1491 Art. 5. În urma cesiunii, capitalul social al societății
din 7.10.2010. este de 500.000 lei, fiind împărțit într-un număr de 50.000
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte
Oficial al României, Partea a IV-a. socială și deținut de către asociatul unic, astfel:
Executorie de drept. a) Dina Elena aport la capitalul social 100 %,
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la reprezentând un număr de 50.000 părți sociale, cu o
Tribunalul Vâlcea, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și valoare nominală de 10 lei/parte socială și în valoare
următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu totală de 500.000 lei, participare la profit 100 % și
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. participare la pierderi 100 %.
Pronunțată în ședința din data de 11 octombrie 2010.
Art. 6. Revocarea din funcția de administrator a
(17/1.843.228) doamnei Udrescu Maria.
Art. 7. Numirea în funcția de administrator a doamnei
Societatea Comercială
Dina Elena, cu datele de identificare de mai sus, pe o
OLIMP COMPANY - S.R.L., Băile Govora
perioadă nelimitată.
județul Vâlcea
Art. 8. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate.
ACT ADIȚIONAL
(18/1.843.229)
din data de 7.10.2010,
al S.C. OLIMP COMPANY - S.R.L. Societatea Comercială
Subsemnata Udrescu Maria, cetățean român, MINOAS FILIALA RÂU VADULUI - S.R.L.
domiciliată în satul Șerbănești, comuna Lăpușata, județul satul Râu Vadului, comuna Câineni
Vâlcea, CNP 2381010386059, identificată cu B.I. seria județul Vâlcea
B.N. nr. 286983, eliberat de Poliția Băile Govora la data
de 24.06.1980, deținând un număr de 40.000 părți ACT ADIȚIONAL
sociale, reprezentând 100 % capitalul social al societății al S.C. MINOAS FILIALA RÂU VADULUI - S.R.L.
decid:
Asociații Sîrbu Ana, cetățean român, domiciliată în
Art. 1. Majorarea capitalului social al societății de la
Târgu Secuiesc, str. Curtea 42, nr. 2, județul Covasna,
400.000 lei la 500.000 lei, cu suma de 100.000 lei, prin
CNP 2740418141068, identificată cu C.I. seria KV nr.
compensarea creanței lichide și exigibile, conform titlului
161827, eliberată de SPCLEP Târgu Secuiesc la data de
contract de împrumut firmă nr. 1 din 8.06.2009, deținut de 29.05.2006 și S.C. MINOAS - S.R.L., persoană juridică
doamna Udrescu Maria. străină, cu sediul social în Chișinău, str. Titulescu N. 1,
Art. 2. Emiterea unui număr de 10.000 părți sociale noi ap. 48, Republica Moldova, cu număr de identificare de
cu o valoare nominală de 10 lei. stat-cod fiscal 1003600058801, reprezentată (în baza
Art. 3. În urma majorării, capitalul social subscris și Hotărârii AGA nr. 1/7.10.2010) de asociatul unic Sîrbu
vărsat al societății este de 500.000 lei, din care: Ana, cu datele de identificare de mai sus, ai
• 400.000 lei, aport în numerar; S.C. MINOAS FILIALA RÂU VADULUI - S.R.L., în
• 100.000 lei reprezentând (suma obținută prin conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
compensarea creanței certe, lichide și exigibile, deținute republicată, cu modificări și în temeiul prevederilor
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010

art. 35, alin. 1, lit. l) din Legea nr. 359/2004, cu au hotărât următoarele:
completările și modificările ulterioare, au hotărât: Înființarea unui punct de lucru situat în municipiul
Art. 1. Se cooptează în societate Terentieva București, strada Drumul Dealul Bisericii nr. 67-109,
Parascovia, cetățean moldovean, născută la data de
sector 4.
2.01.1962 în Sîngerei, Republica Moldova, cu domiciliul
declarat în Chișinău, str. Alexandru Marinescu nr. 17, (20/1.840.122)
bl. 1, ap. 60, nr. de identificare 0961707541800,
identificată cu pașaport nr. A3588030/19.06.2008, Societatea Comercială
eliberat de autoritățile din Republica Moldova. SMILE BABYSAV - S.R.L.
Art. 2. Retragerea din societate a doamnei Sîrbu Ana Ploiești, județul Prahova
prin cesionarea unui număr de 50 părți sociale, cu
valoarea nominală de 10 lei/parte socială, în valoare HOTĂRÂREA NR. 2/13.10.2010
totală de 500 lei, doamnei Terentieva Parascovia, asociat
cooptat. a adunării generale a asociaților
Art. 3. Retragerea din societate a S.C. MINOAS - Subsemnații:
S.R.L., prin cesionarea unui număr de 450 părți sociale,
- Sava Daniela, domiciliată în Ploiești, Str. Cameliei nr.
cu valoarea nominală de 10 lei/parte socială, în valoare
totală de 4.500 lei, doamnei Terentieva Parascovia, 21A, bl. 137, sc. A, ap. 2, jud. Prahova, legitimată cu C.I.
asociat cooptat. seria PH număr 516198, CNP 2691221293120, eliberată
Art. 4. În urma cesiunii, capitalul social total al la data de 13.12.2004 de Pol. Ploiești, și
societății în valoare de 5.000 lei este împărțit într-un - Popa Corneliu-Ciprian, domiciliat în Câmpina, str.
număr de 500 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 Bucea nr. 4, bl. B38, et. 5, ap. 23, jud. Prahova, legitimat
lei/parte socială și deținut în întregime de către asociatul cu C.I. seria PH număr 880325, CNP 1640524290905,
unic, Terentieva Parascovia.
eliberată la data de 9.11.2009, de SPCLEP Câmpina,
Art. 5. Se revocă din funcția de administrator al
societății Sîrbu Ana. în calitate de asociați ai S.C. SMILE BABYSAV -
6. Se numește în funcția de administrator al societății S.R.L., cu sediul social în Ploiești, Str. Cameliei nr. 21A,
Terentieva Parascovia, cu datele de identificare de mai bl. 137, sc. A, ap. 2, jud. Prahova, înreg. la Reg. com. sub
sus, pe o perioadă nelimitată. nr. J29/1205/2008, CIF 23765380,
Art. 7. Schimbarea denumirii firmei din S.C. MINOAS am hotărât următoarele:
FILIALA RÂU VADULUI - S.R.L. în MINOAS - S.R.L., Eu, Sava Daniela declar că mă retrag din calitatea de
conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr.
asociat și administrator al societății și cesionez întregul
25310/7.10.2010, eliberată de Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. meu aport la capitalul social al societății, în valoare de
Actul constitutiv își încetează producerea efectelor 200 lei, însemnând 20 părți sociale către d-nul Popa
juridice pe viitor, prin libera voință a asociaților, societatea Corneliu-Ciprian.
urmând a funcționa în continuare în baza unui nou act Declar, de asemenea că am primit contravaloarea
constitutiv. capitalului social cesionat, astăzi data semnării prezentei
Prezentul act se înregistrează în Registrul Comerțului hotărâri și declar că nu mai am nici o pretenție, de nici o
și se publică în Monitorul Oficial al României.
natură, față de acesta sau față de societate.
Subsemnatele declarăm că înainte de semnarea
prezentului înscris, am citit personal cuprinsul acestuia și Eu Popa Corneliu-Ciprian declar că sunt de acord cu
corespunde întocmai acordului nostru de voință. ieșirea d-nei Sava Daniela din calitatea de asociat și
(19/1.843.230) administrator al societății, am primit integral capitalul
social cesionat, în valoare de 200 lei, astăzi data semnării
Societatea Comercială prezentei hotărâri și sunt de acord să rămân asociat unic
ZOOMANIA - S.R.L., Ploiești, județul Prahova și administrator al societății.
Ca urmare a acestor modificări, capitalul social total
HOTĂRÂREA NR. 2/5.10.2010
este de 300 lei împărțit în 30 părți sociale, a 10 lei fiecare
a adunării generale a asociaților și aparține asociatului unic Popa Corneliu-Ciprian.
Asociații: Participarea la beneficii și pierderi aparține în
- Megelea Eugeniu Leonard, domiciliat în municipiul întregime asociatului unic.
Ploiești, Str. Afinelor nr. 11 bis, județul Prahova, identificat
Administrarea și reprezentarea societății vor fi
cu C.I. seria PH nr. 676877, CNP 1611214293118, și
- Megelea Ecaterina, domiciliată în municipiul Ploiești, realizate de către d-nul Popa Corneliu-Ciprian, cu
Str. Afinelor nr. 11 bis, județul Prahova, identificată cu C.I. drepturi și puteri depline, pe termen nelimitat.
seria PH nr. 349739, CNP 2681108293186, (21/1.840.123)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010 15

Societatea Comercială Societatea Comercială


SMILE BABYSAV - S.R.L. DIS INTERPLAST - S.R.L.
Ploiești, județul Prahova satul Filipeștii de Târg
comuna Filipeștii de Târg, județul Prahova
NOTIFICARE
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
SMILE BABYSAV - S.R.L., cu sediul în municipiul DIS INTERPLAST - S.R.L., cu sediul în sat Filipeștii de
Ploiești, județ Prahova, Str. Cameliei nr. 21A, bloc 137, Târg, comuna Filipeștii de Târg, județ Prahova,
scara A, ap. 2, înregistrată sub nr. J29/1205/2008, cod înregistrată sub nr. J29/730/1999, cod unic de
unic de înregistrare 23765380, care a fost înregistrat sub înregistrare 12160021, care a fost înregistrat sub nr.
nr. 84504 din 14.10.2010. 84517 din 14.10.2010.
(22/1.840.124) (24/1.840.126)

Societatea Comercială Societatea Comercială


DIS INTERPLAST - S.R.L. MIHALIV IMPEX - S.R.L.
satul Filipeștii de Târg Ploiești, județul Prahova
comuna Filipeștii de Târg, județul Prahova
DECIZIE
HOTĂRÂRE din data de 14.10.2010
din 6 octombrie 2010 a asociatului unic al S.C. MIHALIV IMPEX - S.R.L.
Subsemnata Bigan Mihaela, cetățean român,
a adunării generale a asociaților
domiciliată în Ploiești, str. Cireșoaia nr. 52, jud. Prahova,
Subsemnații: CNP 2680622030016, identificată cu C.I. seria PH nr.
- Pozzi Tiziano, cetățean italian, născut la data de 735540, emisă de SPCLEP Ploiești la data de 1.02.2008,
11.03.1958 în localitatea Bergamo (Italia), domiciliat în deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând
Italia, Grassobbio, Via F.Nullo, nr. 10, identificat cu 100 % capitalul social al societății, decide:
pașaport nr. Y233930, eliberat de autoritățile italiene la Art. 1. Extinderea obiectului de activitate cu:
data de 28.04.2003, și 4617 - intermedieri în comerțul cu produse alimentare,
- Pozzi Clemente Mario, cetățean italian, născut la băuturi și tutun;
data de 19.05.1963 în localitatea Bergamo (Italia), 4618 - intermedieri în comerțul specializat în vânzarea
produselor cu caracter specific, n.c.a.;
domiciliat în Italia, Grassobbio, Via F.Nullo, nr. 10,
4619 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;
identificat cu pașaport nr. AA1205707, eliberat de
7021 - activități de consultanță în domeniul relațiilor
autoritățile italiene la data de 11.07.2007, publice și al comunicării;
asociați în cadrul societății S.C. DIS INTERPLAST - 7022 - activități de consultanță pentru afaceri și
S.R.L., cu sediul în localitatea Filipeștii de Târg, jud. management;
Prahova, având nr. de înregistrare la Oficiul registrului 7111 - activități de arhitectură;
comerțului J29/730/1999 și cod unic de înregistrare 7112 - activități de inginerie și consultanță tehnică
12160021, am hotărât completarea obiectului de legate de acestea;
activitate cu următoarele activități: 7120 - activități de testări și analize tehnice;
3514 - comercializare energie electrică; 7311 - activități ale agențiilor de publicitate;
5210 - depozitări; 7312 - servicii de reprezentare media;
5224 - manipulări; 7320 - activități de studiere a pieței și de sondare a
2829 - fabricare alte mașini și utilaje de utilizare opiniei publice;
7410 - activități de design specializat;
generală n.c.a.;
7420 - activități fotografice;
2899 - fabricare alte mașini și utilaje specifice n.c.a.;
7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice
2896 - fabricare utilaje pentru prelucrare mase n.c.a.;
plastice și a cauciucului; 8211 - activități combinate de secretariat;
3311 - reparare articole fabricate din metal. 8219 - activități de fotocopiere, de pregătire a
(23/1.840.125) documentelor și alte activități specializate de secretariat;
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010

8291 - activități ale agențiilor de colectare și a Precizez că am primit de la aceasta contravaloarea


birourilor (oficiilor) de raportare a creditului; părților sociale cesionate astăzi, data semnării prezentei
8299 – alte activități de servicii suport pentru hotărâri și nu am nici o pretenție, de nici o natură față de
întreprinderi n.c.a. societate.
Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân Eu, Cseko Florina-Angela, declar că primesc
neschimbate. cesiunea făcută prin prezenta hotărâre de către Belcin
Nicolae și am achitat acestuia contravaloarea părților
(25/1.840.127)
sociale cesionate astăzi, data semnării prezentului act.
Între noi părțile, prezenta convenție de cesionare de
Societatea Comercială
părți sociale, hotărâre, își produce efectele începând de
MIHALIV IMPEX - S.R.L. astăzi, data semnării, precizând că am luat cunoștință de
Ploiești, județul Prahova clauzele actului constitutiv al societății precum și de
situația financiar-contabilă a societății, față de care nu
NOTIFICARE avem nici o obiecțiune și pe care ni le însușim întocmai.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ca urmare a încheierii prezentei hotărâri, societatea
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 comercială va funcționa cu asociații Cseko Florina-
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Angela și Bach Tudor-Ionuț în baza actului constitutiv
cunoscut de noi și pe care ni-l însușim întocmai cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
următoarele modificări:
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
1. Capitalul social în valoare de 550 lei este divizat în
MIHALIV IMPEX - S.R.L., cu sediul în municipiul Ploiești, 55 părți sociale a 10 lei fiecare astfel:
județ Prahova, str. Cireșoaia nr. 52, înregistrată sub nr. - Cseko Florina-Angela – 520 lei, respectiv 52 părți
J29/216/2008, cod unic de înregistrare 23146278, care a sociale – 94,6 % din capital;
fost înregistrat sub nr. 84522 din 14.10.2010. - Bach Tudor-Ionuț - 30 lei, respectiv 3 părți sociale –
(26/1.840.128) 5,45 % din capital.
Participarea la beneficii și pierderi este direct
Societatea Comercială proporțională cu aportul asociaților la capitalul societății.
URBAN PROTECT SECURITY - S.R.L. Restul prevederilor actului constitutiv al societății
Sinaia, județul Prahova rămân neschimbate, prezenta hotărâre făcând parte
integrantă din acesta.
HOTĂRÂRE (27/1.840.129)

a adunării generale a asociaților Societatea Comercială


Subsemnații: URBAN PROTECT SECURITY - S.R.L.
- Bach Tudor-Ionuț, domiciliat în orș. Boldești-Scăeni, Sinaia, județul Prahova
Str. Falansterului nr. 2A, jud. Prahova, CNP
1870307297243, C.I. seria PH nr. 232571 eliberată de NOTIFICARE
Pol. orș. Boldești-Scăeni la data de 8.05.2001, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
- Cseko Florina-Angela, cetățean român, născută la Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
data de 13.03.1984 în Sinaia, jud. Prahova, domiciliată în alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Bușteni, Ale. Panselelor nr. 3, jud. Prahova, posesor C.I. modificările și completările ulterioare, depunerea textului
seria PH nr. 746330 eliberată de SPCLEP actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
URBAN PROTECT SECURITY - S.R.L., cu sediul în
Bușteni/17.03.2008, CNP 2840313295331, și
municipiul Sinaia, județ Prahova, Str. Stânjeneilor nr. 9,
- Belcin Nicolae, domiciliat în Sinaia, Str. Stânjeneilor
bloc 4, scara A, ap. 11, înregistrată sub nr.
nr. 9, bl. 4, sc. A, et. 2, ap. 11, Prahova, C.I. seria PH nr. J29/2868/2008, cod unic de înregistrare 24633417, care
580618 eliberată de SPCLEP Sinaia/22.11.2005, CNP a fost înregistrat sub nr. 84541 din 14.10.2010.
1780509296182, (28/1.840.130)
în calitate de asociați la S.C. URBAN PROTECT
SECURITY - S.R.L. cu sediul în Sinaia, Str. Stânjeneilor Societatea Comercială
nr. 9, camera 2, bl. 4, sc. A, ap. 11, jud. Prahova, DENIS LUIS P - S.R.L., satul Valea Tocii
înmatriculată la ORC Prahova sub nr. J29/2868/2008, a comuna Cerașu, județul Prahova
intervenit următoarea convenție de cesionare de părți
sociale, hotărâre asociați, după cum urmează: HOTĂRÂREA NR. 1/14.10.2010
Eu, Belcin Nicolae, declar că mă retrag din societate Subsemnatul Posea Constantin, cetățean român,
și cesionez întreg aportul meu la capitalul societății în născut la data de 1.11.1965 în com. Cerașu, jud.
valoare de 470 lei, 47 părți sociale a câte 10 lei fiecare lui Prahova, domiciliat în com. Cerașu, sat Valea Tocii nr.
Cseko Florina-Angela. 1B, jud. Prahova, CNP 1651101297305, identificat cu C.I.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010 17

PH 887288/4.12.2009, eliberată de SPCLEP Văl. de actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale


Munte, în calitate de asociat unic al S.C. DENIS LUIS P - GAVSEM INTERNATIONAL - S.R.L., cu sediul în sat
S.R.L., cu sediul în com. Cerașu, sat Valea Tocii, jud. Valea Călugărească, comuna Valea Călugărească, județ
Prahova, cu număr de ordine la Registrul Comerțului Prahova, înregistrată sub nr. J29/785/2002, cod unic de
Prahova J29/848/1994, CUI 5522277, am hotărât înregistrare 14806197, care a fost înregistrat sub nr.
suspendarea activității societății pe o perioadă de trei ani 84600 din 14.10.2010.
începând cu data de 14.10.2010, din motive financiare. (31/1.840.133)
Tehnoredactată și întocmită de parte pe o pagină,
prezentată în patru exemplare. Societatea Comercială
14.10.2010 BOLTCON - S.R.L., satul Cioranii de Jos
(29/1.840.131) comuna Ciorani, județul Prahova

Societatea Comercială DECIZIA NR. 1/7.10.2010


GAVSEM INTERNATIONAL - S.R.L.
satul Valea Călugărească, comuna Valea a asociatului unic al S.C. BOLTCON - S.R.L.
Călugărească, județul Prahova Subsemnatul Voinea Gheorghe, cetățean român,
născut în com. Ciorani, jud. Prahova la data de
HOTĂRÂREA NR. 1/13.10.2010 27.04.1962, domiciliat în com. Ciorani, sat Cioranii de Jos
nr. 388, jud. Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr.
a adunării generale a asociatului unic 721043, emis de SPCLEP Mizil la data de 7.11.2007,
al S.C. GAVSEM INTERNATIONAL - S.R.L. CNP 1620427292085, în calitate de asociat unic al S.C.
Subsemnatul, Stemate Gheorghe Mădălin, cetățean BOLTCON - S.R.L., cu sediul în com. Ciorani, sat Cioranii
român, născut la data de 27.01.1987 în mun. Ploiești, de Jos nr. 388, jud. Prahova, nr. de ordine în registrul
domiciliat în com. Valea Călugărească, sat Coșlegi nr. comerțului J29/2945/2007, CUI 22745430, am hotărât să
210, jud. Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. aduc următoarea modificare actului constitutiv al
212101/2001 eliberată de Pol. Ploiești, CNP societății:
1870127297255, în calitate de asociat unic și Suspendarea activității societății pe o perioadă de 3
administrator al S.C. GAVSEM INTERNATIONAL - (trei) ani începând cu data de 7.10.2010.
S.R.L., cu sediul în com. Valea Călugărească, sat Valea Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
Călugărească, jud. Prahova, având cod unic de neschimbate.
înregistrare 14806197, cu nr. de ordine la Registrul (32/1.840.134)
comerțului J29/785/2002, prin mandatarul meu Gavril
Mihai, domiciliat în com. Valea Călugărească, sat Valea Societatea Comercială
Călugărească nr. 209A, jud. Prahova, identificat cu C.I. ALSIR COM - S.R.L., satul Poiana Câmpina
seria PH nr. 509983/2004 eliberată de Pol. Ploiești, CNP comuna Poiana Câmpina, județul Prahova
1621108293101, conform procurii autentificate sub nr.
6731 din 3.11.2008 de Biroul Notarial EQUITAS din HOTĂRÂREA
Ploiești, am hotărât încheierea prezentei hotărâri, după
cum urmează: din data de 14 octombrie 2010
Se completează obiectul de activitate al societății cu a adunării generale a asociaților
următoarele activități: S.C. ALSIR COM - S.R.L.
8129 - alte activități de curățenie n.c.a. (deszăpeziri); Adunarea generală a asociaților din S.C. ALSIR COM -
9609 - alte activități de servicii n.c.a. (deszăpeziri). S.R.L., cu sediul în comuna Poiana Câmpina, Strada
Restul clauzelor prevăzute în actele de constituire ale Bisericii, bl. 2, parter, apt. 2, județul Prahova, având CUI
societății rămân neschimbate, prezenta hotărâre făcând 21396197 și numărul de ordine în R.C. Prahova
parte integrantă din acestea. J29/705/2007, s-a întrunit la sediul societății în prezența
(30/1.840.132) asociaților reprezentând 100 % capitalul social al
societății, respectiv:
Societatea Comercială - Sîrbu Ciprian-Constantin, cu domiciliul în comuna
GAVSEM INTERNATIONAL - S.R.L. Poiana Câmpina, sat Poiana Câmpina nr. 231, bl. 2, apt.
satul Valea Călugărească 2, județul Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 635079
comuna Valea Călugărească, județul Prahova eliberată la data de 20.09.2006 de Poliția Câmpina, CNP
1800911295892, și
NOTIFICARE - Sîrbu Alina, cu domiciliul în comuna Poiana
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Câmpina, sat Poiana Câmpina nr. 231, bl. 2, apt. 2,
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 județul Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr. 635080
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu eliberată la data de 20.09.2006 de Poliția Câmpina, CNP
modificările și completările ulterioare, depunerea textului 2830117295909.
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 semnării prezentei hotărâri și nu mai am nici o pretenție
republicată și modificată, supunând la vot punctele față de acesta sau față de societate.
înscrise pe ordinea de zi, s-a adoptat cu unanimitate de Eu Ursulencu Andrei declar că sunt de acord cu
voturi prezenta hotărâre: retragerea din calitatea de asociat și administrator a d-lui
Art. 1. Suspendarea activității S.C. ALSIR COM - Stroescu Claudiu, am achitat acestuia contravaloarea
S.R.L. pentru o durată de 3 (trei) ani, cu începere de la părților sociale cesionate și sunt de acord să rămân
data de 14 octombrie 2010. asociat unic și administrator al societății.
Art. 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al Totodată, eu Ursulencu Andrei, declar că mă oblig ca,
societății rămân neschimbate. în termen de 30 de zile de la data semnării prezentei
Art. 3. Se împuternicește dl Sîrbu Ciprian-Constantin hotărâri să schimb sediul social al societății de la adresa
să efectueze formalitățile legale de înregistrare la O.R. actuală la o altă adresă pe care o voi considera de
Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova a prezentei cuviință.
hotărâri și publicarea acesteia în M.Of. al României. Art. 2. În urma cesiunii, capitalul social al societății
Prezenta hotărâre face parte integrantă din actul este de 300 lei, fiind împărțit într-un număr de 30 părți
constitutiv înscris sub nr. 83/2007 în R.I.A.J. atestate de sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și
avocat Radu Corneliu, pe care îl modifică în mod deținut în întregime de către asociatul unic Ursulencu
corespunzător. Andrei.
Tehnoredactată la cererea părților, de avocat Radu Art. 3. Administrarea și reprezentarea societății vor fi
Corneliu în baza contractului de asistență juridică nr. realizate de către d-nul Ursulencu Andrei, cu drepturi și
149/2010 în 5 exemplare, din care patru s-au înmânat puteri depline, pe termen nelimitat.
asociaților în Câmpina, azi: 14.10.2010. Art. 4. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate.
(33/1.840.135)
(34/1.840.136)
Societatea Comercială
MIKY MAGAZIN UNIVERSAL - S.R.L. Societatea Comercială
MIKY MAGAZIN UNIVERSAL - S.R.L.
Ploiești, județul Prahova
Ploiești, județul Prahova
HOTĂRÂREA NR. 2
NOTIFICARE
din data de 14.10.2010 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
a adunării generale a asociaților Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
S.C. MIKY MAGAZIN UNIVERSAL - S.R.L. alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Subsemnații:
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
- Stroescu Claudiu, de cetățenie română, domiciliat în
MIKY MAGAZIN UNIVERSAL - S.R.L., cu sediul în
Ploiești, Bld. Republicii nr. 164B, județ Prahova, CNP
municipiul Ploiești, județ Prahova, str. Gh. Doja nr. 80,
1710618293135, identificat cu C.I. seria PH nr. 673063
înregistrată sub nr. J29/1033/1991, cod unic de
emisă de SPCLEP Ploiești la data de 22.03.2007,
înregistrare 1348616, care a fost înregistrat sub nr. 84655
deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând
din 14.10.2010.
66,67 % din capitalul social al societății, și
(35/1.840.137)
- Ursulencu Andrei, cetățean moldovean, născut la
data de 10.12.1988 în Grigoriopol, Republica Moldova,
Societatea Comercială
domiciliat în Republica Moldova, Nisporeni Bursuc, CHOSSON PREST - S.R.L.
identificat cu B.I. seria A24041823 elib. de autoritățile din Ploiești, județul Prahova
Republica Moldova la data de 12.12.2005 și cu PA nr.
A3169795 elib. de autoritățile din Chișinău la data de HOTĂRÂREA NR. 1/14.10.2010
7.08.2007, deținând un număr de 10 părți sociale,
reprezentând 33,33 % din capitalul social al societății, a asociatului unic
hotărăște: Subsemnata Chosson Nicoleta, domiciliată în Ploiești,
Art. 1. Retragerea din societate a domnului Stroescu Str. Democrației nr. 99, bl. 2, sc. B, ap. 17, jud. Prahova,
Claudiu, ca asociat și administrator, prin cesionarea unui identificată cu C.I. seria PH nr. 613185, eliberată de Pol.
număr de 20 părți sociale, cu valoare nominală de 10 Ploiești la data de 30.05.2006, în calitate de asociat unic
lei/parte social, în valoare totală de 200 lei, la prețul de la S.C. CHOSSON PREST - S.R.L., cu sediul în Ploiești,
200 lei, domnului Ursulencu Andrei. Str. Democrației nr. 104, bl. E, sc. E, et. 3, ap. 16, jud.
Eu Stroescu Claudiu declar că sunt de acord cu Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului Prahova
retragerea mea din calitatea de asociat și administrator al sub nr. J 29/100/2008, prin prezenta am hotărât:
societății și declar că am primit de la cesionar Se modifică activitatea principală: 9319 - alte activități
contravaloarea capitalului social cesionat, astăzi data sportive.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010 19

Se completează obiectul de activitate cu: 4764 - Societatea Comercială


comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în LUXOR BN - S.R.L., Ploiești, județul Prahova
magazine specializate; 7721 - activități de închiriere și
leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv; NOTIFICARE
5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor; 5610 - Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
restaurante. Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Restul clauzelor din actul constitutiv rămân alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
neschimbate. Prezentul act adițional face parte
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
integrantă din acesta. Tehnoredactată de asociat astăzi, LUXOR BN - S.R.L., cu sediul în municipiul Ploiești, Bd.
14.10.2010 în cinci exemplare. Republicii nr. 122, bloc 16C, etaj P, județul Prahova,
(36/1.840.138) înregistrată sub nr. J 29/3703/1992, cod unic de
înregistrare 2706526, care a fost înregistrat sub nr. 84846
Societatea Comercială din 15.10.2010.
CHOSSON PREST - S.R.L. (39/1.840.141)
Ploiești, județul Prahova
Societatea Comercială
NOTIFICARE MILAI-CRIS - S.R.L., satul Măgurele
comuna Măgurele, județul Prahova
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 NOTIFICARE
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
CHOSSON PREST - S.R.L., cu sediul în municipiul modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Ploiești, Str. Democrației nr. 104, bloc E, scara E, etaj 3, actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
ap. 16, județul Prahova, înregistrată sub nr. MILAI-CRIS - S.R.L., cu sediul în satul Măgurele nr. 569,
J 29/100/2008, cod unic de înregistrare 23081497, care a comuna Măgurele, județul Prahova, înregistrată sub nr.
J 29/3123/2007, cod unic de înregistrare 22845154, care
fost înregistrat sub nr. 84736 din 15.10.2010.
a fost înregistrat sub nr. 79251 din 16.09.2010.
(37/1.840.139) (40/1.840.168)
Societatea Comercială Societatea Comercială
LUXOR BN - S.R.L. MIG COM - S.R.L., satul Mărăcineni
Ploiești, județul Prahova comuna Mărăcineni, județul Argeș

HOTĂRÂREA NR. 1/15.10.2010 HOTĂRÂREA NR. 2


Subsemnații Nania Iordanica, domiciliată în Ploiești, din data de 15.10.2010 a adunării generale a
Str. Clujului nr. 3, jud. Prahova, identificată cu C.I. seria asociaților S.C. MIG COM - S.R.L.
PH nr. 900267, eliberată de Pol. Ploiești la data de Adunarea generală a asociaților în prezența:
17.02.2010, și Baroian Ion, domiciliat în Ploiești, str. - dlui Eșanu Emanuel-Ionuț, de cetățenie română,
Constantin Brezeanu nr. 9, bl. 202C, sc. I, ap. 175, jud. domiciliat în municipiul Pitești, Str. Libertății nr. 11, bl. P2,
Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr. 487117, sc. C, et. 2, ap. 11, județul Argeș, CNP 1770508035021,
identificat cu C.I. seria AS nr. 583678, eliberată de
eliberată de Pol. Ploiești la data de 11.08.2004, în calitate
SPCLEP Pitești la data de 26.05.2008, deținând un
de asociați la S.C. LUXOR BN - S.R.L., cu sediul în număr de 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
Ploiești, Bd. Republicii nr. 122, bl. 16C, parter, jud. capitalul social al societății,
Prahova, înmatriculată la ONRC Prahova sub nr. - dlui Popescu Bogdan-Constantin, de cetățenie
J 29/3703/1992, prin prezenta am hotărât: română, domiciliat în municipiul Pitești, Aleea Căminelor
Se completează obiectul de activitate cu: 4520 - nr. 25, bl. 1ANL, sc. A, et. 1, ap. 18, județul Argeș, CNP
întreținerea și repararea autovehiculelor. 1770811033092, identificat cu C.I. seria AS nr. 692255,
Restul clauzelor din actul constitutiv rămân eliberată de SPCLEP Pitești la data de 7.05.2010,
deținând un număr de 10 părți sociale, reprezentând
neschimbate. Prezenta face parte integrantă din acesta.
50 % din capitalul social al societății,
Tehnoredactată astăzi, 14.09.2010, din care patru s-au legal și statutar convocată, întrunită la sediul social al
înmânat părții. societății, conform procesului-verbal numărul 2 din data
(38/1.840.140) de 15.10.2010, hotărăște:
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010

Art. 1. Înființarea unui punct de lucru, situat în Pitești, Societatea Comercială


Str. Depozitelor nr. 24, județul Argeș. INSERT AUTO SERVICE - S.R.L.
Art. 2. Completarea datelor personale ale asociatului Pitești, județul Argeș
și administratorului Popescu Bogdan Constantin.
Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân HOTĂRÂREA NR. 6/2010
neschimbate.
(41/1.840.295) Subsemnații Ionescu Ovidiu și Ionescu Maria, asociați
în cadrul SC INSERT AUTO SERVICE - S.R.L., în
Societatea Comercială temeiul actului constitutiv al societății și al prerogativelor
LIBELULA COMP - S.R.L. prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale,
Pitești, județul Argeș republicată și modificată prin Legea nr. 161/2003,
hotărâm:
HOTĂRÂREA NR. 2/11.10.2010 Art. 1. Începând cu data de 15.10.2010 deschiderea
Subsemnații Constantin Gabi și Manea Iulia unui punct de lucru la următoarea adresă: Pitești, Bd.
Loredana, am hotărât reluarea activității începând cu Republicii nr. 24A.
data de 11.10.2010. Art. 2. Se împuternicește doamna Ionescu Maria,
Celelalte prevederi ale statutului rămân valabile. cetățean român, identificat cu C.I. seria AS nr. 350463,
(42/1.840.296) eliberată de Poliția Pitești la data de 4.05.2004, CNP
2630925034978, domiciliată în Pitești, str. Ion
Societatea Comercială
Câmpineanu nr. 37, bloc M4, sc. A, ap. 7, jud. Argeș, să
ANNA LINDER TORINO - S.R.L.
Pitești, județul Argeș reprezinte societatea și să semneze în numele societății
toate documentele cerute de lege pentru ducerea la
HOTĂRÂREA NR. 1 îndeplinire a prezentei hotărâri.
Pitești, 15.10.2010.
din 27.09.2010
(45/1.840.299)
Subscrisa SC S.V.B.S.p.A., în calitate de asociat unic
al SC ANNA LINDER TORINO - S.R.L., înregistrată la Societatea Comercială
ORC Argeș sub nr. J 03/1098/1994, conform hotărârii nr. CERBUL PROD - S.R.L., satul Mărăcineni
2 din 27.09.2010, ce însoțește prezentul act adițional, am
comuna Mărăcineni, județul Argeș
stabilit următoarele:
1. Schimbarea sediului din mun. Pitești, str. George
HOTĂRÂREA NR. 1
Coșbuc nr. 70, Hala Țesătorie A, jud. Argeș, în mun.
Pitești, Str. Rahovei nr. 1 bis, parter, jud. Argeș. din data de 15.10.2010 a adunării generale a
2. Deschiderea unui punct de lucru în satul Smeura, asociaților S.C. CERBUL PROD - S.R.L.
Str. Gazului nr. 532, cam. 2, com. Moșoaia, jud. Argeș.
Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare și Adunarea generală a asociaților, în prezența:
alături de actul constitutiv vor urma procedura legală de - dlu Visan Gheorghe, de cetățenie română, domiciliat
înregistrare. în comuna Mărăcineni nr. 468, județul Argeș, CNP
(43/1.840.297) 1511007038641, identificat cu C.I. seria AS nr. 641656,
eliberată de SPCLEP Mioveni la data de 15.07.2009,
Societatea Comercială deținând un număr de 299 părți sociale, reprezentând
ANNA LINDER TORINO - S.R.L. 97 % din capitalul social al societății,
Pitești, județul Argeș - dlui Visan Iulian, de cetățenie română, domiciliat în
satul Mărăcineni, comuna Mărăcineni, județul Argeș,
NOTIFICARE CNP 1770813038636, identificat cu C.I. seria AS nr.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 081529 eliberată de Pol. Mioveni la data de 22.06.2000,
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 deținând un număr de 10 părți sociale, reprezentând 3 %
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu din capitalul social al societății,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
legal și statutar convocată, hotărăște:
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Art. 1. Înființarea unui punct de lucru situat în Mioveni,
ANNA LINDER TORINO - S.R.L., cu sediul în municipiul
Pitești, str. Rahova nr. 1 bis, etaj P, județul Argeș, bd. Dacia, Zona Robea, între blocurile S1 și S2, județul
înregistrată sub nr. J 3/1098/1994, cod unic de Argeș.
înregistrare 5975154, care a fost înregistrat sub nr. 59871 Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
din 15.10.2010. neschimbate.
(44/1.840.298) (46/1.840.300)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010 21

Societatea Comercială Societatea Comercială


AMIGO COST LIN - S.R.L. F.Y.C. TRANS COCO - S.R.L., satul Pătuleni
Mioveni, județul Argeș comuna Rătești, județul Argeș

HOTĂRÂREA NR. 1 DECIZIA NR. 1


din data de 8.10.2010 din data de 15.10.2010
Subsemnații Ilie Cornelia și Guinea Cristina, în calitate a asociatului unic
de asociați, astăzi, 4.10.2010, potrivit competențelor care al S.C. F.Y.C. TRANS COCO - S.R.L.
ne revin conform legii și actului constitutiv al societății, am Subsemnatul Cocoroadă Ion, de cetățenie română,
hotărât:
domiciliat în satul Pătuleni, comuna Rătești, județul
- deschiderea unui sediu secundar - punct de lucru în
Argeș, CNP 1710606037825, identificat cu C.I. seria AS
Mioveni, bd. Dacia, bloc P9, parter, județul Argeș,
nr. 404734, eliberată de Pol. Pitești la data de
conform contractului de închiriere nr. 1113/8.10.2010.
18.03.2005, deținând un număr de 20 părți sociale,
Față de acestea, pe cale de consecință, am hotărât
reprezentând 100 % capitalul social al societății, decid:
publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al
Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă
României și înregistrarea ei la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș. de 3 ani începând cu data de 15.10.2010.
Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
(47/1.840.301)
neschimbate.
Societatea Comercială (49/1.840.303)
MERIDIAN SILVER - S.R.L.
Pitești, județul Argeș Societatea Comercială
S&D AUTO MAGIC - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 1 Pitești, județul Argeș
din data de 15.10.2010 a adunării generale a
HOTĂRÂREA NR. 1
asociaților S.C. MERIDIAN SILVER - S.R.L.
Adunarea generală a asociaților, în prezența: din data de 18.10.2010 a adunării generale a
- dnei Matiași Viorica Silvia, de cetățenie română, asociaților S.C. S&D AUTO MAGIC - S.R.L.
domiciliată în municipiul Pitești, Str. Livezilor nr. 6, bl. 9, Adunarea generală a asociaților, în prezența:
sc. C, et. 2, ap. 9, județul Argeș, CNP 2640731034965, - dlui Stoian Silviu, de cetățenie română, domiciliat în
identificată cu C.I. seria AS nr. 418794, eliberată de municipiul Pitești, Str. Gârlei nr. 2, bl. P16a, sc. D, et. 1,
SPCLEP Pitești la data de 11.07.2005, deținând un ap. 5, județul Argeș, CNP 1621012034980, identificat cu
număr de 25 părți sociale, reprezentând 50 % din C.I. seria AS nr. 488278, eliberată de SPCLEP Pitești la
capitalul social al societății; data de 7.11.2006, deținând un număr de 10 părți sociale,
- dlui Matiași Adrian, de cetățenie română, domiciliat
reprezentând 50 % din capitalul social al societății;
în municipiul Pitești, Str. Livezilor nr. 6, bl. 9, sc. C, et. 2,
- dlui Bărăscu Daniel Constantin, de cetățenie
ap. 9, județul Argeș, CNP 1541012034980, identificat cu
română, domiciliat în municipiul Pitești, Str. Dorobanților
C.I. seria AS nr. 653975, eliberată de SPCLEP Pitești la
nr. 12, bl. 50, sc. A, et. 5, ap. 25, județul Argeș, CNP
data de 18.10.2009, deținând un număr de 25 părți
1720528034986, identificat cu C.I. seria AS nr. 488278,
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social al
eliberată de SPCLEP Pitești la data de 16.11.2006,
societății;
legal și statutar convocată, hotărăște: deținând un număr de 10 părți sociale, reprezentând
Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă 50 % din capitalul social al societății;
de 3 ani începând cu data de 21.10.2010. legal și statutar convocată, hotărăște:
Art. 2. Completarea datelor personale ale asociatului Art. 1. Reluarea activității societății începând cu data
și administratorului. de 18.10.2010.
Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate. neschimbate.
(48/1.840.302) (50/1.840.304)
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010

Societatea Comercială înregistrată sub nr. J 3/1314/2009, cod unic de


ZOF OPTOGERMAN - S.R.L. înregistrare 26272475, care a fost înregistrat sub nr.
satul Budeasa Mare, comuna Budeasa 59763 din 15.10.2010.
județul Argeș (53/1.840.307)

DECIZIA NR. 1 Societatea Comercială


NINO’S FACTORY - S.R.L., satul Uiasca
din data de 15.10.2010 comuna Bascov, județul Argeș
a asociatului unic
al S.C. ZOF OPTOGERMAN - S.R.L. HOTĂRÂREA NR. 1/15.10.2010
Subsemnatul Zamfir Mihai Daniel, de cetățenie Subsemnatele Neacșu Simona-Elena și Dinu
română, domiciliat în satul Budeasa Mare, comuna Niculina, în calitate de asociați astăzi, 15.10.2010, am
Budeasa nr. 71 B, județul Argeș, CNP 1730626034990, hotărât deschiderea unui punct de lucru în Roșiorii de
identificat cu C.I. seria AS nr. 437892, eliberată de Vede, Str. Dunării nr. 5, et. 2, jud. Teleorman.
SPCLEP Pitești la data de 18.11.2005, deținând un (54/1.840.308)
număr de 20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul
social al societății, decid: Societatea Comercială
Art. 1. Înființarea unui punct de lucru situat în Pitești, TEDYMAR - S.R.L., Pitești, județul Argeș
Complex Banat, județul Argeș.
Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate. NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
J 3/520/1991
(51/1.840.305)
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 136496
Societatea Comercială
LOBERA REZIDENT LUX - S.R.L. ROMÂNIA
Pitești, județul Argeș
MINISTERUL JUSTIȚIEI
DECIZIA NR. 1/7.10.2010
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
a asociatului unic
al S.C. LOBERA REZIDENT LUX - S.R.L. OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL ARGEȘ
Subsemnatul Creanga Constantin, cetățean român,
sex bărbătesc, domiciliat în municipiul București, str. DOSAR NR. 59857/2010
Petru Maior nr. 75-77, sectorul 1, legitimat cu C.I. seria
RT nr. 270046, eliberată la data de 18.06.2003 de Secția REZOLUȚIA NR. 11569/19.10.2010
4 Poliție, CNP 1880820410012, născut în mun.
Pronunțată în ședința
București, sect. 1, la data de 20.08.1988, în calitate de din data de 19 octombrie 2010
asociat unic al societății, la data de 7.10.2010, la sediu,
decid următoarele: Director
la Oficiul Registrului
Art. 1. Se aprobă schimbarea sediului social la adresa:
Comerțului de pe lângă
București, Str. Băniei nr. 17, et. 1, ap. 4, sectorul 3, fără
Tribunalul Argeș - Marinescu Iulia-Maria
activitate lucrativă.
Referent în cadrul
Încheiat la sediu în 3 exemplare originale.
Oficiului Registrului
(52/1.840.306) Comerțului de pe lângă
Tribunalul Argeș - Ilinca Magda
Societatea Comercială
LOBERA REZIDENT LUX - S.R.L. Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulată de
Pitești, județul Argeș TEDYMAR - S.R.L., cu sediul în ales în Pitești, Str. Unirii
nr. 11, prin care se solicită înscrierea în registrul
NOTIFICARE comerțului a mențiunii privind radierea TEDYMAR -
S.R.L., cod unic de înregistrare 136496, număr de ordine
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul în registrul comerțului J 3/520/1991.
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu DIRECTORUL
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Asupra cererii de față:
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Prin cererea înregistrată sub nr. 59857 din 15.10.2010
LOBERA REZIDENT LUX - S.R.L., cu sediul în muncipiul s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
Pitești, Str. Viilor, bloc U7, scara A, ap. 11, județul Argeș, mențiunii cu privire la radierea TEDYMAR - S.R.L.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010 23

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile Referent în cadrul


menționate în opisul inclus în cererea de radiere. Oficiului Registrului
Examinând înscrisurile menționate, directorul, Comerțului de pe lângă
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în Tribunalul Argeș - Ilinca Magda
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. KONIG - S.R.L., cu sediul în ales în Pitești, str. Exercițiu,
84/2010, cu prevederile Legii 31/1990 republicată, cu bloc B14, sc. F, ap. 4, prin care se solicită înscrierea în
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990, registrul comerțului a mențiunii privind radierea KONIG -
republicată, cu modificările și completările ulterioare, S.R.L., cod unic de înregistrare 2658070, număr de
urmează a admite prezenta cerere de radiere. ordine în registrul comerțului J 3/3064/1992.
DIRECTORUL
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și Asupra cererii de față:
Prin cererea înregistrată sub nr. 59860 din 15.10.2010
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
firmei TEDYMAR - S.R.L., cu datele de identificare mai
mențiunii cu privire la radierea KONIG - S.R.L.
sus menționate.
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
Motivul radierii dizolvare. menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul Examinând înscrisurile menționate, directorul,
Oficial al României, Partea a IV-a. constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
Executorie de drept. conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și 84/2010, cu prevederile Legii 31/1990 republicată, cu
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990,
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Pronunțată în ședința din data de 19 octombrie 2010. urmează a admite prezenta cerere de radiere.
(55/1.840.314) Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
Societatea Comercială Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
KONIG - S.R.L., Pitești, județul Argeș dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
firmei KONIG - S.R.L., cu datele de identificare mai sus
menționate.
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI Motivul radierii dizolvare.
J 3/3064/1992 Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a.
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 2658070 Executorie de drept.
ROMÂNIA Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și
MINISTERUL JUSTIȚIEI următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Pronunțată în ședința din data de 19 octombrie 2010.
(56/1.840.315)
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL ARGEȘ Societatea Comercială
SKY BETS SPORT - S.R.L.
DOSAR NR. 59860/2010 Pitești, județul Argeș
REZOLUȚIA NR. 11570/19.10.2010 ACT ADIȚIONAL
Pronunțată în ședința la statutul S.C. SKY BETS SPORT - S.R.L.
din data de 19 octombrie 2010
Urmare a hotărârii nr. 1 din data de 12.10.2010, în
Director care s-au hotărât:
la Oficiul Registrului 1. Înființarea următoarelor puncte de lucru:
Comerțului de pe lângă - Pitești, Str. Exercițiului, bl. D17, parter, jud. Argeș,
Tribunalul Argeș - Marinescu Iulia-Maria valabil până la data de 1.09.2011;
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010

- Baia Mare, bd. Traian nr. 31, spațiul comercial 4, Petcu Mihaela-Ecaterina, domiciliată în mun. Pitești,
ap. 1, jud. Maramureș, valabil până la data de 1.07.2013; Cal. Craiovei nr. 958, județul Argeș, identificată cu C.I.
- Titu, Str. Gării nr. 87, jud. Dâmbovița, valabil până la seria AS nr. 362004, eliberată de Poliția mun. Pitești la
data de 6.09.2011; data de 18.06.2004, cetățean român, CNP
- Râmnicu Vâlcea, str. Gen. Magheru nr. 8, bl. S1, 2710821031847, născută la data de 21.08.1971 în
parter, jud. Vâlcea, valabil până la data de 6.09.2011; com. Slobozia, județul Argeș, în calitate de fondator, am
- București, Str. Poștașului nr. 15, parter, sectorul 3, hotărât prin acord de voință constituirea Societății
valabil până la data de 12.03.2019; Comerciale GEODENTRANS PETCOM TRADING - S.R.L.
- Oradea, Str. Seleușului nr. 29, bl. D48, uscătorie, Capitolul V art. 8 din actul constitutiv
jud. Bihor, valabil până la data de 15.11.2011;
Aportul asociaților la substituirea capitalului social
- Vicovu de Sus nr. 122, jud. Suceava, valabil până la
este următorul:
data de 30.09.2011;
- Petcu Mihaela-Ecaterina deține 100 părți sociale în
- Uricani, Bd. Muncii, bl. 11, jud. Hunedoara, valabil
valoare de 1.000 lei, în numerar, numerotate de la 1 la
până la data de 31.10.2011.
100 inclusiv, reprezentând 100 % valoarea capitalului
2. Prelungirea următoarelor puncte de lucru:
social total.
- Câmpulung, Str. Republicii nr. 53, jud. Argeș, valabil
Capitolul X art. 41 din actul constitutiv
până la data de 30.09.2012;
Participarea la împărțirea beneficiilor și la suportarea
- Tecuci, Ghe. Patrascu nr. 23, bl. O1B, parter,
pierderilor se face de asociați conform participării la
jud. Galați, valabil până la data de 2.09.2012.
3. Radierea următoarelor puncte de lucru: capitalul social total, respectiv:
- București, str. Dealu Țugulea nr. 3, sect. 6; - Petcu Mihaela-Ecaterina = 100 %.
- Caransebeș, str. Gen. Traian Doda nr. 8, jud. Caraș- Celelalte dispoziții ale actelor constitutive rămân
Severin; neschimbate.
- Pitești, Cart. Trivale, Str. Libertății nr. 60B, jud. Argeș: Prezentul act adițional face parte integrantă din actele
- Aleșd, Str. 1 Decembrie nr. 5, jud. Bihor; constitutive ale societății, urmând ca doamna consilier
- Craiova, bd. Oltenia nr. 45, bl. 64A, jud. Dolj; juridic Ilie Cătălina să ne reprezinte la ORC Argeș și să
- București, str. Andronache nr. 12, sect. 2. îndeplinească în numele nostru și pentru noi toate
4. Modificarea actelor constitutive ale societății în mod formalitățile de formă și publicitate cerute de lege.
corespunzător. (58/1.840.317)
Societatea va funcționa conform noilor acte
constitutive. Societatea Comercială
(57/1.840.316) GEODENTRANS PETCOM TRADING - S.R.L.
Pitești, județul Argeș
Societatea Comercială
GEODENTRANS PETCOM TRADING - S.R.L. NOTIFICARE
Pitești, județul Argeș Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
ACT ADIȚIONAL alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
al S.C. GEODENTRANS PETCOM modificările și completările ulterioare, depunerea textului
TRADING - S.R.L., cu sediul în Pitești actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
str. Marta Rădulescu nr. 12, jud. Argeș, GEODENTRANS PETCOM TRADING - S.R.L., cu sediul
înregistrată la O.R.C. Argeș sub în municipiul Pitești, str. Marta Rădulescu nr. 12,
nr. J 03/1360/2009, C.U.I. RO 26335018 județul Argeș, înregistrată sub nr. J 13/1360/2009, cod
capital social subscris și vărsat 1.000 lei unic de înregistrare 26335018, care a fost înregistrat sub
nr. 59866 din 15.10.2010.
Subsemnații Petcu Mihaela-Ecaterina și Petcu
George-Florentin, asociați ai S.C. GEODENTRANS (59/1.840.318)
PETCOM TRADING - S.R.L., am hotărât în adunarea
generală a asociaților din data de 11.10.2010, cesionarea Societatea Comercială
celor 5 părți sociale deținute de domnul Petcu George- VEST TRANS RAIL - S.R.L., Ploiești
Florentin, reprezentând 5 % din capitalul social subscris județul Prahova
și vărsat, cu o valoare nominală totală de 50 lei,
numerotate de la 96 la 100, către doamna Petcu Mihaela- NOTIFICARE
Ecaterina. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Față de acestea, se modifică cap. I art. 1, cap. V art. 8 Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
și cap. X art. 41 din actul constitutiv, după cum urmează: alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Capitolul I art. 1 din actul constitutiv modificările și completările ulterioare, depunerea textului
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010 25

actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr.
VEST TRANS RAIL - S.R.L., cu sediul în municipiul 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea
Ploiești, str. Moș Ion Roată nr. 42, județ Prahova, nr. 84/2010, cu prevederile Legii 31/1990, republicată, cu
înregistrată sub nr. J 29/888/2010, cod unic de modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1991,
înregistrare 231609, care a fost înregistrat sub nr. 83226 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
din 6.10.2010. urmează a admite prezenta cerere de radiere.
(60/1.840.734) Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
Societatea Comercială Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
ELRRO COM - S.R.L., Ploiești dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
județul Prahova firmei ELRRO COM - S.R.L., cu datele de identificare mai
sus menționate.
Motivul radierii este lichidare.
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
J 29/1649/2007 Partea a IV-a.
Executorie de drept.
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 22029873 Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Prahova, în condițiile art. 6, alin. (3)-(5) și
ROMÂNIA
următoarelor din O.U.G. 116/2009, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Pronunțată în ședința din data de 19.10.2010.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI (61/1.840.735)

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ Societatea Comercială


TRIBUNALUL PRAHOVA
ALLCARS - S.R.L., Ploiești, județul Prahova

DOSAR NR. 84700/2010 NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI


REZOLUȚIA NR. 14903 DIN DATA DE 19.10.2010 J 29/2220/2004

Pronunțată în ședința din data de 19.10.2010 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 16865467


Persoană desemnată ROMÂNIA
conform O.U.G.
nr. 116/2009, aprobată MINISTERUL JUSTIȚIEI
cu modificări și completări
prin Legea nr. 84/2010, OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010 - Otilia Chirilă OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
Referent în cadrul DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA
Oficiului Registrului
Comerțului de pe lângă DOSAR NR. 84703/2010
Tribunalul Prahova - Constantin Cristiana REZOLUȚIA NR. 14931 DIN DATA DE 19.10.2010
Pe rol soluționarea cererii de radiere formulate de
Pronunțată în ședința din data de 19.10.2010
Măhărescu Elena-Gabriela pentru ELRRO COM - S.R.L.,
cu sediul ales în Ploiești, Str. Petuniei nr. 7, bloc 150, sc. Director conform O.U.G.
B, etaj parter, ap. 22, prin care se solicită înscrierea în nr. 116/2009, aprobată
registrul comerțului a mențiunii privind radierea ELRRO cu modificări și completări
COM - S.R.L., cod unic de înregistrare 22029873, număr prin Legea nr. 84/2010,
de ordine în registrul comerțului J 29/1649/2007. prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010 - Ilinca Simionescu
PERSOANA DESEMNATĂ Referent în cadrul
Asupra cererii de față: Oficiului Registrului
Prin cererea înregistrată sub nr. 84700 din Comerțului de pe lângă
15.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul Tribunalul Prahova - Constantin Cristiana
comerțului a mențiunii cu privire la radierea ELRRO COM Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată de
- S.R.L. ALLCARS - S.R.L., cu sediul ales în Ploiești, str. Andrei
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile Mureșanu nr. 28, prin care se solicită înscrierea în
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. registrul comerțului a mențiunii privind radierea
Examinând înscrisurile menționate, persoana ALLCARS - S.R.L., cod unic de înregistrare 16865467,
desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele număr de ordine în registrul comerțului J 29/2220/2004.
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010

DIRECTOR Referent în cadrul


Asupra cererii de față: Oficiului Registrului
Prin cererea înregistrată sub nr. 84703 din Comerțului de pe lângă
15.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul
comerțului a mențiunii cu privire la radierea ALLCARS - Tribunalul Prahova - Constantin Cristiana
S.R.L.
Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată de
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. Enache Elena pentru KRISEN - S.R.L., cu sediul ales în
Examinând înscrisurile menționate, directorul, Plopeni, Str. Republicii - Garaj nr. 6B, prin care se solicită
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. radierea KRISEN - S.R.L., cod unic de înregistrare
84/2010, cu prevederile Legii 31/1990, republicată, cu
17159583, număr de ordine în rgistrul comerțului
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1991,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, J 29/171/2005.
urmează a admite prezenta cerere de radiere.
DIRECTOR
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și Asupra cererii de față:
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii Prin cererea înregistrată sub nr. 84723 din
firmei ALLCARS - S.R.L., cu datele de identificare mai 15.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul
sus menționate.
Motivul radierii este lichidare. comerțului a mențiunii cu privire la radierea KRISEN -
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, S.R.L.
Partea a IV-a.
Executorie de drept. În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
Tribunalul Prahova, în condițiile art. 6, alin. (3)-(5) și Examinând înscrisurile menționate, directorul,
următoarelor din O.U.G. 116/2009, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
Pronunțată în ședința din data de 19.10.2010. conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
(62/1.840.736) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
Societatea Comercială 84/2010, cu prevederile Legii 31/1990, republicată, cu
KRISEN - S.R.L., Plopeni, județul Prahova modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1991,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI urmează a admite prezenta cerere de radiere.
J 29/171/2005

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 17159583 Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:

ROMÂNIA Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și


dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
MINISTERUL JUSTIȚIEI
firmei KRISEN - S.R.L., cu datele de identificare mai sus
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI menționate.
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
Motivul radierii este lichidare.
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul

DOSAR NR. 84723/2010 Oficial al României, Partea a IV-a.


Executorie de drept.
REZOLUȚIA NR. 14933 DIN DATA DE 19.10.2010
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Pronunțată în ședința din data de 19.10.2010
Tribunalul Prahova, în condițiile art. 6, alin. (3)-(5) și
Director conform O.U.G.
nr. 116/2009, aprobată următoarelor din O.U.G. 116/2009, aprobată cu
cu modificări și completări modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
prin Legea nr. 84/2010,
Pronunțată în ședința din data de 19.10.2010.
prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010 - Ilinca Simionescu (63/1.840.737)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010 27

Societatea Comercială modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1991,


SAVOAIA & CO - S.N.C., Câmpina republicată, cu modificările și completările ulterioare,
județul Prahova urmează a admite prezenta cerere de radiere.

Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:


NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
J 29/268/1992
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 1325370 firmei SAVOAIA & CO Societate în Nume Colectiv, cu
datele de identificare mai sus menționate.
ROMÂNIA
Motivul radierii este lichidare.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Partea a IV-a.
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI Tribunalul Prahova, în condițiile art. 6, alin. (3)-(5) și
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA următoarelor din O.U.G. 116/2009, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
DOSAR NR. 84749/2010 Pronunțată în ședința din data de 19.10.2010.
REZOLUȚIA NR. 14934 DIN DATA DE 19.10.2010 (64/1.840.738)

Pronunțată în ședința din data de 19.10.2010 Societatea Comercială


Director conform O.U.G. MAF TRANS - S.R.L., Ploiești
nr. 116/2009, aprobată județul Prahova
cu modificări și completări
prin Legea nr. 84/2010, NOTIFICARE
prin Decizia D.G. nr. 20 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
din 14.01.2010 - Ilinca Simionescu Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Referent în cadrul alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Oficiului Registrului modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Comerțului de pe lângă actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Tribunalul Prahova - Constantin Cristiana MAF TRANS - S.R.L., cu sediul în municipiul Ploiești, str.
Pe rol soluționarea cererii de radiere formulate de Cap. Traian Dumitrescu nr. 72, județ Prahova,
Coman Carmen Virginia pentru SAVOAIA & CO înregistrată sub nr. J 29/1188/2007, cod unic de
Societate în Nume Colectiv, cu sediul ales în Câmpina, înregistrare 21707790, care a fost înregistrat sub
bd. Carol I nr. 230, prin care se solicită înscrierea în nr. 84854 din 15.10.2010.
registrul comerțului a mențiunii privind radierea SAVOAIA (65/1.840.739)
& CO Societate în Nume Colectiv, cod unic de
înregistrare 1325370, număr de ordine în registrul Societatea Comercială
comerțului J 29/268/1992. TENAX LOGISTIC - S.R.L., Ploiești
județul Prahova
DIRECTOR
Asupra cererii de față: HOTĂRÂREA NR. 1
Prin cererea înregistrată sub nr. 84749 din
15.10.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul din 1.10.2010, a adunării generale a asociaților
comerțului a mențiunii cu privire la radierea SAVOAIA & Subsemnații, Tomosoiu Adrian, cetățean român,
CO Societate în Nume Colectiv. domiciliat în Ploiești, str. Gh. Doja nr. 21, bl. 35A2, ap. 1,
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile identificat cu C.I. seria PH nr. 918656 eliberată de Poliția
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. Ploiești, CNP 1690508293119, și Tomosoiu Mirela,
Examinând înscrisurile menționate, directorul, cetățean român, domiciliat în Ploiești, str. Gh. Doja nr. 21,
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în bl. 35A2, ap. 1, identificat cu C.I. seria PH nr. 918653
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, eliberată de Poliția Ploiești, CNP 2700925293110, în
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. calitate de asociați ai S.C. TENAX LOGISTIC - S.R.L., cu
84/2010, cu prevederile Legii 31/1990, republicată, cu sediul în Ploiești, str. Bobâlna nr. 44, et. 2, număr de
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010

înregistrare al Oficiul registrul comerțului sub Societatea Comercială


nr. J 29/1583/2009, C.U.I. RO 26151449, am hotărât PETROCOR-PLOIEȘTI - S.A., comuna Bucov
următoarele: județul Prahova
1. Majorarea capitalului social de la valoarea de 1.000
lei la valoarea de 1.200 lei prin aport în numerar în HOTĂRÂREA NR. 2
valoare de 200 lei. din 4.10.2010, a adunării generale extraordinare a
Majorarea capitalului social se realizează prin acționarilor SC PETROCOR-PLOIEȘTI - S.A.
majorarea numărului de părți sociale de la 100 la 120,
Adunarea generală extraordinară a acționarilor SC
fiecare parte socială având valoarea de 10 lei. PETROCOR-PLOIEȘTI - S.A. convocată și întrunită la
Aportul de capital în valoare de 200 lei, reprezentând data de 4.10.2010 la sediul social al societății din comuna
20 părți sociale fiecare având valoarea de 10 lei se face Bucov, Str. Fabricii nr. 1, jud. Prahova, a avut caracter
prin cooptarea dlui Vilcu Gheorghe, cetățean român, cu legal, participând următorii acționari:
domiciliul în Ploiești, Str. Sabinelor nr. 2, bl. 2, sc. A, et. 4, - dl Ionescu Paraschiv cu 57,8400 % din capitalul
ap. 17, identificat cu C.I. seria PH nr. 918656, CNP social, deținător a 3.412 de acțiuni;
1480423293111, acesta devenind astfel asociat. - SC ARPACOR SA reprezentă de dna Ionescu Ana,
Capitalul social al societății va avea valoarea de 1.200 în calitate de administrator unic cu 40,0000 % din
lei și va fi compus din 120 părți sociale fiecare în valoare capitalul social, deținătoarea a 2.360 de acțiuni.
de 10 lei și va fi împărțit astfel: Acționarii prezenți au reprezentat 97,8400 % din
- Tomosoiu Adrian - 70 părți sociale în valoare totală capitalul social.
de 700 lei, reprezentând 58,33 % din capitalul social, Adunarea generală a acționarilor SC PETROCOR-
- Tomosoiu Mirela - 30 părți sociale în valoare totală de PLOIEȘTI - S.A. întrunită în ședință extraordinară, în
300 lei, reprezentând 25,00 % din capitalul social, conformitate cu art. 113 din Legea nr. 31/1990
- Vilcu Gheorghe - 20 părți sociale în valoare totală de republicată, a avut pe ordinea de zi următoarele:
200 lei, reprezentând 16,67 % din capitalul social. - revocarea administratorilor: dl Labă Mircea din
2. Numire administrator funcția de președinte C.A., dna Ionescu Ana din funcția
Asociații au hotărât eliberarea din calitatea de de vicepreședinte C.A. și dl Labă Ovidiu din funcția de
administrator al societății a dlui Tomosoiu Adrian și membru C.A., precum și numirea unui administrator unic;
numirea dlui Vilcu Gheorghe în calitatea de administrator - reluarea începând cu 4.10.2010 a activității societății
al societății cu drepturi depline pe o perioadă nelimitată. după suspendare, în aceeași locație și cu același obiect
Societatea clauzelor prevăzute în actele constitutive de activitate;
ale societății rămân neschimbate, prezenta hotărâre - revocarea cenzorilor: dl Maxim Dumitru, dna
făcând parte integrantă din aceasta. Buruiană Marcela, prelungirea mandatului de cenzor al
Actul constitutiv al societății va fi actualizat și supus dnei Apostol Ecaterina, precum și numirea a doi noi
formelor de publicitate conform legii. cenzori.
Prezenta a fost întocmită astăzi, 1.10.2010 în 3 Membrii AGA prezenți hotărăsc cu unanimitate de
exemplare. voturi următoarele:
(66/1.840.740) 1. Începând cu data de 4.10.2010 se revocă dl Labă
Mircea din funcția de președinte al consiliului de
Societatea Comercială administrație, dna Ionescu Ana din funcția de
TENAX LOGISTIC - S.R.L., Ploiești vicepreședinte al consiliului de administrație și dl Labă
județul Prahova Ovidiu din funcția de membru al consiliului de
administrație.
NOTIFICARE 2. Începând cu data de 4.10.2010, dl Ionescu
Paraschiv, domiciliat în Ploiești, str. Ghimpați nr. 4,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul posesor al C.I. seria PH nr. 650176 eliberată la 6.12.2006
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 de SPCLEP Ploiești, cu CNP 1440223293103 se
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu numește ca administrator unic, pentru un mandat de trei
modificările și completările ulterioare, depunerea textului ani.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale 3. Începând cu data de 4.10.2010 se reia activitatea
TENAX LOGISTIC - S.R.L., cu sediul în municipiul societății după suspendare, în aceeași locație și cu
Ploiești, str. Bobâlna nr. 44, et. 2, județ Prahova, același obiect de activitate.
înregistrată sub nr. J 29/1583/2009, cod unic de 4. Începând cu data de 4.10.2010 se revocă dl Maxim
înregistrare 26151449, care a fost înregistrat sub nr. Dumitru și dna Buruiană Marcela din calitatea de cenzori.
83978 din 11.10.2010. 5. Începând cu data de 4.10.2010 se numesc cenzori
(67/1.840.741) pentru un mandat de trei ani, următorii:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010 29

- Georgescu Georgeta, domiciliată în Ploiești, Str. că sunt de acord cu cesiunea făcută de Crăciun
Murelor nr. 9, bl. 14H, ap. 4, posesoare a C.I. seria PH nr. Gheorghe și cu intrarea în societatea mai sus-
400612 eliberată de mun. Ploiești la 22.07.2003, CNP menționată, devenind astfel asociat în cadrul acestei
2690803297301; societăți și am achitat acesteia contravaloarea părților
- Coman Gena, domiciliată în Ploiești, str. Poet Andrei sociale cesionate. Ca urmare a cesiunii făcute,
Mureșanu nr. 53, bl. A6, sc. C, ap. 41, posesoare a C.I. Societatea Comercială va funcționa cu doi asociați,
seria PH nr. 384430 eliberată de mun. Ploiești la respectiv Tănase Cristian-Ioan și Tănase Camelia-
13.05.2003, cu CNP 2601024293099. Margareta în baza actelor de constituire ale societății,
6. Începând cu data de 4.10.2010 se prelungește pe o modificate corespunzător. Conducerea, administrarea și
perioadă de trei ani mandatul de cenzor al dnei Apostol reprezentarea societății în relațiile cu terții se va face de
Ecaterina, posesoare a carnetului de expert contabil către Tănase Cristian-Ioan și Tănase Camelia-
nr. 9887 și a autorizației de exercitare a profesiei de Margareta, cu drepturi egale și puteri depline. Mandatul
expert contabil seria A nr. 08406/8.02.2010, domiciliată în administraților este pe o perioadă nelimitată. Capitalul
Ploiești, aleea Godeanu nr. 3, bl. 123, sc. D, ap. 63, cu social în sumă de 200 lei, divizat în 20 părți sociale a câte
C.I. seria PH nr. 500026 eliberată de mun. Ploiești la 10 lei fiecare, este împărțit astfel: Tănase Cristian-Ioan -
7.10.2004, CNP 2531220293093. 100 lei, respectiv 10 părți sociale a câte 10 lei fiecare,
7. Se împuternicește dl Călin Marius Liviu, legitimat cu reprezentând 50 % din capitalul social, Tănase Camelia-
C.I. seria PH nr. 609134 eliberată la 9.05.2006 de Margareta - 100 lei, respectiv 10 părți sociale a câte 10 lei
SPCLEP Ploiești, cu CNP 1620224293091, în calitate de fiecare, reprezentând 50 % din capitalul social.
salariat, să reprezinte societatea și să îndeplinească Beneficiile vor aparține, iar pierderile se suportă în cote
toate formalitățile necesare pentru înregistrarea de participare la capitalul social.
mențiunilor corespunzătoare, precum și efectuarea Operațiunile menționate în prezenta hotărâre devin
formalităților de publicitate prevăzute de lege la Oficiul opozabile față de terți după înscrierea lor la Oficiul
Registrului Comerțului Prahova. registrului comerțului. Restul clauzelor actelor de
(68/1.840.744) constituire ale societății rămân neschimbate, prezenta
hotărâre făcând parte integrantă din acestea.
Societatea Comercială (69/1.840.745)
VALIONDO - S.R.L., Ploiești
județul Prahova Societatea Comercială
INOKERO PRODUCȚIE - S.R.L., Ploiești
HOTĂRÂREA NR. 1 județul Prahova
din 12.10.2010, a hotărârii adunării generale HOTĂRÂREA NR. 1
Subsemnații Tănase Cristian Ioan, cetățean român,
născut la data de 27.07.1968 în mun. Ploiești, jud. din 6.10.2010 a asociatului unic al
Prahova, domiciliată în mun. Ploiești, str. Malu Roșu nr. S.C. INOKERO PRODUCȚIE - S.R.L.
126, bl. 10G, et. 3, ap. 12, jud. Prahova, identificat cu C.I. Subsemnata, Loloiu Gherghina, domiciliată în mun.
seria PH nr. 284531 eliberată de mun. Ploiești la data de București, str. Sold. V. Croitoru nr. 7, bl. 4, sc. 2, ap. 83,
23.01.2002, CNP 1680727293116 și Crăciun Gheorghe, sector 5, identificată cu C.I. seria RT nr. 326676, eliberată
cetățean român, născut la data de 23.08.1947 în com. de S.E.P./21.04.2004, CNP 2460220400734, în calitate
Gherghița, jud. Prahova, domiciliată în mun. Ploiești, str. de asociat unic la S.C. INOKERO PRODUCȚIE - S.R.L.,
Gheorghe Doja nr. 35, bl. 34A1, et. 6, ap. 19, jud. cu sediul în mun. Ploiești, str. Nămoloasa nr. 21, jud.
Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 858302 eliberată Prahova, înmatriculată la O.R.C. Prahova sub nr.
de SPCLEP Ploiești la data de 17.08.2009, CNP J 29/1207/2010, CUI 27445426, am hotărât următoarele:
1470823293097, asociați la S.C. VALIONDO - S.R.L., cu Eu, Loloiu Gherghina, cesionez 100 (osută) lei din
sediul în mun. Ploiești, str. Tudor Vladimirescu nr. 90, jud. aportul mei la capitalul societății, adică 10 (zece) părți
Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de sociale a 10 lei fiecare, doamnei Voinescu Cristina,
pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J 29/3833/1992, CUI cetățean român, născută la data de 1.01.1977 în com.
2708039 RO am hotărât următoarele: eu, Crăciun Apostolache, jud. Prahova, domiciliată în Găgeni nr. 117,
Gheorghe, mă retrag din funcția de administrator al bl. 118, sc. A, ap. 135, jud. Prahova, identificată cu C.I.
societății mai sus-menționate și cesionez întreg aportul seria PH nr. 265546, eliberată de Pol.
meu la capitalul social al societății în sumă de 100 lei Ploiești/18.10.2001, CNP 2770101296729.
divizat în 10 părți sociale a 10 lei fiecare doamnei Tănase Eu, Voinescu Cristina, declar că primesc cesiunea
Camelia-Margareta, cetățean român, născută la data de făcută prin prezentul act de către Loloiu Gherghina, am
27.03.1971 în mun. Ploiești, jud. Prahova, domiciliată în achitat acesteia contravaloarea părților sociale cesionate
mun. Ploiești,str. Malu Roșu nr. 126, bl. 10G, et. 3, ap. 12, astăzi, data semnării prezentului act, precizând că am
jud. Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 284530 luat cunoștință de clauzele actului constitutiv al societății,
eliberată de mun. Ploiești la data de 23.01.2002, CNP față de care nu am nicio obiecțiune, pe care mi le
2710327293112. Eu, Tănase Camelia-Margareta, declar însușesc întocmai. Ca urmare a încheierii prezentului
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010

act, Societatea Comercială va funcționa cu asociații: modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Voinescu Cristina și Loloiu Gherghina. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Capitalul societății, în valoare de 200 (douăsute) lei DIALOGUM - S.R.L., cu sediul în municipiul Ploiești, str.
este repartizat astfel: Voinescu Cristina 100 (osută) lei, Veronica Micle nr. 19, județ Prahova, înregistrată sub nr.
Loloiu Gherghina 100 (osută) lei. J 29/1976/2005, cod unic de înregistrare 17963129, care
1. Societatea va fi administrată împreună cu puteri a fost înregistrat sub nr. 84714 din 15.10.2010.
depline pe perioadă nelimitată de Voinescu Cristina și
(72/1.840.748)
Loloiu Gherghina.
2. Beneficiile sau pierderile societății vor fi repartizate
Societatea Comercială
astfel:
NOUA INVEST - S.R.L., satul Cireșanu
- Voinescu Cristina, 50 %;
- Loloiu Gherghina, 50 %. comuna Baba Ana, județul Prahova
Restul prevederilor actului constitutiv al societății
rămân neschimbate, prezenta hotărâre făcând parte HOTĂRÂREA AGA NR. 4
integrantă din acesta. Redactat și multiplicat în patru a asociatului unic al
exemplare în data de 6.10.2010, reprezentând voința
S.C. NOUA INVEST - S.R.L. din 15.10.2010
părților.
(70/1.840.746) Subsemnatul Pana Ettien Tiberiu, cetățean român,
născut la data de 8.10.1974 în mun. Mediaș, jud. Sibiu,
Societatea Comercială domiciliat în mun. Mediaș, Str. Fântânele nr. 14, bl. 108,
DIALOGUM - S.R.L., Ploiești sc. B, et. 2, ap. 18, jud. Sibiu, posesor al CI seria SB nr.
județul Prahova 346833, eliberată de SPCLEP Mediaș la data de
30.05.2007, CNP 1741008414515, în calitate de asociat
DECIZIA NR. 1 unic al S.C. NOUA INVEST - S.R.L., cu sediul social în
sat Cireșanu nr. 13A, com. Baba Ana, jud. Prahova,
din data de 14.10.2010 a asociatului unic
al S.C. DIALOGUM - S.R.L. J 29/2950/2008, CUI RO 24666945, am hotărât:
I. Cesionarea capitalului social subscris în valoare de
Subsemnata Dad Daniela, cetățean român, născută la
1000 lei, împărțit în 100 părți sociale, cu valoarea
data de 12.10.1974 în Ploiești, jud. Prahova, domiciliată
nominală de 10 lei fiecare, către:
în Ploiești, str. Mihai Eminescu nr. 22, bl. 8, et. 11, ap. 17,
jud. Prahova, CNP 2741012292095, identificată cu C.I. 1. Marin Ion, cetățean român, născut la data de
seria PH nr. 506080, emisă de Pol. Ploiești la data de 3.10.1963 în com. Bucșani, jud. Giurgiu, identificat cu C.I.
3.11.2004, deținând un număr de 20 părți sociale, seria RD nr. 540966, eliberată de SPCEP S 6, biroul nr. 2
reprezentând 100 % din capitalul social al societății, la data de 2.10.2007, CNP 1631003400651, cu domiciliul
decid: în mun. București, Str. Ghirlandei nr. 2, bl. N1, sc. 4, et. 4,
Art. 1. Majorarea capitalului social al societății, prin ap. 61, sect. 6, a 40 părți sociale, respectiv 400 lei,
aport în numerar, de la 200 lei la 250000 lei, cu suma de reprezentând 40 % din capitalul social.
249.800 lei, în numerar, din contul 455 - aport asociat 2. S.C. LADRISI GROUP - S.R.L., cu sediul în loc.
societate, conform notă contabilă nr. 53 din 30.09.2010 și Băbeni, Str. Bistriței nr. 45, camera 5, jud. Vâlcea,
balanță la lunile august și septembrie 2010. J 38/296/2010, CUI 13645823, prin asociat Paraschiv
Art. 2. În urma majorării, capitalul social subscris și Justin-Ovidiu, cetățean român, născut la data de 2 iunie
vărsat al societății este de 250000 lei, fiind împărțit într-un 1981 în orașul Mizil, jud. Prahova, căsătorit, posesor al
număr de 2500 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 C.I. seria PH nr. 929985, eliberată de SPCLEP Mizil la
lei/partea socială.
data de 2.07.2010, CNP 1810602295600, cu domiciliul în
Art. 3. Capitalul social în valoare de 250000 lei, divizat
orașul Mizil, Str. Blajului nr. 5, bl. 21, sc. A, et. 4, ap. 16,
în 250 părți sociale, este deținut de către asociatul unic în
totalitate. în județul Prahova, a 60 părți sociale, respectiv 600 lei,
Art. 4. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân reprezentând 60 % din capitalul social.
neschimbate. II. Noul asociat, Marin Ion, va reprezenta și administra
(71/1.840.747) societatea pe perioadă de 1 an, începând cu data de
15.10.2010 până la data de 15.10.2011 exceptând
Societatea Comercială operațiunile de mai jos, pentru care este necesară pentru
DIALOGUM - S.R.L., Ploiești valabilitate, hotărârea adunării generale a asociaților
județul Prahova (AGA de aprobare, fiind vorba de:
- înstrăinări sau achiziții de active;
NOTIFICARE - ipotecare, gajare și orice alte sarcini asupra
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul patrimoniului firmei;
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 - contracte de credit cu instituții financiare sau terțe
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu persoane;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010 31

- acordări sau contractări de împrumuturi. pretenție de nicio natură prezentă și viitoare asupra
III. Se schimbă obiectul principal de activitate din societății. Eu, Macisanu Monica Florentina, declar că
clasa 5520 - facilități de cazare pentru vacanțe și accept cesiunea făcută, am achitat contravaloarea
perioade de scurtă durată, grupa 552 - facilități de cazare părților sociale, cunosc starea economico-financiară a
pentru vacanțe și perioade de scurtă durată, în clasa societății și devin asociat și administrator cu mandat
4711 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, nelimitat și drepturi și puteri depline al S.C. LIFESTYLE
cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi
BUSINESS SOLUTIONS - S.R.L.
și tutun, grupa 471 - comerț cu amănuntul în magazine
3. Urmare a cesiunii structura capitalului social de 200
nespecializate.
lei împărțit în 20 părți sociale a 10 lei fiecare,
(73/1.840.749)
reprezentând 100 % din capitalul social este: Macisanu
Societatea Comercială Daniel-Cristian deține 10 părți sociale a 10 lei fiecare,
LIFESTYLE BUSINESS SOLUTIONS - S.R.L. adică 100 lei reprezentând 50 % din cota de participare la
Ploiești, județul Prahova beneficii/pierderi și Macisanu Monica-Florentina deține
10 părți sociale a 10 lei fiecare, adică 100 lei,
HOTĂRÂREA NR. 1 reprezentând 50 % din cota de participare la
beneficii/pierderi.
din 14.10.2010 a
4. Înființare punct de lucru în București, str. Theodor
S.C. LIFESTYLE BUSINESS SOLUTIONS - S.R.L.
Sperația nr. 108, bl. S22, parter, ap. 2, , sector 3.
Subsemnata Galca Elena, născută la 28.06.1975 în
Restul prevederilor actului constitutiv rămân
com. Puchenii Mari, jud. Prahova, domiciliată în mun.
neschimbate, prezenta face parte integrantă din acesta.
Ploiești, bld. București nr. 4, bl. 5F, sc. F, et. 3, ap. 15, jud.
Prahova, legitimată cu CI seria PH nr. 516874, eliberată Prezenta hotărâre a fost semnată de către părți azi,
de Poliția Ploiești la 16.12.2004, CNP 2750628293100, 14.10.2010, în 5 exemplare originale și autentificate de
în calitate de asociat unic al S.C. LIFESTYLE BUSINESS av. Adriana Stănescu.
SOLUTIONS - S.R.L., cu sediul în Ploiești, str. Ștefan (74/1.840.750)
Greceanu nr. 16, bl. J4, et. 1, ap. 4, jud. Prahova,
înmatriculată la ORC sub nr. J 29/405/2010, CUI Societatea Comercială
26697646, în baza Legii nr. 31/1990 și a actului LIMAR IMEX - S.R.L., Ploiești
constitutiv am hotărât următoarele: județul Prahova
1. Subsemnata Galca Elena, în calitate de asociat
unic și administrator cesionez 10 părți sociale a 10 lei HOTĂRÂREA NR. 1
fiecare, adică 100 lei capital social, reprezentând 50 %
numitului Macisanu Daniel-Cristian, cetățean român, din 15.10.2010 a asociatului unic
născut la data de 10.12.1977 în Ploiești, jud. Prahova, Subsemnatul Alexe Gheorghe, cetățean român,
domiciliat în București, str. Izvorul Trotușului nr. 1, bl. născut la data de 18.08.1944 în Nucșoara de Jos,
D24, sc. A, ap. 5, sector 4, identificat cu C.I. seria RT nr. Prahova, domiciliat în Boldești Scăieni, str. Sticlari nr. 17,
418193, eliberată de SPCEP S 4, biroul nr. 1 la data de
jud. Prahova, CNP 1440818297290, identificat cu C.I. -
6.07.2006, CNP 1771210293163. Urmare a cesiunii, eu,
PH 809542/22.12.2008, eliberată de SPCLEP Boldești
Galca Elena, mă retrag din calitatea de asociat unic și
administrator, declar că am primit astăzi, data cesiunii, Scăieni, în calitate de asociat unic al S.C. LIMAR IMEX -
contravaloarea părților sociale și nu mai am nicio S.R.L., cu sediul în Ploiești, Șoseaua DN 1A nr. 3, jud.
pretenție de nicio natură prezentă și viitoare asupra Prahova, cu număr de ordine la ORC Prahova
societății. Eu, Macisanu Daniel-Cristian, declar că accept J 29/645/1994, CUI 5522170, prin prezentul act am
cesiunea făcută, am achitat contravaloarea părților hotărât majorarea capitalului social cu suma de
sociale, cunosc starea economico-financiară a societății 1.555.000 lei de la 3.135.000 lei la 4.690.000 lei, prin
și devin asociat și administrator, cu mandat nelimitat și încorporarea rezervelor (beneficiilor) societății, atât prin
drepturi și puteri depline al S.C. LIFESTYLE BUSINESS modificarea valorii unei părți sociale cât și a numărului
SOLUTIONS - S.R.L. acestora, conform art. 210 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
2. Subsemnata Galca Elena cesionez 10 părți sociale Astfel, capitalul social va fi de 4.690.000 lei, din care
a 10 lei fiecare, adică 100 lei capital social, reprezentând 1.636.196,5 aport în numerar și 3.053.803,5 aport în
50 % numitei Macisanu Monica Florentina, cetățean natură, divizat în 46.900 părți sociale a 100 lei fiecare, și
român, născută la data de 7.04.1979 în Rădăuți, jud.
va aparține în totalitate asociatului unic.
Suceava, domiciliată în București, str. Izvorul Trotușului
nr. 1, bl. D24, sc. A, et. 2, ap. 5, sector 4, identificată cu Restul clauzelor actului constitutiv al societății rămân
C.I. seria RD nr. 413459, eliberată de Secția neschimbate.
16/8.10.2004, CNP 2790407440021. Urmare a cesiunii, Tehnoredactat și întocmit de parte pe o pagină,
eu, Galca Elena, declar că am primit astăzi, data cesiunii, prezentat în patru exemplare.
contravaloarea părților sociale și nu mai am nicio (75/1.840.751)
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4388/25.X.2010

Societatea Comercială 227 alineatul 1 litera d din L. 31/1990 privind societățile


LIMAR IMEX - S.R.L., Ploiești comerciale republicată, cu modificările și completările
județul Prahova ulterioare. Declar că societatea nu are active și pasive și
nici datorii către bănci, furnizori sau terțe persoane, iar
NOTIFICARE după efectuarea lichidării, societatea urmează să se
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul radieze.
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Tehnoredactat și întocmit de parte pe o pagină,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu prezentat în patru exemplare.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului 5.10.2010
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale (77/1.840.753)
LIMAR IMEX - S.R.L., cu sediul în municipiul Ploiești,
Șos. DN 1 A nr. 3, județ Prahova, înregistrată sub nr. Societatea Comercială
J 29/645/1994, cod unic de înregistrare 5522170, care a EDIT COMEXIM - S.R.L., Ploiești
fost înregistrat sub nr. 84902 din 15.10.2010. județul Prahova
(76/1.840.752)
DECIZIA
Societatea Comercială asociatului unic al S.C. EDIT COMEXIM - S.R.L.
ROMDEV SYSTEMS - S.R.L., Câmpina din data de 14.10.2010
județul Prahova
Subsemnatul Irina Gheorghiu, cu domiciliul în Ploiești,
str. C. Dobrogeanu Gherea nr. 1, bl. D, ap. 6, jud.
HOTĂRÂREA NR. 1
Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 751350, eliberată
din 5.10.2010 de Poliția Ploiești la data de 4.04.2008, deținând un
Subsemnata Nițu-Neagu Grațiela, cetățean român, număr de 20 părți sociale, reprezentând 100 % din
născută la 7.03.1978 în orș. Sinaia, jud. Prahova, capitalul social, hotărăște:
domiciliată în mun. Câmpina, bld. Carol I nr. 33, bl. 14.J, Art. 1. Dizolvarea și lichidarea simultană a S.C. EDIT
sc. A, et. 6, ap. 22, jud. Prahova, CNP 2780307290914, COMEXIM - S.R.L. în temeiul art. 235 și art. 227 alin. (1)
identificată cu C.I. - PH 393041/18.06.2003, eliberată de lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
Pol. mun. Câmpina, în calitate de asociat unic al S.C. republicată, cu modificările și completările ulterioare.
ROMDEV SYSTEMS - S.R.L., cu sediul în mun. Art. 2. Societatea nu are datorii, nu are active, nu are
Câmpina, bd. Carol I nr. 33, bl. 14J, sc. A, et. 6, ap. 22, pasive.
jud. Prahova, cu număr de ordine la ORH - PH Art. 3. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
J 29/1281/2003, CUI 15650095, am hotărât dizolvarea și neschimbate până la data radierii societății.
lichidarea simultană a societății în temeiul art. 235 și art. (78/1.840.754)

Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Florentina-Magdalena P. Constandache Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYDGY|479203]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4388/25.X.2010 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN 1220–4889